За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет - Несебър,/ считано от 06.07.2022г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и становища, относно публикуваният  проект за Правилник  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г. на e-mail: osnesebar@nesebar.bg или в деловодството на общинския съвет на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс № 10  стая 44  от  8:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Мотиви към проекта за

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация

мандат 2019 – 2023г.

/ съгл. Изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/

I. Причините които налагат изменението на „Правилника“. Съгласно чл.20 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г., постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет. В общинския съвет има конституирани 6 постоянни комисии, които разглеждат разпределените им от председателя на общинския съвет материали, съобразно тяхната компетентност и изразяват становища по тях, в определения ред от правилника.

Предлаганите изменения на правилника  с  § 1  са свързани с желанието ни всеки общински съветник да получава всички  докладни записки, които предстоят да бъдат разглеждани на заседанията на постоянните комисии, а  членовете на постоянните комисии и приложените документи към тях. Предвидена  е възможност, общинските съветници, които не  са членове на дадена комисия, но имат интерес към пълната преписка да се запознаят с нея в канцеларията на общинския съвет преди официалното й получаване по реда на чл.28 ал.5 от Правилника. Считаме, че по този начин всеки общински съветник ще бъде информиран преди обявяването на проекта за дневен ред на заседанието на общинския съвет, по всички  въпроси, предстоящи за разглеждане. Предвид  утвърдената практика за работа на  постоянните комисии  и  факта, че  именно на тези работни заседания се провеждат  дебати по проектите за решения, както с вносителя така и с експерти от общинската  администрация,  предлаганата промяна,  ще даде възможност /при желание/, всеки общински съветник, да изразява  предварително становище  по предлаганите проекти за решение. 

Останалите  изменения са продиктувани от предходни промени в структурата на звеното по чл. 29а от ЗМСМА и трансформирането на длъжността „технически  секретар“  в специалист.

II. Мотиви за изменението и допълнението са: По – добра предварителна  информираност на всички общински съветници по постъпилите за разглеждане материали в общинския съвет, преди изготвянето на поканата и проекта за дневен ред на заседанието на съвета.

III. Цели които си поставя: Осигуряване на по- голяма гласност на въпросите които предстоят за разглеждане и осигуряване възможност на всички общински съветници, при желание от тяхна страна, да уведомят предварително своите избиратели и вземат предвид тяхното мнение по предлаганите проекти за решения.

IV. Очаквани резултати от прилагането: Подобряване работата на общинските съветници и предоставяне на възможност, за изразяване на  предварително становище,  предложение и/или  мнение  по проекторешенията, които предстоят да бъдат разгледани и приети на заседанието на общинския съвет.

V. Финансови и други средства необходими за прилагането на  предлаганите изменения и допълнениеПриемането на измененията  на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър , неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация  мандат 2019 – 2023г., не изисква  допълнителни  финансови средства   и  същите ще се осигурят  в рамките на приетия бюджет.

VI. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: Проекта за изменение на ,,Правилника‘‘ съответства на правото на Европейския съюз, тъй като същият е изготвен и предложен за приемане при спазване на основните принципи заложени в правото на ЕС, като откритост, публичност, прозрачност.

Вносител:

Постоянната  комисия по законност, обществен ред,

местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол

и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия