За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ПРОЕКТ

На Правилник за изменение и допълнение на Правилника

за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г.

§1  Чл. 23 ал.2 и ал.3 се изменят и придобиват следната редакция : 

              (2) Проектът за дневен ред  и докладните записки за заседанията на постоянните комисии се предоставят на всички общински съветници  на хартиен носител и/или  на посочен от тях електронен адрес един ден преди заседанието на комисиите. Членовете на съответната постоянна комисия получават, освен докладните записки и приложените към тях документи, а останалите общински съветници могат да се запознаят с приложените към докладните записки документи преди официалното им получаване по реда на чл.28 ал.5 в канцеларията на общинския съвет.

            (3)   В дневния ред нa  постоянните комисии се включват и всички материали постъпили до деня на заседанието, като в този случай същите се предоставят на членовете на съответната комисия на хартиен носител, преди заседанието на съответната комисия, а на останалите общински съветници по реда на чл. 28 ал.5.

§2  Чл.22 ал.4 се изменя и придобива следната редакция:        

           (4)  При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси на заседание на комисията  може да присъства и общински съветник, който не е член на съответната комисия, но желае да изрази становище и/или мнение по конкретен въпрос от дневния ред на комисията.    

§3 В чл.28 ал.4 в изр. Първо израза „от техническия секретар“  се заменя с израза „от служител на звеното по чл.29а от ЗМСМА“. 

§4 В чл.29 ал.2 израза в края на изречението „от техническия секретар‘‘ се заменя с израза „ от служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА“.

§5 В чл.32 ал.2 израза „при техническия секретар“ се заменя с израза „в деловодството''

§6 В допълнителните и заключителни разпоредби се създава нов §7 както следва „Правилника за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър и взаимодействието му с общинската администрация  мандат 2019 – 2023 г.‘‘, приет с решение …..,  влиза в сила от деня на приемането му. 

Вносител :

Постоянната  комисия по законност, обществен ред,

местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол

и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия