За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ  ПРОТОКОЛ

 № 8/12.08.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Докладна записка вх.№ 455/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, „Правно обслужване и общинска собственост, съгласно заповед № 1919/111.2019 г. относно правилник за дейността на ООШИ – Нeсебър.
 2. Докладна записка вх.№ 456/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, „Правно обслужване и общинска собственост, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г. относно правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ и правилник за организация на работата в Яхтено пристанище „Северно пристанище – Несебър“.
 3. Докладна записка вх.№ 476/30.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-42/27.07.2020 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-4.034-0001 „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Ахелой“, ул. „Тервел“, ул. „Хемус“, ул. „Месамбрия“ – частично, гр. Несебър – стар град, Община Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

4. Докладна записка вх.№ 479/03.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Жана Иванова Абрашева – Узунова

5. Докладна записка вх.№ 429/01.07.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

6. Искане вх.№ 471/28.07.2020 г. от Цветан Стойков – председател на Хандбален клуб „Петър Бабев“ – Несебър, относно финансово подпомагане на мъжкия отбор на клуба за участие в „А“ РХГ.

7. Искане вх.№ 488/05.08.2020 г. от Марио Христов – президент на Българска федерация по подводни спортове, относно финансово подпомагане на федерацията за участие в 52-рото първенство на БФПС.

8. Докладна записка вх. № 427/30.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Равда, община Несебър.

9. Докладна записка вх. № 428/30.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за разполагане на постоянен пчелин върху земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 11538.1.95 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

10. Докладна записка вх. № 448/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

11. Докладна записка вх. № 449/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху имот частна общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор № 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър – нова част.

12. Докладна записка вх. № 450/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по ч15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІІ-186 в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.349/, УПИ ІІ-188 в кв.5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51`500.506.340/ и ИПР за улица о.т. 579 до о.т.581 /част от 51500.506.348/.

13. Докладна записка вх. № 459/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот 73571.49.21 по кадастралната карта на с. Тънково за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

14. Докладна записка вх. № 460/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

15. Докладна записка вх. № 461/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно продължаване срока на договор за аренда за отглеждане на овощни насаждения върху ПИ 73571.6.183 по КК и КР на с. Тънково.

16.Докладна записка вх. № 466/24.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 51500.502.863.1 по КК на гр. Несебър.

17. Докладна записка вх.№ 480/03.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение и допълнение на решение № 174, обективирано в протокол № 7 от 23.06.2020 г. на Общински съвет – Несебър.

18. Докладна записка вх.№ 485/05.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно сключване на анекси към договори за наем и определяне на началната дата на наемния период.

19. Докладна записка вх.№ 417/29.06.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителни  скици с позиции № 25, № 26 и № 27 за 2020 г., за преместваеми обекти, по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за гр. Обзор.

20. Докладна записка вх.№ 418/29.06.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна скица с позиция № 3 за 2020 г., за преместваеми обекти, по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за с. Тънково.

21. Докладна записка вх. № 446/.22.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „ЕСИ – отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с. Равда. Имотите, попадащи в трасето на съоръжението са в зона „Б“, съгласно чл.11 ал.1 от ЗУЧК, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

22. Предложение вх.№ 451/07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „КСН ТП „Инджекьой 2“ – муфи с кабел СН ТП „Лоцман“ – ТП „Инджекьой 1“ в поземлени имоти с идентификатори № 51500.56.23 и № 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

23. Предложение вх. № 452/22.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПЗ за обект „ПСОВ-Обзор“ за ПИ 53045.120.504 по кадастралната карта на местност „Кметство Обзор“, землище на гр. Обзор, с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“.

24. Докладна записка вх. № 453/22.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ VІ от кв.19 по регулационен план на гр. Обзор, община Несебър, с идентификатор № 53045.502.185 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

25. Докладна записка вх. № 190/18.03.2019 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500.505.138, както и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.323 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.26 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

26. Предложение вх. № 462/24.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.204.231 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

27. Докладна записка вх.№ 463/24.07.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна  схема № 28/2020 г., за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 ал.2 и чл.57 от ЗУТ, във връзка с чл.5 ал.1 т.4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

28. Предложение вх. № 464/24.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на бистро и стаи за гости“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.926 по КК на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

29. Докладна записка вх. № 465/.24.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап-жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазин и втори етап-жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.50 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

30. Предложение вх. № 477/07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.68.22, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.

31. Докладна записка вх. № 475/30.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване цена за тънки дърва.

32. Докладна записка вх.№ 495/10.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство на храм „Св. Вмчк Димитър Мироточец“ – с. Емона

33. Докладна записка вх.№ 498/11.08.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 11538.11.1, № 11538.11.13 и № 11538.11.14 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“. Имотите попадат в зона „А“, съгласно чл.10 ал.1 от ЗУЧК.

34. Докладна записка вх.№ 499/11.08.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проектно предложение по Процедура BGENVIRONMENT-3.002 - Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 455/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, „Правно обслужване и общинска собственост, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г. относно правилник за дейността на ООШИ – Нeсебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 198

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.75-79 от АПК, Общински съвет – Несебър приема Правилник за дейността на Обединена общинска школа по изкуства – Несебър., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 456/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, „Правно обслужване и общинска собственост, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г. относно правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ и правилник за организация на работата в Яхтено пристанище „Северно пристанище – Несебър“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 199

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.75-79 от АПК, Общински съвет – Несебър

1. Приема правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Северна буна-Несебър“,неразделна част от решението.

2. Приема правилник за организация на работата в Яхтено пристанище „Северно пристанище-Несебър“, неразделна част от решението.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 476/30.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-42/27.07.2020 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-4.034-0001 „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Ахелой“, ул. „Тервел“, ул. „Хемус“, ул. „Месамбрия“ – частично, гр. Несебър – стар град, Община Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 200

            На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър  упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  до  66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-42/27.07.2020 г., финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за проект ИСУН № BG14MFOP001-4.034-0001  „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Ахелой“, ул. „Тервел“, ул. „Хемус“, ул. „Месамбрия“ – частично, гр. Несебър – стар град, Община Несебър“, сключен между Община Несебър, Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПМДР и МИРГ Несебър - Месемврия, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № МДР-ИП-01-42/27.07.2020 г.

 1. Общинският съвет Упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  до  13 200 лв. (тринадесет хиляди и двеста лева) за обезпечаване на 110 % от заявените за финансиране разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-42/27.07.2020 г., финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за проект ИСУН №  № BG14MFOP001-4.034-0001  „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Ахелой“, ул. „Тервел“, ул. „Хемус“, ул. „Месамбрия“ – частично, гр. Несебър – стар град, Община Несебър“, сключен между Община Несебър, Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПМДР и МИРГ Несебър - Месемврия, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № МДР-ИП-01-42/27.07.2020 г.

 1. Предвид кратките срокове за извършване на разплащания, заложени в проекто-договорите на изпълнителите, на основание чл. 60 от АПК, се допуска предварително изпълнение на Решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

    По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 479/03.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Жана Иванова Абрашева – Узунова.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 201

Общински съвет - Несебър, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, ал.12 от Конституцията на Република България и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната записка, изразява положително становище  за опрощаване на дължимите  вземания от Жана Иванова Абрашева – Узунова .

           Мотиви: Молителката е започнала изплащане на дължимите вземания, но поради влошено здравословно състояние, нисък размер на лична  пенсия,  видно от молбата е  в  невъзможност  да  изплати  пълният размер  на задължението.

Препис от решението, ведно със събраните по преписката документи да бъдат изпратени на Администрацията на Президента.

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 429/01.07.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 202

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл.21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето, приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 г., неразделна част от решението

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Искане вх.№ 471/28.07.2020 г. от Цветан Стойков – председател на Хандбален клуб „Петър Бабев“ – Несебър, относно финансово подпомагане на мъжкия отбор на клуба за участие в „А“ РХГ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 203

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Обшински съвет, дава съгласие да бъде отпусната на Хандбален клуб «Петър Бабев» Несебър, представляван от Цветан Стойков, целево  сумата в размер на 5 000 лв., за подпомагане организирането на отворено първенство по плажен  хандбал «Несебър Бийч Къп 2020»  в периода 11.09 – 13.09.2020 г.

Поради необходимостта от  организация на турнира,  предвид  датата на неговото  провеждане на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението. 

 

По т.СЕДМА от дневния ред Искане вх.№ 488/05.08.2020 г. от Марио Христов – президент на Българска федерация по подводни спортове, относно финансово подпомагане на федерацията за участие в 52-рото първенство на БФПС.

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 5 гл. «въздържали се» от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 204

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, дава съгласие да бъде  отпусната на Българска федерация по подводни спортове, представлявана от  Марио Христов, сумата в размер на 3 000 лв.  целево,  за  подпомагане  провеждането на състезание по подводен риболов в перида 04.09 – 07.09. 2020 г. Средствата да бъдат преведени по посочената в искането банкова сметка. 

Поради необходимостта от организация на състезанието, предвид датата на неговото провеждане на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ОСМА от дневния ред Докладна записка вх. № 427/30.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 205

         „1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.8 и чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Киро Янев Цъцаров, с постоянен адрес с. Равда, ул.“Христо Ботев“ №23, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ 2500кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.15.11 по КК и КР на с. Равда, реално обособени съгласно приложената скица проект за реално ползване като Дял А , находящ се в м.”Чокур чалък”, с начин на трайно ползване – Нива, ІV категория, целия на площ 5 908 кв.м., АОС №3036/10.07.2009г.

 2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер 88,72лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 428/30.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за разполагане на постоянен пчелин върху земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 11538.1.95 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 4 гл. „за”, 5 гл. «против» и 8 гл. «въздържали се» от гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 206

            Поради недостигане на необходимото мнозинство по чл.27 ал.4 от ЗМСМА проекта за решение от  Докладна записка вх. № 428/30.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за разполагане на постоянен пчелин върху земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 11538.1.95 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, не бе прието.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 448/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 207

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична – общинска собственост, представляващ: Кабинет №2 - Офталмологичен на площ от 14.80 кв.м., ведно с манипулационна 2А на площ от 14.50 кв.м /кота 7.20/, находящ се в общинска Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП, построена в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър - нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, актувана с АОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., при следните условия:

        1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър в размер на 115.26 лв. с ДДС.

2. Специфични условия:

- Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І. и наемателят няма право да променя предназначението му през целия наемен период;

        - Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“ с призната специалност очни болести;

          - Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

 - Кабинетът да работи целогодишно, наемателите да имат или да сключат договор с РЗОК - гр.Бургас в едномесечен срок от подписване на договора;

           3Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата не е представил такъв се задължава в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15т.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица 10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица 3точки;

           К3 - Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

 • До 10 години стаж към момента на подаване на офертата 10 точки;
 • До 15 години стаж към момента на подаване на офертата 15 точки;

 Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

         Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

              4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

                /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 449/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху имот частна общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор № 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър – нова част.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 208

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г. като раздел ІІІ, буква Б „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следния общински имот:

      „Помещение  - склад №2 на площ от 29.65 кв.м., находящо се на сутеренен етаж /кота -   2.80 кв.м/ от сграда с идентификатор с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, АчОС № 6570/25.06.2019г., за архив, съгласно Приложение №1.“

            ІІ. На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на  ОбС - Несебър да се предостави на Районна прокуратура Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Александровска“ №101, представлявана от Административен ръководител Районен прокурор Иван Кирков, ЕИК 1218173090870, безвъзмездно право на управление за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение  - склад №2 на площ от 29.65 кв.м., находящ се на сутеренен етаж /кота - 2.80 кв.м/ от сграда с идентификатор с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр.Несебър, АчОС № 6570/25.06.2019г., за архив, съгласно Приложение №1.“

                 На основание чл.60 от АПК, поради изтичане срока на предходния договор и  необходимостта от помещението на Районна прокуратура, допуска предварително изпълнение на решението.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 450/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по ч15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІІ-186 в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.349/, УПИ ІІ-188 в кв.5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.340/ и ИПР за улица о.т. 579 до о.т.581 /част от 51500.506.348/.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 4 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 209

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА

1.Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г, като:

 - Раздел III, буква В, т. II – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва с: 388 кв.м реално обособени части от бивш ПИ 51500.506.348 по КК на гр.Несебър, които съгласно предложеното изменение са включени в площта на новообразуван УПИ II-340,349 в кв.5801 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад и които са с проектен идентификатор 51500.506.722 по КК на гр. Несебър, съгласно Скица-проект с №15-418481/13.05.2019 на СГКК-гр.Бургас.

            - Раздел ІV, буква А – „Имоти , които Общината има намерение да придобие…“ се допълва с: 516 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ VIII-186 в кв. 6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, /ПИ 51500.506.349/, които съгласно предложеното изменение и Скица-проект с №15-418481/13.05.2019 на СГКК-гр.Бургас са с проектен идентификатор 51500.506.720 по КК на гр. Несебър за реализиране на улица от о.т. 580 до о.т. 5812.

 2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи  с „Петте зодии БГ“ ЕООД, ЕИК 204134721,  с едноличен собственик на капитала Султана Георгиева Йорданова предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху:

 -388 кв.м реално обособени части от бивш ПИ 51500.506.348 по КК на гр.Несебър, които съгласно предложеното изменение са включени в площта на новообразуван УПИ II-340,349 в кв.5801 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад и които са с проектен идентификатор 51500.506.722 по КК на гр. Несебър, съгласно Скица-проект с №15-418481/13.05.2019 на СГКК-гр.Бургас.

-516 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ VIII-186 в кв. 6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, /ПИ 51500.506.349/, които съгласно предложеното изменение и Скица-проект с №15-418481/13.05.2019 на СГКК-гр.Бургас са с проектен идентификатор 51500.506.720 по КК на гр. Несебър за реализиране на улица от о.т. 580 до о.т. 5812.

3. Определя пазарна цена на:

-  388 кв.м реално обособени части от бивш ПИ 51500.506.348 по КК на гр.Несебър в размер на 67 304 лева /шестдесет и седем хиляди триста и четири лева/ без ДДС.

          -  516 кв.м. реално обособени части от УПИ VIII-186 в кв. 6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в размер на 67 304 лева /шестдесет и седем хиляди триста и четири лева/ без ДДС.

 4. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след  съставяне на АчОС на 388 кв.м отразени с проектен идентификатор 51500.506.722 по КК на гр. Несебър, съгласно Скица-проект с №15-418481/13.05.2019 г. на СГКК-гр. Бургас , представляващи реално обособени части от бивш ПИ 51500.506.348 по КК на гр.Несебър, които съгласно предложеното изменение се включват в площта на новообразуван УПИ II-340,349 в кв.5801 по плана на к.к. Слънчев бряг –запад, който акт за общинска собственост бива предхождан от влезли в сила Решение на Общински съвет за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-186 в кв. 6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.349/, УПИ II-188 кв. 5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.340/ и ИПР за улица о.т.579 до о.т.581 /част от 51500.506.348/ и Решение за обявяване от публична в частна собственост на описания по-горе имот с проектен идентификатор 51500.506.722 по КК на гр. Несебър.

5.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира.

6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 459/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот 73571.49.21 по кадастралната карта на с. Тънково за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 210

“І. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 12 години за създаване и отглеждане на овощни насаждения на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.21 по КК на с.Тънково, м.”Камарата”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята VІІІ, на площ от  14 794кв.м., актуван с АОС №2378/31.05.2006г. и Акт за поправка №6522/02.02.2018г.

     Търгът да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна годишна арендна цена - определена съгласно Заповед №РД-46-143/20.03.2020г. на министъра на МЗХ, както следва:

- за първите 4 /четири/ години – гратисен период;

- за 5/пета/ до 7/седма/ година по 41лв. за 1дка, т.е.  начална тръжна годишна арендна цена за целия имот  606,55лв. без ДДС.

- за останалия период на плододаване по 61лв. за 1дка,  т.е начална тръжна годишна арендна цена за целия имот 902,43лв. без ДДС .

          2. Специфично условие : Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

          3. Депозит за участие  в търга  - 10% от  началната тръжна годишна арендна цена  за първата година след гратисния период, а именно 60,66лв.

   4. Стъпка за наддаване: 50,00лв. /петдесет лева/.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 460/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 211

                 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г. като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем“ се допълва със следния общински имот:

      „Кабинет №5 – Стоматологичен /помещение №7 и №8 по арх.проект/ на площ от 17.00 кв.м., ведно с чакалня на площ от 17.00 кв.м., находящ се на партерен етаж от Общинска Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП, построена в гр.Несебър в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър - нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, актувана с АОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г.“

           ІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична – общинска собственост, представляващ: Кабинет №5Стоматологичен /помещение №7 и №8 по арх.проект/ на площ от 17.00 кв.м., ведно с чакалня на площ от 17.00 кв.м., находящ се на партерен етаж от общинска Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП, построена в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър - нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, актувана с АОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., при следните условия:

        1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър в размер на 132.60 лв. с ДДС.

2. Специфични условия:

- Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.ІІ. и наемателят няма право да променя предназначението му през целия наемен период;

        - Кандидатите да са лекари по дентална медицина;

         - Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

 - Кабинетът да работи целогодишно, наемателите да имат или да сключат договор с РЗОК - гр.Бургас в едномесечен срок от подписване на договора;

           3Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата не е представил такъв се задължава в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключи договор с РЗОК – Бургас – 15 т.

К2 - Целогодишна работа на кабинета

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица 10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица 3точки;

           К3 - Активност на профила

             - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

 • До 10 години стаж към момента на подаване на офертата 10 точки;
 • До 15 години стаж към момента на подаване на офертата 15 точки;

 Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

         Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

              4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 461/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно продължаване срока на договор за аренда за отглеждане на овощни насаждения върху ПИ 73571.6.183 по КК и КР на с. Тънково.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 212

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.183 по КК и КР на с.Тънково, м.“Каманежа“, трайно предназначение земеделска, НТП Овощна градина, на площ от 5702кв.м., АОС 5497/02.12.2013г.

ІІ. На основание чл.18 от Закона за арендата и чл.54, ал.3, т.4 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, дава съгласие срока на договор за аренда №2/08.02.2010г., вписан под №35, т.1, вх.рег.№641 от 19.02.2010г. в Служба по вписванията – гр.Несебър и анекс към него №18/01.04.2014г., вписан под акт №89, т.2, вх.рег.№3352 от 22.05.2014г. в Служба по вписванията – гр.Несебър, сключен между Община Несебър и Димитър Георгиев Буюклиев, с постоянен адрес гр.Несебър, ул.“Митрополитска“ №3, на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.183 по КК и КР на с.Тънково, м.“Каманежа“, трайно предназначение земеделска, НТП Овощна градина, на площ от 5702кв.м., АОС 5497/02.12.2013г., да бъде продължен с 10 стопански години срещу годишна арендна цена в размер на 366,78лв. без ДДС, платима до края на месец септември на съответната година.“

         / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 466/24.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 51500.502.863.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 213

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1 т.4 и чл.40, ал.2 т.3 от ЗОС  Общински съвет – Несебър дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.863.1 в  по КК на гр.Несебър чрез извършване на замяна на собствения на Община Несебър имот с кадастрален идентификатор 51500.502.863.1.1 по КК на гр.Несебър с равностоен или с по-висока пазарна стойност нежилищен имот собственост на  „Армеа“ ЕАД, ЕИК 203303143, след решение на Общински съвет –Несебър за определяне на конкретните параметри по сделката.

2.Упълномощава Виктор Борисов – Заместник кмет „ПО и ОС“ на Община Несебър да участва в преговори с „Армеа“ ЕАД, ЕИК 203303143 за уговаряне на  параметрите по сделката.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 480/03.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение и допълнение на решение № 174, обективирано в протокол № 7 от 23.06.2020 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 214

На основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА с оглед мотивите, изложени в докладната записка, Общински съвет - Несебър изменя и допълва решение № 174, прието по точка т.18 от проведеното заседание на 23.06.2020 г, обективирано в протокол № 7, както следва:

Създава нова точка 2 със следния текст:

„С 50% се намалява размера на годишния наем, който наемателите следва да заплатят до 31.12.2020 г. по действащи, сключени, или които предстоят да бъдат сключени през 2020 г. договори за наем на общински имоти, предоставени за стопанска дейност: търговия и ресторантьорство, за които се заплаща годишна наемна цена наведнъж, или на две вноски.“

Точка 2 става точка три, а именно: На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението .

 Решението е неразделна част от решение № 174 от протокол №7/23.06.2020 г. 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 485/05.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно сключване на анекси към договори за наем и определяне на началната дата на наемния период.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 215

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.20а от ЗЗД, да се сключат анекси към договори за наем :

-№100/24.07.2020г. за отдаване под наем на обект „Рибен павилион №13“, с идентификатор 51500.501.452.5 по КККР на гр.Несебър;

-№101/24.07.2020г. за отдаване под наем на обект „Рибен павилион №6“, с идентификатор 51500.501.353.3 по КККР на гр.Несебър

-№102/24.07.2020г. за отдаване под наем на обект „Рибен павилион №4“, с идентификатор 51500.501.353.5 по КККР на гр.Несебър;

с които чл.2 от същите да се промени както следва:

          „Чл.2  Договорът се сключва за срок от 10 (десет) години, считано от 01.01.2021г. до 31.12.2030 г. вкл.»

2.Определя  01.01.2021 г. като начална дата на срока на договорите за наем на обектите предмет на публично оповестения конкурс обявен със Заповед №464/14.05.2020 г. на кмета на Община Несебър, за които Заповедите за определяне на спечелил участник в конкурса влизат в сила и заплащането на годишния наем за първата наемна година е дължимо до 31.12.2020 г.

 1. Да се сключи анекс към договор за наем № 97/ 24.07.2020 г. за отдаване под наем на обект 1.2  със закрита площ 27,30 кв. м. и открита площ 4,43 кв. находящ се в Базар „Пристанище“ – гр. Несебър-стара част и договор за наем № 96/24.07.2020 г. за обект. 1.1.- закрита площ 27,30 кв.м. и открита площ 4,43 кв.м., находящ се в Базар „Пристанище“,  с  който в чл.2  в края на изречението  израза „считано от 01.08.2020 г.” да се промени както следва: „считано от 01.01.2021 г.
 2. На основание чл.60 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 417/29.06.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителни  скици с позиции № 25, № 26 и № 27 за 2020 г., за преместваеми обекти, по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 216

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет-Несебър приема и съгласува допълнителни скици с позиции    за гр. Обзор,  както следва:

 •  Скица №25/2020 г. с позиция №1-за слънцезащитна тента от лека метална конструкция с меко покритие от винил над павилион за търговска дейност в ПИ 53045.502.471 и позиция №2 – за слънцезащитна тента от лека метална конструкция с меко покритие от винил пред ЗБО в ПИ 53045.502.470
 • Скица №26/2020 г. с две позиции  - за слънцезащитно съоръжение над търговска площ в ПИ 53045.502.480 и седем позиции за павилион за търговска дейност ПИ 53045.502.480
 • Скица №27/2020 г. с една позиция - за модулен обект - заведение за бързо обслужване в ПИ 53045.502.468.

            Скиците с позици са неразделна част от  решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 418/29.06.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна скица с позиция № 3 за 2020 г., за преместваеми обекти, по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за с. Тънково.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 217

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет-Несебър  приема и съгласува допълнителна скица с позиции    за с. Тънково,  както следва:

     ●  Скица №3/2020 г. с две позиции за павилиони (заводско производство) с предназначение за съблекални на позиция №1 и позиция №2 за WC в ПИ 73571.49.86 , землището на с. Тънково, м. “Камарата“

Скицата с позици е неразделна част от  решението

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх. № 446/.22.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „ЕСИ – отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с. Равда. Имотите, попадащи в трасето на съоръжението са в зона „Б“, съгласно чл.11 ал.1 от ЗУЧК, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 218

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.13 от протокол №1/22.01.2020 год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-97/12.06.2019г. от МЗ РЗИ Бургас,писмо изх.№ПД-3013(3) от 06.2019г. от РИОСВ-гр.Бургас; изх.№ТД-1713-1/04.06.2019г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - гр. Бургас; писмо изх.№ 8274924-1 от 12.06.2019 г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, становище изх.№95-Т-156/ 25.06.2019 г. от „БТК” ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за линеен обект: „ЕСИ-отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с.Равда“.

Tрасето на кабелите е с обща дължина в земеделска територия 1912 м. и започва от нова кабелна шахта върху съществуваща подземна инфраструктура и попада 1м. в ПИ 61056.45.113 с площ 2592 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и продължава последователно в следните имоти: 6м. в ПИ 61056.48.104 с площ 4311 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 966м. в ПИ 61056.46.101 с площ 5590 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, след което трасето навлиза в урбанизирана територия, предмет на друга разработка и продължава 204м. в ПИ 61056.68.100, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 734 м. в ПИ 61056.52.100 с площ 15420 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, стопанисвано от общината и 0.4 м. в ПИ 61056.51.103 с площ 2856 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост. Площите с ограничение са: 1 кв.м. в ПИ 61056.45.113, к кв.м. в ПИ 61056.48.104, 966 кв.м. в ПИ 61056.46.101, 204 кв.м. в ПИ 61056.68.100, 734 кв.м. в ПИ 61056.52.100 и 0.4 кв.м. в ПИ 61056.51.103 по кадастралната карта на с.Равда, Община Несебър.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд - Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Предложение вх.№ 451/22.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „КСН ТП „Инджекьой 2“ – муфи с кабел СН ТП „Лоцман“ – ТП „Инджекьой 1“ в поземлени имоти с идентификатори № 51500.56.23 и № 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 219

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава на „Електроразпределение Юг”ЕАД изработването на ПУП-ПП за  обект  „КСН ТП „Инджекьой 2“ – муфи с кабел СН ТП „Лоцман“ – ТП „Инджекьой 1“ в поземлени имоти с идентификатори 51500.56.23 и 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Инджекьойско блато“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Трасето на кабелите започва от кабелни муфи в ПИ 51500.56.44 с площ 7572 кв.м, с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, продължава в ПИ 51500.56.23 с площ 1607 кв.м. с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и завършва в ТП „Инджекьой 2“ в ПИ 51500.56.37 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“. Дължината на трасето на кабелите е 84,39 м., като 83,06 м. попадат в ПИ 51500.56.23 и 1,33 м. попадат в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“. Определен е сервитут по 0,60м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабелите. Площите с ограничение са 101,27 кв.м., като 99,67 кв.м. попадат в ПИ 51500.56.23 и 1,60кв.м. попадат в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект  „КСН ТП „Инджекьой 2“ – муфи с кабел СН ТП „Лоцман“ – ТП „Инджекьой 1“ в поземлени имоти с идентификатори №51500.56.23 и №51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Инджекьойско блато“.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред  Предложение  вх. № 452/.22.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПЗ за обект „ПСОВ-Обзор“ за ПИ 53045.120.504 по кадастралната карта на местност „Кметство Обзор“, землище на гр. Обзор, с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 220

1. На основание чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.21 и т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър, като съобрази мотивите, изложени в предложението на заместник кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА да бъде изработен и процедиран ПУП-ПЗ за „ПСОВ-Обзор“ за ПИ 53045.120.504 по Кадастрална Карта на местност „Кметство Обзор“, землище на гр. Обзор с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“ и отреждането съгласно приложено задание 

          2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Несебър  одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПРЗ, неразделна част от настоящото решение, с което се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор 53045.120.504 по Кадастрална карта на местност „Кметство Обзор “, землище на гр. Обзор, попадащ в зона „Б“ съгласно чл.11,ал.1 от ЗУЧК . ПИ 53045.120.504 е с площ 19704кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска  и начин на трайно ползване „За водостопанско, хидримелеоративно съоръжение“ частна държавна собственост. Заданието предлага промяна на трайното предназначение от „земеделска“ в „урбанизирана“, отреждане на имота „ За пречиствателна станция“ ,въвеждане на устройствена  „Пп“. Установяват се следните устройствени показатели за ПИ  с идентификатор 53045.120.504: Пзастр ≤ 30% ; Кинт ≤ 1,2; Височина – Н ≤ 10м. и Позел. ≥ 50%

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх. № 453/.22.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ VІ от кв.19 по регулационен план на гр. Обзор, община Несебър, с идентификатор № 53045.502.185 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 221

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ  Общински съвет–Несебър дава съгласие за процедиране и одобряване на представения проект, с който се  предвижда промяна на  страничните и улична регулационни линии на УПИ VI, кв.19 към УПИ III, IV, V, VII и прилежащата улица „Козяк“ /ПИ 53045.502.483/ по съществуващи имотни граници, като се придават следните площи: от УПИ VI към УПИ III се придава  5кв.м.; от УПИ IV към УПИ VI – 16 кв.м.; от УПИ V към УПИ VI – 15 кв.м.; от УПИ VII към УПИ VI – 6 кв.м.; от УПИ VI към УПИ VII – 7 кв.м.; от улица „Козяк“/ПИ 53045.502.483/ към УПИ VI – 9 кв.м. с което УПИ VI от кв.19 става на площ от 722кв.м., идентичен по площ и граници с ПИ 53045.502.185 по КК, така както е и по документи за собственост. Не се предвижда промяна в устройствените показатели и отреждането „За жилищно строителство”. Запазват се и устройствената зона на имота „Жм”, установени градоустройствени показатели: максимална плътност  на застрояване 60%,  максимален коефициент на интензивност на застрояване 1.20, максимална височина на застрояване 10.00м., минимална плътност на озеленяване 40% и начин на застрояване „свързано” между  УПИ VI  с идентификатор 53045.502.185 и УПИ V с идентификатор 53045.502.511  от кв.19.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 190/18.03.2019 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500.505.138, както и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.323 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.26 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет със 7 гл. „за”, 3 гл. «против» и 8 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 222

            Поради недостигане на необходимото мнозинство по чл.27 ал.3 от ЗМСМА, проекта за решение от докладна записка вх. № 190/18.03.2019 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500.505.138, както и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.323 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.26 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“, не бе прието.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

                                                      

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх. № 462/24.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.204.231` по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 13 гл. „за” и 7 гл. «въздържали се» от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 223

На основание  21 ал.1 т.11 от  ЗМСМА  чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16 от ЗУТ и във връзка с чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗУЧК и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.204.231 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, като заданието и скицата проект към него предвижда промяна на трайното предназначение на територията от „Горска“ в „Урбанизирана“, урегулиране на УПИ ХLIV-231 в кв.55 с площ 1555,9 кв.м. от ПИ 51500.204.231, отреждане на имота „За пречиствателна станция за питейни и отпадни води“, обособяване на тупикова улица /алея с усилена настилка/ за обезпечаване на свободния и безплатен пешеходен и транспортен достъп до плажната ивица и до пречиствателното съоръжение. Същата ще е с о.т. 523, о.т. 524, о.т. 678, о.т. 677, о.т. 676, о.т. 676а и о.т. 676б. За новоурегулирания УПИ ХLIV-231 се предвижда въвеждане на устройствена зона „Од“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,5, Нкорниз – 7,5 м. и минимално озеленена площ – 70%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124 б, ал. 2 чрез обявление, което да се постави на определеното място в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл.124б, ал. 4 настоящото решение не подлежи на оспорване.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 463/24.07.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна  схема № 28/2020 г., за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 ал.2 и чл.57 от ЗУТ, във връзка с чл.5 ал.1 т.4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 224

На основание 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  чл.56, ал.2 и чл.57 от ЗУТ, във връзка с Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър съгласува приложената допълнителна схема № 28/2020 ., като елемент на градското обзавеждане за поставяне на градски часовник в имот с идентификатор 51500.502.58 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Схемата е неразделна част от решението.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Предложение вх. № 464/24.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на бистро и стаи за гости“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.926 по КК на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 225

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на бистро и стаи за гости“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.926 по КК на гр. Свети Влас, местност „Козлука и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Видно от  заданието, трасето на кабела започва от БКТП - нов  в  ПИ 11538.13.42 - частна собственост и урбанизирана територия - не е предмет на настоящото задание  - преминава през ПИ 11538.13.170  с площ 2906 кв.м, с начин на трайно предназначение  „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и продължава в ПИ 11538.13.83  с площ 10421 кв.м, с начин на трайно предназначение  „Земеделска“ и  начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до нов КРШ на границата на  ПИ 11538.13.926 по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“.                                             

Дължината на трасето на кабелите е 140 м в земеделска територия, като 31.40 м  попадат в  ПИ11538.13.83 и 108.60 м попадат в ПИ 11538.13.17  по кадастрална карта на гр.Свети Влас, м. „Козлука“.

Определя се сервитут 1м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са 282.22 кв.м, като 65.01 кв.м попадат в ПИ 11538.13.83  и 217.21 кв.м  попадат  в  ПИ 11538.13.170  по  КК  на гр. Свети Влас, местност „Козлука“.

3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект: „Външно ел. захранване на бистро и стаи за гости“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.926 по КК на гр. Свети Влас, местност „Козлука,                            

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.      

                     / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 465/.24.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап-жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазин и втори етап-жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.50 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 226

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т. 10 от протокол № 1 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 22.01.2020 г. и от решение т.7 от протокол № 6 от заседание на ОЕСУТ, проведено  на  08.07.2020 г. , писмо изх.№ 130/1/30.01.2019 г. от РИОСВ-Бургас, писмо изх. № РД-259-148/ 24.10.2019г. на РЗИ-Бургас, ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищни сгради  за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап-жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазини и втори етап-жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.50 по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“. 

Трасето на кабела е общо 281.41м и започва от БКТП-Козлука в ПИ 11538.13.15, като попада последователно в следните имоти: 162.93м в ПИ 11538.13.83 с площ 10421кв.м, с начин на трайно предназначение  „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 25.22м в ПИ 11538.13.168  с площ 902 кв.м, с начин на трайно предназначение  „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и 93.26м в  ПИ 11538.13.170 с площ 2906 кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.

След това трасето попада в урбанизирана територия последователно в следните имоти: ПИ 11538.13.50, ПИ 11538.13.928 и ПИ 11538.13.168 по кадастрална карта на гр.Свети Влас.

Определя се сервитут 1м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са 562.66 кв.м  в земеделска територия и попадат последователно в следните имоти: 326.75кв.м в ПИ 11538.13.83, 50.27кв.м в ПИ 11538.13.168 и 185.64 кв.м в ПИ 11538.13.170 по КК  на гр.Свети Влас.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.          

                                           

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх. № 477/30.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.68.22, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 227

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.68.22 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- „Друг вид нива“ , целия на площ от 804кв.м, находящ се в землището на с. Равда, местност „Хендек тарла“ за неземеделски нужди, устройствена зона „Жс“, при устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.= 1,5, Н≤15,0м и минимално озеленяване 50%, и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

При представяне на проекта за ПУП-ПЗ за имота, същият да се окомплектова с Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с “Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас, ограничителната линия на застрояване да се съобрази с профила на булевард „България“ и да се конкретизира отреждането на имота.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх. № 475/30.07.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване цена за тънки дърва.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 228

            На основание чл.112 ал.1 от ЗГ и чл.61 във връзка с чл.58 от Наредба № 5, чл.71 ал.5 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП, определя цена за продажба от склад в отд. 264 и 265 на тънки дърва – 25.00 лв. за 1 прм3 без ДДС за общо – 650 прм3. Продажбата на дървата да се извърши съгласно чл.71 ал.2 от Наредбата за възлагане.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 495/10.08.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство на храм „Св. Вмчк Димитър Мироточец“ – с. Емона

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 229

1.На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал. 3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на на ЗДБРБ за 2020 г.

Общински съвет – Несебър дава съгласие да се отпуснат целеви средства в размер на 2000 лв. на храм „Св. Вмчк Димитър Мироточец“ – с. Емона във връзка с провеждането на ежегодния фестивал „Арт Емона“ – фестивал на изкуствата, който се организира вече десет поредни години с благотворителна цел за укрепване и реставрация на старата манастирска черква край село Емона – „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, описани в приложената молба, като средствата се осигурят от бюджета на общинска администрация, дейност 762, § 4500 .

На основание чл.60 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 498/11.08.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 11538.11.1, № 11538.11.13 и № 11538.11.14 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 230

На основание  чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗУЧК и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлени имоти с идентификатори №11538.11.1, №11538.11.13 и №11538.11.14 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага Чешме“, като заданието предвижда обединяване на ПИ 11538.11.1 с площ 4006 кв.м., ПИ 11538.11.13 с площ 560 кв.м. и ПИ 11538.11.14 с площ 1481 кв.м. в новообразуван поземлен имот с площ 6047 кв.м., който да се отреди за „Инженерно-техническа инфраструктура“, да се въведе устройствена зона „Ти“ и да се установят устройствените показатели съгласно чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗУЧК и препоръката на ОбЕСУТ по протоколно решение по т.6 от Протокол №7 от 11.08.2020г., а именно: Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,5, Нкорниз – 7,5 м., минимално озеленена площ – 70% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 чрез обявление, което да се постави на определеното място в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл.124б, ал. 4 настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 499/11.08.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проектно предложение по Процедура BGENVIRONMENT-3.002 - Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“.

Общинският съвет със 20 гл. „за” от гласували 20 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 231

На основание чл.21 ал.1 т.23. от ЗМСМА, чл. 21, чл. 59 и следващите от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по схема BGENVIRONMENT-3.002 - Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ от Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“ с проектно предложение

„Подобряване на ресурсната ефективност на общините Бяла и Несебър“;

 1. На основание чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Несебър одобрява подписването на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта;

 1. Възлага на Кмета, при одобряване на проекта общината да финансира дейностите, до възстановяване на средствата необходими за изпълнението им,  според изискванията на програмата, както и да поеме всички необходими, но недопустими според Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ разходи, свързани с проекта.

 1. Предвид краткия срок за кандидатстване по схемата, на основание чл. 60 от АПК, се допуска предварително изпълнение на Решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР:  Р. КУЛЕВ

                                                                                                                      

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия