За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ

ОТ ПРОТОКОЛ № 6

 

 

                                                                                             ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 274/18.04.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно завишаване общия брой на таксиметровите автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър за календарната 2016 година. .
 2. Докладна записка вх.№ 243/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в кметство Обзор, дейност – „БКС“..
 3. Докладна записка вх.№ 244/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно структурни промени в общинска администрация – Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 246/13.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движението на територията на община Несебър.
 5. Докладна записка вх.№ 230/11.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР – Бургас, за нуждите на РУ – Несебър, на лек автомобил, собственост на община Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 254/14.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2015 г.
 7. Докладна записка вх.№ 282/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност: Управление и експлоатация на плажове на територията на община Несебър, предоставени под наем или на концесия от държавата.
 8. Докладна записка вх.№ 284/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на правилник за изменение и допълнение правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете.
 9. Докладна записка вх.№ 285/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на правилник за изменение и допълнение правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ
 10. Докладна записка вх.№ 286/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община   Несебър,  относно проект на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.
 11. Докладна записка вх.№ 253/14.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
 12. Докладна записка вх.№ 275/18.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители, деятели на културата и ученици от община Несебър във връзка с честването на 24 май – Ден на българската просвета и на славянската писменост и култура.
 13. Докладна записка вх.№ 229/07.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2016 – 2018 г..
 14. Докладна записка вх.№ 261/1.04.2016 г от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ за ин витро процедура.
 15. Докладна записка вх.№ 283/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на решение № 108 от протокол № 4/29.01.2016 г
 16. Докладна записка вх.№ 294/21.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на Кметство Обзор.
 17. Докладна записка вх.№ 292/21.04.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетна субсидия от фонд за новорегистрирани СНЦ за 2016 г. на Сдружение „Общинска организация движение русофили-Несебър“.
 18. Докладна записка вх.№ 269/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ въввръзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV-6031 в кв.11 по плана на гр. Свети Влас-юг с идентификатор п КК 11538.502.79.
 19. Докладна записка вх.№ 266/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Свети Влас за УПИ І-503 /11538.503.186 и УПИ ІІ-502 /11538.503.185/ в кв.35 по плана на гр. Свети Влас.
 20. Докладна записка вх.№ 270/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м. от общински имот с идентификатор 51500.502.417 по КК на гр. Несебър за поставяне на стълб за инсталиране и експлоатация на телекомуникационни съоръжения.
 21. Докладна записка вх.№ 268/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ І-544 в кв.62 по плана на с. Равда и ПИ 61056.501.545, ПИ 61056.501.546 по кадастралната карта на с. Равда, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 22. Докладна записка вх.№ 267/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ-330 в кв.33 по плана на с. Равда и ПИ 61056.501.545 по КК на с. Равда, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 23. Докладна записка вх.№ 265/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V в кв.28 по плана на с. Тънково, имот с идентификатор по кадастралната карта 73571.501.530 по плана на с. Тънково, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 24. Докладна записка вх.№ 264/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.382.4 по КК на гр. Несебър.
 25. Докладна записка вх.№ 241/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане за безвъзмездно предоставяне на съсобственост върху недвижими имоти – държавна собственост на Министерството на отбраната, по реда на чл.54 от Закона да държавната собственост и чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 26. Докладна записка вх.№ 240/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в „Градска поликлиника“ – гр. Обзор.
 27. Докладна записка вх.№ 256/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо с в бивш Търговски център „Сочи“ – гр. Несебър – стара част.
 28. Докладна записка вх.№ 257/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и в гр. Обзор.
 29. Докладна записка вх.№ 242/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на УПИ ІХ в кв.5201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, поради отпаднало предназначение.
 30. Докладна записка вх.№ 151/26.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общинс
 31. ки имот с кадастрален идентификатор 11538.501.526 по КК на гр. Свети Влас, представляващ УПИ ІІ-135 в кв.63 по плана на гр. Св. Влас.
 32. Докладна записка вх.№ 258/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 33. Докладна записка вх.№ 263/15.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Оптично кабелно захранване на „Титания 27“.
 34. Докладна записка вх.№ 259/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти в гр. Свети Влас.
 35. Докладна записка вх.№ 172/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на плзване върху общински имоти на Народно читалище „Яна Лъскова-19054 – гр. Несебър.
 36. Докладна записка вх.№ 260/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване и пристрояване на жилищна сграда ЗП № 1 с кадастрален идентификатор 51500.503.13.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИв кв.5 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър“.
 37. Докладна записка вх.№ 249/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели ниско напрежение за външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ ХХVІІ-553, кв.41 с идентификатор по КК 11538.504.240 по плана на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.
 38. Докладна записка вх.№ 248/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели ниско напрежение за външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ Х-235, кв.41 с идентификатор по КК 11538.504.262 по плана на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.
 39. Докладна записка вх.№ 271/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на база на БКС – гр. Несебър в поземлен имот с идентификатор 51500.73.31 по КК на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“.
 40. Докладна записка вх.№ 272/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.83.48 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на 124а ал.1 от ЗУТ.
 41. Докладна записка вх.№ 273/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект „Уличен водопровод“ за поземлен имот с идентификатор 51500.69.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.
 42. Докладна записка вх.№ 277/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ за УПИ І,кв.23 идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.127 по кадастралната карта на гр. Несебър.
 43. Докладна записка вх.№ 278/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване и процедиране на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктураизвън границите на урбанизираните територии за определяне на трасе за уличен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“.
 44. Докладна записка вх.№ 279/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-177 и УПИ ХІІІ-177 в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 45. Докладна записка вх.№ 280/19.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 51500.510.62, 51500.510.137 и 51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Акротирия“.
 46. Докладна записка вх.№ 276/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-674, УПИ ІХ-674 и УПИ Х-674 в кв.7001.
 47. Докладна записка вх.№ 293/21.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 48. Докладна записка вх.№ 296/22.04.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общинсски съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетна субсидия от фонд за новорегистрирани СНЦ за 2016 г. на Сдружение „Регионална съюзна организация на слепите – гр. Бургас“ към Съюза на слепите в България.
 49. Докладна записка вх.№ 301/26.04.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общинсски съвет – Несебър, относно искане от СКБ „Несебър“ – момчета до 12 години, за отпускане на бюджетни средства от общински бюджетен фонд.
 50. Докладна записка вх.№ 302/27.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ ХVІІІ, УПИ ХІХ, УПИ ХХ и поземлен имот с идентификатор № 39164.501.276 по кадастралната карта на с. Кошарица, кв.15.

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 274/18.04.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно завишаване общия брой на таксиметровите автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър за календарната 2016 година.

 

Общинският съвет с гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 176

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а ал.4 от закона за автомобилните превози, Общинският съвет завишава броя на такситата, утвърдени с решение № 90 от протокол № 4/29.01.2016 г., които осъществяват дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър за календарната 2016 г. с 35 /тридесет и пет/ броя и общият им брой става 690 /шестстотин и деветдесет/.

 

По т.ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 243/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в кметство Обзор, дейност – „БКС“..

 

Общинският съвет с  гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 177

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.2  от  ЗМСМА и чл.122 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет увеличава числеността на персонала на кметство Обзор с 8 (осем) щатни бройки в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г., считано от 01.05.2016 г.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 244/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно структурни промени в общинска администрация – Несебър.

 

Общинският съвет с  гл. 20 „за” и 1 гл. „Въздържал се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 178

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,

І. Преструктурира Общинска администрация, без да променя числеността на персонала, както следва:

1. Преименува дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ в дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“;

            2. Намаля числеността на персонала в отдел „Правно обслужване“ с една щатна бройка;

            3. Увеличава числеността на персонала в отдел „Устройство на територията“ с една щатна бройка;

            4. Закрива отдел „Инвестиционна политика“ с численост шест щатни бройки;

5. Разкрива отдел „Управление на обществени поръчки“ с шест щатни бройки;

6. Намаля числеността на персонала в отдел „Бюджет“ с една щатна бройка;

7. Увеличава числеността на финансовите контрольори с една щатна бройка.

ІІ. Всички промени влизат в сила, считано от 01.05.2016 г.

ІІІ. Пред вид обстоятелството, че промяната в ЗОП е в сила от 15.04.2016 г. и на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред  - Докладна записка вх.№ 246/13.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движението на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с  6 гл. „за” и 15 гл. „въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 179

 

 Поради  недостигане на необходимият  брой гласове,  предложението  от  докладна записка   вх.№ 246/13.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, за  приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собств еност и околната среда, за безопасността на движението на територията на община Несебър не бе прието.

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 230/11.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР – Бургас, за нуждите на РУ – Несебър, на лек автомобил, собственост на община Несебър.

 

Общинският съвет с  гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 180

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

 1. Предоставя на ОД МВР-Бургас, за нуждите на РУ – Несебър, 1 бр. лек автомобил за временно и безвъзмездно право на ползване.
 2. ът на Община Несебър да издаде заповед с разпореждане за предоставяне на 1 бр. лек автомобил, по реда на  чл.16, ал.3 във вр. с чл.30, ал.2, т.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Общински съвет Несебър. (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 254/14.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2015 г.

 

Общинският съвет с  гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 181

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.23   от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2015 г.

 

По т. СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 282/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност: Управление и експлоатация на плажове на територията на община Несебър, предоставени под наем или на концесия от държавата.

 

Общинският съвет с  гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 182

 

Общински съвет – Несебър, на осн. чл.113 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 5, ал.1 от Наредба № 7 на Общински съвет – Несебър за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия,

І. Учредява еднолично дружество с ограничена отговорност:

1.  с фирма  „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР”.

            2. Седалище и адресът на управление:гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.4, ст. 45.

            3. Срок: Дружеството се учредява за неограничен срок на действие.

            4. Предмет на дейност: Участие в производства за предоставяне на концесия, под наем или друга нормативно-определена форма за поддържане и управление на морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория, находящи се на територията на Община Несебър, провеждани от компетентните държавни органи по реда на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за концесиите или друг нормативен акт.

            Осъществяване и контрол на дейностите по осигуряване на водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравно, медицинско обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морските плажове; поставяне на преместваеми обекти, разполагане на платени и неплатени плажни принадлежности; свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания.

            Осигуряване на водноатракционни услуги на територията на морските плажове, свързани с използване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения срещу заплащане и предоставени по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

            Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; туристически, наемни, рекламни или други услуги; както и  други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране и разрешение ще бъдат извършвани след снабдяването на съответен лиценз или разрешение)

            5. Капиталът на дружеството е в размер на 15 000 лева, разпределен в 100 дяла, по 150 лева всеки един, като целия капитал е еднолична собственост на Община Несебър, Булстат 000057122, и към датата на учредяване на дружеството е внесен изцяло.

            6. Управление и представителство: Дружеството се управлява и представлява от Управител, избран от Общинския съвет.

            Общински съвет – Несебър избира за Управител Сотир Янков Наумов, ЕГН 7102040924, постоянен адрес: гр. Несебър, ул.”Св.Св.”Кирил и Методи” № 27.

            7. Одобрява и приема представения проект на Учредителен акт.

            8. Възлага на Кмета на Община Несебър да сключи Договор за възлагане на управлението със Сотир Янков Наумов.

            9. Управителят следва да извърши необходимите действия по реда на чл. 119 от ТЗ за вписване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

            10. Средствата за капитала на Дружеството да се осигурят от Резерв за непредвидени разходи.

Предвид наближаващия летен сезон се очаква производствата за отдаване под наем на свободните плажове да се открият всеки момент и с цел да се обезпечи участието на търговското дружество в процедурите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Несебър, допуска предварително изпълнение на решението.

 

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

 

По т.ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 284/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на правилник за изменение и допълнение правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете.

 

Общинският съвет с  гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 183

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,

 

 •  Общински съвет-Несебър приема, Правилник за изменение и допълнение Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете,  както следва

       §1.  Изменя се  Заглавието на подзаконовия  нормативен  както следва:  след израза  „осиновено дете”  се допълва  с израза „И „ИН ВИТРО“ ПРОЦЕДУРА.

       §2 Чл.2  ал.1  се изменя  и същият придобива следната редакция:

     „Финансова помощ по реда на този правилник се предоставя за всяко живородено/осиновено дете в следните случаи:

      1.На семейство или в случаите на партньорско съжителство – до трето по ред включително.

      2.На майката в случаите, когато детето не е признато от бащата или когато бащата не съжителства с майката – до трето по ред включително.

      §3 В чл.5,  се правят следните изменения

      Текста на ал.1   се   допълва с  ново  изречение  “Заявителите носят наказателна отговорност за невярно декларирани обстоятелства“.

       Създава се нова ал.2 на чл.5  със следното съдържание:„В случаите, когато майката или бащата са получили финансова помощ за новородено дете, изчерпваща максималния брой по реда на този правилник, такава не се полага при повторен брак или партньорско съжителство, независимо от това, че новите съпруг/съпруга или партньор/партньорка нямат други деца.“

      §6. В Чл.10 се създава нова ал.2 със следния текст:

„При изплащане на помощта, задължително трябва да се представя удостоверение за раждане – оригинал“;                                                                                                      

      §7.Създава се нова ГЛАВА ТРЕТА със заглавие „ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА „ИН ВИТРО“ ПРОЦЕДУРА и следното съдържание:

       Чл.13/1/ Еднократната финансова помощ се отпуска на семейства и лица, живеещи на семейни начала въз основа на подадено писмено заявление до Кмета на общината по утвърден от него образец.

       /2/ Помощта по ал.1 се отпуска на нуждаещите се ако единият от заявителите отговаря на следните условия:

       1. да е с доказан стерилитет и е направил един неуспешен опит за репродуциране чрез „ин витро“ процедура.

       2. да е български гражданин притежаващ постоянен адрес на територията на община Несебър през последните три години.

      /3/Към заявлението за кандидатстване за еднократна финансова помощ за процедура „ин витро“ се представят от двамата заявители следните документи:

      1.Копие на лична карта;

      2.Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър;

      3.Етапни епикризи или медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверяващи необходимостта от „ин витро“ процедура.

      4.Удостоверителен документ от клиниката, в която ще се извърши процедурата с отразяване на факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации, както и банковите сметки на клиниката, на които ще се превежда финансовата помощ.При нужда може да се изискват допълнителни документи и данни от медицинското заведение, както и да извършват проверки и запитвания.

      5.Копие от удостоверение за сключен граждански брак или декларация по образец за фактическо съжителство

     Чл.14 Еднократната финансовата помощ на лицата за „ин витро“ процедура се отпуска от бюджета на община Несебър за един опит в рамките на една календарна година

     §8. Създава се нов §3 в Преходните и заключителни разпоредби със следният текст:  «Правилника за изменение и допълнение на правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете  на територията на община Несебър,  приет с Решение 183 от протокол № 6 от 28.04.2016г на  Общински съвет –Несебър, влиза в сила след публикуване на решението на Общински съвет –Несебър на интернет страницата на Община Несебър

           

 

По т. ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 285/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на правилник за изменение и допълнение правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

 

Общинският съвет с  гл. 20 „за” и 1 гл. „въздържла се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 184

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Несебър  Приема проект на Правилник за изменение и допълнение правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ както следва :

§1.Чл.2,т.5 се отменя;

 §2 Чл.3 /2/ се отменя;

 §3  Чл.5 ал. /1/ се  изменя и допълва  същия придобива следната редакция : Постоянната комисия разглежда постъпилите заявления за отпускане на финансова помощ минимум един път годишно като заседава при кворум от 50 + 1 от общия брой на членовете на комисията и поне един представител на общински съвет.

§4.  Текста на Чл.6 ал. /1/  се отменя;

§5.Чл.8 се изменя и допълва и същият придобива следната редакция:

Еднократна финансова помощ отпускана на лицата с влошено здравословно състояние или инвалиди с трайно намалена работоспособност над 50%, онкологично болни, болни на хемодиализа е в размер до 2000/две хиляди/лева, като в изключителни случаи освен присъдената от комисията максимална сума Общински съвет –Несебър на свое заседание с решение, може да  определи сума над 2000/две хиляди/лева, която да послужи за подпомагане на болното лице.

§6. Чл.10а се отменя;

§7. Чл.12 се изменя и допълва и същият придобива следната редакция:

Степента и вида на заболяването на лицата по чл.2.т.1, се доказва с епикриза или друг документ, удостоверяващ заболяването, издаден от специализирано здравно заведение.

 §8. В Чл.15. се правят следните изменения:

ал.1 т.1 от същия се отменя.

ал.2  от същия се отменя;

§9. В Чл.16. /1/ ,т.2 след израза „епикриза“ се добавя „друг документ, удостоверяващ  диагнозата и  необходимостта  от  лечението .“

§10.Чл.18 /2/ се отменя;

§11. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов §5 със следната редакция:  Правилника за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ приет с Решение 184 от протокол №6 от 28.04.2016г на Общински съвет –Несебър влиза в сила след публикуване на решението на Общински съвет –Несебър на интернет страницата на Община Несебър.

 

По т. ДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 286/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община   Несебър,  относно проект на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

 

Общинският съвет с  гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 185

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23  и ал.2 от ЗМСМА,  приема  проект на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър на първо четене  както следва :

 

 

          

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

 

№ 16

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл 1.  С тази Наредба се определят условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби с постоянен адрес в Община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване чрез отпускане на стипендии.

 Чл 2. Право на специална закрила по наредбата имат деца или младежи с изявени дарби, класирани до навършване на 20 годишна възраст на международен, национален или регионален конкурс, олимпиада или състезание в една от следните области:

 1.  
 2.  
 3.  

 Чл.3 Специалната закрила по наредбата се предоставя с цел:

1.  насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;

2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;

3. стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.

 Чл.4 Мерките за специална закрила на деца и младежи с изявени дарби се осъществяват чрез предоставяне на стипендии.

Чл.5 Видове стипендии:

1. Годишна, на името  на Жана Чимбулева;

2. Специална еднократна стипендия за отличен успех;

3.Стипендия І-ва степен;

4.Стипендия ІІ-ра степен;

5.Стипендия ІІІ-та степен;

Чл.6 (1) Стипендиите в рамките на една календарна година по тази Наредба са индивидуални, като всяко дете младеж има право на една стипендия.

(2) Когато кандидатът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава една от стипендиите по избор.

 

Раздел ІІ

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА

 

Чл.7 Всяка година до 28 февруари Общинският съвет приема с решение Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през текущата календарна година.

