За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ПОКАНА

 

 

      На основание чл. 24  от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2019-2023 г. и във връзка с постъпило искане с Вх. № 486/05.08.2020 г. от Местна гражданска инициатива за обособяване на Община с център град Обзор, Ви уведомявам че, на 31.08.2020 г. /понеделник/ от 13:00 часа  в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, ще се проведе заседание на разширена комисия в състав от всички Общински съветници.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ                                                                                                                                                                                                                               

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия