За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд Несебър, избрана с решение №1041 от Протокол №38/16.05.2019 г. на Общински съвет –Несебър публикува

СПИСЪК

на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

Стоянка Павлова Добрева - заявление вх.№409/25.07.2019 г.

Вяра Иванова Илиева - заявление вх.№388/27.06.2019 г.

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Несебър на 28.08.2019 г. от 10:00 часа в стая №44, ет.4 в сградата на Община Несебър.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Несебър становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Председател на Комисията - Славчо Станелов.

 

Файлове с данни за допуснатите кандидати съгласно изискването на чл. 68 ал.5 от ЗСВ. както следва:

Стоянка Павлова Добрева

 

Вяра Иванова Илиева

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия