За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Обявление от 05.05.2023 г. - Общински съвет - Несебър открива процедура за определяне на 20/двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2024 г. - 2027 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  НЕСЕБЪР   О Б Я В Л Е Н И Е               В изпълнение на Решение № 893 от Протокол № 34/28.04.2023 г. на Общински съвет - Несебър   I. Общински съвет – Несебър, открива процедура за определяне на 20 ...

09.05.2023г.     57


СПРАВКА По чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г..

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта   на  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската ...

09.08.2022г.     102


Мотиви към проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет - Несебър,/ считано от 06.07.2022г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и ...

06.07.2022г.     143


Проект На Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.

ПРОЕКТ На Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г. §1  Чл. 23 ал.2 и ал.3 се изменят и придобиват ...

06.07.2022г.     130


Покана за обсъждане на бюджета за 2021 г.

На основание чл. 140 ал.4 от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвеният от Кмета на Община ...

13.06.2022г.     201


СПРАВКА по чл.69, ал.2 от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

           СПРАВКА  По чл.69, ал.2 от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ОТНОСНО:   Проект за именуване на улици в град Обзор, к.к „Обзор - Север”.          На основание чл.66, ал.1 от АПК е отрито  производството ...

13.05.2022г.     92


Поздрав от Общински съвет-Несебър за Великден

Уважаеми съграждани, От името на Общински съвет - Несебър и от свое име Ви отправям сърдечни благопожелания по случай най-големият и светъл християнски празник Великден – денят на Божието Възкресение. Великден винаги ни вълнува с посланието за силата на вярата. Този ...

24.04.2022г.     103


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 20.04.2022 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР             На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска ...

15.04.2022г.     170


Поздрав от Общински съвет-Несебър по случай Националния празник на Република България - 3 март!

Уважаеми съграждани, Приемете моите и на целият Общински съвет поздравления и почести по случай 3 март - Националния празник на България. Трети март е свещена дата за всеки българин и на нея се прекланяме пред подвига на всички герои, които се бориха и постигнаха ...

03.03.2022г.     153


Поздрав от Общински съвет - Несебър по случай 1 март

Уважаеми деятели на културата, читалищни дейци и самодейци, за мен и за всички общински съветници е изключителна чест да Ви поздравим за 1-ви март – Деня на самодееца и любителското художествено творчество и за един от най-истинските и обичани български празници – ...

01.03.2022г.     160


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия