За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


   Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от
общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ
МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на Стратегия за водено от
общностите местно развитие (МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.) МИРГ Несебър-Месемврия - ОБЯВЯВА КОНКУРС 
за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по
Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.045 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ ,
Мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство”  “
в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“. Кратко описание на дейността
на външните експерти – оценителиВъншните експерти – оценители
извършват проверка за окомплектованост на подадените проектни предложения по
процедурата и оценка за тяхното съответствие със стратегията на МИРГ,
съобразно одобрена Методика за подбор на проектни предложения по стратегията
за ВОМР на МИРГ Несебър – Месемврия.Изискванията към външните експерти – оценители и правилата
за тяхната работа са описани във Вътрешните правила за работа на МИРГ Несебър– Месемврия.      
Включването на одобрените външни експерти в оценителната
комисия се извършва на база на тяхната квалификация и опит.       
Начин за провеждане на конкурса: Конкурсът се провежда на три последователни
етапа:Административна проверка на документи за наличието на
професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата;    
Интервю с кандидатите;Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати;        
3. Минимални изисквания към кандидатите:Кандидатите следва да са
физически лица. Кандидатите следва да притежават висше образование с
образователна степен минимум „бакалавър“ по специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални,
стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически
науки”; „Хуманитарни науки”.Кандидатите следва да притежават опит в
оценка на проекти, финансирани от европейски фондове и програми и/или да притежават
професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.       
Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.      
Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото
законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите по проекти финансирани
по ПМДР, както и относно подхода ВОМР (ЛИДЕР), Стратегията за водено от
общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия и работа в ИСУН.Кандидатите за външни експерти не
следва:
  да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение
или мониторинг на стратегия за ВОМР;да са членове на
Управителния съвет на МИРГ.
  да са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта
на професионалната им компетентност;да са поставени под запрещение.  
  да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 1046/2018 с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ
Несебър - Месемврия.да са лица, които се намират помежду си в
йерархическа зависимост с членовете на УС на МИРГ Несебър - Месемврия;
  да са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в 
престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на
страната и общността; 
  да не са в конфликт на интереси по чл. 61 от Регламент
(ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018
година. 
Необходими документи:
Заявление по образец;Автобиография по образец;       
Копие от документ за завършено висше образование; Коп?? е на документи, удостоверяващи професионален опит
(трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ
професионалния опит);       
Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания
(удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции,
заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен
характер);Декларация по образец;Декларация – лични данни.
  Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.  
Документите за кандидатстване се подават лично, по пощата или чрез куриер в офиса на МИРГ Несебър - Месемврия
на хартиен носител в запечатан плик на адрес:гр. Несебър, община Несебър,ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-Месемврия, всеки работен
ден от 10.00 до 15.00 часа, до 03.06.2020г . включително. Документи получени след крайния срок за подаване не
серазглеждат. Регистрират се само документите получени в деловодството на
МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.За допълнителна информация :Електронна поща:
mirg_nesebar@abv.bg Офис на МИРГ Несебър-Месемврия: гр.Несебър, община Несебър, ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-Месемврия         
Комплект документи за кандидатстване за външен експерт – оценител:
  Заявление по образец;
  Автобиография по образец;   
  Копие от документ за завършено висше образование;    
  Копие на документи, удостоверяващи професионален опит
(трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и
или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);     
  Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания
(удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции,
заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен
характер);Декларация по образец;Декларация – личниданни.Повече информация на интернет адрес:    
http://mirg-nessebar.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D0%9D%D0%A6-%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%90-%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90-%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90-%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%90-%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%93-%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%91%D0%AA%D0%A0
 -%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%92%D0%A0%D0%98%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%92%D0%AF%D0%92%D0%90-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1-%D0%97%D0%90-%D0%98%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0-%D0%9D%D0%90-%D0%92%D0%AA%D0%9D%D0%A8%D0%9D%D0%98-%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%98-%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98
   
АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия