За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 5/16.03.2016 г.

 

 

 

           

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 159/01.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно участие на община Несебър в процедура по предоставяне под наем или концесия на плажна ивица в землището на гр. Обзор.
 2. Докладна записка вх.№ 162/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 161/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинска програма за опазване на околната среда.
 4. Докладна записка вх.№ 160/01.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно покана за   членство на община Несебър в сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“.
 5.  Докладна записка вх.№ 163/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предприемане на действия по погасяване на правото на управление и ползване на минералните води от находище изключителна държавна собственост – „Слънчев бряг - № 73, предоставено с Решение на министъра на околната среда и водите за стопанисване и управление от община Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 107/11.02.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 142/24.02.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас.
 8.      Докладна записка вх.№ 099/10.02.2016 г., относно отчета за дейността на Местната комисия за борба    срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - община Несебър за 2015 г.
 9.       Докладна записка вх.№ 126/17.02.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет –    Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Поморие – Несебър.
 10. Докладна записка вх.№ 192/10.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несеър, относно избор на представители за участие в 9-то общо събрание на Асаоциация „Общински гори“.
 11. Докладна записка вх.№ 154/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване за дългосрочен кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД във връзка с рефинансиране на поети задължения относно разплащанията по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51011116-СОЗЗ от 07.08.2012 г., в рамките на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“
 12. Докладна записка вх.№ 157/01.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства на ПК „Балкан“ – гр. Обзор.
 13. Докладна записка вх.№ 155/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти от капиталовата програма на община Несебър за 2016 г.
 14. Докладна записка вх.№ 014/13.01.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър, на второ четене.
 15. Докладна записка вх.№ 189/08.03.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидиите, които община Несебър предоставя на спортните клубове.
 16. Предложение вх.№ 190/08.03.2016 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.
 17. Докладна записка вх.№ 168/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в правилника на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“, отнасяща се до числеността на персонала.
 18. Докладна записка вх.№ 156/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2017 г.
 19. Докладна записка вх.№ 136/23.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.
 20. Докладна записка вх.№ 094/08.02.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.233 по кадастралната карта на с. Кошарица.
 21. Докладна записка вх.№ 137/23.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.859. по КК на гр. Несебър, представляващ второстепенна улица.
 22. Докладна записка вх.№ 103/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.442.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІІІ-общ. В кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“.     
 23. Докладна записка вх.№ 132/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.140.1 по плана КК на гр. Обзор.
 24. Докладна записка вх.№ 095/08.02.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.186.163 по КК на гр. Обзор.
 25. Докладна записка вх.№ 129/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество на несебърските художници“.
 26. Докладна записка вх.№ 100/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с. Тънково.
 27. Докладна записка вх.№ 101/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху общински имоти с кадастрални идентификатори № 51500.503.400 и № 51500.503.135 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ Х в кв.12 и УПИ VІІІ в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.
 28. Докладна записка вх.№ 102/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на с. Равда за УПИ ІІІа в кв.24 с идентификатор 61056.502.575 и имот с идентификатор 61056.502.515 по КК на  с. Равда.
 29. Докладна записка вх.№ 177/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V-237 в кв.10 по плана на гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.501.101 по КК на гр. Несебър, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 30. Докладна записка вх.№ 179/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на общински жилища за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди и промяна в списъка на общинските жилища по групи и подгрупи, според тяхното предназначение.
 31. Докладна записка вх.№ 180/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване и пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.351.3 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІІІ в кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 32. Докладна записка вх.№ 176/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ в кв.30 по плана на гр. Св. Влас, с кадастрален идентификатор 11538.503.206 по КК на гр. Св. Влас, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 33. Докладна записка вх.№ 172/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно прав но ползване върху общински имоти на Народно читалище „Яна Лъскова-1905“ – гр. Несебър.
 34. Докладна записка вх.№ 173/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Кафе-сладкарница“ в общинска сграда с идентификатор 53822.502.61.1 по КК на с. Оризаре.
 35. Докладна записка вх.№ 174/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ-121 в кв.7 по плана на с. Оризаре с кадастрален идентификатор 53822.501.110 по КК на с. Оризаре, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 36. Докладна записка вх.№ 175/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно удължаване срока на договора за безвъзмездно ползване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр. Несебър.
 37. Докладна записка вх.№ 181/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.135 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І-общ. В кв.7402 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 38. Докладна записка вх.№ 178/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване.
 39. Докладна записка вх.№ 182/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 40. Докладна записка вх.№ 130/18.02.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-225 и УПИ VІ-226 в кв.13 по плана на с. Равда.
 41. Докладна записка вх.№ 141/24.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване“ в УПИ ХІІ-322 в кв.21 по плана на зона „Инцараки“, м-т „Юрта-Балкана“, землището на гр. Несебър.
 42. Докладна записка вх.№ 143/24.02.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН“ за външно ел. захранване на сграда за курортни нужди в ПИ 11538.2.144 по КК на м-т „Юрта“, землището на гр. Св. Влас.
 43. Докладна записка вх.№ 150/26.02.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-301 и УПИ VІІ-301 и УПИ V-294 в кв.14 по плана на с. Равда.
 44. Докладна записка вх.№ 152/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Пътна връзка към път І-9, Слънчев бряг-Бургас за ПИ 61056.38.11, м-т „Хендек тарла“ в землището на с. Равда.
 45. Докладна записка вх.№ 164/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти по реда на Наредба № 10, на територията на ж.к. „Черно море“ - гр. Несебър.
 46. Докладна записка вх.№ 165/02.03.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели  20 кV“ за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 по плана на м-т „Юрта“, землището на гр. Св. Влас.
 47. Докладна записка вх.№ 166/02.03.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура: „Кабели 20 кV“ за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7 в кв.1 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Св. Влас.
 48. Докладна записка вх.№ 167/02.03.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инраструктура: „Кабели НН“ за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7 кв.1 по плана на С.О. „Инцараки4, землището на гр. Св. Влас.
 49. Докладна записка вх.№ 169/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за УПИ VІІ-225, по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 50. Докладна записка вх.№ 170/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му за УПИ VІІІ-277 в кв.4902.
 51. Предложение вх.№ 183/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори 27454.23.23, 27454.23.52, 27454.23.86, 27454.23.88, 27454.23.90 по КК на с. Емона, м-т „Кладери“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.
 52. Докладна записка вх.№ 184/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ-търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър, на територията на гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Тънково и с. Емона, община Несебър.
 53. Докладна записка вх.№ 185/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ-търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър, на територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 54. Докладна записка вх.№ 186/07.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Св. Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Св. Влас и с. Равда.
 55. Докладна записка вх.№ 196/11.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж на трафопост в УПИ І-общ., кв.10а по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

 

 

По т. ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 159/01.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно участие на община Несебър в процедура по предоставяне под наем или концесия на плажна ивица в землището на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с  гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 121

 

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие община Несебър да участва в процедура за определяне на наемател /концесионер/ на плажната ивица в землището на гр. Обзор.
 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите фактически и правни действия за участие в процедурата.
 3. Откриването на процедурата се очаква да бъде през месец март 2016 г. и до влизане в сила на решението участието на община Несебър може да бъде осуетено, или сериозно затруднено, поради което и на основание чл.60 от ал.1 предл. трето от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т. ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 162/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 122

 

На основание чл.21 т.12 от ЗМСМА, приема Общинска програма за насърчаване на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Несебър, неразделна част от настоящото решение .

 

По т. ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 161/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинска програма за опазване на околната среда.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 123

 

 На основание чл.21 ал.1 т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА, приема годишен отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда, годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества и отчет за изпълнението на програма за управление на отпадъците за 2015 година, неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 160/01.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно покана за членство на община Несебър в сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 124

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Устава на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ и Правилника към него и дава съгласие за членство на Община Несебър в Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство”, седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Майка България” № 2, Булстат 176802935.

Определя за делегати, представляващи Община Несебър в Общото събрание на Сдружение АОСТКИН – кмета на Община Несебър Николай Кирилов Димитров, и заместник-делегат Виктор Борисов Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост” на община Несебър.

Упълномощава кмета на Община Несебър да подпише и подаде в Управителния съвет на Сдружение АОСТКИН,  заявление за членство на Община Несебър.

Дава съгласие, от бюджета на Община Несебър за 2016 г. да се предоставят необходимите средства в размер на 200 лева встъпителен членски внос и годишен членски внос, възлизащ за 2016 г. на 490.86 лева.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 163/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предприемане на действия по погасяване на правото на управление и ползване на минералните води от находище изключителна държавна собственост – „Слънчев бряг - № 73, предоставено с Решение на министъра на околната среда и водите за стопанисване и управление от община Несебър.

 

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 125

 

                                                                           

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър  се отказва от правото на безвъзмездно управление и ползване на находището на минерална вода, изключителна държавна собственост - „Слънчев бряг” - № 73 от Приложение № 2 на Закона за водите, включително водовземните съоръжения – Сондаж № Б-1 и Сондаж № Б-76  учредено на Община Несебър с Решение  № 31/07.02.2012 г. на Министъра на Министерството на околната среда и водите за срок от 25 години.

2. Упълномощава кмета на Община Несебър да предприеме необходимите действия за уведомяване на Министъра на Министерството на околната среда и водите и предаване владението върху находището  на минерална вода, изключителна държавна собственост - „Слънчев бряг” - №73 от Приложение №2 на Закона за водите, включително водовземните съоръжения – Сондаж № Б-1 и Сондаж № Б-76.  

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 107/11.02.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 7 гл. „въздържал се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 126

 

             І . Общински съвет не приема направените  предложенията от Наредбата за   изменение на Наредба №11  за   въвеждане на такси гробни места и цени на услуги  на погребения.                

             2. Общински съвет на основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.178 и чл. 179 ал.2 от Закона за културното наследсттво  приема  Наредба за изменение и допълнение  на Наредба № 11   за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър както следва :

            §1 Създава се нов чл. 170 ж в раздел ІV Цени на други услуги предоставяни от Община Несебър както следва :

             Чл.170ж ал.1 За създаването, разпространението и използването с търговска цел на предмет, представляващ или съдържащ изображение на културна ценност, публична общинска собственост или на елементи от нея се сключва договор със собственика на културната ценност- Община Несебър или с директора на музея, в чиито фондове е инвентирана тя като се заплаща цена в размер на 0.20ст. за 1 /един/брой, предмет(търговски артикул, вкл. сувенири, картички, хранителни продукти, напитки, изделия и др.)

              Ал.2. Договорите с Община Несебър се сключват по заявление от лицата извършващи съответната дейност и възнагражденията по тях се събират от отдел „Търговия“. В договора задължително се вписва периода на извършване на дейност и бройката на предметите, които ще се създават, разпространяват или използват с търговска цел. Договорите се завеждат в нарочен за целта регистър.

              Ал.3 Върху всеки от заявените в договора бройки от предмети с търговска цел, представляващи  или съдържащи изображение на културна ценност, публична общинска собственост или на елементи от нея  търговецът  поставя холограмен стикер с логото на Община Несебър. Холограмните стикери се получават на място при подписване на договора.

            Ал.4. При неспазване на горепосочените разпоредби длъжностните лица от отдел „Контролен блок“при Община Несебър съставят протокол и сигнализират компетентните органи при Министерство на културата за образуване на административно наказателно производство с налагане на санкция по реда на чл.226, респективно чл.226а от Закона за културното наследство.

 

 

 § 2   Наредбата за изменение  и допълнение   на  Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър  приети с настоящото  решение  влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг"

           

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

След проведеното гласуване адв. Каменова, отбеляза, че поради приемането на предложението за решение на комисията по финанси и  бюджет, не се налага да се подлага на гласуване  предложението на комисията по законност и обществен ред.

 

По т. СЕДМА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 142/24.02.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 127

         

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет

 

І.Упълномащава Николай Кирилов Димитров- кмет на община Несебър,  като   представител по Закона за водите на община Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас решения, както следва:

1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 2015 г.;

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 2015 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 2015 г.;

4. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 2015 г.;

5. Други.

ІІ. Определя Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по Вик - Бургас за приемане на посочените решения.

ІІІ. Предвид обстоятелството, че общото сърание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 17.03.2016 г. и необходимостта от задължително присъствие на представитнел на община Несебър, Общински съвет -Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

          

                 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСМА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 099/10.02.2016 г., относно отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - община Несебър за 2015 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 128

 

На основание чл.7 ал.2  Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни във връзка  чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2015 г.

 

По т. ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 126/17.02.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет –    Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Поморие – Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 129

 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър определя за представител на община Несебър в Сдружение с нестопанска цел „Местн аиницативна рибарска група /МИРГ/ - Поморие-Несебър Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет – Несебър.

Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 192/10.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несеър, относно избор на представители за участие в 9-то общо събрание на Асаоциация „Общински гори“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 130

 

На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър – избира за пълномощни представители на община Несебър в Деветото общо събрание на Асаоциация Общински гори Костадин Георгиев Нищелков – общински съветник и председател на комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда и инж. Магдалена Христова Мандулева – адм. Директор на ОП «Управление общински гори, селско и горскостопанство» - гр. Несебър.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 154/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване за дългосрочен кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД във връзка с рефинансиране на поети задължения относно разплащанията по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51011116-СОЗЗ от 07.08.2012 г., в рамките на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 131

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 10  от ЗМСМА във връзка с  чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинския дълг, Общински съвет - Несебър дава съгласие Община Несебър да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински  дълг, с цел финасиране на разходи във връзка с проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация  Несебър – Слънчев бряг – Равда“ финансиран от ОП „Околна среда“, Приоритетна ос 1,  при следните параметри:

 • Максимален размер на дълга – 9 779 000 (девет  милиона, седемстотин седемдесет  и девет хиляди ) лева;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем от ФЛАГ ЕАД;
 • Условия за погасяване:
  •      Срок на погасавяне- до 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части , без такси за предсрочно погасявене;
  •      Източници за погасяване на главницата- собствени бюджетни средства
 • Максимален лихвен процент- шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 5,328%.
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд Флаг ЕАД  и Управляващата банка.
 • Начин на обезпечаване – по ред, определен от ФЛАГ ЕАД.
  • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Несебър, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Несебър,по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

2.         Възлага и делегира права на кмета на Община Несебър да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение/

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна Докладна записка вх.№ 157/01.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства на ПК „Балкан“ – гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 132

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде отпусната субсидия в размер на 6 000 лв. годишно на ПК „Балкан – гр. Обзор за компенсиране на транспортните разходи по снабдяване на слабо населените места в община Несебър с хляб и транителни стоки.

( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 155/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти от капиталовата програма на община Несебър за 2016 г.

 

Общинският съвет с 15 гл. «за» и 6 гл. „въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 133

 

На основание чл.21, ал.1, т. 10 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинския дълг, Общински съвет - Несебър дава съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг, като определя:

 1.  На основание чл.17, ал 1, т. 1 от ЗОД- максимален размер на дълга – 10 000 000лв.

        Средствата ще бъдат използвани за реализиция инвестиционни проекти от капиталовата програма на Община Несебър за 2016г./съгласно Приложение №2/ и за рефинансиране на извършени капиталови разходи на одобрени проекти по оперативни програми на ЕС.

 1.  На основание чл.17, ал 1, т. 2 от ЗОД  - валута на дълга – лева.
 2. На основание чл.17, ал 1, т. 3 от ЗОД    - вид на дълга  -  общински дълг по чл.3 , т.2 от ЗОД – дълг, поет с договор за общински заем
 3.  На основание чл.17, ал 1, т. 4 от ЗОД  - начин на обезпечаване – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Несебър, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Несебър ,по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси
 4. На основание чл.17, ал 1, т. 5 от ЗОД  -  условия за погасяване

Срокът за плащане на главницата е 7 години. 

Начин на издължаване на главницата – на  месечни вноски,  на датите на лихвените плащания,

съгласно погасителен план  , предложен от кредитора.

            Институцията , обслужваща  плащанията по лихви и главници е  банката кредитор

        6. На основание чл.17, ал 1, т. 6 от ЗОД   - плаващ лихвен процент -  3 – месечен SOFIBOR   плюс надбавка на година , но не по – висок от 5% към датата на сключване на договора .Лихвата се плаща всеки месе ц.

        7. На основание чл.17, ал 1, т. 6 от ЗОД   - такси и комисионни – по тарифа на банката

        8.  На основание чл.17 ,ал.3  ,възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране.

        9. Възлага на Кмета на Общината след постъпване на средствата от общинския заем , временно свободните ресурси , до момента на тяхното разходване  в конкретни дейности по инвестиционните проекти  , да вложи при постигане на оптимална доходност.

       10.Упълномощава Кмета на Общината да учреди залог върху бъдещи вземания в полза на кредитора.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 014/13.01.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър, на второ четене.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 134

 

І.На основание чл.21 ал.2  от ЗМСМА приема на  второ четене  Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър със следните корекции :

 В чл.4 ал.2 израза» в съответствие с изискванията на ЗУТ» се заменя  с израза «въз основа на ПУП изготвен по реда на ЗУТ»

 В чл. 4 ал.4 израза «алинея 1» се заменя с израза  «алинея 2»   

 В чл.7 ал.2 след  текста -  чл. 30 се добавя  «от Наредбата»  

 В чл. 24 ал.2 след думата декларация се добавя от «наследнитице»

 Опада   текста  на точка 2  т.2  от преходните и заключителни разпоредби

 В т.3 от Преходните и заключителни разпоредби, се добавя текста: «Наредбата влиза в сила 14 дни след публикуването и във в-к « Слънчев бряг».

ІІ.  Наредбата с направените корекции по в  т.І   са  неразделна част от настоящото решение  

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 189/08.03.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидиите, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 135

На основание чл. 21 ал.1 т.23  от ЗМСМА   във връзка с 14 и чл.15 ал.4  от  Наредба № 20  за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове  в Община  Несебър и  като взе  предвид  направеното предложение от комисията по реда  чл.15 ал.5  на същата Наредба, Общински съвет – Несебър :     

             І. Утвърждава   общ  размер на  субсидията за ОФК „ Несебър”    съобразно чл. 14 от Наредбата   в  размер на 400  000 /четиристотин хиляди лева/ .

             ІІ.  Средствата   в   общ  размер на 300 000 /триста хиляди / лева ,  съобразно  получените точки  на спортните клубове  съгласно чл. 15 ал.3  от Наредба № 20  за условията  реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове  в Община  Несебър,   се разпределят  както следва: 

1. Ф.К „ Устрем”  с. Тънково – 12 точки / чл.15, т.2 - 10т. и т.4 - 2т./ - 6 000лв.

2. 3.Ф.К „ Кошарица „ - 16 точки / чл.15, т.2 - 10т. и т.4 – 6т. / - 8 000лв.

3. Ф.К „ Свети Влас” - 12 точки / чл.15,  т.2 - 10т. и т.4 – 2т. / - 6 000лв.

4. Ф.К „ Черноморски спортист” гр. Обзор - 32 точки / чл.15, т.2 - 10т., т.3 - 20т. и т.4 - 2т. / - 16 000лв.

5. Ф.К „ Черномерец” – 12 точки / чл.15, т.2 - 10т. и т.4 – 2т. / - 6 000лв.

6. Ф.К „ Обзор” - 12 точки / чл.15, т.2 - 10т. и т.4 - 2т. / - 6 000лв.

7. Ф.К „ Равда” - 16 точки / чл.15, т.2 - 10т., и т.4 – 6т./ - 8 000лв.

8. Спортен Клуб „ Бушидо” – 66 точки /  чл.15,т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т. и т.4 – 6т./ - 33 000лв.

9. „ Уиндсърф клуб Обзор” – 10 точки / чл.15, т.2 - 10т. / 5 000лв.

10. С.К по водни спортове „ Медсембрия” – 30 точки / чл.15т.2 – 10т., т.4 – 20т./ -15 000лв.

11. ОМК „ Несебър 2000” – 100 точки / чл.15, т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т., и т.4 - 40т. / - 50 000лв.

12. Фехтовален клуб Несебър – 20 точки / чл.15, т.2 - 10т. и т.3 - 10т. / - 10 000лв.

13. „ Несебър Мото” – 14 точки / чл.15, т.1 - 4т. и т.2 – 10т./ - 7 000лв.

14. Колоездачен клуб Несебър – 60 точки / чл.15, т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т./ - 30 000лв.

17. „ Яхт и сърф клуб Несебър 2009” – 40 точки / чл.15, т.1 - 10т., т.2 – 10т., т.3 - 20т. / - 20 000лв.

18. Клуб по спортни танци „ Несебър” – 30 точки / чл.15,т.1 – 10т., т.2 – 10т. и т.3 – 10т./ - 15 000лв.

19. Клуб по тенис на маса „ Златен дракон” – 4 точки / чл.15, т.2 - 4т./ - 2 000лв.

20. Мото клуб „Обзор” – 6т. – /чл.15,т.2 - 6т./ - 3 000лв.

21. Клуб по подводен риболов – 30т. – /чл.15, т.1 - 10т., т.2 – 10т. и т.3 – 10т./ - 15 000лв.

22. „ Несебър Яхт Клуб” – 15 точки / чл.15, т.1 – 5т. и т.2 - 10т./ - 7 500лв.

23. СК Баскетбол – 38т. / чл.15,т.2 – 10т. и т.3 – 28т./ - 19 000лв.

24. СК по художествена гимнастика – 12т./ чл.15, т.2 – 6т. и т.3 – 6т./ - 6 000лв.

 1. СК Киокушинкайкай - 5 точки / чл.15, т.2 - 5т. / - 2 500лв.
 2. Сентоки „Обзор” – 8 точки /чл.15, т.2 – 8т./ - 4 000лв.

ІІІ. На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта за започване на подготовка на спортните клубове за участие в предстоящи състезания, допуска предварително изпълнение на решението.

      ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение )

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред -Предложение вх.№ 190/08.03.2016 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 136

 

 

              І. На основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Несебър  отпуска   средства за нуждите на Сдруженията с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър, както следва:

 

1.  „Дружество на инвалидите” – гр.Обзор – 4 000 лв.

2.   БЧК – гр. Несебър – 6 000 лв.

3.   Клуб „Тракия” – гр. Несебър – 3 000 лв.

4.   МКББ „Тодор Александров” – гр. Несебър – 3 000лв.

5.  Сдружение ”Вардарско слънце” – гр. Несебър – 3 000лв.

6. Клуб по художествена гимнастика „Черноморец” – гр.Бургас, за провеждане на републикански турнир за приз „Жулиета Шишманова” – 3 000 лв.

7.  „Общинска организация на съюза на инвалидите” – 7 000 лв.

8.    Сдружение  „Месамбрия” гр. Несебър – 1 500 лв.

9. Демократичен съюз на жените - Несебър – 2 000 лв.

10. Гражданско сдружение на жените - Несебър – 2 000 лв.

11.  Общински театър - Несебър – 20 000 лв.

12. Дружество на несебърските художници – 8 000 лв.

13. Ловно-рибарско дружество „Несебър” – 15 000 лв.

14. Ловно-рибарско дружество „Балкан 2012” – 10 000 лв.

15. СНЦ „Съни бийч джестик рейсинг” – 10 000 лв.

16.Сдружение «Дамски клуб» - гр. Несебър – 3 500 лв

17.»Сдружение на занаятчиите и търговците» - гр. Несебър – 6 000 лв.

18.»Движение на жените от община Несебър» - 2 000 лв.

19.Спортен клуб «Борба» - гр. Несебър -  6 000 лв.

20. Лилия Кирилова Христова – поетеса, за издаване на книга – 700 лв.

21. «Футболен клуб Атлетик 2014» гр. Несебър – 3 000 лв.

22. Сдружение Клуб на гълъбовъдите на спортни гълъби «Бриз» - 1 000 лв.

23.»Спортен клуб по бойни спортове Несебър « гр. Несебър – 1 000 лв.

24.Танцов състав «Равдолина» - 500 лв.

25. Борнтубайк – 3 000 лв.

26. Пенсионерски клубове – 900 лв.

            27. Клуб „Айкидо» - 2000 лв.

            28. Клуб «Надежда» -  2000 лв.

           29. За църковните настоятелства на храмовете на територията на община Несебър – 67 000 лв, от които  - За ЦН при храм „Св. Николай Чудотворец” в гр. Несебър, кв, „Черно море”, за довършителни работи – 40 000 лв.

             ІІ. Резервен  фонд   в   размер  на   63 800 лв.,  с  които  средства  могат да бъдат финансирани  сдружения с нестопанска цел развиващи дейност на територията на  Общината,   извън  посочените в  точка І от  1-28 ,  след изрично решение на Общинският съвет.   

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение/

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 168/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в правилника на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“, отнасяща се до числеността на персонала.

Общинският съвет с 20 гл. «за» и 1 гл. „въздържал се“  от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 137

 

І. На основание чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.21 ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.8 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър”, чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.21 ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.8 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“, Общински съвет – гр.Несебър, изменя Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците - Несебър” , а именно:

 • в чл.8, изречение второ, числото 22 се заменя с 39;
 • в Приложение 1.1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“- увеличава се числеността на персонала от 22 на 39 щатни бройки, считано от 01.04.2016 год., като става:
 1. Директор – 1 щатна бройка;
 2. Ръководител, обособено производство  - 1 щатна бройка;
 3. Гл.счетоводител – 1 щатна бройка;
 4. Лаборант – 1 щатна бройка;
 5. Приемчик-контрольор – 3 щатни бройки;
 6. Касиер-счетоводител, ТРЗ – 1 щатна бройка;
 7. Касиер – 1 щатна бройка;
 8. Оператор на претоварна преса – 8 щатни бройки;
 9. Оператор на трошачка за строителни и ЕГО – 1 щатна бройка;
 10. Оператор на челен товарач и мотокар – 1 щатна бройка;
 11. Автомонтьор – 1 щатна бройка;
 12. Електротехник – 1 щатна бройка;
 13. Водач на камион влекач – 13 щатни бройки;
 14. Общ работник – 4 щатни бройки;
 15. Прислужник-чистач – 1 щатна бройка.

 

ІІ. Завишава бюджета на ОП „Управление на отпадъците“ за 2016 год., както следва:

- Параграф 0101 Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения  - 110 000 лв.;

- Параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – 24 000 лв;

- Параграф 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя - 9 000 лв.

- Параграф 0580 Вноски за ДЗПО - 5 500 лв.

- Параграф 0205 Изплатени суми от СБКО 7 500 лв.

 Сумата от 156 000 лв. да бъде взета от Параграф 9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

           ІІІ. Предвид изключително краткия срок, в който е наложително да стартира летния режим на работа в претоварната станция, както и необходимостта от специализирано обучение на новоназначения персонал и на основание чл.60 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет  допуска предварително изпълнение  на решението .

               (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение )

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 156/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2017 г.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 138

 

На основание  чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.19 ал.2 от ЗСП , Общински съвет – Несебър приема годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2017 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 136/23.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 139

 

На основание  чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА във връзка с  чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Несебър, след като се съобрази, че Ива Спасова Задгорска,  действаща със съгласието на своята майка Теодора Добрева Филипова, двете с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Митрополитска” № 18, няма право на наследствена пенсия от баща си Спас Кирилов Задгорски, починал на 22.12.2015 г., за което е издадено Разпореждане за отказ от ТП на НОИ – гр. Бургас, изх. № 2115-02-13#3/25.01.2015 г, е лице, попадащо в категорията на чл. 7, ал. 2, т. 1 от НПОС, приема настоящото Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет от Министъра на труда и социалната политика за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.

            Заверен препис от настоящото Решение да се предостави на Ива Спасова Задгорска, действаща със съгласието на своята майка Теодора Добрева Филипова.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.  

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 094/08.02.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.233 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Общинският съвет с 20 гл. «за» и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 140

 

На основание на  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  и  чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър реши :

І. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016 г., като т. Г.1 на Раздел ІІІ „Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.233 по кадастралната карта на с.Кошарица, с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, на площ от 6 812 кв.м, АчОС №2352/22.03.2006г.

            ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.233 по кадастралната карта на с.Кошарица, с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, на площ от 6 812кв.м, АчОС №2352/22.03.2006г.,  за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 240.00лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 20.00лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 24.00лв.

     ІІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

            (Списък  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА  от дневния ред -Докладна записка вх.№ 137/23.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.859. по КК на гр. Несебър, представляващ второстепенна улица.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници   прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 141

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 и чл.67, ал.2 от ЗЕ, учредява на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190, право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 5,14 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  51500.502.859 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 3 217 кв.м, представляващ второстепенна улица, за сумата от 394,10 лв. /триста деветдесет и четири лева и десет стотинки/  без ДДС, определена от Общински съвет-Несебър и безвъзмездно ползване на сервитутна площ от 15,86 кв.м  за обслужване на трафопоста.

            (Списък  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ДВАДЕСЕТ и ВТОРА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 103/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.442.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІІІ-общ. В кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“.     

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 142

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър,  актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016 г., като т.В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.442 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ, кв.4 по плана на ж.к.“Черно море“ на площ от 638 кв.м.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на общината право на надстрояване на Христо Георгиев Христов, ЕГН 8012280561, от гр.Несебър, ул.”Г.С.Раковски”№22  в качеството му на собственик на жилища в жилищна сграда 1, отразена в кадастралната карта на гр.Несебър с кадастрален идентификатор 51500.503.442.1, изградена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.442 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ, кв.4 по плана на ж.к.“Черно море“ за изграждане на трети и четвърти жилищни етажи с Обща /бруто/ разгъната застроена площ – 154 кв.м, съгласно одобрения на 22.12.2015г. идеен проект.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на  24 395 лв./двадесет и четири хиляди триста деветдесет и пет лева/ без ДДС.

(Списък  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА  от дневния ред -Докладна записка вх.№ 132/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.140.1 по плана КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 143

 

І.На основание на  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ,  да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощни насаждения на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.140.1 по кадастралната карта на гр.Обзор, м.”Татарски ниви“,  с начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при неполивни условия V категория, на площ от 86 105кв.м , АОС №4344/16.02.2011г.

Търга да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна годишна арендна цена  -определена съгласно Заповед №РД-46-311/18.03.2015г. на министъра на МЗХ, както следва:

- за първите 4 /четири/ години – гратисен период;

- за 5/пета/ до 7/седма/ година по 33лв. за 1дка  т.е за година  2841,47лв. за целия имот.

- за следващите години по 50лв. на 1 дка т.е за година 4305,25лв. за целия имот.

 1. Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.
 2. Специфично  условие :

-Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

4. Депозит за участие  в търга  -10% от  началната тръжна годишна арендна цена  за първата година след гратисния период, а именно 284,15лв.

5. Стъпка за наддаване: 200лв.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.

            (Списък  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

           

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА  от дневния ред -Докладна записка вх.№ 095/08.02.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.186.163 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 144

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016 г., като т.Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба“ раздел V „Продажба на земеделски имоти чрез провеждане на търг или конкурс“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.186.163 по кадастралната карта на гр.Обзор, находящ се в м.”Ираклия Нераки”, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Нива , категория при неполивни условия V, на площ от 3 000 кв.м.“

      ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.186.163 по кадастралната карта на гр.Обзор, находящ се в м.”Ираклия Нераки”, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Нива , категория при неполивни условия V, на площ от 3 000 кв.м. при съседи: 53045.186.16; 53045.186.2; 53045.186.162; 53045.182.157; АОС№6342/29.01.2016г., при следните условия:

   1.Начална тръжна продажна цена – 13 552.00лв. без ДДС.

   2.Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 1355.20лв.

   3.Стъпка за наддаване – 1 000лв.

        ІІІ. Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Общината да определи останалите условия по търга.“

            (Списък  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 129/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество на несебърските художници“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 145

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  на Общински съвет - Несебър да се отдаде под наем на Сдружение „Дружество на Несебърските художници”, вписано в регистъра за ЮЛНСДОП към Министерството на правосъдието под №20130215005, /съгл.Удостоверение №005/15.02.2013г./, регистрирано по ф.д. № 2186 по описа на БОС за 2005г., със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Месамбрия” №20, представлявано от  Румяна Иванова Йоргова - председател на Управителния съвет, Булстат 102931653 - общински имот, представляващ: Художествена галерия на площ от 50.42 кв.м, от които 7.40 кв.м – склад, находящ се на първи етаж в сграда бивш Търговски център ”Сочи” с идентификатор 51500.501.408.1.по КК на гр.Несебър, находяща се в УПИ І, кв.45 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС № 944/02.02.2001г., за срок от 3 /три/ години, срещу месечна наемна цена в размер на 97.37 лв. /деветдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки/ с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОбС – Несебър за РПУРОИ.”

                  (Списък  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 100/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 146

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със: Стоматологичен кабинет на площ от 14.56 кв.м, находящ се на първи етаж в Сграда с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с.Тънково, АОС № 4706/02.06.2011г.

ІI. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Стоматологичен кабинет на площ от 14.56 кв.м, находящ се на първи етаж в Сграда с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с.Тънково, АОС № 4706/02.06.2011г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 87.36 лв. /осемдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ.
 2. Специфични условия на конкурса:
 • Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І.;
 • Кандидатите да са лекари по дентална медицина;
 • Кандидатите да сключат договор с РЗОК;
 • Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
 • Кабинета да работи целогодишно и лекарят да бъде на  разположение през дните, които кабинета не работи;
  3. Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0 точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица -3точки;
 • При 4 дневна работна седмица - 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица - 3точки;

          КЗ - Активност на профила

 • До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
 • До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
 • До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
 • Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
  К4 - Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена -   15 точки,  като за всяка следваща

низходяща се намаля с 1 точка;

К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.

4.  Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

                (Списък  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 101/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху общински имоти с кадастрални идентификатори № 51500.503.400 и № 51500.503.135 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ Х в кв.12 и УПИ VІІІ в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 147

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху общински имоти, както следва:

1. Право на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980 кв.м за изграждане на жилищна сграда №2 с РЗП от 330 кв.м върху ½ ид.част от Застроително петно №1 цялото с РЗП- 660кв.м и ЗП- 123кв.м с начална тръжна цена в размер на 44 100,00 лв. /четиридесет и четири хиляди и сто лева/ без ДДС.

2. Право на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980 кв.м за изграждане на ½ идеална част от жилищна сграда върху Застроително петно №4, цялата с разгъната застроена площ от 660 кв.м, с начална тръжна цена в размер на 44 100,00 лв. /четиридесет и четири хиляди и сто лева/без ДДС.

3. Право на строеж върху 1/6 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980 кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 660 кв.м и ЗП -129кв.м  върху Застроително петно №5  с начална тръжна цена в размер на 88 104 лв./осемдесет и осем  хиляди и  сто и четири  лева /без ДДС.

4. Правото на строеж върху 1/3 идеална част от УПИ VІІІ, кв.11, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.135 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 437 кв.м за изграждане на жилищна сграда „Б“ с РЗП от 202.33кв.м и ЗП- 65.55кв.м, с начална тръжна цена в размер на 27 100 лв. /двадесет и седем хиляди и сто лева/ без ДДС.

ІІ. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІІІ. Стъпка за наддаване – 1% от началната тръжна цена.

ІV. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

            (Списък  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 102/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на с. Равда за УПИ ІІІа в кв.24 с идентификатор 61056.502.575 и имот с идентификатор 61056.502.515 по КК на  с. Равда.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 148

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.З и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с „ТОДОРОВ И СИН 99" ООД , ЕИК201341799, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, гр.Несебър, ул."Иван Александър" №4, представлявано от Теодор Господинов Тодоров, с ЕГН 7407259048, в качеството му на управител ,  предварителен договор по чл.15, ал.З от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху площите, които се придават и отнемат от имотите предмет на   проект за изменение на ПУП – ПРЗ , за УПИ ІІІа в кв.24 с идентификатор 61056.502.575 и имот с идентификатор 61056.502.515 по КК на  с. Равда за който е дадено съгласие   за  допускане по реда на чл. 134 ал.2 т.6 от ЗУТ с  решение № 1115 от протокол № 30 /05. 03.2015   както следва:

                -придаване на 943 кв.м от имот с идентификатор 61056.502.515 по кадастралната карта на с.Равда към УПИ Ш-а в кв.24 по плана на с.Равда.

               -отнемане на 233 кв.м от УПИ Ш-а в кв.24 по плана на с.Равда   и придаването им към имот с идентификатор 61056.502.515 по кадастралната карта на с.Равда

     2.Утвърждава приложените пазарни оценки изготвени съгласно чл.22, ал.З от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, както следва:

 • За 943 кв.м от имот с идентификатор 61056.502.515 по КК на с.Равда пазарната оценка  в размер на 122 590 лв. /сто двадесет и две хилядипетстотин и деветдесет лева/ без ДДС;
 • За 233 кв.м от УПИ Ш-а в кв.24 по плана на с.Равда пазарната оценка  в размер на 30290лв./тридесет хиляди двеста и деветдесет лева/ без ДДС

  3.Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Ш-а в кв.24 по плана на с.Равда и ПИ с кадастрален №61056.502.515 по КК на с.Равда и нанасяне на изменението в кадастралната карта.

4.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цените по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цените на имотите са по-високи от определените в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високите.

5. Утвърждава предложеният проект за предварителен договор.

              ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА  от дневния ред -Докладна записка вх.№ 177/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V-237 в кв.10 по плана на гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.501.101 по КК на гр. Несебър, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет със 7 гл. «за», 6 гл. „против“ и 8 гл. „въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 149

 

Поради непостигане на законоустановеният кворум, проекта за решение от Докладна записка  с вх.№ 177/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V-237 в кв.10 по плана на гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.501.101 по КК на гр. Несебър, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър, не се  приема.

 

          ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

По т. ТРИДЕСЕТА  от дневния ред -Докладна записка вх.№ 179/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на общински жилища за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди и промяна в списъка на общинските жилища по групи и подгрупи, според тяхното предназначение.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 150

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 4  от Наредба №4 за РУУЖНУРОЖТОН на Общински съвет – Несебър  определя „ За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ следните общински жилища:

1. Жилища в сграда с кадастрален идентификатор 53822.502.75.1 по КК на с. Оризаре, изградена в УПИ VІІІ-356, кв. 42 по регулационния план на с. Оризаре, АОС №1014/22.02.2001 г., както следва:

- Апартамент №1 на площ от 45.40 кв. м. и избено помещение №1 на площ от 15.24 кв. м., находящ се на първи етаж от жилищната сграда ;

- Апартамент №2 на площ от 61.21 кв. м. и избено помещение №2 на площ от 12.14 кв. м., находящ се на втори етаж от жилищната сграда ;

2. Стаи в Общежитие към СОУ „Любен Каравелов“ с идентификатор 51500.502.429.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, изградено в УПИ І, кв. 57 по регулационния план на гр. Несебър, АОС №622/04.10.1999 г.:

- стая №105 със самостоятелен санитарен възел, на площ от 17 кв. м, находяща се на първи етаж в сградата;

- стая №107 със самостоятелен санитарен възел, на площ от 16.35 кв.м, находяща се на първи етаж от сградата.

3. Апартамент на площ от 46 кв. м., състоящ се от антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, находящ  се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър, построена в УПИ ІІІ, кв. 44  по регулационния план на гр. Несебър – стара част, АОС №463/30.04.1998 г.

ІІ. На основание чл. 3, ал. 5  от Наредба №4 за РУУЖНУРОЖТОН на Общински съвет – Несебър  определя:

1. „ За жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни  нужди“:

 

Апартамент №1, състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 48.55 кв. м , находящ се на първи етаж в сграда „Жилищен блок“ №1(„Блок на специалиста“), с  идентификатор 53045.502.156.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ ХVІІ, кв. 21 по плана на гр. Обзор, АОС №10/16.04.1997 г. ;

  2.За ведомствено жилище“:

Апартамент №7, състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 48.55 кв. м., находящ се на трети етаж в сграда „Жилищен блок“ №1(„Блок на специалиста“), с  идентификатор 53045.502.156.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ ХVІІ, кв. 21 по плана на гр. Обзор, АОС №10/16.04.1997 г.

              ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 180/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване и пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.351.3 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІІІ в кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 151

 

 

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър, актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2016 г., като Раздел ІІІ, т.В.”Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.351 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ-общ., кв.7 по плана на гр.Несебър, АОС №5846/12.11.2014г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на пристрояване и надстрояване на „М ОЙЛ” ЕООД, ЕИК 131351767, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв.”Лозенец”, ул.Д.Хаджикоцев №7, представлявано от Марио Башев-управител,  в качеството му на собственик на жилищна сграда „В”, отразена в кадастралната карта на гр.Несебър с кадастрален идентификатор 51500.503.351.3, изградена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.351 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ-общ., кв.7 по плана на ж.к.“Черно море“ за изграждане на пристройка на кота +8,46 на площ от 48,83 кв.м и надстройка на кота +11,28 на площ от 33,60 кв.м., съгласно одобрения на 10.06.2015г. идеен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване и надстрояване по т.2 в размер 13 057,60 лв. /тринадесет хиляди петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.”

( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

По т. ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от денвния ред -Докладна записка вх.№ 176/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ в кв.30 по плана на гр. Св. Влас, с кадастрален идентификатор 11538.503.206 по КК на гр. Св. Влас, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за», 1 гл. „въздържал се“ и 1 гл. „против“ от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 152

 

             На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА общински съвет Несебър :  

                 1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г, като раздел III, буква Б се допълва със следният имот, а именно: 189/369 кв.м. идеални части от УПИ XII в кв.30 по плана на гр.Свети Влас, целия на площ от 369.00 кв.м /триста шестдесет и девет кв.м/, с кадастрален идентификатор 11538.503.206 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, отреден за „жилищно строителство”.

  2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат собствените на Община Несебър 189/369 кв.м. идеални части от УПИ XII в кв.30 по плана на гр.Свети Влас, целия на площ от 369.00 кв.м /триста шестдесет и девет кв.м/, с кадастрален идентификатор 11538.503.206 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, отреден за „жилищно строителство”, актуван с АОС №4930/14.09.2011г.  на съсобственика на имота „Копърбийч инвестмънтс България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Бургас, гр.Бургас, ул.”Съединение” №2, с управител Танвиър Ахмад Чаудри за сумата от  25 500 лв.  /двадесет и пет хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

     ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от денвния ред -Докладна записка вх.№ 172/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право  на  ползване върху общински имоти на Народно читалище „Яна Лъскова-1905“ – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гл. «за» и 4 гл. „въздържали се“  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 153

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър  отлага  разглеждането  на докладната записка с  вх.№ 172/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на  ползване върху общински имоти на Народно читалище „Яна Лъскова-1905“ – гр. Несебър.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 173/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Кафе-сладкарница“ в общинска сграда с идентификатор 53822.502.61.1 по КК на с. Оризаре.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 154

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обект, представляващ: ”Кафе - Сладкарница” с търговска площ от 67.80 кв.м и обслужващи помещения 33.00 кв.м, находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.61.1.4 по КК на с.Оризаре, АОС №2271/12.08.2005г.., при следните условия:

      1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 450.00 лв. /четиристотин и петдесет лева/ с ДДС.

      2. Специфични условия на конкурса:

        - Наемателят няма право да променя предназначението на обекта.

      3. Критерии за оценяване:

       К1 – експлоатация на обекта

       - за  „Кафе – сладкарница“ – 20т.;

       - за друг тип „ЗОХ“– 10т.;

        К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на  отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

 Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

        К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

         К4 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.

4.  Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

        ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

              ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 174/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ-121 в кв.7 по плана на с. Оризаре с кадастрален идентификатор 53822.501.110 по КК на с. Оризаре, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 155

 

           1.  На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА,  Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г, като раздел III, буква Б се допълва със следният недвижим имот, а именно: 31,50/1015 кв.м. идеални части от УПИ XI-121 в кв.7 по плана на с.Оризаре, с кадастрален идентификатор 53822.501.110 по кадастралната карта на с.Оризаре, отреден за „жилищно строителство”.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат собствените на Община Несебър 31,50/1015 кв.м. идеални части от УПИ XI-121 в кв.7 по плана на с.Оризаре, с кадастрален идентификатор 53822.501.110 по кадастралната карта на с.Оризаре, отреден за „жилищно строителство”, актуван с АОС №6345/19.02.2016г.  на Юлия Николаевна Добрева , Николай Стоянов Добрев , Нела Николаевна Атанасова , съсобственици на имота, за сумата от  900 лв. /деветстотин лева/ без ДДС, при квоти съответстващи на квотите им за съсобственост.

               ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 175/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно удължаване срока на договора за безвъзмездно ползване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 156

 

  1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА Общински  съвет  актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. като  раздел ІІІ, буква Е „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следния общински имот:

Помещение №2, на площ от 17.16 кв.м и помещение №3, на площ от 12.46 кв.м., и двете  находящи се в ап. №2, на първи етаж от сграда на ул.„Струма” №6, кв. 82, УПИ І по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр.Несебър, актуван с АчОС №225/06.05.1997г.

2. На основание чл.12, ал.1 от ЗОС да се сключи анекс към договор №9/13.02.2012г. за предоставяне на безвъзмездно право на управление на „Агенция по заетостта“ – гр.София, представлявана от Валентина Симеонова Георгиева – И.Д.Изпълнителен директор и Снежанка Здравкова Петрова – И.Д.главен счетоводител, ЕИК 121604974, с адрес: гр.София, бул.“Княз Ал.Дондуков“ №3 за имот частна - общинска собственост, представляващ: Помещение №2, на площ от 17.16 кв.м и помещение №3, на площ от 12.46 кв.м., и двете  находящи се в ап.№2, на първи етаж от сграда на ул.„Струма” №6, кв. 82, УПИ І по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр.Несебър, актуван с АчОС №225/06.05.1997г., по силата на който срока на договора да бъде удължен до 31.12.2024г.“

          ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 181/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.135 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І-общ. В кв.7402 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 157

 

I. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственостна Община Несебър за 2016г., като Раздел ІІІ, т.В.”Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.135 по КК на кк”Сл.бряг-запад”, представляващ УПИ І-общ., кв.7402 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, АОС №5391/26.03.2013г.

            ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се продаде на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190, право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост с кадастрален идентификатор 51500.506.135.1 на площ 14,64 кв.м и сервитутна площ за обслужването му от 44,59 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  51500.506.135 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980 кв.м, представляващ УПИ І-общ, кв.7402 по плана на гр.Несебър за сумата от 2947,50 лв. без ДДС.”

      ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ОСМА  от дневния ред -Докладна записка вх.№ 178/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 158

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА,  чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър реши:

 

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 г. - Приложение 1,  неразделна част от настоящото решение.

2. Дава съгласие мерите и пасищата от Приложение 1,  да бъдат  предоставени за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, а свободните мери и пасища от ОПФ,  по приложение 1, които са останали неотдадени след приключване по процедурите по чл. 37и от ЗСПЗЗ  се обявяват за общо ползване.

3. Договорите за наем се сключват за срок от 5 /пет/ стопански години.

            4. Приема  Правила  за  ползване  на  общинските   мери  и  пасища - Приложение №2., неразделна част от настоящото решение

            5. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя годишна наемна цена и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем за индивидуално ползване –

-на пасища и мери  от ОПФ на Община Несебър – 6лв./дка без ДДС;

-на ливади от ОПФ на Община Несебър – 12лв./дка без ДДС.

            6. Стъпка за наддаване при провеждане на  търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 0.30лв. за 1/един/ декар.

           7. Определя имотите по Приложение 4, неразделна част от решението,за общо ползване за стопанската 2016/2017 година.

8. Пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на Община Несебър обявени за общо ползване по т.2 и имотите в Приложение 4 да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

9. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА актуализира програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016г., като в раздел ІІІ, буква Г2 се включват имотите по Приложение 3, неразделна част от настоящото решение .

10. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

         ( Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение) 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 182/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» и 1 гл. „против“ от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 159

 

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, общински съвет изключва от Раздел ІІІ Буква Б подточка ІV от програмата за управление и разпореждане за 2016г. описаните  в настоящото решение поземлени Имоти   и  ги  включва  в Раздел ІІІ буква В подточка ІІ като имоти, които ще бъдат  обект на учредяване на право на строеж чрез провеждане на търг или конкурс, а именно :   

1. ПИ 51500.508.121 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ V в кв.901 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 341кв.м,

2. ПИ 51500.508.18 по КК на гр.Несебър, представляващ  УПИ VІ в кв.1001 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 1675кв.м,

3. ПИ 51500.508.15 по КК на гр.Несебър, представляващ  УПИ І в кв.1002 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 507кв.м,

4. ПИ 51500.507.502 по КК на гр.Несебър, представляващ  УПИ V в кв.1201 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 2609кв.м

5. ПИ 51500.507.466 по КК на гр.Несебър, представляващ  УПИ ІІ в кв.1506 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 1486кв.м,

6. ПИ 51500.507.436 по КК на гр.Несебър, представляващ  УПИ І в кв.1601 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 895кв.м,

7. ПИ 51500.507.419 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.1801 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 739кв.м,

8. ПИ 51500.507.301 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ в кв.2701 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, на площ от 424 кв.м, отреден

9. ПИ 51500.506.511 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ кв.5401 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 832кв.м,

10. ПИ 51500.506.212 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІV в кв.7102 по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 1082кв.м,

11. ПИ 51500.506.16 по КК на гр.Несебър, представляващ  УПИ ІІ в кв.7901, по плана на кк”Сл.Бряг – запад”, на площ от 753кв.м,

2. На  следващо заседание  да се подготви и окомплектова  докладна записка за учредяване на право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс с посочени ясни критерии за оценяване, на имотите по т.1 .

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 130/18.02.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-225 и УПИ VІ-226 в кв.13 по плана на с. Равда.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 160

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър дава съгласие да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-225, кв.13 по плана на с. Равда с идентификатор 61056.502.50, съгласно представеното задание с което се променя максимална височина на застрояване Н от 10,00 м на 12,00 м и устройствени показатели както следва: Кпл. от 40% на 60%, Кинт. от 1,20 на 1,50 и минимално озеленена площ от 30% и устройствената зона от „Жм“ на „Жс“. %. Запазва отреждане за жилищни сгради и начина на застрояване-свързано в двата имота.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 141/24.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване“ в УПИ ХІІ-322 в кв.21 по плана на зона „Инцараки“, м-т „Юрта-Балкана“, землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 161

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т. 17 от протокол № 10 от заседание на ОЕСУТ проведено на 24.09.2015г., писмо изх.№ 138//21.01.2014г. от РИОСВ-Бургас, писмо изх. № 53-07-355/ 24.11.2015г. на РЗИ-Бургас и Решение № 8/16-17.12.2015 год.  т.3  на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия за земеделските земи за утвърждаване на площадка за гореописания обект.

 

ОДОБРЯВА:

 

           ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване”  в УПИ ХІІ-3220/ПИ 51500.32.20/ в кв.21 по плана на зона „Инцараки”, местност „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър.,  съгласно приложената графична част неразделна част от настоящото решение.

          Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Юрта 2” в ПИ 51500.32.22, преминава по селскостопански, горски ведомствен път ПИ 51500.31.37 и достига до ел.разпределителна касета на границата на  ПИ 51500.32.20. Дължината на трасето на кабела е 70м. Определя се сервитут 0.6м  към ПИ 51500.32.10 и ПИ 51500.32.20. Площите на ограничение на имотите ще са 192м.

           Решението да се обнародва в Държавен вестник.

           Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 143/24.02.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН“ за външно ел. захранване на сграда за курортни нужди в ПИ 11538.2.144 по КК на м-т „Юрта“, землището на гр. Св. Влас.

 

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 162

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН” за външно ел. захранване на сграда за курортни нужди в ПИ 11538.2.144 по КК на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.599, ПИ 11538.504.611 и ПИ 11538.504.800 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенни улици. Съгласува представеното задание  съгласно   което  трасето започва от БКТП „Инцараки 5” в ПИ 11538.504.799, преминава през ПИ 11538.504.599, ПИ 11538.504.611 и ПИ 11538.504.800 и завършва до талбо мерене на границата на ПИ 11538.2.144 по КК на гр.Свети Влас. Проектната дължина на трасето е 88.45м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата страна на трасето с обща площ от 186.51кв.м.,

                (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 150/26.02.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-301 и УПИ VІІ-301 и УПИ V-294 в кв.14 по плана на с. Равда.

 

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 163

 

   Общински съвет-Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, в т.ч. и влязлата в сила кадастрална карта и на основание правомощията си по  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие да бъде процедирано исканото изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-301 и УПИ VІІ-301 /61056.502.240/ и УПИ V-294 /61056.502.239/  в кв.14 по плана на с.Равда.

            (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 152/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Пътна връзка към път І-9, Слънчев бряг-Бургас за ПИ 61056.38.11, м-т „Хендек тарла“ в землището на с. Равда.

 

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 164

 

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи - протоколно решение т.14 от протокол № 2 от 25.02.2015 г. на ОЕСУТ-Несебър писмо изх.№ 6809, 2692 от 20.10.2014 г. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№53-07-12/20.01.2015 г. на РЗИ-Бургас, писмо изх.№ 1393/16.10.2014 г. на „Напоителни системи“ ЕАД, Разрешение № РСПП-309/25.08.2015 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, Стоновище изх.№ 787/25.09.2014 г. на БТК ЕАД, Удостоверение за поливност изх.№ 381/20.11.2015 г  и Решение №КЗЗ-04 от 28.01.2016 г. на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия за земеделските земи за утвърждаване на трасе за гореописания обект,

                                                       О Д О Б Р Я В А

ПУП-парцеларен план за обект: „Пътна връзка към път І-9 Слънчев бряг-Бургас за ПИ 61056.38.11“, м.“Хендек тарла“ в землището на с.Равда,  засягащо част от ПИ 61056.35.102 собственост на  община Несебър и преминаващо през съществуваща пътна връзка през ПИ 61056.38.12.

Трасето засягат около 560кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, общинска собственост, за нуждите на  „СТЕЛЛА – АРУЖ“ ЕООД, за изграждане на обект: „Пътна връзка към път І-9 Слънчев бряг-Бургас за ПИ 61056.38.11“, м.“Хендек тарла“ в землището на с.Равда, част от ПИ с идентификатор  61056.35.102 собственост на  община Несебър, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 164/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти по реда на Наредба № 10, на територията на ж.к. „Черно море“ - гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 165

 

 

            На основание чл.56, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, Общински съвет- Несебър, приема и съгласува приложените схеми както следва:

 • УПИ V-общ., кв.15 преместваем обект - павилион за кафе и закуски на площ от 13.50 кв.м.
 • УПИ ХХІІІ-общ., кв.20 преместваем обект - павилион на площ от 3.00 кв.м.
 • УПИ ІV-общ., кв.28А преместваем обект - павилион за бърза закуска на площ от 11.00 кв.м.

Схемите за неразделна част от решението  .

      

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 165/02.03.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели  20 кV“ за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 по плана на м-т „Юрта“, землището на гр. Св. Влас.

 

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 166

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели 20кV” за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 /бивш 11538.15.196/  по плана на м-т «Юрта», землище гр.Свети Влас, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.593 и ПИ 11538.504.611 по кадастралната карта на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас, общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица. Съгласува представеното задание  съгласно   което  трасето започва от съществуващ железорешетъчен стълб на въздушно-кабелна линия в УПИ І-474, кв.32 /ПИ 11538.504.447/, преминава през ПИ 11538.504.611, продължава в ПИ 11538.504.593 и завършва в БКТП в УПИ ХІ, кв.17 /ПИ 11538.504.125/ по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас.

Проектната дължина на трасето в имоти общинска собственост е 303.72м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 1.00м. от двете страни на трасето с обща площ от 606.12кв.м.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 166/02.03.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура: „Кабели 20 кV“ за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7 в кв.1 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Св. Влас.

 

Общинският съвет с 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 167

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели 20кV” за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.997, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по кадастралната карта на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица. Съгласува представеното задание  съгласно   което  трасето започва от съществуващ БКТП в ПИ 11538.15.214, преминава през ПИ 11538.504.585 и завършва в нов БКТП в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор ПИ 11538.504.997 по КК на гр.Свети Влас.

Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 416.90м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 1.00м. от двете страни на трасето с обща площ от 833.80кв.м.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 167/02.03.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инраструктура: „Кабели НН“ за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7 кв.1 по плана на С.О. „Инцараки4, землището на гр. Св. Влас.

 

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 168

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН” за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.»Инцараки», землище гр. Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.997, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по кадастралната карта на С.О.»Инцараки», землище гр. Свети Влас, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица. Съгласува представеното задание  съгласно   което  трасето започва от БКТП в ПИ 11538.504.997, преминава през ПИ 11538.504.585 и достига до нов КРШ и ново ел. табло /ТЕПО/ на границата на ПИ 11538.504.997 по КК на гр.Свети Влас.

Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 9.12м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от двете страни на трасето с обща площ от 11.05кв.м.

         (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 169/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за УПИ VІІ-225, по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 169

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет - Несебър

 

Одобрява

           проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ VІІ-225, идентичен с имот с идентификатор №51500.506.318 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.5601 по ПУП на к.к.„Слънчев бряг – Запад” и имот с идентификатор №51500.506.395 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Проектът касае придаване на 94 кв.м. от поземлен имот с идентификатор №51500.506.395 към УПИ VІІ-225 /ПИ 51500.506.318/ с площ 432кв.м., като нообравувания УПИ VІІ-225 /ПИ 51500.506.318/ става 526кв.м., въвеждане на устройствена зона „Ок” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ VІІ-225 /ПИ 51500.506.318/: Плътност на застрояване 30%, Кинт 1,5, Максимална етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ПЕТДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 170/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му за УПИ VІІІ-277 в кв.4902.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 170

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет - Несебър

 

Одобрява

Одобрява проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ VІІІ-277 в кв.4902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.424 по кадастралната карта на гр. Несебър.

В частта план за застрояване се установяват следните устройствените показатели за УПИ VІІІ-277: Плътност на застрояване 30%, Кинт - 1,5, Максимална етажност 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленената площ 50% и се запазва устройствената зона „Ок”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред -Предложение вх.№ 183/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори 27454.23.23, 27454.23.52, 27454.23.86, 27454.23.88, 27454.23.90 по КК на с. Емона, м-т „Кладери“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 171

 

1. На основание правомощията, предоставени му с разпоредбата на чл.124а ал.1 от ЗУТ във вр. чл.21 ал.1  т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър,  разрешава да бъде изработен  ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори:

ПИ 27454.23.23 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – лозе, целият на площ 3299кв.м.като се установяват следните устройствени показатели: Кпл=20%, Кинт.-0.6, Нкорн.-7.00м. и мин. озеленена площ 60%, като в имота се предвижда сезонно обитаващи общо 55 човека и разполагане на 4 сгради, включително комплекс за гости, сгради и открити площи с обществено-обслужващи, помощни и спортно-рекреационни функции и открита водно зелена зона;

ПИ 27454.23.52 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – лозе, целият на площ 3877кв.м. като се установяват следните устройствени показатели: Кпл=20%, Кинт.-0.6, Нкорн.-7.00м. и мин. озеленена площ 60%, като в имота се предвижда сезонно обитаващи общо 15 човека и разполагане на 6 сгради, включително  къщи за нощувки, сгради и открити площи с обществено-обслужващи, помощни и спортно-рекреационни функции,;

ПИ27454.23.86 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – лозе, целият на площ 19394кв.м. като се установяват следните устройствени показатели: Кпл=20%, Кинт.-0.6, Нкорн.-7.00м. и мин. озеленена площ 60%, като в имота се предвижда сезонно обитаващи общо 40 човека и разполагане на 15 сгради, включително  къщи за нощувки, сгради и открити площи с обществено-обслужващи, помощни и спортно-рекреационни функции и винарна с еноложко-лозарски експозиционен комплекс,;

ПИ  27454.23.88 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – лозе, целият на площ 48072кв.м. като се установяват следните устройствени показатели: Кпл=20%, Кинт.-0.6, Нкорн.-7.00м. и мин. озеленена площ 60%, като в имота се предвижда сезонно обитаващи общо 130 човека и разполагане на 45 сгради, включително къщи за нощувки, сгради и открити площи с обществено-обслужващи, помощни и спортно-рекреационни функции, подземен паркинг до 250 автомобила,с озеленена покривна конструкция и ЛПСОВ с капацитет достатъчен за нуждите на обектите във всички имоти  и

ПИ 27454.23.90,  с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – друг вид нива, целият на площ 10747кв.м., като се установяват следните устройствени показатели в частта на имота попадаща в зона „А” съгласно ЗУЧК: Кпл=15%, Кинт.-0.4, Нкорн.-6.00м. и мин. озеленена площ 80% и за частта на имота попадаща в зона „Б” съгласно ЗУЧК: Кпл=20%, Кинт.-0.6, Нкорн.-7.00м. и мин. озеленена площ 60%, като в имота се предвижда сезонно обитаващи общо 30 човека и разполагане на 10 сгради, включително къщи за нощувки, сгради и открити площи с обществено-обслужващи, помощни и спортно-рекреационни функции,  за неземеделски нужди и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание правомощията предоставени му с разпоредбата на  чл.124б ал.1 от ЗУТ,  одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ, с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА  от дневния ред -Докладна записка вх.№ 184/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ-търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър, на територията на гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Тънково и с. Емона, община Несебър.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 172

 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл.14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър  и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда, с.Тънково и с.Емона,  община Несебър, Общински съвет Несебър приема и съгласува приложените схеми както следва:

 

● По докладна записка на кмета на гр.Обзор с вх.№Н2-УТ-1132/22.02.2016 г. – 33 броя схеми  от №1 до №33 вкл.

 

● По докладна записка на кмета на гр.Свети Влас с вх.№Н3-Т-155/19.02. 2016 г .  - 8 броя схеми от №1 до №8 вкл.

 

● По докладна записка на кмета на с.Равда с вх.№Н3-Т-152/18.02. 2016 г .  – 16 броя схеми от №1 до №16 вкл.

 

● По докладна записка на кмета на с.Тънково с вх.№Н2-УТ-967/16.02. 2016 г .  –  4 броя схеми от №1 до №4 вкл.

 

● По докладна записка на кмета на с.Баня с вх.№Н2-УТ-1119/22.02. 2016г .  –  1 брой схема -№1

 

 Схемите за неразделна част от  решението  .

 

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА  от дневния ред -Докладна записка вх.№ 185/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ-търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър, на територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 173

 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл.14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър  и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет Несебър приема и съгласува приложените схеми както следва:

 • част I от схема №1 до схема №30 /общо 30 броя/  и част II от схема №1 до схема №30 /общо 30 броя/ за територията на  гр.Несебър –нова част ;
 • част III от схема №1 до схема №12 /общо 12 броя/ и част IV от схема №1 до схема №31 /общо 31 броя/ за територията на гр.Несебър-стара част
 • схема №1 до схема №19 /общо 19 броя/ за територията на к.к. „Слънчев бряг-запад”,

                       

     Схемите за неразделна част от    решението  .

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА  от денвния ред -Докладна записка вх.№ 186/07.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Св. Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Св. Влас и с. Равда.

 

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 174

 

 

На основание чл 55 ал.1 от Наредба № 10  на  Общински съвет – Несебър,  съгласува приложените:, общо 7 броя схеми ,  неразделна част от решението  за разполагане  на РИЕ на  терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас,  к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас  с. Равда.

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 196/11.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за трафопост в УПИ І-общ., кв.10а по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 175

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър  реши :

1. Актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2016г., като Раздел ІІІ, т.В.”Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.408 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.10а по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, АОС №2821/24.03.2008г.

            ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190, право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост тип БКТП „2х800кVА” на площ 40,00 кв.м и сервитутна площ за обслужването му от 64,50 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  51500.503.408 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1391 кв.м, представляващ УПИ І-общ, кв.10а по плана на ж.к. ”Черно море”, гр.Несебър за сумата от 5 579,80 лв. без ДДС.”

            ( Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение)

           

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

 

 

 

                                   Технически секретар-Протоколист  Р. Бинчарова

                                                                                                  

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия