За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ  ПРОТОКОЛ

7/23.06.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 349/28.05.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2019 г. на Читалищата на територията на община Несебър.
 2. Докладна записка вх.№ 360/03.06.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община Несебър 2014 – 2020 г. за периода 01.01 – 31.12019 г.
 3. Докладна записка вх.№ 361/03.06.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър“
 4. Докладна записка вх.№ 385/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за предоставяне на ВиК активи собственост на община Несебър за стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на ВиК  оператора за Бургаска област, чрез ВиК Асоциацията.
 5. Докладна записка вх.№ 387/10.06.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, отчет за дейността на Общински съвет – Несебър, постоянните комисии към него за периода от м. ноември 2019 г. до м. май 2020 г. включително.
 6. Докладна записка вх.№ 399/15.02020 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 39715.06.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.
 8. Докладна записка вх.№ 398/15.06.2020 г. ат Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.
 9. Докладна записка вх.№ 357/02.06.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2019 г. и отчет на бюджета за 2019 г. на община Несебър.
 10. Докладна записка вх.№ 334/19.05.2020 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проектно предложение по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ от Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“
 11. Докладна записка вх.№ 346/26.05.2020 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово.
 12. Докладна записка вх.№ 354/02.06.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изменение на Решение № 131  от Протокол №5/16.03.2016 г. във връзка с Решение № 86 от Протокол № 5/16.04.2020 г. на Общински съвет – Несебър.
 13. Докладна записка вх.№ 355/02.06.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изменение на Решение № 133  от Протокол № 5/16.03.2016 г. във връзка с Решение № 87 от Протокол № 5/16.04.2020 г. на Общински съвет – Несебър.
 14. Докладна записка вх.№ 392/12.06.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.
 15. Докладна записка вх.№ 401/06.2020 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.
 16. Докладна записка вх.№ 400/15.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, собственост на община Несебър.
 17. Докладна записка вх.№ 402/15.06.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.
 18. Докладна записка вх. № 371/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на мерки за подкрепа на бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие на пандемичната обстановка в резултат на COVID-19.
 19. Докладна записка вх. № 366/08.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни, на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 73571.48.204 по кадастралната карта на с. Тънково.
 20. Докладна записка вх. № 367/08.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.
 21. Докладна записка вх. № 372/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ ІІІ-52 в кв.5 по плана на гр. Свети Влас.
 22. Докладна записка вх. № 383/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарната цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.540 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.55 по плана на гр. Несебър.
 23. Докладна записка вх. № 384/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на самостоятелен обект в жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.502.6.58, изградена в УПИ І-общ., кв.76 по плана на гр. Несебър.
 24. Докладна записка вх. № 388/11.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 42, находящ се в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.
 25. Докладна записка вх. № 389/11.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологични кабинети в с. Оризаре и с. Гюльовца.
 26. Докладна записка вх. № 350/29.05.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе и сервитути за питеен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 73571.27.149 по кадастралната карта на с. Тънково, м. „Боруна“, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ.
 27. Докладна записка вх. № 364/08.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ І-общ. с идентификатор по кадастралната карта № 18469.501.396 в кв.39 по плана на с. Гюльовца.
 28. Докладна записка вх. № 368/09.06.2020 г. от Лазар Япаджиев – заместник кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна схема № 11/2020 г. за поставяне на преместваем обект, по реда на чл.56 ал.2 и чл.57 от ЗУТ, във връзка с чл.5, ал.1 т.4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.
 29. Предложение вх. № 369/09.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, обект: „Външно ел. захранване на „Обреден дом“ към гробищен парк – Несебър в ПИ с идентификатор по одобрена КК № 51500.74.142“, землище гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 30. Докладна записка вх. № 370/09.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване  на „Обреден дом“ към гробищен парк – Несебър в ПИ с идентификатор по одобрена КК № 51500.74.142“, землището на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
 31. Докладна вх. № 386/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“  за поземлен имот  с идентификатор № 51500.43.32, засягащо поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.43.21, 51500.43.23, 51500.203.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.  
 32. Докладна записка вх. № 377/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.76.96 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.
 33. Предложение вх.№ 378/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на  ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради, подобект: Кабел 0,4кV“ за поземлен имот с идентификатор № 51500.18.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“ по реда на чл.124а от ЗУТ.
 34. Предложение вх.№ 379/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на  ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „КСН ТП “Инджекьой 3“ – муфи с кабел СН ТП “Лоцман“ – ТП “Инджекьой 1“ в ПИ № 51500.56.21 и ПИ № 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. “Инджекьойско блато,“ по реда на чл.124а от ЗУТ.
 35. Докладна записка вх. № 380/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел сграда „Б” в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.
 36. Докладна записка вх. № 382/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване  на ПУП – парцеларен план извън границите на урбанизираните територии – обект: „Укрепване на свлачище в ПИ № 53045.140.1, ПИ № 53045.140.544, ПИ № 53045.521.517 и ПИ № 53045.531.507 по КК на гр. Обзор, община Несебър”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.
 37. Докладна записка вх.№ 390/11.06.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна схема № 25/2020 г. за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.5 ал.2 т.3 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.
 38. Докладна записка вх.№ 405/17.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Реконструкция на главен водопровод за гр. Несебър, землище с. Равда, землище гр. Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 39. Докладна записка вх.№ 406/18.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за „Главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ в ПИ 61056.22.110 по КК на с. Равда до съществуващ водопровод за гр. Ахелой”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.
 40. Докладна записка вх.№ 407/18.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Реконструкция на главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ до включване в съществуващ водопровод за к.к „Слънчев бряг“ и гр. Несебър. Част от имотите в обхвата посочен в проекта попадат в зона“Б“, съгласно чл.11, ал.1 от ЗУЧК, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 349/28.05.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2019 г. на Читалищата на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 157

         На основание чл.21,  ал.1,  т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Несебър приема докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност на: Народно читалище «Яна Лъскова-1905» гр. Несебър,  Народно читалище  «Изгрев 1927» гр.Обзор, Народно Читалище «Саморазвитие-1950» с. Тънково, Народно читалище «Зора-1928» с. Оризаре, Народно читалище «Светлина-1928» с. Гюльовца, Народно читалище «Гоце Делчев-1943» с. Равда, Народно читалище «Светлина-1928» с. Кошарица, Народно читалище «Пробуда-1938» гр. Свети Влас, Народно читалище «Георги Сава Раковски-2013» с. Раковсково, Народно читалище «Пробуда 2016» с. Баня.

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 360/03.06.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община Несебър 2014 – 2020 г. за периода 01.01 – 31.12.2019 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 158

            На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.91 ал.3 от Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие, Общински съвет – Несебър приема годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Несебър – 2014-2020 г., за периода 01.01.-31.12.2019 г.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 361/03.06.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 159

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК, Общински съвет – Несебър приема, Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър както следва :

§ 1. Ал. 2 на чл.2 се изменя и придобива следната редакция :

„Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 08.00часа.“

§ 2. създава се нова чл. 2а  със следните алинеи .

Ал.1  Забранява се озвучаването, свързано с рекламни мероприятия от пътни транспортни средства и плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги  за  времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.

Ал.2  При провеждане на обществени мероприятия на открито, озвучаването се осъществява при спазване на забраните  на ал.1  като по повод честването на празника на град Несебър - 15 Август озвучаване на мероприятията  се разрешава до 00.00 часа.“

 Ал.3   При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на виновните лица се налага наказание в размер по чл. 2 т.8.

3. Чл.3 се отменя и се създава нов със следния текст:

„(1) Физическите, юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в  обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, находящи се  в определените зони и територии по чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда са длъжни да уведомят общинската администрация за работното време на съответния обект.

(2) Лицата по ал.1  подават заявление по образец, утвърден от кмета на общината при откриване на обектите по ал. 1, като задължително прилагат становище на съответната регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум.

3) Заявлението за работно време или за промяна на работното време се разглежда в 7/седем/ дневен срок от кмета на общината или от оправомощено от него лице и се вписва в нарочен регистър.“

§3. В раздел „Заключителни разпоредби“ на Наредба №1 се създава нова т.10, както следва: „Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър, приета с решение № 159 от протокол № 7/23.06.2020 г. влиза в сила от деня на публикуването и във в-к „Слънчев бряг“

                                                                                       

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 385/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за предоставяне на ВиК активи собственост на община Несебър за стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на ВиК  оператора за Бургаска област, чрез ВиК Асоциацията.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 160

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър предоставя на „ВиК” ЕАД – Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация описаните по – горе ВиК съоръжения въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № 327/21.03.2018 год. на Началника на ДНСК и Разрешение за ползване № ДК – 07 – Б 155/27.06.2013 год. на началника на РО НСК – Бургас, РДНСК – Югоизточен район, съгласно сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения между Асоциацията по ВиК и действащия на обособената територия ВиК оператор.

2. Възлага на Кмета на Община Несебър да предприеме необходимите действия за предоставяне на ВиК съоръженията, чрез Асоциацията по ВиК за Бургаска област.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 387/10.06.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, отчет за дейността на Общински съвет – Несебър, постоянните комисии към него за периода от м. ноември 2019 г. до м. май 2020 г. включително.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 161

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър приема направения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет-Несебър и неговите комисии  за  периода  от м. ноември 2019 г.  до м. май 2020 г.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 399/15.06.2020 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 162

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, както следва:

§          1. В чл.45 се създава нова ал.2,  както следва :

/2/ За осъществяване на атракционна дейност „транспорт до Аквапарк“ или „Джип – Сафари“ се заплаща такса за 1 бр. МПС в размер на 60 лв. на месец.

             § 2. Текста на чл.46 се изменя, както следва : За продажба на стоки в организиран тематичен базар, общинска собственост се заплаща месечна такса в размер на 40лв. или за период от една година в размер на 300лв. за един павилион.

            § 3. В Чл.65 се създава нова ал.3, както следва : /3/ За разглеждане от ОбЕСУТ и съгласуване на проекти за изменения в одобрения инвестиционен проект, поради промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж, се заплащат такси в размер на  ½ от определената с ал.1.“

             § 4. В чл.67, ал.1 се  добавя нова т.2,  както следва : т.2 За обекти на техническата инфраструктура - линейни обекти се заплаща такса в размер на 1.50 лв. на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5000,00 лв.“

             § 5. В чл.67 се създават нови алинеи 5 и  6,  както следва :(5) За одобряване на проекти за изменения в одобрения инвестиционен проект, поради промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж, се заплащат такси в размер на  ½ от определената с ал.1

(6) За одобряване на инвестиционни проекти за преустройства се заплащат таксите по чл.67, ал.1.

            § 6. Текстът на чл.76 се изменя и допълва,  както следва :

За издаване на разрешение за поставяне на рекламни съоръжения, се заплаща такса в размер, според вида на съоръжението:

1. преместваемо (несвързано с терена) – 30,00 лв. за рекламни съоръжения с рекламна площ до 2 кв.м.;

2. преместваемо (несвързано с терена) – 50,00 лв. за рекламни съоръжения с рекламна площ от 2 кв.м. до 4 кв.м.;

3. свързано с терена с рекламна площ до 4 кв.м. – 100,00 лв.

4. свързано с терена с рекламна площ над 4 кв.м. – 150,00 лв.

§ 7. Текстът на чл. 77 се изменя, както следва :

 За разглеждане от Комисия по рекламата на молба за разполагане на рекламни съоръжения по реда на Наредба №10 на Общински съвет - Несебър се заплаща такса в размер, според вида на съоръжението:

          1.Рекламно съоръжение с рекламна площ до 2 кв.м. – 30,00 лв. на съоръжение.

          2.Рекламно съоръжение с рекламна площ от 2 до 4 кв.м. – 50,00 лв. на съоръжение.

          3.Рекламно съоръжение с рекламна площ над 4 кв.м. – 80,00 лв. на съоръжение.

       § 8. Създава се нов чл.111А, както следва  : За утвърждаване на маршрут за движение на превозни средства за клиенти на атракциони  „Аквапарк“  и „Джип – Сафари“ за  срок от 1 година се заплаща такса в размер на 200 лв.

              § 9. Създава се нов чл.128 А, както следва : Размерът на цените на услуги по чл.125 – чл.128 е дължим за активния туристически сезон, като за активен сезон се счита периодът от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната цена на услуга за кв.м., а неработещите през същия период - 2%.

           § 10. В  чл.129 т.6  накрая се добавя  ново изречение, както следва:   За ползване на фоайето за повече от един ден цената е 200 лв. за първия ден, а за всеки следващ по 100 лв на ден.

          § 11. Създава се нова т.8 в чл.129, както следва :  За ползване на зала - Салон за книги в Културен център „Артиум“, гр.  Несебър се заплаща цена на услуга в размер на 80,00 лв. на час, а след първия час по 40,00 лв.на час.“

         § 12.  В чл.133 се създава нова т.6, както следва :За ползване на пластмасови столове при наемане на  „сцена на открито“ , за едно мероприятие  – 1лв. за брой.

        § 13. Създава се нов чл.144,  както следва :За връчване на съобщения по реда на ГПК  от общината или кметствата,   по искане на ЧСИ  се заплаща цена  в размер на 10 лв.

      §14. Заглавието „ Допълнителна разпоредба “ се променя на Допълнителни разпоредби  и  се  създава нов § 2 , § 3 и §4,  както следва:  

   § 2  Намалява с  50 %   размерът   на  таксите  определени  в  чл. 36,  чл. 37, чл.41, чл.45 и размерът  на   цените на  услугите,  определени  в  чл.108, чл.108А,  чл.122, чл.125, чл.126, чл.127 от Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър,  за периода  от 01.06. 2020г. до  края на 2020г.

      § 3 Таксите за ползване на детски ясли и детски градини, предвидени в чл.50, ал.2, т.1.1, т.2.1 и ал.4 на същия член от наредбата  не се заплащат при неприсъствие в детското заведение за периода от 01.06.2020г до 01.09.2020г.

      § 4: В текстът на наредбата навсякъде изразът „отдел Търговия“ се заменя с   „Дейност „Търговия на открито и РИЕ.“

      §15. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов §6, както следва:  Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета  с решение № 162 от протокол № 7/23.06.2020 г. влиза  в сила от датата на приемането й.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 397/15.06.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 163

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК, Общински съвет – Несебър приема Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър, в представения коригиран вариант, неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 398/15.06.2020 г. ат Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 164

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Несебър, приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър както следва:

§1.В текста на чл.9 (4) израза „на предходния месец“ се изменя и се чете „на текущия месец“

§2.В Преходни и заключителни разпоредби към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, създава нов § 9, както следва: „В чл.28, ал.6 израза „на предходния месец“ се изменя и се чете „на текущия месец““.

            §3. В Преходните и заключителни разпоредби  на  Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър се създава нов § 5: „Наредбата за изменение и допълнение на  Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, приета с решение № 164 от протокол № 7/23.06.2020 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 357/02.06.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2019 г. и отчет на бюджета за 2019 г. на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 165

На основание чл.140 от ЗПФ и  чл.44 от Наредба №12 на Общински съвет -Несебър, във връзка с чл.21, ал.1 т. 6  от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

І.Приема уточнен годишен план на Бюджета за 2019 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1.ПО ПРИХОДА,                                                            - 78 042 325лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                             - 13 096 118лв

За местни дейности                                                            - 64 946 207лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

            1.2.ПО РАЗХОДА,                                                             - 78 042 325лв

 в т.ч.

            За делегирани от държавата дейности                             - 13 096 118лв

            За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                              -   5 899 423лв

            За местни дейности                                                            - 59 046 784лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

1.3.Одобрява плана на капиталовите разходи за 2019г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

1.4.Приема окончателния годишен план на средства от Европейския съюз от КСФ, РА и други за 2019г. /съгласно Приложениe №4 /.

ІІ.Приема отчета за изпълнение  на бюджета за 2019 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

2.1.ПО ПРИХОДА,                                                            - 63 605 893лв

 в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                             - 12 626 503лв

За местни дейности                                                            - 50 979 390лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

            2.2.ПО РАЗХОДА,                                                             - 63 605 893лв

 в т.ч.

            За делегирани от държавата дейности                             - 12 626 503лв

            За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                              -   5 126 924лв

            За местни дейности                                                            - 45 852 466лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

2.3.Приема отчета на  поименен списък за капиталови разходи за 2019г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

2.4.Приема отчета на  сметките  за  средства от Европейския съюз от КСФ, РА и други  за 2019г. /съгласно Приложение №4/.

2.5.Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на  Община Несебър за 2019 г., съгласно Приложение №5.

2.6.Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2019 г. – субсидии за „СНЦ Черно море”  на план – 93 000 лв.  на разход – 93 000лв.

2.7.Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2019 г., съгласно Приложение №6.

2.8.Налични към 31.12.2019 г. задължения за разходи в размер на 1 991 017 лв., 3.4% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 58 806 472 лв., съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси.

2.9.Налични към 31.12.2019 г. ангажименти за разходи са в размер на 30 125 694 лв., 51.2% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 58 806 472 лв., съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси.

2.10.Приема отчет - сметка  за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019г., съгласно Приложение №7.

/Приложенията и списъкът с поименното гласуване са неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 334/19.05.2020 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проектно предложение по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ от Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 166

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от и чл. 59  ЗМСМА,

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по схема BGENVIRONMENT-2.003 - „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води от Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“ с проектно предложение

„Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“;

 1. На основание чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Несебър одобрява подписването на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта, при необходимост;

 1. Възлага на кмета на общината, при одобряване на проекта, общината да финансира дейностите, до възстановяване на средствата необходими за изпълнението им,  според изискванията на програмата, както и да поеме всички необходими, но недопустими според Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ разходи, свързани с проекта.

 1. Предвид краткия срок за кандидатстване по схемата, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 346/26.05.2020 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 167

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на взето Решение 3.2 във връзка с т. 3.1 на Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците-регион Бургас”, Общински съвет - Несебър

1. Одобрява финансовото участие на Община Несебър за изпълнение на Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово –запад“ – Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3 и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен проект за рекултивация на клетка 1“ в размер до 2 428 750,57 лв. (два милиона четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева и 57 стотинки), представляващо 30,39 % от стойността на сключения договор с ДДС.

2. Дава съгласие финансовия ресурс по т. 1 да бъде осигурен от собствени средства, натрупани от община Несебър като отчисления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

3. Предвид кратките срокове за осигуряване финансиране на договора за Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово –запад“ – Клетка № 2, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 354/02.06.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изменение на Решение № 131  от Протокол №5/16.03.2016 г. във връзка с Решение № 86 от Протокол № 5/16.04.2020 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 168

Общински съвет - Несебър, на основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси и разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., изменя Решение № 131 от Протокол № 5/16.03.2016 г., изменено с Решение № 86/Протокол № 5/16.04.2020 г., отнасящи се за Договор за кредит № 859/08.04.2016 г., отпуснат на община Несебър от „Фонд Флаг“ ЕАД, както следва:

           

            Било :  Срок на погасяване - до 25.06.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

           

            Става:  Срок на погасяване- до 25.03.2022 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

Наложените мерки за борба с пандемията COVID-19 силно ограничиха стопанската дейност на територията на Република България, както и възможностите за генериране на приходи в бюджета на Община Несебър от  данъци, такси, наеми и други публични вземания. Поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредит, на основание чл.60 от АПК, Общински съвет - Несебър допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 355/02.06.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изменение на Решение № 133  от Протокол № 5/16.03.2016 г. във връзка с Решение № 87 от Протокол № 5/16.04.2020 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 169

Общински съвет - Несебър, на основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси и разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., изменя Решение № 133 от Протокол № 5/16.03.2016 г., изменено с Решение № 87/Протокол № 5/16.04.2020 г., отнасящи се за Договор за кредит № 253/08.06.2016 г., отпуснат на община Несебър от „Уникредит Булбанк“ АД, както следва:

           

            Било :  Срокът за плащане на главницата е 7 години и 3 месеца.

           

            Става:  Срокът за плащане на главницата е 8 години.

Наложените мерки за борба с пандемията COVID-19 силно ограничиха стопанската дейност на територията на Република България, както и възможностите за генериране на приходи в бюджета на Община Несебър от  данъци, такси, наеми и други публични вземания. Поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредит, на основание чл.60 от АПК, Общински съвет - Несебър допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

        /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 392/12.06.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 170

             І. На основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър  отпуска средства за нуждите на сдруженията с нестопанска цел, развиващи дейности на територията на община Несебър, както следва:

1.  „Дружество на инвалидите Обзор” – гр.Обзор – 4 000 лв.

2.  СНЦ „ БЧК – Филиал - Несебър – 6 000 лв.

3.   СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – гр. Несебър – 6 000 лв.

4.  „МКББ Тодор Александров” – гр. Несебър – 4 000лв.

5.  СНЦ ”Вардарско слънце” – гр. Несебър – 3 000лв.

6.  Клуб художествена гимнастика „Черноморец” – гр.Бургас,  – 3 000 лв.

7.  „Общинска организация на съюза на инвалидите” - Несебър – 7 000 лв.

8.  Гръцко Дружество  „Месамбрия” гр. Несебър – 3 000 лв.

9.  Демократичен съюз на жените – Несебър – 2 000 лв.

10.  Общински театър - Несебър – 20 000 лв.

11. Ловно-рибарско дружество  „Несебър” – 5 000 лв.

12. Ловно-рибарско сдружение „Балкан - 2012” – 5 000 лв.

13. СНЦ  «Дамски клуб - Несебър» - гр. Несебър – 4 000 лв

14. «Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър» - гр. Несебър – 3 000 лв.

15. «Движение на жените от община Несебър»  - 2 000 лв.

16. СНЦ «Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър» – 3 000 лв.

17. Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор – 4 000 лв.        

18. Общинска организация Движение Русофили – Несебър – 2 000 лв.

19. Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ - 1 000 лв.

20. СНЦ «Клуб ветерани Обзор» - 2 000 лв.

21. Сдружение с нестопанска цел «Делфин Обзор» - гр. Обзор - 4 000 лв.

22. «Терпсихора» - танцово студио «Импулс» - гр. Свети Влас – 2 000 лв.

23. Регионална организация на слепите към съюза на слепите в България – 3 000 лв.

24. Сдружение „Местна младежка организация – МОРАЛ“ – 2 000 лв.

25. Сдружение „Несебър АРТ“ – 3 000 лв.

26. Дружество на несебърските художници – 3 000 лв.

27. Сдружение „Контролен граждански блок“ – 1 500 лв.

28. Сдружение „Клуб Би Лейди“ – 2 000 лв.

                                                                                           Общ размер: 109 500 лв.

    II. Резервен фонд в размер на 10 500 лв. /десет хиляди и петстотин/ лева с които средства могат да бъдат финансирани сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на общината, извън посочените в т. I  от 1 до 28, след изрично решение на общинския съвет.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 401/15.06.2020 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 171

               На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6 и чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на:

 

Трите имета

Населено
място

Предложение за
сума – лв.

 

Андон Георгиев Бакров

Гюльовца

600

 

Анна Здравкова Стефанова

Несебър

400

 

Антония Стефанова Христова

Несебър

200

 

Атанас Христов Дженков

Несебър

200

 

Белослава Тодорова Вутова

Несебър

800

 

Валентин Иванов Маджуров

Тънково

600

 

Величка Димова Боянова

Несебър

400

 

Веселина Миленова Стоянова

Тънково

200

 

Веселина Петрова Вълчанова

Несебър

400

 

Виолета Иванова Офилова

Несебър

1000

 

Георги Василев Петков

Баня

400

 

Георги Димитров Марков

Баня

400

 

Георги Стефанов Илиев

Несебър

600

 

Гергана Атанасова Богданова

Несебър

600

 

Гинка Щерева Щерева

Оризаре

400

 

Даниела Танева Михайлова

Оризаре

600

 

Дарина Стоянова Раднева

Несебър

400

 

Деница Иванова Дънекова

Несебър

400

 

Димитрина Недева Горанова

Гюльовца

400

 

Димитрина Николова Димитрова

Обзор

600

 

Димитър Василев Плечкаров

Равда

600

 

Димо Николов Иванов

Оризаре

600

 

Душко Петров Войнов

Гюльовца

400

 

Евдокия Тодорова Денкова

Несебър

600

 

Елена Христова Митева

Несебър

400

 

Женя Радева Радева

Несебър

200

 

Захари Дончев Вълков

Несебър

400

 

Златин Павлов Чаталбашев

Оризаре

200

 

Иван Апостолов Ставракиев

Кошарица

400

 

Иван Христов Узунов

Свети Влас

600

 

Иванка Димитрова Ставрева

Несебър

200

 

Иванка Здравкова Чакърова

Обзор

600

 

Иванка Кирова Кирова

Несебър

600

 

Иванка Стоянова Грудева

Несебър

600

 

Илиян Кирилов Делиатанасов

Равда

1000

 

Йовка Иванова Домусчиева

Оризаре

400

 

Йолана Олчевова

Равда

600

 

Йорданка Илиева Христова

Несебър

400

 

Катя Иванова Дукова

Равда

400

 

Катя Костова Василева

Несебър

1000

 

Кольо Димитров Мицов

Оризаре

200

 

Красимир Георгиев Зайков

Баня

800

 

Красимира Иванова Далова

Свети Влас

600

 

Лава Атанасова Костова

Несебър

600

 

Лила Куртева Митева

Тънково

600

 

Лилия Владимирова Нанкова

Несебър

800

 

Любка Иванова Илиева

Кошарица

300

 

Любка Петрова Петлякова

Несебър

300

 

Максим Василев Момчилов

Несебър

400

 

Мара Кръстева Мерджанова

Несебър

600

 

Маргарита Морис Ганева

Несебър

400

 

Мариана Иванова Пандарова

Тънково

600

 

Марияна Атанасова Костадинова

Оризаре

400

 

Мартин Андонов Бакров

Гюльовца

200

 

Миглена Иванова Петрова

Несебър

400

 

Милена Атанасова Роева

Равда

200

 

Милена Стоянова Нанева

Несебър

400

 

Милена Цолова Иванова

Равда

600

 

Надежда Павлова Неделчева

Несебър

200

 

Надка Дачева Шишкова

Несебър

200

 

Надя Даниелова Минчева

Несебър

400

 

Невена Иванова Андреева

Несебър

400

 

Недка Стоянова Абрашева

Несебър

400

 

Нейка Атанасова Пеева

Несебър

1000

 

Николай Христов Узунов

Равда

800

 

Павлина Тодорова Гайдарова

Несебър

800

 

Пенка Иванова Домусчиева

Оризаре

400

 

Петкана Вълкова Дикова

Несебър

200

 

Петър Валентинов Атанасов

Гюльовца

200

 

Петър Димитров Бербатов

Равда

200

 

Петър Митев Петров

Обзор

400

 

Пламен Тодоров Стоянов

Несебър

400

 

Рада Николова Берберова

Несебър

600

 

Радка Славова Василева

Несебър

800

 

Радко Маринов Рибов

Тънково

400

 

Радослав Лефтеров Георгиев

Обзор

400

 

Радостина Янкова Рапова

Несебър

800

 

Райна Емилиянова Ганчева

Несебър

600

 

Ралица Евгениева Генова

Несебър

400

 

Ресалие Ахмед Адем

Несебър

800

 

Румяна Славова Бабева

Свети Влас

600

 

Руси Петков Комитов

Равда

600

 

Светла Янкова Иванова

Равда

600

 

Силвия Стефанова Тальокова

Несебър

400

 

Соня Любенова Великова

Равда

600

 

София Христова Петрова

Несебър

600

 

Стефан Фотев Стефанов

Несебър

600

 

Стоянка Гинева Касърова

Несебър

200

 

Теодора Андреева Болгараска

Несебър

800

 

Теодора Любомирова Желева

Несебър

800

 

Тодор Златинов Златинов

Несебър

600

 

Тодор Иванов Ченев

Оризаре

400

 

Тодор Йорданов Димов

Несебър

800

 

Тошко Георгиев Калпаков

Несебър

400

 

Филип Пламенов Иванов

Несебър

800

 

Христина Славчева Гиздова

Несебър

400

 

Христо Димитров Петляков

Несебър

600

 

Христо Николов Червенков

Баня

600

 

Цветелина Стефанова Карапанду

Несебър

600

 

Щерю Георгиев Попов

Несебър

400

 

Явор Стоянов Матров

Обзор

400

 

Янчо Тодоров Тодоров

Несебър

1000

 

Иванка Здравкова Чакърова

Обзор

780

 

 

 ВСИЧКО:

52580

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 400/15.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 172

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.67 ал.1 т.1 във връзка с ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, собственост на община Несебър, по реда на чл.69-чл.77 и раздел ІІ от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър.

2. Упълномощава кмета на община Несебър да определи условията по законосъобразното провеждане на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 402/15.06.2020 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 173

            На основание чл. 21 ал.23  от ЗМСМА  и  като взе предвид мотивите на Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми комисията, Общински съвет – Несебър:      

І. Утвърждава годишна субсидия за ОФК „Несебър” – гр. Несебър в размер на 322 000 /триста двадесет и две хиляди/ лева, от които 100 000 лв./сто хиляди лева/, изплатени авансово, с която приоритетно да се финансира дейността на Детско юношеската школа към ОФК „Несебър»

 ІІ. Утвърждава средства в общ размер на 256 550 /двеста петдесет и шест хиляди и петсотин и петдесет/ лева, съобразно получените точки на спортните клубове по приложения протокол на комисията от 13.03.2020 г., за подпомагане на спортните клубове в Община  Несебър, които се разпределят, както следва: 

1. Сдружение „Тенис Академия Несебър” – 20 точки / чл.15, ал.1 т.2 – 10 т. и чл.15 ал.1 т.4 – 10 т./  - 7 000 лв.

2. ФК „Свети Влас” - 12 точки /чл.15, ал.1  т.2 - 10т. и т.4 – 2т./ - 4 200 лв.

3. ФК „ Черноморски спортист” гр. Обзор - 52 точки /чл.15, ал.1 т.1 - 10т., т.2 - 10т., т.3 – 20т. и т.4 - 12т./ - 18 200 лв.

4. Хандбален клуб „Петър Бабев” Несебър – 40 точки / чл.15,ал.1 т.1 – 10т.,чл.15 ал.1 т.2 – 10 т., чл.15 ал.1 т.3 – 20 т./ - 14 000 лв.

5. ФК „Равда” - 14 точки /чл.15, ал.1 т.2 - 10т.,  т.3 – 4т./ - 4 900 лв.

6. Спортен Клуб „ Бушидо” – 60 точки /  чл.15, ал.1т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т./ - 21 000лв.

7. „ Уиндсърф клуб Обзор” – 3 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 3т. /  - 1 050 лв.

8. СК по водни спортове „Месембрия” – 30 точки / чл.15, ал.1,т.2 – 10т., т.4 – 20т./ -10 500лв.

9. ОВК „ Несебър - 2000” – 100 точки / чл.15, ал.1, т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т. и т.4 - 40т. / - 35 000лв.

10. „Фехтовален клуб Несебър” – 10 точки / чл.15, ал.1, т.2 - 10т. / - 3 500 лв.

11. „Несебър Мото” – 10 точки / чл.15,ал.1, т.1 – 5т., т.2 – 5т. / - 7 000лв.

12. Колоездачен клуб Несебър – 80 точки / чл.15,ал.1 т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т. и т.4 20 т./ - 28 000 лв.

13. „Яхт и сърф клуб Несебър 2009” – 20 точки / чл.15,ал.1, т.1 - 5т., т.2 – 5т., т.3 - 10т. / - 7 000 лв.

14. Клуб по спортни танци „Несебър” – 40 точки / чл.15,ал.1,т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 14т. и т.4- 6т. / - 14 000 лв.

15. Мото клуб Обзор – 10т. – /чл.15,ал.1, т.1 - 5т., т.2 - 5т./ - 3 500 лв.

16. СК по подводен риболов Несебър – 30т. – /чл.15,ал.1, т.1 - 10т., т.2 – 10т. и т.3 – 10т./ - 10 500 лв.

17. „ Несебър Яхт Клуб” – 6 точки / чл.15,ал.1, т.2 - 6т./ - 2 100 лв.

18. СК Баскетбол Несебър – 60т. / чл.15,ал.1, т.1 – 10, т.2 – 10т.,- т.3 – 20т. и т.4 – 20т./ - 21 000 лв.

19. СК по художествена гимнастика – 12т./чл.15,ал.1, т.1 – 5т., т.2 – 2т. и т.3 – 5 т./ - 4 200 лв.

20. СК Киокушинкайкан - Несебър - 14 т. / чл.15,ал.1  т.1 - 4т. и т.2 – 10т. / - 4 900 лв.

21. СК Сентоки - Обзор – 14 точки /чл.15, ал.1, т.1 – 4 т. и  т.2 – 10т./ - 4 900 лв.

22. СК по бойни спортове Несебър - 10 т. /чл.15, ал.1  т.2 – 5т. и т. 4 – 5 т./ - 3 500 лв.

23. ФК „Атлетик-2014“ - 24 точки /чл.15, ал.1 т.1- 4т. и т.3 – 20т./ - 8 400 лв.

24. Тенис клуб „Егалите“ – 10 точки / чл.15, ал.1, т.2-10т./ - 3 500 лв.

25. Стрелкови клуб Несебър – 20 точки /чл.15, ал.1, т.1 – 10т., т.2 - 10т./ - 7 000 лв.

26. Клуб по Лека атлетика „Несебър 1971”– 6 точки /чл.15, ал.1, т.2 – 6т./ - 2 100 лв.

27.  „Спортен клуб по баскетбол Свети Влас” – 16 точки / чл.15 ал.1 т.1 – 5 т., чл.15 ал.1 т.2 – 5 т. и чл.15 ал.1 т.3 – 6 т./ - 5 600 лв.

         III. Предвид мотивите, изложени в протокола на комисията от 13.03.2020 г., дава съгласие да бъде отпусната допълнителна целева субсидия  в размер на 10 000 лв. на „Спортен клуб по водни спортове Месембрия“ за подпомагане дейността на клуба по водно спасяване, осъществявана на акваторията на община Несебър.

          IV. Утвърждава резерв  в размер на 271 450 лв./ двеста  седемдесет и една хиляди четиристотин и петдесет лева/ за целево финансово подпомагане на спортни клубове през годината, която сума да бъде използвана приоритетно за финансиране организирането на спортни прояви на национално и международно ниво на територията на община Несебър,  след решение на Общински съвет-Несебър.

На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта за започване на подготовка на спортните клубове за участие в предстоящи състезания, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 371/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на мерки за подкрепа на бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие на пандемичната обстановка в резултат на COVID-19.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 174

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20а от ЗЗД и чл.14, ал.8 от ЗОС

 1. За периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. размера на дължимия наем за отдаване на сгради и помещения в тях - общинска собственост, предоставени за стопанската дейност: търговия и ресторантьорство, както и на имотите – общинска собственост  предоставени за разполагане на атракционни съоръжения се намалява с 50%.

2. С оглед защита на обществените интереси, на основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 366/08.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни, на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 73571.48.204 по кадастралната карта на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 175

  І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.48.204 по КК и КР на с. Тънково, м. ”Дядо Ивановата чешма”, трайно предназначение – Земеделска,  начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, на площ от 4377кв.м., АОС №6271/30.09.2015г.

ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.48.204 по КК и КР на с.Тънково, м.”Дядо Ивановата чешма”, трайно предназначение – Земеделска,  начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, на площ от 4377кв.м., АОС №6271/30.09.2015г.

 за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 155,23лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10,00лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 15,52лв.

           4. Специфично условие: Имотът да се използва за отглеждане на животни.

          ІІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 367/08.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 176

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с имот представляващ Дял ІІ на площ 800кв.м. от поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.181 по КК и КР на гр.Несебър, реално обособени съгласно приложената скица проект за реално ползване, находящ се в м.”Бостанлъка”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, целия на площ 4528 кв.м., АОС №6158/19.05.2020г.

2. На основание чл.14 ал.8 и чл.39, ал.3  от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Илю Богданов Петков с постоянен адрес гр.Несебър, к-с ”Старият възел” бл.1, ап.16, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ Дял  ІІ на площ 800кв.м. от поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.181 по КК и КР на гр.Несебър, реално обособени съгласно приложената скица проект за реално ползване, находящ се в м.”Бостанлъка”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, целия на площ 4528 кв.м., АОС №6158/19.05.2020г.

3.Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер 28,61лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.

             /Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред  Докладна записка вх. № 372/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ ІІІ-52 в кв.5 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 178

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно: 42 кв.м. реално обособени части от имот с кадастрален идентификатор 11538.501.478 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен с влязла в сила Заповед №211/20.02.2020 г. на Кмета на Община Несебър са включени в площта на новообразуван УПИ  III-140 в кв.5 по плана на гр. Свети Влас, урегулиран на площ от 922 кв.м., колкото е и площта по кадастрална карта на имот с идентификатор 11538.501.140 по КККР на гр. Свети Влас.

/Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред  Докладна записка вх. № 383/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарната цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.540 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.55 по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 179

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с:“Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.540 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1097 /хиляда деветдесет и седем/ кв.м, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, идентичен с УПИ І-общ. В кв.55, АОС №6550/06.11.2018г.

            2. На основание чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС да се продаде имот общинска собственост, представляващ УПИ І-общ., кв.55 по плана на гр.Несебър целия на площ от 1097 /хиляда деветдесет и седем/ кв.м, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, с кадастрален идентификатор 51500.502.540 по КК на гр.Несебър, АОС №6550/06.11.2018г. на «Естреа» ЕООД, ЕИК 131069951, представлявано от Николай Георгиев Колев - едноличен собственик, със седалище и адрес на управление гр.София, район Витоша, кв.«Павлово», ул. «Белмекен» №8, ет.4, в качеството му на собственик на законопостроените сгради в имота  за сумата от  161445 лв. /сто шестдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и пет лева/ без ДДС.»

    /Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред  Докладна записка вх. № 384/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на самостоятелен обект в жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.502.6.58, изградена в УПИ І-общ., кв.76 по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 180

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12  от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.6 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.76 по плана на гр. Несебър, АОС №6630/15.04.2020г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на Общински съвет - Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Данаила Димитрова Тодорова, с адрес гр. Несебър, ул. «Струма» № 12, ет.2, за пристрояване на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.6.58.1 в съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.6.58 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І-общ, кв.76 по плана на гр. Несебър (АОС №6630/15.04.2020г.), въз основа на което и съгласно одобрен на 04.03.2020 г. идеен проект, ще се изгради пристройка на кота 0,00 с площ от 18,31 кв.м, като площта на самостоятелния обект в сградата ще се промени на 77,94 кв.м.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване по т.2 в размер 3 820,80 лв./три хиляди осемстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред  Докладна записка вх. № 388/11.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 42, находящ се в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 181

,

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2020 г., като раздел III, буква А.1. „Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем“ се допълва:

Кабинет №42 /помещение №42 по арх.проект/-лекарски кабинет на площ от 17 кв.м, както и манипулационна  /помещение №27 по арх.проект/ на площ от 12 кв.м, която се ползва съвместно от наемателите на специализираните кабинети, находящи се на второ ниво в „Здравна къща“ - Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КККР на гр.Несебър, АпОС №1876/02.03.2004г.

            II.На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет №42 /помещение №42 по арх.проект/-лекарски кабинет на площ от 17 кв.м, както и манипулационна  /помещение №27 по арх.проект/ на площ от 12 кв.м, която се ползва съвместно от наемателите на специализираните кабинети, находящи се на второ ниво в „Здравна къща“ - Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КККР на гр.Несебър, АпОС №1876/02.03.2004г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 123,60 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър.

  ІІI. Специфични условия:

- Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър“ по професионално направление медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност.

 -  Кабинета да работи целогодишно;

            -  Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

            ІVКритериите за оценяване са:

    К1 – Договор с РЗОК-Бургас – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК-Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата не е представил такъв се задължава в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключи договор с РЗОК-Бургас.

К2- Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица 10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица 3точки;

          К3 - Активност на профила

               - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

    - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;

               - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

   - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

 К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване – 5 точки.

            Комплексна оценка:

             К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 +К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

             V. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

           VI. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред  Докладна записка вх. № 389/11.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологични кабинети в с. Оризаре и с. Гюльовца.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 182

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2020 г., като раздел III, буква А.1. „Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем“ се допълва със: -Стоматологичен кабинет, находящ се в сграда с кадастрален №18469.501.223.3 по кадастралната карта на с.Гюльовца, представляваща южно крило на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в УПИ I, кв.23, АпОС №2370/17.04.2006г., с полезна площ от 21.24 кв.м. /помещение 5а по арх.проект/, ведно с 6,1 кв.м ид.части от общите части на сградата.

ІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологични и  обслужващите помещения към тях за срок от 5 години, при следните условия:

 1. Стоматологичен кабинет, находящ се в сграда с кадастрален №18469.50223.3 по кадастралната карта на с.Гюльовца, представляваща южно крило на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в УПИ I, кв.23, АпОС №2370/17.04.2006г., с полезна площ от 21.24 кв.м. /помещение 5а по арх.проект/, ведно с 6,1 кв.м ид.части от общите части на сградата с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 113.52 лв. /сто и тринадесет лева и петдесет и две стотинки/ с ДДС;
 2. Стоматологичен кабинет, с полезна площ от 12 кв.м ведно с помощни помещения на обща площ от 19.50 кв.м, включващи: санитарно помещение – 5 кв.м, WC – 3.50 кв.м и чакалня – 11.00 кв.м, находящ се в едноетажна сграда ”Здравна служба” с идентификатор 5382502.75.3 по КК на с.Оризаре, построена в УПИ VІІІ, кв.42 по регулационния план на с.Оризаре, съставляващ позeмлен имот с идентификатор 53822.502.75 по кадастралната карта на с.Оризаре, съгласно АпОС №1013/22.02.2001г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 83.70 лв. /осемдесет и три лева и седемдесет стотинки/ с ДДС;

ІІІ. Специфични условия  на конкурса:

- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.ІІ.;

- Кандидатите да са лекари по дентална медицина;

- Кандидатите да сключат договор с РЗОК- Бургас;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;

- Кабинетите да работят целогодишно и наемателя да бъде на разположение през дните, в които кабинетите не работят.

ІV. Критерии  за оценяване :

К1 – Договор с РЗОК-Бургас – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК-Бургас за съответната година

Ако в офертата кандидата не е представил такъв се задължава в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключи договор с РЗОК-Бургас.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

 Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

            К5 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

            Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

V. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния кабинет.”          

VІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред  Докладна записка вх. № 350/29.05.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе и сервитути за питеен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 73571.27.149 по кадастралната карта на с. Тънково, м. „Боруна“, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 183

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.9 от протокол №16 от заседание на ОЕСУТ проведено на 27.12.2019год., здравно заключение изх.№ РД- 259-75/24.04.2019 г. от МЗ РЗИ Бургас, Разрешение за ползване на пътища №36/ 21.12.2018г. от ОПУ- гр.Бургас, Съгласувателно писмо №6634467-1/18.04.2017г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД- гр.Пловдив, писмо изх. № ПД-598-(1)/05.04.2016г. от РИОСВ-гр.Бургас; Съгласувателно становище изх.№95-Д-31/24.02.2020г. от „БТК”ЕАД; Писмо изх.№ ТД-320-1/ 11.02.2020г. от „ВиК“ ЕАД- гр.Бургас и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

            ПУП- парцеларен план за определяне на трасе и сервитути за питеен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 73571.27.149 по кадастралната карта на с.Тънково, м.“Боруна“.

Трасето на водопровода попада в следните имоти: ПИ 73571.27.131 с площ 5016 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 73571.27.144 с площ 41132 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и ПИ 73751.27.147 с площ 12960 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, публична държавна собственост в землището на с. Тънково и в ПИ 51500.51.74 с площ 10990 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.52.55 с площ 11478 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.52.56 с площ 52724 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Напоителен канал“, частна държавна собственост, ПИ 51500.54.55 с площ 19190 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Напоителен канал“, частна държавна собственост, ПИ 51500.54.56 с площ 14577 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.56.45 с площ 10413 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, частна държавна собственост, ПИ 51500.59.11 с площ 13882 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Напоителен канал“, частна държавна собственост,

ПИ 51500.59.12 с площ 5422 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.60.9 с площ 5427 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.61.4 с площ 1353 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.61.5 с площ 78 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, частна общинска собственост и в ПИ 51500.61.6 с площ 2323 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост в землището на гр. Несебър.

Дължината на трасето на водопровода е общо 1710,275 м., като 531,808 м. попадат в землището на с. Тънково и 1178,467 м. попадат в землището на гр. Несебър, като 216,414 м. попадат в ПИ 73571.27.131, 311,228 м. попадат в ПИ 73571.27.144 и 4,166 м. попадат в ПИ 73571.27.147 в землището на с. Тънково и 6,228 м. в ПИ 51500.51.74, 6,321 м. в ПИ 51500.52.55, 20,398 м. попадат в ПИ 51500.52.56, 6,039 м. попадат в ПИ 51500.54.55, 6,396 м. попадат в ПИ 51500.54.56, 7,110 м. попадат в ПИ 51500.56.45, 14,335 м. попадат в ПИ 51500.59.11, 386,260 м. попадат в ПИ 51500.59.12, 391,302 м. попадат в ПИ 51500.60.9, 223,280 м. в ПИ 51500.61.4, 16,068 м. в ПИ 51500.61.5 и 94,730 м. попадат в ПИ 51500.61.6 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Площите с ограничения са общо 1325 кв.м. в землищата на с. Тънково и гр. Несебър, като 165 кв.м. попадат в ПИ 73571.27.131, 242 кв.м. попадат в ПИ 73571.27.144 и 3 кв.м. в ПИ 73571.27.147 в землището на с. Тънково, 5 кв.м. попадат в ПИ 51500.51.74, 8 кв.м. в ПИ 51500.52.55, 16 кв.м. попадат в ПИ 51500.52.56, 5 кв.м. попадат в ПИ 51500.54.55, 7 кв.м. попадат в ПИ 51500.54.56, 5 кв.м. попадат в ПИ 51500.56.45, 11 кв.м. попадат в ПИ 51500.59.11, 302 кв.м. попадат в ПИ 51500.59.12, 302 кв.м. попадат в ПИ 51500.60.9, 170 кв.м. в ПИ 51500.61.4, 12 кв.м. в ПИ 51500.61.5 и 72 кв.м. попадат в ПИ 51500.61.6 в землището на гр. Несебър.

  Решението да се обяви  в Държавен вестник.

  Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обяваването  му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред  Докладна записка вх. № 364/08.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ І-общ. с идентификатор по кадастралната карта № 18469.501.396 в кв.39 по плана на с. Гюльовца.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 184

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ І-общ. в кв.39, като регулационните граници се провеждат по имотните граници на ПИ  № 18469.501.396 по влязла в сила КК на с. Гюльовца.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред  Докладна записка вх. № 368/09.06.2020 г. от Лазар Япаджиев – заместник кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна схема № 11/2020 г. за поставяне на преместваем обект, по реда на чл.56 ал.2 и чл.57 от ЗУТ, във връзка с чл.5, ал.1 т.4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 185

На основание чл.56 ал.2 и чл.57 от ЗУТ във връзка с чл.5 ал.1 т.4 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни, монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет – Несебър приема и съгласува приложената схема №11/2020 г., за бюст паметник на Удроу Уилсън /двадесет и осмият /1913-1921/ президент на САЩ в ПИ № 11538.502.292 по КККР на гр. Свети Влас – юг, в имот общинска собственост с отреждане за „второстепенна улица“, както следва:

           Схема № 11/2020 г. – за бюст паметник на Удроу Уилсън /двадесет и осмият /1913-1921/ президент на САЩ, неразделна част от решението.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред  Предложение вх. № 369/09.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, обект: „Външно ел. захранване на „Обреден дом“ към гробищен парк – Несебър в ПИ с идентификатор по одобрена КК № 51500.74.142“, землище гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 186

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: Външно ел. захранване на „Обреден дом“ към гробищен парк Несебър в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.74.142“, землище  гр.Несебър, м-т „Кокалу“, преминаващи през имоти общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през ПИ 51500.74.74,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, в участъка от т.27 до т.22 на представеното задание, продължава през ПИ 51500.73.22, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път и през ПИ 51500.74.72, частна общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за паркинг, в участъка от т.22 до т.6 на представеното задание, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема,  продължава през 51500.74.71,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път в участъка от т.6 до т.1 на представеното задание до ново ТЕПО, разположено на границата  на ПИ 51500.74.142.

Дължината на трасето на кабела, попадащ в земеделска територия е 177.12 м, като 73.70 м от тях попадат в ПИ 51500.74.74  и 103.42 м в ПИ 51500.74.71.   Определена е сервитутна граница с ширина 1.00м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение в земеделска територия са 359.25 кв.м, като 147.01кв.м от тях попадат в ПИ 51500.74.74  и 212.24 кв.м в ПИ 51500.74.71.   

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външно ел. захранване на „Обреден дом“ към гробищен парк Несебър в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.74.142“, землище  гр.Несебър, м-т „Кокалу“.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

          /Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

          

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх. № 370/09.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване  на „Обреден дом“ към гробищен парк – Несебър в ПИ с идентификатор по одобрена КК № 51500.74.142“, землището на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 187

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във вр. с чл.131 от ЗУТ дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: Външно ел. захранване на „Обреден дом“ към гробищен парк Несебър в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.74.142“, землище  гр.Несебър, м-т „Кокалу“.

Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през ПИ 51500.74.74,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, в участъка от т.27 до т.22 на представеното задание, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план, продължава през ПИ 51500.73.22, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път и през ПИ 51500.74.72, частна общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за паркинг, в участъка от т.22 до т.6 на представеното задание, предмет на настоящия ПУП – План схема,  продължава през 51500.74.71,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път в участъка от т.6 до т.1 на представеното задание, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план до ново ТЕПО, разположено на границата  на ПИ 51500.74.142.

Проектната дължината на трасето на кабела, попадащ в урбанизирана територия е 221.08 м, като 5.56 м от тях попадат в ПИ 51500.74.72  и 215.52 м в ПИ 51500.73.22.   Определена е сервитутна граница с ширина от 1.00м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение в урбанизирана и транспортна територия са 441.93 кв.м, като 11.06кв.м от тях попадат в ПИ 51500.74.72  и 430.87 кв.м в ПИ 51500.73.22.

/Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред  Докладна вх. № 386/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“  за поземлен имот  с идентификатор № 51500.43.32, засягащо поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.43.21, 51500.43.23, 51500.203.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.  

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 188

На основание чл.129, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в докладната на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, ОДОБРЯВА проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“ за поземлен имот с идентификатор №51500.43.32, засягащо поземлени имоти с идентификатори №51500.43.21, №51500.43.23 и №51500.203.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“.

Трасето за транспортното обслужване за поземлен имот с идентификатор №51500.43.32 попада в ПИ 51500.43.21 с площ 5805 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, в ПИ 51500.43.23 с площ 3626 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и в ПИ 51500.203.7 в местността „Чаирите – Янкови къшли“ с площ 837 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“ и с начин на трайно ползване „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, частна държавна собственост. Площите с ограничение са следните: 471 кв.м. в ПИ 51500.43.21, 216 кв.м. в ПИ 51500.43.23 и 42 кв.м. в ПИ 51500.203.7 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Решението да се обяви в 7-дневен срок в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред  Докладна записка вх. № 377/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.76.96 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 189

1. Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по   чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.76.96 по КК, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, целият на площ от 13790кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, м. “Кокалу” за неземеделски нужди, а именно отреждане за имота „За складова база и логистичен център“, въвеждане на устройствена зона „Пп” и установяване на следните устройствени показатели: Кплътност = 30%, К интензивност = 1,50, максимална височина на застрояване Н = 15,00м., минимално озеленена площ - 50% и паркиране в имота и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред  Предложение вх.№ 378/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на  ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради, подобект: Кабел 0,4кV“ за поземлен имот с идентификатор № 51500.18.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“ по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 190

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8  и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава на „Електроразпределение Юг”ЕАД изработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради, подобект: Кабел 0,4кV“ за поземлен имот с идентификатор 51500.18.6 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. “Бостанлъка“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Трасето на кабела започва  от БКТП“Бостанлъка 2“ в ПИ 51500.17.45 КК на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“, преминава през ПИ 51500.21.39 КК на гр.Несебър, м. “Бостанлъка“ с площ 13604 кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост и достига до ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.18.6 по КК на гр.Несебър, м.“Бостанлъка“.  Дължина на трасето на кабела е 98,90м. в ПИ 51500.21.39 – земеделска територия. Определен е сервитут по 0.80м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничения са 158,23кв.м. в ПИ 51500.21.39 КК на гр.Несебър, м.“Бостанлъка“.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради, подобект: Кабел 0,4кV“ за поземлен имот с идентификатор 51500.18.6 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Бостанлъка“

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред  Предложение вх.№ 379/10.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на  ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „КСН ТП “Инджекьой 3“ – муфи с кабел СН ТП “Лоцман“ – ТП “Инджекьой 1“ в ПИ № 51500.56.21 и ПИ № 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. “Инджекьойско блато,“ по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 191

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и  т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ,

Общински съвет – Несебър разрешава на „Електроразпределение Юг”ЕАД изработването на ПУП-ПП за  обект „КСН ТП “Инджекьой 3“ – муфи с кабел СН ТП“Лоцман“ – ТП “Инджекьой 1“ в ПИ 51500.56.21 и ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. “Инджекьойско блато“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Трасето на кабела започва от кабелни муфи в ПИ 51500.56.44 по КК на гр.Несебър, м. “Инджекьойско блато“, с площ 7572кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост, продължава в ПИ 51500.56.21 по КК на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“, с площ 1807кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост и достига до нов ТП“Инджекьой 3“ в ПИ 51500.56.53 по КК на гр.Несебър, м. “Инджекьойско блато“, с площ 2470кв.м., вид територия „Урбанизирана“ и НТП „За бензиностанция, газостанция, метанстанция“. Дължина на трасето на кабела е 51,62м., като 0,74м. попадат в ПИ 51500.56.44 и 50,88м. попадат в ПИ 51500.56.21 – земеделска територия. Определен е сервитут по 1,00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничения са общо 111,95кв.м., като 5,94кв.м. са в ПИ 51500.56.44 и 106,01кв.м. са в ПИ 51500.56.21 по КК на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“.

2 .На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект : „КСН ТП “Инджекьой 3“ – муфи с кабел СН ТП“Лоцман“- ТП “Инджекьой 1“ в ПИ 51500.56.21 и ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. “Инджекьойско блато“.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е нераздела част от настоящото решение/

 

            По т. ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред  Докладна записка вх. № 380/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел сграда „Б” в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 192

На чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решения т.8 от протокол №15/16.11.2017год. и т.11 от протокол №4/20.05.2020год. от заседания на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-140/26.05.2016г. от МЗ РЗИ Бургас и писма: изх.№ПД-202(1)/01.03.2016г. РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-1914-1/27.07.2016г. от „ВиК”ЕАД-гр.Бургас и изх.№95-Е-696/24.06.2016г. от „БТК”ЕАД, декларация от „Електроразпре деление Юг” ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел сграда „Б” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Трасето на кабела започва от съществуващ  БКТП ”Арт” в ПИ 51500.84.45, преминава през ПИ 51500.83.51 с площ на имота 3101кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост и достига до табло мерене в ПИ 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Дължината на трасето на кабела е общо 127м. в земеделска и урбанизирана територия, като 56м. попадат в ПИ 51500.83.51 – земеделска територия, 9м. попадат в ПИ 51500.84.45 – урбанизирана територия и 62м. попадат в 51500.84.40 – урбанизирана територия. Определен е сервитут по 0,90м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта с ограничение  е 101кв.м. изцяло в ПИ 51500.83.51 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ – земеделска територия.

Решението да се съобщи  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от съобщението  му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

            По т. ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред  Докладна записка вх. № 382/10.06.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване  на ПУП – парцеларен план извън границите на урбанизираните територии – обект: „Укрепване на свлачище в ПИ № 53045.140.1, ПИ № 53045.140.544, ПИ № 53045.521.517 и ПИ № 53045.531.507 по КК на гр. Обзор, община Несебър”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 193

На основание чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.59, ал.1, чл.83а, ал.1 и чл.110 ал.1.т.5 от ЗУТ във връзка с правомощията, предоставени ми със Заповед №1919/11.11.2019 г. на Кмета на община Несебър, болничен лист Е20201518457 от 09.06.2020 г. за одобряване на ПУП-ПП, а именно: О Д О Б Р Я В А

ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Укрепване на свлачище в ПИ 53045.140.1, ПИ 53045.140.544, ПИ 53045.521.517 и ПИ 53045.531.507 по КК на гр.Обзор, общ. Несебър” свлачището се намира в землището на гр.Обзор, община Несебър, над кв. 44 и кв. 45 и ул.”Младежка”, западно от последните жилищни сгради. Районът обхваща склон с източно изложение и среден наклон 20°, заключен между коти 60 и 95. Обща площ на трасето 1690кв.м. Трасето попада в следните имоти: ПИ 53045.140.1 с площ 86091 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Селско стопанство“ и начин на трайно ползване „Ниви /орна земя/“, собственост на община Несебър, ПИ 53045.140.544 с площ 6122 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Селско стопанство“ и начин на трайно ползване „Полски пътища“, собственост на община Несебър, ПИ 53045.521.517 с площ 4796 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Селско стопанство“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, собственост на община Несебър, ПИ 53045.531.507 с площ 5725 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Селско стопанство“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, собственост на община Несебър, в землището на гр. Обзор.

       С парцеларния план се определя разположението и размерите на сервитутните ивици както следва: по 3 метра от двете страни на перфорираните тръби ПЕВП Ɵ200 (на дъното на дренажните ребра) и отводнителните канавки измерено от оста им. Обща площ на трасето 1690кв.м. Площите с ограничение са общо 1690кв.м. в землището на гр. Обзор, в селско стопанство, в следните имоти: 1090 кв.м. в ПИ 53045.140.1, 28 кв.м. в ПИ 53045.140.544, 73 кв.м. в ПИ 53045.521.517, 499 кв.м. в ПИ 53045.531.507 в землището на гр. Обзор.

       Решението да се съобщи  в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок от съобщаването  му в  ДВ, пред административен съд Бургас.

 

            По т. ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 390/11.06.2020 г.от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“, относно съгласуване на допълнителна схема № 25/2020 г. за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.5 ал.2 т.3 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 194

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 5, ал.2, т.3 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи  на територията на  община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложената допълнителна схема с №25/2020 г. за слънцезащитна тента пред заведение за бързо обслужване в УПИ ІV, кв.4003 по плана на к.к. «Слънчев бряг-запад“ с идентификатор  ПИ № 51500.507.68 по КККР на к.к. «Слънчев бряг-запад», в имот общинска собственост с отреждане за «второстепенна улица», неразделна част от решението.   

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 405/17.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Реконструкция на главен водопровод за гр. Несебър, землище с. Равда, землище гр. Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 195

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.3 от протокол №8 от заседание на ОЕСУТ проведено на 12.06.2019год., писмо с изх.№ ПД-1163/16.05.2019 г. от РИОСВ- гр. Бургас, Протокол за оглед от 02.11.2018 г., издаден от ОПУ- гр.Бургас, съгласувателно писмо от „Електроразпределение Юг“ ЕАД с изх. №7950375-1/16.10.2018 г., съгласувателно писмо №977/05.10.2018г. и становище №95-К-178/23.10.2018 г. от „БТК“ ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - парцеларен план за линеен обект : „Реконструкция на главен водопровод за гр. Несебър“, землище с.Равда, землище гр.Несебър”.

Трасето на водопровода попада в земеделска територия и е с дължина 1699,82 м., като 41,53 м. попадат в землището на с. Равда и 1658,29 м. попадат в землището на гр. Несебър. С обща дължина на трасето 5162,65 м., предвиденият за реконструкция водопровод и трасето преминават от земеделска територия в урбанизирана, като за останалите 3462,83 м., попадащи в урбанизирана и урегулирана територия е изработена устройствена план-схема, която е предмет на друг проект.

Трасето започва в землището на с. Равда, като 2,28 м. попадат в ПИ 61056.35.108 с площ 168 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и 39,25 м. попадат в ПИ 61056.54.21 с площ 61209 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“, с начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, изключителна държавна собственост и продължава и попада последователно в следните имоти в землището на гр. Несебър: 2,32 м. в ПИ 51500.75.25 с площ 10495 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, 385,32 м. в ПИ 51500.77.37 с площ 3896 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 44,12 м. в ПИ 51500.76.40 с площ 1531 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставено трайно насаждение“, общинска собственост, 137,12 м. в ПИ 51500.76.41 с площ 3150 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, 501,64 м. в ПИ 51500.79.16 с площ 5928 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, 193,51 м. в ПИ 51500.85.13 с площ 1151 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, в ПИ 51500.510.70 с площ 23731 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост и завършва с 394,28 м. в ПИ 51500.204.163 с площ 4833 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“, с начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост.

Създава се сервитут по 3 м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 15197 кв.м. в земеделска, транспортна и урбанизирана територия, като 250 кв.м. попадат в землището на с. Равда и 14947 кв.м. попадат в землището на гр. Несебър, като 14 кв.м. попадат в ПИ 61056.35.108 и 236 кв.м. попадат в ПИ 61056.54.21 в землището на с. Равда и последователно попадат в следните имоти в землището на гр. Несебър: 317 кв.м. в ПИ 51500.75.25, 2024 кв.м. в ПИ 51500.77.37, 688 кв.м. в ПИ 51500.76.41, 392 кв.м. в ПИ 51500.76.40, 2454 кв.м. в ПИ 51500.79.16, 1 кв.м. в ПИ 51500.77.34 с площ 1666 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 6 кв.м. в ПИ 51500.78.22 с площ 3124 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 67 кв.м. в ПИ 51500.78.19 с площ 1512 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 43 кв.м. в ПИ 51500.78.20 с площ 1000 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 6 кв.м. в ПИ 51500.78.23 с площ 3116 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 57 кв.м. в ПИ 51500.80.18 с площ 998 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 65 кв.м. в ПИ 51500.80.30 с площ 1002 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 7 кв.м. в ПИ 51500.80.42 с площ 3097 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 71 кв.м. в ПИ 51500.82.24 с площ 1200 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 67 кв.м. в ПИ 51500.82.47 с площ 2697 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 7 кв.м. в ПИ 51500.82.50 с площ 3084 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 70 кв.м. в ПИ 51500.83.23 с площ 1400 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 83 кв.м. в ПИ 51500.83.47 с площ 1299 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 921 кв.м. в ПИ 51500.85.13, 9 кв.м. в ПИ 51500.83.51 с площ 3101 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 84 кв.м. в ПИ 51500.84.45 с площ 4507 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м.)“, частна собственост, 78 кв.м. в ПИ 51500.84.47 с площ 4513 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, частна собственост, 3 кв.м. в ПИ 51500.86.21 с площ 3098 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 52 кв.м. в ПИ 51500.86.13 с площ 589 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м.)“, частна собственост, 109 кв.м. в ПИ 51500.85.12 с площ 2288 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, 4736 кв.м. в ПИ 51500.510.70, 71 кв.м. в ПИ 51500.503.509 с площ 10419 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, частна собственост, 88 кв.м. в ПИ 51500.503.454 с площ 11816 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно предназначение на територията „За второстепенна улица“, частна собственост, 6 кв.м. в УПИ II, кв. 10а по плана на ж.к. „Черно море“, ПИ 51500.503.409 с площ 1232 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Обществен селищен парк“, общинска собственост и 2366 кв.м. в ПИ 51500.204.163 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Решението да се съобщи  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от съобщаването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

            По т. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 406/18.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за „Главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ в ПИ 61056.22.110 по КК на с. Равда до съществуващ водопровод за гр. Ахелой”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 196

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.3 от протокол №13 от заседание на ОЕСУТ проведено на 04.12.2019год., писмо с изх.№ ПД-1162/23.05.2019г. от РИОСВ- гр.Бургас, Протокол за оглед от 02.11.2018г., издаден от ОПУ- гр. Бургас, съгласувателно писмо от „Електроразпределение Юг“ ЕАД с изх. №7950367-1/16.10.2018г., съгласувателно писмо №979/05.10.2018г. и становище №95-К-176/23.10.2018г. от „БТК“ ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

            ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ в ПИ 61056.22.110 по КК на с. Равда до съществуващ водопровод за гр.Ахелой”.

Предвиденият за изграждане водопровод е с дължина 741,3м. DN 350 CI от чугун. Трасето на водопровода е изцяло в земеделска територия и попада последователно в следните имоти: 411,78м в ПИ 61056.22.112 с площ 296439кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, 192,31м. в ПИ 61056.22.102 с площ 4468кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 65,62м. в ПИ 61056.22.105 с площ 1992кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 59,32м. в ПИ 61056.91.21 с площ 3906 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 5,89м. в  ПИ 61056.90.100, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и 6,38м. в ПИ 61056.1.103 с площ 10776 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и с начин на трайно ползване „За местен път“, частна общинска собственост.

Създава се сервитут по 3м. от двете страни по оста на трасето на водопровода.

Площите с ограничение са общо 4446кв.м. в земеделска и транспортна територия и попадат в следните имоти: 2470кв.м. в ПИ 61056.22.12, 1153 кв.м. в ПИ 61056.22.102, 395 кв.м. в ПИ 61056.22.105, 355 кв.м. в ПИ 61056.91.21, 35 кв.м. в ПИ 61056.90.100 и  38 кв.м. в ПИ 61056.1.103 по кадастралната карта на с.Равда

Решението да се  съобщи  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от съобщаването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

            По т. ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 407/18.06.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Реконструкция на главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ до включване в съществуващ водопровод за к.к „Слънчев бряг“ и гр. Несебър. Част от имотите в обхвата посочен в проекта попадат в зона“Б“, съгласно чл.11, ал.1 от ЗУЧК, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 197

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.4 от протокол №8 от заседание на ОЕСУТ проведено на 12.06.2019год., писмо с изх.№ ПД-1164/15.05.2019г. от РИОСВ- гр.Бургас, Решение №ЕО-14/ 2017г. от МОСВ- гр.София, Протокол за оглед от 02.11.2018г., издаден от ОПУ- гр.Бургас, съгласувателно писмо от „Електроразпределение Юг“ ЕАД с изх. №7950367-1/16.10.2018г., съгласувателно писмо №978/05.10.2018г. и становище №95-К-177/23.10.2018г. от „БТК“ ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

            ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Реконструкция на главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ до включване в съществуващ водопровод за к.к „Слънчев бряг“ и гр.Несебър.

Участъкът предвиден за реконструкция е с дължина 1153,7 м. с DN 100 CI, 2541,38 м. с DN 800 CI и 245,18 м. с DN 400 СI. Общата дължина на трасето на водопровода е 3940 м. Трасето на водопровода попада в земеделска и транспортна територия в следните имоти в землището на с. Равда, като започва и е с дължина 815,46 м. в ПИ 61056.22.112 с площ 296439 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост и продължава последователно в следните имоти пак в землището на с. Равда: 9,47 м. в ПИ 61056.22.103 с площ 5577 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 39,57 м. в ПИ 61056.30.101 с площ 8052 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, 752,86 м. в ПИ 61056.15.105 с площ 4600 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, 162,36 м. в ПИ 61056.15.108 с площ 27462 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, частна общинска собственост, 734,23 м. в ПИ 61056.33.100 с площ 9394 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, 11,61 м. в ПИ 61056.54.28 с площ 5055 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 12,51 м. в ПИ 61056.33.102 с площ 799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, частна общинска собственост, 899,49 м. в ПИ 61056.35.107 с площ 4801 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 102,76 м. в 61056.35.106 с площ 560 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията

„Земеделска“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, публична общинска собственост, 32,62 м. в ПИ 61056.35.108 с площ 168 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и 115,51 м. в ПИ 61056.37.100 с площ 2344 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и в следните имоти в земеделска територия в землището на гр. Несебър: 9,35 м. в ПИ 51500.74.140 с площ 2377 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска

собственост и 242,2 м. в ПИ 51500.740.33 с площ 3784 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.

Създава се сервитут по 3 м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 23639 кв.м. в земеделска, транспортна и урбанизирана територия, като 21797 кв.м. попадат в землището на с. Равда и 1842 кв.м. попадат в землището на гр. Несебър, като същите попадат последователно в следните имоти в землището на с. Равда: 4898 кв.м. в ПИ 61056.22.112, 57 кв.м. в ПИ 61056.22.103, 237 кв.м. в ПИ 61056.30.101, 4495 кв.м. в ПИ 61056.15.105, 13 кв.м. в ПИ 61056.15.104 с площ 70565 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, 2 кв.м. в ПИ 61056.31.2 с площ 9004 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 3 кв.м. в ПИ 61056.32.26 с площ 5053 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид нива“, частна общинска собственост, 3 кв.м. в ПИ 61056.32.27 с площ 4000 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид нива“, частна общинска собственост, 986 кв.м. в ПИ 61056.15.108, 4389 кв.м. в ПИ 61056.33.100, 69 кв.м. в ПИ 61056.54.28, 75 кв.м. в ПИ 61056.33.102, 9 кв.м. в ПИ 61056.35.1 с площ 7443 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 4736 кв.м. в ПИ 61056.35.107, 1 кв.м. в ПИ 61056.35.14 с площ 3498 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията

„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 5 кв.м. в ПИ 61056.35.17 с площ 7002 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, частна собственост – обществени организации, 345 кв.м. в ПИ 61056.54.21 с площ 61209 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“, с начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, изключителна държавна собственост, 88 кв.м. в ПИ 61056.36.38 с площ 3001 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м.)“, частна собственост, 10 кв.м. в ПИ 61056.36.101 с площ 5659 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, 94 кв.м. в ПИ 61056.36.102 с площ 6406 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За търговски обект, комплекс“, частна собственост, 126 кв.м. в ПИ 61056.38.5 с площ 5596 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, частна собственост, 4 кв.м. в ПИ 61056.38.10 с площ 3799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, частна собственост, 37 кв.м. в ПИ 61056.38.7 с площ 7504 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, частна собственост, 554 кв.м. в ПИ 61056.35.106, 2 кв.м. в ПИ 61056.38.14 с площ 158 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, частна собственост, 13 кв.м. в ПИ 61056.38.15 с площ 137 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, частна собственост, 166 кв.м. в ПИ 61056.35.108, с площ 168 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, 3 кв.м. в ПИ 61056.38.12 с площ 3863 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, частна собственост, 377 кв.м. в ПИ 61056.37.100 с площ 2344 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, и последователно в следните имоти в землището на гр. Несебър: 2 кв.м. в ПИ 51500.73.84 с площ 36810 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“,

публична държавна собственост, 384 кв.м. в ПИ 51500.74.140, 1406 кв.м. в ПИ 51500.740.33, 15 кв.м. в ПИ 51500.74.63 с площ 3056 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 6 кв.м. в ПИ 51500.74.68 с площ 2668 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, частна собственост, 2 кв.м. в ПИ 51500.74.69 с площ 2666 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, частна собственост, 11 кв.м. в ПИ 51500.74.23 с площ 4996 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 3 кв.м. в ПИ 51500.74.24 с площ 2315 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 5 кв.м. в ПИ 51500.74.25 с площ 2399 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост и 9 кв.м. в ПИ 51500.74.65 с площ 5473 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, частна общинска собственост.

Решението да се съобщи  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от съобщаването  му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                    

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия