За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 31/05.12.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  № 31/05.12.2022 г.   ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка вх.№ 602/31.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2022 г. Докладна ...

12.12.2022г.     442


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/27.10.2022 г.

    РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/27.10.2022 г. ДНЕВЕН РЕД     Докладна записка вх. № 551/12.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър, на един брой лек ...

02.11.2022г.     493


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 29/20.09.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  № 29/20.09.2022 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 426/21.07.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър. Докладна ...

26.09.2022г.     565


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 28/04.07.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 28/04.07.2022 г.   ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 377/24.06.2022 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно промени в Правилника за устройството и дейността на ОП „Пристанищна инфраструктура“ гр.Несебър. Докладна записка ...

08.07.2022г.     478


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 27/27.05.2022 г.

  ПРОТОКОЛ № 27 27.05.2022 г.   ДНЕВЕН РЕД   Докладна записка вх.№ 269/05.05.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на Акционерите на „УМБАЛ „Бургас“ АД и определяне начина на ...

31.05.2022г.     919


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 26/28.04.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ  ПРОТОКОЛ № 26 28.04.2022 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 228/13.04.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на Акционерите на „УМБАЛ „Бургас“ АД и определяне ...

03.05.2022г.     857


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 25/05.04.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 25/05.04.2022 г. ДНЕВЕН РЕД   Докладна записка вх.№ 120/08.03.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с ...

11.04.2022г.     1347


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 24/28.02.2022 г.

РЕШЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 24/28.02.2022 г. ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка вх. № 105/24.02.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост при община Несебър, относно определяне на период и територии по реда на чл.15 ал.2 от Закона за ...

01.03.2022г.     403


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 23/03.02.2022 г.

    РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ    № 23/03.02.2022 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх. № 017/11.01.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на съвета по въпросите на социалните услуги. Приемане на правилник на съвета. Докладна ...

08.02.2022г.     534


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22/15.12.2021 г.

  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22/15.12.2021 г.           ДНЕВЕН РЕД   Докладна записка вх. № 649/29.11.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  обема на  ...

20.12.2021г.     901


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия