За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Д О К Л А Д

 От Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд - Несебър, мандат 2024-2027 г.,

избрана с реш. № 893/ 28.04.2023 г., Протокол №34 на Общински съвет - Несебър

 Относно: Проведено изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Несебър за мандат 2024-2027 г.

         На  22.08.2023 г. (вторник) от 10:30 часа се проведе заседание на Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд - Несебър, мандат 2024-2027 г., избрана с решение № 893/ 28.04.2023 г., протокол №34 на Общински съвет - Несебър.  Заседанието на комисията  е  във връзка  с  чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт, с цел изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Несебър

          На заседанието присъстваха всички нейни членове, а именно:   Христо Йовчев, Пейчо Колев, Сотир Наумов, Христо Яръмов  и г-н Славчо Станелов – председател, който откри  заседанието.

Преди да  бъдат поканени  за  изслушване  кандидатите за съдебни заседатели, комисията извърши проверка дали са изпълнени дадените указанията от предходно заседание, на което комисията предостави допълнителен срок на г-н Александър С. Велинов  и г-жа Анастасия К. Петрова до датата на изслушването да представят  документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, предвид обстоятелството, че са лица родени преди 16 юли 1973 г. Установено бе, че  кандидатът за съдебен заседател Александър С. Велинов не е представил цитирания по-горе документ, което се явява пречка да бъде допуснат до изслушване, тъй като представянето на документа по чл. 68, ал. 3, т. 9 ЗСВ  е  обстоятелство от значение  за допустимостта на производството, чиято задължителна фаза приключва с  отправянето на предложение от Общински съвет да бъдат избрани кандидатите от Общото събрание на съдиите на Окръжен съд - Бургас. Не представянето на документи, които за задължително определени в ЗСВ е предпоставка, да не бъдат включени лицата в списъка с  кандидатите подали заявления за участие в процедурата по избор на съдебни заседатели. В настоящия случай,  включването на г-н Александър С. Велинов е поставено под условие, неизпълнението на което  води  до  необходимостта същият да бъде заличен от списъка, поради наличието на пречки изразяващи се в не представяне в срок на документи определени  в  ЗСВ. 

  След уточняване на горните обстоятелства, председателят на комисията  предложи заседанието да  продължи с изслушване на останалите кандидати по одобрения списък, както следва: Анастасия  К. Петрова, Виолета Р. Попова, Дениса Д. Терзиева, Мария А. Куфетова, Евгения В. Янкова-Запрянова, Ана А. Ахмед, Неслян О. Тодорова,, Радост Л. Кондова, Калоян С. Наумов.

 Пристъпи се към изслушване на  кандидатите. По време на изслушването всеки един от кандидатите се представи пред комисията.  Кандидатите представиха и развиха пред комисията мотивировката си  за  участие като съдебен заседател. Те отговаряха на въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели - като мандатност, времева ангажираност, познания във връзка с организацията на работата на Районен съд – Несебър, поставени от членовете на комисията. Нямаше  въпроси от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, постъпили по реда на чл.68а, ал.1  от Закона за съдебната власт, които да бъдат зададени към кандидатите. 

          Всеки един от кандидатите за съдебни заседатели бе информиран, че на предстоящата сесия на Общинския съвет - Несебър, неговата кандидатура ще бъде гласувана, а в последствие всички кандидатури ще бъдат изпратени до Окръжен съд Бургас, за окончателно произнасяне. След това предстои полагането на клетва пред общото събрание на съдиите при районния съд, мандатът им е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.

           След публичното изслушване на кандидатите, комисията продължи работата си в закрито заседание и  констатира, че кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Несебър са мотивирани и с желание да изпълняват функциите на „съдебен заседател“.

           След станалите разисквания,  Комисията единодушно реши:

1. Заличава от списъка с допуснатите кандидати за съдебни заседатели г-н Александър С. Велинов, поради  не представяне на  документ  за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в  допълнителния срок, даден му от комисията.

2. Допуска да бъдат предложени за гласуване от Общински съвет – Несебър кандидатите за съдебни заседатели: 1. Анастасия  К. Петрова 2. Виолета Р. Попова 3. Дениса Д. Терзиева  4. Мария А. Куфетова 5. Евгения В. Янкова-Запрянова 6. Ана А. Ахмед 7. Неслян О. Тодорова 8.  Радост Л. Кондова 9. Калоян С. Наумов.

3. Възлага на председателя на Временната комисия да изготви докладна записка с проект за решение за разглеждане в заседанието на ОбС за месец Септември 2023 г., който да приеме решение, с което да предложи на Окръжен съд Бургас да избере посочените лица за съдебни заседатели.

 

 ВРЕМЕННА КОМИСИЯ за провеждане

на процедурата по избор на съдебни заседатели

за Районен съд - Несебър, мандат 2024-2027 г.,

създадена с решение № 893/ 28.04.2023 г.,

протокол №34 на Общински съвет- Несебър  

 

                                                  Председател:........../п/........................                  

                                                                                  /С. Станелов/

             

                                                               Членове: 1. ………/п/………………..

                                                                                                         /Х.Йовчев/

             

                                                                                 2. ……/п/………………

                                                                                            /П. Колев/

                         

                                                                                  3. ………/п/………………

                                                                                            /С. Наумов/

                       

                                                                                  4. ………/п/………………

                                                                                            /Х.Яръмов/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия