За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 4/07.02.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка вх.№ 073/22.01.2020 г. от Виктор Борисов - зам кмет на Община Несебър, изпълняващ функциите на кмет, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г., относно определяне на представител на община Несебър в Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.                               

2.Докладна записка вх.№ 077/22.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър, относно приемане отчета за дейността на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2019 г.

3.Докладна записка вх.№ 090/24.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър - летен сезон 2020 г.                                                                             

4.Докладна записка вх.№ 093/24.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане структура на общинска администрация – Несебър.

5.Докладна записка вх.№ 112/28.01.2020 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър.

6.Докладна записка вх.№ 085/23.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2020 г.

7.Докладна записка вх. № 079/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

8.Докладна записка вх. № 080/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2020 г.

9.Докладна записка вх. № 014/06.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.22.97 по КК на гр. Несебър.

10.Докладна записка вх.№ 078/22.01.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2020 г.

11.Докладна записка вх.№ 070/21.01.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно допълнително възнаграждение на служители за работата им по проекти „“Обществена трапезария“ и механизъм лична помощ.

12.Докладна записка вх.№ 111/28.01.2020 г. от Николай  Димитров - кмет на Община Несебър, относно сключване на договор за БФП по проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“ /ARHICUP/, финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

13.Докладна записка вх. № 015/06.01.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ-184, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.293 в кв.6103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

14.Докладна записка вх. № 016/06.01.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ Х-11,12, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.683 и УПИ ХІІ-331, идентичен с идентификатор № 51500.507.13 по КК на гр. Несебър в кв.4001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

15.Предложение вх.№ 087/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-план за застрояване за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на нова водна камера на напорен водоем с обем V=4 500 м3 в ПИ 53045.521.3 по КК на гр. Обзор, община Несебър“.

16.Докладна записка вх.№ 086/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-общ. от кв.24 по регулационния план на гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.294 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

17.Предложение вх.№ 095/24.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план-план за застрояване, по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.43.32 и проект за подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.43.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, съответно в местността „Инджекьойско блато“ и в местността „Чаирите“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и обединяването им в нов поземлен имот.

18.Докладна записка вх.№ 096/24.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ І-12, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.30 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.7902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-Запад“.        `                                             

19.Докладна записка вх.№ 097/24.01.2020 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Несебър-нова част, гр. Несебър- стар град, гр. Несебър – ж.к. „Черно море“, к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Свети Влас, гр. Обзор, с.Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

20.Докладна записка вх.№ 094/24.01.2020 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

21. Докладна записка вх.№ 133/04.02.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

22. Докладна записка вх.№ 134/04.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 53 на Общински съвет – Несебър, прието по точка четиридесета от дневния ред, обективирано в проткол № 3/15.01.2020 г.

 23. Докладна записка вх.№ 142/06.02.2020 г. от Иван Николов Николов – управител на „Общински плажове Несебър“ ЕООД – гр. Несебър, относно одобряване на годишен финансов отчет за дейността на Общински плажове Несебър“ ЕООД – гр. Несебър за 2018 и 2019 г.

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 073/22.01.2020 г. от Виктор Борисов - зам кмет на Община Несебър, изпълняващ функциите на кмет, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г., относно определяне на представител на община Несебър в Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.         

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 63

На основние  чл.21, ал.1, т.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Наредба № 7 за реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия, Общински съвет – Несебър

 1. Определя  Красимира Тодорова Тодорова  ЕГН:..........................   – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности”  за представител на община Несебър в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 27.02.2020 г. от 11:00 ч., в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” 73  и  я упълномощава да гласува  „ЗА” по предложените в поканата проекти за решения по точките от обявения дневен ред, както следва:

1. Промяна в състава на съвета на директорите.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. 

3. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ на 17.03.2020 г. от 11:00 часа.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „УМБАЛ-Бургас”АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 077/22.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър, относно приемане отчета за дейността на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2019 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 64

            На основание чл.7 ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, приема отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2019 г., неразделна част от настоящто решение.

 

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 090/24.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър - летен сезон 2020 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 65

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1, приема

І. Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2020 г.

1. От 01 април  въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове:  КПП 1 ул.”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговските обекти от 7,30 до 12,30 часа.

ІІ. Организацията на движението по улиците „Месамбрия”, „Митрополитска” и „Мена” е еднопосочно, като същите са сигнализирани с пътни знаци.

ІІІ. В гр. Несебър - нова част – ул. „Отец Паисий”, в отсечката от ул. „Струма” до ул. „Любен Каравелов”, е целогодишно` затворена за движение на МПС, като достъпа за зареждане на търговските обекти се извършва във времето от 7.30 до 11.30 часа, без право на паркиране. За живущите на улицата, при необходимост, се осигурява постоянен достъп до жилището с МПС, без право на паркиране. Създадената организация е изпълнена с пътни знаци и боларди 

ІV. В гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул.”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.05.2020 г. до 15.09. 2020 г.

V. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.      град Несебър – стара част

        Паркинг „Север – голям”

        Паркинг „Север – малък”

        Паркинг „Морска гара”

        Крайбрежна алея – юг

2.     град Несебър – нова част

        Паркинг „Любен Каравелов”

        Паркинг„Вятърна мелница”– за леки МПС, автобуси и

         репатрирани МПС – целогодишно.

        Паркинг „Пощата”

        Паркинг „Яхтено пристанище”

        Паркинги в ж.к. „Черно море”

 1. к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

 1. гр. Обзор

Паркинг „Стадиона”

Паркинг до „Детска градина”

Паркинг „Градски парк”

Паркинг на ул. „Черноморска”

Паркинг на ул. „Трети март”

Паркинг „Ореха” и като наказателен

Паркинг кв. „Север”

 1. гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина наказателен

Паркинг „Централен плаж”

VІ. Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете Несебър, ж.к. „Черно море”, Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. Слънчев бряг- запад, да се определят зони за платено паркиране, Същите се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДП.

VІІ. Определя зони за кратковременно паркиране:

 - за гр. Обзор – паркинг пред кметство – гр. Обзор.

за гр. Свети Влас – паркинг пред кметство Свети Влас

В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

            VІІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

 • гр. Несебър – стара част – за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”
 • гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране - паркинги „Вятърна мелница”.
 • Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.
 • Автобусите извършващи атракционни превози и превози до аквапарковете, се движат по схеми определени от Общинска администрация.

ІХ. Определя терена срещу склад „Биляна”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

Х. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

ХІ. Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас, с. Равда /само за ул. „България“ и  при   аварйино спрели автомобили/ и к.к. «Слънчев бряг-запад», да се извършва включително и с технически средства съгласно ЗДвП. Репатрирането на неправилно паркираните МПС да се извършва от Община Несебър, със специализирани автомобили общинска собственост, на общински паркинги, като тяхната дейност  се осъществява със заповед на Кмета на Общината.

                                                                                 

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 093/24.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане структура на общинска администрация – Несебър.

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 7 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 66

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,

Приема структура на Общинска администрация – Несебър, считано от 01.03.2020 г. както следва:

Кмет на община

Кмет на кметство Обзор

Кмет на кметство Свети Влас

Кмет на кметство Равда

Кмет на кметство Оризаре

Кмет на кметство     Гюльовца

Кмет на кметство     Кошарица

Кмет на кметство     Тънково

Кметски наместник с. Баня

Кметски наместник с. Паницово

Кметски наместник с. Раковсково

Кметски наместник с. Приселци

Зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост”

Зам. кмет „Бюджет и финанси”

Зам. кмет “Търговия и туризъм”

Секретар на община

/Звена, извън обща и специализирана администрация/

Звено “Вътрешен одит” по чл.12 ал.2 т.3 ЗВОПС - 3 щ. бройки, в т.ч. ръководител на вътрешния одит 

Звено “Административно обслужване на Общински съвет” по чл.29а от ЗМСМА – 5 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Гл. експерт “ОМП” – 1 щ. бройки

Зав. регистратура по ЗЗКИ – 1 щ. бройки

Отдел „Канцелария” – 6 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел “Финансово-счетоводно обслужване” – 12 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел “Правно-нормативно обслужване ”   - 6  щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел “Човешки ресурси и ТРЗ” – 4 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” – 14 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел “Център за административно и информационно обслужване” /фронт офиси/ - 14 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главен архитект – 1 щ. бройки

финансови  контрольори  - 3 щ.бройки

Отдел “Бюджет и разрешителни режими” – 6  щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел “Местни данъци и такси” - 28 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел “Общинска собственост” -  7 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел „Управление на обществени поръчки” – 6 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Дирекция “Устройство на територията, инвестиционно планиране, строителство и  контрол върху строителството”  – 39 щ. бройки, в т.ч. директор

Отдел “Устройство на територията” – 18 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел “Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението”  - 8 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел “Контрол върху строителството”  - 12 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология” – 19 щ. бройки, в т.ч. директор

Отдел “Управление на проекти по еврофондове”  - 6 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел „Екология” – 12 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел  “Туризъм и туристическа реклама”  - 7 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел „Несебър-Световно наследство” – 6 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Дирекция „Здравеопазване и образование ” – 9 щ. бройки, в т.ч. директор

Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – 4 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел „Образование“ – 4 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел “Поддръжка общински сгради и автопарк” – 15  щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност” – 19 щ. бройки, в т.ч. директор

Отдел „Контролен блок” – 11 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Отдел „Информационна сигурност” – 7 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

Кметство Свети Влас - 7 щ. бройки.

Кметство Обзор - 15 щ. бройки

Кметство Равда - 6 щ. бройки

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 112/28.01.2020 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 67

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.75-79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет –Несебър, приема Наредба за  изменение  и допълнение  на  Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър както следва :

 §1. Текстът на чл.10, ал.(2) се изменя и придобива следната редакция:

„Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите. Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите възложители ” ,

§2. Текстът на чл.17 ал.(4)  се изменя  и придобива следната редакция:

„При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”

§3. В чл.38 ал.4  се  изменя и придобива следната редакция  „Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първата им регистрация за движение в страната.”

§4. В чл.43 се създава нова ал.3 със следния текст:

”При безвъзмездно придобиване на имущество, лицата подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.”

§5.  В чл.43 се създава нова ал.4 със следният текст:

„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.”

§6. В чл. 48 ал.(3) се  създава точка  т.5 със   следния текст:

            „ са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4. от ЗМДТ”      

§7.В ал.(4) на чл.48, се добавя последно изречение със следния текст:

„В случай, че не е подадена декларация в предвидения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.”

§8.В чл.48, ал.(7) текста  на  изречение второ се  заличава.

§9.  Текстът на чл.56 ал.(1) т.2  се изменя и  придобива следната редакция:

„лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.”

§10.В чл.65 текстът на ал.(2) се изменя и придобива следната редакция: „Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.“.

§11 В Приложение 1,  текстът на т.1 се изменя и придобива следната редакция:

 „1. Местата за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма”

 §12.В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §19 „  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба  № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на Община Несебър, приета с решение № .............../…….2020г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“

 

      По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 085/23.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2020 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 68

            На основание чл.26а от Закона за народните читалища и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър утвърждава културни календари на читалищата в община Несебър за 2020 г., неразделна част от решенето, както следва:

            НЧ «Яна Лъскова - 1905» - гр. Несебър, НЧ «Зора - 1928» - с. Оризаре, НЧ «Пробуда -1938» - гр. Свети Влас, НЧ «Саморазвитие – 1950» - с. Тънково, НЧ «Гоце Делчев – 1943» - с. Равда, НЧ «Изгрев – 1927» - гр. Обзор, НЧ «Светлина – 1928» - с. Гюльовца, НЧ «Светлина – 1928» - с. Кошарица», НЧ             «Пробуда 2016» - с. Баня, НЧ «Г. С. Раковски – 2013» - с. Раковсково и НЧ «Месемврия – 2015» - гр. Несебър.

 

 

По т.СЕДМА от дневния ред -Докладна записка вх. № 079/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 69

            На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.8 ал.8 от ЗОС и чл.3 ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Несебър приема Стратегия за управление на общинската собственост в община Несебър за периода 2019 – 2023 г., неразделна част от решенето.

 

 

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 080/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2020 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 70

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Несебър приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Несебър през 2020 г. неразделна част от решенето.

 

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 014/06.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.22.97 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 71

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.97 по КК и КР на гр.Несебър, трайно предназначение  на територията: Земеделска с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, находящ се в м. “Бостанлъка“, категория на земята при неполивни условия VІІІ /осма/, на площ от 1 157 кв.м., АОС №2321/19.12.2005г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 43,00 лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 3,00 лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 4,30 лв.

            4. Специфично условие: Имотът да се използва за земеделски нужди.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 078/22.01.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2020 г.

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 7 гл. «против от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 72

На основание чл.52 ал.1  и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., Постановление №381/30.12.2019г. за изпълнение на ЗДБРБ и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър и като взе предвид направените предложения от Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми, Общински съвет -Несебър

1.Приема бюджета на Община Несебър за 2020 година, както следва в лева :

1.1 .По приходите  в размер на    65 200 000лв., съгласно /Приложение № 1 /

В т.ч.

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на

  13 493 848лв . в т.ч.:

   1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на  13 006 393лв.

   1.1.1.2.Преходен остатък от 2019г. в размер на 596 009лв., от които  108 554лв – чужди средства по Програми в дейности по образованието, 487 455, лв, разпределени както следва:

 •   18 663лв – за Функция „Общи държавни служби””    
 •   37 373лв – за Функция „Отбрана и сигурност”           
 • 419 517лв – за Функция „Образование”             
 • 11 902лв – за Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”

 1.1.2.Приходи от местни дейности  в размер на 53 706 152лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 30 520 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  23 375 578лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности  в размер на  689 400лв. в

т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия-трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 95 000лв.

1.1.2.3.2.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 594 400лв.

1.1.2.4.Погашения на главници по  общински  заеми  в размер на  - 3 417 564лв.

1.1.2.5.Трансфери между бюджетни сметки в размер на   2 500 000лв. 

1.1.2.6.Друго финансиране в размер на   676 000лв.    в  т.ч.

 • Възстановен  временен безлихвен заем – 676 000лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2019г. в размер на 2 405 960лв., разпределени  във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”.

1.2. По разходите     в размер на     -     65 200 000 лв.

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи - съгласно  Приложение №2 и №2а

2.Общински съвет - Несебър одобрява :

2.1.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №3.

 • 2.2.Поименен списък на капиталовите разходи за 2020г. в размер на 11 154 736 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно  Приложение №4а  със следните  изменения и допълнения: Обект ”Инженеринг на спортна зала – стадион” сумата  от  400 000 лв.,   става  1 000 000 лв., обект „Паркоустройство и благоустрояване на площадно пространство на площад „Свобода“ и прилежащи улици” сумата от 717 920 лв., става 917 920 лв.

    Приложение № - Програма за проектиране за 2020 г. със следните изменения  и допълнения :

 • Проект за разширение на ул. ”Първа” от кръстовище с о.т.22 до о.т.236 по кадастралната карта на к.к. „Слънчев бряг“ - 10 000 лв.
 • Етапно проучване и проектиране на пешеходни трасета в обхвата на ул. ”Първа”  к.к. „Слънчев бряг-Запад“ – 10 000 лв.
 • ПУП-ПП, специализирана схема и ПУП-ПРЗ за лодкостоянки и пристанищни съоръжения за ПИ 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507 с. Равда - 10 000 лв.
 • Проект на мултифункционално спортно игрище в ПИ 61056.65.17  с. Равда – 10 000 лв.
 • Проект за разширение на  ул. ”Крайбрежна”  и  ул. ”Зорница”  с. Равда - 10 000 лв.
 • Етапно проектиране  на крайбрежна алея  с. Равда - 10 000 лв.
 • Проектиране на спортни площадки и игрища  к-с „Стария възел”  к.к. „Слънчев бряг“ -  10 000 лв.
 • Идеен проект  за скейт парк и парково пространство в ПИ 61056.502.583 с. Равда – 10 000 лв.
 • Средства в размер на 252 628 лв. да се пренасочат в бюджета на Кметство Равда, дейност 606  Изграждане и ремонт на ул. мрежа  - §1030 Текущи ремонти.

 в т.ч. одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  в размер на 594 400 лв, както следва:

 •  За обект „Паркоустройство и благоустрояване на площадно пространство на площад «Свобода» -  гр.Обзор” - 594 400 лв.

2.3.План сметка на планираните приходи и разходи от туристически данък за 2020 г. /Приложение №5/.

2.4.На основание чл.21 т.2 от ЗМСМА утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати в бюджетните организации през 2020 г., както следва:

2.4.1.Утвърждава численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №6.

2.4.2. Утвърждава численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №7.

3. Определя следните лимити за дофинансиране на училищата на територията на общината, без капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти:

                         - За училища с брой деца до 100  –  до 50 %  от стандарта на  ученик;

                        - За училища с брой деца от 101 до 200 –  до 25%  от стандарта на  ученик;

                        - За училища с брой деца над 200 –  до 10 %  от стандарта на  ученик,  като 80%  от разходите за дофинансиране училищата целево използват за покриване на разходи за вода, горива, ел. енергия, храна и учебни помагала. За училища, отопляващи  други общински сгради, при доказан  недостиг на бюджетни средства за вода, горива и ел. енергия  през  бюджетната година, при финансова възможност се дофинансират с допълнителни средства.

4. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете в размер на 750 лв., като стандарта не включва  разходите за отопление, текущи ремонти и капиталови разходи.

5. Общински съвет – Несебър приема разчета  на следните целеви разходи в лева:

5.1. За членски внос и участие в нетърговски организации  - 45 000 лв.

5.2. Помощи за социално слаби граждани  по решение на Общински съвет - до  180 000 лв.

5.3. Еднократна финансова помощ за новородени и по програма „Ин витро -  до  600 000 лв.

5.4. За превози – до 120 000 лв,  в т.ч.

5.4.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на абонаментни месечни карти за вътрешноградски транспорт, на пенсионирани  граждани, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс.

5.4.2. Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 64 пенсионерски карти до края на 2020 г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр. Обзор – 8 бр., гр. Свети Влас, с. Равда, с. Оризаре, с. Тънково, с. Кошарица и с. Гюльовца – по 8 бр. карти за всяко селище; с. Приселци, с. Паницово, с. Раковсково и с. Баня – по 2 бр. карти за всяко селище. Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

5.4.3. Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в Община Несебър за учебно време, по ред, определен от кмета на общината.

5.4.4. Дава  съгласие  да  бъде  заплащана стойността  на абонаметни карти,  за междуградски транспорт  в  района  на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства за учебно време, по ред, определен от директора на съответното училище.

           Утвърденият от директора списък на пътуващите ученици се представя на съответният превозвач.       

 Общият брой на правоимащите ученици не може да надвишава 25 % от списъчният състав на съответното училище, утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответния директор с решение на Общинския съвет може да бъде  променян  процента на правоимащите ученици.

5.4.5. Общински съвет – Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр. Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени  документи  /билети или фактура за закупена карта/.

5.4.6. Да се заплаща от бюджета на Общината стойността на вътрешноградския транспорт от гр. Несебър до Гробищен парк гр. Несебър за нуждите на населението в съботните дни през годината.

5.5. За награден фонд „Спортист на годината„ и „Ден на славянската писменност” - по решение на Общинския съвет - до 20 000 лв.

5.6.  За стипендии  – до 40 000 лв.

5.7. Средства за фонд „Култура” в размер на 50 000лв.

6. Приема следните лимити за  целеви разходи:

6.1. Социално-битови  разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

6.2. Представителни разходи в размер на   75 000 лв.,

             В т. ч.  

Кмет на Община                                           - 50 000лв.

Председател на Общински съвет               -  25 000 лв.

7. На основание чл.34, ал.1, т.2 от ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Общински съвет-Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в  размер на 85% от  стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

7.1. Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти).

7.2. При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.

7.3. При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията се изчислява пропорционално на отработените дни.   

 7.4. Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани  транспортни разноски от  местоживеенето до местоработата и обратно на  лица, назначени през 2020 г., след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

7.5. Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходи, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение. 

7.6. Част от транспортните разходи на лицата от непедагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 85 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходи, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение, съобразно бюджета на учебното заведение.

7.7. Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.7.1. и т.7.6. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота, съгласно приложените списъци.

8. Приема разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 513 000лв., в т.ч.:   

8.1. За спортни клубове – 860 000 лв. 

8.2. За читалища – 360 000 лв.

8.3. За СНЦ „ Черно море” гр. Несебър - /пенсионерски клубове/ – 93 000лв .

8.4. За други сдружения с нестопанска цел, регистрирани на територията на Община Несебър и извършващи дейности в полза на местната общност - до 120 000 лв., разпределени съгласно решение на Общинския съвет. 

8.5. По чл.21 ал.3 от Закона за вероизповеданията -  80 000 лв., разпределени съгласно решение на Общинския съвет. 

9. Отпуска  средства за Районна служба „Пожарна безопасност и  защита на населението” гр. Несебър – 5 000 лв. за закупуване на гориво, 10 000 лв. за материали, поддръжка, аварийни ремонти, в т.ч. за провеждане на районно състезание на МПО „Млад огнеборец” и  за закупуване на строителни материали за основен ремонт на фасадата на сградата на РС ПБЗН-Несебър.  Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 30  000 лв.  от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от ОД на МВР - „Пожарна безопасност и защита на населението ”  за периода 01.07.2020 г. – 31.08.2020 г.

 10.  Отпуска  средства за ОД на МВР гр. Бургас - РУ – гр. Несебър -  за закупуване на гориво 50 000 лв. и за материали – 32 000 лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 260  000 лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 68 служители от  ОД на МВР за периода 01.06.2020 г. – 20.09.2020 г.

 11. За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, ветеринарен лекар гр. Несебър - 80% от стойността на билетите /карта/, съгласно заверен график на дежурствата.

12. За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 60 000 лв. Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура.

13. За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа, контролни прегледи в гр. Бургас/.

14. За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр. Бяла – 10 000 лв., в т.ч. 5 000 лв. целеви разходи за поемане на транспортни разходи от местоживеене до месторабота на персонала, работещ  във филиала.

15. За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр. Несебър – 5 000 лв.

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени разходи

17. Оправомощава кмета на общината да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

18. Общински съвет –Несебър  определя разпоредителите с бюджет  от по-ниска степен по бюджета на Община Несебър, съгласно Приложение №8.

19. Възлага на кмета на общината:

19.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

19.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

19.4. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

20.Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства за ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

20.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

20.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

20.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

20.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.

21. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани за 2020 г. в размер на не повече от 15 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

22. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на не повече от 50 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

23.Упълномощава кмета на общината:

23.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

23.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

23.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

24. Приема доклад за проекто – бюджета на Община Несебър за 2020 г. съгласно Приложение №9.

25. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №10.

26 Измененията и допълненията от проекто бюджета, приети с настоящото решение  да се отразят, съгласно изискванията на Единната бюджетна класификация, както следва:

 • Намаля Функция 3 Образование  –  до финансиране  с 522 628 лв.
 • Намаля  бюджета на Общинска администрация, както следва:
 • Дейност 122,§1020 - 100 000 лв.
 • Дейност 122,§1901 -   10 000 лв.
 • Дейност 604,§1016 - 100 000 лв.
 • Дейност 623,§1020 - 200 000 лв.
 • Дейност 849,§1020 - 100 000 лв.
 • Дейност 849,§1030 - 100 000 лв.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 070/21.01.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно допълнително възнаграждение на служители за работата им по проекти “Обществена трапезария“ и механизъм лична помощ.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 73

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с  Вътрешните правила за работна заплата за Общинската администрация и Вътрешните правила за работна заплата на Общинските бюджетни структури, Общински съвет - Несебър дава съгласието си да се изплати допълнително възнаграждение на служители от Управление "Социални грижи и услуги" – гр. Несебър, Домашен социален патронаж и общинска администрация за работата им по проектите "Обществена трапезария" и "механизъм лична помощ", както следва: по 1 /един/ час за всеки отработен ден - допълнително трудово възнаграждение в размер по часова ставка от минималната часова работна заплата.

            На основание чл.60 от АПК  допуска предварително изпълнение  на решението .

 /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 111/28.01.2020 г. от Николай  Димитров - кмет на Община Несебър, относно сключване на договор за БФП по проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“ /ARHICUP/, финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 74

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА,

1.Общински съвет Несебър, дава съгласие Община Несебър да гарантира съфинансиране на стойност 29 526.40 Евро, което представлява 8% от общия бюджет на Община Несебър за периода на изпълнение на проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“ (ARHICUP), както и да гарантира всички недопустими или други допълнително възникнали разходи, свързани с проекта;

2.Поради краткия срок, отпуснат от Управляващия орган на програмата за осигуряване на необходимите документи за подписване на договор,  на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

          

 

 По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 015/06.01.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ-184, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.293 в кв.6103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 75

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ III-184, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.293 в кв. 6103

по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя номера на имота от УПИ III-184 на УПИ III-293, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, променя на отреждането от „За курортно строителство“ в „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ III-293 /ПИ 51500.506.293/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,50, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се  обяви  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от  обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 016/06.01.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ Х-11,12, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.683 и УПИ ХІІ-331, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.13 по КК на гр. Несебър в кв.4001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 76

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър Одобрява  проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ X-11,12, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.683 и УПИ ХII-331, идентичен с поземлен имот е идентификатор №51500.507.13 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ Х-11,12 /ПИ 51500.507.683/ с площ 3242 кв.м. и УПИ ХII-331 /ПИ 51500.507.13/ с площ 1041 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ Х-683,13 с площ 4283 кв.м. (в съответствие удостоверение №25-210937-30.08.2019г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, ведно със скица-проект №15-795932-30.08.2019г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас), който се отрежда „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за новообразувания УПИ Х-683,13: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се  обяви  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 087/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-план за застрояване за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на нова водна камера на напорен водоем с обем V=4 500 м3 в ПИ 53045.521.3 по КК на гр. Обзор, община Несебър“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 77

На основание чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, като съобрази мотивите, изложени в предложението на Заместник кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор №53045.521.3, с площ 6747 кв.м., съгласно КККР е с начин натрайно предназначение на територията „Територия заета от води и водни обекти” и начин на трайно ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, частна държавна собственост. Заданието предвижда отреждане на имота „За водоем” и обособяване на застрояване с нова водна камера, а по ТУП на община Несебър имота е отреден за „Трайни насаждения”.

          На основание чл. 124б, ал. 1 и във връзка с чл. 125 от ЗУТ одобрява, задание за изработване на План за застрояване за поземлен имот с идентификатор № 53045.521.3 по КККР на гр.Обзор.

         На основание чл. 124 б, ал. 4  от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

         Решението да се съобщи на заинтересованите лица по установения ред.

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 086/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-общ. от кв.24 по регулационния план на гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.294 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 78

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ  Общински съвет–Несебър дава съгласие за процедиране и одобряване на представения проект, с който се  предвижда промяна на ПУП - план за регулация и застрояване и РУП за УПИ I-общ. от кв.24 по регулационен план на гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.294 по КК на гр. Обзор, който касае промяна отреждането на УПИ I-обш. в кв.24 от „за МНО” на „за археологически музей, жилищни сгради, КОО и трафопост”, промяна на устройствените показатели, както следва: максимален коефициент за интезивност на застрояване (К инт.) от 1,14 на 1,20; максимална плътност на застрояване (П застр.) от 44% на 60%; начин на застрояване от свързано в свободно основно застрояване, при запазване характера на застрояване – с малка височина, устройствена зона „Жм” и минимално озеленена площ 40%.

        Разработката предвижда надстрояване на две от законно изградените в УПИ I-обш. обществени сгради с идентификатори по КК 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и установяване на намалено отстояние през страничната регулация между сградите в УПИ I -обш. и УПИ IX-340 , съгласно чл.36, чл.2 от ЗУТ.

 

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 095/24.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план-план за застрояване, по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.43.32 и проект за подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.43.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, съответно в местността „Инджекьойско блато“ и в местността „Чаирите“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и обединяването им в нов поземлен имот.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 79

  На основание чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, т. 1 от ЗУЧК от ЗУЧК и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди В ЧАСТТА МУ по отношение на поземлен имот с идентификатор №51500.43.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Чаирите“, като заданието предвижда промяна на начина на трайно предназначение на ПИ 51500.43.6 от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, както и обединяване на ПИ 51500.43.32 с площ 13997 кв.м. и ПИ 51500.43.6 с площ 1443 кв.м. в нов поземлен имот с площ 15440 кв.м., отреждането на новообразувания имот „За обществено обслужване, търговия и трафопост“, въвеждане на устройствена зона „Оо“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания поземлен имот: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124 б, ал. 2 чрез обявление, което да се постави на определеното място в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл.124б, ал. 4 настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 096/24.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ І-12, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.30 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.7902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-Запад“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 80

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет –  Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-12, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.30 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ I-12 /ПИ 51500.506.30/ с площ 2516 кв.м. се разделя на новообразувани УПИ I-30 с площ 838 кв.м., УПИ Х-30 с площ 839 кв.м. и УПИ IХ-30 с площ 839 кв.м., (в съответствие с удостоверение №25-260912-23.10.2019г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, ведно със скица-проект №15-965377-23.10.2019г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас), имотите се отреждат „За курортно строителство“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за новообразуваните УПИ I-30, Х-30 и IХ-30: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се обяви в Държавен вестник.

  Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

            `                                             

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 097/24.01.2020 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Несебър-нова част, гр. Несебър- стар град, гр. Несебър – ж.к. „Черно море“, к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Свети Влас, гр. Обзор, с.Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 81

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл.17, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър и чл.5 ал.1 от Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад; гр. Свети Влас; гр. Обзор, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица, община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложените скици с позиции и схеми както следва:       

 •   Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, за гр. Несебър нова част /общо 27 скици, /съгласно списък  с позиции/;
 •  Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба № 2  на община Несебър, за гр. Несебър-нова част /общо 30 схеми, /съгласно списък/;
 •   Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти ,рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, за гр. Несебър стар град /общо 31 скици, /съгласно приложен списък с позиции/;
 • Схеми на места за търговия на открито по чл.5 ал.1 от Наредба №2 на община Несебър, за гр. Несебър-стар град /общо 25 схеми съгласно списък/;
 • схеми за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и слънцезащитни конструкции за територията на община Несебър,  за гр. Несебър –ж.к. “Черно море“ /общо 6 схеми с обяснителна записка/;
 •  Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за търговия на открито по чл.5 ал.1 от Наредба №2  площи за търговия на открито поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи и  схеми на места  за територията на община Несебър,за к.к. Слънчев бряг-запад /общо 24 схеми с обяснителна записка/;
 • Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  площи за търговия на открито поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи и схеми на места на територията на община Несебър, за гр. Свети Влас /общо 10 схеми/;
 •  Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи и  схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2 площи за търговия на открито на територията на община Несебър, за  с. Равда /общо 21 схеми с обяснителна записка/;
 • Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда   

          на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за   

          поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи за територията на община Несебър, за с. Тънково /общо 2 скици/;

 • Скица с позиции за поставяне на слънцезащитна тента над открита търговска площ в ПИ 39164.15.506  на територията на община Несебър, за с. Кошарица за търговски обект в ПИ с идентификатор 39164.15.320
 • Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, за гр. Обзор /общо 18 скици/;
 •  Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър, за гр. Обзор /общо 17 схеми/ 

Схеми за поставяне на монументално-декоративни елементи по реда на чл.57 от ЗУТ за гр. Обзор /общо 4 схеми/;

            Схемите  и скиците с позиции и обяснителните записки към тях  са неразделна част от  решението .

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 094/24.01.2020 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 82

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.55 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.57 от ЗУТ, Общински съевт - Несебър съгласува приложените схеми за поставяне на Рекламно информационни елементи на терени общинска собственост, на територията на гр. Несебър гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

Приложените схеми № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 /общо седем броя схеми/ са неразделна част от решението.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 133/04.02.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 83

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър,

І. Упълномощава Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас решения, както следва:

По т.1 от дневния ред: На основание чл.198в, ал.4 т.10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - гр. Бургас, приема Годишен отчет за дейността на Асоциацията за 2019 г.

По т.2 от дневния ред: На основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване  и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Бургас, приема Отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2019 г.

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Бургас, приема Годишния  финансов отчет за дейността на Асоциацията за 2019 г., съгласно чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.

По т. 4 от дневния ред:. На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Бургас,  приема  Бюджета на Асоциацията за 2020 г.

По т. 5 от дневния ред:. На основание чл.198б, т.1 от Закона за водите, Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Бургас да отправи предложение към Министъра на регионалното развитие и благоустройството, проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ да бъде определен като обект с национално значение и национален обект.

ІІ. Определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по Вик- Бургас за приемане на посочените решения.

ІІІ. Предвид обстоятелството, че общото сърание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 28.02.2020 г. и необходимостта от задължително присъствие на представител на община Несебър, Общински съвет Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 134/04.02.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 53 на Общински съвет – Несебър, прието по точка четиридесета от дневния ред, обективирано в проткол № 3/15.01.2020 г

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 84

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и предоставената ни с разпоредбата на чл.62, ал.2 от АПК възможност, Общински съвет – Несебър допуска  поправка на явна фактическа грешка в Решение № 53 от Протокол № 3/15.01.2020 г. по т.40 от дневния ред, по докладна записка с вх. № 033/09.01.2020 г., относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.. а именно:  в решението на ред седми, след израза “годишен бюджет за“ вместо „2019, да се впише и  чете  „2020“ и  текста на решението да  придобие следната редакция  :

 1. Общински съвет - Несебър упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и такси, и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие“ - Разплащателна агенция със седалище София, ул. “Цар Борис III“, № 136, БУЛСТАТ 121100421, в размер на от 210 333.70 (двеста и десет хиляди триста тридесет и три лева и седемдесет стотинки), за обезпечаване на 110% от авансово плащане по одобрен годишен бюджет за 2020 година по Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. със срок на предявяване до 30.06.2021 г.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид факта, че МИРГ „Несебър – Месемврия“ се нуждае спешно от финансиране за обезпечаване на своята дейност и предвид сроковете в които същото може да бъде заявено пред управляващия орган, допуска предварително изпълнение на решението.

            Решението е неразделна част от Решение № 53, прието по т.40 от дневния ред, обективирано в  Протокол № 3/15.01.2020 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 142/06.02.2020 г. от Иван Николов Николов – управител на „Общински плажове Несебър“ ЕООД – гр. Несебър, относно одобряване на годишен финансов отчет за дейността на Общински плажове Несебър“ ЕООД – гр. Несебър за 2018 и 2019 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 85

На основание чл.137 ал.1 т.3 във връзка с чл.147 ал.2 от Търговския закон, чл.10 т.6 от Учредителния акт на дружеството, чл.55 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Несебър

Приема годишния отчет и баланса на дружеството за 2018 и 2019 г. на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс“ № 10, ет.4, стая 45, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК – 204059507.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                         

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия