За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 7/10.05.2016 г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка вх.№ 311/09.05.2016 г. от Сотир Янков Наумов – управител на „Общински плажове Несебър“ - ЕООД – гр. Несебър, относно предоставяне на допълнителна парична вноска от община Несебър за дейността на „Общински плажове Несебър“ ЕООД.
  2. Докладна записка вх.№ 312/09.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

 

 

По т.ПЪРВА  от дневния ред - Докладна записка вх.№ 311/09.05.2016 г. от Сотир Янков Наумов – управител на „Общински плажове Несебър“ - ЕООД – гр. Несебър, относно предоставяне на допълнителна парична вноска от община Несебър за дейността на „Общински плажове Несебър“ ЕООД.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за“ от гласували 16 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ  № 225

 

            І. Общински съвет – Несебър, на осн. чл. 134, ал. 1 от Търговския закон и чл.10, т.11 от Учредителния акт на Дружеството, предоставя на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, гр. Несебър, ЕИК 204059507, седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, ет.4, ст.45, представлявано от Управителя Сотир Янков Наумов, временно финансови средства за допълнителна парична вноска в размер на 200 000 лева за обезпечаване участието на Дружеството в производство за отдаване под наем на морски плаж „Обзор – централен”, гр. Обзор и последващи дейности, със срок на връщане 12 месеца от датата на предоставяне. При забава Дружеството дължи връщане на средствата ведно със законовата лихва.

            ІІ. Средствата да бъдат осигурени от § 97 – Резерв за непредвидени разходи от бюджета на Община Несебър.

            ІІІ. Общински съвет - Несебър, в качеството на Едноличен собственик на капитала на „Общински плажове Несебър” ЕООД, ЕИК 204059507, дава съгласие за участие на Дружеството в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Обзор – централен” за срок от 5 години, с начална тръжна цена 105 056.01 лева, обявен от Министъра на туризма със Заповед № Т-РД-16-87/28.04.2016 г.

  1. „Общински плажове Несебър” ЕООД, да внесе искания депозит за  участие в търга в размер на 52 528.00 лева по банковата сметка на Министерство на туризма, посочена в Заповедта за откриване на търга.
  2. „Общински плажове Несебър” ЕООД, ЕИК 204059507 да подаде Заявление за участие в търга, ведно с всички изискуеми документи, съобразно тръжната документация.

ІV. За обезпечаване участието на „Общински плажове Несебър” ЕООД, ЕИК 204059507 в обявеният търг за отдаване под наем на морски плаж „Обзор – централен”, на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Несебър, допуска предварително изпълнение на решението.

( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

След приключване на гласуването по т.1 от дневния ред, в залата влезе общинският съветник Николай Киров, който взе участие в гласуването по т.2 от дневния ред.

 

По т.ВТОРА  от дневния ред - Докладна записка вх.№ 312/09.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за“ от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ  № 226

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8 от Наредба № 7 за реда за упражняване правата на собственост на  общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдруения с нестопанска цел и общинските предприятия, Общински съвет – Несебър

                1. Определя  Красимира Тодорова Тодорова   –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности” при  за представител на община Несебър в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 27.05.2016 г. от 11:00 ч. в гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73 и я упълномощава да гласува „ЗА” по предложените в поканата   проекти  за решения  по точките от обявения дневен ред както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.     

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015 г.

4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

6.Избор на регистриран одитор за 2016 г.

7.Промяна в състава на Съвета на директорите.

8.Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. 

9.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. 

10.Промяна в капитала на дружеството.

11.Промяна в Устава на дружеството.               

Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе  при липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ на 14.06.2016 г. от 11:00 часа.

На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото  Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „МБАЛ – Бургас” АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

                                    

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

                                                                                   

 

 

 

   Технически секретар-Протоколист : Р. Бинчарова

                                                             

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия