За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

40/05.09.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 440/19.08.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на допълнителни средства за Детско-юношеска школа към ОФК „Несебър“ за 2019 г.
 2. Докладна записка вх.№ 438/16.08.2019 г. от Иван Гургов – зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, относно допълнение на решение № 962/31.01.2019 г. на Общински съвет – Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 415/31.07.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно кандидатстване на община Несебър с проектно предложение за „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, община Несебър по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност.“
 4.  Докладна записка вх.№ 418/31.07.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно заемообразно финансиране на проект „Паметници в природата: творческо съжителство“, акроним „МоNa“, финансиран по програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020“.
 5. Докладна записка вх.№ 443/20.08.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2019 г.
 6. Докладна записка вх.№ 416/31.07.2019 г. от Виктор Борисов – за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-38/ 09.04.2019 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002 „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
 7. Докладна записка вх.№ 456/22.08.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър по Приоритетна ос 6 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект „Световна недвижима културна ценност – Старинен град Несебър“.
 8. Докладна записка вх.№ 457/23.08.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно финансово подпомагане на регионална организация на слепите към съюза на слепите в България.

 1. Докладна записка вх.№ 439/19.08.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно избиране на лица за временно изпълняващи длъжностите кмет на община Несебър и кметове на кметства в населените места на община Несебър.
 2. Докладна записка вх.№ 417/31.07.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Несебър, за периода 2019 – 2024 г.
 3. Докладна записка вх.№ 446/20.08.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Несебър за 2020 г. и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.
 4. Докладна записка вх.№ 452/21.08.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2019 г.
 5. Докладна записка вх.№ 463/27.08.2019 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 464/27.08.2019 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 465/27.08.2019 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2019 до м. август 2019 г. включително.
 8. Докладна записка вх.№ 466/27.08.2019 г. от Петър Тодоров – общински съветник и председател на временната комисия, определена с решение № 888 от протокол № 32/19.11.2018 г. на Общински съвет – Несебър.
 9. Докладна записка вх. № 419/31.07.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Кошарица, община Несебър.
 10. Докладна записка вх. № 428/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в статута на общински имот, поради отпаднало предназначение, по плана на гр. Обзор.
 11. Докладна записка вх. № 429/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на 104 кв.м. с проектен идентификатор № 51500.506.719, включени в площта на новообразуван УПИ І-557 в кв.4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 12. Докладна записка вх. № 430/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ І-225 в кв.17 по регулационния план на СО „Чолакова чешма“ с идентификатор № 39164.502.674 по КККР на с. Кошарица, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.
 13. Докладна записка вх. № 431/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отгдаване под наем на Кабинет за индивидуална практика за първична извън болнична помощ № 1 и манипулационна към него, находящ се в Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в с. Гюльовца.
 14. Докладна записка вх. № 432/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху имоти частна – общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор № 51500.502.70.1 по КК на гр. Несебър-нова част.
 15.  Докладна записка вх. № 444/20.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване върху общински имоти, находящи се в гр. Несебър, м. „Инджейско блато/блато/“.
 16. Докладна записка вх. № 453/21.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 53045.502.28.12, изградена върху ЗП 8 в УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на гр. Обзор.
 17. Докладна записка вх. № 467/27.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване  право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.374.2 , изградена върху ЗП 2 в УПИ ХІІІ-общ., кв.28 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 18. Докладна записка вх. № 451/21.08.2019 г.  от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на „ПУП-план за регулация за кадастрални райони 51500.77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86 м.„Кокалу“, землище гр.Несебър, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

 1. Докладна записка вх.№ 449/21.08.2019 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно даване съгласие за  допускане, изработване и изменение на ПУП – План схеми  за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4 кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр. Свети Влас, м-т „Юрта“, по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8, във вр. с чл.108, ал.2 от ЗУТ.           
 2. Предложение вх.№ 450/21.08.2019 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85 м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр. Свети Влас, м-т „Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 3. Докладна вх.№ 445/20.08.2019 г. от  Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на Община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема № 2/2019 г. за поставяне на монументално-декоративен елемент, по реда на чл.57 от ЗУТ в УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр. Несебър, /ПИ 51500.502.429/, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 454:22.08.2019 г. от инж. Клара Каравасилева– директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V в кв.22 /61056.502.497/ по плана на с. Равда и изменение на ПУП-ПУР между о.т.230 и о.т.2303. 
 5. Докладна записка вх.№ 455/22.08.2019 г. от инж.Клара Каравасилева– директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при  община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ в кв.23 по плана на с. Тънково по имотни граници на ПИ 73571.501.313 по плана на с. Тънково.
 6. Докладна вх.№ 459/26.08.2019 г. от  Виктор Борисов  – заместник кмет на Община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за: модулен обект за обслужваща дейност – пчеларство в ПИ 51500.200.24 – дял І-ви, съгласно скица проект за реално ползване на ПИ 51500.200.24 по КККР на гр. Несебър, м. „Баира“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 460/26.08.2019 г. от инж. Клара Каравасилева– директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, поземлен имот с идентификатор № 51500.505.278 и УПИ VІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.280 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.281 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.60 по плана на к.к.- „Слънчев бряг-изток“.
 8. Докладна записка вх.№ 461/26.08.2019 г. от инж. Клара Каравасилева– директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.329 в кв.5702 на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 9. Докладна записка вх.№ 485/04.09.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние.
 10. Докладна записка вх.№ 484/04.09.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, относно разрешеине за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 61056.68.25 по кадастралната  карта на с. Равда, местност „Хендек тарла“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 11. Докладна записка вх.№ 486/04.09.2019 г. от Славчо Станелов – председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели.
 12. Докладна записка вх.№ 488/04.09.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър.

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 440/19.08.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на допълнителни средства за Детско-юношеска школа към ОФК „Несебър“ за 2019 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1123

            На основание чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта, при спазване на чл.20 от Закона за държавните помощи и чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър ,утвърждава целева субсидия за неикономическата дейност /издръжката на Детско юношеската школа/ към ОФК – «Несебър» в размер на 260 000 лв./двеста и шестдесет хиляди лева /

На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта от средства за обезпечаване на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на Детско-юношеската школа  към ОФК «Несебър» през второто полугодие на 2019 г., Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

          /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 438/16.08.2019 г. от Иван Гургов – зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, относно допълнение на решение № 962/31.01.2019 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1124

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър допълва решение № 962/31.01.2019 г. с т.5.4.6 със следния текст:

„Да се заплаща от бюджета на Общината стойността на вътрешно градския транспорт от гр. Несебър до гробищен парк – гр. Несебър за нуждите на населението в съботните дни през годината“.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 415/31.07.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно кандидатстване на община Несебър с проектно предложение за „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, община Несебър по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност.“

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1125

На основание чл. 21 т.23 и чл 59  и  следващите от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, с проектно предложение за „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново, енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, Община Несебър1 етап“.

 1. На основание чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС - Несебър одобрява подписването на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта;
 2. Възлага на Кмета, при одобряване на проекта общината да финансира дейностите, до възстановяване на средствата необходими за изпълнението им,  според изискванията на програмата, както и да поеме всички необходими, но недопустими според Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ разходи, свързани с проекта.

По т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 418/31.07.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно заемообразно финансиране на проект „Паметници в природата: творческо съжителство“, акроним „МоNa“, финансиран по програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1126

На основание чл.21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на Община Несебър в извънбюджетната сметка за средства от Програма “Балкани – Средиземно море 2014-2020”, проект „Паметници в природата: творческо съжителство“ за осигуряване на временна наличност за извършване на плащания,  в размер до бюджета на проекта, със срок на погасяване - незабавно след получаване на междинни и окончателно плащания от страна на Управляващия орган по Програма “Балкани – Средиземно море 2014-2020”, съгласно Договор за субсидия № ВМР1/2.1/2349/2019, както и да поеме за своя сметка всички необходими, но недопустими според Програма “Балкани – Средиземно море 2014-2020“ разходи, свързани с проекта

 

По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 443/20.08.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2019 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1127

На основание  чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

832§52

Реконструкция на северна улица от о.т. 123 до о.т. 141

350 000

15 000

335 000

2

714§52

Изграждане на футболно игрище в спортно рекреационен парк в ПИ 11538.2.27, 11538.5.51 и ПИ11538.501.191

1 000 000

1 335 000

-335 000

3

622§52

Изграждане на градски парк в кв. 23

300 000

0

300 000

4

619§52

Паркоустройство и благоустрояване на площадно пространство на площад Свобода и прилежащи улици

200 000

500 000

-300 000

5

619§53

Изработване на ПУП-ПРЗ  и РУП за ПИ 51500.501.4 по плана на гр. Несебър – стар град

19 000

10 000

  9 000

6

619§53

Проектиране за паркинг и озеленяване, алейно освет., ограда, детска площадка вУПИ VI в кв.5 гр.Обзор

23 000

16 100

   6 900

7

619§53

Проект за велоалея от с.Тънково до кк Слънчев бряг

35 000

27 000

    8 000

8

122§53

ОУП преработка гр.Несебър

50 000

47 900

    2 100

9

623§53

Преработка на инвестиционен проект за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци гр.Обзор”

0

 1. 000

 -26 000

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 416/31.07.2019 г. от Виктор Борисов – за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-38/ 09.04.2019 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002 „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1128

            На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА 

 1. Общинският съвет Упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  до  3 250 377,47 лв. (три милиона двеста и петдесет хиляди триста седемдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-38/ 09.04.2019 г., финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за проект ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002 „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“, сключен между Община Несебър и Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПМДР, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № МДР-ИП-01-38/ 09.04.2019 г.
 2. Общинският съвет упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  до  650 075,49 лв. (шестстотин и петдесет хиляди седемдесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявените за финансиране разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-38/ 09.04.2019 г., финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за проект ИСУН №  № BG14MFOP001-1.009-0002 „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“, сключен между Община Несебър и Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПМДР, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № МДР-ИП-01-38/ 09.04.2019  г.
 3. Предвид кратките срокове за извършване на разплащания заложени в проекто-договорите на изпълнителите, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 456/22.08.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър по Приоритетна ос 6 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект „Световна недвижима културна ценност – Старинен град Несебър“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1129

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

 1. Дава съгласие Община Несебър да подготви проектно предложение и да кандидатства по процедура BG16RFOP001-6.002 – „Развитие на туристически атракции“ към Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. с проект „Световна недвижима културна ценност -  Старинен град Несебър“
 2. Възлага на Кмета на Община Несебър да извърши необходимите действия по изготвянето и внасянето на проектното предложение съгласно изискванията и в съответствие с насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 – „Развитие на туристически атракции“ към Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 457/23.08.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно финансово подпомагане на регионална организация на слепите към съюза на слепите в България.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1130

            На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска средства за нуждите на регионална организация на слепите към съюза на слепите в България в размер на 3 000 лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 439/19.08.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно избиране на лица за временно изпълняващи длъжностите кмет на община Несебър и кметове на кметства в населените места на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1131

           На основание чл.42 ал.6 и ал.8 от ЗМСМА, за временно изпълняващи длъжностите Кмет на община Несебър и Кметове на кметства на територията на община Несебър, за периода от регистрация на действащ кмет на община/кмет на кметство за участие в местните избори, насрочени за 27.10.2019 г., до датата на полагане на клетва от новоизбраните кметове, Общински съвет – Несебър избира следните лица:

 1. Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Несебър – Виктор Борисов Борисов – Зам. Кмет „Правно обслужване и общинска собственост” при Община Несебър;
 2. Временно изпълняващ длъжността Кмет на гр. Обзор –  Миланка Маринчева Михалева  - гл. експерт  в кметство гр. Обзор;
 3. Временно изпълняващ длъжността Кмет на гр. Свети Влас - Мария Христова Апостолова- гл. специалист в кметство гр. Свети Влас;
 4. Временно изпълняващ длъжността Кмет на с. Равда – Василка Димитрова Масларова – ст. експерт в кметство с. Равда;
 5. Временно изпълняващ длъжността Кмет на с. Тънково – Катя Николова Желева – ст. специалист в кметство  с. Тънково;
 6.  Временно изпълняващ длъжността Кмет на с. Гюльовца – Марияна Кънчева Стоянова – ст. специалист в кметство  с. Гюльовца;
 7. Временно изпълняващ длъжността Кмет на с. Кошарица – Атанаска Йорданова Стратиева – ст. специалист в кметство с. Кошарица.

Предвид факта , че настоящото решение  може  да влезе в сила след датата на регистрация на кандидатите, което ще предизвика възпрепятстване в работата на общинска администрация, съответно на кметствата по населени места. Качественото и в срок административно обслужване на физически и юридически лица представлява особено важни държавни и обществени интереси, които следва да бъдат защитени, поради което, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 417/31.07.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Несебър, за периода 2019 – 2024 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1132

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 12, ал.2 от Закона за енергийната ефективност, Общински съвет – Несебър приема „Програма за енергийна ефективност на община Несебър за периода 2019 – 2024 г.“, неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 446/20.08.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Несебър за 2020 г. и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1133

              1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър определя срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за осъществяване на таксиметров превоз през 2020 г. на територията на Община Несебър, от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г.

              2. На основание чл.24а, ал.10 от ЗАвП и чл.24, ал.4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници разпределението на автомобилите между превозвачите да се извършва,  както следва:

- на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на територията на Община Несебър за календарната 2020 година за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удостоверението за регистрация и приели изискванията, въведени  в  Наредба №1 на Общински съвет-Несебър.

 1. На основание чл.24а, ал.10 от ЗАвП и чл.24, ал.4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, определя общият брой на таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на  пътници на територията на Община Несебър за календарната 2020 г. да бъде 690 /шестстотин и деветдесет/ броя;
 2. На основание чл.24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Несебър да бъдат издавани само   при представяне на изискуемите документи, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.09.1999г.
 3. На основание чл. 24, ал.5 във връзка  с чл.21,ал.1,т.8 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат холограми по образец за календарната 2020г. за всеки отделен автомобил, залепящи се в дясно на предното стъкло.
     6.
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, по образец за календарната 2019 г. за всеки отделен автомобил, залепящи се на предния десен калник на задната страна на автомобила и в дясно на предното стъкло.

    7.На основание чл. 24а,ал.11от  Закона за автомобилните превози определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2020 г. на територията на Община Несебър, а именно: минимална дневна тарифа в размер на 1.00 /един/лев и минимална нощна тарифа в размер на 1.00 /един/лев, максимална дневна тарифа в размер на 3.00 лева и максимална нощна тарифа в размер на 3.50 лв.

      8 На основание чл.47,ал.1 от Наредба №34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници се определят следните местостоянки за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително за осъществяване на таксиметров превоз  от Община Несебър, както следва:

                                                       гр.Несебър

 •  гр. Несебър - стара част - район след АС "Пристанище" -15 броя;
 • гр. Несебър - стара част - в района на площад "Месамбрия"- 6 броя;
 • гр. Несебър - стара част - Северна алея - 22 броя;
 • гр.Несебър - срещу х-л "Феста панорама"- 8 броя;
 • гр. Несебър – в района на  р-т "Вятърна мелница – 7 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район почивна станция "Лада" - 5 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район почивна станция "Булгартабак" - 3броя;
 • гр.Несебър - нова част - в района на почивна база "Академика" - 10 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район на спирка Горубсо" – 5 броя;
 • гр.Несебър - нова част - хотел " ИФА" - 10 броя;
 • гр.Несебър - нова част - района на Норвежко селище - 3броя;
 • гр.Несебър - нова част - района на аквапарк "Несебър" - 10 броя;
 • Паркинг пред градски стадион - 5 броя;

к.к. Слънчев бряг

 • В района на кръстовище срещу х-л ”Арда”- 5 броя;
 • В района срещу  х-лКонтинентал” - 6 броя;
 • Паркинг пред клуб  "Мултиплейс"-12 броя;
 • В района на магазин " Перла" - 10 броя;
 • Паркинг пред магазин  "Младост" – 5 броя;
 • Паркинг срещу автогарата "Несебър"-10 броя
 •  Алеята между ресторант "Палма" и хотел "Бисер" - 25 броя;
 • Аквапарк „Слънчев бряг,, - 12 броя;
 • комплекс „Браво”-5 броя;

комплекс "Елит I" - 3 броя;

в района на к-с ”Пасифик”-5 бр

комплекс "Елит II" - 3 броя;

   комплекс "Елит III" - 3 броя;

в района на комплекс "Съни дей" - 3 броя;

в района на хотел "Ивана палас" - 6 броя;

в района на хотел "Вела" - 5 броя;

В района на Морски санаториум - 5 броя;

В района на АС „Инцараки,, - 6 броя;

В района на комплекс „Форд Нокс,, - 10 броя;

До централен вход к.к. „Елените,, - 6 броя

„Меркурий”-юрта под пътя- 3бр

град Свети .Влас:

централен площад - 6 броя ; до хотел "Скай - хотел" – 6 броя

село Равда

•централен площад - 10 броя;

•В района на комплекс „Емералд,, - 5 броя;

                                                                                     град  Обзор

автогара - 5 броя;

ресторант "Ореха" - 8 броя;

ресторант "Комета" - 7 броя;

хотел " Хелиос бийч " - 3 броя;

паркинг пред сградата на кметството -5 броя;

за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:

 • гр. Несебър - пред паркинг над ресторант „Вятърна мелница”;
 • Слънчев бряг - района срещу автогара " Несебър";
 • гр. Обзор - района на Автогарата;

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 452/21.08.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2019 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1134

            На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2019 г.

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 463/27.08.2019 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1135

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.75-79 от Административно-процесуалния кодекс приема  Наредба за изменение  на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, както слезва:.

           § 1. В  чл. 143, ал. 7,  след 8,40 лв. се добавя „на тон“.

           § 2. Чл. 143, ал. 8, се изменя и придобива следната редакция: „В случаите, когато строителните отпадъци се обезвреждат чрез депониране, едновременно със заплащане на цената по ал. 7 се заплащат и дължимите отчисления по чл. 61, ал. 1 от ЗУО“ .

            §3. Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 1135/05.09.2019 г. влиза в сила в 3-дневен срок след публикуването й във в-к „Слънчев бряг“.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 464/27.08.2019 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1136

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.75-79 от Административно-процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър, както следва:    

§1. Изменя чл.18 от Наредбата и същия придобива следното съдържание:

„Данъкът за недвижимите имоти е в размер 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“ 

 §2. В §17 от раздел „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на Община Несебър се прави следното изменение:

Предложението в края на §17, гласящо: „с изключение на чл.18 ал.2 от същата, който влиза в сила на 01.01.2020 г.“ се заличава;

         §3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба  № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на Община Несебър, приета с решение № 1136/05.09.2019 г. влиза в сила в 3-дневен срок след публикуването й във в-к „Слънчев бряг“.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 465/27.08.2019 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2019 до м. август 2019 г. включително.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1137

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема направения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2019 до м. август 2019 г. включително.

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 466/27.08.2019 г. от Петър Тодоров – общински съветник и председател на временната комисия, определена с решение № 888 от протокол № 32/19.11.2018 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1138

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите в докладната записка, Общински съвет-Несебър реши :

1. В  изпълнение на правомощията си Кмета на Община Несебър да възложи по реда на ЗОП изработване на финансов и правен анализ на „ПФК-Несебър“АД с препоръки за действия от страна на Община Несебър с оглед защита интересите й като акционер в дружеството;

2. Прекратява дейността на временната комисия, определена с решение на Общински съвет-Несебър № 888/19.11.2018 г. предвид предстоящото прекратяване правомощията на общинските съветници, членове на комисията, с оглед насрочените за 27.10.2019 г. избори за общински съветници и за кметове.  

            3. След възлагането и изработване на финансов и правен анализ на „ПФК-Несебър“АД с препоръки за действия от страна на Община Несебър с оглед защита интересите й като акционер в дружеството и след провеждането на насрочените за 27.10.2019 г. избори за общински съветници и за кметове и конституиране на общински съвет – Несебър, да бъде определена нова комисия, която да направи конкретни предложения пред Общински съвет – Несебър.

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 419/31.07.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Кошарица, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1139

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.37п от ЗСПЗЗ,  да се учреди на Павел Желев Павлов, с постоянен адрес с. Кошарица, ул. ”Девети май” №26, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху част от общински  имот с кадастрален идентификатор 39164.25.68 по КК и КР на с. Кошарица, находящ се в м.”Чаира”, с начин на трайно ползване – Друг вид ливада, ІV категория, целия на площ 10 330 кв.м., актуван с АОС № 3160/05.10.2009 г., индивидуализирана като дял ІІ на площ от 1 500 кв.м. в приложения проект за реално ползване.

         2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер на 52,78 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефицент.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 428/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в статута на общински имот, поради отпаднало предназначение, по плана на гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1140

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС следния общински поземлен имот, а именно: 12,62 кв.м от новообразувания УПИ XXV-188 в кв.19 по плана на гр. Обзор, отразен в кадастралната карта на гр. Обзор с проектен идентификатор 53045.502.581, с отреждане: „За жилищно строителство“, реално обособени съгласно проект за изменение на ПУП- ПРЗ, одобрен с влязла в сила Заповед  № 805/29.05.2019 г.  на кмета на Община Несебър, които преди изменението на плана са били част от ПИ 53045.502.485 по КК на гр. Обзор, с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“.

   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 429/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на 104 кв.м. с проектен идентификатор № 51500.506.719, включени в площта на новообразуван УПИ І-557 в кв.4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1141

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, представляващ 104 кв.м. реално обособени от УПИ ІІ –общ. в кв.4301 по плана на кк „Сл. бряг –запад“ /ПИ 51500.506.552 по КК на гр. Несебър/, АпОС 1735/11.08.2003 г., които съгласно Скица-проект на СГКК- гр. Бургас с № 15-846885/15.11.2018 г. са отразени в кадастралната карта на гр. Несебър с проектен идентификатор 51500.506.719 и които съгласно изменение на ПУП-ПР, одобрено с влязло в сила Решение №1029 от Протокол №36/27.03.2019 г. на Общински съвет-Несебър са включени в площта на новообразувания УПИ I-557 в кв.4301 урегулиран на площ от 929 кв.м., с отреждане: „За курортни дейности и обществено обслужване“.

   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 430/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ І-225 в кв.17 по регулационния план на СО „Чолакова чешма“ с идентификатор № 39164.502.674 по КККР на с. Кошарица, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Общинският съвет 19 с гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1142

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г, като раздел III, буква Б, подточка II – „Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 519/1019 кв.м. ид.ч. от УПИ I-225 в кв.17 по регулационния план на СО “Чолакова чешма“, с отреждане „За жилищно строителство“, с идентификатор 39164.502.674 по КК на с. Кошарица,  при съседи: ПИ с ид. №№ 39164.502.330, 39164.502.16, 39164.502.9, 39164.502.3.

 2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър да се продадат собствените на Община Несебър  519/1019 кв.м. ид.ч. от УПИ I-225 в кв.17 по регулационния план на СО “Чолакова чешма“, с отреждане „За жилищно строителство“, с идентификатор 39164.502.674 по КК на с. Кошарица, при съседи: ПИ с ид.№№39164.502.330, 39164.502.16, 39164.502.9, 39164.502.3 на „Крайм Стоп Секюрити“ ООД, ЕИК 147055022, със седалище и адрес на управление: с. Кошарица, СО „Чолакова чешма“, ул. „Родопи“ № 25, с управител Костадин Василев Павлов, в качеството му на  съсобственик, за сумата от  22 058 лв. /двадесет и две хиляди и петдесет и осем лева/ без ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА  от дневния ред - Докладна записка вх. № 431/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Кабинет за индивидуална практика за първична извън болнична помощ № 1 и манипулационна към него, находящ се в Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в с. Гюльовца.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1143

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,

І. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2019 г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

„Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 с полезна площ 19.52 кв.м и манипулационна с полезна площ от 19.52 кв.м /помещение 5б и 5в по арх. проект/ ведно с 12.20 кв.м ид.части от общите части на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в с. Гюльовца с идентификатор 18469.501.223.3 по КК на с. Гюльовца, АпОС № 2370/17.04.2006 г.

ІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 с полезна площ 19.52 кв.м и манипулационна с полезна площ от 19.52 кв.м /помещение 5б и 5в по арх. проект/ ведно с 12.20 кв.м ид.части от общите части на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в с. Гюльовца с идентификатор 18469.501.223.3 по КК на с.Гюльовца, АпОС №2370/17.04.2006г., при следните условия:

          1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 136.15 лв. /сто тридесет и шест лева и 0.15ст./ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

      2. Специфични условия на конкурса:

- Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І;

- Кандидатите да притежават образователно квалификационна степен „магистър“ по професионално направление „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;

- Кабинета да работи целогодишно и наемателят да осигурява дежурства през почивните дни;-

          3Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр. Бургас  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас – 15 точки.

 • К2 - Целогодишна работа на кабинета - При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К6Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

         Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

             4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

           ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

           ІV. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 432/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху имоти частна – общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор № 51500.502.70.1 по КК на гр. Несебър-нова част.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1144

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА

 1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г. като раздел ІІІ, буква Г „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следните общински имоти:

-    Канцелария №6 на площ от 20.77 кв.м., находяща се в сутеренен етаж на сграда с идентификатор 51500.502.70.1 по КК на гр.Несебър, АчОС №218/06.05.1997г.;

    - Канцелария №7 на площ от 26.82 кв.м, находяща се в сутеренен етаж на сграда с идентификатор 51500.502.70.1 по КК на гр. Несебър, АчОС №219/06.05.1997г.;

    - Канцелария №8 на площ от 24.17 кв.м, находяща се в сутеренен етаж на сграда с идентификатор 51500.502.70.1 по КК на гр. Несебър, АчОС №220/06.05.1997г.;

               - Канцелария №9 на площ от 20.83 кв.м, находяща се в сутеренен етаж на сграда с идентификатор 51500.502.70.1 по КК на гр. Несебър, АчОС №221/06.05.1997г.;                          2. „На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър да се предостави безвъзмездно право на управление за срок от 10 /десет/ години на Министерството на земеделието, храните и горите,  Областна дирекция „Земеделие“- гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: ул.“ Цар Иван Шишман“ №8, ЕИК 175809860, представлявана от Лидия Станкова – Директор, за нуждите и осъществяване дейността на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Несебър, следните  недвижими имоти частна - общинска собственост, както следва:

 - Канцелария №6 на площ от 20.77 кв., находяща се в сутеренен етаж на сграда с идентификатор 51500.502.70.1 по КК на гр.Несебър, АчОС №218/06.05.1997г.;

`           - Канцелария №7 на площ от 26.82 кв.м, находяща се в сутеренен етаж на сграда с идентификатор 51500.502.70.1 по КК на гр.Несебър, АчОС №219/06.05.1997г.;

 - Канцелария №8 на площ от 24.17 кв.м, находяща се в сутеренен етаж на сграда с идентификатор 51500.502.70.1 по КК на гр.Несебър, АчОС №220/06.05.1997г.;

  - Канцелария №9 на площ от 20.83 кв.м, находяща се в сутеренен етаж на сграда с идентификатор 51500.502.70.1 по КК на гр.Несебър, АчОС №221/06.05.1997г.;

  3. Консумативните разходи за ползване на предоставените помещения са за сметка на Областна дирекция „Земеделие“- гр. Бургас, Общинска служба „Земеделие“ - гр. Несебър

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 444/20.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване върху общински имоти, находящи се в гр. Несебър, м. „Инджейско блато/блато/“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1145

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет  - Несебър, Общински съвет - Несебър

1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г. като раздел ІІІ, се допълни с нова група под буква Ж „Имоти извън урбанизирани територии, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване“, в която се включват следните общински имоти:              

  - поземлен имот с идентификатор 51500.72.10 по КККР на гр.Несебър, АчОС №6454/09.02.2017г., местност „Индж.блато/блато“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с площ 1313 кв.м. 

  - поземлен имот идентификатор 51500.68.9 по КККР на гр.Несебър, АчОС№4801/11.07.2011г., местност „Индж.блато/блато“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с площ 12558 кв.м.

2. На основание чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.4, т.7 от Наредба № 5 за РПУРОИ на ОбС-Несебър и във връзка с чл.75, ал.1 от Закона за подземните богатства да се учреди възмездно право на ползване за добив на подземни материали-пясъци, в полза на „Трансатлантик Фрейтърс България“ ООД,  с управител Благовест Рачов Петров, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. “Фердинандова“ № 78, вх.1, ет.3, булстат 147032907 върху имоти частна - общинска собственост, представляващи:

- поземлен имот с идентификатор 51500.72.10 по КККР на гр.Несебър, АчОС №6454/09.02.2017г., местност „Индж.блато/блато“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с площ 1313 кв.м. 

  - поземлен имот с идентификатор 51500.68.9 по КККР на гр. Несебър, АчОС №4801/11.07.2011г., местност „Индж.блато/блато“,с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с площ 12558 кв.м.

3. Правото на ползване се учредява в срок до изтичане или прекратяване на срока на концесията, но не повече от 21 /двадесет и една/ години, като годишното обезщетение е както следва:

- за поземлен имот с идентификатор 51500.72.10 по КККР на гр. Несебър обезщетението е в размер на 500.00 лв. / петстотин лева/ без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефицент.

- за поземлен имот с идентификатор 51500.68.9 по КККР на гр.Несебър обезщетението е в размер на 4782.00 лв. / четири хиляди седемстотин осемдесет и два лева/ без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефицент.

4. При сключване на договор по т.2 от настоящото решение да се прекрати договор за наем № 65/19.10.2011 г. и вписаните към него анекси между Община Несебър и ЗПК “Несебър“, ЕИК 812180674.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 453/21.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 53045.502.28.12, изградена върху ЗП 8 в УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на гр. Обзор.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1146

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12  от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор, представляващ УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на гр. Обзор, АОС №5069/13.12.2011 г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на „Агро Обзор” ЕООД, ЕИК 200912356, с адрес гр. София, р-н «Красно село», ул. «Топли дол» №1, вх.Б, ет.4, ап.10, за надстрояване на съществуваща жилищна сграда, изградена на груб строеж с кадастрален идентификатор 53045.502.28.12,  в ЗП 8 в УПИ ІІ-общ, кв.5 по плана на гр. Обзор с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, въз основа на което и съгласно одобрен на 24.07.2019 г. архитектурен проект, ще се изгради надстройка на кота +8,40 с площ от 116,94 кв.м, като Общо бруто РЗП на сградата се променя на 520,26 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване по т.2 в размер 13 788 лв./тринадесет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 467/27.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване  право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.374.2 , изградена върху ЗП 2 в УПИ ХІІІ-общ., кв.28 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1147

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12  от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.374 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІІІ-общ., кв.28 по плана на ж.к. «Черно море», гр. Несебър, АОС №2584/02.03.2007 г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на „Гарант - 2000” ООД, ЕИК 147081202, с адрес гр. Несебър, ул. «Христо Ботев» №10А, за надстрояване на съществуваща жилищна сграда, изградена на груб строеж с кадастрален идентификатор 51500.503.374,  в ЗП 2 в УПИ ХІІІ-общ, кв.28 по плана на ж.к. «Черно море», гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.503.374 по КК на гр.Несебър, въз основа на което и съгласно одобрен на 24.07.2019г. идеен архитектурен проект, ще се изгради надстройка на четвърти етаж на кота +11,40 с обща разгъната застроена площ 68,27 кв.м и тавански етаж на кота +14,25 с обща разгъната застроена площ 25,73 кв.м, като Общо бруто РЗП на сградата се променя на 362 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 16 730,80 лв. /шестнадесет хиляди седемстотин и тридесет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.  ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 451/21.08.2019 г.  от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на „ПУП-план за регулация за кадастрални райони 51500.77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86 м.„Кокалу“, землище гр.Несебър, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1148

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.7 от протокол №8 от заседание на ОЕСУТ - Несебър проведено на 12.06.2019 год., Здравно заключение от РЗИ-Бургас с изх.номер РД-259-109/12.07.2019 г., Решение № КЗЗ-03/28.02.2019г. на МЗХГ/КЗЗ/, Скица – Проект №15-14298-09.01.2019 г. от АГКК- гр. Бургас, писмо и протокол от АПИ, Решение БС-117- ПР /07.09.2016 г. на РИОСВ-гр. Бургас, изх.№ТД-2123-1/15.07.2019 г. от „ВиК”ЕАД-гр.Бургас, изх.№08-00-2053/05.08.2019г. и изх.№08-00-2054/05.08.2019 г. от „БТК”ЕАД ,изх.№8313917-1/03.03.2019г. ,изх.№8113863-1/03.07.2019 г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, писмо с изх.№ 281/22.07.2019г. и Удостоверение за поливност с изх.№ 258/17.07.2017 г. от „Напоителни системи“ ЕАД  и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП- план за регулация за кадастрални райони 51500.77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 м.„Кокалу“, землище гр.Несебър, като проектът обхваща територията между първокласен път I-9 Бургас-Варна на север, военно поделение, кадастрални райони 51500.76, 51500.87 м.“Кокалу“ на изток, четвъртокласен път гр.Несебър- с.Равда (ул.Несебър) на юг и на запад границата между землищата на гр.Несебър и с.Равда, която е предвидена за урегулиране на имотите и отреждането им за жилищно и курортно строителство. Всички новоурегулирани поземлени имоти- частна собственост се отреждат „За жилищно-курортно строителство и обслужващи функции“. Предвиждат се урегулирани поземлени имоти с отреждане за трафопостове и за търговия и техническа инфраструктура, които ще станат собственост на Община Несебър. За всеки от имотите е отреден УПИ като с разработката по чл. 16 от ЗУТ в максимална степен се запазват вътрешните имотни граници и се осигуряват трасета с необходимите габарити за изграждане на улици и паркинги в посока север- юг и изток- запад в разглежданата територия, съобразявайки се с предварителните проучвания и действащите планове за регулация на с.Равда и м.Кокалу, южно от четвъртокласния път гр.Несебър-с.Равда (ул.Несебър), изграденото трасе на път I-9, както и вече извършени строителни работи.

Настоящият проект предлага ситуиране на ново кръстовище на вливане и отливане от първокласен път І-9 Варна – Бургас по землищната граница Несебър – Равда, което ще разтовари уличната мрежа на гр.Несебър и с.Равда от паразитно транзитно движение и ще обслужва едновременно зона „Кокалу“, зона „Хендек тарла“ и курортна зона „Акротирия“. Улицата от о.т.1006 до о.т.1019 е с габарит 7,00м. платно и източен тротоар с ширина 1,50м. Преди кръстовището с път І-9 (о.т.1019 и о.т.1021) е с ширина на платното 10,50м.. Тя се явява главен транспортен разпределител в посока север – юг за зоната и оста и е прекарана по землищната граница между землищата на гр.Несебър и с.Равда. Изготвени са експертни оценки за пазарните стойности на засегнатите имоти и на новообразуваните УПИ. Комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ е приела и определи експертните оценки с Решение №19 от 20.08.2019г.

 С така предвидената улична мрежа в територията се образуват 11 нови квартала- кв.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Изработеният ПУП-план за регулация засяга следните имоти:

            ПИ 51500.86.28 на площ от 1999 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ XIII-28, кв.12 с идентификатор 51500.86.81 на площ 1773 кв.м., като от ПИ 51500.86.28 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.43 на площ 109кв.м. и ПИ 51500.86.56 на площ 116 кв.м.

            ПИ 51500.86.27 на площ от 1502 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м) се урегулира като УПИ XV-27,кв.12 с идентификатор 51500.86.83 на площ 1324 кв.м., като от ПИ 51500.86.27 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.45 на площ 88 кв.м. и 51500.86.54 на площ 90 кв.м.

            ПИ 51500.86.26 на площ от 998 кв.м. вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ XIV-26,кв.12 с идентификатор 51500.86.82 на площ 1324 кв.м., като от ПИ 51500.86.26 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.44 на площ 59 кв.м. и 51500.86.55 на площ 59 кв.м.

            ПИ 51500.86.21 на площ 3098 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“ след прилагане на предвидената улична регулация приема идентификатор ПИ 51500.86.30 на площ 3089 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

            ПИ 51500.86.20 на площ от 1171 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м)“ се урегулира като УПИ VI-20,кв.12 с идентификатор 51500.86.74 на площ 1041 кв.м., като от ПИ 51500.86.20 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.36 на площ 67 кв.м. и 51500.86.63 на площ 63 кв.м.

            ПИ 51500.86.19 на площ от 1172 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ V-19,кв.12 с идентификатор 51500.86.73 на площ 1042 кв.м., като от ПИ 51500.86.19 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.35 на площ 67 кв.м. и 51500.86.64 на площ 63 кв.м.

            ПИ 51500.86.18 на площ от 2344 кв.м. , вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.)“ се урегулира като УПИ IV-18,кв.12 с идентификатор 51500.86.72 на площ 2057 кв.м., като от ПИ 51500.86.18 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.34 на площ 126 кв.м. и 51500.86.65 на площ 123 кв.м., а ПИ 51500.86.88 на площ 43 кв.м. се урегулира като УПИ ХХ-общ., кв.12 и се отрежда за трафопост.

ПИ 51500.86.17 на площ от 2341 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“ се урегулира като УПИ III-17, кв.12 с идентификатор 51500.86.71 на площ 2072 кв.м., като от ПИ 51500.86.17 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.33 на площ 130 кв.м. и 51500.86.66 на площ 125 кв.м., а ПИ 51500.86.88 на площ от 9 кв.м. се урегулира като УПИ ХХ-общ., кв.12 и се отрежда за трафопост.

ПИ 51500.86.16 на площ от 1171 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ II-16, кв.12 с идентификатор 51500.86.70  на площ 1034 кв.м., като от ПИ 51500.86.16 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.32 на площ 67 кв.м. и 51500.86.67 на площ 69 кв.м..

            ПИ 51500.86.15 на площ от 1171 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.) се урегулира като УПИ I-15, кв.12 с идентификатор 51500.86.69  на площ 1031 кв.м., като от ПИ 51500.86.15 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.31 на площ 7 кв.м. и 51500.86.68 на площ 142 кв.м..

ПИ 51500.86.13 на площ от 589 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.) се урегулира като УПИ ХIХ-13, кв.12 с идентификатор 51500.86.87  на площ 520 кв.м., като от ПИ 51500.86.13 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.49  на площ 47 кв.м. и 51500.86.50 на площ 39 кв.м.

            ПИ 51500.86.12 на площ от 888 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.) се урегулира като УПИ XVIII-12, кв.12 с идентификатор 51500.86.86  на площ 784 кв.м., като от ПИ 51500.86.12 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.48 на площ 50 кв.м. и 51500.86.51 на площ 55 кв.м..

ПИ 51500.86.11 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“  се урегулира като УПИ XVII-11, кв.12 с идентификатор 51500.86.85  на площ 880 кв.м., като от ПИ 51500.86.11 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.47 на площ 57 кв.м. и 51500.86.52 на площ 63 кв.м.

            ПИ 51500.86.10 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно предназначение „За курортен хотел, почивен дом“ се урегулира като УПИ XVI-10, кв.12 с идентификатор 51500.86.84  на площ 878 кв.м., като от ПИ 51500.86.10 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.46 на площ 58 кв.м. и 51500.86.53 на площ 65 кв.м.

ПИ 51500.86.8 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.) се урегулира като  УПИ XII-8, кв.12 с идентификатор 51500.86.80  на площ 885 кв.м., като от ПИ 51500.86.8 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.42 на площ 59 кв.м. и 51500.86.57 на площ 57 кв.м.

            ПИ 51500.86.7 на площ от 999 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“ се урегулира като УПИ XI-7, кв.12 с идентификатор 51500.86.79  на площ 884 кв.м., като от ПИ 51500.86.7 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.41 на площ 58 кв.м. и 51500.86.58 на площ 57 кв.м.

ПИ 51500.86.6 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“ се урегулира като УПИ X-6, кв.12 с идентификатор 51500.86.78  на площ 886 кв.м., като от ПИ 51500.86.6 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.40 на площ 58 кв.м. и 51500.86.59 на площ 57 кв.м.

ПИ 51500.86.5 на площ от 1999 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“  се урегулира като УПИ IX-5, кв.12 с идентификатор 51500.86.77  на площ 1771 кв.м., като от ПИ 51500.86.5 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.39 на площ 115 кв.м. и 51500.86.60 на площ 113 кв.м.

            ПИ 51500.86.4 на площ от 3498 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“  се урегулира като УПИ VIII-4, кв.12 с идентификатор 51500.86.76  на площ 3104 кв.м., като от ПИ 51500.86.4 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.38 на площ 200 кв.м. и 51500.86.61 на площ 194 кв.м.

ПИ 51500.86.3 на площ от 1201 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като  УПИ VII-3, кв.12 с идентификатор 51500.86.75  на площ 1067 кв.м., като от ПИ 51500.86.3 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.86.37 на площ 69 кв.м. и 51500.86.62 на площ 65 кв.м.

            ПИ 51500.85.13 на площ 1151 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, след прилагане на предвидената улична регулация приема идентификатор ПИ 51500.85.18 на  площ 1112 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

            ПИ 51500.85.12 на площ 2288 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“ след прилагане на предвидената улична регулация приема идентификатор ПИ 51500.85.26 на площ 2269 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

            ПИ 51500.85.11 на площ от  900 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.) се урегулира като УПИ VIII-11, кв.14 с идентификатор 51500.85.44  на площ 801 кв.м., като от ПИ 51500.85.11 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.32 на площ 49 кв.м., а ПИ 51500.85.45 на площ 52 кв.м. се урегулира като УПИ XIII-общ. и се отрежда за трафопост.

            ПИ 51500.85.10 на площ от 1303 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.) се урегулира като УПИ IХ-10, кв.14 с идентификатор 51500.85.34  на площ 1156 кв.м., като от ПИ 51500.85.10 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.19 на площ 145 кв.м. и 51500.85.33 на площ 2 кв.м.

            ПИ 51500.85.9 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), се урегулира като УПИ VII-9, кв.14 с идентификатор 51500.85.43  на площ 886 кв.м., като от ПИ 51500.85.9 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.31 на площ 104 кв.м.

            ПИ 51500.85.8 на площ от 996 Кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ Х-8, кв.14 с идентификатор 51500.85.35  на площ 949 кв.м., като от ПИ 51500.85.8 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.20 на площ 66 кв.м.

            ПИ 51500.85.7 на площ от 1101 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), се урегулира като УПИ VI-7, кв.14 с идентификатор 51500.85.42  на площ 973 кв.м., като от ПИ 51500.85.7 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.30 на площ 105 кв.м.

            ПИ 51500.85.6 на площ от 999 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“, се урегулира като УПИ ХI-6, кв.14 с идентификатор 51500.85.36  на площ 883 кв.м., като от ПИ 51500.85.6 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.21 на площ 149 кв.м.

ПИ 51500.85.5 на площ от 4000 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване -„Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ V-5, кв.14 с идентификатор 51500.85.37  на площ 3540 кв.м., като от ПИ 51500.85.5 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.22 на площ 301 кв.м. и 51500.85.29 на площ 203 кв.м.

ПИ 51500.85.4 на площ от 1101 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, се урегулира като УПИ III-4, кв.14 с идентификатор 51500.85.41  на площ 981кв.м., като от ПИ 51500.85.4 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.28 на площ 19 кв.м.

            ПИ 51500.85.3 на площ от 1099 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, се урегулира като УПИ IV-3, кв.14 с идентификатор 51500.85.38  на площ 974 кв.м., като от ПИ 51500.85.3 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.24 на площ 174 кв.м.

ПИ 51500.85.2 на площ от 1101 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“ се урегулира като УПИ II-2, кв.14 с идентификатор 51500.85.40  на площ 975 кв.м., като от ПИ 51500.85.2 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.27 на площ 72 кв.м.

ПИ 51500.85.1 на площ от 1099 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ I-1, кв.14 с идентификатор 51500.85.39  на площ 975 кв.м., като от ПИ 51500.85.1 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.85.25 на площ 183 кв.м.

ПИ 51500.84.55 на площ от 4400 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ VII-55, кв.13 с идентификатор 51500.84.97  на площ 3886 кв.м., като от ПИ 51500.84.55 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.62 на площ 463 кв.м., а ПИ 51500.84.125 на площ 51 кв.м. се урегулира като УПИ XXXV-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.84.54 на площ от 3107 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ VI-54, кв.13 с идентификатор 51500.84.96  на площ 2746 кв.м., като от ПИ 51500.84.54 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.61 на площ 361 кв.м.

ПИ 51500.84.53 на площ от 5197 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), се урегулира като УПИ II-53, кв.13 с идентификатор 51500.84.92  на площ 4757 кв.м., като от ПИ 51500.84.53 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.57 на площ 440 кв.м.

ПИ 51500.84.52 на площ от 502 кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ и ПИ 51500.84.51 на площ от 496 кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ се обединяват и урегулират като УПИ XXI-51,52, кв.13 с идентификатор ПИ 51500.84.111 на площ 882 кв.м., като от посочения се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.76 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.84.49 на площ от 2399кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ ХХ-49, кв.13 с идентификатор 51500.84.110  на площ 2121 кв.м., като от   ПИ51500.84.49 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.75 на площ 279 кв.м.

            ПИ 51500.84.47 на площ от 4513кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ XIV-47, кв.13 с идентификатор 51500.84.104  на площ 4267 кв.м., като от ПИ 51500.84.47 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.69 на площ 194 кв.м., а ПИ 51500.84.126 на площ 71 кв.м. се урегулира като УПИ XXXVI-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.84.45 на площ от 4507кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.) се урегулира като УПИ XIII-45, кв.13 с идентификатор 51500.84.103  на площ 3929 кв.м., като от ПИ 51500.84.45 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.68 на площ 540 кв.м., а ПИ 51500.84.127 на площ 42 кв.м. се урегулира като УПИ XXXVII-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.84.42 на площ от 1766кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ XV-42, кв.13 с идентификатор 51500.84.105  на площ 1574 кв.м., като от ПИ 51500.84.42 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.70 на площ 192 кв.м

 ПИ 51500.84.41.м. на площ от 1767кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.) се урегулира като УПИ XII-41, кв.13 с идентификатор 51500.84.102  на площ 1609 кв.м., като от ПИ 51500.84.41 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.67 на площ 158 кв.м.

ПИ 51500.84.40 на площ от 1767 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XI-40, кв.13 с идентификатор 51500.84.101  на площ 1609 кв.м., като от ПИ 51500.84.40 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.66 на площ 158 кв.м.

ПИ 51500.84.39 на площ от 1101 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ XVI-39, кв.13 с идентификатор 51500.84.106  на площ 974 кв.м., като от ПИ 51500.84.39 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.71 на площ 127 кв.м

ПИ 51500.84.38 на площ от 899кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XVII-38, кв.13 с идентификатор 51500.84.107  на площ 795 кв.м., като от ПИ 51500.84.38 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.72 на площ 104 кв.м.

ПИ 51500.84.37 на площ от 1881 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XVIII-37, кв.13 с идентификатор 51500.84.108  на площ 1664 кв.м., като от ПИ 51500.84.37 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.73 на площ 217 кв.м.

ПИ 51500.84.36 на площ от 2400кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ XIX-36, кв.13 с идентификатор 51500.84.109  на площ 2122 кв.м., като от ПИ 51500.84.36 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.74 на площ 228 кв.м, а ПИ 51500.84.128 на площ 50 кв.м. се урегулира като УПИ XXXVIII-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.84.32 на площ от 997кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ ХХII-32, кв.13 с идентификатор 51500.84.112  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.84.32 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.77 на площ 114 кв.м.

ПИ 51500.84.31 на площ от 997кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ ХХIII-31, кв.13 с идентификатор 51500.84.113  на площ 883 кв.м., като от ПИ 51500.84.31 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ51500.84.78 на площ 114 кв.м.

ПИ 51500.84.30 на площ от 1100кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), се урегулира като УПИ XXIV-30, кв.13 с идентификатор 51500.84.114  на площ 945 кв.м., като от ПИ 51500.84.30 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.79 на площ 127 кв.м, а ПИ 51500.84.129 на площ 28 кв.м. се урегулира като УПИ XXXIX-общ. с отреждане за трафопост.

            ПИ 51500.84.29 на площ от 1101кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За обект комплекс за здравеопазване“, се урегулира като УПИ ХХV-29, кв.13 с идентификатор 51500.84.115  на площ 974 кв.м., като от   ПИ51500.84.29 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.80 на площ 127 кв.м.

ПИ 51500.84.28 на площ от 999кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.) се урегулира като УПИ ХХVI-28, кв.13 с идентификатор 51500.84.116  на площ 884 кв.м., като от   ПИ51500.84.28 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.81 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.84.27 на площ от 999кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно предназначение „За курортен хотел, почивен дом“ се урегулира като УПИ ХХVII-27, кв.13 с идентификатор 51500.84.117  на площ 884 кв.м., като от   ПИ51500.84.27 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.82 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.84.26 на площ от 998 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ ХХVIII-26, кв.13 с идентификатор 51500.84.118  на площ 882 кв.м., като от   ПИ51500.84.26 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.83 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.84.25 на площ от 1002кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.)“ се урегулира като УПИ ХХIX-25, кв.13 с идентификатор 51500.84.119  на площ 886 кв.м., като от   ПИ51500.84.25 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.84 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.84.24 на площ от 1002кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ ХХX-24, кв.13 с идентификатор 51500.84.120  на площ 887 кв.м., като от   ПИ51500.84.24 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.85 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.84.23 на площ от 997кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ ХХXI-23, кв.13 с идентификатор 51500.84.121  на площ 882 кв.м., като от   ПИ51500.84.23 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.86 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.84.22 на площ от 997кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ ХХXII-22, кв.13 с идентификатор 51500.84.122  на площ 882 кв.м., като от   ПИ51500.84.22 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.87 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.84.21 на площ от 1002кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ XXXIII-21, кв.13 с идентификатор 51500.84.123 на площ 873 кв.м., като от ПИ 51500.84.21 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.88 на площ 124 кв.м, а ПИ 51500.84.124 на площ 29 кв.м. се урегулира като УПИ XXXIV-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.84.18 на площ от 1299кв.м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ Х-18, кв.13 с идентификатор 51500.84.100  на площ 1146 кв.м., като от   ПИ51500.84.18 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.65 на площ 153 кв.м.

ПИ 51500.84.17 на площ от 1501кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ IХ-17, кв.13 с идентификатор 51500.84.99  на площ 1324 кв.м., като от   ПИ51500.84.17 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.64 на площ 177 кв.м.

ПИ 51500.84.16 на площ от 2001кв.м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ VIII-16, кв.13 с идентификатор 51500.84.98  на площ 1767 кв.м., като от   ПИ51500.84.16 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.63 на площ 234 кв.м.

            ПИ 51500.84.9 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ V-9, кв.13 с идентификатор 51500.84.95  на площ 885 кв.м., като от   ПИ51500.84.9 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.60 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.84.8 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ IV-8, кв.13 с идентификатор 51500.84.94  на площ 915 кв.м., като от   ПИ51500.84.8 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.59 на площ 85 кв.м.

            ПИ 51500.84.7 на площ от 1001кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ III-7, кв.13 с идентификатор 51500.84.93  на площ 886 кв.м., като от   ПИ51500.84.7 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.58 на площ 115 кв.м.

 ПИ 51500.84.1 на площ от 1399 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ I-1, кв.13 с идентификатор 51500.84.91  на площ 1251 кв.м., като от   ПИ51500.84.1 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.84.56 на площ 124 кв.м.

ПИ 51500.83.57 на площ от 3300кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ II-57, кв.15 с идентификатор 51500.83.98  на площ 2917 кв.м., като от   ПИ51500.83.57 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.59 на площ 382 кв.м.

ПИ 51500.83.56 на площ от 2762кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XXXVI-56, кв.15 с идентификатор 51500.83.96  на площ 2436 кв.м., като от   ПИ51500.83.56 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.93 на площ 325 кв.м.

ПИ 51500.83.55 на площ от 1939 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XXXVII-55, кв.15 с идентификатор 51500.83.95  на площ 1710 кв.м., като от   ПИ51500.83.55 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.94 на площ 229 кв.м.

ПИ 51500.83.54 на площ от 5002 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ XXXV-54, кв.15 с идентификатор 51500.83.131  на площ 4382 кв.м., като от   ПИ51500.83.54 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.92 на площ 581 кв.м., а ПИ 51500.83.132 на площ 39 кв.м. се урегулира като УПИ XLI-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.83.53 на площ от 6095кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ I-53, кв.15 с идентификатор 51500.83.97  на площ 5356 кв.м., като от   ПИ51500.83.53 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.58 на площ 709 кв.м., а ПИ 51500.83.133 на площ 31 кв.м. се урегулира като УПИ XL-общ. с отреждане за трафопост.

            ПИ 51500.83.51 на площ 3101 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, след прилагане на предвидената улична регулация запазва идентификатор ПИ 51500.83.51 на  площ 1112 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

ПИ 51500.83.50 на площ от 1000кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XVII-50, кв.15 с идентификатор 51500.83.113  на площ 882 кв.м., като от   ПИ51500.83.50 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.74 на площ 118 кв.м.

ПИ 51500.83.49 на площ от 998кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XVI-49, кв.15 с идентификатор 51500.83.112  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.83.49 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.73 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.83.48 на площ от 1002кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ се урегулира като УПИ XV-48, кв.15 с идентификатор 51500.83.111  на площ 886 кв.м., като от   ПИ51500.83.48 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.72 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.83.47 на площ от 1299кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XX-47, кв.15 с идентификатор 51500.83.116  на площ 1151 кв.м., като от   ПИ51500.83.47 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.77 на площ 148 кв.м.

ПИ 51500.83.46 на площ от 3498кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ XXI-46, кв.15 с идентификатор 51500.83.117  на площ 3112 кв.м., като от   ПИ51500.83.46 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.78 на площ 386 кв.м.

ПИ 51500.83.45 на площ от 1812кв.м. преди промяната и 1613кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXII-45, кв.15 с идентификатор 51500.83.118  на площ 1613 кв.м., като от  ПИ51500.83.45 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.79 на площ 199 кв.м.

ПИ 51500.83.44 на площ от 998кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXIII-44, кв.15 с идентификатор 51500.83.119  на площ 887 кв.м., като от   ПИ51500.83.44 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.80 на площ 111 кв.м.

ПИ 51500.83.43 на площ от 1000кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXIV-43, кв.15 с идентификатор 51500.83.120  на площ 888 кв.м., като от   ПИ51500.83.43 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.81 на площ 111 кв.м.

            ПИ 51500.83.42 на площ от 1299кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XXV-42, кв.15 с идентификатор 51500.83.121  на площ 1154 кв.м., като от   ПИ51500.83.42 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.82 на площ 145 кв.м.

ПИ 51500.83.41 на площ от 1196кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXVI-41, кв.15 с идентификатор 51500.83.122  на площ 1062 кв.м., като от   ПИ51500.83.41 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.83 на площ 134 кв.м.

ПИ 51500.83.40 на площ от 1002кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXVII-40, кв.15 с идентификатор 51500.83.123  на площ 889 кв.м., като от   ПИ51500.83.40 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.84 на площ 113 кв.м.

ПИ 51500.83.39 на площ от 999кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXVIII-39, кв.15 с идентификатор 51500.83.124  на площ 885 кв.м., като от   ПИ51500.83.39 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.85 на площ 113 кв.м.

ПИ 51500.83.38 на площ от 1101кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXIX-38, кв.15 с идентификатор 51500.83.125  на площ 977 кв.м., като от   ПИ51500.83.38 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.86 на площ 125 кв.м.

ПИ 51500.83.37 на площ от 1097кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXX-37, кв.15 с идентификатор 51500.83.126  на площ 971 кв.м., като от   ПИ51500.83.37 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.87 на площ 125 кв.м.

ПИ 51500.83.36 на площ от 999 кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ XXXI-36, кв.15 с идентификатор 51500.83.127  на площ 885 кв.м., като от   ПИ51500.83.36 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.88 на площ 114 кв.м.

ПИ 51500.83.35 на площ от 1001кв.м. преди промяната и 887кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXXII-35, кв.15 с идентификатор 51500.83.128  на площ 887 кв.м., като от   ПИ51500.83.35 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.89 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.83.34 на площ от 1002кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXXIII-34, кв.15 с идентификатор 51500.83.129  на площ 887 кв.м., като от   ПИ51500.83.34 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.90 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.83.33 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.) се урегулира като УПИ XXXIV-33, кв.15 с идентификатор 51500.83.130  на площ 885 кв.м., като от   ПИ51500.83.33 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.91 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.83.23 на площ от 1400кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XIX-23, кв.15 с идентификатор 51500.83.115  на площ 1247 кв.м., като от   ПИ51500.83.23 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.76 на площ 154 кв.м.

ПИ 51500.83.22 на площ от 3000 кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ се урегулира като УПИ XVIII-22, кв.15 с идентификатор 51500.83.114  на площ 2621 кв.м., като от   ПИ51500.83.22 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.75 на площ 346 кв.м., а ПИ 51500.83.135 на площ 33 кв.м. се урегулира като УПИ XXXVIII-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.83.20 на площ от 1299кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XIV-20, кв.15 с идентификатор 51500.83.110  на площ 1150 кв.м., като от   ПИ51500.83.20 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.71 на площ 150 кв.м.

ПИ 51500.83.19 на площ от 998 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XIII-19, кв.15 с идентификатор 51500.83.109  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.83.19 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.70 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.83.18 на площ от 998 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XII-18, кв.15 с идентификатор 51500.83.108  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.83.18 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.69 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.83.17 на площ от 998 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XI-17, кв.15 с идентификатор 51500.83.107  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.83.17 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.68 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.83.16 на площ от 998 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ X-16, кв.15 с идентификатор 51500.83.106  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.83.16 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.67 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.83.15 на площ от 994 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ IX-15, кв.15 с идентификатор 51500.83.105  на площ 879 кв.м., като от   ПИ51500.83.15 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.66 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.83.14 на площ от 1003кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ VIII-14, кв.15 с идентификатор 51500.83.104  на площ 887 кв.м., като от   ПИ51500.83.14 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.65 на площ 94 кв.м., а ПИ 51500.83.134 на площ 22 кв.м. се урегулира като УПИ XXXIX-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.83.13 на площ от 1002 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ VII-13, кв.15 с идентификатор 51500.83.103  на площ 886 кв.м., като от   ПИ51500.83.13 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.64 на площ 101 кв.м., а ПИ 51500.83.134 на площ 15 кв.м. се урегулира като УПИ XXXIX-общ. с отреждане за трафопост.

            ПИ 51500.83.12 на площ от 899 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ VI-12, кв.15 с идентификатор 51500.83.102  на площ 795 кв.м., като от   ПИ51500.83.12 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.63 на площ 104 кв.м.

ПИ 51500.83.11 на площ от 1002 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ V-11, кв.15 с идентификатор 51500.83.101  на площ 886 кв.м., като от   ПИ51500.83.11 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.62 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.83.10 на площ от 998 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ IV-10, кв.15 с идентификатор 51500.83.100  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.83.10 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.61 на площ 116 кв.м.

            ПИ 51500.83.9 на площ от 1097 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ III-9, кв.15 с идентификатор 51500.83.99  на площ 970 кв.м., като от   ПИ51500.83.9 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.83.60 на площ 127 кв.м.

ПИ 51500.82.58 на площ от 2198 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XXIV-58, кв.16 с идентификатор 51500.82.110  на площ 1952 кв.м., като от   ПИ51500.82.58 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.82 на площ 246 кв.м., а ПИ 51500.82.115 на площ 50 кв.м. се урегулира като УПИ XXIX-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.82.57 на площ от 2898 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ XXV-57, кв.16 с идентификатор 51500.82.111  на площ 2578 кв.м., като от   ПИ51500.82.57 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.84 на площ 303 кв.м., а ПИ 51500.82.113 на площ 1 кв.м. се урегулира като УПИ XXVII-общ. с отреждане за трафопост.

 ПИ 51500.82.56 на площ от 24902 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ I-56, кв.16 с идентификатор 51500.82.87  на площ 22134 кв.м., като от   ПИ51500.82.56 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.59 на площ 1552 кв.м. и ПИ 51500.82.83 на площ 1148 кв.м.

            ПИ 51500.82.50 на площ 3084 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, след прилагане на предвидената улична регулация запазва идентификатор ПИ 51500.82.50 на  площ 3084 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

ПИ 51500.82.47 на площ от 2697 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XIV-47, кв.16 с идентификатор 51500.82.100  на площ 2394 кв.м., като от   ПИ51500.82.47 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.72 на площ 303 кв.м.

ПИ 51500.82.46 на площ от 1398 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XV-46, кв.16 с идентификатор 51500.82.101  на площ 1240 кв.м., като от   ПИ51500.82.46 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.73 на площ 157 кв.м.

ПИ 51500.82.45 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XVI-45, кв.16 с идентификатор 51500.82.102  на площ 888 кв.м., като от   ПИ51500.82.45 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.74 на площ 113 кв.м.

ПИ 51500.82.44 на площ от 2301 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XVII-44, кв.16 с идентификатор 51500.82.103  на площ 2043 кв.м., като от   ПИ51500.82.44 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.75 на площ 258 кв.м.

ПИ 51500.82.43 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XVIII-43, кв.16 с идентификатор 51500.82.104  на площ 888 кв.м., като от   ПИ51500.82.45 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.76 на площ 112 кв.м.

            ПИ 51500.82.42 на площ от 1099 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XIX-42, кв.16 с идентификатор 51500.82.105 на площ 976 кв.м., като от   ПИ51500.82.42 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.77 на площ 122 кв.м.

ПИ 51500.82.41 на площ от 1099 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XX-41, кв.16 с идентификатор 51500.82.106 на площ 976 кв.м., като от   ПИ51500.82.41 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.78 на площ 123 кв.м.

ПИ 51500.82.40 на площ от 1099 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXI-40, кв.16 с идентификатор 51500.82.107 на площ 976 кв.м., като от   ПИ51500.82.40 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.79 на площ 122 кв.м.

            ПИ 51500.82.39 на площ от 1103 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXII-39, кв.16 с идентификатор 51500.82.108 на площ 980 кв.м., като от   ПИ51500.82.39 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.80 на площ 123 кв.м.

ПИ 51500.82.38 на площ от 997 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXIII-38, кв.16 с идентификатор 51500.82.109 на площ 885 кв.м., като от   ПИ51500.82.38 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.81 на площ 112 кв.м.

            ПИ 51500.82.25 на площ от 903 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XXVI-25, кв.16 с идентификатор 51500.82.112  на площ 797 кв.м., като от   ПИ51500.82.25 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.85 на площ 124 кв.м., а ПИ 51500.82.113 на площ 17 кв.м. се урегулира като УПИ XXVII-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.82.24 на площ от 1200 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XIII-24, кв.16 с идентификатор 51500.82.99  на площ 1068 кв.м., като от   ПИ51500.82.24 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.71 на площ 131 кв.м.

ПИ 51500.82.23 на площ от 1201 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XII-23, кв.16 с идентификатор 51500.82.98  на площ 1068 кв.м., като от   ПИ51500.82.23 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.70 на площ 133 кв.м.

ПИ 51500.82.22 на площ от 1202 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XI-22, кв.16 с идентификатор 51500.82.97  на площ 1069 кв.м., като от   ПИ51500.82.22 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.69 на площ 133 кв.м.

            ПИ 51500.82.21 на площ от 1200 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ X-21, кв.16 с идентификатор 51500.82.96  на площ 1068 кв.м., като от   ПИ51500.82.21 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.68 на площ 133 кв.м.

 ПИ 51500.82.20 на площ от 1199 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ IX-20, кв.16 с идентификатор 51500.82.95  на площ 1067 кв.м., като от   ПИ51500.82.20 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.67 на площ 132 кв.м.

ПИ 51500.82.19 на площ от 999 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ VIII-19, кв.16 с идентификатор 51500.82.94  на площ 889 кв.м., като от   ПИ51500.82.19 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.66 на площ 110 кв.м.

ПИ 51500.82.18 на площ от 2915 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ VII-18, кв.16 с идентификатор 51500.82.93  на площ 2595 кв.м., като от   ПИ51500.82.18 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.65 на площ 110 кв.м.

ПИ 51500.82.17 на площ от 999 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ VI-17, кв.16 с идентификатор 51500.82.92  на площ 890 кв.м., като от   ПИ51500.82.17 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.64 на площ 109 кв.м.

ПИ 51500.82.16 на площ от 1200 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ V-16, кв.16 с идентификатор 51500.82.91  на площ 1069 кв.м., като от   ПИ51500.82.16 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.63 на площ 131 кв.м.

ПИ 51500.82.15 на площ от 1202 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ IV-15, кв.16 с идентификатор 51500.82.90  на площ 1066 кв.м., като от   ПИ51500.82.15 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.62 на площ 130 кв.м., а ПИ 51500.82.114 на площ 5 кв.м. се урегулира като УПИ XXVIII-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.82.14 на площ от 1599 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“ се урегулира като УПИ III-14, кв.16 с идентификатор 51500.82.89  на площ 1403 кв.м., като от   ПИ51500.82.14 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.61 на площ 165 кв.м., а ПИ 51500.82.114 на площ 31 кв.м. се урегулира като УПИ XXVIII-общ. с отреждане за трафопост.

            ПИ 51500.82.13 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.)“ се урегулира като УПИ II-13, кв.16 с идентификатор 51500.82.88  на площ 980 кв.м., като от   ПИ51500.82.13 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.82.60 на площ 120 кв.м.

ПИ 51500.81.16 на площ от 2299 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XI-16, кв.17 с идентификатор 51500.81.41  на площ 2092 кв.м., като от   ПИ51500.81.16 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.32 на площ 170 кв.м.

ПИ 51500.81.15 на площ от 2299 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ X-15, кв.17 с идентификатор 51500.81.40  на площ 2090 кв.м., като от   ПИ51500.81.15 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.31 на площ 180 кв.м.

ПИ 51500.81.14 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XV-14, кв.17 с идентификатор 51500.81.45  на площ 1007 кв.м., като от   ПИ51500.81.14 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.36 на площ 93 кв.м.

ПИ 51500.81.13 на площ от 1098 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XIV-13, кв.17 с идентификатор 51500.81.44  на площ 1015 кв.м., като от   ПИ51500.81.13 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.35 на площ 84 кв.м.

ПИ 51500.81.12 на площ от 1099 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XIII-12, кв.17 с идентификатор 51500.81.43  на площ 1001 кв.м., като от   ПИ51500.81.12 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.34 на площ 83 кв.м.

ПИ 51500.81.11 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XII-11, кв.17 с идентификатор 51500.81.42  на площ 1001 кв.м., като от   ПИ51500.81.11 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.33 на площ 83 кв.м.

ПИ 51500.81.9 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ IX-9, кв.17 с идентификатор 51500.81.39  на площ 909 кв.м., като от   ПИ51500.81.9 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.30 на площ 87 кв.м.

ПИ 51500.81.8 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“ се урегулира като УПИ VIII-8, кв.17 с идентификатор 51500.81.38  на площ 909 кв.м., като от   ПИ51500.81.8 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.29 на площ 93 кв.м.

ПИ 51500.81.7 на площ от 999 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“ се урегулира като УПИ VII-7, кв.17 с идентификатор 51500.81.37  на площ 908 кв.м., като от   ПИ51500.81.7 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.28 на площ 216 кв.м.

ПИ 51500.81.6 на площ от 1101 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ VI-6, кв.17 с идентификатор 51500.81.51  на площ 973 кв.м., като от   ПИ51500.81.6 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.17 на площ 116 кв.м. и ПИ 51500.81.27 на площ 56 кв.м.

ПИ 51500.81.5 на площ от 1098 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ V-5, кв.17 с идентификатор 51500.81.50  на площ 972 кв.м., като от   ПИ51500.81.5 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.18 на площ 91 кв.м. и ПИ 51500.81.26 на площ 49 кв.м.

ПИ 51500.81.4 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ IV-4 , кв.17 с идентификатор 51500.81.49  на площ 972 кв.м., като от   ПИ51500.81.4 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.19 на площ 78 кв.м. и ПИ 51500.81.25 на площ 47 кв.м.

ПИ 51500.81.3 на площ от 1101 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ III-3 , кв.17 с идентификатор 51500.81.48  на площ 972 кв.м., като от   ПИ51500.81.3 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.20 на площ 70 кв.м. и ПИ 51500.81.24 на площ 38 кв.м.

            ПИ 51500.81.2 на площ от 1102 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ II-2 , кв.17 с идентификатор 51500.81.47  на площ 973 кв.м., като от   ПИ51500.81.2 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.21 на площ 64 кв.м. и ПИ 51500.81.23 на площ 30 кв.м.

ПИ 51500.81.1 на площ от 1502 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, се урегулира като УПИ I-1 , кв.17 с идентификатор 51500.81.46  на площ 1328 кв.м., като от   ПИ51500.81.1 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.81.22 на площ 174 кв.м.

            ПИ 51500.80.42 на площ 3097 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, след прилагане на предвидената улична регулация запазва идентификатор ПИ 51500.80.42 на  площ 3097 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

 ПИ 51500.80.41 на площ от 3469 кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ X-41, кв.18 с идентификатор 51500.80.90  на площ 3074 кв.м., като от   ПИ51500.80.41 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.50 на площ 348 кв.м., а ПИ 51500.80.114 на площ 47 кв.м. се урегулира като УПИ XXXVI-общ. с отреждане за трафопост.

            ПИ 51500.80.40 на площ от 1549 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ VIII-40, кв.18 с идентификатор 51500.80.88  на площ 1371 кв.м., като от   ПИ51500.80.40 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.75 на площ 178 кв.м.

ПИ 51500.80.39 на площ от 1549 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ VII-39, кв.18 с идентификатор 51500.80.87  на площ 1372 кв.м., като от   ПИ51500.80.39 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.48 на площ 177 кв.м.

ПИ 51500.80.35 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ и ПИ 51500.80.34 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“се обединяват и урегулират  като УПИ IV-34,35, кв.18 с идентификатор 51500.80.84  на площ 1770 кв.м., като от  новообразувания имот се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.78 на площ 87 кв.м. и ПИ 51500.80.79 на площ 87 кв.м.

ПИ 51500.80.33 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ III-33, кв.18 с идентификатор 51500.80.83  на площ 886 кв.м., като от   ПИ51500.80.33 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.45 на площ 171 кв.м.

ПИ 51500.80.32 на площ от 999 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXXI-32, кв.18 с идентификатор 51500.80.93  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.80.32 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.71 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.80.31 на площ от 999 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXXII-31, кв.18 с идентификатор 51500.80.92  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.80.31 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.72 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.80.30 на площ от 1002 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXI-30, кв.18 с идентификатор 51500.80.112  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.80.30 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.61 на площ 118 кв.м.

ПИ 51500.80.29 на площ от 998 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXII-29, кв.18 с идентификатор 51500.80.111  на площ 882 кв.м., като от   ПИ51500.80.29 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.62 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.80.28 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXIII-28, кв.18 с идентификатор 51500.80.108  на площ 973 кв.м., като от   ПИ51500.80.28 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.63 на площ 127 кв.м.

ПИ 51500.80.27 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXIV-27, кв.18 с идентификатор 51500.80.107  на площ 886 кв.м., като от   ПИ51500.80.27 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.64 на площ 116 кв.м.

ПИ 51500.80.26 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ се урегулира като УПИ XXV-26, кв.18 с идентификатор 51500.80.104  на площ 973 кв.м., като от   ПИ51500.80.26 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.65 на площ 127 кв.м.

ПИ 51500.80.25 на площ от 998 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XXVI-25, кв.18 с идентификатор 51500.80.103  на площ 883 кв.м., като от   ПИ51500.80.25 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.66 на площ 115 кв.м.

ПИ 51500.80.24 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXVII-24, кв.18 с идентификатор 51500.80.100  на площ 973 кв.м., като от   ПИ51500.80.24 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.67 на площ 94 кв.м., а ПИ 51500.80.116 на площ 33 кв.м. се урегулира като УПИ XXXIV-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.80.23 на площ от 1501 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXVIII-23, кв.18 с идентификатор 51500.80.99  на площ 1328 кв.м.,

като от ПИ51500.80.23 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.68 на площ 157 кв.м., а ПИ 51500.80.116 на площ 17 кв.м. се урегулира като УПИ XXXIV-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.80.22 на площ от 1302 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXIX-22, кв.18 с идентификатор 51500.80.96  на площ 1151 кв.м., като от   ПИ51500.80.22 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.69 на площ 151 кв.м.

ПИ 51500.80.21 на площ от 1699 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XXX-21, кв.18 с идентификатор 51500.80.95  на площ 1502 кв.м., като от   ПИ51500.80.21 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.70 на площ 197 кв.м.

ПИ 51500.80.19 на площ от 2899 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XXXIII-19, кв.18 с идентификатор 51500.80.91  на площ 2563 кв.м., като от   ПИ51500.80.19 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.73 на площ 336 кв.м.

ПИ 51500.80.18 на площ от 998 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XX-18, кв.18 с идентификатор 51500.80.113  на площ 876 кв.м., като от   ПИ51500.80.18 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.60 на площ 122 кв.м.

ПИ 51500.80.17 на площ от 1003 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XIX-17, кв.18 с идентификатор 51500.80.110  на площ 889 кв.м., като от   ПИ51500.80.17 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.59 на площ 114 кв.м.

ПИ 51500.80.16 на площ от 1103 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XVIII-16, кв.18 с идентификатор 51500.80.109  на площ 978 кв.м., като от   ПИ51500.80.16 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.58 на площ 125 кв.м.

ПИ 51500.80.15 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XVII-15, кв.18 с идентификатор 51500.80.106  на площ 888 кв.м., като от   ПИ51500.80.15 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.57 на площ 113 кв.м.

 ПИ 51500.80.14 на площ от 1198 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XVI-14, кв.18 с идентификатор 51500.80.105  на площ 1062 кв.м., като от   ПИ51500.80.14 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.56 на площ 136 кв.м.

ПИ 51500.80.13 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XV-13, кв.18 с идентификатор 51500.80.102  на площ 975 кв.м., като от   ПИ51500.80.13 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.55 на площ 124 кв.м.

ПИ 51500.80.12 на площ от 1100 кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ XIV-12, кв.18 с идентификатор 51500.80.101  на площ 975 кв.м.,

като от   ПИ51500.80.12 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.54 на площ 93 кв.м., а ПИ 51500.80.115 на площ 32 кв.м. се урегулира като УПИ XXXV-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.80.11 на площ от 1400 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XIII-11, кв.18 с идентификатор 51500.80.98  на площ 1241 кв.м., като от   ПИ51500.80.11 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.53 на площ 141 кв.м., а ПИ 51500.80.115 на площ 18 кв.м. се урегулира като УПИ XXXV-общ. с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.80.10 на площ от 2300 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ XII-10, кв.18 с идентификатор 51500.80.97  на площ 2038 кв.м., като от   ПИ51500.80.10 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.52 на площ 262 кв.м.

ПИ 51500.80.9 на площ от 2298 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XI-9, кв.18 с идентификатор 51500.80.94  на площ 2036 кв.м., като от   ПИ51500.80.9 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.51 на площ 262 кв.м.

ПИ 51500.80.7 на площ от 2996 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ IX-7, кв.18 с идентификатор 51500.80.89  на площ 2652 кв.м., като от   ПИ51500.80.7 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.49 на площ 172 кв.м. и ПИ 51500.80.74 на площ 172 кв.м.

ПИ 51500.80.5 на площ от 3393 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ VI-5, кв.18 с идентификатор 51500.80.86  на площ 3004 кв.м., като от   ПИ51500.80.5 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.47 на площ 194 кв.м. и ПИ 51500.80.76 на площ 195 кв.м.

ПИ 51500.80.4 на площ от 3300 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ V-4, кв.18 с идентификатор 51500.80.85  на площ 2921 кв.м., като от   ПИ51500.80.4 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.46 на площ 188 кв.м. и ПИ 51500.80.77 на площ 190 кв.м.

ПИ 51500.80.2 на площ от 4094 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ II-2, кв.18 с идентификатор 51500.80.82  на площ 3625 кв.м., като от   ПИ51500.80.2 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.44 на площ 234 кв.м. и ПИ 51500.80.80 на площ 236 кв.м.

ПИ 51500.80.1 на площ от 4838 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За къмпинг, мотел“ се урегулира като УПИ I-1, кв.18 с идентификатор 51500.80.81  на площ 4290 кв.м., като от   ПИ51500.80.1 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.80.43 на площ 548 кв.м.

            ПИ 51500.79.17 на площ 3424 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, след прилагане на предвидената улична регулация приема идентификатор ПИ 51500.79.23 на площ 2535 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

            ПИ 51500.79.16 на площ 5928 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, след прилагане на предвидената улична регулация приема идентификатор 51500.79.16 на площ 3831 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

ПИ 51500.79.15 на площ от 999 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ X-15, кв.20 с идентификатор 51500.79.44  на площ 904 кв.м., като от   ПИ51500.79.15 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.29 на площ 4 кв.м.  и ПИ 51500.79.30 на площ 42 кв.м.

ПИ 51500.79.14 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XI-14, кв.20 с идентификатор 51500.79.45  на площ 906 кв.м., като от   ПИ51500.79.14 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.31 на площ 151 кв.м. 

ПИ 51500.79.13 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ IX-13, кв.20 с идентификатор 51500.79.43  на площ 904 кв.м., като от   ПИ51500.79.13 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.28 на площ 116 кв.м. 

ПИ 51500.79.12 на площ от 995 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XII-12, кв.20 с идентификатор 51500.79.46  на площ 900 кв.м., като от   ПИ51500.79.12 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ51500.79.32 на площ 90 кв.м. 

ПИ 51500.79.11 на площ от 999 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, се урегулира като УПИ VIII-11, кв.20 с идентификатор 51500.79.42  на площ 904 кв.м., като от   ПИ51500.79.11 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.27 на площ 107 кв.м. 

ПИ 51500.79.10 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XIII-10, кв.20 с идентификатор 51500.79.47  на площ 904 кв.м., като от   ПИ51500.79.10 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.33 на площ 83 кв.м. 

ПИ 51500.79.9 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ VII-9, кв.20 с идентификатор 51500.79.41  на площ 995 кв.м., като от   ПИ51500.79.9 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.26 на площ 80 кв.м. 

ПИ 51500.79.8 на площ от 994 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XIV-8, кв.20 с идентификатор 51500.79.48  на площ 899 кв.м., като от   ПИ51500.79.8 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.34 на площ 80 кв.м. 

ПИ 51500.79.7 на площ от 1099 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ VI-7, кв.20 с идентификатор 51500.79.40  на площ 995 кв.м., като от   ПИ51500.79.7 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.25 на площ 65 кв.м. 

            ПИ 51500.79.6 на площ от 1004 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XV-6, кв.20 с идентификатор 51500.79.49  на площ 908 кв.м., като от   ПИ51500.79.6 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.35 на площ 75 кв.м. 

ПИ 51500.79.5 на площ от 599 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ V-5, кв.20 с идентификатор 51500.79.50  на площ 542 кв.м., като от   ПИ51500.79.5 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.24 на площ 1 кв.м. 

            ПИ 51500.79.4 на площ от 1283 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ IV-4, кв.20 с идентификатор 51500.79.39  на площ 1162 кв.м., като от   ПИ51500.79.4 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.21 на площ 205 кв.м., а ПИ 51500.79.22 на площ 51 кв.м. се урегулира като УПИ XVI-общ. с отреждане за трафопост.

            ПИ 51500.79.3 на площ от 1102 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ III-3, кв.20 с идентификатор 51500.79.38  на площ 998 кв.м., като от   ПИ51500.79.3 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.20 на площ 70 кв.м. 

ПИ 51500.79.2 на площ от 1099 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ II-2, кв.20 с идентификатор 51500.79.37  на площ 996 кв.м., като от   ПИ51500.79.2 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.19 на площ 90 кв.м. 

ПИ 51500.79.1 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ I-1, кв.20 с идентификатор 51500.79.36  на площ 907 кв.м., като от   ПИ51500.79.1 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.79.18 на площ 192 кв.м. 

ПИ 51500.78.25 на площ от 8999 кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ I-25, кв.19 с идентификатор 51500.78.47  на площ 7967 кв.м., като от   ПИ51500.78.25 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.26 на площ 1032 кв.м. 

ПИ 51500.78.24 на площ от 4999 кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ II-24, кв.19 с идентификатор 51500.78.48  на площ 4431 кв.м., като от   ПИ51500.78.24 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.27 на площ 235 кв.м. и ПИ 51500.78.46 на площ 283 кв.м., а ПИ 51500.78.63 на площ 50 кв.м. се урегулира като УПИ XVII-общ. с отреждане за трафопост.

            ПИ 51500.78.23 на площ 3116 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, след прилагане на предвидената улична регулация запазва идентификатор ПИ 51500.78.23 на  площ 3116 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

            ПИ 51500.78.22 на площ 3124 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, след прилагане на предвидената улична регулация запазва идентификатор ПИ 51500.78.22 на  площ 3124 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

ПИ 51500.78.21 на площ от 12046 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ се урегулира като УПИ IV-21, кв.19 с идентификатор 51500.78.50  на площ 10674 кв.м., като от   ПИ51500.78.21 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.44 на площ 687 кв.м. и ПИ 51500.78.29 на площ 685 кв.м.

ПИ 51500.78.20 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XII-20, кв.19 с идентификатор 51500.78.60  на площ 890 кв.м., като от   ПИ51500.78.20 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.37 на площ 156 кв.м. и ПИ 51500.78.38 на площ 51 кв.м. 

ПИ 51500.78.19 на площ от 1512 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ X-19, кв.19 с идентификатор 51500.78.58  на площ 1345 кв.м., като от   ПИ51500.78.19 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.35 на площ 38 кв.м.

ПИ 51500.78.18 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“ се урегулира като УПИ XIV-18, кв.19 с идентификатор 51500.78.54  на площ 974 кв.м., като от   ПИ51500.78.18 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.41 на площ 126 кв.м.

            ПИ 51500.78.17 на площ от 1100 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ VII-17, кв.19 с идентификатор 51500.78.55  на площ 974 кв.м., като от   ПИ51500.78.17 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.32 на площ 126 кв.м.

            ПИ 51500.78.16 на площ от 12046 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Нива“ се урегулира като УПИ V-16, кв.19 с идентификатор 51500.78.51  на площ 10674 кв.м., като от   ПИ51500.78.16 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.30 на площ 635 кв.м. и ПИ 51500.78.43 на площ 688 кв.м., а ПИ 51500.78.62 на площ 50 кв.м. се урегулира като УПИ XVI-общ. с отреждане за трафопост.

 ПИ 51500.78.13 на площ от 5502 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ се урегулира като УПИ III-13, кв.19 с идентификатор 51500.78.49  на площ 4876 кв.м., като от   ПИ51500.78.13 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.28 на площ 312 кв.м. и ПИ 51500.78.45 на площ 314 кв.м.

ПИ 51500.78.10 на площ от 1500 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XI-10, кв.19 с идентификатор 51500.78.59  на площ 1335 кв.м., като от   ПИ51500.78.10 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.36 на площ 196 кв.м.

ПИ 51500.78.8 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XIII-8, кв.19 с идентификатор 51500.78.61  на площ 885 кв.м., като от   ПИ51500.78.8 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.39 на площ 114 кв.м.

ПИ 51500.78.7 на площ от 998 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ IX-7, кв.19 с идентификатор 51500.78.57  на площ 885 кв.м., като от   ПИ51500.78.7 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.34 на площ 114 кв.м.

ПИ 51500.78.6 на площ от 4296 кв.м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ VIII-6, кв.19 с идентификатор 51500.78.56  на площ 3806 кв.м., като от   ПИ51500.78.6 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.33 на площ 245 кв.м. и ПИ 51500.78.40 на площ 245 кв.м.

ПИ 51500.78.4 на площ от 800 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XV-4, кв.19 с идентификатор 51500.78.53  на площ 709 кв.м., като от   ПИ51500.78.4 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.42 на площ 160 кв.м.

ПИ 51500.78.3 на площ от 2000 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ VI-3, кв.19 с идентификатор 51500.78.52  на площ 1771 кв.м., като от   ПИ51500.78.3 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.78.31 на площ 159 кв.м.

ПИ 51500.77.43 на площ от 1736 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ VII-43, кв.21 с идентификатор 51500.77.110  на площ 1564 кв.м., като от   ПИ51500.77.43 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.44 на площ 303 кв.м.

ПИ 51500.77.42 на площ от 999 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ VIII-42, кв.21 с идентификатор 51500.77.109  на площ 900 кв.м., като от   ПИ51500.77.42 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.45 на площ 78 кв.м.

ПИ 51500.77.41 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ IX-41, кв.21 с идентификатор 51500.77.108  на площ 900 кв.м., като от   ПИ51500.77.41 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.46 на площ 111 кв.м.

ПИ 51500.77.40 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ I-40, кв.21 с идентификатор 51500.77.107  на площ 900 кв.м., като от   ПИ51500.77.40 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.47 на площ 122 кв.м.

ПИ 51500.77.39 на площ от 13997 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, се урегулира като УПИ IV-39, кв.21 с идентификатор 51500.77.104  на площ 12575 кв.м., като от   ПИ51500.77.39 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.51 на площ 1463 кв.м.

            ПИ 51500.77.38 на площ 1827 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, след прилагане на предвидената улична регулация запазва идентификатор ПИ 51500.77.38 на  площ 1827 кв.м. с отреждане за улици и инженерна инфраструктура.

ПИ 51500.77.37 на площ от 3896 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ се разделя на поземлени имоти с идентификатори 51500.77.63 на площ 849 кв.м. и 51500.77.113 на площ 2884 кв.м, които се отреждат за улици и инженерна инфраструктура, а ПИ 51500.77.48 на площ 2 кв.м., част от ПИ 51500.77.64 на площ 80 кв.м. и част от ПИ 51500.77.65 на площ 36 кв.м. се отреждат за трафопостове и техническа инфраструктура.

ПИ 51500.77.34 на площ от 1666 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XIV-34, кв.22 с идентификатор 51500.77.84  на площ 1531 кв.м., като от   ПИ51500.77.34 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.70 на площ 245 кв.м.

ПИ 51500.77.33 на площ от 1663 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ XIII-33, кв.22 с идентификатор 51500.77.85  на площ 1530 кв.м., като от   ПИ51500.77.33 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.69 на площ 61 кв.м.

ПИ 51500.77.32 на площ от 1669 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XII-32, кв.22 с идентификатор 51500.77.86  на площ 1530 кв.м., като от   ПИ51500.77.33 се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.62 на площ 66 кв.м. и ПИ 51500.77.68 на площ 48 кв.м.

ПИ 51500.77.31 на площ от 2033 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ се урегулира като УПИ VI-31, кв.21 с идентификатор 51500.77.111  на площ 1842 кв.м., като от   ПИ51500.77.31 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.83 на площ 186 кв.м.

            ПИ 51500.77.30 на площ от 2700 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ се урегулира като УПИ II-30, кв.21 с идентификатор 51500.77.106  на площ 2422 кв.м., като от   ПИ51500.77.30 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.49 на площ 147 кв.м., а ПИ 51500.77.48 на площ 25 кв.м. се урегулира като УПИ X-общ., кв.21 с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.77.29 на площ от 1311 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ се урегулира като УПИ V-29, кв.21 с идентификатор 51500.77.112  на площ 1186 кв.м., като от   ПИ51500.77.29 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.82 на площ 114 кв.м.

ПИ 51500.77.28 на площ от 1311 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ се урегулира като УПИ III-28, кв.21 с идентификатор 51500.77.105  на площ 1185 кв.м., като от   ПИ51500.77.28 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.50 на площ 87 кв.м., а ПИ 51500.77.48 на площ 8 кв.м. се урегулира като УПИ X-общ., кв.21 с отреждане за трафопост.

ПИ 51500.77.26 на площ от 1153 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XVIII-26, кв.22 с идентификатор 51500.77.98 на площ 1047 кв.м., като от   ПИ51500.77.26 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.78 на площ 106 кв.м.

ПИ 51500.77.27 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ , ПИ 51500.77.25 на площ от 1001 кв.м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, ПИ 51500.77.24 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ и ПИ 51500.77.23 на площ от 1000 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се обединяват и урегулират  като УПИ XVII-23,24,25,27 кв.22 с идентификатор 51500.77.99  на площ 3632 кв.м., като от  новообразувания имот се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.74 на площ 92кв.м.,  ПИ 51500.77.75 на площ 92 кв.м., ПИ 51500.77.76 на площ 92кв.м. и ПИ 51500.77.77 на площ 92 кв.м.

 ПИ 51500.77.19 на площ от 1001 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ и  ПИ 51500.77.18 на площ от 1300 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се обединяват и урегулират  като УПИ XV-18,19 кв.22 с идентификатор 51500.77.101 на площ 2088 кв.м., като от  новообразувания имот се отнемат и отреждат за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.71 на площ 92кв.м. и  ПИ 51500.77.72 на площ 120 кв.м.

ПИ 51500.77.17 на площ от 1298 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XVI-17, кв.22 с идентификатор 51500.77.100  на площ 1178 кв.м., като от   ПИ51500.77.17 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.73 на площ 120 кв.м.

ПИ 51500.77.14 на площ от 1203 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ V-14, кв.22 с идентификатор 51500.77.97  на площ 1103 кв.м., като от   ПИ51500.77.14 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.79 на площ 246 кв.м.

ПИ 51500.77.13 на площ от 1099 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ XI-13, кв.22 с идентификатор 51500.77.87  на площ 995 кв.м., като от ПИ51500.77.13 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.61 на площ 104 кв.м.

            ПИ 51500.77.12 на площ от 1103 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ X-12, кв.22 с идентификатор 51500.77.88  на площ 1001 кв.м., като от   ПИ51500.77.12 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 51500.77.60 на площ 102 кв.м.

ПИ 51500.77.11 на площ от 1099 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“ се урегулира като УПИ IX-11