За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Несебър и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 4/30.01.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 030/18.01.2024 г. от Върбан Кръстев  – председател на Общински съвет - Несебър, относно Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.
 2. Докладна записка вх.№ 029/18.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Закона за противодействие на корупцията.
 3. Докладна записка вх.№ 040/22.01.2024 г. от Красимира Тодорова – зам. председател на МКБППМН при община Несебър, относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Несебър, за 2023 г.
 4. Докладна записка вх.№ 036/19.01.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“.
 5. Докладна записка вх.№ 037/19.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост през мандат 2023-2027 г., годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Несебър за 2024 г. и отчет за 2023 г.
 6. Докладна записка вх.№ 046/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
 7. Докладна записка вх.№ 047/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 53045.531.11 по КККР на гр. Обзор, чрез изкупуване идеалната част, собственост на община Несебър.
 8. Докладна записка вх.№ 048/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, манипулационни и помощни помещения, находящи се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.
 9. Докладна записка вх.№ 049/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър.
 10. Докладна записка вх.№ 050/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, организирани като „Базар Пристанище“ – гр. Несебър-стара част.
 11. Докладна записка вх.№ 051/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на сграда „Рибен павилион“ № 7, АчОС № 6601/17.02.2020 г., находящ се в УПИ І в кв.105 по ЗРП на гр. Несебър-стара част.
 12. Докладна записка вх.№ 052/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 7.
 13. Докладна записка вх.№ 053/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна-общинска собственост, представляващ: ,,Кафене“, с идентификатор 51500.502.879.1 по КК на гр. Несебър.
 14. Докладна записка вх.№ 054/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ,,Кафе“- Сладкарница в общинска сграда с идентификатор 53822.505.1.4 по КК на с. Оризаре.
 15. Докладна записка вх.№ 055/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.
 16. Докладна записка вх.№ 061/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор № 51500.501.516 по КК на гр. Несебър.
 17. Докладна записка вх.№ 062/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи ,,Друг вид обществена сграда“ с идентификатор 53045.502.316.1 и сграда „Градска тоалетна“ с идентификатор № 53045.502.266.1 по КК на гр. Обзор.
 18. Докладна записка вх.№ 022/15.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно даване   съгласие  за  допускане   изменение на ПУП - ПЗ за УПИ ІІ - общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.139 в кв. 12 по плана на ж.к. ”Черно море”, гр.Несебър.
 19. Предложение вх.№ 027/16.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на  ПУП – ПРЗ за УПИ II (ПИ с идентификатор 53045.502.337 по КК) в кв. 53 по плана на гр. Обзор, община Несебър
 20. Докладна записка вх.№ 028/16.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно изразяване на предварително съгласие по чл.25, ал.5 във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за учредяване на ограничени вещни права /сервитути върху имоти с начин на трайно ползване мера или пасище и за определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд по чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за поземлен имот с идентификатор 02703.15.173 по КККР на с. Баня, област Бургас, община Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-22/07.07.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с вид територия - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с площ 992 кв. м.
 21. Докладна записка вх.№ 042/22.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-565, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.446, по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1601 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.
 22. Докладна записка вх.№ 044/22.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект:   „Външно ел.захранване на многофункционален комплекс, блок А - жилищна сграда и ресторант с идентификатор 11538.13.144.1“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.144  по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.
 23. Докладна записка вх.№ 045/22.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър,    Относно: Изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-409 с идентификатор по к.к. 11538.501.220  и  УПИ VІ-674 с идентификатор по к.к. 11538.501.505  в  кв.13  по плана на гр.Свети Влас.            

По т. ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 030/18.01.2024 г. от Върбан Кръстев  – председател на Общински съвет - Несебър, относно Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 56

­­І. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, както следва:

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения: израза въз основа на подадена писмена молба“ се заменя с израза въз основа на подадено заявление и същият придобива следната редакция:

Чл.3 Еднократна  финансова помощ се опуска на лица и семейства по чл.2, т.1,2,3 и 4 с постоянен адрес  на територията на Общината,  въз основа на  подадено заявление, а до кмета на Общината по утвърден от него  образец.

§2. Чл.4 се изменя и придобива следната редакция: Заявленията се разглеждат от Постоянна комисия, назначена със заповед на кмета на Общината в  състав от  9 души, от които четирима  общински съветници,  определени с решение на Общинския съвет и  пет представители на Общинската администрация.

§3. В чл. 5 ал.2 се правят следните изменения: Израза становище по постъпилата молба“ се заменя с израза становище по постъпилото заявление и придобива следната редакция:

Чл. 5 ал.2  В случаите, в които лицата по чл.2, т. 1, 2, 3, и 4 са с постоянен адрес извън гр. Несебър, Постоянната комисия изисква становище по постъпилото заявление  от кмета на съответното населено място или кметския  наместник. 

§4 В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §7, както следва: Правилника за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приет с решение № 56 от протокол № 4/30.01.2024 г. на Общински съвет–Несебър влиза в сила след публикуване на решението за приемането му на интернет страницата на Общински съвет - Несебър

II. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, избира г-жа Вержиния Георгиева за член на комисията по чл.4 от Правилника за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 029/18.01.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно Закона за противодействие на корупцията.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 57

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.11, ал.6 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, Общински съвет – Несебър, дава съгласие

Проверката на декларациите и производствата за установяване конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС № 209/26.09.2018 г., на служителите в кметства - гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда, да се осъществява от комисия в Общинската администрация – Несебър, формирана със Заповед № 2945/29.11.2023 г. на кмета на община Несебър.

 

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 040/22.01.2024 г. от Красимира Тодорова  – зам. председател на МКБППМН при община Несебър, относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Несебър, за 2023 г.

Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 58

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.7 ал.2 от Закона борба срещу протиообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет – Несебър приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Несебър за 2023 г.

 

По т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 036/19.01.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 59

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с Критерии за допустимост на кандидатите, съгласно Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за „Водено от общностите местно развитие”, Общински съвет-Несебър:

                                                                           

 1. Дава съгласие, Община Несебър да се включи в местно партньорство и да подпише партньорско споразумение за реализиране на проекти по подхода ВОМР в периода 2021 – 2027 г., със следните партньори:

 • СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ“, ЕИК:  177226792, Седалище:  гр. Поморие; ул. „Кубрат“ № 8, помещение № 2;
 • Община Руен, Булстат: 000057211, Седалище: Община Руен, с. Руен, ул. „Първи май“ № 18;
 • Община Несебър, Булстат: 000057122, Седалище: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10;
 • „Вижън - 2008“ ЕООД, ЕИК 200304140, адрес: гр. Несебър, ж.к. „Черно море“ 2, № 100, ет. 5, ап. 7, представлявано от Здравка Красимирова Кръстева - управител /стопански сектор/;
 • Народно читалище „Пробуда 1952 г.” НЧ, ЕИК 000045344, адрес: с. Добра поляна, п.к. 8580, Област: Бургас, Община Руен представлявано от Джемиле Салим Мухарем /нестопански сектор/;

 1. Определя в територията на партньорството да се включат всички населени места от Община Несебър.

 1. Определя за представител на Община Несебър в местното партньорство и възлага да подпише споразумението за партньорство на следното лице:

Галина Иванова Бабева – директор дирекция ЕНППЕ при Община Несебър.

 1. Дава съгласие за кандидатстване и реализиране на проект по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” чрез новосформираното местно партньорство, като за водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта се определя СНЦ МИРГ Поморие;

 1. Предвид кратките срокове за кандидатстване по процедурата, на основание чл. 60 от АПК, се допуска предварително изпълнение на Решението.

                 / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 037/19.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост през мандат 2023-2027 г., годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Несебър за 2024 г. и отчет за 2023 г.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 60

 1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2023 г.
 2. На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет – Несебър приема представения проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Несебър за периода 2023-2027 г.
 3. На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет –Несебър приема представения проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 г.

 

По т. ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 046/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 61

        I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано искане с наш.вх.№Н5-ОС-019/11.01.2024 г. от Началника на Общинска служба ”Земеделие” по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър дава съгласие след изтичане на стопанската 2023-2024 година да се предоставят земеделски имоти,  както следва:

 1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.65.1 по кадастралната карта на с. Приселци, находящ се в м.”Усойката”, с трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване – Нива , ІІІ категория, на площ от 28 514 кв.м в КК и КР, по акт за общинска собственост №4639/11.05.2011 г. площ на имота 28 519 кв.м.
 2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.40.3 по кадастралната карта на с. Приселци, находящ се в м. Ал. Пет. бахча”, с трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване – Нива, ІV категория, на площ от 2999 кв.м в КК и КР, по акт за общинска собственост 4662/25.05.2011 г. площ на имота 3000 кв.м.
 3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.45.5 по кадастралната карта на с. Приселци, находящ се в м.”Читака”, с трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване –Нива, VІІ категория, на площ от 4000 кв.м, в КК и КР, по акт за общинска собственост №4659/25.05.2011 г. площ на имота 4001 кв.м,

 които да послужат за постановяване на решение от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за обезщетение на признато, но невъзстановено право на собственост по преписка № С138 по регистъра на ОСЗ-Несебър на наследници на Димитър Янчев Михалев във връзка с влязло в сила съдебно решение № 48/10.04.2006 г. на Несебърски районен съд. 

   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение /  

 

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 047/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 53045.531.11 по КККР на гр. Обзор, чрез изкупуване идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 62

            На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на Общински съвет-Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се продадат собствените на Община Несебър 47/390 кв.м. ид.ч. от ПИ с ид. 53045.531.11 по КК на гр. Обзор, местност: „Срещу село“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята: трета, при съседи: ПИ 53045.531.436, 53045.531.435, 53045.531.943, 53045.501.451, 53045.501.240, 53045.531.10, с АчОС №4485/17.03.2011 г. на Емил Томов Томов, в качеството му на съсобственик на имота, за сумата от 766 лв. /седемстотин шестдесет и шест лева/ без ДДС.

       /Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение / 

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 048/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, манипулационни и помощни помещения, находящи се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 63

           І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелно обособени обекти, представляващи: лекарски кабинети, находящи се в общинска Сграда „Градска поликлиника“ - гр. Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор, построена в УПИ Х, кв.53 по плана на гр. Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001 г., съгласно приложена схема, при начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, както следва:

          ЕТАЖ 1:

          - Кабинет №1 -Офталмологичен на площ от 16.87 кв.м. и манипулационна /помешение №1А/ на площ от 16.73 кв.м,  с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 112 лв. с ДДС;

           - Кабинет №2 на площ от 17.93 кв.м. и манипулационна /помещение №2А/ на площ от 17 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 118 лв. с ДДС;

           - Кабинет №3 на площ от 16.87 кв.м. и манипулационна /помещение №3А/ на площ от 9.77 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 107.08 лв. с ДДС;

           - Регистратура на площ от 10.04 кв.м. и архив на площ от 10.22 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 12.16 лв. с ДДС;

          - Складово помещение на площ от 5.05 кв.м,с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 3.03 лв. с ДДС;

         - Кабинет №4 на площ от 17.93 кв.м. ведно с ½ ид.част от Помещение №4А /манипулационна/ на площ от 17.00 кв.м, с начална конкурсна наемна цена в размер на 113 лв. с ДДС;

             - Кабинет №5 на площ от 17.00 кв.м ведно с  ½ ид.част от Помещение №4А /манипулационна/ на площ от 17.00 кв.м , с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 107.10 лв. с ДДС;

             ЕТАЖ 2 :

             - Кабинет №6 на площ от 17.93 кв.м ведно с манипулационна – Кабинет №9 на площ от 16.87 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 118 лв. с ДДС;;

              - Кабинет №10 на площ от 13.53 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93 кв.м, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 84 лв. с ДДС;

               - Кабинет №11 на площ от 17.00 кв.м ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93кв.м , с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 105 лв. с ДДС;

               - Кабинет №12 на площ от 16.87 кв.м ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93 кв.м, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 104 лв. с ДДС;

               - Кабинет №13 на площ от 16.73 кв.м ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93 кв.м , с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 103 лв. с ДДС;

            

               ІІ. Специфични условия:

               - Кандидатите да притежават диплома за завършено висше образование по специалност медицина с придобита правоспособност лекар; свидетелство за призната специалност;

                - Наемателите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;

              ІІІ.  Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр. Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15 точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

          - При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5 точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4 точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3 точки;

К3 - Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най-голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най-висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5 точки.

К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

            К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.

         Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по-висока цена по критерия К4.

             ІV. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния кабинет.

           V. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение / 

 

По т. ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 049/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 64

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12 ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление на звена и второстепенни разпоредители на общинска бюджетна издръжка за работни места на служителите им, следните общински имоти:

          1. На Управление „Социални грижи и услуги“ при Община Несебър се предоставя Офис № 2 на площ от 16.34 кв.м., съгласно графичната част- Приложение № 4, неразделно към настоящото решение, находящ се на втори етаж /кота +3,40/ на сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, АчОС № 6570/25.06.2019 г., за работно място на управителя на „Домашен социален патронаж“ -гр. Несебър.

          2. На Дейност „Детска млечна кухня“ при Община Несебър се предоставя  Офис № 1 на площ от 14.06 кв.м., съгласно графичната част - Приложение № 4, неразделно към настоящото решение, находящ се на втори етаж /кота +3,40/ на сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, АчОС № 6570/25.06.2019 г., за работно място на Директора на дейността.

            ІІ. Консумативните разходи, такси, застраховки и други разходи, определени със закон, относно предоставеното помещение, са за сметка на Управление „СГУ“ при Община Несебър като второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

          III. Разходите за предоставеното помещение за Дейност „Детска млечна кухня“ са за сметка на Община Несебър като звено към администрацията.

                /Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение / 

 

По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 050/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, организирани като „Базар Пристанище“ – гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 65

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на Общински съвет - Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, оформени като “Базар Пристанище”- Несебър - стара част, АчОС № 6634/24.02.2015 г., при следните условия:

1. Начална годишна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, както следва:

        - За Обект №1.1 - закрита площ - 27.30 кв.м., открита площ - 4.43 кв.м.- 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;

        - За Обект №1.2 - закрита площ - 27.30 кв.м., открита площ - 4.43 кв.м.- 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;

        - За Обект №2.1 - закрита площ - 20.40 кв.м. и открита площ - 4.28 кв.м.- 6 393 лв. /шест хиляди триста деветдесет и три лева/ с ДДС;

        - За Обект № 4.2 - закрита площ - 17.81 кв.м., открита площ - 4.00 кв.м.- 5 613 лв. /пет хиляди шестстотин и тринадесет лева/ с ДДС;

       - За Обект №5.5 - закрита площ - 10.56 кв.м, открита площ - 14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева/ с ДДС;

         - За Обект №5.6 - закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева/ с ДДС;

          - За Обект №7.2 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. -   3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

2. Срок за отдаване под наем - до започване на строително-монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години.

3.  Специфични условия

3.1. С оглед осъществяване на търговска дейност в публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ регистрирани по Търговския закон.

3.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

          -  За първата година от наемния период:

           І - ва вноска при подписване на договора,

           ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

          -  За следващата наемна година:     

          І - ва вноска до 31 юли на текущата година,

          ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

3.3. Наемателят няма право:

            - да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;

           - да го ползва с предназначение различно от това, за което е предоставен;

           - да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението  на обекта.

4. Депозит за участие в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна наемна цена за съответния обект.

5. Критерии за оценяване:

    К1 - Експлоатация на обекта

    - за магазин за промишлени стоки – 20т.;

    - за магазин за хранителни стоки – 10т.;

    - за офис – 6т.;

    - за други цели – 4т.

     К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20.

     Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

     К3 - Разкриване на работни места -

(РМуч/РМмах)х10.

     Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

     К4 - уседналост на участника

            - 30т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ удостоверяващ декларираното от участника);

           - 10 т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса;

- 0т. - за останалите участници

     К5 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х20,

            Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

          Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4 +К5

          При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К5.

             ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия за провеждане на конкурса.

   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение / 

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 051/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на сграда „Рибен павилион“ № 7, АчОС № 6601/17.02.2020 г., находящ се в УПИ І в кв.105 по ЗРП на гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с  15 гл. „за“ и 4 гл. „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 66

На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър реши: В срок до 01.05.2024 г., да бъде организирана процедура от общинска администрация по премахването на обект Рибен павилион №7“.

Предвид необходимостта, общинска администрация да извърши необходимите действия  по премахването на обекта  до  влизането  в сила на забраните за строителни дейности по Закона за устройство на черноморското крайбрежие, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

         /Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение / 

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 052/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 7.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 67

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на Общински съвет - Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна - общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект на площ от 25.19 кв.м. и санитарен възел на площ от 1.41 кв.м., с идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър - стара част, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър - стара част, ул.“Тервел“ №7, АчОС №6683/26.04.2021 г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 255.00 лв. /двеста петдесет и пет лева/ с ДДС, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ-1 към нея;

2. Специфични условия:

- Наемателят няма право да ползва имота с предназначение различно от това, за което е предоставен;

- Наемателят няма право да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;

3. Депозит за участие в конкурса - 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

4. Критериите за оценяване са:

К1 - експлоатация на обекта

    - за офис - 20т.;

    - за магазин за промишлени стоки - 10т.;

    - за други цели - 5т.

 К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. 

                                        (БИуч/БИмах)х20,

          Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

          К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

          К4 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

          Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

          Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4

          При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4.

         ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия за провеждане на конкурса.

        /Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение / 

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 053/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна-общинска собственост, представляващ: ,,Кафене“, с идентификатор 51500.502.879.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 68

І. „На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: Едноетажна сграда – „Кафене“ на площ от 94.00 кв.м., с идентификатор 51500.502.879.1 по КК на гр.Несебър, изградена в имот с идентификатор 51500.502.879 по КК на гр.Несебър, АчОС №6563/12.03.2019 г., при следните условия:

1. Начална годишна наемна цена, определена по реда на чл.14, ал.8 от ЗОС, в размер на 17 060 лв. /седемнадесет хиляди и шестдесет лева / с ДДС.

2.  Специфични условия:

2.1. С оглед осъществяване на търговска дейност в публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ регистрирани по Търговския закон.

2.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

 -  За първата година от наемния период:

І - ва вноска при подписване на договора,

ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

-  За следващата наемна година:

І - ва вноска до 31 юли на текущата година,

ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

2.3. Обекта следва да се ползва съобразно предназначението му, като „Кафене“

2.4. Наемателят няма право:

- да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;

- да ползва имота за дейности и по предназначение различно от това, за което е предоставен;

- да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на  собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението  на обекта.

3. Депозит за участие в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна наемна цена за обекта.

4. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена

 (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

     К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

       Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

           К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

            Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

            Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

            ІІ. Упълномощава Кмета на Община Несебър да определи останалите условия за провеждане на конкурса.

   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение / 

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 054/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ,,Кафе-Сладкарница в общинска сграда с идентификатор 53822.505.1.4 по КК на с. Оризаре.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 69

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обект, представляващ: ”Кафе - Сладкарница” с търговска площ от 72.80 кв.м и обслужващи помещения 28.00 кв.м, находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.505.1.4 по КК на с. Оризаре, АчОС №6500/23.10.2017 г., при следните условия:

  1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 520.00 лв. /петстотин и двадесет лева/ с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС

  2. Специфични условия на конкурса:

 - Наемателят няма право да променя предназначението на обекта- ЗОХ.

  3. Критерии за оценяване:

       К1 – експлоатация на обекта

       - за  „Кафе – сладкарница“ – 20т.;

       - за друг тип „ЗОХ“– 10т.;

        К2Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

        Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

        К3разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

         Където РМуч в числителя са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

        К4 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

         Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

         Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4.

4.  Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

                /Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение / 

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 055/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 70

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър, дава съгласие да се проведе публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца считано от 15.06.2024 г. до 14.09.2024 г. вкл., за извършване на атракционна дейност на части от имот публична общинска собственост от УПИ ІІ в кв.78 по плана на гр. Несебър, АпОС №891/29.11.2000 г., разположени съгласно одобрена схема за поставяне, при следните условия:

1. Начална месечна наемна цена, съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС:

- За Петно №1 на площ 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена  в размер на  -  8,400.00 лв. с ДДС.

- За Петно №2 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- За Петно №3 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- За Петно №4 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- За Петно №5 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00лв. с ДДС.

- За Петно №6 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

2. Специфични условия:

     -  Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

     - Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

3. Критериите  за оценяване са:

            К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х10,

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10

К2  -  Оферта     относно    експлоатацията    на    имота   и    благоприятни за  населението  на  Общината  инвестиции  (конкретно  посочени,  стойността им  изразена  в  лева) - за  подпомагане  на  инфраструктурен  обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и  здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

            К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

К4 - Активност на профила - Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договор, декларация или друг документ доказващ опита на кандидата в предлагането на атракционната дейност.

     - До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

          - До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

          - До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

          - Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

          Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

4. Депозит за участие  в конкурса  -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена, за съответното петно.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

         / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/  

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 061/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор № 51500.501.516 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с  19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 71

          І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти, разположени съгласно одобрена схема в гр. Несебър, кв.18А, УПИ ІV-4,477, общ., с кадастрален идентификатор 51500.501.516, актуван с АчОС №6623/07.04.2020 г., както следва:

- Обект №3 - Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ - 12 кв.м., открита площ - 3.5 кв.м. и помощни помещения - 2 кв.м

- Обект №4 - Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ - 12 кв.м., открита площ - 6 кв.м. и помощни помещения - 2 кв.м.,

при следните условия:

 1. Начална тръжна годишна наемна цена, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС, както следва:

             - За Обект №3 - Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ - 12 кв.м., открита площ - 3.5 кв.м. и помощни помещения - 2 кв.м., в размер на 1200 лв. с ДДС;

            - За Обект №4 - Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ - 12 кв.м., открита площ - 6 кв.м. и помощни помещения - 2 кв.м., в размер на 1 380 лв. с ДДС;

 1. Стъпка за наддаване - 200 /двеста/ лева, за всеки обект.
 2. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, за съответния обект.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/  

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 062/22.01.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи ,,Друг вид обществена сграда“ с идентификатор 53045.502.316.1 и сграда „Градска тоалетна“ с идентификатор № 53045.502.266.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с  18 гл. „за“ от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 72

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър, дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи:

- Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, със ЗП 103.12 кв.м., нанесена в КК със ЗП от 110 кв.м., с предназначение „Друг вид обществена сграда“, актувана с АчОС №6579/05.09.2019г., в която са разположени следните обекти:

Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м.;

 Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м.;

Магазин №2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м.;

- Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр.Обзор, с предназначение: Сграда за битови услуги, актувана с АчОС №6756/13.02.2023г.,

при следните условия:

 1. Начална тръжна годишна наемна цена, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС, както следва:

            - За обекти, находящи се в Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, а именно

 • Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м., в размер на 3 000 лв. с ДДС;
 • Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м., в размер на 3 000 лв. с ДДС;
 • Магазин №2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м., в размер на 3000 лв. с ДДС;

- За Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр.Обзор, в размер на 3000 лв. с ДДС.

 1. Стъпка за наддаване - 300 /триста/ лева, за всеки обект;
 2. Срок за отдаване под наем - 3 години;
 3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, за съответния обект.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

            / Списъкът с поимненото гласуване е неразделна част от настоящото решение/  

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 022/15.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно даване съгласие за допускане   изменение на ПУП - ПЗ за УПИ ІІ - общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.139 в кв. 12 по плана на ж.к. ”Черно море”, гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 73

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие, да бъде допуснато изменение на  ПУП-ПЗ  за УПИ ІІ - общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.139 в кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, касаещо промяна на устройствените  показатели, както следва: Кинт. от 1.8 на 2.0; Височината на застрояване от Н корниз – 10м на Н корниз – 12м и минимално озеленената площ от 46% на 30%, при запазване на отреждане „за жилищно строителство“, устройствена зона „Жс“ и Плътност на застрояване 54%.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/  

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 027/16.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на  ПУП – ПРЗ за УПИ II (ПИ с идентификатор 53045.502.337 по КК) в кв. 53 по плана на гр. Обзор, община Несебър

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 74

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП – ПРЗ за УПИ II (ПИ с идентификатор 53045.502.337 по КК) в кв. 53 по плана на гр. Обзор, община Несебър. Изменението на плана за регулация касае коригиране на несъответствието между регулационните и имотни граници, като уличните регулационни линии по източната и северната граници се прокарват по кадастрална карта. Видно от графичната част на заданието УПИ II е с площ  по регулация 429 кв.м. по скица, издадена от СГКК-Бургас имот с идентификатор 53045.502.337 по кадастралната карта на гр. Обзор е с площ 455 кв.м. Предлага се повишаване на показателите, както и ново застроително петно за пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда. Съществуващите масивни сгради се запазват. Устройствената зона на имота „Жм“ като се запазва отреждането за Жилищно застрояванеи начина на застрояване „свободно“ - основно застрояване и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤ 25-70%, Кинт. ≤1.0-1,20, минимално озеленяване ≤ 30-50% и максимална височина на застрояване Н ≤10-12м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/  

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 028/16.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно изразяване на предварително съгласие по чл.25, ал.5 във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за учредяване на ограничени вещни права /сервитути върху имоти с начин на трайно ползване мера или пасище и за определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд по чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за поземлен имот с идентификатор 02703.15.173 по КККР на с. Баня, област Бургас, община Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-22/07.07.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с вид територия - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с площ 992 кв. м.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 75

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.5, във връзка с ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Несебър, ИЗРАЗЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СИ СЪГЛАСИЕ за определянето на трасе върху имот с идентификатор 02703.15.173 по КККР на с. Баня, област Бургас, община Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-22/07.07.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с вид територия - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с площ 992 кв. м.  от общинския поземлен фонд и за учредяване на ограничени вещни права /сервитути върху имота във връзка с процедиране на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Оптична кабелна линия 07-807/ТШ1-079.

Настоящето решение, в частта му по отношение изразеното предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права /сервитути върху имота е валидно за срок до влизане в сила на административния акт за одобряване на процедирания ПУП.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/  

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 042/22.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-565, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.446, по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1601 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 76

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ   Общински съвет –Несебър :

 НЕ Одобрява представения  проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и  застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-565, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.446 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1601 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, с който проект се променя отреждането на имота от „За жилищно строителство и обществено обслужване“ в „За фотоволтаична електроцентрала“, въвеждане на устройствена зона „Пп“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ VIII-565 /51500.507.446/: Плътност на застрояване-30%, Кинт-0,60, Нкорниз 7м. и минимално озеленена площ -50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Мотиви на комисията за отказа:

С проекта се предвижда промяна в отреждането на имота от за жилищно строителство и обществено обслужване“ в за фотоволтаична централа“,  което води до промяна на устройствената зона от  жилищна  в  предимно производствена. Считаме, че тази промяна би оказала негативно влияние на останалата част на територията в курортния комплекс, която е урбанизирана и с начин на трайно ползване предимно за курортно рекреационна дейност. От предложения проект не може да бъде установен  вида на бъдещата фотоволтаична електроцентрала, съгласно класификацията, направена в Наредба № 14 от 2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия. В обяснителната записка, също липсват данни за това. Считаме, че проекта следва да бъде съобразен с изискванията на чл. 134 във връзка с чл. 138 ал.2 от цитираната Наредба и изготвен въз основа на инвестиционно проучване в две фази, технически и работен. Липсата на информация за вида на бъдещата фотоволтаична система и параметрите и, се явява и пречка за преценка доколко и как промяната на отреждането би повлияла върху развитието на територията, която е обявена с Решение на Министерския съвет за селищно образувание от национално значение .   

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 044/22.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект:   „Външно ел.захранване на многофункционален комплекс, блок А - жилищна сграда и ресторант с идентификатор 11538.13.144.1“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.144  по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 77

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т.1 от протокол № 7 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 02.08.2023 г., решение т.10 от протокол № 8 от заседание на ОЕСУТ, проведено  на  04.10.2023 г. и  Решение № БС-70-ЕО/22.03.2023 г. на РИОСВ-Бургас, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на многофункционален комплекс, блок А - жилищна сграда и ресторант с идентификатор 11538.13.144.1“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.144  по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“.

ПУП-ПП е с начало на границата с ПИ 11538.13.14 до 11538.13.144. Дължината на трасето е 230 м и започва от БКТП „Козлука“ с идентификатор 11538.13.14.4, преминава през ПИ 11538.13.83 /НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“/, 11538.13.180 /НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“/, до северната граница на ПИ 11538.13.144 в ново електромерно табло. Определена е сервитутна зона 0.6м.                                  

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.                

                                      

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 045/22.01.2024 г. от инж. Клара Стоянова – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ при Община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-409 с идентификатор по к.к. 11538.501.220  и  УПИ VІ-674 с идентификатор по к.к. 11538.501.505  в  кв.13  по плана на гр. Свети Влас.            

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 78

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  в  качеството си  на заинтересована страна по смисъла на чл. 131 ал. 1 от ЗУТ,  Общински съвет - Несебър дава съгласие да бъде процедиран представения проект за изменение на ПУП - ПРЗ  за  УПИ ІІІ-409 с идентификатор по к.к. 11538.501.220 и УПИ VІ-674 с идентификатор по к.к. 11538.501.505 в кв.13 по плана на гр. Свети Влас, с който видно от заданието се предвижда промяна на регулационните линии за УПИ VІ-674 чрез преконфигуриране границите на имота и при запазване на площта му /416.1 кв.м/, обединяване на УПИ ІІІ-409 /ПИ 11538.501.220/ на площ от 672.5 кв.м и преконфигурирания УПИ VІ-674 на площ 416.1 /ПИ 11538.501.505/ и провеждане на имотните граници по вътрешните регулационни линии към съседните УПИ съгласно предходно одобрен ПУП със заповед № 409/2012 г. Новообразувания УПИ ІІІ-220,505 е на площ от 1088.6 кв.м. За новообразувания УПИ се предлага устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Кплътност - 50%, Кинт - 2,00 и минимално озеленена площ - 30%, Етажност - 5 етажа/Н до 15м/.

                / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ВЪРБАН КРЪСТЕВ

                                                                                                               

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340