За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА За постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , мандат 2023 - 2027 г.

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА    За постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет  Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , мандат 2023 - 2027 ...

30.11.2023г.     207


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023-2027 Г.

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация се ...

15.11.2023г.     181


ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023-2027 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ  2023 – 2027 г.   ГЛАВА ПЪРВА Общи положения            Чл.1 (1) Този правилник урежда ...

15.11.2023г.     210


Проект за именуване на улици на гр.Обзор

Съобщение   Общински съвет - Несебър   открива производство по  приемане на  решение , с което  на основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА, ще именуват  улици в гр. Обзор к.к. „Обзор – Север" както следва : 1.Улица „ Крайбрежна" от осова точка 22 до ...

12.04.2022г.     275


МОТИВИ към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански живвотни на територията на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок  от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет Несебър, 11.10.2021г., на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения ...

11.10.2021г.     220


ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Несебър

ПРОЕКТ !   Н А Р Е Д Б А за  изменение и допълнение на Наредба  обема на  животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община НЕСЕБЪР   §1   В чл. 4   в края на изречението  се прави ...

11.10.2021г.     207


Мотиви към проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14  дневен срок  от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет Несебър, /считано от 01.07.2021 г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят ...

01.07.2021г.     279


Проект На Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.

Проект На  Правилник  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г. §1 Чл.90  ал.6 се изменя и придобива следната ...

01.07.2021г.     252


ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър §1 Номера на § 5 в допълнителните разпоредби  приет  с  решение ...

01.07.2021г.     307


Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър

            На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14  дневен срок  от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет-Несебър, /01.07.2021 г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност ...

01.07.2021г.     255


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340