За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,
            Уважаеми господин кмет на община Несебър,

            С настоящата покана Ви уведомявам, че  на основание чл.27 ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 ал.2 от  ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ - СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация, СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет – Несебър, което ще се проведе на 09.09.2020 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № 520/02.09.2020г от Венелин Ташев – общински съветник в Общински съвет - Несебър, относно Упълномощаване на Кмета на Община Несебър да стартира преговори с правителството за придобиване собствеността върху инфраструктурата на к.к. „Слънчев бряг”.

 

Поканата да се публикува на интернет страницата на Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия