За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  НЕСЕБЪР

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            В изпълнение на Решение № 21 от Протокол № 3/19.12.2023 г. на Общински съвет - Несебър

 

I. Общински съвет – Несебър, открива процедура за определяне на 11/единадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2024 г. - 2027 г., при следните правила:

 

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 

           1. Да е дееспособен български гражданин, който:

           -  е на възраст от 21 до 68 години;

           -  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

           -  има завършено най-малко средно образование;

           -  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

           -  не страда от психически заболявания.

           2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

            -  е съдебен заседател в друг съд;

            -  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

           -  участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

        -  работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

 ІІ.  Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

           - Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 – образец,  съгласно чл.7а, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет/

            - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / Приложение № 2/

            - Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/

            - Данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки, по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ / Приложение № 4/

       могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Несебър, раздел Общински съвет, подраздел Новини и съобщения, в Обявлението за Откриване на процедурата за съдебни заседатели.

 

ІІІ. В срок до 19.01.2024 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет - Несебър, в сградата на Община Несебър, ул.„Еделвайс“ № 10, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 – образец,  съгласно чл.7а, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет/, ведно със следните документи:

            - подробна автобиография, подписана от кандидата;

            - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

           - медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

           - мотивационно писмо;

           - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ  /по образец - Приложение № 2/;

            - декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ  /по образец - Приложение № 3/;

          - данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки, по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ  /по образец - Приложение № 4/;

          - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Заявление - Приложение 1 по образец, съгл. чл.7а, ал.1 от Наредба 7 от 28.10.2017 г. за съдебите заседатели

Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ - Приложение 2

Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ - Приложение 3

Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ - Приложение 4

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340