За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

39/27.06.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 341/07.06.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет „Правно обслужване и общинска собственост“ при Община Несебър, относно сключване на договор между община Несебър и ОД на МВР - Бургас за създаване на ЗВЕНО „ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ“.

 2. Докладна записка вх.№ 378/20.06.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Несебър с мандат 2020-2023 г., открита с решение № 1041/16.05.2019 г.

 3. Докладна записка вх.№ 337/05.06.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2018 г. и отчет на бюджета за 2018 г. на община Несебър.

 4. Докладна записка вх.№ 377/20.06.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на фехтовален клуб „Несебър“.

 5. Докладна записка вх.№ 379/20.06.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Атанасий Велики“ – гр. Свети Влас.

 6. Докладна записка вх.№ 375/20.06.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно актуализацията на бюджета на община Несебър за 2019 г.

 7. Докладна записка вх. № 351/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект „Кафе“, находящо се в сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор.

 8. Докладна записка вх. № 358/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮРНЦОП „Спортен клуб по водни спортове – Месембрия.

 9. Докладна записка вх. № 352/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 7 – рехабилитационен, находящ се в общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор с идентификатор № 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

 10. Докладна записка вх. № 353/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – за предоставяне на услуги в обществен интерес, находящо се в административна сграда на кметство – гр. Обзор с идентификатор № 53045.502.226.1 по КК на гр. Обзор.

 11. Докладна записка вх. № 354/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП сдружение „Спортен клуб Бушидо.

 12. Докладна записка вх. № 355/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП сдружение „Съюз на инвалидите в България“.

 13. Докладна записка вх. № 356/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в административна сграда „Здравна служба“ с идентификатор № 53822.502.75.3 по КК на с. Оризаре.

 14. Докладна записка вх. № 357/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински имоти – сграден фонд – „Поликлиника – Слънчев бряг“, парно към поликлиниката и гаражни клетки.

 15. Докладна записка вх. № 364/17.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.73.3, изградена върху ЗП 3 и ЗП 4 в УПИ І-общ., кв.4 по плана ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

 16. Докладна записка вх. № 365/17.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 11538.501.328.1, изградена в УПИ І-234-общ., кв.24 по плана на гр. Свети Влас.

 17. Докладна записка вх. № 366/17.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.882 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХLІV-общ., кв.55 по плана на гр. Несебър.

 18. Докладна записка вх.№ 331/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-План схеми за изграждане на линеен обект „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

 19. Докладна записка вх.№ 332/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-парцеларен план за изграждане на линеен обект „КСН ТП НОВ ДП – ТП Юрта 7, подобект Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

 20. Докладна записка вх.№ 333/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „КСН ТП НОВ ДП – ТП Юрта 7, подобект Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

 21. Докладна записка вх.№ 334/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-парцеларен план схеми за изграждане на линеен обект „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

 22. Предложение вх.№ 348/13.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.108, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда.

 23. Предложение вх.№ 349/13.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.107, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда.

 24. Докладна записка вх.№ 350/13.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІ-360 в кв.42 по плана на с. Оризаре по имотни граници на ПИ 53822.502.80 по КК на с. Оризаре.

 25. Докладна записка вх.№ 359/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІ-381, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.95 в кв.3804 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 26. Докладна записка вх.№ 360/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-588, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.561 и УПИ ІХ-588, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.309 по КК на гр. Несебър в кв.1202 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 27. Докладна записка вх.№ 361/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-293, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.540 и УПИ ІХ-293, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.541 по КК на гр. Несебър в кв.4402 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 28. Докладна записка вх.№ 367/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Уличен водопровод и водоснабдяване“ на поземлен имот с идентификатор № 39164.15.141 по КК на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, по реда на чл.134 ал.2 т.6 и т.8 и във връзка с чл.108 ал.2 от ЗУТ.

 29. Докладна записка вх.№ 368/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-475, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.283 и УПИ V-465, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.282 по КК на гр. Несебър в кв.3303 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 30. Предложение вх.№ 369/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“ за поземлени имоти с идентификатори № № 51500.43.13 и 51500.43.14 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“.

 31. Докладна записка вх.№ 370/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІV, с идентификатор № 51500.505.128, УПИ V с идентификатор № 51500.505.1001 и УПИ VІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1002, както и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.329 по КК на гр. Несебър в кв.23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

 32. Докладна записка вх.№ 371/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500.505.271 и УПИ ІІ, поземлен имот с идентификатор № 51500.505.269 по КК на гр. Несебър в кв.73 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

 33. Докладна записка вх.№ 372/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 11538.15.187 по КК на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

 34. Докладна записка вх.№ 380/20.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.184 и части от поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.505.339 51500.505.340 и 51500.505.343 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.42 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

 35. Докладна записка вх.№ 383/26.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на помещения в сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, находяща се в УПИ І, кв.67 по плана на гр. Несебър-нова част,

 36. Предложение вх.№ 385/26.07.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на общината, относно съгласуване на допълнителна схема за поставяне на монументално-декоративен елемент, по реда на чл.57 от ЗУТ в градинката пред УПИ І, кв.28 /61056.501.520/ по плана с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

 37. Докладна записка вх.№ 386/26.06.2019 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно именуване на площадно пространство около сградата на Кметство Равда, с. Равда, община Несебър, попадащо в части от имоти, публична общинска собственост с идентификатори 61056.501.507, 61056.501.505 и 61056.501.520, под наименованието „Площад Вангел Костадинов Голев“.

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 341/07.06.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет „Правно обслужване и общинска собственост“ при Община Несебър, относно сключване на договор между община Несебър и ОД на МВР - Бургас за създаване на ЗВЕНО „ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1086

Общински съвет – Несебър, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7 от Наредба № 8121з-422/16.04.2015 г. за организацията и дейността на звената „Общинска полиция”, дава съгласие Кмета на община Несебър да сключи Договор с Областна дирекция на МВР град Бургас за създаване на Звено „Общинска Полиция” в община Несебър за период от пет години, считано от 09.09.2019 г.

Одобрява представения проект на Договор, ведно с Приложение № 1 относно щатната численост на Звеното, както и месечна издръжка в размер на 25 219 лева. Съгласно чл. 9, ал. 3 от Договора за създаване на Звено „Общинска полиция”, сумите за обезщетения по чл. 234 / при прекратяване на служебното правоотношение/ и по чл. 238 /при телесна повреда/ от ЗМВР, не са включени в сумата за месечна издръжка.

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 378/20.06.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Несебър с мандат 2020-2023 г., открита с решение № 1041/16.05.2019 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1087

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет,

I. Общински съвет - Несебър УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Несебър мандат 2020 г. - 2023 г., открита с Решение №1041/16.05.2019г. на ОбС Несебър до 30 юли 2019 г., при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. Да е дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Образците на документи са утвърдени с Решение 1041/16.05.2019 г. на ОбС -Несебър и публикувани на интернет страницата на Общинския съвет.

В срок до 17 часа на 30.07. 2019 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели могат да подават в деловодството на Общински съвет - НЕСЕБЪР заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/ ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие /Приложение № 2/;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 /Приложение № 3/;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

II. УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - НЕСЕБЪР с мандат 2020 г. - 2023 г., открита с Решение №1041/16.05. 2019 г. на ОбС - Несебър да се обяви на интернет страницата на Община Несебър и на Общинския съвет и електронните медии.

IV. Предвид необходимостта от незабавното уведомяване на обществеността за новия краен срок за подаване на документи, с оглед спазване на сроковете, предвидени в ЗСВ, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 337/05.06.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2018 г. и отчет на бюджета за 2018 г. на община Несебър.

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1088

На основание чл.140 от ЗПФ и чл.44 от Наредба №12 на Общински съвет Несебър, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

І. Приема уточнен годишен план на Бюджета за 2018 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1.ПО ПРИХОДА, - 67 716 260лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 10 967 023лв

За местни дейности - 56 749 237лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

1.2.ПО РАЗХОДА, - 67 716 260лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 10 967 023лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи - 6 199 752лв

За местни дейности - 50 549 485лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

1.3.Одобрява плана на капиталовите разходи за 2018г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

1.4.Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2018г. /съгласно Приложениe №4 /.

ІІ.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2018г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

2.1.ПО ПРИХОДА, - 57 452 158лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 10 366 004лв

За местни дейности - 47 086 154лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

2.2.ПО РАЗХОДА, - 57 452 158лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 10 366 004лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи - 5 284 670лв

За местни дейности - 41 801 484лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

2.3.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2018 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

2.4.Приема отчет-сметките за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2018 г. /съгласно Приложение №4/.

2.5.Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на Община Несебър за 2018 г., /съгласно Приложение №5./

2.6. Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2018 г. – субсидии за „СНЦ Черно море” на план – 92 400 лв. на разход – 92 400 лв.

2.7.Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2018 г., /съгласно Приложение №6/.

2.8.Приема отчет-сметка за изразходените средства от приходите от туристически данък през 2018 г., съгл. чл.11 ал.2 от ЗТ, /съгласно Приложение №7/.

2.9.Приема отчет-сметка за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2018 г., /съгласно Приложение №8/.

2.10. Приема отчет на пред/ставителните разходи в размер, както следва:

- представителни разходи на

Кмет на Община Несебър, в т.ч.

кметове на кметства Свети Влас, Равда, Обзор,

Тънково, Гюльовца, Кошарица, Паницово, Приселци,

Раковсково, Баня, Оризаре - 36 010лв

- представителни разходи на Председател на Общински съвет – Несебър – 10 368 лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 377/20.06.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на фехтовален клуб „Несебър“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1089

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат отпуснати средства за целево финансово подпомагане на фехтовален клуб „Несебър” със сума в размер на 4 500 лв.

Средствата да бъдат изплатени от резерва за допълнително финансово стимулиране на спортните клубове.

На основание чл. 60 от АПК, предвид организирането и участието на предстоящото провеждане на турнира по фехтовка За купа „Несебър” на 29.06.2019 г., допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 379/20.06.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Атанасий Велики“ – гр. Свети Влас.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1090

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., Общински съвет - Несебър дава съгласие да се отпуснат целеви средства в размер на 10 000 лв. на Църковно настоятелство към храм „Св. Атанасий Велики” - гр. Свети Влас, за изграждане на чешма и беседка, ремонт на ел. инсталацията в двора на храма, както и други ремонтни дейности, описани в приложената молба, като средствата се осигурят от бюджета на Общинска администрация, дейност 762, §4500.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 375/20.06.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно актуализацията на бюджета на община Несебър за 2019 г.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1091

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., Общински съвет - Несебър одобрява следните промени в бюджета на Община Несебър за 2019 г.:

1.Намаля бюджета на Общинска администрация, както следва:

 • От дейност 122 – Общинска администрация, местна дейност,

§5203 - 20 000лв.

 • От дейност 122 – Общинска администрация, дофинансиране,

1030 - 63 000лв.

 • От дейност 389 – Др. дейности по образованието, местна дейност,

§1030 - 60 000лв.

 • От дейност 389 - Др. дейности по образованието, дофинансиране,

§1030 – 200 000лв.

 • От дейност 898 – Др. дейности по икономиката, местна дейност,

§1015 – 7 000лв.

2 .Завишава бюджета, както следва:

 • ДГ „Обзорче” гр. Обзор, местна дейност 311, §1030 - 40 500лв.

 • ДГ „Детски свят” с. Кошарица, местна дейност 311, §1030 - 33 000лв.

 • ДГ „Слънце” гр. Несебър, местна дейност 311, §1030 - 17 000лв.

 • ДГ „Пролет” с. Тънково, местна дейност 311, §1030 - 20 000лв.

 • ДГ „Усмивка” с. Гюльовца, местна дейност 311, §1030 – 27 000лв.

 • ДГ „Яна Лъскова” гр. Несебър, местна дейност 311 ,§1030 - 11 000лв.

 • ДГ „Радост” с. Оризаре, местна дейност 311 ,§1030 – 20 000лв.

 • ОУ „Св. Иван Рилски” - с. Кошарица, дофинансиране, дейност 322, §1030 – 23 500 лв.

 • ОУ „Васил Левски” - с. Тънково, дофинансиране, дейност 322, §1030 – 33 000 лв.

 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Равда, дофинансиране, дейност 322, §1030 – 60 000 лв.

 • ОУ „Г. С. Раковски” - с. Оризаре, дофинансиране, дейност 322,

§1030 – 17 000 лв.

 • ПГ по туризъм „Иван Вазов” Слънчев бряг, дейност 326 - дофинансиране

§1030 - 21 000 лв.

 • ОУ „Св. Св.Кирил и Методий - гр. Свети Влас, дофинансиране, дейност 322 , §1015 – 20 000 лв.

 • Кметство Равда, местна дейност, дейност 898, §1015 – 7 000 лв.

3. По приходите - завишава плана на приходите с 4 600 лв., по следните приходни параграфи:

 • увеличава §4501 - Приходи от дарения – със сумата 4 600 лв.

4. По разходите - завишава плана на разходите със сумата 4 600 лв., разпределени както следва:

Местни дейности

 • Дейност 759, §1020 - 1 000 лв. по бюджета на Кметсво Обзор

 • Дейност 311, §1015 - 600 лв. в бюджета на ДГ “Моряче“ гр.Несебър

 • Дейност 732, §1020 - 2 500 лв. в бюджета на Общинска администрация

 • Дейност 714, §4500 - 500 лв. в бюджета на Общинска администрация.

На основание чл.60 от АПК, Общински съвет - Несебър и като взе предвид , че през месеците юли и август учениците от училищата и децата от детските заведения в общината излизат във ваканция и през този период е най-удачно да се извършват ремонтни дейности на материалната база до започването на новата учебна година, допуска предварително изпълнение на решението..

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 351/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект „Кафе“, находящо се в сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1092

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект, представляващ: „Кафе“ с полезна площ от 27.60 кв.м, находящ се на първи етаж от общинска сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор, построена в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор, АчОС №2993/07.05.2009г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 387.50 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър.

2. Специфични условия на конкурса:

- Отдавания имот да се използва единствено като „Кафе“;

- Наемателят няма право да променя предназначението на обекта;

- Оборудването и обзавеждането на помещението е за сметка на Наемателя;

3. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена, предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

ІІІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на конкурсната процедура, на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 358/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮРНЦОП „Спортен клуб по водни спортове – Месембрия.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1093

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Несебър да се отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб по водни спортове – Месембрия“, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул .“Отец Паисий“ № 66, ЕИК по Булстат 147242036, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза под №20111007018, регистрирано по ф.д.№5168 по описа на БОС за 2007г., със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул. “Отец Паисий“ №66, ЕИК по Булстат 147242036, представлявано от Десислава Георгиева Николчева, Председател на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб по водни спортове – Месембрия“, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Офис №1, на площ от 21.72 кв.м, находящ се на партерен етаж на ЖСК ”Изгрев”, с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ ІV, кв.89 по плана на гр. Несебър, АчОС №1877/02.03.2004г., за срок от 3 /три/ години, срещу месечна наемна цена в размер на 47.00 лв. /четиридесет и седем лева/ с ДДС, определена съгласно Приложение 1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър“.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 352/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 7 – рехабилитационен, находящ се в общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор с идентификатор № 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1094

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелно обособен обект, представляващ: Кабинет №7 – Рехабилитационен на площ от 16 /шестнадесет/ кв.м, ведно с манипулационна на площ от 10 /десет/ кв.м, находящ се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ - гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по кадастралната карта на гр.Обзор, построена в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001 г.

ІІ. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, в размер на 102.00 /сто и два/ лева с ДДС.

ІІІ. Специфични условия:

- Кандидатите да са с призната специалност „Рехабилитатор“;

- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;

ІV. Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр. Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;

 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 - Предложена месечна наемна цена:

Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К6Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

V. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

VІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

VІІ. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 353/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – за предоставяне на услуги в обществен интерес, находящо се в административна сграда на кметство – гр. Обзор с идентификатор № 53045.502.226.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1095

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична - общинска собственост, представляващ: Помещение – Офис на площ от 5.40 кв.м. за предоставяне на услуги в обществен интерес, находящ се на първи етаж в Административна сграда на Кметство – гр.Обзор с идентификатор 53045.502.226.1 по КК на гр.Обзор, построена в кв.36, УПИ VІІІ по плана на гр.Обзор, актувана с АпОС №5478/29.10.2013г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена - в размер на 51.00 лв. /петдесет и един лева/ с ДДС съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър

2. Специфични условия:

- Предоставеният имот да се използва единствено за офис за предоставяне на услуги в обществен интерес.

3. Критериите за оценяване са:

К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината, за административната дейност на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4. Депозита за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 354/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП сдружение „Спортен клуб Бушидо.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следнот

РЕШЕНИЕ № 1096

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се отдаде под наем на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Спортен клуб „Бушидо“ – гр. Несебър, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза под №20110527017, регистрирано по ф.д.№ 138 по описа на БОС за 2010 г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. “Витоша“ № 2, ЕИК по Булстат 176021222, представлявано от Христо Ангелов Терзиев, в качеството му на Председател на Управителния съвет, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: „Самостоятелен обект на обща площ от 138.40 кв.м – тренировъчна зала за бойни спортове, находящ се в сграда №7, с идентификатор 51500.502.429.7.2 по КК на гр. Несебър, ул.“Любен Каравелов“ №1, АОС 6417/06.07.2016 г.“, за срок от 3 /три/ години, срещу месечна наемна цена в размер на 254.70 лв. /двеста петдесет и четири лева и седемдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение 1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър“.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 355/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП сдружение „Съюз на инвалидите в България“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1097

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Несебър да се отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Съюз на инвалидите в България“, вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, към Министерството на правосъдието под №20030805011, /съгл. Удостоверение № 011/05.08.2003 г./, регистрирано по ф.д. № 684 по описа на СГС за 1990 г., със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“ ул. ”Христо Белчев” №8, представлявано от  Красимир Петков Коцев, в качеството му на председател на Управителния съвет, за нуждите на Общинска организация на СИБ – гр. Несебър, представлявана от Паша Белчева – председател, съгласно удостоверение с № 02.12/08.02.2013 г. от Красимир Петков Коцев, Код по Булстат 000707565 - общински имот, представляващ: Офис № 13 на площ от 29.05 кв.м, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев", АОС №1916/23.03.2004 г., за срок от 3 /три/ години, срещу месечна наемна цена в размер на 62.75 лв. /шестдесет и два лева и 75 ст./ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 356/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в административна сграда „Здравна служба“ с идентификатор № 53822.502.75.3 по КК на с. Оризаре.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1098

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична – общинска собственост, представляващ: Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ, с полезна площ 13.50 кв.м, ведно с помощни помещения на обща площ от 53.56 кв.м, включващи манипулационна – 12кв.м, чакалня – 14 кв.м, детска консултация – 9.36 кв.м, женска консултация – 13.70 кв.м, WC – 4.5 кв.м, находящ се в едноетажна сграда „Здравна служба“ с идентификатор 53822.502.75.3 по КК на с.Оризаре, построена в кв.42, парцел VІІІ – 356, актувана с АпОС №1013/22.02.2001г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 113.14 лв. /сто и тринадесет лева и четиринадесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение № №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър.

2. Специфични условия на конкурса:

- Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І;

- Кандидатите да притежават образователно квалификационна степен „магистър“ по професионално направление „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;

- Кабинета д аработи целогодишно и наемателят да осигурява дежурства през почивните дни;

3. Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;

 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 - Предложена месечна наемна цена:

Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К6Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

ІІІ. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 357/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински имоти – сграден фонд – „Поликлиника – Слънчев бряг“, парно към поликлиниката и гаражни клетки.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1099

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС, Общински съвет – Несебър в качеството си на едноличен собственик на капитала да Медицински център „Д-р Димитър Пеев – Несебър“ ЕООД,

Учредява на МЦ „Д-р Димитър Пеев – Несебър“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, КК „Слънчев бряг“, ЕИК 102619080, представлявано от Петко Богомилов Илиев, безвъзмездно право на ползване върху имоти частна - общинска собственост, представляващи: Сгради с кадастрални идентификатори 51500.506.380.1 със застроена площ 696 кв.м и 51500.506.380.2 със застроена площ 1302 кв.м по КК на гр. Несебър, с предназначение „Здравно заведение“, сграда с кадастрален идентификатор 51500.506.380.3 по КК на гр. Несебър със застроена площ 153 кв.м, с предназначение „Др. вид сграда“ /парно/ и гаражни клетки с кад.№ 51500.506.380.4 със застроена площ 269 кв.м, АчОС №5740/10.05.2014г., построени в УПИ VІ, кв.5901 по плана на КК “Слънчев бряг - запад., за срок от 5 /пет/ години , като задължава ползвателя да ползва имотите единствено по предназначението им, при спазване разпоредбите на Наредба №7 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия и Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Несебър.

ІІ. Ползвателят се задължава да заплаща разноските, свързани с ползването на имотите като: консумативни разходи, данък недвижим имот и такса битови отпадъци, текущи ремонти, застраховка и други.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 364/17.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.73.3, изградена върху ЗП 3 и ЗП 4 в УПИ І-общ., кв.4 по плана ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1100

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.73 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.4 по плана на гр. есебър, АОС №2758/15.10.2007г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Величка Атанасова Нищелкова,, с адрес с. Баня, община Несебър, за пристрояване на самостоятелен обект с идентификатор 51500.503.73.3.15 в съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.73.3 по КК на гр. Несебър, изградена върху ЗП 3 и ЗП 4 в УПИ І-общ, кв.4 по плана на ж.к. ”Черно море”, въз основа на което и съгласно одобрен на 16.12.2018 г. идеен проект, ще се изгради пристройка на кота 0,00 с площ от 32,40 кв.м, като застроената площ на сградата се променя на 234,43 кв.м., а Общо бруто РЗП от на 803,63 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване по т.2 в размер на 5 840 лв. /пет хиляди осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 365/17.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 11538.501.328.1, изградена в УПИ І-234-общ., кв.24 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1101

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2019г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.501.328.1, изградена в УПИ І-234 общ, кв.24 по плана на гр. Свети Влас, представляващ ПИ 11538.501.328 по КК на гр.Свети Влас, АОС №862/28.11.2000 г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Стоян Радомиров Стоянов, с адрес гр. Свети Влас, ул. „Дунав“ №1, за пристрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 11538.501.328.1, изградена в УПИ І-234 общ, кв.24 по плана на гр. Свети Влас, представляващ ПИ 11538.501.328 по КК на гр.Свети Влас, въз основа на което и съгласно одобрен на 02.11.2018 г. архитектурен проект, ще се изгради пристройка на кота 0,00 с площ от 26,82 кв.м, като застроената площ на сградата се променя на 116,82 кв.м., а Общо бруто РЗП на 296,82 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване по т.2 в размер 3 125 лв. /три хиляди сто двадесет и пет лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 366/17.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.882 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХLІV-общ., кв.55 по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1102

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.882 по КК на гр.Несебър, на площ от 5129 /пет хиляди сто двадесет и девет/ кв.м, представляващ ХLІV-общ., кв.55 по плана на гр.Несебър, отреден за „Почивни станции и крайморски парк”.

2. На основание чл.35, ал.3 да се продаде УПИ ХLІV - общ., кв.55 по плана на гр. Несебър целия на площ от 5129 /пет хиляди сто двадесет и девет/ кв.м, отреден за „Почивни станции и крайморски парк”, с градоустройствени показатели, съгласно чл.28, ал.2 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони., с кадастрален идентификатор 51500.502.882 по КК на гр. Несебър, АОС №6564/12.03.2019г., на «АРМЕА» ЕАД, ЕИК 203303143, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, ул.«Алцеко» №16, ет.2, в качеството му на собственик на законопостроените сгради в имота.

3. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет – Несебър определя продажна цена на УПИ ХLІV - общ., кв.55 по плана на гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.882 по КК на гр.Несебър, в размер на 312 950 лв./триста и дванадесет хиляди деветстотин и петдесет лева / без ДДС .»

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 331/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-План схеми за изграждане на линеен обект „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1103

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ Общински съвет - Несебър: О Д О Б Р Я В А изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV”, землище гр.Свети Влас, м-т „Юрта“, преминаващи през имоти ПИ 11538.501.539, ПИ 11538.501.491 и ПИ 11538.5.46 по КК на гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Трасето на кабела започва от ТП Юрта -Детска градина в ПИ 11538.501.539, преминава през ПИ 11538.501.539, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за обществен селищен парк, градина и през ПИ 11538.501.491, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, продължава през ПИ 11538.5.88 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – дере в участъка от т.9 до т.10 на представеното задание, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план; продължава през ПИ 11538.5.46, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване – за местен път, в участъка от т.10 до т.19 на представеното задание и продължава през ПИ 11538.2.106 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път до БКТП - Юрта 9 в ПИ 11538.2.163, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план.

Проектната дължина на трасето на кабела, попадащ в урбанизирана територия е 280.58 м и сервитут с ширина 1.00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ на сервитута е 561.14 кв.м, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 332/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-парцеларен план за изграждане на линеен обект „КСН ТП НОВ ДП – ТП Юрта 7, подобект Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1104

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър: О Д О Б Р Я В А ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Кабели средно напрежение ТП НОВ ДП - ТП Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV”, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Трасето на кабела започва от ТП Юрта 7 в ПИ 11538.2.37, преминава през ПИ 11538.2.107, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път и през ПИ 11538.2.128, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, в участъка от т.3 до т.12 на представеното задание, продължава през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване – за местен път, в участъка от т.12 до т.13 на представеното задание, като този част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема, продължава през ПИ 11538.2.165, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път в участъка от т.13 до т.16 на представеното задание, продължава отново през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване – за местен път, в участъка от т.16 до т.17 на представеното задание, като този част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема до БКТП – нов в ПИ 11538.2.19.

Дължината на трасето на кабела, попадащ в земеделска територия е 247.86 м и сервитут с ширина 1.00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 500.83 кв.м, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 333/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „КСН ТП НОВ ДП – ТП Юрта 7, подобект Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1105

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Кабели средно напрежение ТП НОВ ДП - ТП Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV”, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“, преминаващи през имот ПИ 11538.2.164, по КК на гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Трасето на кабела започва от ТП Юрта 7 в ПИ 11538.2.37, преминава през ПИ 11538.2.107, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път и през ПИ 11538.2.128, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план, продължава през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване – за местен път, в участъка от т.5 до т.3 и в участъка от т.2 до т.1 на представеното задание, предмет на настоящия ПУП – План схема, продължава през ПИ 11538.2.165, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план до БКТП – нов в ПИ 11538.2.19.

Проектната дължина на трасето на кабела, попадащ в урбанизирана територия е 41.60 м и сервитут с ширина 1.00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ на сервитута е 83.15 кв.м, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 334/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-парцеларен план схеми за изграждане на линеен обект „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1106

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Кабели средно напрежение ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV”, землище гр.Свети Влас, м-т „Юрта“.

Трасето на кабела започва от ТП Юрта -Детска градина в ПИ 11538.501.539, преминава през ПИ 11538.501.539, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за обществен селищен парк, градина и през ПИ 11538.501.491, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема, продължава през ПИ 11538.5.88 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – дере в участъка от т.1 до т.2 на представеното задание, преминава през ПИ 11538.5.46, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване – за местен път, в участъка от т.2 до т.3 на представеното задание като този част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема, продължава през ПИ 11538.2.106 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път в участъка от т.3 до т.9 на представеното задание до БКТП - Юрта 9 в ПИ 11538.2.163.

Дължината на трасето на кабела, попадащ в земеделска територия е 248.99м. и сервитут с ширина 1.00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 498.03 кв.м, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Предложение вх.№ 348/13.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.108, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1107

1.На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.108 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя , целия на площ от 3000 кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Чатал тепе“ за неземеделски нужди, зона „Жс“ с предназначение „За жилищно строителство и обслужващи функции“ при устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.= 1,50, Н≤15,00 м и минимално озеленяване 50%, паркиране в имота и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

При представяне на проекта за ПУП-ПЗ за имота също така да се представят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 349/13.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.107, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1108

1. На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.107 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-друг вид земеделска земя , целия на площ от 3797 кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Чатал тепе“ за неземеделски нужди, зона „Жс“ с предназначение „За жилищно строителство и обслужващи функции“ при устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.= 1,50, Н≤15,00 м и минимално озеленяване 50%, паркиране в имота и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

При представяне на проекта за ПУП-ПЗ за имота също така да се представят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 350/13.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІ-360 в кв.42 по плана на с. Оризаре по имотни граници на ПИ 53822.502.80 по КК на с. Оризаре.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1109

Общински съвет-Несебър, в качеството му на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, а именно предложението за промяна регулационната граница на УПИ ХІІ-360 в кв.42 по плана на с. Оризаре към улицата с идентификатор 53822.502.125, по имотни граници по влязла в сила КК на с. Оризаре и като съобрази, че регулацията не е приложена по смисъла на §22, ал.1 от ЗР на ЗУТ и на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ в качеството си на заинтересовано лице, дава съгласие да бъде процедирано исканото изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІ-360 в кв.42 по плана на с. Оризаре по имотни граници на ПИ 53822.502.80 по КК на с. Оризаре.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 359/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІ-381, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.95 в кв.3804 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1110

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ II-381, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.95 в кв. 3804 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който се променя номера на имота от УПИ II-381 на УПИ II-95 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, променя се отреждането на имота от „За жилищна сграда“ в За търговия и обслужващи функции“, запазва се плътността на застрояване – 30% и минимално озеленената площ – 50%, занижава се Нкорниз от 15 м. на 7 м. и Кинт от 1,5 на 0,5, както и се запазва устройствената зона „Ок“, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 360/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-588, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.561 и УПИ ІХ-588, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.309 по КК на гр. Несебър в кв.1202 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1111

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-588, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.561 и УПИ IХ-588, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.309 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1202 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя отреждането и на двата УПИ I /ПИ 51500.507.561/ и УПИ IХ-588 /ПИ 51500.507.309/ от „За курортно строителство“ в „За жилищно-курортно строителство и обслужващи функции“, запазва се устройствената им зона „Ок“ и се установяват следните устройствените показатели за УПИ I-588 /ПИ 51500.507.561/ и УПИ IХ-588 /ПИ 51500.507.309/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 361/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-293, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.540 и УПИ ІХ-293, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.541 по КК на гр. Несебър в кв.4402 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1112

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-293, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.540 и УПИ IХ-293, поземлен имот с идентификатор №51500.506.541 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4402 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект УПИ VIII-293 /ПИ 51500.506.540/ с площ 1462 кв.м. и УПИ IХ-293 /ПИ 51500.506.541/ с площ 1679 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ VIII-540,541 с площ 3141 кв.м. (в съответствие с удостоверение №25-106743-09.05.2019г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, ведно със скица-проект №15-407864-09.05.2019г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас), който се отрежда „За сгради за временно настаняване и обществено обслужване“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ VIII-540,541: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленана площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 367/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Уличен водопровод и водоснабдяване“ на поземлен имот с идентификатор № 39164.15.141 по КК на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, по реда на чл.134 ал.2 т.6 и т.8 и във връзка с чл.108 ал.2 от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1113

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.131 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър, като съобрази мотивите, изложени в предложението на заместник кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, ДАВА СЪГЛАСИЕ за изработване на проект за изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „Уличен водопровод за водоснабдяване“ на поземлен имот с идентификатор №39164.15.141 по кадастралната карта с. Кошарица, местност „Сулуджана“, преминаващ през поземлени имоти №39164.502.352 и №39164.15.506, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“. Дължината на трасето на водопровода е общо 432,60 м. като същото ще започва от връзка със съществуващ водопровод в ПИ 39164.502.352 с площ 18415 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, преминава в ПИ 39164.15.506 с площ 37158 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост и достига до ВШ в ПИ 39164.15.141 по кадастралната карта на с. Кошарица. Определя се сервитут по 2 м. от двете страни спрямо оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са следните 686 кв.м. в ПИ 39164.502.352 и 1042 кв.м. в ПИ 39164.15.506 по кадастралната карта на с. Кошарица.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 368/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-475, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.283 и УПИ V-465, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.282 по КК на гр. Несебър в кв.3303 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1114

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение УПИ IV-475, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.283 и УПИ V-465, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.282 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3303 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект УПИ IV-475 /ПИ 51500.507.283/ с площ 2099 кв.м. и УПИ V-465 /ПИ 51500.507.282/ с площ 3500 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ IV-282,283 с площ 5599 кв.м. с отреждане „За хотел“, като устройствената зона и устройствените показатели се запазват, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 369/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“ за поземлени имоти с идентификатори № № 51500.43.13 и 51500.43.14 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1115

1. На основание чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“ за поземлени имоти с идентификатори №51500.43.13 и №51500.43.14 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.

3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“ за поземлени имоти с идентификатори №51500.43.13 и №51500.43.14 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“ в ПИ 51500.43.21, ПИ 51500.43.23 и ПИ 51500.203.7 по кадастралната карта на гр. Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 370/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІV, с идентификатор № 51500.505.128, УПИ V с идентификатор № 51500.505.1001 и УПИ VІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1002, както и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.329 по КК на гр. Несебър в кв.23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1116

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му по отношение на УПИ IV, с идентификатор №51500.505.128, УПИ V, с идентификатор №51500.505.1001 и УПИ VI, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.1002, както и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.329 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, с който се придават на 45 кв.м. от ПИ 51500.505.329 с площ 10987 кв.м. към УПИ IV /ПИ 51500.505.128/ с площ 3445 кв.м., 138 кв.м. от ПИ 51500.505.329 към УПИ V /ПИ 51500.505.1001/ с площ 8207 кв.м., 109 кв.м. от ПИ 51500.505.329 към УПИ VI /ПИ 51500.505.1002/ с площ 1759 кв.м. и 23 кв.м. от УПИ IV /ПИ 51500.505.128/ с площ 3445 кв.м. към ПИ 51500.505.321, като след промяната УПИ IV /ПИ 51500.505.128/ става с площ 3467 кв.м., УПИ V /ПИ 51500.505.1001/ става с площ 8345 кв.м., УПИ VI /ПИ 51500.505.1002/ става с площ 1868 кв.м. и поземлен имот с идентификатор №51500.505.329 става с площ 10695 кв.м. (в съответствие с удостоверение №25-94403-22.04.2019г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и скица-проект №15-363973-22.04.2019г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас), като се запазва отреждането и устройствените показатели на всеки от имотите, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 371/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500.505.271 и УПИ ІІ, поземлен имот с идентификатор № 51500.505.269 по КК на гр. Несебър в кв.73 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1117

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, в частта му по отношение на УПИ I, поземлен имот с идентификатор №51500.505.271 и УПИ II, поземлен имот с идентификатор №51500.505.269 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 73 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, с който проект се придават 37 кв.м. от УПИ II /ПИ 51500.505.269/ с площ 6179 кв.м. към УПИ I /ПИ 51500.505.271/ с площ 6815 кв.м., като след промяната площта на УПИ I /ПИ 51500.505.271/ става 6852 кв.м. и УПИ II /ПИ 51500.505.269/ става с площ 6142 кв.м. (в съответствие с удостоверение №25-122005-27.05.2019г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и скица-проект №15-461590-27.05.2019г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас), като не се променят устройствените показатели, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 372/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 11538.15.187 по КК на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1118

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 от ЗУТ, във връзка с чл.12, т.1 от ЗУЧК и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор №11538.15.187 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага Чешме“, като с исканото изменение следва да се предвиди: Промяна на трайното предназначение на територията от земеделска за неземеделски нужди, урегулиране от ПИ 11538.15.187 на УПИ ХII-187 с площ 346 кв.м., с отреждане „За помпена станция“, в устройствена зона „Тевк“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,3, Нкорниз – 3,6 м. и минимално озеленена площ – 50%, УПИ ХIII-187 с площ 658 кв.м., с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, УПИ ХIV-187 с площ 1119 кв.м., с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, УПИ ХV-187 с площ 825 кв.м., с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, УПИ ХVI-187 с площ 105 кв.м., с отреждане „За трафопост“, в устройствена зона „Тевк“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,3, Нкорниз – 3,6 м. и минимално озеленена площ – 50%, УПИ ХVII-187 с площ 1177 кв.м., с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота и отреждане на част от имота с площ 771 кв.м. за обслужваща улица и озеленяване в кв.18 по плана на гр. Свети Влас, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 чрез обявление, което да се постави на определеното място в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл.124б, ал.4 настоящото решение не подлежи на оспорване.

По т. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 380/20.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.184 и части от поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.505.339 51500.505.340 и 51500.505.343 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.42 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1119

    На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Изток”, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.184 и части от поземлени имоти с идентификатори №51500.505.339, №51500.505.340 и №51500.505.343 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 42 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”, с който се придават 580/11422 кв.м. идеални части от ПИ 51500.505.339, 510/3594 кв.м. идеални части от ПИ 51500.505.340 и 1010/5642 кв.м. идеални части от ПИ 51500.505.343 към УПИ I /ПИ 51500.505.184/ с площ 11216 кв.м., като след промяната площта на УПИ I /ПИ 51500.505.184/ ще бъде 13316 кв.м., в съответствие с удостоверение №25-218163- 10.12.2018г. и скица проект №15-922336-10.12.2018г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас и се установяват следните устройствени показатели за УПИ I /ПИ 51500.505.184/: Плътност на застрояване – 30%,  Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50% и се запазват отреждането „За хотел, обслужващи функции, паркинги, спорт и озеленяване“ и устройствената зона „Ок“, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 383/26.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на помещения в сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.149.1. по КК на гр. Несебър, находяща се в УПИ І, кв.67 по плана на гр. Несебър-нова част,

Общинският съвет с 16 гл. «за» от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1120

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър

1.Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г., като раздел ІІІ, Буква Г. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление се допълни със следните имоти:

Офиси, складови и обслужващи помещения находящи се в частта от сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър – общинска собственост, АчОС № 434А/26.01.1998 г., удостоверение за въвеждане в експлоатация № 83/12.04.2019 г., АчОС № 5230/18.06.2012 г., АчОС №6570/25.06.2019 г.

2. На основание чл.52, ал.4 от ЗОС да се предостави безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“ общинско имущество, съгласно графичната част – /Приложения № 1,2 и 3, неразделни към настоящото решение/, представляващо офиси и обслужващи помещения в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, АчОС №434А/26.01.1998 г., удостоверение за въвеждане в експлоатация №83/12.04.2019 г., АчОС№ 5230/18.06.2012 г., АчОС №6570/25.06.2019г. за осъществяване на административната дейност на предприятието и се промени съдържанието на Приложение №2 към Правилника за организацията и дейността на ОП “УОГСГС“, както следва:

- Пет броя офиси с полезна площ 79,18 кв.м, коридори на площ 50 кв.м, санитарни възли на площ 15,74 кв.м от ІІ етаж /кота +3,40/ на реновираната сграда – Приложение № 3;

- архив с полезна площ 7,72 кв.м на първи етаж от пристройката /кота +0.00/ - Приложение №2

- склад № 3 с полезна площ 34,49 кв.м в сутерен на пристройката /кота -2.80/ - Приложение № 1.

Консумативните разходи за ползването на предоставените помещения са за сметка на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“.

3. На основание чл.12, ал.1 от ЗОС да се предостави на Управление „Социални грижи и услуги“ при Община Несебър за осъществяване на административната дейност на управлението безвъзмездно за управление общинско имущество, съгласно графичната част – /Приложения № 1 и 2, неразделни към настоящото решение/, представляващо офиси и обслужващи помещения в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, АчОС № 434А/26.01.1998г., удостоверение за въвеждане в експлоатация № 83/12.04.2019г., АчОС № 5230/18.06.2012г., АчОС № 6570/25.06.2019г. , както следва:

- Два броя офиси с полезна площ 35,95кв.м, коридор -12.51 кв.м и санитарен възел на площ 10.95 кв.м - за началника на управлението и счетоводството, находящи се на етаж І / кота +0.00/ на реновираната сграда - Приложение №2

- един офис на площ 36,45 кв.м, находящ се на първи етаж от пристройката /кота +0.00/ за нуждите на Специализирана дейност Домашен социален патронаж – Приложение № 2;

- склад № 5 на площ от 11.07 кв.м, находящ се в сутерен /кота -2,80/ на реновираната сграда, за архив – Приложение № 1 .

Консумативните разходи за ползването на предоставените помещения са за сметка на Управление „Социални грижи и услуги“ като второстепепен разпоредител с бюджетни средства.

4. На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и във връзка с § 36от ПЗР на ЗИД на ЗСП да се предостави на Агенция за Социално подпомагане – Дирекция “Социално подпомагане“ - Поморие, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Триадица“ № 2, ЕИК 121015056, представлявана от Изпълнителния директор - Румяна Димитрова Петкова, за нуждите на изнесено работно място в гр. Несебър безвъзмездно за управление за срок от 5 години на имущество собственост на Община Несебър, съгласно графичната част – /Приложения № 1 и 2, неразделни към настоящото решение/, представляващи офиси и обслужващи помещения в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, АчОС № 434А/26.01.1998 г., удостоверение за въвеждане в експлоатация № 83/12.04.2019 г., АчОС№ 5230/18.06.2012 г., АчОС № 6570/25.06.2019 г., както следва:

- 3/три/ броя офиси и обслужващи помещения, находящи се на първи етаж от пристройката /кота +0.00/ с полезна площ 64,53 кв.м, коридор 17.86 кв.м и санитарен възел 5,19 кв.м – Приложение № 2;

- склад на площ 27 кв.м находящ се в сутерен /кота -2,80/ на реновираната сграда за архив и консумативи – Приложение №1.

Консумативните разходи за ползването на предоставените помещения са за сметка на Агенция „Социално подпомагане“.

5. С оглед подобряване на качеството на обслужване на гражданите на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Предложение вх.№ 385/26.07.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на общината, относно съгласуване на допълнителна схема за поставяне на монументално-декоративен елемент, по реда на чл.57 от ЗУТ в градинката пред УПИ І, кв.28 /61056.501.520/ по плана с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1121

На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, Общински съвет-Несебър приема и съгласува приложената допълнителна схема за поставяне на монументално-декоративен елемент по реда на чл.57 от ЗУТ-паметник на Вангел Костадинов Голев - кмет на с. Равда в периода 1939-1944 година, в градинката пред УПИ І, кв.28 /61056.501.520/ по плана на с. Равда, както следва:

 • Схема за поставяне на монументално-декоративен елемент по реда на чл.57 от ЗУТ - паметник на Вангел Костадинов Голев - кмет на с. Равда в периода 1939-1944 година, в градинката пред УПИ І, кв.28 /61056.501.520/ по плана на с. Равда.

Схемата № 24 /2017 г. е неразделна част от решението.

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 386/26.06.2019 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно именуване на площадно пространство около сградата на Кметство Равда, с. Равда, община Несебър, попадащо в части от имоти, публична общинска собственост с идентификатори 61056.501.507, 61056.501.505 и 61056.501.520, под наименованието „Площад Вангел Костадинов Голев“.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1122

На основание чл.21 ал.1 т.18 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър именува площадно пространство около сградата на Кметство Равда, с. Равда, община Несебър, попадащо в части от имоти, публична общинска собственост с идентификатори 61056.501.507, 61056.501.505. и 61056.501.520 под наименованието: площад «Вангел Костадинов Голев».

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: ……………………

/Р. КУЛЕВ/

Технически сътрудник-протоколист:………………..

/Р. Бинчарова

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия