За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 6/24.04.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка вх.№ 183/27.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 за условията и реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър. 

2.Докладна записка вх.№ 184/27.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно освобождаване на Николай Кирилов Киров като зам. делегат в заседанието на Общото събрание на националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.      

3. Докладна записка вх.№ 185/27.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

4.Докладна записка вх.№ 295/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на щатното разписание и общата численост на персонала на ОП „Управление на отпадъците“ – Несебър“.

5.Докладна записка вх.№ 298/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на щатното разписание и общата численост на 133персонала на ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване“ - Несебър.

6.Докладна записка вх. № 241/12.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър.

7.Докладна записка вх. № 151/13.02.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.

8.Докладна записка вх.№ 236/11.03.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2019 г.

9.Докладна записка вх.№ 269/07.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно освобождаване от заплащане на месечна такса по чл.50 ал.2 т.1.1 и чл. 50 ал.2 т.2.1 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър през периода на извънредното положение.

10.Докладна записка вх. № 280/09.04.2020 г. от Славчо Станелов – председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели, относно определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър, мандат 2020-2023 г.

11.Докладна записка вх.№ 242/12.03.2020 г. от Иван Гурговзаместник кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

12.Докладна записка вх.№ 294/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на ОП „ Спортни имоти“ – Несебър.

13.Докладна записка вх.№ 291/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно намаляване числения състав и изменение на правилника за организация на дейността на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“ – гр. Несебър.

14.Докладна записка вх.№ 292/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на договор № 536/12.09.2019 г. за създаване на звено „Общинска полиция“.

15.Докладна записка вх.№ 293/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 72 от протокол № 4/07.02.2020 г. на Общински съвет – Несебър.

16.Докладна записка вх.№ 296/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане структура на общинска администрация и одобряване обща численост на персонала в дейности и второстепенни разпоредители.

17.Докладна записка вх.№ 190/02.03.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2020 – 2023 г.

18.Докладна записка вх.№ 213/10.03.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Тънково.

19.Докладна записка вх.№ 212/10.03.2020 г. от д-р Петко Богомилов Илиев – управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – гр. Несебър, относно приемане на годишните финансови отчети на дружеството  и кандидатстване за кредит в размер до  30 000 лв.

20.Докладна записка вх.№ 231/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско-юношеска школа.

21.Докладна записка вх.№ 147/10.02.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър

22.Докладна записка вх.№ 288/14.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на административен договор № BG 16 M 1OP002-2.010-0015-С 01/04.03.2020 г. за реализацията на проект ИСУН № BG 16 M 1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в местност „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, одобрен за финансиране по процедура № BG 16 M 1OP002-2.010 „Рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС, по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, допълнение на докладна записка вх.№ 147/10.02.2020 г.

23.Докладна записка вх. № 162/18.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.72.2, изградена върху  застроително петно 2 в УПИ VІІ-общ., кв.8 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.  

24.Докладна записка вх. № 163/18.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.270.1, изградена в УПИ ІІІ-общ., кв.24 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.  

25.Докладна записка вх. № 191/02.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.406.1, изградена в УПИ VІ-общ., кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.  

26.Докладна записка вх. № 172/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост за каса за продажба на билети, находяща се на партерен етаж на сграда – Автогара – гр. Обзор, с идентификатор № 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор.

27.Докладна записка вх. № 173/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти-общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.

28.Докладна записка вх. № 174/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр. Несебър – стара част.

29.Докладна записка вх. № 175/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър, с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

30.Докладна записка вх. № 176/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – магазин, с идентификатор № 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 7.

31.Докладна записка вх. № 177/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. от имот публична общинска собственост - кметство с. Кошарица, с идентификатор № 39164.501.590.3 по КК на с. Кошарица – за банкомат.

32.Докладна записка вх. № 178/27.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост – Офис, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор № 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Вардарско слънце“.

33.Докладна записка вх. № 192/02.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 53045.200.680. по КК на гр. Обзор.

34.Докладна записка вх. № 193/02.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ ХVІІ-177 в кв.24 по плана на гр. Свети Влас.

35.Докладна записка вх. № 201/05.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.14 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

36.Докладна записка вх. № 215/10.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 53822.12.5 по кадастралната карта на с. Оризаре.

37.Докладна записка вх. № 218/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно безвъзмездно прехвърляне в полза на община Несебър на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 61056.502.503 по КК на с. Равда.

38.Докладна записка вх. № 219/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне право на управление на общинско помещение в сграда с идентификатор  51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър и отдаване под наем на общинско помещение в сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър.

39.Докладна записка вх. № 220/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се на втори и трети етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

40.Докладна записка вх. № 221/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ „Магазин“, находящ се в сграда с идентификатор № 27454.501.364.1 по КК на с. Емона.

41.Докладна записка вх. № 223/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. и утвърждаване на правила за ползване.

42.Докладна записка вх. № 227/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински обекти, находящи се в УПИ І, кв.105 по ЗРП на гр. Несебър – стара част.

43.Докладна записка вх. № 228/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, организирани като „Базар Пристанище“ - гр. Несебър – стара част.

44.Докладна записка вх. № 270/07.04.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на мерки за справяне с икономическите последици, вследствие на приетото извънредно положение поради разпространението на COVID-1

45.Докладна записка вх. № 297/16.04.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на 352 кв.м. включени в площта на ПИ № 51500.501.451 по КККР  на гр. Несебър.

46.Предложение вх. № 181/27.02.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на подробния устройствен план – план за  застрояване за смяна предназначението на имот с идентификатор № 39164.26.146, м. „Под село“, землище с. Кошарица.

47.Докладна записка вх. № 202/05.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-34, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.66 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.7704 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

48.Докладна записка вх. № 203/05.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.611, УПИ ІV-318, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.612, УПИ V-318 идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.613 и УПИ VІ-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.614 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

49.Докладна записка вх. № 204/05.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІ-303, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.54 в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

50.Докладна записка вх. № 207/06.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно ползване и поставяне на РИЕ /рекламно-информационни елементи/ на територията на община Несебър.

51. Докладна записка вх.№ 214/10.03.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

52.Докладна записка вх.№ 226/11.03.2020 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за: модулен обект за обслужваща дейност – пчеларство в ПИ 51500.200.24 – дял І-ви, съгласно скица проект за реално ползване на ПИ 51500.200.24 по КККР на гр. Несебър, м. „Баира“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

53.Докладна записка вх. № 230/11.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост на територията на гр. Обзор.

54.Докладна записка вх.№ 235/11.03.2020 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Електрозахранване“ по плана на местност „Липака“, землище на с. Кошарица, с идентификатор по КК № 39164.12.25, по реда на чл.134 ал.1 т.2, във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

55.Докладна записка вх.№ 224/11.03.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване сервитут за изграждане на обект: „Тръбна разпределителна мрежа“ – с. Равда.

56. Докладна записка вх. № 245/12.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.76.26 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

57.Докладна записка вх. № 265/06.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-23 и УПИ ІV-23, в кв.11 по плана на с. Баня, община Несебър – ПИ № № 02703.501.519, 02703.501.520, 02703.501.521 и 02703.501.523 по КК и КР на с. Баня, община Несебър.

58.Докладна записка вх. № 266/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно решение № 1027 от протокол № 36/27.03.2019 г. на Общински съвет – Несебър.

59.Докладна записка вх. № 271/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-общ. от кв.8 по регулационен план на гр. Обзор, община Несебър, с идентификатор № 53045.501.98 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

60.Докладна записка вх. № 272/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІІ-общ. от кв.5 по плана на гр. Обзор, община Несебър, /ПИ с идентификатор № 53045.502.27 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

61.Докладна записка вх. № 273/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно допусната фактическа грешка в решение № 1079 от протокол № 38/16.05.2019 г. на Общински съвет – Несебър.

62.Докладна записка вх. № 274/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Изграждане на главен водопровод НВ „Обзор“ V=4500 м3 до резервоар „Септемврийче“.

63.Докладна записка вх. № 275/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Реконструкция на довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр. Обзор: 1. Напорни колектори – 2 броя, PEHD от КПС 1 до изливна шахта; 2. Гравитачен колектор /GRP DN 600/ от изливна шахта до събирателна шахта; 3. Гравитачен колектор от събирателна шахта до КПС 2 /GRP DN 800/; 4. Напорен колектор /DN 560 PEHD/ от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

64.Докладна записка вх.№ 281/09.04.2020 г. от Лазар Япаджиев – заместник кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни скици с позиции № 24/2020 г. за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за гр.Обзор

65.Докладна записка вх.№ 282/09.04.2020 г. от Лазар Япаджиев – заместник кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни скици с позиции № 19, № 20, № 21, № 22 и № 23 за 2020 г. за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър и схема № 16/2020 г., по реда на чл.5 ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Нсеебър, за гр. Обзор.

66. Докладна записка вх. № 259/31.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно, решение № 910 от протокол № 32/19.11.2018 г. на Общински съвет – Несебър.

67. Предложение вх.№ 304/22.04.2020 г. От Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно постъпило искане от общинска администрация за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване на к.к. «Слънчев бряг-Запад», в частта му по отношение на УПИ VІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.564 и част от локална улица, представляваща поземлен имот с идентификатор № 51500.506.561 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4201, по плана на к.к. «Слънчев бряг-Запад», с цел урегулиране на новопопълнен  в КККР поземлен имот с идентификатор № 51500.506.580, по кадастралната карта на гр. Несебър.

68. Докладна записка вх.№ 306/23.04.2020 г. От Димитрина Димитрова – директор на ОбУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

69. Докладна записка вх.№ 307/23.04.2020 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно промени в съществуващото маршрутно разписание от вътрешноградската транспортна схема /зимен период/.

Думата бе поискана от г-н Златко Димитров.

Златко Димитров – г-н председател, искам все пак да кажа няколко думи по внесеното предложение и от какво е било продиктувано неговото внасяне.

Румен Кулев – колега, предлагам Ви, като обсъждаме т. 44 от дневния ред, която е свързана с мерки, предложени от общинската администрация за справяне с икономическите последици от обявеното извънредно положение, тогава да ни запознаете с мотивите и предложенията, които правите.

Златко Димитров – благодаря, ще взема отношение тогава.

Румен Кулев – колеги, продължаваме по така приетия дневен ред.

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 183/27.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 за условията и реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър. 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 88

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 ал.4 от Наредба № 20 на  Общински съвет – Несебър избира Славчо Стойчев Станелов за член в състава на комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 на Общински съвет – Несебър, на мястото  на  Николай Кирилов Киров .

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 184/27.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно освобождаване на Николай Кирилов Киров като зам. делегат в заседанието на Общото събрание на националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.       

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 89

На основание чл.21 ал.2 т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал.2 и чл.27 ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Несебър.

1.Избира Георги Манолов Манолов за заместник делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, на мястото на Николай Кирилов Киров, напуснал състава на Общински съвет - Несебър.

2.Препис от решението да се изпрати на НСОРБ за сведение.

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 185/27.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 90

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Несебър:

 1. Избира Христо Киров Йовчев за член на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда и за член на постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси, на мястото на подалия оставка общински съветник Николай Киров.
 2. Избира Славчо Стойчев Станелов за заместник председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, на мястото на подалия оставка общински съветник Николай Киров.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 295/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на щатното разписание и общата численост на персонала на ОП „Управление на отпадъците“ – Несебър“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 91

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър изменя Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците - Несебър”, както следва:

       § 1 „В чл.8, изречение второ, числото 47 се заменя с 35.”

      § 2 Одобрява Приложение 1.1 Длъжностно щатно разписание, в сила от 01.05.2020г.

                                                                        Приложение 1.1

№ по ред

Структурни звена и длъжностни наименования

Числе-ност

1

Директор

1

2

Р-л обособено производство

1

3

Гл.счетоводител

1

4

Приемчик-контрольор

3

5

Касиер-счетоводител, ТРЗ

1

6

Диспечер

1

7

Контрольор транспортна дейност

1

8

Оператор на претоварна преса

6

9

Оператор на трошачка за стр. и ЕГО

1

10

Оператор на челен товарач

1

11

Електротехник

1

12

Водач на камион-влекач

10

13

Общ работник

6

14

Прислужник-чистач

1

                                    ОБЩО:

35

В условията на извънредно положение и без възможност да се конкретизира период след отмяната му, в който ще се нормализира стопанския живот и туризма в частност, функционирането на предприятието в утвърдената до момента структура ще генерира значителни вреди за предприятието и засягане на обществени интереси, поради което на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на Решението.

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 298/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на щатното разписание и общата численост на персонала на ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване“ - Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 92

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър, изменя Правилника за устроиство и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване “ ( изменен с Решение № 467/15.03.2017г. ) , както следва:

       § 1 „В чл.13, ал. 3 числото 690 се заменя с числото 552.”

      § 2 Одобрява изменение на Приложение 1 към чл. 13, ал. 1 - организационно – управленска структура, в сила от 01.05.2020 год., както следва:

                                                                                                       Приложение № 1

    №

   по ред

Структурни звена и

длъжностни наименования

Численост на персонала

      1.

Директор

       1

      2.

Заместник директор

       1

Администрация

Главен счетоводител

       1

Главен специалист бюджет и ТРЗ

       1

Счетоводител

       4

4.

Касиер

       1

      5.

Специалист “Човешки ресурси”

       2

      6.

Организатор офис

       1

      7.

Инспектор БУТ

       1

     11

Автобаза

        1.

Началник Автобаза

       1

        2.

Главен механик

       1

        3.

Организатор автомобилен транпорт

       1

        4.

Диспечер

       2

        5.

Монтьор

       4

        6.

Ел.заварчик

       1

        7.

Дърводелец

       1

        8.

Водопроводчик, поддръжка

       1

      9.

Домакин

       2

      10.

Обслужващ бензиностанция

       1

      11.

Огняр

      0,5

      12.

Общ работник

      1,5

      13.

Пазач

       7

     24

      

Чистота

  1.

Ръководител звено / за: район гр. Несебър, район Слънчев бряг /к.к Слънчев бряг, с.Тънково, с.Оризаре и с. Гюльовца/, район Свети Влас /гр.Свети Влас и к.к. Елените, с.Кошарица/, район Обзор /гр.Обзор, с. Баня, с. Паницово, с. Ръковсково, с.Приселци, с.Емона, с.Козница/, район с.Равда/

       5

        2.

Специалист КД

     25

        3.

Шофьор

     58

        4.

Водач на челен товарач

       2

        5.

Общ работник

    333

       6.

Електрокарист

      3

  426

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ ЧИСТОТА

   463

Озеленяване

        1.

Специалист Озеленяване

      4

        2.

Шофьор

      2

        3

Работник озеленяване

    64

 

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ:

    70

 

 

Благоустройство

       1.

Ръководител звено

      1

       2.

Машинист челен товарач

      3

       3.

Работник поддръжка

      7

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ БЛАГОУСТРОЙСТВО:

    11

Поддържане гробищни паркове

       1.

Ръководител звено

       1

       2.

Общ работник

       6

       3.

Машинист на багер

       1

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ ПОДД.ГР.ПАРКОВЕ:

       8

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:

    552

В условията на извънредно положение и без възможност да се конкретизира период след отмяната му, в който ще се нормализира стопанския живот и туризма в частност, функционирането на предприятието в утвърдената до момента структура ще генерира значителни финансови вреди за предприятието, което ще доведе до затруднение при изпълнение на ежедневните задължения, което от своя страна ще доведе до засягане на обществени интереси, поради което на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на Решението.

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 241/12.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 93

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, Обшински съвет - Несебър, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър, както следва:

§1. В чл.6  след израза  „значка“ се добавя „или плакет“;

§2. Създава се ГЛАВА ПЕТА ,ШЕСТА И СЕДМА със следното съдържание:

ГЛАВА ПЕТА

НАГРАЖДАВАНЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА, И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Чл.19 (1) Право на награда по тази глава имат директори, учители и други педагогически специалисти от детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ на територията на Община Несебър.

(2) Учителите и др. педагогически специалисти, предложени за награждаване да са от постоянния щат на образователната институция.

(3)  Наградите по тази глава са парични и индивидуални.

Чл.20 (1) Кметът на общината със заповед назначава Комисия по награждаването, като определя двама представители от общинската администрация и един технически секретар, без право на глас. В състава на Комисията се включват трима общински съветници, определени с решение на Общински съвет - Несебър, по предложение на председателя на общинския съвет.

(2) Комисията се назначава с мандат, съответстващ на мандата на Общински съвет - Несебър.

(3) Комисията по награждаването осъществява оценката и подбора на постъпилите предложения за награждаване.

(4) Всички решения на Комисията по награждаването се оповестяват чрез официалния сайт на Община Несебър.

Чл.21 (1) Предложенията за награждаване се правят:

1.         За награждаване на учители и други педагогически специалисти – от директорите на общински детски градини, училища и ЦПЛР, след решение на Педагогическия съвет.

2.         За награждаване на директори на детски градини и ЦПЛР – от кмета на Община Несебър.

3.         За награждаване на директори на училища – от кмета на Община Несебър, от общински съветник или Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности към Общински съвет - Несебър.

(2) Образователните институции имат право да предлагат за награждаване:

1.         ЦПЛР – не повече от един учител и/или педагогически специалист.

2.         Общинските детски градини, основни училища и обединено училище – не повече от двама учители и/или педагогически специалисти.

3.         СУ „Любен Каравелов” и ПГТ „Иван Вазов” - не повече от трима учители и/или педагогически специалисти.

(3) Предложенията за награждаване са по образец, утвърден със заповед на Кмета на Общината и се регистрират в административно-информационната система до 30 април.

(4) Комисията по награждаването разглежда предложенията и взема решение за награждаване не по-късно от 15 май.

Чл.22 (1) Предложените за награждаване трябва да отговарят на следните критерии през текущата учебна година:

1.         Доказан професионализъм и проявено новаторство в образователно-възпитателния процес и/или публикации в научни и педагогически издания.

2.         Личен принос за методическо обогатяване на учителската колегия, за създаване на добър педагогически опит и традиции в образователната институция.

3.         Успешно партньорство и сътрудничество с родители и/или социални партньори и неправителствени организации.

(2) Предложените за награждаване не трябва да са наказвани дисциплинарно през последните три години.

(3) Предложението за награждаване съдържа мотивирано изложение на обстоятелствата по ал.1 и препис от Решение на Педагогическия съвет –  за учители и/или други педагогически специалисти.

Чл.23 (1) Размерът на наградите е:

1.         За директори на училища, детски градини и ЦПЛР – 300 лв.

2.         За учители и/или други педагогически специалисти – 200 лв.

(2) Необходимите средства се осигуряват от бюджета на Община Несебър за текущата година.

Чл.24 (1) На официална церемония по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост кметът на общината връчва почетна грамота на наградените по реда на тази глава.

(2) На официална церемония по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост кметът на общината връчва почетни грамоти на децата и младежите с изявени дарби, включени в протокола от пролетната сесия на Комисията по стипендиите по чл.18 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

ГЛАВА ШЕСТА

НАГРАЖДАВАНЕ ПО СЛУЧАЙ 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Чл. 25 Право на награди по тази глава имат педагогически специалисти, навършили 70 годишна възраст, които са работили в образователната система на територията на община Несебър. Наградата се връчва еднократно.

Чл.26 Наградите са:

 1. индивидуални;
 2. предметни – плакет и почетна грамота „За принос в развитието на образованието и просветата в община Несебър“. Почетната грамота е поименна и  подписана от кмета на Община Несебър.

Чл.27 Директорите от образователните институции на територията на общината предоставят ежегодно до 10 октомври информацията по чл.25 от настоящата наредба. Чл.28 (1) Наградите се връчват от кмета на общината на официална церемония по случай 1 ноември – Денят на народните будители.

(2) На официалната церемония по случай 1 ноември – Денят на народните будители кметът на общината връчва почетни грамоти на децата и младежите с изявени дарби, наградени по реда на чл.18 от Наредба №16, приета от Общински съвет-Несебър.

ГЛАВА СЕДМА

НАГРАЖДАВАНЕ НА 10-ТЕ СПОРТИСТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Чл. 29 (1) Право на награди по тази глава имат спортисти и треньори от община Несебър с призови постижения и извоювани медали от олимпиади, световни, европейски и др. международни първенства или държавни първенства и купи.

(2) Наградите са:

- индивидуални и колективни;

- предметни и парични.

Чл.30 При определяне на наградените спортисти се спазват следните принципи:

 1. Публичност и прозрачност.
 2. Свободна и честна конкуренция.
 3. Равнопоставеност на всички кандидати, независимо от тяхната възраст.

Чл.31 (1) Спортните клубове, регистрирани на територията на Община Несебър, предлагат номинации за своите изявени спортоисти и треньори като попълват формуляри Образец №1 и/или Образец №2. Формулярите се регистрират в административно-информационната система на общината до 30ти ноември.

(2) Към формуляр Образец №1 се прилагат заверени копия от сертификати, дипломи или състезателни протоколи, удостоверяващи класирането на спортистите.

(3) Формуляр Образец №2 съдържа мотивирана обосновка за постигнатите резултати на треньора.

Чл.32 Предложените кандидатури се разглеждат от комисия в състав: 1. Председателят на Общински съвет – Несебър; 2. Председателят на Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности към ОС – Несебър и 3. Директор дирекция или началник отдел в общинската администрация, който съгласно заповед на кмета на общината или длъжностната характеристика отговаря за подпомагане на спорта. Работата на Комисията се подпомага от служител в отдел „Административно обслужване на общинския съвет“.

Чл.33 (1) Комисията определя десетте най-добри спортиста на Община Несебър за годината чрез оценяване по точкова система, заложена в Образец №1. Десетте най-добри спортисти на Община Несебър се подреждат по азбучен ред.

(2) Комисията може да излезе с решение за присъждане на колективна награда „Най-успешен отбор на Община Несебър за годината“.

(3) Допуска се наградите „Най-успешен отбор на Община Несебър за годината“ и „Най-добър треньор на Община Несебър за годината“ да не бъдат присъдени.

(4) Решенията на Комисията се отразяват в протокол не по-късно от 10 декември.

(5) Решения на Комисията се оповестяват чрез официалния сайт на Община Несебър.

Чл.34 Наградите се връчват от общинските съветници и ръководството на общината на официална церемония.

Чл.35 (1) Всеки призьор получава предметна награда /купа, статуетка или плакет/ и парична награда в размер на:

 1. За всеки един от десетте най-добри спортисти – 400 лв.;
 2. Най-добър треньор – 500 лв.
 3. Най-успешен отбор – 1000 лв.;

(2) Необходимите средства се осигуряват от бюджета на Община Несебър за текущата година.

§3. В Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №9 се създава нов §7 със следния текст:

 „В Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър се прави следното допълнение:

Създава се нова алинея 7 към чл.18: „Получилите стипендия от пролетната сесия се награждават с грамота, връчена на официалната церемония по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Получилите стипендия от есенната сесия се награждават с грамота, връчена на официалната церемония по случай 1 ноември – Ден на народните будители.“

 §4. В Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №9 се създава нов §8 със следния текст:

 „Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към Община Несебър ”, приета с решение № 93/ протокол№ 6 от 24.04.2020 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 151/13.02.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 94

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър реши :

Определя местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове при община Несебър да се състои от 5 /пет/ члена, със следния поименен състав:

Председател: Пейчо Колев Колев - представител на Общинснкия съвет и

      Членове: 1. Сотир Янков Наумов - представител на Общинския съвет;

                                  2. Александър Стоянов Стоянов -  представител на Общинския съвет;

                                   3.Дочка Петрова Маринова – представител на общинката администрация;

                            4. Нелина Желева Колева – представител на общинската администрациая;

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 236/11.03.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2019 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 95

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА, отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2019 г.

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 269/07.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно освобождаване от заплащане на месечна такса по чл.50 ал.2 т.1.1 и чл. 50 ал.2 т.2.1 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър през периода на извънредното положение.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 96

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал.6 от Закона за местните данъци и такси, предвид тежките икономически последици, настъпили в страната в следствие обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, освобождава, считано  от 13.03.2020 г. ползвателите на детски градини и ясли на територията на община Несебър от заплащане на месечна такса, определена в чл.50 ал.2 т.1.1 и чл. 50 ал.2 т.2.1 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, до възобновяване на посещенията в тези заведения със заповед на Министъра на здравеопазването.

                /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 280/09.04.2020 г. от Славчо Станелов – председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели, относно определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър, мандат 2020-2023 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 97

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 68а ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет - Несебър, определя следните кандидати за съдебни заседатели, а именно:

Недка Стоянова Абрашева, Виолета Руменова Попова, Щелиян Георгиев Димитров, Йорданка Лазарова Манева, Неслян Осман Тодорова, Дениса Димчева Терзиева, Мария Анастасова Куфетова, Георги Ангелов Алексиев, Деница Иванова Дънекова, Анастасия Костадинова Петрова, Алиса Анатолиева Андреевская  и Калоян Сотиров Наумов и  предлага на Общото събрание на Окръжен съд - Бургас да   ги  избере за съдебни заседатели за Районен съд  - Несебър  мандат 2020 – 2023 г. 

           Препис от решението на Общинския съвет, ведно с всички документи да бъде изпратен на Председателя на Окръжен съд - Бургас.

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 242/12.03.2020 г. от Иван Гурговзаместник кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 98

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, както следва:

§ 1. В чл.26 ал.1 т.2, изречение първо текстът "до края на предходната година" се редактира и се чете " до 31 октомври на предходната година"

             § 2. В чл.43, т.3 се коригира допуснатата фактическа грешка като текстът „1,20 лева на кв.м на месец“ се изменя и придобива следната редакция: „ 1,20 лева на кв.м на ден.“

             §3.В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §6 в НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 98/ протокол№6 от 24.04.2020 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“

             /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 294/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на ОП „Спортни имоти“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 99

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.52 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър

 1. Закрива Общинско предприятие «Спортни имоти» - гр. Несебър, считано от 01.05.2020 г.
 2. Възлага на директора на ОП «Спортни имоти» - гр. Несебър, да предприеме действия за освобождаване на назначените лица в общинското предприятие, по реда на Кодекса на труда.
 3. Възлага на директора на ОП «Спортни имоти» - гр. Несебър, да предаде всички активи, водени по баланса на общинското предприятие, на община Несебър.
 4. Възлага на кмета на община Несебър да предприеме действия за освобождаване на директора на ОП «Спортни имоти» - гр. Несебър, по реда на Кодекса на труда.
 5. Пренасочва бюджетните кредити от неизразходената част от бюджета на ОП «Спортни имоти» - гр. Несебър към бюджета на общинска администрация – Несебър, § 9700-«резерв за непредвидени разходи».

Продължителността на извънредното положение, респективно крайната дата на ограниченията за извършване на стопанска дейност няма как да се предвиди. Не може да се предвиди и интензивността на стопанската дейност след отпадане на ограниченията, ползването на терени общинска собственост, исканите административни услуги и плащането в срок на местните данъци и такси. По тази причина не може да се прогнозира размера на приходите и е необходимо да се използва максимално рационално наличният финансов ресурс за изпълнение от общината на предоставяните публични услуги. Предвид необходимостта да се обезпечи тази възможност и поради факта, че по късното влизане в сила на решението може да доведе до увреждане на обществени интереси и настъпването на значителна или трудно поправима вреда, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Несебър, допуска предварително изпълнение на Решението.

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 291/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно намаляване числения състав и изменение на правилника за организация на дейността на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 100

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, Общински съвет – Несебър

1.Изменя приетия с Решение № 1235 от протокол №35/01.03.2011 г. на Общински съвет – Несебър, изменен с Решение № 782 от протокол № 23/02.06.2014 г, Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Управление на общински гори, селско и горско стопанство"  - гр. Несебър, както следва :

От чл.2 отпада следния текст: „и организира, ръководи и контролира дейности по опазване на селскостопанското имущество на територията на общината в съотвествие със ЗОССИ ”.

2.Изменя чл.5 ал.3, който става: “Численият състав на ОП “УОГСГС“ е 14 /четиринадесет/ човека, считано от 01.05.2020 год.

3.Изменя структурата на "Управление на общински гори, селско и горско стопанство", съгласно Приложение № 1, считано от 01.05.2020 год., както следва:

Директор

1 бр

Зам.директор

1 бр

Гл.счетоводител

1 бр

Касиер

1 бр

Началник ГТУ

2 бр

Лесничей

1 бр

Горски стражар                       

   6 бр

Чистач                                    1 бр

4. Продължителността на извънредното положение, респективно крайната дата на ограниченията за извършване на стопанска дейност няма как да се предвиди. Не може да се предвиди и интензивността на стопанската дейност след отпадане на ограниченията. По тази причина не може да се прогнозира размера на приходите и е необходимо да се използва максимално рационално наличният финансов ресурс за изпълнение от управлението на минимално необходимите дейности свързани с опазване и възпроизводство на горите общинска собственост. Предвид необходимостта да се обезпечи тази възможност и поради факта, че по късното влизане в сила на решението може да доведе до увреждане на обществени интереси и настъпването на значителна или трудно поправима вреда и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – гр. Несебър, допуска предварително изпълнение на Решението.

   

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 292/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на договор № 536/12.09.2019 г. за създаване на звено „Общинска полиция“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 101

1.Общински съвет – Несебър, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17 от Договор № 536 от 12.09.2019 г., изразява воля и дава съгласие Договор № 536 от 12.09.2019 г. за създаване на Звено „Общинска полиция” да бъде прекратен.

2.Общински съвет – Несебър предоставя правото и упълномощава Николай Димитров – кмет на община Несебър да договори с ОД на МВР- Бургас конкретните условия и да подпише анекс за прекратяване на договора.

            Продължителността на извънредното положение, както и периода след отмяната му, в който ще се нормализира стопанския живот в страната и туризма в частност, не могат да бъдат прогнозирани. Не е възможно да се предвиди размера на приходите, които ще постъпят в общинския бюджет през 2020 г., което налага наличният финансов ресурс да се използва максимално рационално и с цел обезпечаване извършването на предоставяните от общината публични услуги. По-късното влизане в сила на решението ще доведе до увреждане на обществени интереси и настъпването на значителна или трудно поправима вреда, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на Решението.

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 293/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 72 от протокол № 4/07.02.2020 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 102

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, считано от 01.04.2020 г., да бъде преустановено заплащането на транспортните разходи, по утвърдените списъци на длъжностни лица с решение № 72 от протокол № 4/07.02.2020 г. на Общински съвет – Несебър в точка 7 и подточките към него с изключение на определените в точка 7 подточка 5 лица, а именно педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващите звена, на територията на община Несебър.

Продължителността на извънредното положение, респективно крайната дата на ограниченията за извършване на стопанска дейност няма как да се предвиди. Не може да се предвиди и интензивността на стопанската дейност след отпадане на ограниченията. Ползването на терени общинска собственост, исканите административни услуги и плащането в срок на местните данъци и такси. По тази причина не може да се прогнозира размера на приходите и е необходимо да се използва максимално рационално наличният финансов ресурс за изпълнение от управлението от общината на предоставените публични ресурси. Предвид необходимостта да се обезпечи тази възможност и поради факта, че по късното влизане в сила на решението може да доведе до увреждане на обществени интереси и настъпването на значителна или трудно поправима вреда и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – гр. Несебър, допуска предварително изпълнение на Решението.

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 296/16.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане структура на общинска администрация и одобряване обща численост на персонала в дейности и второстепенни разпоредители.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 103

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър:

1. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация на Община Несебър, съгласно приложение № 1, считано от 01.05.2020 г.;

2. Одобрява общата численост на дейности и второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно приложение № 2, считано от 01.05.2020 г.;

3. Намаля числеността на персонала на кметство Обзор с четири щатни бройки  - дейност „Домашен социален патронаж“;

4. Увеличава числеността на персонала в „Домашен социален патронаж“ Несебър с четири щатни бройки;

5.  Трудовите правоотношения със служителите, които ще бъдат преназначени, да се уредят по силата на чл.123 от КТ /Запазване на трудовите правоотношения при промяна на работодателя/;

6. Продължителността на извънредното положение, респективно крайната дата на ограниченията за извършване на стопанска дейност няма как да се предвиди. Не може да се предвиди и интензивността на стопанската дейност след отпадане на ограниченията, ползването на терени общинска собственост, исканите административни услуги и плащането в срок на местните данъци и такси.           По тази причина не може да се прогнозира размера на приходите и е необходимо да се използва максимално рационално наличният финансов ресурс за изпълнение от общината на предоставяните публичните услуги. Предвид необходимостта да се обезпечи тази възможност и поради факта, че по късното влизане в сила на решението може да доведе до увреждане на обществени интереси и настъпването на значителна или трудно поправима вреда, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Несебър, допуска предварително изпълнение на Решението.

                                          

                                                                         Приложение № 1

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР01.05.2020 год.

Кмет на община

Кмет на кметство Обзор

Кмет на кметство Свети Влас

Кмет на кметство Равда

Кмет на кметство Оризаре

Кмет на кметство     Гюльовца

Кмет на кметство     Кошарица

Кмет на кметство     Тънково

Кметски наместник с. Баня

Кметски наместник с. Паницово

Кметски наместник с. Раковсково

Кметски наместник с. Приселци

Зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост”

Зам. кмет „Бюджет и финанси”

Зам. кмет “Търговия и туризъм”

Секретар на община

/Звена, извън обща и специализирана администрация/

Звено “Вътрешен одит” по чл.12 ал.2 т.3 ЗВОПС - 2 щ. бр., в т.ч. ръководител на вътрешния одит 

Звено “Административно обслужване на общински съвет” по чл.29а от ЗМСМА– 5 щ. бр., в т.ч. началник отдел

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Гл. експерт “ОМП” – 1 щ.бр.

Зав. регистратура по ЗЗКИ – 1 щ.бр.

Отдел „Канцелария, поддръжка и автопарк” – 18 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Финансово-счетоводно обслужване” – 11 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Правно-нормативно обслужване ”   - 4  щ. бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Човешки ресурси и ТРЗ” – 4 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” – 14 щ.бр.,

в т.ч. началник отдел

Отдел “Център за административно и информационно обслужване” /фронт офиси/ - 14 щ.бр., в т.ч. началник отдел

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главен архитект – 1 щ.бр.

финансови  контрольори  - 2 щ.бр.

Отдел “Бюджет и разрешителни режими” – 6  щ. бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Местни данъци и такси” - 26 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Общинска собственост” -  7 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Управление на обществени поръчки” – 5 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Дирекция “Устройство на територията, инвестиционно планиране, строителство и  контрол върху строителството”  – 33 щ.бр., в т.ч. директор

Отдел “Устройство на територията” – 15 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението”  - 5 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Контрол върху строителството”  - 12 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Дирекция „Европейски, национални политики и програми е екология” – 17 щ. бр. в т.ч. директор

Отдел “Европейски и национални политики и програми”  - 6 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Екология” – 10 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Отдел  “Туризъм и туристическа реклама”  - 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Несебър-Световно наследство” – 6 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности” – 7 щ. бр., в т.ч. директор

Дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност” – 14 щ. бр., в т.ч. директор

Отдел „Контролен блок” – 7 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Информационна сигурност” – 6 щ. бр., в т.ч. началник отдел

Кметство Сети Влас - 5 щ. бр.

Кметство Обзор - 10 щ. бр.

Кметство Равда - 4 щ. бр.

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 190/02.03.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2020 – 2023 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 104

На основание чл21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър с решение № 788 от 02.06.2014 г., одобрява бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2020 – 2023 г., съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 213/10.03.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Тънково.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 105

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финнаси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., Общински съвет – Несебър дава съгласие да се отпуснат целеви средства в размер на 29 000 лв. на Църковно настоятелство към храм „Свети Архангел Михаил“ –с. Тънково, за ремонт на външна фасада, полагане на тротоарни канали и отвеждане на дъждовни води в двора на храма, както и други ремонтни дейности, описани в приложената молба, като средствата се осигуряват от бюджета на общинска администрация, дейност 762, §  4500.

/Списъкът с поменно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 212/10.03.2020 г. от д-р Петко Богомилов Илиев – управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – гр. Несебър, относно приемане на годишните финансови отчети на дружеството  и кандидатстване за кредит в размер до  30 000 лв.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 106

1.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във  връзка с чл.20 ал.1 т.3 от Наредба № 7, приема представените годишни финансови отчети на Медицински център „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – гр. Несебэр за 2017 г., за 2018 г., и за 2019 г.

2.Дава съгласие, с реализираната печалба на дружеството за 2019 г. в размер на 6474,26 лв., заедно с неразпределената печалба от минали години в размер на 21 306,35 лв., да се покрие част от натрупаните загуби от минали години.

3. На основание чл.21 ал.1 т.6 от Наредба № 7, Общинският съвет дава съгласие, управителят на дружеството да води преговори със съответната финансова институция /банка / и  сключи договор за  кредит в размер до 30 000 лв., без да бъдат поемани допълнителни обезпечения и ипотеки.  

                  /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред -.Докладна записка вх.№ 231/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско-юношеска школа.

Общинският съвет със 17 гл. „за”, 1 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 107

            На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта, при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавнтите помощи, Общински съвет – Несебър отпуска целеви средства за неикономическа дейност в размер на 100 хиляди лева на ОФК «Несебър» - гр. Несебър за покриване на разходи по издръжка на Детско-юношеска школа.

            Средставата да се осигурят от бюджета на общината за 2020 г. от дейност 714 «Спортни бази» § 4500.

            На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта от средства на спортния клуб за участия в състезания и издръжка през 2020 г., допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 147/10.02.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 108

            На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24 и чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие община Несебър да изпълни проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци“ в м. „Балабана“, землището на гр. Обзор, община Несебър“ на индикативна стойност 1 362 704,78 лв. с ДДС, като финансира заеомообразно дейностите до възстановяване на средствата от ОПОС 2014-2020 г., да осигури необходимото съфинансиране за сметка на бенефециента, както и да поеме всички възникнали недопустими според програмата разходи, но необходими за изпълнение то на проекта.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 288/14.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на административен договор № BG 16 M 1OP002-2.010-0015-С 01/04.03.2020 г. за реализацията на проект ИСУН № BG 16 M 1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в местност „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, одобрен за финансиране по процедура № BG 16 M 1OP002-2.010 „Рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС, по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, допълнение на докладна записка вх.№ 147/10.02.2020 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 109

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и  т.10 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър разрешава и упълномощава  Кмета на Община Несебър да подпише Запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, във връзка с изпълнението на Административен договор № BG16М1ОР002-2.010-0015-С01/ 04.03.2020г. за реализацията на проект ИСУН №  BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. "Балабана", землище на гр. Обзор, община Несебър“, с който Община Несебър неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя – Министерството на околната среда и водите, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, сумата от 125 441,09 лв. (сто двадесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и един лева и девет стотинки), платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 4 месеца от датата на финалното отчитане на проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 162/18.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.72.2, изградена върху  застроително петно 2 в УПИ VІІ-общ., кв.8 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.  

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 110

           

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на Общински съвет-Несебър, да бъде учредено от кмета на Община Несебър право на строеж на Мария Христова Петлякова Иванова, , с адрес: гр. Несебър, ул. “Дюни№ 11, за надстрояване на съществуваща жилищна сграда, изградена на груб строеж с кадастрален идентификатор 51500.503.72.2, в ЗП 2 в УПИ VІІ-общ, кв.8 по плана на ж.к. «Черно море», гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.503.72 по КК на гр.Несебър, въз основа на което и съгласно одобрен на 04.12.2019 г. идеен архитектурен проект, ще се изгради надстройка на трети етаж на кота +6,04 с обща разгъната застроена площ 85,81 кв.м, като Общо бруто РЗП на сградата се променя на 265,71 кв.м.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване в размер на 15 273,10 лв./петнадесет хиляди двеста седемдесет и три лева и десет стотинки/ без ДДС.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 163/18.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.270.1, изградена в УПИ ІІІ-общ., кв.24 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.  

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 111

„1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.270, представляващ УПИ ІІІ-общ., кв.24 по плана на ж.к.“Черно море“ по плана на гр. Несебър, АОС №5714/25.04.2014 г.

 2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено на „Гарант 2000“ ООД, ЕИК 147081202, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул. «Христо Ботев» №10А, представлявано от Петя Пеева Бахчеванова, право на строеж на площ от 48,27 кв.м за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.270.1,  построена на груб стоеж, етап първи в УПИ ІІІ-общ, кв.24 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.503.270 по КК на г.Несебър, за изграждане на лоджии, които съгласно идеен проект за „Промяна по време на строителството – пристрояване и преустройство на жил.сграда в УПИ ІІІ-общ, кв.24, ж.к. „Черно море“, гр. Несебър“ съгласуван на 22.01.2020 г. са проектирани, както следва: към етаж на кота 0.00 – 20,20 кв.м, към етаж на кота +2,80 – 9,70 кв.м, към етаж на кота +5,60 – 11,13 кв.м, към етаж на кота +8,40 – 7,24 кв.м., като по този начин общата бруто разгъната застроена площ на сградата става 771,47 кв.м.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване и надстрояване  за площ от 48.27 кв.м в размер на 8591,50 лв. /осем хиляди петстотин деветдесет и един лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.”

               / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 191/02.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.406.1, изградена в УПИ VІ-общ., кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.  

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 112

„1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.406, представляващ УПИ VІ-общ., кв.7 по плана на ж.к.“Черно море“по плана на гр.Несебър, АОС №2800/18.02.2008г.

 2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, Кмета на Община Несебър да учреди на Георги Михайлов Михайлов, , с адрес :гр.Бургас, ж.к.“Славейков“, бл.54, вх.2, ет.2, право на строеж за изграждане на надстройка с Обща /бруто/ разгъната застроена площ – 181,65 кв.м, съгласно съгласувания на 22.01.2020г. проект, с който се предвижда изграждане на втори жилищен етаж на кота +5,54 и трети жилищен етаж на кота +8,31, на жилищна сграда, построена на груб строеж с кадастрален идентификатор 51500.503.406.1,  в УПИ VІ-общ, кв.7 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър с кадастрален идентификатор №51500.503.406 по КК на гр.Несебър.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване  за площ от 181,65 кв.м в размер на 32 664.00лв. /тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и четири лева/ без ДДС.”

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 172/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост за каса за продажба на билети, находяща се на партерен етаж на сграда – Автогара – гр. Обзор, с идентификатор № 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 113

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение №4 /по архитектурен проект/на площ от 3.32 кв.м, находящо се на партерния етаж на Автогара - Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в  кв.48, УПИ VІІ по плана на гр. Обзор, за Каса за продажба на билети, при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена - определена съгласно  чл.24  от  Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и Приложение №1 към нея, в размер на 31 /тридесет и един лева/ с ДДС,

        2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.  

        3. Депозит за участие - 10 %  от началната месечна наемна цена. 

        4. Специфично условие на конкурса:

        - Помещението да се използва единствено за офис за предоставяне на услуги в обществен интерес - Каса за продажба на билети.

         5. Критериите за оценяване са:

        К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20.

         К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени , стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината,за подпомагане на социалните, образователни и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

         Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

         К3 - Работно време - Целогодишна работа на касата:

          - При 12  часов работен ден – 20точки

          - При 8 часов работен ден – 15 точки;

          - При 6 часов работен ден –10 точки;

          - При 4 часов работен ден – 5точки;

          - При по - малко часове от посочените по - горе кандидата получава 0т.

         К4 – Активност на профила - Кандидата да притежава опит в селищен и междуселищен транспорт на пътници:

         - До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

         - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;    

         - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

         Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

          При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

        ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

         / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 173/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти-общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 114

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър да се проведе публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца считано от 15.06.2020г. до 15.09.2020г., за извършване на атракционна дейност на части от имот публична - общинска собственост от УПИ ІІ в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., разположени съгласно приложена схема, както следва:

- За 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена  в размер на  -  8400.00 лв. с ДДС, означено като место №1;

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС, означено като место №2;

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС, означено като место № 3;

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС, означено като место №4;

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00лв. с ДДС, означено като место №5;

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС, означено като место №6;

         2. Специфични условия:

     -  Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

     - Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

         3. Критериите  за оценяване са:

     К1- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х10

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10

К2  -  Оферта     относно    експлоатацията    на    имота   и    благоприятни за  населението  на  Общината  инвестиции  (конкретно  посочени,  стойността им  изразена  в  лева) - за  подпомагане  на  инфраструктурен  обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и  здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

   Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

     К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

    Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

           К4 - Активност на профила - Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договори за извършване на дейността.

    - До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

          - До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

          - До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

          - Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4. Депозит за участие  в конкурса  -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена, за съответното место.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 174/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр. Несебър – стара част.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 115

            І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Самостоятелни помещения – Магазини, находящи се на партерен етаж от сграда - бивш Търговски център „Сочи“, в гр.Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър, АчОС 944/02.02.2001г., при следните условия:

          1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, както следва:

 • Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м, с начална месечна наемна цена в размер на 306.50 лв. с ДДС;
 • Магазин №2 на площ от 13.90 кв.м - 333.60 лв. /триста тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
 • Магазин №3 на площ от 9.40 кв.м - 225.60 лв. /двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
 • Магазин №4 на площ от 10.52 кв.м - 252.50лв. /двеста петдесет и два лева и петдесет стотинки/ с ДДС;
 • Магазин №5 на площ от 13.12 кв.м - 315.00 лв. /триста и петнадесет лева /с ДДС;
 • Магазин №6 на площ от 12.40 кв.м - 300.00 лв. /триста лева/ с ДДС;
 • Магазин №7 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв. /двеста и шестдесет лева / с ДДС;
 • Магазин №8 на площ от 10.84 кв.м - 261.00лв. /двеста шестдесет и един лева / с ДДС;
 • Магазин №9 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв. /двеста и шестдесет лева/ с ДДС ;
 • Магазин №10 на площ от 10.75 кв.м - 258.00лв. /двеста петдесет и осем лева/ с ДДС;
 • Магазин №11 на площ от 12.36 кв.м., ведно със склад С11 на площ от 7.20 кв.м. - 301.00лв. /триста и един лева/ с ДДС;
 • Магазин №12 на площ от 18.00 кв.м., ведно със склад С12 на площ от 9.60 кв.м. - 438.00 лв. /четиристотин тридесет и осем лева/ с ДДС;
 1. Специфично условие:

    - Отдаваните помещения да се използват единствено за магазини за продажба на промишлени стоки;

            3. Критериите за оценяване са:

               К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

             Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

                К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                                                (БИуч/БИмах)х20 ,

                Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

              К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

             Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

            Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

               4. Депозит за участие в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния магазин.

               ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

        / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 175/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър, с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 116

           І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети за срок от 5 /пет/ години, с начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, както следва:

         - КАБИНЕТ №17 на площ от 13.26 кв.м ведно с манипулационна към него на площ от 13.26 кв.м. /№30 и 31 по архитект проект/ и Кабинет №15 на площ от 17 кв.м /№41 по арх.проект/ и складово помещение №26 /по арх.проект/ на площ от 7.16 кв.м, находящи се на партерния етаж /кота 3.60/- за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ  и детска консултация /личен лекар педиатър/, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 230.13 лв. с ДДС;

        - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №40 /по арх.проект/ на площ от 12.00 кв.м ведно с манипулационна към него помещение №33 /по арх.проект/ на площ от 10.00 кв.м, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 92.40 лв. с ДДС;

ІІ. Специфични условия:

- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;

            -Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

          - Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

         - Кабинетът да работи целогодишно и да осигурява дежурства през почивните дни;

            ІІІ.  Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК - гр.Бургас или не се задължава да подпише такъв - 0точки.

 • К2 – Целогодишна работа на кабинета: При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица - 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица - 3точки;

          К3 - Активност на профила

             - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

 • До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
 • До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

 Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

         Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

              ІV. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния кабинет.

V. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

           / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 176/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – магазин, с идентификатор № 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 7.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 117

               І. На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Магазин на площ от 26.60 кв.м. /двадесет и шест цяло и шестдесет кв.м./, ведно със санитарен възел към него на площ от 1.41 кв.м, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор №51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър, ул. ”Тервел” №7, УПИ ІІІ-167, кв.44 по плана на гр. Несебър – стара част, АОС №463/30.04.1998г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 255 лв. /двеста петдесет и пет лева/ с ДДС, определена съгласно чл.24 от Наредба № 5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ -1 към нея.
 2. Специфично условие:
 • Отдаваното помещение да се използва единствено за магазин за продажба на промишлени стоки и сувенири.
 1. Критериите за оценяване са:

           К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

            Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

            К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                                                         (БИуч/БИмах)х20 ,

           Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

          К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

           Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

         Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

          При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

 1. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

         ІІ. Упълномощава кмета на Общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.                         

  / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 177/25.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. от имот публична общинска собственост - кметство с. Кошарица, с идентификатор № 39164.501.590.3 по КК на с. Кошарица – за банкомат.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 118

         І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програма за управление и разпореждане с имоти общинска  собственост за 2020 г., като раздел ІІІ, буква А.1 Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем се допълва с:

1 /един/ кв.м от имот публична - общинска собственост, представляващ: Административна сграда - Кметство с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС №4847/19.07.2011г.

         ІІ. На основание на чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м от имот – публична - общинска собственост, представляващ: Административна сграда – Кметство, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС №4847/19.07.2011г., за банкомат, съгласно приложената схема , при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС - в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/ с ДДС.
 2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години
 3. Специфично условие:

- Отдаваната площ да се използва единствено за АТМ - устройство;

            - Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;

 1. Стъпка за наддаване - 3 /три/ лева.
 2. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна месечна наемна цена.

         ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 178/27.02.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост – Офис, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор № 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Вардарско слънце“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 119

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  на Общински съвет – Несебър, дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на Сдружение с нестопанска цел „Вардарско слънце”, вписано в регистъра за ЮЛНЦОП към Министерството на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ЖСК „Изгрев“ кв.89, УПИ ІV, офис №7, ЕИК по Булстат 175867828, представлявано от  Емилия Петровна Каминская - Председател на Управителния съвет - имот частна - общинска собственост, представляващ: Офис №7 на площ от 55.16 кв.м ведно със санитарен възел към него на площ от 3 кв.м, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев", АОС №1883/02.03.2004 г., срещу месечна наемна цена в размер на 114.50 лв. /сто и четиринадесет лева и петдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение № 1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър“.

      / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 192/02.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 53045.200.680 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 120

             І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г. като раздел ІІІ, буква Б „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следния общински имот:

        „25 кв.м /двадесет и пет квадратни метра/, реално обособени части от имот частна - общинска собственост с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по КК на гр.Обзор, с начин на трайно ползване дере, местност "Кметство Обзор", целия на площ от 37763 кв.м, АчОС №3106/31.07.2009 г., за площадка на Автоматична станция „Двойница“.

ІІ. „На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се предостави за срок от 5 /пет/ години на Изпълнителна агенция по Околна среда при Министерството на околната среда и водите, представлявана от Атанас Каймакчиев – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по Булстат 831901762, безвъзмездно право на управление на 25 кв.м /двадесет и пет квадратни метра/, реално обособени части от имот частна - общинска собственост с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по КК на гр.Обзор, с начин на трайно ползване дере, местност "Кметство Обзор", целия на площ от 37763 кв.м, АчОС №3106/31.07.2009г., за площадка на Автоматична станция „Двойница“ на река „Двойница“ за мониторинг на повърхностни води, съгласно приложената схема за поставяне.“

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 193/02.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ ХVІІ-177 в кв.24 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 121

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно: 81,43 кв.м. реално обособени части от улици  с ид.11538.501.493 и  ид. 11538.503.250 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен с влязла в сила Заповед №217/08.10.2013 г. на Кмета на Община Несебър са включени в площта на новообразуван УПИ XVII-177 в кв.24 по плана на гр. Свети Влас, урегулиран на площ от 612,80 кв.м.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 201/05.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.14 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 122

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2020г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.14 по КК на гр.Несебър, на площ от 419 кв.м /четиристотин и деветнадесет кв.м/, представляващ УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на ж.к.«Черно море», гр.Несебър, отреден за „жилищно строителство.

            2. На основание чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.33 от ЗС да се продаде имот общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на ж.к.«Черно море», на площ от 419 кв.м /четиристотин и деветнадесет кв.м/, отреден за „жилищно строителство» и устройствени показатели – Кпл.47%, Кинт-1,59, етажност-Н<12 м,        с кадастрален идентификатор 51500.503.14 по КК на гр. Несебър, АОС№2903/01.12.2020г. на Даниела Николаева Тодорова, от гр.Несебър, ул.”Хан Крум” 29, ет.1, ап.2 и Галин Христов Добрев, от гр.Бургас, ул.”Ал. Стамболийски”63, ет.2, в качеството им на собственици на самостоятелни обекти в законно построена сграда в имота.  за сумата от  24 978 лв. /двадесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и осем лева/ без ДДС.»

      / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 215/10.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 53822.12.5 по кадастралната карта на с. Оризаре.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 123

          І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г., като в Раздел ІІІ точка Д, подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.5 по КК и КР на с. Оризаре, м. ”Сувата”, начин на трайно ползване – За животновъден комплекс, категория на земята ІV, на площ от 4 666 кв.м., АОС № 3781/18.02.2010 г.

ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.5 по КК и КР на с. Оризаре, м. ”Сувата”, начин на трайно ползване – За животновъден комплекс, категория на земята ІV, на площ от 4 666 кв.м., АОС № 3781/18.02.2010 г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 160,00 лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 16,00 лв.

            4. Специфично условие: Имотът да се използва за отглеждане на животни.

          ІІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 218/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно безвъзмездно прехвърляне в полза на община Несебър на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 61056.502.503 по КК на с. Равда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 124

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.54 от ЗДС, Общински съвет - Несебър дава съгласие  и упълномощава кмета на Община Несебър, във връзка с реализиране на проект за изграждане на лодкостоянка за домуване на рибарски лодки със съответните обслужващи сгради, пешеходни и транспортни подходи,  да започне процедура по чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС), като подаде мотивирано искане чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за решение на Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Несебър на правото на собственост на недвижим имот, държавна собственост, находящ се в с. Равда,  представляващ поземлен имот с идентификатор 61056.502.503, с площ  3583  кв.м , урбанизирана територия, с НТП - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение

2. Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да подпише договор за придобиване на правото на собственост на имота описан в т.1.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 219/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне право на управление на общинско помещение в сграда с идентификатор  51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър и отдаване под наем на общинско помещение в сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 125

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., като:

- Раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с: Офис на площ от 12.35 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, АчОС№463/30.04.1998г.

- Раздел ІІІ, Буква Б „Имоти в урбанизирана територия, върху които община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва с Офис №1, на площ от 21.72 кв.м, находящ се на партерен етаж на ЖСК ”Изгрев”, с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ ІV, кв.89 по плана на гр.Несебър, АчОС №1877/02.03.2004г.

      

         ІІ. 1. Договор №32/04.05.2018 г. за безвъзмездно право на управление на имот частна – общинска собственост,  представляващ: Офис на площ от 12.35 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, АчОС №463/30.04.1998г.“ с Областна Дирекция на МВР – Бургас да се прекрати по взаимно съгласие и На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се предостави  на Областна Дирекция на МВР – Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.”Христо Ботев” №46, ЕИК 129009742, представлявана от директора й Радослав Стефанов Сотиров безвъзмездно право на управление за срок от 3 /три/ години на Офис №1, на площ от 21.72 кв.м, находящ се на партерен етаж на ЖСК ”Изгрев”, с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ ІV, кв.89 по плана на гр.Несебър, АчОС №1877/02.03.2004г

                2. Договор за наем №63/24.07.2019г. на имот  Офис №1, на площ от 21.72 кв.м, находящ се на партерен етаж на ЖСК ”Изгрев”, с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ ІV, кв.89 по плана на гр.Несебър, АчОС №1877/02.03.2004г., сключен със ЮЛНЦДОП Сдружение „Спортен клуб по водни спортове - Месембрия“ да се прекрати по взаимно съгласие и на основание чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години - Офис на площ от 12.35 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, АчОС №463/30.04.1998г. на ЮЛНЦДОП Сдружение „Спортен клуб по водни спортове – Месембрия“, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул. “Отец Паисий“ № 66, ЕИК по Булстат 147242036, представлявано от Десислава Георгиева Николчева - Председател на Сдружението  срещу месечна наемна цена в размер на 26.68 лв. /двадесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение 1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър“.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 220/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се на втори и трети етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 126

                  І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като:

- Раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:

- Акушеро - гинекологичен кабинет на площ от 27.00 кв.м с обслужващо помещение към него на площ от 4.62 кв.м и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м., находящи се на втори етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г.; 

- Кабинет Вътрешни болести на площ от 18.85 кв.м и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м., находящи се на втори етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г.; 

- Неврологичен кабинет на площ от 17.75 кв.м и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м., находящи се на втори етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г., 

- Кабинет Кожни болести на площ от 20.95 кв.м и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м., находящи се на втори етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г.;

- Хирургичен кабинет на площ от 20.95кв.м и манипулационна към него на площ от 20.95кв.м, находящи се на втори етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г.; 

- Лекарски кабинет на площ от 19.00 кв.м, находящ се на трети етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на гр.Свети Влас, АчОС№4776/13.06.2011г.; 

- Помещение Регистратура на площ от 4.00 кв.м., находящо се на първи етаж Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г.;

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 5 /пет/ години на лекарски кабинети, манипулационни към тях и регистратура, находящи се на първи, втори и трети етаж от Общинска сграда за здравни дейности с кадастрален идентификатор 11538.501.468.1, АчОС №4776/13.06.2011г., построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на гр.Свети Влас, при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена определена по реда на чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ и Приложение №1, както следва:

- Акушеро - гинекологичен кабинет на площ от 27.00 кв.м с обслужващо помещение към него на площ от 4.62 кв.м и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 167.44 лв.(сто шестдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки )  с ДДС;

- Кабинет Вътрешни болести на площ от 18.85 кв.м и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 115.76 лв. (сто и петнадесет лева и седемдесет и шест стотинки )  с ДДС;

- Неврологичен кабинет на площ от 17.75 кв.м. и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 109.16 лв.(сто и девет лева и шестнадесет стотинки )  с ДДС;

- Кабинет Кожни болести на площ от 20.95 кв.м. и 4.44 кв.м. идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м.. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 128.36 лв.(сто двадесет и осем лева и тридесет и шест стотинки )  с ДДС;

- Хирургичен кабинет на площ от 20.95кв.м и манипулационна към него на площ от 20.95 кв.м. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 138.27 лв.(сто тридесет и осем лева и двадесет и седем стотинки )  с ДДС.

- Лекарски кабинет на площ от 19.00 кв.м с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 114.00 лв. /сто и четиринадесет лева/ с ДДС;

- Помещение Регистратура на площ от 4.00 с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 2.40 лв. /два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;

  2.  Специфични условия  на конкурса:

     - Кандидатите да притежават образователно квалификационна степен „магистър“ по професионално направление „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

   - Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

     - Кабинетите да работят целогодишно, наемателите да имат или  да сключат договор с РЗОК - гр.Бургас в едномесечен срок от подписване на договора,  да осигурят дежурства през почивните почивните дни;

   - Помещенията да се използват по предназначението посочено в т.І.;

3. Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата не е представил такъв се задължава в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключи договор с РЗОК – Бургас.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К6Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

           Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

 1. Депозит за участие – 10 % от началната месечна наемна цена.

          ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

           ІV. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението, на основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

         / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 221/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ „Магазин“, находящ се в сграда с идентификатор № 27454.501.364.1 по КК на с. Емона.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 127

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:

„Магазин на площ от 39 кв.м със складови и помощни помещения към него на площ от 70.75 кв.м, находящ се в сграда с идентификатор 27454.501.364.1 по КК на с. Емона, АчОС № 6594/28.01.2020 г.“

ІІ На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна - общинска собственост, представляващ: „Магазин на площ от 39 кв.м и спомагателни и помощни помещения на площ от 70.75 кв.м, находящ се в сграда с идентификатор 27454.501.364.1 по КК на с.Емона, АчОС № 6594/28.01.2020 г., при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 230 лв. /двеста и тридесет лева/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър. 
 2.  Специфични условия:

             - Отдавания обект да се използва единствено по предназначение като „Магазин“
             - Наемателят няма право да променя предназначението на имота през

целия наемен период;

             - Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на обекта;

 1. Стъпка за наддаване -  20 /двадесет/ лева;
 2. Срок за отдаване под наем - 5 години;
 3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред -Докладна записка вх. № 223/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. и утвърждаване на правила за ползване.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 128

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър:

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. - Приложение 1., неразделна част от настоящото решение.

2. Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите от Приложение 1 да бъдат  предоставени за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, а свободните  пасища от ОПФ,  по приложение 1, които са останали неотдадени след приключване по процедурите по чл. 37и от ЗСПЗЗ да се ползват за общо ползване за паша от общоселските стада безвъзмездно.

3. Договорите за наем се сключват за срок от 5 /пет/ стопански години.

           4. Приема  Правила  за  ползване  на  общинските   пасища, мери и ливади - Приложение №2., неразделна част от настоящото решение.

            5. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя годишна наемна цена за индивидуално ползване и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на пасища и мери  от ОПФ на Община Несебър за стопанската 2020-2021г. – в размер на 7лв./дка без ДДС и годишна наемна цена за индивидуално ползване и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на ливади от ОПФ на Община Несебър за стопанската 2020-2021г. - в размер на 8лв./дка.

            6. Стъпка за наддаване при провеждане на  търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 0.30лв. за 1/един/ декар.

           7. Определя имотите по  Приложение 3, неразделна част от решението за общо ползване за стопанската 2020/2021 година.

8. Пасищата, мерите  и ливадите от ОПФ на Община Несебър обявени за общо ползване в Приложение 3 да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

9. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020г., като в раздел ІІІ точка Д подточка Д2: „Имоти, които могат да бъдат предоставени под наем за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни“ се допълва с имотите посочени в Приложение №4.

10. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред -.Докладна записка вх. № 227/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински обекти, находящи се в УПИ І, кв.105 по ЗРП на гр. Несебър – стара част.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 129

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като раздел ІІІ, буква А.1 Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем се допълва с:

- Сграда „Рибен павилион №1“, с ид. 51500.501.467.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 60 кв.м  и площ на чардака / открита площ/ 20 кв.м.; АчОС №6598/17.02.2020 г.,

 - Сграда „Рибен павилион №2“, с ид. 51500.501.467.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 59 кв.м,  площ на чардака/ открита площ/ 21 кв.м.; АчОС №6597/17.02.2020 г.,

 - Сграда „Рибен павилион №3“, с ид. 51500.501.467.1 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 53 кв.м, площ на чардака / открита площ/ 39 кв.м.; АчОС №6596/17.02.2020 г.,

 - Сграда „Рибен павилион №4“, с ид. 51500.501.353.5 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 54 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 21 кв.м.; АчОС №6604/17.02.2020 г.,

- Сграда „Рибен павилион №5“, с ид. 51500.501.353.4 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 51 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 24 кв.м.; АчОС №6603/17.02.2020 г.,

 - Сграда „Рибен павилион №6“, с ид. 51500.501.353.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 55 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 37 кв.м., АчОС №6602/17.02.2020 г.,

 - Сграда „Рибен павилион №7“, с ид. 51500.501.353.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 46 кв.м., АчОС №6601/17.02.2020 г.,

- Сграда „Рибен павилион №8“, с ид. 51500.501.352.4 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 26 кв.м., АчОС №6609/17.02.2020 г.,

- Сграда „Рибен павилион №9“, с ид. 51500.501.352.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м, площ на чардака / открита площ/ 26 кв.м., АчОС №6608/17.02.2020 г.;

- Сграда „Рибен павилион №10“, с ид. 51500.501.352.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 54 кв.м,  площ на чардака / открита площ/ 36 кв.м., АчОС №6607/17.02.2020 г.;

- Сграда „Рибен павилион №11“, с ид. 51500.501.352.1 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 56 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 20 кв.м., АчОС №6606/17.02.2020 г.;

- Сграда „Рибен павилион №12“ със ЗП от 53 кв.м, с ид. 51500.501.452.6 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 53 кв.м, площ на чардака/ открита площ/  37 кв.м., АчОС №6615/17.02.2020 г.;

- Сграда „Рибен павилион №13“, с ид. 51500.501.452.5 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м,  площ на чардака / открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6613/17.02.2020 г., ;

- Сграда „Рибен павилион №14“, с ид. 51500.501.452.4 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6610/17.02.2020 г.;

- Сграда „Рибен павилион №15“, с ид. 51500.501.452.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6612/17.02.2020 г.;

- Сграда „Рибен павилион №16“, с ид. 51500.501.452.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 52 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 47 кв.м., АчОС №6614/17.02.2020 г.;

- Сграда Павилион №17, с ид. 51500.501.353.1 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 49 кв.м,  площ на чардака /открита площ/  10кв.м АчОС №6600/17.02.2020 г.,

- Сграда Рибен павилион №18“, с ид. 51500.501.452.1 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 52 кв.м,  площ на чардака / открита площ/ 37 кв.м., АчОС №6616/17.02.2020 г.;

        ІІ. „На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински обекти построени в УПИ І кв.105 по ЗРП на гр.Несебър – стара част, при следните условия:

         1. Начална годишна наемна цена, определена  по реда на чл.14, ал.8 от ЗОС, както следва:

- Сграда „Рибен павилион №1“, с ид. 51500.501.467.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 60 кв.м  и площ на чардака / открита площ/ 20 кв.м.; АчОС №6598/17.02.2020 г. – 19 296 лв. /деветнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева/ с ДДС,

 - Сграда „Рибен павилион №2“, с ид. 51500.501.467.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 59 кв.м,  площ на чардака/ открита площ/ 21 кв.м.; АчОС №6597/17.02.2020 г. – 19 167лв. / деветнадесет хиляди сто шестдесет и седем лева/ с ДДС;

- Сграда „Рибен павилион №3“, с ид. 51500.501.467.1 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 53 кв.м, площ на чардака / открита площ/ 39 кв.м.; АчОС №6596/17.02.2020 г. – 20 117лв. / двадесет хиляди сто и седемнадесет лева/ с ДДС;

 - Сграда „Рибен павилион №4“, с ид. 51500.501.353.5 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 54 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 21 кв.м.; АчОС №6604/17.02.2020 г. – 17 799лв. /седемнадесет хиляди седемстотин деветдесет и девет лева/ с ДДС;

- Сграда „Рибен павилион №5“, с ид. 51500.501.353.4 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 51 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 24 кв.м.; АчОС №6603/17.02.2020 г. – 17 410лв. /седемнадесет хиляди четиристотин и десет лева/ с ДДС;

 - Сграда „Рибен павилион №6“, с ид. 51500.501.353.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 55 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 37 кв.м., АчОС №6602/17.02.2020 г. – 20 376лв. /двадесет хиляди триста седемдесет и шест лева/ с ДДС;

 - Сграда „Рибен павилион №7“, с ид. 51500.501.353.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 46 кв.м., АчОС №6601/17.02.2020 г. – 20 304лв. / двадесет хиляди триста и четири лева/с ДДС;

- Сграда „Рибен павилион №8“, с ид. 51500.501.352.4 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 26 кв.м., АчОС №6609/17.02.2020 г. – 16 517лв. /шестнадесет хиляди петстотин и седемнадесет лева/с ДДС;

- Сграда „Рибен павилион №9“, с ид. 51500.501.352.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м, площ на чардака / открита площ/ 26 кв.м., АчОС №6608/17.02.2020 г. – 16 517лв. /шестнадесет хиляди петстотин и седемнадесет лева/с ДДС;

- Сграда „Рибен павилион №10“, с ид. 51500.501.352.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 54 кв.м,  площ на чардака / открита площ/ 36 кв.м., АчОС №6607/17.02.2020 г. – 19 959лв. /деветнадесет хиляди деветстотин петдесет и девет лева/ с ДДС;

- Сграда „Рибен павилион №11“, с ид. 51500.501.352.1 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 56 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 20 кв.м., АчОС №6606/17.02.2020 г. – 18 202лв. / осемнадесет хиляди двеста и два лева/ с ДДС;

- Сграда „Рибен павилион №12“ със ЗП от 53 кв.м, с ид. 51500.501.452.6 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 53 кв.м, площ на чардака/ открита площ/  37 кв.м., АчОС №6615/17.02.2020 г. – 18 800лв. /осемнадесет хиляди и осемстотин лева/ с ДДС

- Сграда „Рибен павилион №13“, с ид. 51500.501.452.5 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м,  площ на чардака / открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6613/17.02.2020 г. – 17 280лв. / седемнадесет хиляди двеста и осемдесет лева/ с ДДС;

- Сграда „Рибен павилион №14“, с ид. 51500.501.452.4 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6610/17.02.2020 г. – 16 380лв. /шестнадесет хиляди триста и осемдесет лева/ с ДДС;

- Сграда „Рибен павилион №15“, с ид. 51500.501.452.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6612/17.02.2020 г. – 15 300лв. / петнадесет хиляди и триста лева / с ДДС;

- Сграда „Рибен павилион №16“, с ид. 51500.501.452.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 52 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 47 кв.м., АчОС №6614/17.02.2020 г. – 18 483лв. /осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и три лева/ с ДДС;

- Сграда Павилион №17, с ид. 51500.501.353.1 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 49 кв.м,  площ на чардака /открита площ/  10кв.м АчОС №6600/17.02.2020 г., – 14 847лв. /четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева/ с ДДС;

- Сграда Рибен павилион №18“, с ид. 51500.501.452.1 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 52 кв.м,  площ на чардака / открита площ/ 37 кв.м., АчОС №6616/17.02.2020 г. – 17 259лв. /седемнадесет хиляди двеста петдесет и девет лева/ с ДДС.

            2.  Специфични условия:

            2.1. С оглед осъществяване на търговска дейност В публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ регистрирани по Търговския закон.

2.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

 -  За първата година от наемния период:

І - ва вноска при подписване на договора,

ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

-  За следващата наемна година:

І - ва вноска до 31 юли на текущата година,

ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

2.3. Всички обекти следва да се ползват съобразно предназначението им, а именно: Заведения за обществено хранене, с изключение на Обект №17, който съгласно архитектурния проект включва помещения за билетен център, туристическо бюро и валутнообменно бюро.

2.3. Два пъти в годината в периода на експлоатация наемателите следва да представят в Община Несебър – Справка за лицата с действащи трудови договори, назначени за работа в обекта,  която се проверява по служебен път с оглед проверка на заложеното по Критерий К3.

            2.4. Наемателят няма право:

- да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;

- да го ползва с предназначение различно от това за което е предоставен;

- да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението  на обекта.

            2.5. Наемателите се задължават за тяхна сметка да приведат обектите в съответствие с архитектурните им планове, при спазване на мерките за възстановяване на автентичната градска среда на Старинен град Несебър.

3. Депозит за участие в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна наемна цена за съответния обект.

4. Критерии за оценяване:

      К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

        К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

        Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

         К3 -  разкриване на работни места  - 

(РМуч/РМмах)х10 или (РМуч/РМмах)х30

          Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, а когато участника декларира, че за работа в обекта ще назначи най-малко трима работника с постоянен адрес в Община Несебър разликата РМуч/РМмах се умножава с тегловен коефициент 30.

         К4 – уседналост на участника

 • 30т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ удостоверяващ декларираното от участника);
 • 10 т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурс
 • 0т. - за останалите участници

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

           При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

            ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия за провеждане на конкурса.

            ІV. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на процедурата по провеждане на публично оповестения конкурс преди започването на активния туристически сезон, на основание чл.60 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред .Докладна записка вх. № 228/11.03.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, организирани като „Базар Пристанище“ - гр. Несебър – стара част.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 130

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., като раздел ІІІ, буква А.1 Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем се допълва с:

     - Обект №1.1 - закрита площ - 27.30 кв.м, открита площ -  4.43 кв.м                          

     - Обект №1.2 - закрита площ - 27.30 кв.м, открита площ - 4.43 кв.м; 

     - Обект №2.1 - закрита площ - 20.40 кв.м и открита площ - 4.28 кв.м;                 

     - Обект №2.2 - закрита площ - 17.85 кв.м и открита площ - 6.75 кв.м;                 

     - Обект №3    - закрита площ - 71.00 кв.м и открита площ - 34.00 кв.м;                 

     - Обект №4.1 - закрита площ - 17.81 кв.м и открита площ - 3.70 кв.м;

     - Обект №4.2 - закрита площ - 17.81 кв.м и открита площ - 400 кв.м;

     - Обект №4.3 - закрита площ - 29.36 кв.м и открита площ - 5.00 кв.м;

   - Обект №4.4 - закрита площ - 34.60 кв.м и открита площ - 12.89 кв.м;

  - Обект №5.1 - закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м;        

  - Обект №5.2 - закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м;        

     - Обект №5.3 - закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м;        

  - Обект №5.4 - закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м;        

     - Обект №5.5 - закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ -14.00 кв.м; 

     - Обект №5.6 - закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м;

     - Обект №7.1 - закрита площ - 14.88 кв.м и открита площ - 15.21 кв.м; 

     - Обект №7.2 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м;               

     - Обект №7.3 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. 

     - Обект №7.4 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м;

     - Обект №7.5 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м; 

     - Обект №7.6 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м;

          ІІ. „На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, оформени  като “Базар Пристанище”- Несебър – стара част, АчОС №2159/24.02.2015г., при следните условия:

           1. Начална годишна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, както следва:

        - За Обект №1.1 - закрита площ - 27.30 кв.м, открита площ - 4.43 кв.м -

 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;

        - За Обект №1.2 - закрита площ - 27.30 кв.м, открита площ - 4.43 кв.м -

 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;

         - За Обект №2.1 - закрита площ - 20.40 кв.м, открита площ - 4.28 кв.м -

 6 393 лв. /шест хиляди триста и деветдесет и три лева/ с ДДС;

    - За Обект №2.2 - закрита площ - 17.85 кв.м, открита площ - 6.75 кв.м -

 5 960 лв. /пет хиляди деветстотин и шестдесет лева/ с ДДС;

За Обект №3 - закрита площ - 71.00 кв.м и открита площ - 34.00 кв.м -    

24 561 лева /двадесет и четири хиляди петстотин шестдесет и един лева/с ДДС;      

    - За Обект №4.1 - закрита площ - 17.81 кв.м, открита площ - 3.70 кв.м -

 5 577 лв. /пет хиляди петстотин седемдесет и седем лева/ с ДДС;

    - За Обект №4.2 - закрита площ - 17.81 кв.м, открита площ - 4.00 кв.м -

 5 613 лв. /пет хиляди шестстотин и тринадесет лева/ с ДДС;

          - За Обект №4.3 - закрита площ - 29.69 кв.м, открита площ - 5.00 кв.м -

 9 156 лв. /девет хиляди стопетдесет и шест лева/ с ДДС;

         - За Обект № 4.4 - закрита площ - 34.60 кв.м, открита площ - 12.89 кв.м - 

 11 524 лв. /единадесет хиляди петстотин двадесет и четири лева/ с ДДС;

    - За Обект №5.1 - закрита площ - 10.56 кв.м, открита площ - 14.00 кв.м -

 3 975лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

    - За Обект №5.2 - закрита площ - 10.56 кв.м, открита площ -14.00 кв.м -

 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

    - За Обект №5.3 - закрита площ - 10.56 кв.м, открита площ - 14.00 кв.м -  

 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

     - За Обект №5.4 - закрита площ - 10.56 кв.м, открита площ - 14.00 кв.м -   

 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

     - За Обект №5.5 - закрита площ - 10.56 кв.м, открита площ - 14.00 кв.м -

 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

          За Обект №5.6 - закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м -

 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.

         - За  Обект №7.1 - закрита площ - 14.88 кв.м и открита площ - 15.21 кв.м -

 5 054 лв. /пет хиляди и петдесет и четири лева / с ДДС;

         - За Обект №7.2 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 

 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС ;

         - За Обект №7.3 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. -

 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/  с ДДС;

         - За Обект №7.4 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. -

 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

         - За Обект №7.5 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. -

 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

        - За Обект №7.6 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. -

 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

            2. Срок за отдаване под наем - до започване на  строително-монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години.

            3.  Специфични условия

            3.1. С оглед осъществяване на търговска дейност В публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ регистрирани по Търговския закон.

3.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

        -  За първата година от наемния период:

           І - ва вноска при подписване на договора,

           ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

       -  За следващата наемна година:

          І - ва вноска до 31 юли на текущата година,

          ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

  1. Обект №3 - да се използва за заведение за обществено хранене.

3.4. Два пъти в годината в периода на експлоатация наемателите следва да представят в Община Несебър – Справка за лицата с действащи трудови договори,

назначени за работа в обекта,  която се проверява по служебен път с оглед проверка на заложеното по Критерий К3.

            3.5. Наемателят няма право:

- да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;

- да го ползва с предназначение различно от това за което е предоставен;

- да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението  на обекта.

4. Депозит за участие в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна наемна цена за съответния обект.

5. Критерии за оценяване:

К1 - експлоатация на обекта

- за магазин за промишлени стоки – 20т.;

- за магазин за хранителни стоки – 10т.;

- за офис – 6т.;

- за други цели – 4т.

По този критерий не се начисляват точки за обект №3

 

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 -  разкриване на работни места  -

(РМуч/РМмах)х10 или (РМуч/РМмах)х30

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, а когато участника декларира, че ще назначи най-малко двама работника с постоянен адрес в Община Несебър разликата РМуч/РМмах се умножава с тегловен коефициент 30.

К4 – уседналост на участника

 • 30т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ удостоверяващ декларираното от участника);
 • 10 т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса;
 • 0т. - за останалите участници

     К5 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

           Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4 +К5

            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К5.

             ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия за провеждане на конкурса.

             ІV. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на процедурата по провеждане на публично оповестения конкурс преди започването на активния туристически сезон, на основание чл.60 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

                       / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - .Докладна записка вх. № 270/07.04.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на мерки за справяне с икономическите последици, вследствие на приетото извънредно положение поради разпространението на COVID-19

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 131

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 а от ЗЗД и чл.14, ал.8 от ЗОС и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, да приеме следното:

     1. За периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г.:

                 1.1.Да се освободят от заплащане на наемната цена за периода на извънредното положение обявено с Решение на Народното събрание наемателите на общински обекти, които функционират целогодишно, но заради  заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването са престанали да функционират.

                 1.2. Заповед за освобождаване от наемна цена да бъде издадена от Кмета на общината след представяне от страна на наемателя на финансов или друг документ, доказващ функционирането на дейността в обекта преди издаването на заповедта на Министъра на здравеопазването.

    2. Да не се начисляват лихви за просрочие за дължимите наемни цени за всички наематели, ползватели или арендатори на общински жилищни и нежилищни  имоти извън посочените в т.1.1 считано от обявяването на извънредното положение до окончателното им плащане до 31.12.2020 г. както и да не се предприемат действия по прекратяването на договорите, поради неплащане на наемната цена в договорените срокове до края на 2020г., в това число не влизат неплатените в срок задължения към 13.03.2020 г., за които  ще продължават да се начисляват лихви.

                3. С оглед защита на обществените интереси на основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

         / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - .Докладна записка вх. № 297/16.04.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на 352 кв.м. включени в площта на ПИ № 51500.501.451 по КККР  на гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 132

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот: 352 кв.м. реално обособени части от имот с пл.№ 9040, представляващи улично пространство, които съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен с влязла в сила Заповед №198/06.04.2004 г. на Кмета на Община Несебър, са включени в площта на новообразуван УПИ I в кв.106 по плана на гр. Несебър, на площ 1241 кв.м. и отреждане: „За КОО и базар.

       / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Предложение вх. № 181/27.02.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на подробния устройствен план – план за  застрояване за смяна предназначението на имот с идентификатор № 39164.26.146, м. „Под село“, землище с. Кошарица.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 133

1.На основание чл.124а ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с иденитификатор № 39164.26.146, с трайно предназначение „земеделска земя“ и начина на трайно ползване „пасище“, целия на площ от 2000 кв.м., находящ се в землището на с. Кошарица, местност „Под село“ за неземеделски нужди, зона „Жс“, с предназначение „за жилищно строителство“, начин на застрояване - „свободно“ и установяване на устройствени показатели „Кпл = 60%, Кинт = 1,20, максимална височина на застрояване Н 10,00 м. и минимално озеленяване 40 % и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124 б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

3.Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

4.Екземмпляр от решението да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на община Несебър, за сведение и изпълнение.

5.Решението, съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - .Докладна записка вх. № 202/05.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-34, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.66 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.7704 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 134

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет –  Несебър, Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ V-34, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.66 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7704 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя номера на имота от УПИ V-34 на УПИ V-66 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, променя се отреждането от „За курортно строителство“ в „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ V-66 /ПИ 51500.506.66/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - .Докладна записка вх. № 203/05.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.611, УПИ ІV-318, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.612, УПИ V-318 идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.613 и УПИ VІ-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.614 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 135

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър, Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.611, УПИ IV-318, поземлен имот с идентификатор №51500.507.612, УПИ V-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.613 и УПИ VI-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.614 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ I-318 /ПИ 51500.507.611/ с площ 660 кв.м., УПИ IV-318 /ПИ 51500.507.612/ с площ 659 кв. м., УПИ V-318 /ПИ 51500.507.613/ с площ 660 кв.м. и УПИ VI-318 /ПИ 51500.507.614/ с площ 660 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ I-611,612,613,614 с площ 2639 кв.м. (в съответствие с удостоверение №25-215074-04.109.2019г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, ведно със скица-проект №15-810471-04.09.2019 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас), който се отрежда „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за новообразувания УПИ I-611,612,613,614 (ПИ с проектен идентификатор №51500.507.696): Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

  Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - .Докладна записка вх. № 204/05.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІ-303, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.54 в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 136

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява, проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ II-303, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.54 в кв. 4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя отреждането на УПИ II-303 /ПИ 51500.507.54/ от „За атракционно заведение“ в „За друг обществен обект, комплекс“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ II-303 /ПИ 51500.507.54/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред - .Докладна записка вх. № 207/06.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно ползване и поставяне на РИЕ /рекламно-информационни елементи/ на територията на община Несебър.

Общинския съвет с 15 гл. „за” , 3 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 137

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общинскисъвет – Несебър дава съгласие кмета на община Несебър да издаде заповед за предоставяне и безвъзмездно ползване на РИЕ /рекламно-информационни елементи/ на територията на община Несебър, за срок от 3 /три/ години на ОФК „Несебър“ – гр. Несебър, както следва:

1.1. 3 броя РИЕ – Билборд 4м/3м, двустранен, собственост на община Несебър, за позиции: І-39 и І-22, к.к. „Слънчев бряг“, І-7.1, с. Равда.

1.2. 11 броя РИЕ – 80/200 см. по схемата на к.к. „Слънчев бряг-запад“ и

          2 броя РИЕ – 60/200 см. по схемата на гр. Несебър-нова част.

Поставянето и ползването по т.1.2 ще се извърши при съгласувано от Общинския съвет допълнение към схема за поставяне на РИЕ на територията на община Несебър.

На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/       

По т.ПЕТДЕСЕТА И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 214/10.03.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 138

На основание чл.21 т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, приема годишен отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда, годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества и отчет за изпълнението на плана за действие към програма за управление на отпадъците за 2019 година.

 

По т.ПЕТДЕСЕТА И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 226/11.03.2020 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за: модулен обект за обслужваща дейност – пчеларство в ПИ 51500.200.24 – дял І-ви, съгласно скица проект за реално ползване на ПИ 51500.200.24 по КККР на гр. Несебър, м. „Баира“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 139

На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с  чл. 17, ал.4  от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър  приема и  съгласува приложената  допълнителна  скица с позиция № 28/2020 г. за: разполагане  по реда на Наредба  № 10  на Общински съвет – Нсеебър, на един обект за обслужваща дейност-пчеларство в  ПИ 51500.200.24 „обособен в проекта за реално ползване като дял І-ви“, по кадастралната карта  гр. Несебър м. „Баира“.  

             Скицата е неразделна част от  решението.

По т.ПЕТДЕСЕТА И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 230/11.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост на територията на гр. Обзор.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 140

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 60 ал. 2 от  Наредба № 10, за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър :

Съгласува приложената допълнителна схема № 8 за поставяне на РИЕ – Билборд с размери 400/300 см. на терен общинска собственост на територята на гр. Обзор в поземлен имот с иидентификатор № 53045.171.616 по КК и КР на гр. Обзор, община Несебър.

             Схема № 8 е неразделна част от настоящото решение

По т.ПЕТДЕСЕТА И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 235/11.03.2020 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Електрозахранване“ по плана на местност „Липака“, землище на с. Кошарица, с идентификатор по КК № 39164.12.25, по реда на чл.134 ал.1 т.2, във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 141

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124 а, ал.1 във връзка с чл.59 и чл.108, ал.3 от ЗУТ и на основание чл.124 б ал.1 и 2 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-ПП за обект: „Електрозахранване“ по плана на местността „Липака“, землище на с. Кошарица, идентификатор по КК № 39164.12.25, преминаващ през имот № 39164.12.49 по кадастралната карта на местността „Липака“, землището на с. Кошарица, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Съгласува представеното задание, съгласно което трасето започва от муфи в мястото на разкъсване на вече предвиден кабел между ТП „Тера 3“ и БКТП в ПИ № 39164.13.350 в местонст „Кору дере“, до БКТП – нов.

Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 189,00 м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 2 м. от двете страни на трасето с обща площ от 756 кв.м.

Одобрява приложеното към искането задание.

Настоящото решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящото решение не подлежи на оспорване.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТДЕСЕТА И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 224/11.03.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване сервитут за изграждане на обект: „Тръбна разпределителна мрежа“ – с. Равда.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 142

На  основание  чл. 62 ал.2 от АПК,   Общински  съвет Несебър   изменя Решение № 782 от Протокол № 26/05.04.2018 год. и същото придобива следната редакция: 

1.На основание чл. 31, ал. 2 от ЗЕСМФИ във вр. с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА  Общински съвет Несебър учредява сервитут за  изграждане на обект: тръбна разпределителна мрежа - с. Равда” на „Равда нет” ЕООД, ЕИК 147096396, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, бл. 413, вх. 6, ет. 3, ап. 9 представлявано от управителя Димитър Петров Атанасов върху описаните по – долу имоти с площ на сервитута:

ПИ 61056.501.505  на площ от 128.75 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.506  на площ от 48.3 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.507  на площ от 78.64 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.508  на площ от 142.59 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.511  на площ от 79.88 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.520  на площ от 49.94 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.521  на площ от 22.84 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.522  на площ от 103.09 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.523  на площ от 69.07 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.524  на площ от 46.45 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.545  на площ от 38.55 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.501.546  на площ от 37.54 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.519  на площ от 93.47 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.521  на площ от 297.78 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.522  на площ от 53.55 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.523  на площ от 85.68 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.524  на площ от 86.97 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.525  на площ от 128.81 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.528  на площ от 65.11 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.529  на площ от 193.66 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.530  на площ от 63.03 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.531  на площ от 87.39 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.532  на площ от 124.5 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.533  на площ от 40.38 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.534  на площ от 39.76 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.535  на площ от 3.92 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.538  на площ от 218.03 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.540  на площ от 64.23 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.546  на площ от 50.38 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.547  на площ от 98.35 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.548  на площ от 100.92 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.549  на площ от 47.18 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.550  на площ от 315.69 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.551  на площ от 40.44 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.553  на площ от 158.28 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.554  на площ от 39.34 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.556  на площ от 37.27 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.557  на площ от 27.94 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.558  на площ от 14.54 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.559  на площ от 27.43 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.561  на площ от 66.95 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.562  на площ от 67.23 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.563  на площ от 149.62 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

ПИ 61056.502.565  на площ от 44.7 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

2. Правата по т.1 се учредяват безвъзмездно съгласно чл. 31, ал. 2, т. 2 от ЗЕСМФИ.

3. В изпълнение на чл. 31, ал.2 от ЗЕСМФИ възлага на Кмета на Община Несебър да сключи договор с „Равда нет” ЕООД за учредяване на посочените по – горе вещни права.

                  / Списъкът с  поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТДЕСЕТА И ШЕСТА от дневния ред - - Докладна записка вх. № 245/12.03.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.76.26 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 143

1.Общински съвет Несебър, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.76.26 по КК, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, целият на площ от 1078кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно отреждане за имота „За автосервиз, автомивка, обществено обслужване и жилища за персонал“, зона „Пп и устройствени показатели: П застр. ≤ 30%, К инт. ≤ 1,20, височина на застрояване Н ≤ 10,00м. и  П озел. 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ПЕТДЕСЕТА И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 265/06.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-23 и УПИ ІV-23, в кв.11 по плана на с. Баня, община Несебър – ПИ № № 02703.501.519, 02703.501.520, 02703.501.521 и 02703.501.523 по КК и КР на с. Баня, община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 144

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър, в качеството си на собственик на улици, представляващи ПИ 02703.501.413 и 02703.501.380 по КК и КР на с.Баня, дава съгласие за процедиране на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІІ-23 и УПИ ІV-23, кв.11 по плана на с.Баня, касаещ изменение на уличните регулационни линия към улици с идентификатори 02703.501.413 и 02703.501.380 по съществуващите имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, във връзка с неприложена улична регулация; промяна на страничната регулационна линия на УПИ ІІІ-23 към УПИ І-22 и УПИ ІІ-22, кв.11 по съществуващите имотни граници, и премахване на вътрешната регулационна граница между УПИ III-23 и УПИ IV-23 с цел образуване на нови УПИ с променена площ и конфигурация - съответно УПИ III-519 с площ от 1215 кв.м., УПИ IV-520 с площ от 498 кв.м, УПИ IX-521 с площ от 499 кв.м. и УПИ X-523 с площ от 563 кв.м. Завишава се устройствения показател Плътност на застрояване от 40% на 60%, като се запазва отреждането „за жилищно строителство“ и начинът на застрояване - „свободно основно застрояване“.

         / Списъкът с  поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТДЕСЕТА И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 266/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно решение № 1027 от протокол № 36/27.03.2019 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 145

            На основание чл.62 ал.2 от АПК, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър допуска:

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1027 от протокол № 36/27.03.2019 г. на Общински съвет – Несебър, на страница 1, ред 12, вместо «…….ПИ № 61056.45.104 с площ 10 кв.м., с начин на трайно предназначеие на територията «Урбанизирана» и начин на трайно ползване «За съоръжение на канализация», частна общинска собственост….», да се чете «…….ПИ № 61056.48.104 с площ 4 311 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията «Земеделска» и начин на трайно ползване «За селскостопански, горски, ведомствен път», публична общинска собственост ……».
 2. Настоящото решение е неразделна част от решение № 1027 от протокол № 36/27.03.2019 г. на Общински съвет – Несебър.
 3. Решението да се съобщи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТН.
 4. Решението, на основание чл.124б ал.4 от ЗУТ не подлежи на обжалване. 

           / Списъкът с  поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТДЕСЕТА И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 271/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-общ. от кв.8 по регулационен план на гр. Обзор, община Несебър, с идентификатор № 53045.501.98 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 146

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131 ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие за процедиране и одобряване на представения проект, с който се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии на УПИ ХІІІ-общ. към УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ХІІ и улична регулационна линия по имотни граници, по кадастралната карта на имот с идентификатор № 53045.501.98. Площта на УПИ ХІІІ-общ. се променя от 493 кв.м. на 483 кв.м. Не се променя отреждането на имота „За жилищно строителство“ и устройствена зона „Жм“.

 / Списъкът с  поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ШЕСТДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 272/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІІ-общ. от кв.5 по плана на гр. Обзор, община Несебър, /ПИ с идентификатор № 53045.502.27 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 147

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ  Общински съвет–Несебър дава съгласие за процедиране и одобряване на представения проект за изменение на ПУП – ПЗ за УПИ XIII-общ. в кв.5 по плана на гр.Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.27 по КК на гр. Обзор, община Несебър/, с който се  предвижда промяна на устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“, като отреждането се запазва „За жилищно строителство“ и начина на застрояване – „свързано“ и установяване на следните устройствени показатели: Пзастр ≤  60%; Кинт. ≤ 1.80; максимална височина на застрояване  Н ≤ 10.50м.  и Позел. ≥30%. 

  / Списъкът с  поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 273/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно допусната фактическа грешка в решение № 1079 от протокол № 38/16.05.2019 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 148

            На основание чл.62 ал.2 от АПК, във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.131 ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър допуска поправка в Решение № 1079 от Протокол № 38/16.05.2019 г. на Общински съвет – Несебър, като на ред шести, вместо „……от ул. „Рибарска“ /ПИ 53045.501.449 по КК/, да се чете „…….от ул. „Рибарска“ /ПИ 53045.502.488 по КК/.

              / Списъкът с  поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 274/07.04.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Изграждане на главен водопровод НВ „Обзор“ V=4500 м3 до резервоар „Септемврийче“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 149

На основание правомощията си по чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, О Д О Б Р Я В А ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Главен водопровод НВ „Обзор” V=4500 м3 до резервоар „Септемврийче“ с дължината на водопровода от НВ „Обзор“ до резервоар „Септемврийче“ е 1914 м., като дължината на предвиденото трасе съгласно проекта е 1863 м. Трасето на водопровода попада в земеделска и транспортна територия в следните имоти от ПИ 53045.535.601 с площ 40403 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начи