Чл.8 (1) За целите на настоящата Наредба,  Кметът на общината със заповед назначава Комисия по стипендиите, в чийто състав се включват четирима общински съветници и трима представители на общинската администрация.

(2) Комисията се назначава с мандат от четири години.

Чл.9 Комисията по стипендиите осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендии или финансово стимулиране.

Чл.10 Комисията ежегодно разработва програмата по чл. 7 и я предлага за утвърждаване не по-късно от 15 февруари.

Чл.11 Всички решения на Комисията за стипендиите се оповестяват чрез официалния сайт и информационния център на Община Несебър.

Раздел ІІІ

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.12 Стипендии на деца и младежи с изявени дарби могат да се предоставят по искане на:

1. Детето /младежът;

2. Родител /настойник/, попечител или лице, полагащо грижи за детето;

3. Директор на учебни заведения след решение на педагогическия съвет;

4. Читалища

5. Училищни настоятелства

6. Неправителствени организации, осъществяващи дейност в сферата на образованието,   

    развитието и възпитанието на децата и младежите.

7. Спортни клубове

8. Общински съвет

Чл.13 .  Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една стипендия в повече от една от областите, посочени в чл. 2 от наредбата.

Чл.14 Кандидатстването и одобрението за стипендиите по чл.5 се осъществява в сесии.

Чл.15 За всяка сесия за кандидатстване и одобрение на стипендии се публикува съобщение в сайта и информационния център на Община Несебър най-малко две седмици преди датата, от която започва приемането на документи.

 

Раздел ІV

 

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ

 

Чл.16 Сесия за определяне на стипендия  на името на Жана Чимбулева.

(1) Стипендията  на името на Жана Чимбулева е годишна и се присъжда само на едно дете или младеж (приоритетно над 16 г.) в рамките на календарната година.

(2) Кандидатът трябва да е с постоянен адрес в Община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване и да има класиране до шесто място на европейско или световно първенство в сферата, за която кандидатства, за последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

(3) Приемането на документи започва на първи април и завършва на първи май всяка година.

(4) Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до14/дни/ от датата на своето заседание.

(5) Размерът на стипендията се равнява общо на 4/четири/ минимални работни заплати за страната, определени към датата на одобрение на кандидата и се изплаща чрез касата на Община Несебър или по банков път.

(6) Стипендията се връчва на носителя й на тържествена церемония от кмета на Община Несебър.

 Чл.17 Сесия за определяне на стипендия за отличен успех.

(1) Стипендията за отличен успех е годишна стипендия и се присъжда на ученик, жител на община Несебър, който завършва средно образование в СОУ ”Любен Каравелов”, гр. Несебър или  в ПГ по туризъм ”Иван Вазов”- к.к. Сл.бряг с пълно отличие – Отличен (6,00).

(2)  В случай, че такъв успех имат повече ученици, стипендията се разпределя между всички поравно.

(3) Размерът на стипендията е 12 000 лв.

(4)  Приемането на документи за кандидатстване започва след обявяване на резултатите от ДЗИ /държавните зрелостни изпити/ и завършва на 30 юни всяка година.

(5)  Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до 10 юли.

(6) Стипендията се връчва на тържествената церемония от Кмета на общината и се изплаща еднократно по банков път.

(7) При липса на ученик, завършващ с пълно отличие, стипендията се присъжда, разделена на равни части на ученици, жители на община Несебър, които завършват средно образование в СОУ ”Любен Каравелов”, гр. Несебър или  в ПГ по туризъм ”Иван Вазов”- к.к .Сл.бряг с успех по-висок от отличен (5,80).

(8) При липса на ученици, отговарящи на условията на ал. 1 и ал. 7, стипендията не се присъжда.

 Чл.18 (1) Стипендиите от І-ва до ІІІ-та степен се присъждат на дете или младеж за класиране от първо до трето място на международен, национален или регионален конкурс, олимпиада или състезание, през последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

(2) Кандидатът трябва да е с постоянен адрес в община Несебър най-малко една година  преди датата на кандидатстване и да е обхванат от образователната система в предучилищен, начален, основен и гимназиален етап.  Право да кандидатстват имат и децата до 6 годишна възраст с изявени дарби, с постоянен адрес в община Несебър, независимо дали посещават детско заведение.

 (3) Приемането на документи се извършва на две сесии /пролетна и есенна /- от 1 април до 1 май за І-ва сесия и 1 септември до 30 септември за ІІ-ра сесия.

(4) Комисията разглежда кандидатурите и излиза с решение до 14/четиринадесет/дни от датата на заседанието си.

(5) В решението си Комисията определя вида и размера на стипендията съгласно Приложение 1 от наредбата по одобрени критерии и оценъчен механизъм.

(6) Стипендията се изплаща чрез касата на Община Несебър или по банков път.

 

Раздел V

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Чл.19 При кандидатстване се подават следните документи:

1.Формуляр за кандидатстване, по образец;

2.Копие от документ, удостоверяващ възрастта/лична карта или удостоверение за раждане/;

3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;

4. Копия от документи/вкл.грамота или удостоверение, издадено от съответната българска федерация/ за класиране на международни , национални и регионални конкурси , олимпиади и състезания в областта, за която се кандидатства;

5. Решение на Педагогическия съвет, ако искането е от директор на училище;

 Чл.20 Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от Бюджета на общината за текущата година.

 

Раздел VІ

 

МОНИТОРИНГ

 

Чл.21 Комисията по стипендиите дава гласност на Общинската програма за отпускане на стипендии в седемдневен срок след утвърждаването й.

Чл.22 В края на всяка календарна година Комисията представя отчет за дейността си пред Общинския съвет и Кмета на Община Несебър.

 Чл.23 Комисията предоставя достъп до информация за дейността и решенията си чрез оповестяването им в официалния сайт и информационния център на Община Несебър.

Чл.24 Предоставянето на стипендия се отразява в Дневник  за записване на деца и младежи с изявени дарби, който се води от член на комисията, определен от председателя на комисията.

 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1 Тази Наредба отменя Наредбата, приета с решение на ОбС  Решение № 1276 от протокол № 36/2011г

 § 2 Подадените в община Несебър Заявления за кандидатстване до влизане в сила на настоящата Наредба, се разглеждат по досегашния ред.

Наредбата е приета с Решение№ ………. ……..от протокол №………………..2016г

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към НАРЕДБА №16

 

 

КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ

 

І. Точки  –  за заето място на международен, национален или регионален конкурс, олимпиада или състезание, съгласно удостоверителен документ.

За І място –   3 точки –Т3

За ІІ място –  2 точки- Т2

За ІІІ място – 1 точка- Т1

 

ІІ. Коефициент – ранг на  конкурса, олимпиадата или състезанието

За международно състезание, конкурс или олимпиада –коефициент 3- К3

За национално състезание, конкурс или олимпиада      –коефициент 2- К2

За регионално състезание, конкурс или олимпиада      – коефициент 1- К1

 

ІІІ. Механизъм:  Т /Т1, Т2, Т3/  х  К / К1, К2 ,К3/

 

ІV.Определяне вида и размера на стипендията

         Т х К

    Вид на стипендията

 Размер в минимални              работни заплати за страната към датата на подаване на заявлението

От 10 до 30 точки

 

    І-ва степен

      ½

От 31 до 60 точки

 

   ІІ-ра степен

      1

Над 61 точки

 

   ІІІ-та степен

      2

 

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 253/14.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 186

 

На основание 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл.21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето, приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. на община Несебър, неразделна част от настоящото решение.

 

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 275/18.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители, деятели на културата и ученици от община Несебър във връзка с честването на 24 май – Ден на българската просвета и на славянската писменост и култура.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 187

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие да  бъде  отпуснати   индивидуални   парични  награда за: учителите, деятелите на културата и ученици от общински училища, както следва:       

1.Индивидуална парична награда  в размер на 200 (двеста) лева за принос за издигане на авторитета на образователните институции и/или активно участие в разработването и прилагането на иновативни практики в педагогическата дейност  на  учителите, предложени от училища и детски градини с  решения на Педагогически съвети,  съгласно приложения поименен списък – Приложение № 1 , неразделна част от решението,   който   се  допълва със  следните лица:  Мария Христова Янева и Руска Георгиева Узунова – учители в СОУ „ Любен Каравелов“ – гр. Несебър и Мехмед Мустафа Мехмед – учител в ОУ „Васил Левски“ – с. Тънково.    

 • 2. Индивидуалнапарична награда в размер на 200 (двеста) левазадеятели на културата от община Несебър – със значим принос за развитието на културно-творческата дейност в община Несебър, съгласнопоименен списък – Приложение № 2, неразделна част от решението.
 • 3. Индивидуална парична наградав размер на 50 (петдесет) лева заученици, предложени от общински училища (с решения на Педагогически съвети) - за отличен успех и значими изяви и постижения на национално и/или международно ниво в областта на науката, културата и/или спорта, съгласно поименен списък – Приложение № 3,неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 229/07.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2016 – 2018 г.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 188

 

На основание 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет-Несебър одобрява и приема бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2016-2018 г., съгласно Приложение № 1.

       (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 261/1.04.2016 г от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ за ин витро процедура.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 189

 

                    На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.6 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет - Несебър отпуска финансова помощ за ин витро процедура на следните двойки:

                                              

              

 

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Живущ в:

Сума , лв.

 

 1. Дарина Петрова Ивановагр. Несебър2000 лв.

        Стоян Димитров Вълчанов

 

 1.          Юлия Русева Василева               гр. Несебър                                                                    2000 лв.

        Атанас Желев Мавров

 

 1.         Диана Левтерова Димитрова     с. Кошарица                                                                  2000 лв.

        Петър Митков Димитров

 

 1.         Надежда Стоянова Буюклиева      гр. Несебър                                                                 2000 лв. 

              Петко Георгиев Буюклиев

 

5             Пенка Стамова Петмезова         гр. Несебър                                                                  2000 лв.

                     Костадин Иванов Петмезов

 

 1.        Десислава Пламенова Георгиева   гр. Несебър                                                                 2000 лв.

       Красимир Георгиев Георгиев

                                                                                                                                    

 1.        Марина Демирева Петрова            гр. Несебър                                                                 2000 лв.

       Радослав Радостинов Терзиев

 

 1.        Иванка Хараланова Раева               с. Равда                                                                      2000 лв.

       Йордан Раев Раев

 

 1.        Ивелина Димитрова Гавраилова  гр. Несебър                                                                 2000 лв.

       Красимир Дончев Гавраилов

 

 1.        Гълъбина Кирилова Кателиева    с. Равда                                                                       2000 лв.

       Деян Георгиев Райков

 

 

            (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

                                                                  

                                                                                                                              

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 283/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на решение № 108 от протокол № 4/29.01.2016 г.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 190

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА

                                                                           

 1. Общински съвет - Несебър изменя  Решение №108 от Протокол №4/29.01.2016г. в частта му  по т.9 и същото придобива следната редакция :  

 „т.9. Отпуска средства за Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-  гр. Несебър -  10 000 лв. за закупуване гориво, 10 000 лв. за ремонт на сграда, 5 000 лв. за поддръжка и аварийни ремонти на автомобили, 5 000 лв за закупуване на комплект съоръжения за децата от МПО „Млад огнеборец”.  Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 30  000 лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от  ОД на МВР - „Пожарна безопасност и  защита на населението”  за периода 01.07.2016 г. – 31.08.2016 г.„

    2. Да се прехвърлят средства в размер на 10 000 лв. от §1016 Вода, горива и ел.енергия в §1030 Текущ ремонт  в Дейност 239 Др.дейности по вътр.сигурност.

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 294/21.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на Кметство Обзор.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 191

 

   На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет- Несебър реши :

      1. Да се прехвърлят средства в размер на 30 000 лв. от Дейност 622 – Озеленяване, §5206 – Инфраструктурни обекти – обект „Изграждане на градски парк в УПИ ХХХ кв.23 гр.Обзор” в Дейност 619 – Др.дейности по жил.строителство §5206 -  Инфраструктурни обекти  - обект „Изграждане на детска площадка и прилежащи съоръжения гр.Обзор”.

      2. Да се прехвърлят средства в размер на 30 000 лв. от Дейност 622 – Озеленяване, §5206 – Инфраструктурни обекти – обект „Изграждане на градски парк в УПИ ХХХ кв.23 гр.Обзор” в Музей Старинен Несебър Дейност 740 – Музеи §1098 -  Др.разходи неквалифицирани в др.параграфи  - за разкопки.

      3. Да се прехвърлят средства в размер на 5 000 лв. от Дейност 122 – Общинска администрация, §5203 – Др.оборудване, машини и съоръжения в  Дейност 898 – Др.дейности по икономиката §5203 -  Др.оборудване, машини и съоръжения  - за закупуване на фитнес уреди за зала.

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 292/21.04.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетна субсидия от фонд за новорегистрирани СНЦ за 2016 г. на Сдружение „Общинска организация движение русофили-Несебър“.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 192

 

На основание чл. 21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, Общинския съвет-Несебър дава съгласие да бъде отпусната субсидия в размер на 7 000 лв. за още по-пълноценно, активно и резултатно отношение към поетата кауза на Сдружение «Общинска организация движение русофили-Несебър“.

Средствата да бъдат осигурени от Резервния фонд за финансиране на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър, определен с решение № 136, т.ІІ от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет-Несебър.

               (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 269/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във  връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV-6031 в кв.11 по плана на гр. Свети Влас-юг с идентификатор п КК 11538.502.79.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 193

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г, като раздел III, буква Б се допълва със следния недвижим имот, а именно: 9 /девет/ кв.м реално обособен  от улично пространство- тупик при о.т. 235, имот с идентификатор 11538.502.271 по кадастралната карта на гр.Свети Влас-юг, които съгласно предложеното изменение се придават към УПИ IV-6031 в кв.11 по плана на гр.Свети Влас-юг, с което площта от 792 кв.м. се променя на 801 кв.м.

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи  с Мария Флорова Русева с ЕГН, Лъчезар Георгиев Русев с ЕГН, Валентина Георгиева Тянкова с ЕГН, всички с адрес: гр.Свети Влас, Община Несебър, ул.“Гоце Делчев“ №27, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху  9 /девет/ кв.м реално обособени части от тупик при о.т. 235, имот с идентификатор 11538.502.271 по кадастралната карта на гр.Свети Влас-юг, които съгласно предложения проект за изменение на ПУП-ПР се придават към УПИ IV-6031 в кв.11 по плана на гр.Свети Влас-юг, с което площта от 792 кв.м. се променя на 801 кв.м.                

3. Определя пазарна цена на 9 /девет/ кв.м реално обособен  от улично пространство - тупик при о.т. 235, имот с идентификатор 11538.502.271 по кадастралната карта на гр.Свети Влас-юг, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвени съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 1232 лв. /хиляда двеста тридесет и два лева/ без ДДС.

4.Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на  ПУП-ПР за УПИ IV-6031 в квартал 11 по плана на гр.Свети Влас-юг с идентификатор по к.к.11538.502.79 и тупик при о.т. 235/ПИ 11538.502.271/ по плана на гр.Свети Влас-юг и след влизане в сила на Решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на  9 /девет/ кв.м реално обособени части от тупик при о.т. 235, имот с идентификатор 11538.502.271 по кадастралната карта на гр.Свети Влас-юг, които съгласно предложения проект за изменение на ПУП-ПР се придават към УПИ IV-6031 в кв.11 по плана на гр.Свети Влас-юг.

5.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определените в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високата измежду двете.

6. Утвърждава предложеният проект за предварителен договор."

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 266/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Свети Влас за УПИ І-503 /11538.503.186 и УПИ ІІ-502 /11538.503.185/ в кв.35 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 194

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г, като раздел III, буква Б, подточка ІІ “ Продажба на имоти по чл.15 ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“, се допълва със следните недвижими имоти, а именно: 3 кв.м. от  УПИ II-502 в кв.35, 2 кв.м. от улица, проведена северно от имота с кадастрален идентификатор 11538.503.259 и 1 кв.м. от улица, проведена южно от имота с кадастрален идентификатор 11538.503. 258, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПЗР на УПИ І-503 и УПИ ІІ-502 в кв.35 по плана на гр.Св.Влас се придават към нов УПИ I-186 в кв.35, а в замяна 12 кв.м идеални части от бивш УПИ І-503 в кв.35 по плана на гр.Св.Влас се придават към УПИ ІІ-502 в кв.35;              

2. На основание чл.15, ал.З и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи със „СИНЕРГИЯ ДА 2" ООД , ЕИК202636013, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул."Иван Михайлов" №58 Б, представлявано от Димитър Кирилов Гърчев, с ЕГН, и Ольга Вадимовна Луженкова, гражданин на Руската Федерация, род. на 23.04.1971, с паспорт 64 №2666670/17.11.2010 от УФМС-669, в качеството им на управители предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху площите, които се придават и отнемат от имотите предмет на проект за изменение на ПУП-ПЗР за  УПИ I-503 /11538.503.186/ и УПИ II-502 /11538.503.185/ в кв.35 по плана на гр.Свети Влас,  както следва:

        -   12 кв.м. от УПИ I-503 собственост на „СИНЕРГИЯ ДА 2" ООД, които съгласно предложения проект за изменение на ПУП се придават към УПИ ІІ-502 в кв.35 по плана на гр.Св.Влас да се прехвърлят в собственост на  Община Несебър

         -  3/три/ кв.м. от  УПИ II-502 в кв.35 по плана на гр.Св.Влас; 2/два/ кв.м. от улица, проведена северно от имота с кадастрален идентификатор 11538.503.259 и 1/един/ кв.м от улица, проведена южно от имота с кадастрален идентификатор 11538.503. 258, собственост на Община Несебър, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПЗР на УПИ І-503 и УПИ ІІ-502 в кв.35 по плана на гр.Св.Влас се придават към нов УПИ I-186 в кв.35 да се прехвърлят в собственост на „СИНЕРГИЯ ДА 2" ООД.

3.Определя продажни цени на имотите предмет на предварителния договор, както следва:

- 861лв./ осемстотин шестдесет и едни лева/ без ДДС  за 12 кв.м. от УПИ I-503 собственост на „СИНЕРГИЯ ДА 2" ООД, които съгласно предложения проект за изменение на ПУП се придават към УПИ ІІ-502 в кв.35 по плана на гр.Св.Влас на стойност;

- 820лв. /осемстотин и двадесет лева/ за 6 кв.м, представляващи : 3/три/ кв.м. от  УПИ II-502 в кв.35 по плана на гр.Св.Влас; 2/два/ кв.м. от улица, проведена северно от имота с кадастрален идентификатор 11538.503.259 и 1/един/ кв.м от улица, проведена южно от имота с кадастрален идентификатор 11538.503. 258, собственост на Община Несебър, които съгласно проект за изменение на ПУП-ПЗР на УПИ І-503 и УПИ ІІ-502 в кв.35 по плана на гр.Св.Влас се придават към нов УПИ I-186 в кв.35.

4.Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ на гр.Свети Влас за УПИ I-503 в кв.35 /11538.503.186/ и УПИ II-502 в кв.35  /11538.503.185/ по плана на гр.Свети Влас, приемане на решение за обявяване от публична в частна общинска собственост поради отпадане на предназначението на идеалните части от улично пространство – 2 кв.м от улица, проведена северно от имота с кадастрален идентификатор 11538.503.259 и 1 кв.м от улица, проведена южно от имота с кадастрален идентификатор 11538.503. 258, които се придават към нов УПИ І-186 в кв.35 по плана на гр.Св.Влас, и нанасяне на изменението в кадастралната карта.

5. Утвърждава предложения проект за предварителен договор."

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т.  ДВАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 270/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м. от общински имот с идентификатор 51500.502.417 по КК на гр. Несебър за поставяне на стълб за инсталиране и експлоатация на телекомуникационни съоръжения.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 195

 

І. На основание чл.21 ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като раздел ІІІ, т.А.1 „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с: Имот  на площ от 2 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.417 по КК на гр.Несебър, АОС №6371/25.03.2016г., съгласно приложената ситуация, за поставяне на стълб - железорешетъчна конструкция за инсталиране и експлоатация на телекомуникационни съоръжения.

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м представляващи част от имот с идентификатор 51500.502.417 по КК на гр.Несебър, АОС №6371/25.03.2016г., съгласно приложената ситуация, за срок от 10 /десет/ години за поставяне на стълб за инсталиране и експлоатация на телекомуникационно съоръжение, при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250 лв. с ДДС.
 2. Специфично условие: До търга се допускат лица предоставящи елекронни съобщителни услуги и притежаващи съответната индивидуална лицензия по Закона за електронните съобщения.
 3. Стъпка за наддаване – 5 /пет/ лева.
 4. Депозит за участие – 10 % от началната месечна наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение ) .

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 268/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ І-544 в кв.62 по плана на с. Равда и ПИ 61056.501.545, ПИ 61056.501.546 по кадастралната карта на с. Равда, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

 

Общинският съвет с 21гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 196

 

На основание чл .21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОбС-Несебър във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ:

1. Да се продадат на Атанас Кръстев Никлев с ЕГН  и  Васил Петров Никлев с ЕГН,  и двамата  с адрес: гр.Поморие, ул.“Гео Милев“№18А,  и „Сити Билд" ЕООД, ЕИК102929894, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Оборище" №2, ет.3, представлявано  от управителя си Христо Тодоров, при квоти, съответстващи на квотите им на съсобственост в имота, срещу сумата от 71 820лв. /седемдесет и една хиляди осемстотин и двадесет лева/ без ДДС, собствените на Община Несебър  - 453 кв.м / четиристотин петдесет и три квадратни метра/,  които съгласно изменение на ПУП одобрено с Решение №707 от Протокол №21/14.02.2014г. на Общински съвет – Несебър се придават към новообразуван УПИ І-544 в кв.62 по плана на с.Равда, урегулиран на площ от 4924кв.м, нанесен в кадастралната карта на с.Равда с идентификатор ПИ 61056.501.654, съгласно скица – проект 15-207/05.01.2015г. на СГКК-Бургас, при съседи: 61056.501.631, 61056.501.522, 61056.501.546, 61056.501.390, 61056.501.391, 61056.501.545, 61056.501.528, 61056.501.646, 61056.501.611.

2. Община Несебър да придобие чрез закупуване от Атанас Кръстев Никлев с ЕГН  и  Васил Петров Никлев с ЕГН, и двамата с адрес: гр.Поморие, ул.“Гео Милев“№18А,  и „Сити Билд" ЕООД, ЕИК102929894, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Оборище" №2, ет.3, представлявано  от управителя си Христо Тодоров срещу сумата от 71 820лв. / седемдесет и една хиляди осемстотин и двадесет лева/без ДДС собствените им 529 кв.м ид.части, които съгласно изменение на ПУП одобрено с Решение№707 от Протокол №21/14.02.2014г. на Общински съвет – Несебър са придадени от бившия ПИ 61056.501.544 по КК на с.Равда , съответно: 521кв.м за реализиране на улица от о.т. 6151 и о.т.6153, отразена съгласно скица-проект 15-207/05.01.2015г. на СГКК-Бургас като част от ПИ 61056.501.545 и  8кв.м за улица от о.т.476 до о.т.6152 по плана на с.Равда, отразена съгласно скица-проект 15-207/05.01.2015г. на СГКК-Бургас като ПИ 61056.501.546.“

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 267/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ-330 в кв.33 по плана на с. Равда и ПИ 61056.501.545 по КК на с. Равда, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 197

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ:

- Да се продадат на „Корект дийл" ООД, ЕИК200918416, със седалище и адрес на управление: гр.София, СО-район „Лозенец“ ул."Голо Бърдо" №3 , представлявано от Евгени Илиев Стамов, с ЕГН и Борислав Георгиев Първановски, ЕГН, в качеството им на управители,  собствените на Община Несебър 410 кв.м идеални части от УПИ ХІХ-330 в кв.33 по плана на с. Равда, с кад.идентификатор 61056.501.330 по Кадастралната карта на с. Равда, придадени към имота съгласно изменение на ПУП одобрено с Решение№707 от Протокол №21/14.02.2014г. на Общински съвет – Несебър, актувани с АОС №6352/10.03.2016г., за сумата от 54 100 лв. /петдесет и четири хиляди и сто лева/ без ДДС.

- Община Несебър да придобие чрез закупуване от „Корект дийл" ООД, ЕИК200918416, със седалище и адрес на управление: гр.София, СО-район „Лозенец“ ул."Голо Бърдо" №3 , представлявано от Евгени Илиев Стамов, с ЕГН  и Борислав Георгиев Първановски, ЕГН, в качеството им на управители, срещу сумата от 56 805 лв. /петдесет и шест хиляди осемстотин и пет лева/ без ДДС собствените им 469 кв.м ид.части от ПИ61056.501.545 по Кадастралната карта на с.Равда, които са придадени от бившия УПИ ХІХ-539 в кв.33, съгласно изменение на ПУП одобрено с Решение №707 от Протокол №21/14.02.2014г. на Общински съвет – Несебър, както следва: 467 кв.м реално обособени, които се отреждат за улица от о.т.6151-о.т.6153 и 2 кв.м. реално обособени, които се отреждат за улица- от о.т.6156-о.т.6157 на Община Несебър.“

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 265/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V в кв.28 по плана на с. Тънково, имот с идентификатор по кадастралната карта 73571.501.530 по плана на с. Тънково, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 198

 

           1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г, като раздел III, буква Б, подточка ІІ “Продажба на имоти по чл.15 ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“, се допълва със следния недвижим имот, а именно: 295/615 кв.м. идеални части от УПИ V в кв.28 по плана на с.Тънково, урегулиран от 615 кв.м., имот с идентификатор 73571.501.530 по кадастралната карта на с.Тънково.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат на Димитър Желязков Трепечов с ЕГН  Анастасия Иванова Трепечова с ЕГН, Злателина Желязкова Трепечова с ЕГН, Димитър Желязков Трепечов с ЕГН, в качеството им на съсобственици на имота, собствените на Община Несебър 295/615 кв.м. идеални части от УПИ V в кв.28 по плана на с.Тънково, урегулиран  на площ от 615 кв.м., нанесен в кадастралната карта на с.Тънково с идентификатор ПИ 73571.501.530, за сумата от 11 750 лв. /единадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС, при квоти съответстващи на квотите им на съсобственост в имота.

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 264/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.382.4 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 199

 

1. На основание чл. чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър,  Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. като  раздел ІІІ, буква Е „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следния общински имот:

          „Център за работа с деца’’ - за извършване на спортна и развлекателна дейност на площ от 360.68 кв.м, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.382.4 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС № 2493/27.09.2006г.

          2. На основание чл.12, ал.1 от ЗОС   учредява   безвъзмездно право на управление, за срок от 10 /десет/ години на Общински детски комплекс – Несебър, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, к-с „Младост“ № 62, Булстат 000049450, представляван от Михаела Георгиева Георгиева – директор, върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: „Център за работа с деца’’- за извършване на спортна и развлекателна дейност на площ от 360.68 кв.м, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.382.4 по КК на гр. Несебър, актувана с АпОС № 2493/27.09.2006 г.”

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА  от дневния ред  Докладна записка вх.№ 241/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане за безвъзмездно предоставяне на съсобственост върху недвижими имоти – държавна собственост на Министерството на отбраната, по реда на чл.54 от Закона да държавната собственост и чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 200

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с процедурите по  чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Общински съвет – Несебър:

1. Дава съгласие Община Несебър да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на следните недвижими имоти:

 • ПИ 51500.503.439 по КК и КР на гр.Несебър с площ 96 188 кв.м. и НТП:Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение
 • ПИ 51500.503.438 по КК и КР на гр.Несебър с площ 153 207 кв.м. и НТП:Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение
 • ПИ 51500.510.87 по КК и КР на гр.Несебър с площ 31 311 кв.м. и НТП:Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване
 • ПИ 51500.510.88 по КК и КР на гр.Несебър с площ 7 981 кв.м. и НТП:Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване
 • ПИ 53045.232.106 по КК и КР на гр.Обзор с площ 8029кв.м. и НТП:Друг вид недървопроизводителна горска площ
 • ПИ 53045.232.107 по КК и КР на гр.Обзор с площ 23268кв.м. и НТП:За почивен лагер
 • ПИ 27454.14.9 по КК и КР на с.Емона с площ 191637кв.м. и НТП:За друг вид застрояване
 • ПИ 27454.33.29 по КК и КР на с.Емона с площ 1543кв.м. и НТП:За друг вид имот със специално предназначение и ползване.

       2. Възлага на кмета на Община Несебър да представи искане за безвъзмездно придобиване на собственост върху посочените в т.1 от решението недвижими имоти, пред Министъра на отбраната по чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, като недвижими имоти с отпаднала необходимост за нуждите на отбраната и по реда на чл.54 от ЗДС чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за решение от Министерски съвет.“

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 240/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в „Градска поликлиника“ – гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 201

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект с полезна площ от 25.28 кв.м и санитарен възел – 2.99 кв.м., находящ се на партерен етаж от Общинска сграда - Градска поликлиника - гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1, по КК на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г.,  при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена - в размер на 238.41 лв. /двеста тридесет и осем лева и 0.41ст./ с ДДС съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет / години.

3. Специфични условия:

           - Отдаваното помещение да се използва единствено за предоставяне на битови услуги;

          - Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

4. Критериите за оценяване са:

            К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

             К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и багоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                                                          (БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

            К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

5. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

            (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 256/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо с в бивш Търговски център „Сочи“ – гр. Несебър – стара част.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 202

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със: Самостоятелно помещение – магазин №1 на площ от 12.76 кв.м, находящо се на първи етаж от сграда - бивш Търговски център „Сочи“, в гр.Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър, АОС 944/02.02.2001г.

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Самостоятелно помещение – Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м, находящо се на първи етаж от сграда - бивш Търговски център „Сочи“, в гр.Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър, АОС 944/02.02.2001г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 306.24 лв. /триста и шест лева и двадесет и четири стотинки/ с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

2. Специфично условие:

             - Отдаваното помещение да се използва единствено за магазин за продажба на промишлени стоки;

3. Критериите за оценяване са:

            К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

             К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                                                          (БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

            К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 257/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и в гр. Обзор.

Общинският съвет с 18 гл. «за» и 3 гл. „Въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 203

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се проведе публично оповестен  конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

1. За срок от 3 /три/ месеца считано от 15.06.2016г. до 15.09.2016., за извършване на атракционна дейност на:

- 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №1, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г.,  при начална месечна наемна цена  в размер на  -  8400.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №3, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №5, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №6, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

          2. За срок от 2 /два/ месеца считано от 01.07.2016г. до 31.08.2016г., за извършване на атракционна дейност на 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ ІІІ-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, АОС №1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, при начална месечна наемна цена в размер на - 7320.00 лв. с ДДС.

         3. Специфични условия -

     -  Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

     - Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

         4. Критериите  за оценяване са:

     К1- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х10

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10

К2  -  Оферта     относно    експлоатацията    на    имота   и    благоприятни за  населението  на  Общината  инвестиции  ( конкретно  посочени ,  стойността им  изразена  в  лева) - за  подпомагане  на  инфраструктурен  обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и  здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др

(БИуч/БИмах)х20 ,

   Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

   К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

    Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

         К4 - Активност на профила - Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договори за извършване на дейността.

    - До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

          - До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

          - До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

          - Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

 5. Депозит за участие  в конкурса  -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

            ІІІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на конкурсната процедура и наближаването на летния сезон, на основание чл.60 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

 

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 242/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на УПИ ІХ в кв.5201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, поради отпаднало предназначение.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 204

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал. 1, от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, образуван съгласно изменение на ПУП-ПР одобрено с Решение № 53 от Протокол № 3/14.12.2015 г. на ОбС-Несебър, целият на площ от 66 кв.м. и отреден „За Трафопост“, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС.“

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 151/26.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 11538.501.526 по КК на гр. Свети Влас, представляващ УПИ ІІ-135 в кв.63 по плана на гр. Св. Влас.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 205

 

 

           На основание чл. 21 ал.1 т.8  от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС във връзка с чл.62 ал.2 от ЗЕ, да се учреди на «ЕВН-България Електроразпределение» ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. «Хр. Данов» № 37, ЕИК 115552190, право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 11,44 кв. и сервитутна площ за обслужването му от 69,40 кв.м. върху поземлен имот с кадастралени дентификтор 11538.501.526 по КК на гр. Свети Влас, целият на площ от 81,00 кв. представнляващ УПИ ІІ-135, кв.63 по плана на гр. Св. Влас, за сумата от 3 581,40 лв. без ДДС, определена от Общински съвет – Несебър.

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 258/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 206

 

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2016 г., като Раздел ІІІ, т.В, ІV.”Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж и сервитут за изграждане на площадкови и линейни енергийни и водни обекти”, се допълва със сдледните поземлени имоти:     

            1. ПИ 51500.507.234 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ VІІ-общ, кв.3101 по плана на кк ”Сл.бряг-запад”, гр. Несебър, на площ от 257 кв.м, АОС№5161/26.03.2012г.

2. ПИ 51500.507.521 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ І-общ, кв.1403 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, гр. Несебър, на площ от 2195 кв.м, АОС№1701/11.08.2003г.

            3. ПИ 51500.507.501 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ второстепенна улица, на площ от 7618 кв.м.

            ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се продаде на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190

            1. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост с кадастрален идентификатор 51500.507.234.1 в ПИ 51500.507.234 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ VІІ-общ, кв.3101 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, на площ от 257 кв.м, като необходимата застроена площ за изграждането на трафопоста е 15 кв.м и 29,59 кв.м – сервитутна площ за обслужване, обща площ – 44,59 кв.м за сумата от 2457,60 лв. без ДДС, определена от Общински съвет-Несебър.

            2. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост с кадастрален идентификатор 51500.507.521.2 в ПИ 51500.507.521 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ І-общ, кв.1403 по плана на к.к. ”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, на площ от 2195 кв.м, като необходимата застроена площ за изграждането на трафопоста е 17 кв.м и 39,05 кв.м – сервитутна площ за обслужване, обща площ – 56,05 кв.м за сумата от 3029,10 лв. без ДДС, определена от Общински съвет-Несебър.

            3. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост с кадастрален идентификатор 51500.507.501.1 в ПИ 51500.507.501 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ второстепенна улица, на площ от 7618 кв.м, като необходимата застроена площ за изграждането на трафопоста е 12,35 кв.м и 66,15 кв.м – сервитутна площ за обслужване, обща площ – 78,50 кв.м за сумата от 3870,10 лв. без ДДС, определена от Общински съвет-Несебър.”

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 263/15.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Оптично кабелно захранване на „Титания 27“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 207

 

На основание чл. 281а, ал. 1, т.2 и 287, ал. 4 от ЗЕС във вр. с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА  Общински съвет – Несебър

1.Учредява право на прокарване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК 831642181 със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 115и за изграждане на обект: „оптично кабелно захранване на Титания 27” върху следните имоти по кадастралната карта на гр. Свети Влас, а именно:

 ПИ 11538.2.164  на площ от 11 кв.м., начин на трайно ползване: за местен път,

 ПИ 11538.4.66  на площ от 20 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица,

 ПИ 11538.502.258   на площ от 2 кв.м., начин на трайно ползване: първостепенна улица,

 ПИ 11538.502.259    на площ от 195 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица,

 ПИ 11538.502.262 на площ от 13 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица  безвъзмездно съгласно чл. 287, ал. 3 от ЗЕС.

3. В изпълнение на чл. 281а от ЗЕС възлага на Кмета на Община Несебър да сключи договор с „Скат - Ретеком” ООД, ЕИК 102266965 със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, ж.к. „Русалка”, ул. „Стара Планина” № 35 за учредяване на посочените по – горе вещни права.

    (

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 259/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти в гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 208

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2016г., като Раздел ІІІ, т.В, ІV. ” Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж и сервитут за изграждане на площадкови и линейни енергийни и водни обекти”, се допълва със сдледните поземлени имоти:

            1. ПИ 11538.502.459 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ УПИ VІ-140, кв.14 по плана на гр.Св.Влас, АОС№6347/23.02.2016г.;

            2. ПИ 11538.501.468 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ УПИ ІХ, кв.24А по плана на гр.Св.Влас, АОС№4791/04.07.201г.;

            3. ПИ 11538.502.296 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ второстепенна улица, на площ от 6384 кв.м;

            4. ПИ 11538.502.262 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ второстепенна улица, на площ от 14412 кв.м; 

            ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190:

            1. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост в ПИ 11538.502.459 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ УПИ VІ-140, кв.14 по плана на гр.Св.Влас, на площ от 65 кв.м, като необходимата застроена площ за изграждането на трафопоста е 6,30 кв.м и 54,70 кв.м – сервитутна площ за обслужване, обща площ – 61,00 кв.м. за сумата от 2 610 лв. без ДДС, определена от Общински съвет-Несебър.

            2. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост в ПИ 11538.501.468 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ УПИ ІХ, кв.24А по плана на гр.Св.Влас, на площ от 1673 кв.м, като необходимата застроена площ за изграждането на трафопоста е 15,81 кв.м и 55,98 кв.м – сервитутна площ за обслужване, обща площ – 71,79 кв.м за сумата от 3 273,80 лв. без ДДС, определена от Общински съвет-Несебър.

            3. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост в ПИ 11538.502.296 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ второстепенна улица, на площ от 6384 кв.м, като необходимата застроена площ за изграждането на трафопоста е 15,19 кв.м и 62,55 кв.м – сервитутна площ за обслужване, обща площ – 77,24 кв.м. за сумата от 3 496,20 лв. без ДДС, определена от Общински съвет – Несебър..

            4. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост в ПИ 11538.502.262 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ второстепенна улица, на площ от 14412 кв.м, като необходимата застроена площ за изграждането на трафопоста е 15,07 кв.м и 71,40 кв.м – сервитутна площ за обслужване, обща площ – 86,47 кв.м за сумата от 3 842,30 лв. без ДДС, определена от Общински съвет-Несебър.

            5. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост в ПИ 11538.502.213 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ УПИ Х, кв.26 по плана на гр.Св.Влас, на площ от 214 кв.м, като необходимата застроена площ за изграждането на трафопоста е 6,39 кв.м и 56,13 кв.м – сервитутна площ за обслужване, обща площ – 62,52 кв.м за сумата от 2 617,20 лв. без ДДС, определена от Общински съвет-Несебър.”

   (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 172/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имоти на Народно читалище „Яна Лъскова-19054 – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 209

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. като раздел ІІІ, буква Е „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следните имоти:

- Читалище – двуетажна сграда, находяща се  в УПИ І, кв.37 по плана на гр.Несебър – стара част, която е нанесена в кадастралната карта на гр.Несебър с кадастрални номера 51500.501.410.1 и 51500.501.410.2 с предназначение Сграда за култура и изкуство, АОС4093/21.07.2010г.;

- Библиотека - на площ от 130 кв.м ,находяща се на втори етаж от двуетажна сграда – „Младежки клуб” в УПИ ІV кв.48 по плана на гр.Несебър – стара част, с кадастрален идентификатор 51500.501.396.1, АОС№641/20.12.1999г.;

- Библиотека – на площ от 303,57кв.м, находяща се на партерния етаж на сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.382.4, находяща се в УПИ І, кв.97А по плана на гр.Несебър – нова част, АОС№2492/27.09.2006г.;

2. На основание чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.54, ал.5, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС-Несебър и §4 от ПЗР на Закона за народните читалища  да се учреди безвъзмездно право на ползване на Народно читалище ”Яна Лъскова-1905” гр.Несебър, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Месамбрия” №20, представлявано от Миглена Щерионова- председател на Читалищното настоятелство, БУЛСТАТ 000044737,  върху следните общински имоти, ведно с цялостното обзавеждане и оборудване, както следва:

- Читалище – двуетажна сграда, находяща се  в УПИ І, кв.37 по плана на гр.Несебър – стара част, която е нанесена в кадастралната карта на гр.Несебър с кадастрални номера 51500.501.410.1 и 51500.501.410.2 с предназначение Сграда за култура и изкуство, АОС4093/21.07.2010г.;

- Библиотека - на площ от 130 кв.м ,находяща се на втори етаж от двуетажна сграда – „Младежки клуб” в УПИ ІV кв.48 по плана на гр.Несебър – стара част, с кадастрален идентификатор 51500.501.396.1, АОС№641/20.12.1999г.;

- Библиотека – на площ от 303,57кв.м, находяща се на партерния етаж на сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.382.4, находяща се в УПИ І, кв.97А по плана на гр.Несебър – нова част, АОС№2492/27.09.2006г.;

3. НЧ ”Яна Лъскова-1905” гр.Несебър се задължава безвъзмездно да предоставя  и обезпечава технически ползването на залите в гореописаните имоти при провеждане на мероприятия, организирани от  и със съдействието на Община Несебър. ”

4. Правото на ползване се погасява с прекратяване на читалището.“(Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 260/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване и пристрояване на жилищна сграда ЗП № 1 с кадастрален идентификатор 51500.503.13.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІІІ в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 210

 

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2016г., като Раздел ІІІ, т.В.”ІІІ.Имоти, върху които ще бъде учредено право строеж за  надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.13 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ-общ., кв.5 по плана на гр.Несебър, АОС №2685/28.06.2007г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Пламен Колев Колев, ЕГН, с адрес: гр.Несебър, ул.”Хан Крум”45, ет.1 и Петър Иванов Пашов, ЕГН, с адрес: гр.Бургас, ул.”Абоба” №13, ет.6,  за пристрояване и надстрояване на собствената им жилищна сграда ЗП№1 с кадастрален идентификатор 51500.503.13.2, изградена в ПИ 51500.503.13 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ  УПИ ІІІ, кв.5 по плана на ж.к.”Черно море”, въз основа на което и съгласно одобрен на 22.12.2015г. идеен проект, да се изгради пристройка на първи жилищен с 71,23 кв.м, надстройка на втори жилищен етаж на кота +6,20 на площ от 154,20 кв.м и на трети жилищен етаж на кота +9,00 с 154,20 кв.м, като по този начин сградата ще стане с разгъната застроена площ – 659,60 кв.м.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване и надстрояване по т.2 в размер 60136,80 лв. /шестдесет хиляди сто тридесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.”

(Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 249/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели ниско напрежение за външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ ХХVІІ-553, кв.41 с идентификатор по КК 11538.504.240 по плана на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 211

 

На основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ чл.128, ал.2 от ЗУТ и правомощията по чл.21, ал.1,  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет -Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А

 

                Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Кабели ниско напрежение  за външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ ХХVІІ-553, кв.41 с идентификатор по КК 11538.504.240  по плана на С.О.”Инцараки”, землище  гр.Свети Влас, преминаващи през имоти  ПИ 11538.504.587 и ПИ 11538.504.588 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас”, представляващи имоти публична общинска с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенни улици. Трасето започва от съществуващ МТП „Инцараки ” в ПИ с идентификатор 11538.504.587, преминава през второстепенни улици с идентификатори 11538.504.587 и 11538.504.588 до ново електромерно табло тип ТЕПО на границата на УПИ ХІV-406, кв.26 с идентификатор ПИ 11538.504.240 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето е 137м. и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на трасето с обща площ 298кв.м., засягащи повече от един квартал, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

              Решението да се обнародва в Държавен вестник.

              Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 248/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели ниско напрежение за външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ Х-235, кв.41 с идентификатор по КК 11538.504.262 по плана на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 212

 

На основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ чл.128, ал.2 от ЗУТ и правомощията по чл.21, ал.1,  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А

 

         Изменение на ПУП-план схеми за линеен обект: „Кабели ниско напрежение  за външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ Х-235, кв.41 с идентификатор по КК 11538.504.262  по плана на С.О.”Инцараки”, землище  гр.Свети Влас, преминаващи през имот  ПИ 11538.504.587 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас”, представляващ имот публична общинска с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето започва от съществуващ ЖБ стълб на съществуваща въздушно- кабелна линия в ПИ 11538.504.587, пресича ПИ 11538.504.587 до ново електромерно табло тип ТЕПО на границата на УПИ Х-235, кв.41 с идентификатор ПИ 11538.504.262 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето е 4м. и се създава сервитут с ширина 1.50м. от двете страни на трасето с обща площ 15кв.м., засягащи повече от един квартал, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

              Решението да се обнародва в Държавен вестник.

              Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 271/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на база на БКС – гр. Несебър в поземлен имот с идентификатор 51500.73.31 по КК на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 213

 

1.Общински съвет - Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви и на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ел. захранване на база на БКС-гр.Несебър” в поземлен имот с идентификатор 51500.73.31 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Несебърска мера”, преминаващо през имоти ПИ 51500.74.53/НТП за друг вид производствен, складов обект/, ПИ 51500.74.74/НТП за селскостопански, горски, ведомствен път/  и ПИ 51500.73.22/НТП за местен път/ по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” до табло мерене на границата на ПИ 51500.73.31/НТП за друг вид производствен, складов обект/ по КК на гр.Несебър, м.”Несебърска мера”.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект  „Външно ел. захранване на база на БКС-гр.Несебър” в поземлен имот с идентификатор 51500.73.31 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Несебърска мера” преминаващо през имоти ПИ 51500.74.53/НТП за друг вид производствен, складов обект/, ПИ 51500.74.74/НТП за селскостопански, горски, ведомствен път/  и ПИ 51500.73.22/НТП за местен път/ КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” до табло мерене на границата на ПИ 51500.73.31/НТП за друг вид производствен, складов обект/ по КК на гр.Несебър, м.”Несебърска мера”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 272/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.83.48 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на 124а ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 214

 

1.Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.83.48 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, целият на площ от 1002кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50%  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

       2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

              Екземпляр от решението да се връчи на заяв+ителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 273/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект „Уличен водопровод“ за поземлен имот с идентификатор 51500.69.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 215

 

1. Общински съвет - Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви и на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Уличен водопровод” за поземлен имот с идентификатор 51500.69.16 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, преминаващо през ПИ 51500.69.33/НТП за селскостопански, горски, ведомствен път/  по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект  „Уличен водопровод” за поземлен имот с идентификатор 51500.69.16 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, преминаващо през ПИ 51500.69.33/НТП за селскостопански, горски, ведомствен път/  по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 277/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ за УПИ І,кв.23 идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.127 по кадастралната карта на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 216

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. във вр. с чл.201, ал.3 от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет-Несебър

 

Одобрява

 

Проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.127 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Изток“

Проектът касае разделяне на УПИ I /ПИ 51500.505.127/ в кв.23 с площ 10230 кв.м. на два новообразувани УПИ  I-127 с площ 5115 кв.м. и УПИ VII-127 с площ 5115 кв.м., съгласно одобрения на съдебно заседание от страните по делото вариант за делба въз основа на заключенията от извършената съдебно-техническа експертиза от вещо лице по делото Иванка Фотева Великова.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

На основание чл.201, ал.3, изр.II, във вр. с чл.15, ал.6 от ЗУТ, решението влиза в сила и се прилага след влизане в сила на съдебното решение за делба.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 278/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване и процедиране на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии за определяне на трасе за уличен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 217

 

1. На основание  чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет –  Несебър, като съобрази мотивите изложени в предложението на заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за  определяне на трасе за уличен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор №51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу, преминаващо през поземлен имот с идентификатор №51500.83.51 с площ 3101 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”, частна общинска собственост.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.

3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за уличен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор №51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”.

(Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

           

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 279/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-177 и УПИ ХІІІ-177 в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 218

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.352 и УПИ ХIII-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.351 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, съгласно представеното задание, с което се предлага уличната регулационна граница от югоизток да се измести в югоизточна посока, като тротоарът ще стане 2,25 м.  Променя се югозападната улица, като същата се предвижда с ширина 7,50 м. при запазване на действащата улична регулационна граница на хотел „Грамада“, в т.ч. се обособява тротоар с ширина 1,50м., съгласно чл.80, ал.5 от ЗУТ и улично платно с ширина 6 м. При това към УПИ ХIII-177 и VII-177 се придават терени с ширичина 9,50м. в следствие на промените към УПИ VII-177 се придават около 248 кв.м. от юг, а към УПИ ХIII-177 се придават около 391 кв.м. от юг и изток. По този начин площта на УПИ ХIII-177 ще стане  около 2483 кв.м. и площта на УПИ VII-177 ще стане около 917 кв.м. В УПИ УПИ ХIII се предвижда допълващо застрояване с височина Н – 3.6 м.

              (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 280/19.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 51500.510.62, 51500.510.137 и 51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Акротирия“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 219

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви и че имотите не попадат в границите на наложения мораториум с Решение за налагане на мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на „Водна учебна спортна база на НСА „Васил Левски” – Несебър” от Народното събрание на Република България, обнародвано в брой 19 от 26.02.2013г.  на Държавен вестник дава съгласие за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори №51500.510.62, №51500.510.137 и №51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Акротирия“, съгласно представеното задание, с което се предлага урегулиране на три новообразувани УПИ I-149 с площ 772 кв.м., УПИ II-137 с площ 4080 кв.м. и УПИ III-62,149 с площ 447 кв.м. в кв.5 по плана на м. „Акротирия“. За целта се предлага да се осигури транспортен достъп до имотите, който ще се осъществява от съществуващ асфалтов път при о.т.1000 с тупик о.т.1000-о.т.1001-о.т.1002-о.т.1003 и ширина 3,5м., като при о.т.1001 е осигурено уширение /обръщач/ при съществуващия черен път към брега. При провеждане на този път границата на имота се изправя като по същата с пътя в югоизточната част от имот ПИ 51500.510.137 се отнемат 10кв.м. в югоизточната му част и се придават 10кв.м. метра в североизточната му част, като не се променя площта му. С прокарването на тупиковата улица се осигурява транспортен достъп до новообразуваните УПИ, както и до ПИ 51500.510.127. Между УПИ I и УПИ III,  се предвижда пешеходна алея с ширина 2,25м. за осигуряване достъп до плажа. С уширението на алеята в най-ниската теренна точка е предвидено ситуиране на КПС и трафопост, което решение ОбЕСУТ не е приел и дал указание да се търси друго такова. С изменението се засяга 51500.510.149 частна общинска собственост.

Забележка:При изработването на проекта да бъде извършено обследване за осигуряване по удачен публичен достъп до плажната ивица съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т.  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА  от дневния ред  Докладна записка вх.№ 276/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-674, УПИ ІХ-674 и УПИ Х-674 в кв.7001.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 220

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет

 

Одобрява

 

проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ ІV-674, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.642, УПИ ІХ-674, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.650 и УПИ Х-674, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.674 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проекта касае обединяване на УПИ ІV-674 /ПИ 51500.506.642/ с площ 1466 кв.м., УПИ ІХ-674 /ПИ 51500.506.650/ с площ 489кв.м. и УПИ Х-674 /ПИ 51500.506.674/ с площ 488кв.м. в новообразуван УПИ ІV-642,650,674 с площ 2443кв.м., запазване на устройствената зона „Ок” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ ІV-642,650,674: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Максимална етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 293/21.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 221

 

                      На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.14 ал.3 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на  територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, приема и съгласува приложената схема № 1, неразделна част от настоящото решение, за разполагане на 4 броя павилиона на територията на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 296/22.04.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общинсски съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетна субсидия от фонд за новорегистрирани СНЦ за 2016 г. на Сдружение „Регионална съюзна организация на слепите – гр. Бургас“ към Съюза на слепите в България.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 222

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, дава съгласие да бъде отпусната субсидия в размер на 3 000 лв. за нуждите на Сдружение „Регионална съюзна организация на слепите – гр. Бургас“ към Съюза на слепите в България.

Средствата да бъдат осигурени от Резервния фонд за финансиране на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на общината, определен с решение № 136, т.ІІ от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

 ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 301/26.04.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно искане от СКБ „Несебър“ – момчета до 12 години, за отпускане на бюджетни средства от общински бюджетен фонд.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 223

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, дава съгласие да бъде отпусната субсидия в размер на 5 000 лв. за нуждите на СКБ „Несебър“ – момчета до 12 години.

Средствата да бъдат осигурени от Резервния фонд за финансиране на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на общината, определен с решение № 136, т.ІІ от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 302/27.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ ХVІІІ, УПИ ХІХ, УПИ ХХ и поземлен имот с идентификатор № 39164.501.276 по кадастралната карта на с. Кошарица, кв.15.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 224

 

            На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект за за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I с идентификатор №39164.501.280, УПИ II с идентификатор №39164.501.280, УПИ III с идентификатор №39164.501.279, УПИ IV с идентификатор №39164.501.739, УПИ ХVIII с идентификатор №39164.501.277, УПИ ХIХ с идентификатор №39164.501.632, УПИ ХХ с идентификатор №39164.501.262 и поземлен имот с идентификатор №39164.501.276 по кадастралната карта на с. Кошарица, в кв. 15 по плана на с. Кошарица. Предложението предвижда промяна на дворищно регулационните граници на УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ ХVІІІ, УПИ ХІХ и УПИ ХХ в кв.15 по регулационния план на с.Кошарица по имотните граници по кадастрална карта с изключение северната и източната трайно материализирана граница на УПИ ХVІІІ-„За детската градина”, където регулационната линия повтарят заснетата на място масивна ограда, както и обособяване на нови УПИ ХХІ-общ. и ХХІІ-общ. След изменението  урегулираните поземлени имоти се урегулират на площи  както следва : УПИ  І  на площ   609 кв.м./ придадено от УПИ Х Х 8 кв.м. и от УПИ Х ІХ 28 кв.м. отнето за УПИ ХІХ – 32 кв.м. ,  УПИ ІІ на площ от 667 кв.м. отнето за УПИ ІІІ 30кв.м., УПИ ІІІ на площ 923кв.м. /придадено от УПИ ІІ–30кв.м./, УПИ ІV на  площ 739кв.м., УПИ ХVІІІ-общ. „За детска градина” на  площ 1912кв.м. / отнето за УПИ ХІХ-1764кв.м., за УПИ ХХІ-806кв.м., за УПИ ХХІІ-527кв.м. и за улица 212кв.м./, УПИ ХІХ-общ. на площ от 2941кв.м. /отнето за УПИ І-28кв.м., придадено от УПИ І -32кв.м. и придадени от ХVІІІ -1746кв.м./, УПИ ХХ на площ 696кв.м. /отнето за УПИ І -8кв.м./ и новообразувани УПИ ХХІ-общ. с площ 806кв.м. /придадено от УПИ ХVІІІ -806кв.м./ и УПИ ХХІІ-общ. „За КОО” на площ от 527кв.м. /придадено от УПИ ХVІІІ-527кв.м./

            С предложеното за новообразуваните УПИ се установява  устройствената зона - „Жм”, начина на застрояване- свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва : Кплътност=45%, Кинт.=1,20, минимално озеленена площ 40%, и максимална височина на застрояване Н=10,00м.

           ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

 

                                    

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  Р.  КУЛЕВ

             

 

 

 

                                             Технически секретар-Протоколист Р. Бинчарова

                                                                                                              

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия