За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

 № 4/29.01.2016 г.

 ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 026/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно включване на нова дейност по предварително третиране на смесени битови отпадъци чрез изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Претоварна станция – Несебър.       
 2. Докладна записка вх.№ 047/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на годишен план за дейността на Звено за вътрешен одит в община Несебър за 2016 г.
 3. Докладна записка вх.№ 045/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в общинската администрация и прехвърляне на бройка от отдел в отдел.
 4. Докладна записка вх.№ 056/18.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници в комисията по чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на общината.
 5. Докладна записка вх.№ 057/18.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници за членове на комисията по чл.4 от Правилника  за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ.
 6. Докладна записка вх.№ 058/18.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители в комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в общината.
 7. Докладна записка вх.№ 059/18.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представител на Общинския съвет – Несебър в Областния съвет за развитие.
 8. Докладна записка вх.№ 054/18.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно освобождаване на Георги Манолов от състава на постоянната комисия на Общинския съвет – Несебър по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия и избор на нов член на комисията.
 9. Докладна записка вх.№ 048/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътниците на територията на община Несебър за 2016 г.
 10. Докладна записка вх.№ 049/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър за 2016 г.
 11.  Докладна записка вх.№ 031/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година.
 12. Докладна записка вх.№ 032/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2016 година.
 13. Докладна записка вх.№ 035/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ в кв.35 по плана на с. Емона, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 14. Докладна записка вх.№ 036/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.1026 по кадастралната карта на с. Кошарица.
 15. Докладна записка вх.№ 037/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти за отглеждане на животни.
 16. Докладна записка вх.№ 038/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.29.51 по кадастралната карта на с. Баня.
 17. Докладна записка вх.№ 040/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис, находящ се в гр. Несебър, ул. Хан Крум“ № 24.
 18. Докладна записка вх.№ 041/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Гюльовца.
 19. Докладна записка вх.№ 042/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Помещение № 16, находящо се в едноетажна сграда „Лъки“ с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.
 20. Докладна записка вх.№ 043/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение за банков офис.
 21. Докладна записка вх.№ 027/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект: подземна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цифрова телевизия  и интернет в гр. Обзор.
 22. Докладна записка вх.№ 039/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улични пространства, които се включват в площта на новообразувани имоти, съгласно Решение № 707/14.02.2014 г. на Общински съвет-Несебър, за одобрение изменение на ПУП за кв.62 и кв.33 по плана на с. Равда. 
 23. Докладна записка вх.№ 033/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 488 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ VІІІ-447, 615,616 в кв.68 по плана на с. Равда, поради отпаднало предназначение.
 24. Докладна записка вх.№ 034/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.459 по КК и КР на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.
 25. Докладна записка вх.№ 052/18.01.2016 г. от Тодорка Желязкова Станелова – директор на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.  Докладна записка вх.№ 051/18.01.2016 г. от Тодорка Желязкова Станелова – директор на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър, относно отдаване под наем двора на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър-стара част.
 26. Докладна записка вх.№ 061/18.01.2016 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение към решение № 80 от протокол № 3/14.12.2016 г. на Общински съвет – Несебър.
 27. Докладна записка вх.№ 044/15.01.2016 г. от Николай Димитров Докладна записка вх.№ 044/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2016 г.
 28. Доклад вх.№ 024/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ за обект: „Външно водоснабдяване“ за поземлен имот 39164.26.136 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Сокбунар“
 29. Предложение вх.№ 022/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Кабел 29кV“ в м. „Ага чешме“ и м. „Варницата“ в землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а  от ЗУТ.
 30. Доклад вх.№ 025/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ за обект: ПУП-ПП за „Главен водопровод от деривация „Камчия“ до водоем „Ханска шатра“ – ІІ-ри етап“, попадащ в землищата на с. Равда, с. Тънково, с. Кошарица и гр. Несебър, община Несебър.
 31. Доклад вх.№ 030/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за УПИ VІІ-252 в кв.6501.
 32. Доклад вх.№ 029/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за УПИ ІІІ-392,395 в кв.3602.
 33. Докладна записка вх.№ 028/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели ниско напрежение за външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда със специализиран ресторант в поземлен имот ХІV-406 в кв.26 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас.
 34.  Докладна записка вх.№ 007/11.01.2016 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2015 г. и приемане общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2016 г.
 35. Докладна записка вх.№ 023/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър,    относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в     община Несебър за учебната 2016 година.
 36. кладна записка вх.№ 071/25.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър за гласуване в общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас.
 37. Докладна записка вх.№ 080/28.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с Проект “Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър”, по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на Европейския съюз
 38. Докладна записка вх.№ 081/28.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с Проект  Съгласие за кандидатстване с Проект “Път към природа, история и култура”, по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на Европейския съюз
 39. Докладна записка вх.№ 082/28.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с Проект “Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели чрез опазване на световното културно и природно наследство”, по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на Европейския съюз.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 026/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно включване на нова дейност по предварително третиране на смесени битови отпадъци чрез изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Претоварна станция – Несебър.       

Общинският съвет с  гл. 20 „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 82

 

          

        На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.3 т.2 от ЗУО и като взе предвид мотивите на вносителя, изложени в докладната записка и  тези на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, изложени на заседанието, Общинският съвет реши:

 

Дава съгласие кмета на община Несебър, да започне процедура по реализация на дейност по предварително третиране на смесени битови отпадъци.

Процедурата да бъде осъществена по реда на Закона за обществените поръчки, като финансовата обезпеченост да бъде за сметка на част от приходите от ТБО /такса битови отпадъци/.    

Дава съгласие срокът на обществената поръчка за избор на изпълнител на услугата с предмет „Предоставяне на услуги на Община Несебър по предварително третиране на смесени битови отпадъци да бъде от 5 /пет/ години."

 

По т.ВТОРА от дневния ред -. Докладна записка вх.№ 047/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на годишен план за дейността на Звено за вътрешен одит в община Несебър за 2016 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 83

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общинския съвет - Несебър съгласува приложения към докладната записка Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в община Несебър за периода 01.01.-31.12.2016 г.

            По т.ТРЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 045/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в общинската администрация и прехвърляне на бройка от отдел в отдел.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 84

 

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА

Увеличава числеността на персонала в отдел „Контрол върху строителството“ при община Несебър“ с три щатни бройки.

Прехвърля 1 щатна бройка от отдел „Човешки ресурси и труд и работна заплата“ в отдел „Финансово счетоводен отдел“.

Промените влизат в сила, считано от 01.02.2016 г., като средствата необходими за увеличение на персонала са в рамките на бюджета на община Несебър за 2016 г.

Поради спешността на назначенията, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЧЕВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 056/18.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници в комисията по чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на общината.

 Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 85

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.60 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, определя общинските съветници Николай Кирилов Киров и Иван Великов Янев за членове на Рекламния съвет.

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 057/18.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници за членове на комисията по чл.4 от Правилника  за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 86

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ, определя за членове на комисията следните общински съветници:

Костадин Георгиев Нищелков, Георги Димитров Георгиев и Георги Манолов Манолов.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 058/18.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители в комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в общината.

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 87

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.15 ал.4 от наредба № 20 за реда, условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър, определя следните общински съветници за членове на комисията по чл.15 ал.1 от Наредбата:

Красимир Петров Мавров, Славчо Стойчев Станелов и Атанас Ангелов Терзиев.

 

 

По т.СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 059/18.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представител на Общинския съвет – Несебър в Областния съвет за развитие.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 88

 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.22 ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,

            1. Определя за представител в Областния съвет за развитие общинският съветник Славчо Стойчев Станелов.

            2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседанието на Областния съвет, определя за заместник  представител общинският съветник Петър Хрусафов Тодоров.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 054/18.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно освобождаване на Георги Манолов от състава на постоянната комисия на Общинския съвет – Несебър по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия и избор на нов член на комисията.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 89

 

            На основание чл.21 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.19 ал.1 от Правилника за организацията и дейността наОбщинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

Освобождава Георги Манолов Манолов от състава на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.

Избира Венелин Стоянов Ташев за член на постоянната комисия по  общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред   Докладна записка вх.№ 048/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътниците на територията на община Несебър за 2016 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 90

На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътниците през 2016 г. на територията на Община Несебър и с цел спазване на изискванията, заложени в Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници ,

Определя срок за подаване на заявления за подновяване на вече издадени разрешения за таксиметров превоз до 31.03.2016 г.

На основание чл.24а, ал.4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници  определя общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2016 г. да бъде 655 /шестстотин петдесет и пет/ броя;

На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Несебър да бъдат издавани само при представяне на изискуемите документи съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.

На основание чл. 24а, ал. 2 от ЗАвП и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници кметът на община Несебър издава разрешение за извършване на таксиметров превоз и холограма;

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат холограми по образец за календарната 2016, 2017, 2018 години за всеки отделен автомобил, залепящи се в дясно на предното стъкло.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, по образец за календарната 2016, 2017, 2018 години за всеки отделен автомобил, залепящи се на предния десен калник, на задната страна на автомобила и в дясно на предното стъкло.

На основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози  определя  минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2016 година на територията на община Несебър, а именно минимална дневна тарифа в размер на 1.00 /един/ лев и минимална нощна тарифа в размер на 1.00 /лев/ лев., максимална дневна тарифа в размер на 3.00 лева и максимална нощна тарифа в размер на 3.50 лева.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 7, буква „д” от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се определи цена за повикване на адрес, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с не повече от 50 %;

На основание чл. 21 ал. 1, т. 7, буква „е” от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се определи първоначална такса, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50%;

На основание чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се определят се следните местостоянки за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от община Несебър:

град Несебър:

гр. Несебър - стара част - район след АС "Пристанище" -15 броя;

гр. Несебър - стара част - в района на площад "Месамбрия"- 8 броя;

гр. Несебър - стара част - Северна алея - 22 броя;

гр.Несебър - нова част - до "Пощата" - 6 броя;

гр.Несебър - срещу х-л "Феста панорама"- 8 броя;

гр. Несебър - нова част - паркинг Здравна къща - 2 броя;

гр. Несебър - пред паркинг р-т "Вятърна мелница" - 5 броя;

гр.Несебър - нова част - район почивна станция "Лада" - 5 броя;

гр.Несебър - нова част - район почивна ст. "Булгартабак" - 5 броя;

гр.Несебър - нова част - в района поч. база "Академика" - 6 броя;

гр.Несебър - нова част - район на спирка "Горупсо" - 4 броя;

гр.Несебър - нова част - хотел " ИФА" - 10 броя;

гр.Несебър - нова част - района на Норвежко селище - 5 броя;

гр.Несебър - нова част - района на аквапарк "Несебър" - 10 броя;

Паркинг пред градски стадион - 5 броя;

к.к. Слънчев бряг

В района срещу спирка "Фрегата" - 5 броя;

Вили ЮГ- 6 броя;

Паркинг пред клуб "Мултиплейс"-12 броя;

В района на магазин " Перла" - 10 броя;

Паркинг пред магазин "Младост" - 10 броя;

Паркинг срещу автогарата "Несебър"-10  броя;

Паркинг пред пощата "Слънчев бряг" - 4 броя;

пред хотел "Кристал"  - 8 броя;

Алеята между ресторант "Палма" и хотел "Бисер" - 25 броя;

Аквапарк „Слънчев бряг„ – 12 броя;

район поликлиника "Слънчев бряг" - 12 броя;

комплекс "Браво" - 5 броя;

комплекс "Елит I" - 3 броя;

комплекс "Елит II" - 3 броя;

комплекс "Елит III" - 3 броя;

в района на комплекс "Съни дей" – 3 броя;

в района на хотел "Ивана палас" - 6 броя;

в района на хотел "Вела" - 5 броя;

в района на хотел "Северина" - 3 броя;

паркинг пред вилна зона "Зора" - 8 броя;

В района на Морски санаториум - 6 броя;

В района на АС „Инцараки„ - 6 броя;

паркинг пред хотел "Сън райс" - 3 броя;

В района на комплекс „Форд Нокс„ - 10 броя;

До централен вход к.к. „Елените„ - 6 броя

град Св.Влас:

централен площад - 6 броя ;

до хотел "Скай - хотел" - 6 броя

село Равда

•централен площад -  8 броя;

•В района на комплекс „Емералд„ - 5 броя;

град Обзор

автогара - 5 броя;

ресторант "Ореха" - 8 броя;

ресторант "Комета" - 7 броя;

хотел " Хелиос бийч " - 3 броя;

за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:

гр.Несебър - пред паркинг над ресторант "Вятърна мелница";

Слънчев бряг - района срещу автогара " Несебър";

гр.Обзор - района на Автогарата;

На основание чл. 28 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници Кметът на Община Несебър следва да осъществява контрол по издаването и законосъобразното ползване на разрешителното за извършване на таксиметров превоз на пътници, както следва: до 31 март на всяка календарна година всяко лице, което притежава разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър следва да представя заверени копия на:

свидетелство за управление на МПС;

удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил", валидно за Община Несебър;

контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

удостоверение за наличие или липса на задължения на физическо и юридическо лице към Община Несебър;

приходна квитанция за внесена такса за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър /в случай, че е избрана възможността за разсрочено плащане/

         В случай на непредставяне на посочените документи Кмета на Община Несебър следва да упражни правото си по чл. 28, ал. 1 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ДЕСЕТА от дневния ред   Докладна записка вх.№ 049/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър за 2016 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 91

 

            На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка  с чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1 и във връзка с необходимостта от организация за оптималното протичане на сезон 2016 г., Общинският съвет  реши:

І. Приема Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2016 г.

1. От 15 април въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове: КПП 1 ул.”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговски те обекти от 7,30 до 11,30 часа.

4. Дава съгласие, на туроператорските фирми, превозващи туристи до обекти за настаняване, да се издават временни пропуски с време за престой до 1 /един/ час.

5. Дава съгласие, на туристите пристигащи със собствен или таксиметров транспорт, да се издава временен пропуск за настаняване с валидност 1 /един/ час, след представяне талона на автомобила, след което същият да бъде ситуиран на паркинг.

ІІ. Въвежда еднопосочно движение на МПС в гр. Несебър-стара част, като влизането става през КПП 1 – ул. „Крайбрежна”, ул. „Хемус”, ул.”Митрополитска”, ул. „Месамбрия”, а излизането да става през КПП 2 „Портата”

ІІІ. В гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул.”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.05.2015г. до 30.09. 2015г.

ІV. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.      град Несебър – стара част

        Паркинг „Север – голям”

        Паркинг „Север – малък”

        Паркинг „Морска гара”

        Крайбрежна алея – юг

2.     град Несебър – нова част

        Паркинг „Любен Каравелов”

        Паркинг„Вятърна мелница”– и за автобуси, наказателен паркинг

        Паркинг „Пощата”

        Паркинг „Яхтено пристанище”

к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

гр. Обзор

Паркинг „Стадиона”

Паркинг до „Детска градина”

Паркинг „Градски парк”

Паркинг на ул. „Черноморска”

Паркинг на ул. „Трети март”

Паркинг „Ореха”

гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина

Паркинг „Централен плаж”

V. Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете Несебър, Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. Слънчев бряг- запад, да се определят зони за платено паркиране, като същите се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДП.

VІ. Определя зони за кратковременно паркиране:

 -   за гр. Несебър – ул. „Любен каравелов”, в отсечката между ул. „Еделвайс” и ул. „Отец Паисий”.

 -   за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор и района на

„Градски парк”

 -   за гр. Свети Влас – паркинг пред Кметство гр. Свети Влас 

 В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

            VІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

гр. Несебър – стара част – за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”

гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране - паркинги „Вятърна мелница”.

Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.

Автобусите извършващи атракционни превози и превози до аквапарковете, се движат по схеми определени от Общинска администрация.

VІІІ. Определя терена срещу склад „Биляня”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

         ІХ. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

 

        Х. Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас с. Равда и к.к. Слънчев бряг-запад, да се извършва включително и с технически средства. Репатрирането на неправилно паркираните МПС да се извършва от Община Несебър със специализирани автомобили – общинска собственост на общински паркинги, като тяхната дейност се осъществява съгласно чл. 168 и чл. 171, ал. 1, т. 5, буква „б“ от Закона за движение по пътищата.

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред   Докладна записка вх.№ 031/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 92

 

              На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.8 ал.8 от ЗОС и чл.3 ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество, приема Стратегия за управление на общинска собственост в община Несебър за периода 2015-2019 г, неразделна част от настоящото решение.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред   Докладна записка вх.№ 032/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2016 година.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 93

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл .8, ал. 9 от ЗОС Общински съвет –Несебър приема Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Несебър за 2016 г, неразделна часто от настоящото решение.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 035/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ в кв.35 по плана на с. Емона, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  94

 

             На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОбС-Несебър, да се продадат собствените на Община Несебър 27/657 кв.м. идеални части от УПИ ІІІ в кв.35 по плана на с.Емона, целия на площ от 657.00 кв.м /шестотин петдесет и седем кв.м/, с кадастрален идентификатор 27454.501.228 по кадастралната карта на с.Емона, отреден за „жилищно строителство”, актуван с АчОС №6278/10.11.2015г.  на съсобственика на имота Кирил Дяков Дяков, ЕГН с адрес гр.София, ул.”Маестро Кънев”№79, за сумата от 1723 лв.  /хиляда седемстотин двадесет и три лева/ без ДДС.”

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 036/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.1026 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 95

 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36,ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет реши:

     І.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.1026 по кадастралната карта на с. Кошарица, находящ се в м.”Под село”, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя , категория VІІІ, на площ от 4 999 кв.м при съседи: 39164.17.610; 39164.17.567; 39164.17.577; АОС№6336/07.01.2016г., при следните условия:

1. Начална тръжна продажна цена – 25 610.00лв. без ДДС.

2. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 2561.00лв.

3. Стъпка за наддаване – 2 000лв.

ІІ. Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Общината да определи останалите условия по търга.“

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

   ПО т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 037/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти за отглеждане на животни.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 96

 

 

На основание на  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на общински имоти, както следва:

            1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор с кадастрален идентификатор 73571.48.205 по КК на с.Тънково, на площ от 2 300кв.м, м.”Дядо Ивановата чешма”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, АОС № 6270/30.09.2015г., 

            2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор с кадастрален идентификатор 73571.48.206 по КК на с.Тънково, на площ от 1 999кв.м, м.”Дядо Ивановата чешма”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, АОС № 6272/30.09.2015г.,  за срок от 10 /десет/ години, за отглеждане на животни, при следните условия:

ІІ. Начална тръжна годишна наемна цена:

За  поземлен имот 73571.48.205 - 75.90лв. без ДДС.

За  поземлен имот 73571.48.206 - 65.97лв. без ДДС.

ІІІ. Стъпка за наддаване:

За  поземлен имот 73571.48.205 – 5лв..

За  поземлен имот 73571.48.206 – 5лв.

ІV. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена:

За  поземлен имот 73571.48.205 – 7.59лв..

За  поземлен имот 73571.48.206 – 6.60лв.

V. Специфични условия:

- Имотите да се използват за отглеждане на животни.

- В търга могат да участват само лица, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

VІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 038/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.29.51 по кадастралната карта на с. Баня.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 97

 

На основание на  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

            І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.29.51 по кадастралната карта на с. Баня, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, на площ от 2000 кв.м, АчОС №6268/30.09.2015г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 60.00 лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 6.00 лв.

     ІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 040/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис, находящ се в гр. Несебър, ул. Хан Крум“ № 24.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 98

 

І. На основание  чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ , Общинският съвет – Несебър реши:  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имот – Офис, състоящ се от две стаи с обща площ от 20.30 кв.м., находящ се на първи етаж в административна сграда с кад.№51500.502.149.1, гр.Несебър, АчОС №434А/26.01.1998 г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена - в размер на 205.00 лв. /двеста и пет лева/ с ДДС съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

2. Срок за отдаване под наем – до започване реконструкция, надстройка и саниране на сграда с кад.№51500.502.149.1 гр.Несебър, но не повече от 5 /пет/ години.

3. Специфични условия:

               - Предоставеният имот да се използва единствено за офис за предоставяне на услуги в обществен интерес.

4. Критериите за оценяване са:

                К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

              К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината, за административната дейност на общината и др.

                                                              (БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

              К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

5. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

         Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 041/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Гюльовца.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 99

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Стоматологичен кабинет, находящ се в сграда с кадастрален №18469.501.223.3 по кадастралната карта на с.Гюльовца, представляваща южно крило на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в УПИ I, кв.23, АпОС №2370/17.04.2006г., с полезна площ от 21.24 кв.м. /помещение 5а по арх.проект/, ведно с 6,1 кв.м ид.части от общите части на сградата, при следните условия:

Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 113.52 лв. /сто и
тринадесет лева и петдесет и две стотинки/ с ДДС,   определена съгласно чл.24 и
Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ.

Специфични условия на конкурса:

Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І.;

Кандидатите да са лекари по дентална медицина;

Кандидатите да сключат договор с РЗОК;

Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

Кабинета да работи целогодишно и лекарят да бъде на  разположение през дните, които кабинета не работи;
3. Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв - Оточки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;

При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица -3точки;
При 4 дневна работна седмица - 4точки;

При 3 дневна работна седмица - 3точки;

          КЗ - Активност на профила

До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;

До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена -   15 точки,  като за всяка следваща

низходяща се намаля с 1 точка;

К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване -5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.

4.  Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

         Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 042/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Помещение № 16, находящо се в едноетажна сграда „Лъки“ с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 100

 

            1. На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, предоставя на ТП на НОИ – гр. Бургас към НОИ-Бургас,  чрез директора му Енчо Жеков, безвъзмездно за управление общински имот, представляващ: Помещение №16 на площ от 10 кв.м., находящо се в едноетажна сграда „Лъки”, с идентификатор 51500.502.393.1 по кадастралната карта на гр.Несебър, построена в УПИ І, кв.92 по плана на гр.Несебър, съставен АчОС №1477/04.11.2002г., за срок от 3 /три/ години.”

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 043/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение за банков офис.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 101

 

 На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с  чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ ,           Общински съвет – Несебър реши :

 І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение на площ от 12 кв.м, находящо се в Офис №1 за административно обслужване, представляващ част от пристройка към съществуващата административна сграда на Община Несебър  в гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10, кв.89, УПИ І по плана на гр.Несебър, АОС №690/22.06.2000г. , при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена - в размер на 218.00 лв. /двеста и осемнадесет лева/ с ДДС съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС -Несебър.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет / години.

3. Специфични условия:

           - Отдаваното помещение да се използва единствено за банков офис;

- Право да участват в конкурса имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ .”

4. Критериите за оценяване са:

                К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

             К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината, за административната дейност на общината и др.

                                                          (БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

          К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

5. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

         Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 027/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект: подземна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цифрова телевизия  и интернет в гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 102

 

       На  основание  чл. 62 ал.2 от АПК, Общински  съвет - Несебър изменя и допълва  Решение № 968 от Протокол № 27/20.11.2014 г. и същото придобива следната редакция: 

1. На основание чл. 281а, ал. 1, т.1 и 287, ал. 4 от ЗЕС във вр. с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА  Общински съвет Несебър

 1. Учредява право на прокарване на „Скат ТВ” ООД, ЕИК 102663917, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 47 за изграждане на обект: „подземна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цифрова телевизия и интернет в гр. Обзор” върху следните имоти:

- ул.Славянска с кадастрални номера в отделните части както следва:  ПИ 53045.501.440; ПИ 53045.501.444; ПИ 53045.501.453; ПИ 53045.501.438; ПИ 53045.501.129; ПИ 53045.502.494; ПИ 53045.502.495; ПИ 53045.502.487; ПИ 53045.502.474; ПИ 53045.502.459;  ПИ 53045.501.426; ПИ 53045.501.428;  ПИ 53045.501.427 общо на площ от 707.63 м².

- ул.Трети март- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 53045.502.466; ПИ 53045.502.467; ПИ 53045.502.471; ПИ 53045.502.486; ПИ 53045.502.493 общо на площ от 531.73м²

- ул.Кирил и Методий - с кадастрални номера в отделните части както следва:ПИ 53045.502.470; ПИ 53045.502.469; ПИ 53045.502.473; ПИ 53045.502.461 общо на площ от 215.98м².

- ул.Индустриална с кадастрален номер ПИ 53045.501.424 на площ от 30.26м²

- ул.Г.С.Раковски- с кадастрален номер ПИ 53045.501.425 на площ от 75.56м²

- ул.Стара планина- с кадастрален номер ПИ 53045.501.430 на площ от 42.85м²

- ул.Витоша- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 53045.501.437; ПИ 53045.501.436 общо на площ от 100.38м².

- ул.Беласица- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ  53045.501.431; ПИ 53045.501.434 общо на площ от 127.06м²

- ул.Рила- с кадастрален номер ПИ 53045.501.435 на площ от 166.19м²

- ул.Младежка- с кадастрални номера в отделните части както следва:ПИ 53045.501.441; ПИ 53045.502.475 общо на площ от 247.86м²

- ул.Добротица- с кадастрален номер ПИ 53045.501.439 на площ от 61.25м²

- ул.Странджа-- с кадастрален номер ПИ 53045.501.446 на площ от 268.26м²

- ул.Средна гора- с кадастрален номер ПИ 53045.501.445 на площ от 112.38м²

- ул.Пирин- с кадастрален номер ПИ 53045.501.442  на площ от  57.13м²

- ул.Васил Левски- с кадастрален номер ПИ 53045.502.463 на площ от  267.72м²

- ул.Тодор Илчев- с кадастрален номер ПИ 53045.502.462 на площ от  64.64м²

- ул.Утро- с кадастрален номер ПИ 53045.502.465 на площ от  84.09м²

- ул.Черноморска- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 53045.502.480; ПИ 53045.502.145; ПИ 53045.502.295 общо на площ от 431.46м²

- ул.Иван Вазов- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 53045.502.464; ПИ 53045.502.476 общо на площ от 217.79м²

- ул.Иван Райков- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 53045.502.472; ПИ 53045.502.477 общо на площ от 114.66м²

- ул.Отец Паисий- с кадастрален номер ПИ 53045.502.470 на площ от  135.7м²

- ул.Княз Борис- с кадастрален номер ПИ 53045.502.479 на площ от  82.85м²

- ул.Цар Симеон- с кадастрален номер ПИ 53045.502.482 на площ от  118.12м²

- ул.Христо Ботев- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 53045.502.485; ПИ 53045.502.484 общо на площ от 182.33м²

- ул.Козяк- с кадастрален номер ПИ 53045.502.223 на площ от  205.72м²

- ул.Рибарска- с кадастрален номер ПИ 53045.502.488 на площ от  199.37м² 

- ул.Морска звезда- с кадастрален номер ПИ 53045.502.490 на площ от  17.91м²

- ул.Бриз- с кадастрален номер ПИ 53045.502.491 на площ от  77.46м²

- ул.Корал- с кадастрален номер ПИ 53045.502.492 на площ от  92.19м²  

- ул.Двойница- с кадастрален номер ПИ 53045.502.492 на площ от  96.73м²

- ул.Тракия- с кадастрален номер ПИ 53045.501.447 на площ от  123.93м² 

- ул.Първомайска- с кадастрален номер ПИ 53045.501.455 на площ от 255.68м²

- ул.Марица- с кадастрален номер ПИ 53045.501.454 на площ от 44.26м²

- ул.Кокиче- с кадастрален номер ПИ 53045.501.452 на площ от 120.26м²

- ул.Места- с кадастрални номера в отделните части както следва: ПИ 53045.501.459; ПИ 53045.501.456; ПИ 53045.501.450 общо на площ от 259.79м²

- ул.Белослав Маналов- с кадастрален номер ПИ 53045.501.449 на площ от 56.38м²

- ул.Искър- с кадастрален номер ПИ 53045.501.448 на площ от 90.26м²

- ул.Дунав- с кадастрален номер ПИ 53045.501.451 на площ от 205.44м²

- ул.Струма- с кадастрални номера в отделните части както следва:ПИ  53045.501.457; ПИ 53045.501.458 общо на площ от 81.18м²

- ул.Русалка- с кадастрален номер ПИ 53045.502.492 на площ от 130.52м². безвъзмездно съгласно чл. 287, ал. 3 от ЗЕС.

      2. В изпълнение на чл. 281а от ЗЕС възлага на Кмета на Община Несебър да сключи договор със „Скат ТВ” ООД за учредените по – горе вещни права.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 039/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улични пространства, които се включват в площта на новообразувани имоти, съгласно Решение № 707/14.02.2014 г. на Общински съвет-Несебър, за одобрение изменение на ПУП за кв.62 и кв.33 по плана на с. Равда. 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 103

 

  На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.6, ал.1, от ЗОС обявява за частна общинска собственост  поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС общински поземлени имоти, както следва:

-357 кв.м реално обособени от ПИ 61056.501.546 по КК на с.Равда- улично пространство и 34 кв.м реално обособени от ПИ 61056.501.545 по КК на с.Равда – улично пространство , които съгласно Решение№707/14.02.2014г. Общински съвет-Несебър  за одобряване на  ПУП-ПРЗ на имоти в кв.62 и кв.33 по плана на с.Равда се включват в площта на новообразувания УПИ І-544 в кв.62 урегулиран на площ от  4924кв.м,  отреден за „Жилищно строителство“;

-315кв.м реално обособени от ПИ 61056.501.527 по КК на с.Равда – улично пространство и 28кв.м реално обособени от ПИ 61056.501.545 по КК на с.Равда – улично пространство, които съгласно Решение№707/14.02.2014г. Общински съвет-Несебър  за одобряване на  ПУП-ПРЗ на имоти в кв.62 и кв.33 по плана на с.Равда се включват в площта на новообразувания  УПИ ХІХ-330 в кв.33 урегулиран на площ от  4941кв.м,  отреден за „Жилищно строителство“.“

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 033/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 488 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ VІІІ-447, 615,616 в кв.68 по плана на с. Равда, поради отпаднало предназначение.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 104

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.6, ал. 1, от ЗОС обявява за частна общинска собственост  поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС общински поземлен имот на площ от 488 кв.м,  който съгласно влязла в сила заповед №435/26.11.2015 г. на кмета на общината за одобряване на изменение на ПУП е част от нов УПИ VІІІ-447,615,616 в кв.68 по плана на с.Равда на площ от 5092 кв.м, отреден за „Жилищно строителство“.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 034/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.459 по КК и КР на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 105

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост  УПИ VІ-140 в кв.14 по плана на гр. Свети Влас – юг с отреждане „За трафопост“, кадастрален идентификатор 11538.502.459 по КК и КР на гр. Свети Влас, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал. 2 от ЗОС.“

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

 По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 052/18.01.2016 г. от Тодорка Желязкова Станелова – директор на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.  Докладна записка вх.№ 051/18.01.2016 г. от Тодорка Желязкова Станелова – директор на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър, относно отдаване под наем двора на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 19 гл. «за», 1 гл. „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 106

 

І. На основание чл. 41б ал.2  от Закона за народната просвета, делегира права на Тодорка Желязкова Станелова – директор на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър, за реализирането на собствени приходи,  като отдава под  наем за  детски атракционни дейности част от двора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър -  350 кв.м, намираща се в парцел ІV, квартал 57 „А” по плана на гр. Несебър.

     ІІ  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.7, от ЗОС и чл. 67, ал. 1 във връзка с бл. 66, ал. 1 и чл. 15а, ал. 3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  350 кв. метра  представляващи част общински имот-спортна площадка  находяща се в двора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, целият на площ от 2170 кв.м. за атракционна дейност ( детски колички  със собствени на наемателя атракционни съоръжения) посочен в приложената скица  № 2644/26.01.2012 г. при следните условия:

срок на договора – от 01.06.2016 г.  до 06.09.2016 г.

начална конкурсна месечна цена – 1000 /хиляда/ лева

специфични изисквания:

Горната дейност да се извършва с технически изправни атракционни съоръжения

Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др./ удостоверяващи възможност за осигуряване на подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.

Участниците да представят снимка на съоръженията, които ще използват.

Спечелилият конкурса е задължен да опазва спортната площадка и при повреждане на същата да я възстановява.

Критерии за оценяване са:

Предложената оферта за развитие на обекта

Конкурсната цена.

      ІІІ. Възлага на директора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър провеждането на конкурса и сключването на договора със спечелилия кандидат.

На основание чл.60 от АПК да допусне предварително решение на изпълнението.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 061/18.01.2016 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение към решение № 80 от протокол № 3/14.12.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 107

 

           На основание чл. 21 ал.1 т.6 и т.8  от ЗМСМА  Общинският съвет дава съгласие за съфинансиране със собствени бюджетни средства на следните обекти, както следва:

„Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 39164.501.144 по к.к. на с. Кошарица“ – съфинансиране 120 259 лв. с ДДС (представляващи 55% от общия бюджет на обекта)

Изграждане на „Зала за извънкласна дейност към СОУ “Любен Каравелов“  в УПИ I-общ. кв. 57 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.429 по кадастралната карта на гр. Несебър, с административен адрес гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1 – съфинансиране 64 854 лв. с ДДС (представляващи 55% от общия бюджет на обекта)

 

Предвид краткия срок за кандидатстване по перативната програма, на основание чл. 60 от АПК, да допуска  предварително изпълнение на Решението.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 044/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2016 г.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 108

 

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., Постановление №380/29.12.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община

1.Приема бюджета на Община Несебър за 2016 г., както следва в лева :

1.1 .По приходите  в размер на    61 300 000лв., съгласно /Приложение № 1 /

В т.ч.

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на

  7 652 243лв . в т.ч.:

   1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 

7 130 130лв.

   1.1.1.2.Преходен остатък от 2015г. в размер на 522 113лв., разпределен както следва:

52 927лв – за Функция „Отбрана и сигурност”                         

407 092лв – за Функция „Образование”             

 58 174лв - за Функция „Здравеопазване”                                              

 3 920в – за Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”

      1.1.2.Приходи от местни дейности  в размер на 53 647 757лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 26 400 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  19 101 907лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности  в размер на  718 200лв. в

т.ч.

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 256 200лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 54 400лв.

1.1.2.3.3..Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 407 600лв.

 1.1.2.4.Друго финансиране в размер на   3 907 790лв.    в  т.ч.

Временни безлихвени заеми  в размер на

/- /7 095 373лв.

Погашения на главници по ОбЦК и общински  заеми в размер на / - /6 092 210лв.

Получени дългосрочни заеми - 17 095 373лв.

1.1.2.5.Отчисления по Закона за управление на отпадъците в размер на  /-/400 000лв. 

1.1.2.6. Преходен остатък от 2015г. в размер на 3 919 860лв., разпределен както следва:

3 919 860 лв. –   разчетени в   дейност  „Чистота”-  функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” .

 

1.2. По разходите     в размер на     -     61 300 000 лв.

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи - съгласно  Приложение №2

2.Общински съвет - Несебър одобрява :

2.1.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №3.

2.2.Поименен списък на капиталовите разходи за 2016. в размер на 18 884 100лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №4а,б,в  в т.ч. разпределя целевата капиталова субсидия от Държавния бюджет в размер на 407 600лв, както следва:

За обект „”Основен на ремонт на път от кръгово кръстовище на  път І-9 Бургас- Варна до с.Равда” – 407 600лв.

2.3.Обекти, които ще се  финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”/Приложение №5/.

2.4.План сметка на планираните приходи и разходи от туристически данък за 2016г /Приложение №6/.

2.5.На основание чл.21 т.2 от ЗМСМА определя числеността на персонала и разходите за заплати в бюджетните организации през 2016г., както следва:

2.5.1.Определя численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №7.

2.5.2. Определя численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №8.

3.Определя следните лимити за дофинансиране на училищата на територията на общината , без капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти:

                         - За училища с брой деца до 200 –  до 60%  от стандарта на  ученик;

                        - За училища с брой деца от 201  до 350 –  до 40%  от стандарта на  ученик;

                        - За училища с брой деца от 351  до 500 –  до 30%  от стандарта на  ученик;

                        - За училища с брой деца над 500 –  до 20%  от стандарта на  ученик,

 като   80%  от разходите за дофинансиране училищата целево използват за покриване на разходи за вода , горива, ел. енергия , храна и учебни помагала. За училища , отопляващи  други общински сгради, при доказан  недостиг на бюджетни средства по §1016 – Вода, горива и ел.енергия  през  бюджетната година  се дофинансират с допълнителни средства.

4.Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете в размер на 685лв. , като стандарта не включва  разходите за отопление,текущи ремонти и капиталови разходи.

5.Общински съвет – Несебър приема разчета  на следните целеви разходи в лева :

   5.1.За членски внос и участие в нетърговски организации  - 20  000лв.

  5.2.Помощи за погребение -   20 000лв.

  5.3.Помощи за социално слаби граждани  и по програма „Ин витро”по решение на Общински съвет  -  до 300 000лв.

  5.4.Еднократна финансова помощ за новородени   - и др. в размер до  550 000 лв в т.ч. 10 000 лв.  за награден фонд „ 10 най- добри спортиста на годината” 

  5.5.За превози – до    150 000лв.

в т.ч.

5.5.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на пенсионерските месечни карти за вътрешноградски транспорт.

5.5.2.Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 60 пенсионерски карти до края на 2016г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр.Обзор – 4бр., гр.Свети Влас, с.Равда  , с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица и с.Гюльовца – по 8 карти за всяко селище; с.Приселци , с.Паницово, с.Раковсково и с.Баня – по 2 карти за всяко селище.Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

5.5.3.Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в

Община Несебър за учебно време, по ред определен от кмета на общината.

     5.5.4.Дава  съгласие  да  бъдат  заплащани стойността  на абонаметни карти,  за междуградски транспот  в  района  на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства  за  учебно време по ред  определен от  директорът на съответното училище

 Директорът изготвя списък на пътуващите  ученици ,който се   утвърждава  от кмета на Общината.

       Общият  брой  на  правоимащите ученици не може да надвишава  25 % от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответният

 директор  с   решение на Общинският съвет може да бъде  променян  процента на правоимащите ученици.

5.5.5. На основание чл.36, ал.1 от ЗНП и чл.67 от ППЗНП, Общински съвет – Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр.Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени  документи  / билети или фактура за закупена карта.

6.Приема следните лимити за  целеви разходи:

            6.1.Социално-битови  разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

            6.2.Представителни разходи в размер на 220 000 лв.

             В т. ч.  

Кмет на Община , кметове на кметства  - 100 000лв.

Кмет на гр.Обзор                                                    - 10 000лв.

Кмет на гр.Свети Влас                                           - 10 000лв.

Кмет на с.Равда                                                       - 10 000лв.

Председател на Общински съвет             - 90 000 лв.

7.На основание чл.40, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС №380/16.01.2015г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Р.България за 2016г. ОС-Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в  размер на 85% от  стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

7.1.Разходите  се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти).

7.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.

7.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията  се изчислява пропорционално на отработените дни.

7.4.Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани  транспортни разноски от  местоживеенето  до местоработата и обратно на  лица, назначени през 2016., след приемане на настоящото решение, на  свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

7.5.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго

населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходите, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение. 

7.6.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.7.1. , т.7.5. на служители и работници , които в течение на календарната година сменят местоживеенето си , след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.съгласно  Приложени  Списъци

8.Приема разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 267 000лв., в т.ч.:        

            8.1.За спортни клубове – 700 000 лв.  

            8.2.За читалища – 337 000лв.

         8.3.За СНЦ „ Черно море” гр.Несебър - /пенсионерски клубове/ – 92 400лв . 

8.4.Други – в размер на -230 000лв. по решение на Общинския съвет, в т.ч: 

8.4.1. За Общински театър Несебър – 20 000лв.

9. Отпуска  средства за Районно служба   „Пожарна безопасност и  защита на населението ” гр.Несебър -  20 000лв.  за закупуване гориво,  5 000лв. за поддръжка и аварийни ремонти, 5 000лв за закупуване на комплект съоръжения за децата от МПО „Млад огнеборец” . Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 30  000лв. от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от  ОД на МВР - „Пожарна безопасност и  защита на населението ”  за периода 01.07.2016г. – 31.08.2016г.

10. Отпуска  средства за ОД на МВР гр.Бургас - РУ – гр.Несебър -  за закупуване на  гориво 40 000лв. и за материали – 21 600лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 30  000лв. от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 8 служители от  ОД на МВР    за периода 01.06.2016г. – 10.09.2016г.

11.За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, ветеринарен лекар гр.Несебър - 60% от стойността на билетите / карта /, съгласно заверен график на дежурствата.

12.За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 55 000лв. Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура.

13.За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа контролни прегледи в гр.Бургас/.

14.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Бяла – 5 000лв.

15.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Несебър – 5 000лв.

16.За финансово подпомагане на ОЛКК при МБАЛ „Поморие” ЕООД –

7 000лв.

17.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

            16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

            16.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

            16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени разходи .

18.Оправомощава кмета на общината да актуализира общинския бюджет с размера на  постъпилите  и разходвани средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

19.Общински съвет –Несебър  определя списък на- второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити , съгласно Приложение №9.

20.Възлага на кмета да:

            20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

            20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

20.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

20.5. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

20.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

21.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства за ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

            21.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма , но не по-късно от края на 2016г.

            21.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

            21.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

            21.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.

22.Определя максимален размер на новия общинския дълг за 2016г. в размер на 17 100 000лв.

23.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани за 2016г. в размер на 48 440 000лв.

24.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016г. в размер на 59 974 000лв.

25.Упълномощава кмета:

            25.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

            25.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

            25.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

26.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №10. и

27 Приема за сведение Доклад за проекто – бюджета на Община Несебър за 2016г. съгласно Приложение №11.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Доклад вх.№ 024/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ за обект: „Външно водоснабдяване“ за поземлен имот 39164.26.136 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Сокбунар“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 109

 

        На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 изр.ІІ от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А:

               ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно водоснабдяване” за ПИ  39164.26.136 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сокбунар”, преминаващ през имоти  през имоти 39164.26.16 и 39164.26.22- с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване - полски път собственост на Община Несебър и достига до имот с идентификатор 39164.26.136 с  дължина на трасето  420.71 м.л., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

                  С парцеларният план се засягат следните имоти с идентификатори : 39164.26.12;  39164.26.16; 39164.26.19; 39164.26.22; 39164.26.67; 39164.26.71.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

    Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 022/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Кабел 29кV“ в м. „Ага чешме“ и м. „Варницата“ в землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а  от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 110

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект:Кабел 20кV” от  ПИ 11538..11.4  до  ПИ 11538.11.5, от ПИ 11538.11.5 до ПИ 11538.13.11 и от ПИ 11538.13.11 до ПИ 11538.13.15 в местност „Ага чешме”  и  местност  „Варницата” в   землище  гр.Свети Влас и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

   2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. Трасето на кабелите започва от БКТП  в  ПИ 11538.11.4, пресича полски път ПИ 11538.11.18 и преминава по местни пътища ПИ   11538.9.154  и  ПИ 11538.13.155. От ПИ 11538.9.154 се прекарва отклонение за захранване на  БКТП  в  ПИ 11538.11.5,  през ПИ 11538.9.154  и  ПИ 11538.11.18.

 От ПИ 11538.13.155 се прекарва отклонение за захранване на БКТП в ПИ 11538.13.11 през  ПИ 11538.13.155 и ПИ 11538.12.162 и от ПИ 11538.13.155 се прекарва отклонение за захранване на БКТП в ПИ 11538.12.15 през ПИ 11538.13.155 и ПИ 11538.12.164.

Дължината на трасето е 708.44 м, в земеделска и транспортна територия.

Определя се сервитут 1м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Общата площ на сервитута е 1 373.15м.

  3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :„Кабел 20кV”от  ПИ 11538..11.4  до  ПИ 11538.11.5, от ПИ 11538.11.5 до ПИ 11538.13.11  и от  ПИ 11538.13.11 до ПИ 11538.13.15 в местност „Ага чешме”  и  местност  „Варницата” в   землище  гр.Свети Влас. 

        Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

        На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

             Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.           

     

           По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред Доклад вх.№ 025/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ за обект: ПУП-ПП за „Главен водопровод от деривация „Камчия“ до водоем „Ханска шатра“ – ІІ-ри етап“, попадащ в землищата на с. Равда, с. Тънково, с. Кошарица и гр. Несебър, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 111

 

 

             На основание  чл.129, ал,1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА

      О Д О Б Р Я В А:

           ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън    границите на урбанизираните територии – обект: „Главен водопровод от  деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра”-ІІ-ри етап в землищата на с.Равда, с.Тънково, с.Кошарица и гр.Несебър, община Несебър.”,

преминаващ през имоти в землището на с.Равда както следва  :  ПИ 61056.1.103-с начин на трайно ползване за местен път; ПИ 61056.90.100-с начин на трайно ползване за селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър

в землището на с.Тънково : ПИ 73571.9.106; ПИ 73571.9.108; 73571.10.14; ПИ 73571.10.15; ПИ 73571.12.62; ПИ 73571.12.63; 73571.13.33; ПИ 73571.14.18; 73571.18.37-всички с НТП за селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър, ПИ 73571.27.145 с НТП за път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост, ПИ 73571.47.21 с НТП за местен път в собственост на община Несебър, ПИ 73571.48.1 с НТП пасища,мери в собственост на община Несебър,  ПИ 73571.48.189- с НТП-друг вид земеделска земя в собственост на община Несебър, ПИ 73571.49.214 и ПИ 73571.49.67- с НТП пасища,мери в собственост на община Несебър,  ПИ 73571.49.68 и ПИ 73571.49.74 с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър;  ПИ 73571.49.81 с НТП друг вид земеделска земя в собственост на община Несебър, ПИ 73571.49.93 с НТП водни течения-ПДС; ПИ 73571.49.207-урбанизирана територия в собственост на „Съни Дей 2006” ЕООД, ПИ 73571.201.1 с НТП друг вид дървопроизводителна гора в собственост на Държавно лесничейство-Несебър,

землището на с.Кошарица :  ПИ 39164.11.465 с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; ПИ 39164.11.466  с НТП пасища,мери в собственост на община Несебър,  ПИ 39164.11.468 с НТП отводнителни канали  ЧДС, ПИ 39164.12.27 и  ПИ 39164.12.105 с НТП  селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; ПИ 39164.12.106 с НТП пасища с храсти  в собственост на община Несебър, ПИ 39164.12.113 с НТП отводнителни канали ЧДС, ПИ 39164.29.26 с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; ПИ 39164.29.85  с НТП пасища,мери в собственост на община Несебър,

 землището на гр.Несебър :  ПИ 51500.5.12  с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър,  ПИ 51500.5.23  с НТП за водостопанско хидромелиоративно съоръжение  в собственост на община Несебър, ПИ 51500.22.105  с НТП за водостопанско хидромелиоративно съоръжение  в собственост на „ВиК” ЕАД,  ПИ 51500.22.108 и  ПИ 51500.22.118  с НТП  селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; 51500.37.12  с НТП  за местен  път в собственост на община Несебър; 51500.47.33  с НТП изоставени естествени ливади поради маломерност в собственост на община Несебър; 51500.47.34 с НТП за водостопанско хидромелиоративно съоръжение  в собственост на община Несебър, 51500.57.51  с НТП за път от републиканската пътна мрежа ПДС, ПИ 51500.57.53  с НТП  селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър;  ПИ 51500.63.34 с НТП напоителни канали ЧДС, ПИ 51500.200.2  с НТП за път от републиканската пътна мрежа ПДС,  ПИ 51500.200.8, ПИ 51500.201.31 и ПИ 51500.203.7  с НТП друг вид дървопроизводителна гора в собственост на ДДС-Несебър,  ПИ 51500.203.14 с НТП за местен път   в собственост на община Несебър  и ПИ 51500.203.19  с НТП  селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; с  дължина на трасето е 13 799 м.л., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Доклад вх.№ 030/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за УПИ VІІ-252 в кв.6501.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 112

 

             Общински съвет – Несебър като взе предвид изложеното в доклада  и се убеди, че са спазени изискванията на закона  на  основание на чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА,

Одобрява

план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ VІІ-252 в кв.6501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.364 по кадастралната карта на гр. Несебър.

В частта план за застрояване се променя номера на имота от УПИ VІІ-252 на УПИ VІІ-364 в съответствие с идентификатора му по кадастралната карта  запазва се отреждането на имота „За курортно и жилищно строителство”, запазва се устройствената зона „Ок” и се променят устройствените показатели за УПИ VІІ-364 както следва: Плътност на застрояване се запазва 30%, Кинт от 0,8 на 1,5, Максимална етажност от 3 етажа /Нкорниз 10м./ на 4 етажа /Нкорниз 12м./ и минимално озеленената площ се запазва 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Доклад вх.№ 029/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за УПИ ІІІ-392,395 в кв.3602.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 113

 

            Общински съвет – Несебър като взе предвид изложеното в доклада  и се убеди, че са спазени изискванията на закона на  основание на чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1 т.11, от ЗМСМА,

Одобрява

           план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ ІІІ-392,395 в кв.3602 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.656 по кадастралната карта на гр. Несебър.

В частта план за застрояване се променят линиите на застрояване към уличнорегулационните граници, намалявайки ги от 5,00м. на 3,00м. с цел изграждане на едноетажен снек-бар към басейн към апартаментен хотел.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

   По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 028/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Кабели ниско напрежение за външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда със специализиран ресторант в поземлен имот ХІV-406 в кв.26 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 114

 

            На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър:

О Д О Б Р Я В А

            Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Кабели ниско напрежение  за външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда със специализиран ресторант” в ПИ ХІV-406, кв.26 с идентификатор по КК 11538.504.510  по плана на С.О.”Инцараки”, землище  гр.Свети Влас, преминаващи през имоти  ПИ 11538.504.596 и ПИ 11538.504.611 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас”, преминаващи през имоти общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.596 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и ПИ 11538.504.611 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица . Трасето започва от съществуващ БКТП „Инцараки 4” в ПИ с идентификатор 11538.2.96, преминава през второстепенни улици с идентификатори 11538.504.596 и 11538.504.611 до ново електромерно табло пред УПИ ХІV-406, кв.26 с идентификатор по КК ПИ 11538.504.510  по кадасралната карта на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето е 258м. и  създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на трасето с обща площ 533кв.м, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

              Решението да се обнародва в Държавен вестник.

              Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

    По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 007/11.01.2016 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2015 г. и приемане общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2016 г.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 115

 

На основание 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет

Приема отчета за дейността на комисията по стипендиите /избрана от Общински съвет – Несебър с решение № 14 от протокол № 3/14.12.2015 г. / през 2105 година, неразделна част от настоящото решение.

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2106 година.

Отчета и общинската програма са неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 023/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в  община Несебър за учебната 2016 година.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 116

 

Утвърждава, считано от 01.06.2016 г.,  предложените от директора групи и брой деца в ОДЗ „Яна Лъскова” – Несебър за учебната 2015/2016 година, както следва:

             

І. Предучилищни детски заведения (ОДЗ и ЦДГ), които прилагат системата на делегираните бюджети:

1. ОДЗ  “Яна Лъскова” – гр. Несебър  - общо 332 деца

 целодневни  групи – 9, в т.ч.

      подготвителни групи – 6 г. – 2, брой деца – 70

      подготвителни групи – 5 г. – 2, брой деца – 76

-    яслени групи – 2, брой деца – 56

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 071/25.01.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър за гласуване в общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 117

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър УПЪЛНОМОЩАВА кмета на община Несебър Николай Кирилов Димитров за представител по Закона за водите, на общината  в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас   както следва:

 Одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВикК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, със страни Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от «ВиК» – ЕАД Бургас и «Водоснабдяване и канализация ЕАД», – гр. Бургас. Упълномощаване на Вълчо Чолаков – председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от «ВиК» ЕАД Бургас с права да подпише одобрения договор от името на Асоциацията .

    Съгласуване на Допълнителен Бизнес – план на „Лукойл Нефтохимик – Бургас” АД„ за 2016 г.

ОПРЕДЕЛЯ Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър за представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 080/28.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с Проект “Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър”, по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на Европейския съюз

 

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 118

 

 

Дава съгласие Община Несебър да разработи и изпълни проект „Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър”, като кандидатства за финансиране по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, Първата покана за набиране на проектни предложения № 2014TC16I5CB005 – 2015 –1.

На основание чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява подписването на споразумение за партньорство с партньорите по проекта – Община Одрин, Република Турция, като Община Несебър, представлявана от кмета – Николай Димитров ще е партньор по проекта.

Дава съгласие доставеното оборудване по проект „Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър“ да се предостави за свободно и безвъзмездно ползване за целите на проекта за срок най-малко 5 години  след  приключване  на  проекта.

Възлага на Кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение от Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, Общината да финансира заемообразно дейностите по проекта до възстановяване на средствата, като осигури временна наличност на средства, както и да покрива всички недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 081/28.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с Проект  Съгласие за кандидатстване с Проект “Път към природа, история и култура”, по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на Европейския съюз

 

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 119

 

1.Дава съгласие Община Несебър да разработи и изпълни проект „Път към природа, история и култура”, като кандидатства за финансиране по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, Първата покана за набиране на проектни предложения № 2014TC16I5CB005 – 2015 –1.

 

2.Дава съгласие да бъде изградена екопътека в района на с. Кошарица, община Несебър, като изграждането й да бъде включено в дейностите на проект „Път към природа, история и култура”. Новоизградената инфраструктура, като обект на интервенция се предоставя за свободно и безвъзмездно ползване за целите на проекта за срок най-малко 5 години  след  приключване  на  проекта..

 

3.На основание чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява подписването на споразумение за партньорство с партньорите по проекта – Община Инеада, Република Турция, като Община Несебър, представлявана от кмета – Николай Димитров ще е партньор по проекта.

4.Възлага на Кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение от Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, Общината да финансира заемообразно дейностите по проекта до възстановяване на средствата, като осигури временна наличност на средства, както и да покрива всички недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.

 

Списъкът с поименното гласуване е приложен към настоящото решение.

 

                По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 082/28.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с Проект “Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели чрез опазване на световното културно и природно наследство”, по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на Европейския съюз.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 120

 

Дава съгласие Община Несебър да разработи и изпълни проект „Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели чрез опазване на световното културно и природно наследство”, като кандидатства за финансиране по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, Първата покана за набиране на проектни предложения № 2014TC16I5CB005 – 2015 –

 

Дава съгласие да бъде извършена „Реконструкция на улична мрежа - гр. Несебър, Стар град“, като изграждането й да бъде включено в дейностите на проект „Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели чрез опазване на световното културно и природно наследство”. Изградената улична инфраструктура, като обект на интервенция се предоставя за свободно и безвъзмездно ползване като такава за целите на проекта за срок най-малко 5 години  след  приключване  на  проекта.

 

На основание чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява подписването на споразумение за партньорство с партньорите по проекта – Община Къркларели, Република Турция, като Община Несебър, представлявана от кмета – Николай Димитров ще е водещ партньор по проекта.

 

Възлага на Кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение от Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, Общината да финансира заемообразно дейностите по проекта до възстановяване на средствата, като осигури временна наличност на средства, както и да покрива всички недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.

Поради изчерпване на точките от дневния ред, председателят на общинския съвет Румен Кулев закри заседанието

                                  

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

 

 

 

                                   Технически секретар-Протоколист Р. Бинчарова

                                                                                                 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия