За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Съобщение

Във връзка със заповед № РД-09-57/03.11.2023 г. на Пламен Янев – областен управител на област Бургас, на 09.11.2023 г. от 12.00 ч. ще се проведе първото заседание на Общински съвет – Несебър, мандат 2023-2027 г.

06.11.2023г.     63


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 05.09.2023 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР   ​На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ...

01.09.2023г.     165


Доклад от Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд - Несебър, мандат 2024-2027 г.

Д О К Л А Д  От Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд - Несебър, мандат 2024-2027 г., избрана с реш. № 893/ 28.04.2023 г., Протокол №34 на Общински съвет - Несебър  Относно: Проведено изслушване на допуснатите до участие кандидати ...

23.08.2023г.     134


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР, МАНДАТ 2024-2027 Г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ, ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ АВТОБИОГРАФИИ, МОТИВАЦИОННИ ПИСМА И ПРЕПОРЪКИ, И ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.68, АЛ.3, Т.9 / по чл.68, ал.5 от ЗСВ /   На 03.08.2023 г., на основание чл.68, ал.5 от ЗСВ, Комисията за провеждане на процедурата за избор на съдебни ...

07.08.2023г.     167


Покана за обсъждане на бюджета за 2022 г.

На основание чл. 140 ал.4 от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвеният от Кмета на Община ...

07.06.2023г.     310


Обявление от 05.05.2023 г. - Общински съвет - Несебър открива процедура за определяне на 20/двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2024 г. - 2027 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  НЕСЕБЪР   О Б Я В Л Е Н И Е               В изпълнение на Решение № 893 от Протокол № 34/28.04.2023 г. на Общински съвет - Несебър   I. Общински съвет – Несебър, открива процедура за определяне на 20 ...

09.05.2023г.     206


СПРАВКА По чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г..

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта   на  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската ...

09.08.2022г.     127


Мотиви към проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет - Несебър,/ считано от 06.07.2022г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и ...

06.07.2022г.     180


Проект На Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.

ПРОЕКТ На Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г. §1  Чл. 23 ал.2 и ал.3 се изменят и придобиват ...

06.07.2022г.     157


Покана за обсъждане на бюджета за 2021 г.

На основание чл. 140 ал.4 от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвеният от Кмета на Община ...

13.06.2022г.     234


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340