За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 29/03.09.2018 г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка вх. № 421/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане на имоти-общинска собственост на община Несебър, за 2018 г.

  2. Докладна записка вх.№ 408/22.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна“ – Несебър.

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх. № 421/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане на имоти-общинска собственост на община Несебър, за 2018 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за“ от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 824

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като: Раздел VІ „Общински обекти от първостепенно значение“ се допълва с: „ПУП – ПРЗ , ПП за пристанищна акватория и специализирана схема за ПИ № 51500.501.1, 51500.501.485, 51500.501.486 и 51500.501.487 по КК на гр.Несебър – Реконструкция/рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна-Несебър”- гр.Несебър, община Несебър, област Бургас на територията на Община Несебър, област Бургас.“

С оглед обществената значимост на проекта по т.1 и кратките срокове, в които следва да се окомплектова документацията по кандидатстване по мярка BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“, на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението /

 

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 408/22.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна“ – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за“ от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 825

На основание чл. 21 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за финансиране по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“, процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ със следния проект:

„Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“.

 

  1. Възлага на Кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение от „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.“ да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата необходими за изпълнението им, според изискванията на Програмата, както и да поеме всички необходими, но недопустими според „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ разходи, свързани с проекта.

  2. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението /

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:Р. КУЛЕВ

 

 

Технически секретар-Протоколист:Р. Бинчарова