За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 5/16.04.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД:

       

  1. Докладна записка вх. № 284/10.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на решение № 131 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.
  2. Докладна записка вх. № 285/10.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на решение № 133 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

 

 

По т.ПЪРВА  от дневния ред – Докладна записка вх. № 284/10.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на решение № 131 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници  прие следното

РЕШЕНИЕ  № 86

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., 

                                                                           

Общински съвет - Несебър изменя  частично Решение № 131 от Протокол № 5/16.03.2016 г.  на Общински съвет – Несебър, както следва:

Било: Срок на погасяване - до 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части , без такси за предсрочно погасяване.

Става: Срок на погасяване - до 25.06.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

Мерките за борба с пандемията COVID-19 и  правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Несебър. Ограничаване на стопанската дейност ограничава и възможноста на Община Несебър да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани от Община Несебър за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите, постъпващи в Община Несебър от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ  местни данъци.

Във връзка с това, на основание чл.60 от АПК, Общински съвет - Несебър допуска предварително изпълнение на решението, поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ВТОРА  от дневния ред – Докладна записка вх. № 285/10.04.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на решение № 133 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували  19 общински съветници  прие следното

РЕШЕНИЕ  № 87

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., 

Общински съвет - Несебър изменя  частично Решение № 133 от Протокол № 5/16.03.2016 г.  на Общински съвет – Несебър, както следва:

Било : Срокът за плащане на главницата е 7 години. 

Става: Срокът за плащане на главницата е 7 години и  3 месеца. 

Мерките за борба с пандемията COVID-19 и  правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Несебър. Ограничаване на стопанската дейност ограничава и възможноста на Община Несебър да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани от Община Несебър за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите, постъпващи в Община Несебър от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ  местни данъци.

Във връзка с това, на основание чл.60 от АПК  Общински съвет - Несебър допуска предварително изпълнение на решението, поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

                             

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

                 

                                     

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия