За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 38/16.05.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 284/30.04.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“.

 2. Докладна записка от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет, съгласно Заповед № 1861/16.11.2015 г., относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

 3. Докладна записка вх.№ 287/02.05.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства за 2018 г. на Читалищата на територията на община Несебър.

 4. Докладна записка вх.№ 298/08.05.2019 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър

 5. Докладна записка вх.№ 299/08.05.2019 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

 6. Докладна записка вх.№ 300/08.05.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.

 7. Докладна записка вх.№ 230/12.04.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 8. Докладна записка вх.№ 288/02.05.2019 г. от Георги Манолов – общински съветник в Общински съвет - Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на Хандбален клуб „Петър Бабев“ – Несебър.

 9. Докладна записка вх.№ 248/23.04.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно промяна на решение № 985 от 18.02.2019 г. на Общински съвет – Несебър за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър за 2019 г.

 10. Докладна записка вх.№ 301/08.05.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър 1 бр. моторно превозно средство , собственост на Община Несебър.

 11. Докладна записка вх.№ 270/25.04.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето 2019 г.

 12. Докладна записка вх.№ 271/25.04.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно предложение за награждаване на учители, деятели на културата и ученици.

 13. Докладна записка вх. № 266/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ: Аптека, находяща се в Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

 14. Докладна записка вх. № 267/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор с идентификатор № 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

 15. Докладна записка вх. № 262/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.

 16. Докладна записка вх. № 278/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот на Народно читалище „Месемврия – 2015“ – гр. Несебър.

 17. Докладна записка вх. № 268/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-52 в квартал 5 по плана на гр. Свети Влас, с идентификатор по к.к. № 11538.501.140.

 18. Докладна записка вх. № 269/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ в кв.55А по регулационния план на гр. Свети Влас, чрез изкупуване на идеалната част собственост на Община Несебър.

 19. Докладна записка вх. № 261/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда „Многофункционална обществена сграда – Културен център“ с идентификатор № 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър.

 20. Докладна записка вх. № 263/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 1, находящ се в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

 21. Докладна записка вх. № 258/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти по кадастралната карта на с. Козница, за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.

 22. Докладна записка вх. № 259/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 39164.13.214 по кадастралната карта на с. Кошарица.

 23. Докладна записка вх. № 260/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Свети Влас, община Несебър.

 24. Докладна записка вх. № 275/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на електрическа подстанция 110/20 кV в ПИ 53045.531.943 по кадастралната карта на гр. Обзор, община Несебър.

 25. Докладна записка вх. № 276/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, представляващ УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

 26. Докладна записка вх. № 277/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински имот с идентификатор 53045.502.326 по КК, на гр. Обзор на СНЦ „Дамски клуб Монро“.

 27. Докладна записка вх. № 285/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно договор за наем с „А1 България“ ЕАД, гр. София, ЕИК 131468980.

 28. Докладна записка вх.№ 302/08.05.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предприемане на действия по закупуване на ПИ № 51500.506.493 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, собственост на „Слънчев бряг“ АД.

 29. Докладна записка вх.№ 232/15.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище, подобект: Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот с идентификатор № 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“.

 30. Доклад вх.№ 236/18.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129 ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ – обект: ПУП-ПП за „разширение за велоалея на път с. Кошарица – к.к. „Слънчев бряг, землища с. Кошарица, община Несебър.

 31. Докладна записка вх.№ 238/18.04.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда, подобект „Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот № 61056.68.121, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър.

 32. Докладна записка вх.№ 239/18.04.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-ПП за обект: „Кабели средно напрежение за захранване на ТП „Равда“ в поземлен имот № 61056.78.8 от ТП „Поща“ в поземлен имот № 61056.501.76“, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда, община Несебър.

 33. Докладна записка вх.№ 246/23.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-общ., поземлен имот с идентификатор № 51500.503.223 в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

 34. Докладна записка вх.№ 254/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

 35. Предложение вх.№ 280/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, подобект: Кабели 0,4 кV“ в УПИ І-3107 /ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, землище гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 36. Предложение вх.№ 281/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап – жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазини и втори етап – жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.50 по КК на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 37. Докладна записка вх.№ 282/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ-170 с идентификатор по к.к. № 11538.503.170 и УПИ ІV с идентификатор № 11538.503.171 в кв.34 по плана на гр. Свети Влас.

 38. Докладна записка вх.№ 283/30.04.2019 г. от Клара Каравасилева – д-р дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ LХ-419 в кв.213 по плана на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.310 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

 39. Предложение вх.№ 198/20.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ II-361, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.107, УПИ V-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.104, УПИ VI-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.105 и УПИ VII-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.106 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.109 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3802 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

 40. Докладна записка вх.№ 291/07.05.2019 г. от арх. Валентин Димов – гл.архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване на ПУП на част от урбанизирана територия по реда на чл.129а, ал.2 за обект на техническата инфраструктура „Външно електрозахранване - сграда 1-етап“ по плана на местност „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, с идентификатор по КК № 39164.15.141, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

 41. Докладна записка вх.№ 227/10.04.2019 г. от Атанас Терзиев .- общински съветник, относно отреждане, проектиране и строителство на Начално училище в ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

 42. Предложение вх.№ 293/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разширение изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда в имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, подобект „Кабел 0,4 кV“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 43. Предложение вх.№ 294/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане, изработване изменение на ПУП-план схема за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда в имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, подобект „Кабел 0,4 кV“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл.108 ал.2 от ЗУТ.

 44. Докладна записка вх.№ 295/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ ХІ в кв.4 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

 45. Предложение вх.№ 296/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПРЗ за обект „ПУП-ПРЗ за ПИ 53045.224.528 по кадастралната карта на местност „Чеир Баши“, землище на гр. Обзор, с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“.

 46. Докладна записка вх.№ 289/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба № 2 на ОС, на територията на гр. Несебър,к.к. „Слънчев бряг-запад“ гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

 47. Предложение вх.№ 297/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение за ситуиране на локално платно в поземлен имот с идентификатор № 11538.502.258, благоустройство и паркоустройство в УПИ І-общ. в поземлен имот с идентификатор № 11538.501.469 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, кв.24а по плана на гр. Свети Влас и пешеходен подход в УПИ І-общ. поземлен имот с идентификатор № 11538.502.141 по кадастралната карта на гр. Свети Влас в кв.15 по плана гр. Свети Влас-юг.

 48. Молба вх.№ 290/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно оттегляне на решение № 856 от протокол № 30/12.09.2018 г.

 49. Докладна записка вх. № 313/15.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ Х-663, поземлен имот с идентификатор № 51500.506.432 в кв.4901 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“,

 50. Докладна записка вх. № 314/15.05.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на сдружение „Тенис Академия Несебър“,

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 284/30.04.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1036

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА,

 1. Увеличава числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“ с една щатна бройка – специалист, считано от 01.06.2019 г.

 2. Необходимите средства за работна заплата и осигурителни вноски за сметка на работодателия, са в рамките на утвърдения за 2019 г. бюджет на дейност „Други дейности по икономиката“.

 3. Предвид скорошното приключване на обзавеждането и оборудването и необходимостта от назначаването на служител, Общински съвет – Несебър, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението

 

По т.ВТОРА от денвния ред - Докладна записка от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет, съгласно Заповед № 1861/16.11.2015 г., относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1037

На основние чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8 от Наредба № 7 - „За реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия”, Общински съвет – Несебър

1. Определя Красимира Тодорова Тодорова – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности” за представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД, което ще се проведе на 30.05.2019г. от 11:00ч., в гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73 и я упълномощава да гласува „ ЗА” по предложените в поканата проекти за решения по точките от обявения дневен ред както следва :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор.

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2018 г.

4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.

5.Разпределение на печалбата на дружеството за 2018г.

6.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

7.Избор на регистриран одитор за 2019 г.

8.Приемане и утвърждаване на основание чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 26.09.2018г., на Вътрешни правила на „УМБАЛ-Бургас“ АД за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

9.1. Определяне на състава на Комисията при „УМБАЛ-Бургас“АД по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 26.09.2018г. във вр. с чл. 11 и следващите от Вътрешните правила на „УМБАЛ-Бургас“ АД за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, на която се възлага приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра, публикуването на информация в него, извършването на проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси.

9.2. Определяне на председател на Комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси измежду избраните й членове по т. 9.1 от дневния ред.

10. Промяна в състава на Съвета на директорите.

11. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

12.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

13. Промяна в капитала на дружеството.

14. Промяна в устава на дружеството.

Упълномощаването има действие и за заседанието което ще се проведе при липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ на 14.06.2019г. от 11:00 часа.

На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „УМБАЛ-Бургас”АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

 

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 287/02.05.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства за 2018 г. на Читалищата на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1038

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Несебър приема докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност на: Народно читалище «Яна Лъскова-1905» гр. Несебър, Народно читалище «Изгрев 1927» гр. Обзор, Народно Читалище «Саморазвитие-1950» с. Тънково, Народно читалище «Зора-1928» с. Оризаре, Народно читалище «Светлина-1928» с. Гюльовца, Народно читалище «Гоце Делчев-1943» с. Равда, Народно читалище «Светлина-1928» с. Кошарица, Народно читалище «Пробуда-1938» гр. Свети Влас, Народно читалище «Георги Сава Раковски-2013» с. Раковсково и Народно читалище «Пробуда 2016» с. Баня.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 298/08.05.2019 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър

Общинският съвет с 18 гл. „за” от 18 гласували общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1039

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет –Несебър, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър както следва :

§ 1. В чл. 65, ал. 1, се допълва и се създават нови т. 3 и т. 4 със следния текст:

Т. 3 За обекти на техническата инфраструктура - линейни обекти се заплаща такса в размер на 1.50 лв. на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5000,00 лв.

Т. 4. За разглеждане на инвестиционен проект по чл.145, ал.5 от ЗУТ се заплащат такси в размер на 1/3 от таксите по т. 1 и т.2.

§ 2. В чл. 65, ал. 2, се допълва с нови т. 2 и т. 3 със следния текст:

Т. 2 При наличие на обекти с нежилищно предназначение в жилищни сгради, за площта на обекта, таксата се изчислява по реда на ал. 2, т. 1

Т. 3 За обекти на техническата инфраструктура – външни връзки се заплаща такса в размер на 1,50 лева на линеен метър1 но не по-малко от 100,00 лева.

§ 3 . Създава чл. 83 със следният текст:

Чл. 83. След предварително съгласуване на техническата възможност, може да се извършва „бърза услуга“ до три работни дни, като дължимата такса е в двоен размер от определената за съответната услуга, или „експресна услуга“ за един работен ден след постъпване на искането в общинска администрация при такса в троен размер.

§ 4 В Чл. 84 се създава нова т. 26 със следния текст:

Т. 26. За издаване на многоезично стандартно удостоверение до друга държава – членка на ЕС:

а/ за изготвяне в рамките на 2 дни – 10,00 лева;

б/ за изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 20,00 лева;

§ 5. Чл. 140, ал. 5 се изменя и допълва като следва: след израза „по реда на чл. 126“ се добавя „или чл. 37, ал. 1, т.1“ от настоящата Наредба.

§ 6. Чл. 143 ал. 1 се променя по следният начин:

Ал. 1 При приемане на тон смесен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър, от лица различни от ОП „БКС”, за транспорт на отпадъка до Регионално депо Братово се заплаща цена в размер на 30,00 лв.

§ 7. Чл. 143 ал. 2 се променя по следният начин:

Ал. 2 Едновременно със заплащането на цената по ал.1, лицата транспортиращи смесеният отпадък, с изключение на отпадъка транспортиран от Община Поморие, заплащат и дължимите обезпечения по чл.60 ал.1 от ЗУО, отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО, цената за депониране на смесения отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински съвет – Бургас, както и цената за сепариране на тон смесеният битов отпадък определена въз основа на проведена обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Несебър”

§8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 1039/16.05.2019 г. влиза в сила в 3-дневен срок след публикуването й във в-к „Слънчев бряг“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 299/08.05.2019 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1040

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет –Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър, както следва

§ 1. Отменя чл.54 от Наредбата;

§ 2. Създава нов член 54 със следното съдържание: Чл.54 /1/ Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга да се движат по пътищата на община Несебър, само с ППС оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и регистрирани по реда на тази наредба.

/2/ Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга могат да използват за движение, разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет или локално платно, ако те са годни за това и ако не пречи на другите участници в движението, съгласно чл.15, ал.5 от ЗДвП.

/3/ За да бъде участник в движението по пътищата, всяко превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред; два червени светлоотразителя отзад; а през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина; да е оборудвано с престилка за животински отпадъци. На задната страна, а при необходимост – на друго подходящо видно място на ППС да има поставена регистрационна табела, указваща населеното място и регистрационния номер.

/4/ Пътното превозно средство с животинска тяга може да бъде управлявано от лице, което е на възраст не по-малка от 16 години или с придружител на възраст не по-малка от 18 години, ако водачът на ППС е на възраст по-малка от 16 години, които не са под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

/5/ Забранява се движението на превозно средство с животинска тяга на територията на град Несебър, к.к.“Слънчев бряг“, гр.Обзор, гр. Свети Влас и с.Равда през периода 15.05. до 15.09, с изключение на регистрираните такива, извършващи атракционна дейност/превоз на пътници/.

/6/ За извършването на атракционната дейност се заплаща цена на услуга, определена в Наредба №11 на Общински съвет Несебър. Сумите се събират от длъжностните лица в отдел “Търговия“ на Община Несебър. Регистрирането на атракционната дейност се удостоверява със съответен стикер.

/7/ Водачите на ППС-та с животинска тяга-файтони са длъжни да спазват утвърдения със заповед на Кмета на общината маршрут и местостоянки в съответното населено място.

/8/ При неспазване на разпоредбите на ал.5, ал.6 и ал.7 на виновното лице се налага глоба в размер от 50 до 500лв.

§.3 Създава нов член 54 А, със следния текст:

Чл.54 А /1/ Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в община Несебър след извършен оглед от длъжностно лице, определено от кмета на община Несебър.

/2/ Собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга подават в деловодството на общината заявление по образец до кмета на община Несебър. Към заявлението се прилагат копие на документ за самоличност на собственика, документ за платена такса и в случаите, когато огледът е извършен в кметството по местоживеене на заявителя, се прилага и издадената служебна бележка.

/3/ Длъжностно лице, назначено от кмета на община Несебър вписва данните за собственика и на ППС в нарочен регистър на ППС, придвижвани с животинска тяга. На собственикът на вписаното в регистъра пътно превозно средство с животинска тяга се издава регистрационен талон и регистрационна табела по образец. При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственика подава заявление за вписване на промяната, като за това се издава нов регистрационен талон със същия номер.

/4/. При спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния талон и регистрационната табела се връщат на длъжностното лице за заличаване от регистъра.

/5/ При изгубване или унищожаване на регистрационния талон и/или регистрационната табела, собственикът в 7 – седемдневен срок следва да се яви в община Несебър за издаване на дубликат, след попълване на заявление и заплащане на съответната такса.

§4. В раздел Заключителни разпоредби се създава т.8 със следния текст:

В Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър се правят следните изменения и допълнения :

 1. Приема се нов чл.108А със следното съдържание:

чл.108 А /1/ За издаване на регистрационен талон и регистрационна табела на ППС с животинска тяга на територията на община Несебър се заплаща цена в размер на 20 лв. За издаване на дубликат при изгубване или унищожаване - 10лв. за всеки отделен документ.

/2/ За извършване на атракционна дейност /превоз на пътници/ с регистрирано на територията на община Несебър ППС с животинска тяга – файтон се заплаща следната цена на услуга :

-за периода: юни, юли и август- 150лв. на месец;

-за останалия период- 80лв. на месец;

§5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър, приета с решение № 1040/16.05.2019 г. влиза в сила в 3-дневен срок след публикуването й във в-к „Слънчев бряг“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 300/08.05.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1041

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 ЗСВ,

І. Общински съвет - Несебър открива процедура за определяне на 20 ( двадесет ) съдебни заседатели за районен съд – Несебър.

ІІ. Общински съвет – Несебър утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на съдебни заседатели както следва:

1. 3а съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІІ Утвърждава образец от документи както следва :

1. Заявление за кандидатстване (Приложение № 1)

2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 ( Приложение №2 )

3. Писмено съгласие (Приложение № 3)

ІV. Определя срок до 05.07.2019 г. включително, в който кандидатите за съдебни заседатели следва да представят в деловодството на Общинския съвет всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, заявление за кандидатстване за съдебен заседател, ведно с посочените в него документи, съгласно изискванията на чл.68 ал.З от Закона за съдебната власт.

V. Общински съвет - Несебър избира временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели в състав: Председател - Славчо Станелов и членове - Петър Тодоров, Пейчо Колев, Станислав Цанев, Иван Янев.

VІ. Възлага на времената комисия:

1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд - Несебър и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати;

2. Да установи служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ на подалите документи за съдебни заседатели, както и да изиска от председателя на Районен съд списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд с оглед проверка на обстоятелствата по чл. 69 ал.2 от ЗСВ.

3. Да изготви списък на допуснатите до участие кандидати и заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68 ал.3, т.9 от ЗСВ и да го публикува на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването.

4. Да проведе изслушване на кандидатите при спазване изискванията на чл.68а, ал.1-3 от ЗСВ, да състави доклад за протичането му, които да предостави на общинския съвет в седем дневен срок преди гласуването и в същия срок да го публикува на интернет страницата на общинския съвет.

VІІ. Откриването на процедурата за определяне на 20 /двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2020-2023 г. и правилата за нейното провеждане да се обявяват на интернет страницата на общински съвет, електронните медии и в един местен ежедневник.

Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване на сроковете, предвидени в ЗСВ и предвид обстоятелството, че през настоящата година предстои провеждането на избори за органи на местното самоуправление, на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 230/12.04.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1042

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и на основание чл.6 ал.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър отпуска допълнителна финансова помощ на Марияна Атанасова Костадинова – от с. Оризаре, община Несебър, в размер на 1800 лв., за лечение.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 288/02.05.2019 г. от Георги Манолов – общински съветник в Общински съвет - Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на Хандбален клуб „Петър Бабев“ – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1043

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат отпуснати средства за целево финансово подпомагане на Хандбален клуб „Петър Бабев“ - Несебър в размер на 7000 лв.

Средствата да бъдат изплатени от одобрения в т. IV на решение № 985 от Протокол № 35/18.02.2019 г. резерв за допълнително финансово стимулиране на спортните клубове.

На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта за започване на подготовка на спортния клуб за участие в предстоящи състезания, допуска предварително изпълнение на решението

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 248/23.04.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно промяна на решение № 985 от 18.02.2019 г. на Общински съвет – Несебър за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър за 2019 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1044

На основание чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта, при спазване на чл. 20 от Закона за държавните помощи и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА,

§1 . Изменя Решение № 985/18.02.2019 от Протокол № 35, в т. І, като текстът придобива следната редакция:

 1. Дава съгласие за отпускане на средства в размер на 130 000 лв. за издръжката на Професионалния футболен отбор, които се предоставят при спазване режима на чл. 20 от ЗДП и Регламент 1407/2013г на ЕК.

 2. Утвърждава целева субсидия за неикономическата дейност /издръжката на Детско юношеската школа/ към ОФК Несебър в размер на 110 000лв;

§ 2. Разпределените средства в общ размер 371 500 лв. за 26 спортни клуба на територията на Община Несебър, утвърдени с т. ІІ от горецитираното Решение остават без промяна;

§ 3. Дава съгласие за отпускане на средства в размер на 15 000 лв. за организиране на международна регата „Купа Несебър.-2019“ на ОМК Несебър, които се предоставят при спазване режима на чл. 20 от ЗДП и Регламент 1407/2013 г. на ЕК.

§ 4. В т. ІV изменя сумата от „13 500 лв.“ на „316 500 лв“.

На основание чл. 60 от АПК, предвид необходимостта от средства на спортните клубове за участия в състезания през 2019 г, допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 301/08.05.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър 1 бр. моторно превозно средство , собственост на Община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1045

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,

1.Предоставя на ОД МВР-Бургас, за нуждите на РУ–Несебър, 1/един/ брой моторно превозно средство за безвъзмездно право на ползване марка „Pioneer”, модел – XF200-2A с регистрационен номер А 2396 К и рама K166FML30114247.

2. Кмета на Община Несебър да издаде заповед с разпореждане за предоставяне на 1 бр. моторно превозно средство, по реда на чл.16, ал.3 във вр. с чл.30, ал.2, т.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Несебър.

Предвид настъпването на активния летен сезон и необходимостта от предоставяне на автомобила, за нуждите на РУ – Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 270/25.04.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето 2019 г.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували общински 18 съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1046

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА и чл.3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл.21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето, приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 271/25.04.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно предложение за награждаване на учители, деятели на културата и ученици.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували общински 18 съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1047

Общински съвет Несебър, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие да бъдат отпуснати индивидуални парични награда за учители, деятели на културата и ученици от общински училища, както следва:

 1. Индивидуална парична награда в размер на 200 (двеста) лева за доказан професионализъм и проявено новаторство в учебно-възпитателната дейност и/или публикации в научни и педагогически издания и личен принос за методическо обогатяване на учителската колегия, за създаване на добър педагогически опит и традиции в образователната институция, предложени от училища и детски градини с решения на Педагогически съвети, съгласно поименен списък – Приложение № 1, както следва:

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия

 

Длъжност

 

Учебно заведение

1.

Димитър Енчев Димитров

Учител

ПГТ „Иван Вазов”

Слънчев бряг

2.

Ренета Николова Белчева

Учител

ОУ „Васил Левски”

село Тънково

3.

Магдалена Иванова Кирякова

Учител

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

село Гюльовца

4.

Ирина Костадинова Тодорлиева

Старши учител

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

град Свети Влас

5.

Мата Илиева Пенева

Учител

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

град Свети Влас

6.

Елена Тодорова Хаджиева

Старши учител

ОУ „Г. С. Раковски”

село Оризаре

7.

Николинка Николова Павлова

Старши учител

ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий”

град Обзор

8.

Дияна Желева Димитрова

Старши учител

СУ „Любен Каравелов”

град Несебър

9.

Руска Георгиева Узунова

Старши учител

СУ „Любен Каравелов”

град Несебър

10.

Ваня Златева Митева

Старши учител

СУ „Любен Каравелов”

град Несебър

11.

Марина Петрова Янкова

Старши учител

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

село Равда

12.

Наталия Петрова Господинова

Учител

ДГ „Делфинче”

град Свети Влас

13.

Снежина Янкова Станковска

Главен учител

ДГ „Калина Малина”

град Несебър

14.

Марияна Веселинова Тенева

Старши учител

ДГ „Мечо Пух ”

село Равда

15.

Соня Дончева Проданова

Главен учител

ДГ „Обзорче”

град Обзор

16.

Мара Павлова Тонкова

Старши учител

ДГ „Усмивка”

село Гюльовца

 1. Индивидуална парична награда в размер на 200 (двеста) лева за деятели на културата от община Несебър – със значим принос за развитието на културно-творческата дейност в община Несебър, съгласно поименен списък – Приложение № 2, както следва:

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия, длъжност

 

Институция, инициираща предложението

 

Мотивация на предложението

1.

Живка Димитрова Митова – ръководител на ДВС „Сюрприз“ към НЧ „Яна Лъскова 1905“

Читалищно настоятелство на НЧ „Яна Лъскова 1905“

Дългогодишна активна културна дейност в сферата на художествената самодейност

2.

Генко Маринов Георгиев – звукооператор

Отдел „Несебър -Световно наследство”

Дългогодишна активна дейност в техническото осигуряване на общинските културни събития и празници

3.

Мартин Неделчев Желев - екскурзовод към музей „Старинен Несебър“

Музей „Старинен Несебър“

 

Популяризиране на Световното културно наследство и работа с подрастващото поколение на община Несебър

 1. Индивидуална парична награда в размер на 50 (петдесет) лева за ученици, предложени от общински училища (с решения на Педагогически съвети) - за отличен успех над 5,50 за първия учебен срок и значими изяви и постижения на национално и/или международно ниво в областта на науката, културата и/или спорта, съгласно поименен списък – Приложение № 3, както следва:

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия

 

Учебно заведение

1.

Теодора Вълкова Василева

 

ПГТ „Иван Вазов”

Слънчев бряг

2.

Деница Кирилова Самарджиева

3.

Иван Маринов Вълчев

4.

Сюлейман Хасан Хасан

5.

Али Ахмед Ахмед

6.

Давид Радославов Досев

7.

Февзи Хюсеин Смаил

8.

Али Неджатин Алиев

9.

Патрик Владимиров Попов

10.

Ивон Иванова Глушкова

ОУ „Васил Левски” , село Тънково

11.

Христиана Росенова Митева

 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

град Свети Влас

12.

Деница Станимирова Кушева

13.

Дарина Андреевна Жунева

14.

Василена Венциславова Вълчанова

15.

Ивайло Георгиев Неделчев

16.

Албена Костадинова Балинова

17.

Мария Костадинова Балинова

18.

Димитър Ламбринов Калудов

19.

Магдалена Христова Пешева

20.

Венцислав Иванов Пенов

21.

Мая Янева Минкова

 

 

 

 

 

СУ „Любен Каравелов”

град Несебър

22.

Габриела Трендафилова Янчева

23.

Габриела Николаева Колева

24.

Валентин Павлов Георгиев

25.

Тодор Стоянов Пирев

26.

Дарина Антонова Ганчева

27.

Камила Тимуровна Брагина

28.

Ивана Тодорова Тодорова

29.

Марио Стойчев Шишков

30.

Гергана Лазарова Андонова

31.

Елица Георгиева Маринова

32.

Димитър Велизаров Хинев

33.

Габриела Пламенова Димитрова

34.

Ралица Станкова Кондакчиева

35.

Кристина Преславова Лозанова

36.

Стойко Динков Войнов

37.

Габриела Николаева Георгиева

38.

Гергана Яворова Янева

39.

Георги Николов Колев

40.

Ема Красимирова Белорешка

41.

Владимир Деянов Пинков

42.

Симона Станимирова Митева

43.

Радост Стоянова Димитрова

44.

Елена Калоянова Карагьозова

 

ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий”

град Обзор

45.

Ванеса Иванова Илиева

46.

Деница Пламенова Веселинова

47.

Евгения Евгениева Ефтимова

48.

Елеонора Златкова Арабаджиева

49.

Ивет Костова Павлова

50.

Мария Димитрова Петрова

51.

Доника Веселинова Дънекова

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

село Равда

52.

Руслан Ринатович Шамсутдинов

53.

Кирена Илиева Федосова

54.

Алена Хасърджиева

На основание чл.60 от АПК, предвид наближаването на празника на българската просвета, култура и славянска писменост – 24 май, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 266/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ: Аптека, находяща се в Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1048

І.„На чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2019 г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със: Аптека на площ от 10.26 кв.м и обслужващи помещения на площ от 21.23 кв.м, находяща се на първи етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр. Св ети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г., построена в УПИ ІХ, кв.24 по плана на гр. Свети Влас”.

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна - общинска собственост, представляващ: Аптека на площ от 10.26 кв.м и обслужващи помещения на площ от 21.23 кв.м, находяща се на първи етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г., построена в УПИ ІХ, кв.24 по плана на гр.Свети Влас, при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 74.30 лв. /седемдесет и четири лева и тридесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.23 и чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър.

(10.26 кв.м х 5.00лв. + 21.23кв.м х 0.50лв.) х 20% ДДС=74.30лв. с ДДС.

2. Специфични условия:

- Имотът да се ползва за аптека;

- Да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

- Аптеката да работи целогодишно

- Кандидатите да са със специалност „Магистър фармацевт“;

3. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х10

Където КЦуч.  в числителя е наемната цена предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.

К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователни и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - Работно време -Целогодишна работа:

- При 12  часов работен ден – 20точки

- При 8 часов работен ден– 15 точки;

- При 6 часов работен ден–10 точки;

- При 4 часов работен ден– 5точки;

При по - малко часове от посочените по - горе кандидата получава 0т.

К4 - Активност на профила – Кандидата да притежава опит в продажбата на лекарствени средства:

До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

Ако кандидата поеме задължение за сключване на договор със Здравната каса – гр.Бургас,  крайния резултат К се умножава с коефициент 2.

4. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

ІV. С цел осигуряване и задоволяване на фармацевтичните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 267/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор с идентификатор № 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1049

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелно обособени обекти, представляващи: лекарски кабинети, находящи се в общинска Сграда „Градска поликлиника“ - гр. Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., при начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър,

както следва:

ЕТАЖ 1 /северно крило/

- Кабинет №1 – Офталмологичен на площ от 17 кв.м ведно с манипулационна на площ от 17 кв.м - с начална конкурсна месечна наемна цена - 112.20 лв. /сто и дванадесет лева и двадесет стотинки/ с ДДС;

ЕТАЖ 2 /северно крило/

- Кабинет №8 – Стоматологичен на площ от 16 кв.м ведно с манипулационна на площ от 10 кв.м – с начална конкурсна месечна наемна цена - 102.00 лв. с ДДС;

ІІ. Специфични условия:

- Кандидатите да са лекари с призната специалност - очни болести и стоматология;

- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;

ІІІ. Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;

 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 - Предложена месечна наемна цена:

Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

ІV. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния кабинет.

V. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

VІ. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 262/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1050

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца считано от 15.06.2019г. до 15.09.2019г., за извършване на атракционна дейност на части от имот публична - общинска собственост от УПИ ІІ в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., разположени съгласно приложена схема, както следва:

- За 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на - 8400.00 лв. с ДДС.

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

2. Специфични условия -

- Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

3. Критериите за оценяване са:

К1- Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10

К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

К4 - Активност на профила - Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договори за извършване на дейността.

- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответното петно.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

ІІІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на конкурсната процедура и наближаването на летния сезон, на основание чл.60 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 278/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот на Народно читалище „Месемврия – 2015“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1051

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г. като раздел ІІІ, буква Г „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следния общински имот:

„Помещение на площ от 90 кв.м, находящо се на втори етаж от Сграда „Младежки клуб“ с идентификатор 51500.501.396.1 по КК на гр.Несебър – стара част, АчОС №6447/16.01.2017г.

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху имот частна - общинска собственост, представляващ: Помещение на площ от 90 кв.м, находящо се на втори етаж от Сграда „Младежки клуб“ с идентификатор 51500.501.396.1 по КК на гр.Несебър – стара част, АчОС №6447/16.01.2017г. на Народно читалище „Месемврия - 2015“, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение №1 от 16.12.2015г. по ф.д. 115 на БОС, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Месамбрия“ №18, Булстат 176961141, представлявано от Георги Димитров Шишманидов, в качеството му на Председател на читалищното настоятелство.

3. Ползвателят се задължава да заплаща разноските, свързани с ползването на имота – консумативни разходи, такса битови отпадъци, застраховка и други.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 268/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-52 в квартал 5 по плана на гр. Свети Влас, с идентификатор по к.к. № 11538.501.140.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1052

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г, като раздел III, буква Б, т. II – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 42 кв.м /четиридесет и два квадратни метра/ реално обособени части от улица „Хан Крум“ /ПИ 11538.501.478/, съгласно предложеното изменение на ПУП, които се придават към УПИ III-52 в кв.5 по плана на гр.Свети Влас, който след влизане в сила на изменението ще се урегулира на площ от 922 кв.м.

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с Димитър Христов Димитров, Атанаска Димитрова Атанасова и Божана Димитрова Димитрова, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 42 кв.м /четиридесет и два квадратни метра/ реално обособени части от улица „Хан Крум“ /ПИ 11538.501.478/, съгласно предложеното изменение на ПУП, които се придават към УПИ III-52 в кв.5 по плана на гр.Свети Влас и които към настоящия момент са включени в площта на ПИ 11538.501.140 по КК на гр. Свети Влас. След влизане в сила на изменението УПИ III-52 в кв.5 по плана на гр. Свети Влас ще се урегулира на площ от 922 кв.м. Собствеността върху продавания имот се прехвърля при квоти съответстващи на квотите на съсобственост на купувачите.

3. Определя пазарна цена на 42 кв.м /четиридесет и два квадратни метра/ реално обособени части от улица „Хан Крум“ /ПИ 11538.501.478/, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 4 860 лв. /четири хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

4. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след съставяне на АчОС, предхождан от влезли в сила Заповед за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-52 в квартал 5 по плана на гр. Свети Влас с идентификатор по к.к. 11538.501.140 и влязло в сила Решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 42 кв.м /четиридесет и два квадратни метра/ реално обособени части от улица „Хан Крум“ /ПИ 11538.501.478/, съгласно предложеното изменение на ПУП, които се придават към УПИ III-52 в кв.5 по плана на гр.Свети Влас и които към настоящия момент са включени в площта на ПИ 11538.501.140 по КК на гр.Свети Влас.

5.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената в т.3, окончателния договор да се сключи по по-високата измежду двете.

6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 269/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ в кв.55А по регулационния план на гр. Свети Влас, чрез изкупуване на идеалната част собственост на Община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1053

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г., като раздел III, буква Б, подточка II – „Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“ се допълва със следният недвижим имот, а именно: 150/305 кв.м. ид.ч. от УПИ III в кв.55А по регулационния план на гр. Свети Влас, с идентификатор 11538.503.106 по КК на гр. Свети Влас, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 м. до 15 м./, при съседи: ПИ с ид.№№11538.503.253, 11538.503.107, 11538.503.252, 11538.503.105

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър да се продадат собствените на Община Несебър 150/305 кв.м. ид.ч. от УПИ III в кв.55А по регулационния план на гр. Свети Влас, с идентификатор 11538.503.106 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 м. до 15 м./, на Георги Димов Великов, от гр.Свети Влас, кв. „Русалка“ № 82, в качеството му на съсобственик, за сумата от 12 200 лв. /дванадесет хиляди и двеста лева/ без ДДС.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 261/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда „Многофункционална обществена сграда – Културен център“ с идентификатор № 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1054

1. Определя нова начална тръжна месечна наемна цена в размер 1980 лв., представляваща 40 % от първоначално определената с решение № 961 цена за отдаване под наем, на обект «Кафе» с полезна площ 137,80 кв.м. от които 121,50 кв.м. търговска площ и помощно помещение от 15,30 кв.м., находящи се на партерен етаж в северен корпус на «Многофункционална обществена сграда – културен центар» с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър, чрез търг с явно наддаване и стъпка за наддаване 20 лв.

2. Определя нова начална тръжна месечна цена в размер на 3 000 лв. представляваща 40 % от първоначално определената с решение № 961 цена, за отдаване под наем на обект «Банка» с полезна площ 152,20 кв. м. от които търговска площ от 132,30 кв.м. и помощно помещение от 19.90 кв.м. находящи се на партерен етаж в северен корпус на «Многофункционална обществена сграда – културен център» с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър, чрез търг с явно наддаване и стъпка за надаване 30 лв.

3. Останалите условия по търга определени с решение № 961 от протокол № 34/31.01.2019 г. остават непроменени .

4. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението .

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 263/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 1, находящ се в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1055

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет №11 – Рехабилитационен кабинет /помещение №15 по арх.проект./ на площ от 17 кв.м, находящ се на второ ниво от „Здравна къща“ – Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 122.40 лв. с ДДС;

ІІ. Специфични условия:

- Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І.;

-Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен Висше образование по професионално направление „Рехабилитатор“;

- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

ІІІ. Критериите за оценяване са:

К1- Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;

 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;

 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 5точки;

 • При 4 дневна работна седмица - 4точки;

 • При 3 дневна работна седмица - 3точки;

К2 - Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К3 - Предложена месечна наемна цена:

Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К4 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К5 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване – 5 точки.

Комплексна оценка: К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5

При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К3.

ІV. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

V. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 258/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти по кадастралната карта на с. Козница, за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1056

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури на имоти, както следва:

1.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.11 по КК на с.Козница, м.”Парцелите (Фиданп.)”, начин на трайно ползване –Нива, категория на земята при неполивни условия VІ, на площ от 16 541кв.м.

2.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.4.2 по КК на с.Козница, м.”Парцелите (Фиданп.)”, начин на трайно ползване –Нива, категория на земята при неполивни условия VІ, на площ от 23 346кв.м.

3.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.14 по КК на с.Козница, м.”Парцелите (Фиданп.)”, начин на трайно ползване –Нива, категория на земята при неполивни условия ІІІ, на площ от 3 400кв.м.

Търгът да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна годишна арендна цена, както следва:

 • за Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.11 по КК и КР на с.Козница на площ от 16,541дка – 612,00лв. без ДДС.

 • за Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.4.2 по КК и КР на с.Козница на площ от 23,346дка – е 863,65лв. без ДДС.

 • за Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.14 по КК и КР на с.Козница на площ от 3,400дка – 125,76лв. без ДДС.

2. Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.

3. Специфични условия :

3.1.Имотите да се използват за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.

3.2.В търга могат да участват само лица, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

4. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна годишна арендна цена, а именно:

 • За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.11 по КК и КР на с.Козница – 61,20лв.

 • За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.4.2 по КК и КР на с.Козница – 86,37лв.

 • За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.14 по КК и КР на с.Козница – 12,58лв.

5. Стъпка за наддаване:

 • За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.11 по КК и КР на с.Козница – 10,00лв.

 • За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.4.2 по КК и КР на

с.Козница – 10,00лв.

 • За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.14 по КК и КР на с.Козница – 5,00лв.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 259/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 39164.13.214 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1057

„І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г., като раздел IІІ, точка Б, подточка V „Продажба на общински имоти-земеделска земя чрез провеждане на търг или конкурс“ се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.13.214 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Разлива”, целият на площ от 3 150 /три хиляди сто и петдесет/ кв.м., трайно предназначение „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид ливада“, ІІІ /трета/ категория, актуван с АОС № 6518/16.01.2018 г.

ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.13.214 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Разлива”, целия на площ от 3 150 /три хиляди сто и петдесет/ кв.м., трайно предназначение „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид ливада“, ІІІ /трета/ категория, актуван с АОС №6518/16.01.2018 г., при следните условия:

1.Начална тръжна продажна цена – 3 740.00 лв. без ДДС.

2.Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 374.00 лв.

3.Стъпка за наддаване – 100 лв.

ІІІ. Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Общината да определи останалите условия по търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 260/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Свети Влас, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1058

„І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с „Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.15.15 по КК и КР на гр.Свети Влас , м.”Касада, Саръгьолджук”, с трайно предназначение Горска, с начин на трайно ползване Друг вид дървопроизводителна гора, на площ 891кв.м., актуван с АОС №4595/04.05.2011г.“

ІІ. На основание чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и чл.69, ал.3, т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горите, да се учреди на Емил Танев Танев, с постоянен адрес гр. Свети Влас, ул. “Васил Левски“ №7, общ. Несебър, обл. Бургас, безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.15.15 по КК и КР на гр. Свети Влас , м. ”Касада, Саръгьолджук”, с трайно предназначение „Горска“, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, на площ 891 кв.м., актуван с АОС №4595/04.05.2011 г., за срок от 10 години.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 275/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на електрическа подстанция 110/20 кV в ПИ 53045.531.943 по кадастралната карта на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1059

1. На чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2019 г., като Раздел ІІІ, т.В, подточка ІV. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж и сервитут за изграждане на площадкови и линейни енергийни и водни обекти”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.531.943 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър, АОС №5107/31.01.2012 г.

2. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – електрическа подстанция 110/20кV с разгъната застроена площ 1300 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.531.943 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър, целият на площ от 6211 кв.м, АОС №5107/31.01.2012г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. «Цар Борис ІІІ» №201, за сумата от 98 203 лв./деветдесет и осем хиляди двеста и три лева/ без ДДС.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 276/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, представляващ УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1060

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.37, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.43,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху ПИ53045.502.28 по КК на гр.Обзор, представляващ УПИ ІІ, кв.5, по плана на гр.Обзор, общ.Несебър, АОС №5069/13.12.2011г., целия на площ от 8432кв.м при следните условия:

1.Начална тръжна цена в размер на:

- 58 630 лв. /петдесет и осем хиляди шестстотин и тридесет лева/ без ДДС, за право на строеж върху ЗП1 в УПИ ІІ, кв.5, по плана на гр.Обзор, общ.Несебър, с кад.№ 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, за изграждане на жилищна сграда с обща бруто РЗП от 436 кв.м и ЗП 100кв.м;

- 58 630 лв. /петдесет и осем хиляди шестстотин и тридесет лева/ без ДДС, за право на строеж върху ЗП2 в УПИ ІІ, кв.5, по плана на гр.Обзор, общ.Несебър, с кад.№ 53045.502.28 по КК на гр.Обзор, за изграждане на жилищна сграда с обща бруто РЗП от 436 кв.м и ЗП 100 кв.м;

- 58 630 лв. /петдесет и осем хиляди шестстотин и тридесет лева/ без ДДС, за право на строеж върху ЗП3 в УПИ ІІ, кв.5, по плана на гр. Обзор, общ. Несебър, с кад.№ 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, за изграждане на жилищна сграда с обща бруто РЗП от 436 кв.м и ЗП 100 кв.м.

2. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

3. Стъпка за наддаване – 600 лв./шестстотин лева/.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 277/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински имот с идентификатор 53045.502.326 по КК, на гр. Обзор на СНЦ „Дамски клуб Монро“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1061

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. като раздел ІІІ, буква В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж“ се допълва с нова т.V: Безвъзмездно право на строеж“ със следния общински имот:

-УПИ ХІV в кв.53 по плана на гр. Обзор , с кад.№53045.502.326 по КК на гр. Обзор, на площ от 283 кв.м, отреден за „КОО и трафопост“, АчОС № 6447/16.01.2017г.

2. На основание чл.37 ал.5 от ЗОС да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 10 /десет/ години върху имот частна - общинска собственост, представляващ УПИ ХІV в кв.53 по плана на гр.Обзор , с кад.№53045.502.326 по КК на гр.Обзор, на площ от 283кв.м, отреден за „КОО и трафопост“, АчОС №6447/16.01.2017г. на СНЦ “Дамски клуб Монро“, ЕИК 177028433, представлявано от Атанаска Белчинова – председател, за изграждане на „Открита фитнес площадка“.

3. При нереализиране на обекта в срок до 5 години от учредяването правото на строеж се погасява по давност в полза на собственика на земята.;

4. След изтичане на срока на учреденото вещно право по т.1 подобренията в имота в резултат на упражненото вещно право остават в собственост на Община Несебър.

5. След реализиране на обекта“Открита фитнес площадка“ суперфициара по т.1 няма право да ограничава свободния достъп и ползването на площадката от жителите на Общината.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 285/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно договор за наем с „А1 България“ ЕАД, гр. София, ЕИК 131468980.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1062

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър за РПУРОИ, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., като в Раздел ІІІ, буква А.1. Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем, се допълва със следния общински имот:

поземлен имот с идентификатор 53045.153.5 по кадастралната карта на град Обзор, местност «Мешелика», на площ от 2900 кв.м, трайно предназначение: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, АОС № 6541/23.07.2018г.

Общински съвет – Несебър, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7, ал.2 и 8 от ЗОС, във връзка с чл. 30, ал.1, т.1 и чл. 19 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, дава съгласие да се сключи договор за наем между община Несебър и „А1 България” ЕАД, гр.София, ЕИК 131468980, за временно и възмездно ползване на 150 кв.м. от общински поземлен имот 53045.153.5 по кадастралната карта на град Обзор, за разполагане и експлоатация на телекомуникационното съоръжение - базова станция с височина 30 метра, за срок от 5 /пет/ години, при месечна наемна цена в размер на 300 /триста/ лева с ДДС.

Възлага и оправомощава Кмета на общината, на осн. чл. 14, ал.2 от ЗОС, да определи останалите условия и да сключи договор за наем.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 302/08.05.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предприемане на действия по закупуване на ПИ № 51500.506.493 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, собственост на „Слънчев бряг“ АД.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1063

„1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка С чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. като раздел ІV, буква А „Имоти, които Община Несебър има намерение да придобие или подлежат на отчуждаване за реализиране на обекти от общинско значение“ се допълни с:

ПИ 51500.506.493 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.4801 по плана на к.к. “Слънчев бряг – запад“ , на площ от 4491 кв.м ведно със сградата в него стол “Балкан“ , собственост на „Слънчев бряг“АД.

2. Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да предприеме действия за закупуване на ПИ 51500.506.493 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.4801 по плана на к.к. “Сл. бряг – запад“, на площ от 4491 кв.м ведно със сградата в него стол “Балкан“, като проведе преговори за определяне на условията по сделката за закупуване със собственика на имота „Слънчев бряг“ АД, одобряването на които да се извърши от Общински съвет – Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 232/15.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище, подобект: Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот с идентификатор № 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1064

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.3 от протокол №2/13.02.2019 год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-5/16.01.2019г. от МЗ РЗИ Бургас, писмо изх.№ПД-178 от 08.02.2018 г. от РИОСВ-гр. Бургас; изх.№ТД-3603-1/19.12.2018 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - гр. Бургас; изх.№95-Е-1337/05.12.2018г. от „БТК” ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на ваканционно селище, подобект: „Кабели 0,4 кV” за поземлен имот с идентификатор 51500.21.7 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Бостанлъка”. Трасето на кабела 0,4 кV започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.21.1, преминава в ПИ 51500.16.20 с площ 7201 кв.м. вид територия „Земеделска“с и начин на трайно ползване на територията „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, продължава в ПИ 51500.172.41 с площ 20019 кв.м., вид територия „Транспортна и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост и достига до ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.21.7 по кадастралната карта на гр.Несебър, м."Бостанлъка“. Дължината на трасето е общо 340,12 м. в урбанизирана, земеделска и транспортна територия, като 2,87м. попадат в ПИ 51500.21.1 м- урбанизирана територия, 123,9 м. попадат в ПИ 51500.16.20- земеделска територия и 213,35 м. попадат в ПИ 51500.172.41- транспортна територия. Определя се сервитут по 0,6 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 410,90 кв.м. в земеделска, урбанизирана и транспортна територия, като 18,87 кв.м. попадат в ПИ 51500.21.1- урбанизирана територия, 154,89 кв.м. попадат в ПИ 51500.16.20 – земеделска територия и 256,01 в ПИ 51500.172.41 - транспортна територия.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Доклад вх.№ 236/18.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129 ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ – обект: ПУП-ПП за „разширение за велоалея на път с. Кошарица – к.к. „Слънчев бряг, землища с. Кошарица, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1065

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в доклада и представените документи -Решение №К-33-05/23.03.2019г.на Комисията за земеделски земи към МЗХ за промяна предназначението на земеделски земи, Решение №867 от протокол №30/12.09.2018 год.на общински съвет гр.Несебър,ПУП- парцеларен план за обект: «Разширение за велоалея на път с.Кошарица-к.к.«Слънчев бряг»,землища с.Кошарица ,община Несебър ,Обявление в държавен вестник бр. 106/21.12.2018 г.,Акт за непостъпили възражения по обявление в държавен вестник от 31.01.2019г., Положително решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по ЗООС Решение № БС-69-ПрОС/19.09.2018г.на РИОСВ гр.Бургас,Писмо от МОСВ-РИОСВ гр.Бургас с изх. №ПД-1911(5)/29.01.2019г. относно влязло в сила на Решение№ БС-69- ПрОС/19.09.2018 г., съгласувателно писмо изх.№7977108-1/05.11.2018 г. на „ЕВН-България Електроразпределение”ЕАД-КЕЦ-Поморие, становище на БТК-ЕАД с изх.№08-00-190/28.01.2019 год., съгласувателно писмо с изх.№ТД-3319-1/05.12.2018г.на „ВиК” ЕАД гр.Бургас,Здравно заключение с изх.№АУ-259-27-1/28.12.2018г. на РЗИ-Бургас, Удостоверение за поливност №12/10.01.2019 г за ПИ 39164.13.11 Акт за категоризация на земеделска земя №3-2019/11.01.2019г.и Скица-1бр.за ПИ 39164.13.11. О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за обект: «Разширение за велоалея на път с. Кошарица- к.к. «Слънчев бряг», землища с. Кошарица, община Несебър.”, засягащ имот: 39164.13.11 от кадастралната карта на с. Кошарица-собственост на Община Несебър с площ: 10380.87 кв.м., трайно предназначение: "Земеделска територия", начин на трайно ползване: "За селскостопански, горски, ведомствен път" предвижда се промяна на трайното предназначение на имота на: "Територия на транспорта". Улично регулационните линии се прокарват имотните граници на ПИ 39164.13.11 от кадастралната карта на с. Кошарица , общ. Несебър, обл. Бургас.

Предвижда се устройствена зона в имота- „Тти" (Терени за транспортна инфраструктура - път). Застрояване в рамките на разработката не се предвижда, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 238/18.04.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда, подобект „Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот № 61056.68.121, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1066

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 10 от протокол №8 от 04.07.2018 г. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ ПД-1199/1/ от 09.05.2017г. на РИОСВ - Бургас, Здравно заключение изх.№53-07-118/02.05.2018 г. на РЗИ -Бургас, Становище изх. №95-Е-407/18.04.2018 г. на БТК ЕАД и писмо изх.№ТД-1478/11.06.2018 г. от „ВиК“ ЕАД-Бургас.

О Д О Б Р Я В А ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда , Подобект: „Кабели 0,4 Кv” за ПИ 61056.68.121“, м.“Хендек тарла“ , землище с. Равда, община Несебър.

Трасето на кабела преминава през ПИ 61056.56.101 с площ 3638 кв.м – с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и достига до ново ТЕПО и КРШ на границата на ПИ 61056.68.121 по КК на с. Равда. Дължината на трасето е 5,904 м, които попадат в ПИ 61056.68.121 – земеделска територия. Определен е сервитут по 1,0 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничения са 11,808 кв.м в ПИ 61056.68.121-земеделска територия.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 239/18.04.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-ПП за обект: „Кабели средно напрежение за захранване на ТП „Равда“ в поземлен имот № 61056.78.8 от ТП „Поща“ в поземлен имот № 61056.501.76“, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1067

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 2 от протокол №12 от 17.10.2018 год. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ПД-2578/2/ от 04.11.2016г. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№53-07-219/06.08.2018 г. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№95-Е-701/28.06.2018 г. на БТК ЕАД и писмо изх.№ТД-2533-1/14.09.2018 год. на „ВиК“ ЕАД-Бургас,

О Д О Б Р Я В А: ПУП- парцеларен план за обект: „Кабели средно напрежение за захранване на Тп „Равда“ в ПИ 61056.78.8 от ТП „Поща“ в ПИ 61056.501.76“ през имоти с идентификатори 61056.78.8 и 6105677.101, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър.

Трасето започва от БКТП в ПИ 61056.78.8 с площ 240кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод“, преминава през ПИ 61056.77.101 с площ 4231кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, след което продължава в урбанизирана територия. Дължината на трасето на кабела е 75,29м. в земеделска територия, като 1,89 м попадат в ПИ 61056.78.8 и 73,4м попадат в ПИ 61056.77.101 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“.

Определя се сервитут по 0,6м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 160,04кв.м, като 5,82кв.м попадат в ПИ 61056.78.8 и 154,22кв.м попадат в ПИ 61056.77.101 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 246/23.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-общ., поземлен имот с идентификатор № 51500.503.223 в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1068

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-общ, кв. 22, ПИ с идентификатор 51500.503.223 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на УПИ ІІ, кв.22, а именно: повишаване на коефициента на интензивност на застрояване от Кинт.=1.8 на Кинт.=2.0 при запазване на отреждането за „жилищно строителство“, застроителните линии, плътността на застрояване Кпл.=45%, максималната височина на застрояване Н=11.00м. и минимално озеленена площ от 30%.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението /

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 254/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1069

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър съгласува приложените схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на община Несебър както следва :

Схема № 1 за гр. Несебър – нова част за поставяне на РИЕ с позиции посочени в легендата на схемата

Схема № 2 и № 3 за к.к. „Слънчев бряг-запад“, за поставяне на РИЕ с позиции посочени в легендата на схемата .

Схема № 4 к.к. пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас за поставяне на РИЕ с позиции посочени в легендата на схемата.

Схема № 5 за гр. Свети Влас за поставяне на РИЕ с позиции посочени в легендата на схемата .

Схема № 6 за с Равда за поставяне на РИЕ с позиции посочени в легендата на схемата.

Схема № 7 за гр. Обзор за поставяне на РИЕ с позиции посочени в легендата на схемата.

Схемите са неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта от провеждане на процедури по реда на Наредба № 10 и с оглед настъпващият летен сезон, допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 280/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, подобект: Кабели 0,4 кV“ в УПИ І-3107 /ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, землище гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1070

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, подобект: Кабели 0.4 kV“ в УПИ І-3107 /ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, землище гр. Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Видно от заданието, трасето на кабела започва от кабелни муфи в ПИ 51500.29.29 с площ 10503 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, частна общинска собственост, продължава в ПИ 51500.31.3 с площ 2 217 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост и завършва в ново ТЕПО в ПИ 51500.31.7-частна урбанизирана територия.

Дължината на трасето е 321.87 м в земеделска територия, като 126.81 м попадат в ПИ 51500.31.3 и 195.06 м попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастрална карта на гр. Несебър.

Определя се сервитут 1м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са 430.65 кв.м в земеделска територия, като 253.51 кв.м попадат в ПИ 51500.31.3 и 177.14 кв.м попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастрална карта на гр. Несебър.

3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :

Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване,

подобект: Кабели 0.4 kV“ в УПИ І-3107 /ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, землище гр.Несебър,

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Предложение вх.№ 281/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап – жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазини и втори етап – жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.50 по КК на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1071

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект:

„Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап-жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазини и втори етап- жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.50 по КК на гр. Свети Влас, местност „Козлука, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Трасето на кабела започва от от БКТП-Козлука в ПИ 11538.13.15, преминава през ПИ 11538.13.83 с площ 10421 кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 11538.13.168 с площ 902 кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, преминава в ПИ 11538.13.170 с площ 2906 кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, навлиза в ПИ 11538.13.50 – частна собственост, урбанизирана територия, като трасето в имота не е предмет на настоящия ПУП-ПП, пресича ПИ 11538.13.168 и достига до същ. В/С „Елени“ в ПИ 11538.13.928-урбанизирана територия , като от същц В/С „Елени“ се предвижда трасе на кабели 0.4 kV до ПИ 11538.13.50, като трасето на кабелите 0.4 kV пресича ПИ 11538.13.168 по КК на гр. Свети Влас.

Дължината на трасето на кабелите е 281.41 м в земеделска територия, като 162.93 м попадат в ПИ11538.13.83, 25.22 м попадат в ПИ 11538.13.168 и 93.26 м в ПИ 11538.13.170 по КК на гр.Свети Влас.

Определя се сервитут 1м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са 562.66 кв.м в земеделска територия, като 326.75 кв.м попадат в ПИ 11538.13.83, 50.27 кв.м попадат в ПИ 11538.13.168 и 185.64 кв.м попадат в ПИ 11538.13.170 по КК на гр.Свети Влас.

3. Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :

„Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап-жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазини и втори етап- жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.50 по КК на гр.Свети Влас,

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 282/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ-170 с идентификатор по к.к. № 11538.503.170 и УПИ ІV с идентификатор № 11538.503.171 в кв.34 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1072

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл. 131 ал. 1 от ЗУТ Общински съвет-Несебър, дава съгласие да бъде процедиран проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ-170 с идентификатор по к.к. 11538.503.170 и УПИ ІV с идентификатор 11538.503.171 в кв. 34 по плана на гр. Свети Влас, съобразно представеното задание.

С предложеното задание на ПУП-ПРЗ, се предвижда промяна на регулационната линия между УПИ ІІІ-170 и УПИ ІV-171, така че същата да съвпадне със съответната имотна граници по КК, с което изменение към УПИ ІІІ-170 се придават 6.0 кв.м а се отнема 1.0 кв.м и обратно към УПИ ІV-171 се придава 1.0 кв.м а се отнемат 6.0 кв.м. След изменението УПИ ІІІ-170 става на площ от 427 кв.м, а УПИ ІV-171 на площ от 416 кв.м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 283/30.04.2019 г. от Клара Каравасилева – д-р дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ LХ-419 в кв.213 по плана на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.310 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1073

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет– Несебър дава съгласие за процедиране на представения проект, с който се предвижда промяна на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ LX-419, в кв.23 по плана на гр. Обзор, община Несебър, целият урегулиран на площ от 767 кв.м., съгласно скица 152/22.08.2018г. извадка от регулационния план на гр. Обзор, одобрен със заповед №850/12.11.1971 г., издадена от инж. В. Танева, експерт към община Несебър, с идентификатор по КККР на гр.Обзор 53045.502.310 и площ според кадастралните регистри от 768 кв.м.

В частта „План за регулация“, видно от приложеното задание, проектът предвижда провеждане на източната улична регулационна линия (към плажна алея) по имотната граница по КК, като същата се измества в посока алеята, при което към площа на УПИ се придава 1.00 кв.м.

Проектът предвижда и разделяна на имота на два нови УПИ, в равни части - според заявеното намерение за делба. Според представения проект, след разделяне на УПИ, новопредвидените стават както следва УПИ ХХXІІІ571 за имот с идентификатор 53045.502.571, с площ 384.00 кв.м и УПИ ХХXІV572 за имот с идентификатор 53045.502.572 с площ 384.00 кв.м Разработката предвижда запазване на устройствената зона „Жм“ и установяване на отреждане на ХХXІІІ571 „за жилищна сграда“ и отреждане на УПИ ХХXІV572 „за жилищна сграда и ЗОХ“.

Проектът в частта му „План за застрояване”, предвижда свободно застрояване за всеки от новообразуваните УПИ при следните устройствени показатели Н<10,00м, Кинт <1.2, Пзастр. <60% и Позел. ≥40%. Разработката е съобразена със съществуващи сгради с идентификатори 53045.502.310.1 и 53045.502.310.2, попадащи съответно в новообразуван УПИ ХХXІІІ571 и УПИ ХХXІV572 от кв.23 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 198/20.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ II-361, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.107, УПИ V-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.104, УПИ VI-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.105 и УПИ VII-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.106 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.109 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3802 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1074

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър, дава съгласие за изработване на на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, съгласно представениия вариант първи в частта му по отношение на УПИ II-361, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.107, УПИ V-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.104, УПИ VI-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.105 и УПИ VII-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.106 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.109 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3802 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 291/07.05.2019 г. от арх. Валентин Димов – гл.архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване на ПУП на част от урбанизирана територия по реда на чл.129а, ал.2 за обект на техническата инфраструктура „Външно електрозахранване - сграда 1-ви етап“ по плана на местност „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, с идентификатор по КК № 39164.15.141, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1075

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-устройствена план схема за обект: „Външно електрозахранване - сграда 1-ви етап“ по плана на местност „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, с идентификатор по КК № 39164.15.141, преминаващ през имот № 39164.15.506 по кадастралната карта на местността „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, публична общинска собственост с трайно предназначеие на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – местен път. Съгласува представеното задание, съгласно което трасето започва от БКТП „Омуртаг“ в ПИ № 39164.15.297, ще пресече ПИ № 39164.15.506 /за местен път/ до ново ТЕПО на границата на ПИ 39164.15.141.

Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 210.00 м. – в транспортна територия. Площите на ограничение на имотите ще са 426.00 м2.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 227/10.04.2019 г. от Атанас Терзиев .- общински съветник, относно отреждане, проектиране и строителство на Начално училище в ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1076

Общински съвет-Несебър, след като разгледа докладната записка от Атанас Терзиев и съобрази изложените аргументи от Кмета на общината в приложеното към нея становище, намира за необходимо да бъдат направени допълнително проучвания, свързани с целесъобразността от отреждане на терен с цел изграждане на училище в ж.к «Черно море», поради което възлага на общинската администрация, да проучи задълбочено броя на лицата, постоянно живеещи на територията на ж.кв. «Черно море» и при необходимост в програмата за управление на общинската собственост за 2020 г. да се предвиди придобиване и/или отреждане на терен за изграждане на училище

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Предложение вх.№ 293/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разширение изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда в имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, подобект „Кабел 0,4 кV“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1077

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава на „Електроразпределение Юг” ЕАД изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда в имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, подобект „Кабел 0,4кV“ “ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Трасето на кабела започва от БКТП в ПИ 51500.76.34 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 1643кв.м., вид територия „Урбанизирана“ и НТП –„Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост, преминава през същия по съществуваща кабелна мрежа, продължава през ПИ 51500.76.41 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 3150кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост и ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 2565кв.м., вид територия „Територия на транспорта“ и НТП –„За местен път“, общинска собственост и достига до ново ТЕПО на границата с ПИ 51500.75.163 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“.

Дължина на трасето е 6,01м. в земеделска територия представляваща ПИ 51500.76.41 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ /в останалата част трасето е предмет на друг проект – ПУП - план схема/ . Определен е сервитут 0.60м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта с ограничение е 7,20кв.м. в ПИ 51500.76.41 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 3150кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда в имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, подобект „Кабел 0,4кV“ “

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред --Предложение вх.№ 294/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане, изработване изменение на ПУП-план схема за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда в имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, подобект „Кабел 0,4 кV“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл.108 ал.2 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1078

На основание връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 от ЗУТ,Общински съвет – Несебър дава съгласие за изработване на изменение на ПУП - план схема за обект „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда в имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“, подобект „Кабел 0,4кV“ “ от „Електроразпределение Юг”ЕАД. Съгласува представеното задание, съгласно което трасето на кабела започва от БКТП в ПИ 51500.76.34 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 1643кв.м., вид територия „Урбанизирана“ и НТП –„Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост, преминава през същия по съществуваща кабелна мрежа, продължава през ПИ 51500.76.41 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 3150кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост и ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 2565кв.м., вид територия „Територия на транспорта“ и НТП –„За местен път“, общинска собственост и достига до ново ТЕПО на границата с ПИ 51500.75.163 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“.

Дължина на трасето е 39.90м. в ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 2565кв.м., вид територия „Територия на транспорта“ и НТП –„За местен път“, общинска собственост, същото преминава и през съществуваща кабелна мрежа в ПИ 51500.76.41 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ /в останалата част трасето е предмет на друг проект – ПУП - ПП/ . Определен е сервитут по 0.60м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта с ограничение е 49,70кв.м. в ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 2565кв.м., вид територия „Територия на транспорта“ и НТП –„За местен път“, общинска собственост.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 295/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ ХІ в кв.4 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1079

На основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет–Несебър дава съгласие за процедиране на проект за изменение на ПУП–ПР за УПИ ХII от кв.4 по регулационния план на гр.Обзор, община Несебър, при което се предвижда провеждане на регулационните граници на УПИ ХII в кв.4 по имотни граници на ПИ 53045.502.133 , при това площта на УПИ XII от кв 4 от 559 кв.м. става 588 кв.м. С изменението на границите към площта на УПИ ХII в кв.4 се предава 5 кв.м. от ул. „Рибарска” /ПИ 53045.501.449 по КК/ в северната му част ; от УПИ III – общ.се придават 27кв.м. източно от него ; от УПИ VIII–134 от кв.4 – частна собственост се придават 2 кв.м. и се отнемат 5 кв.м., придаваеми към УПИ XIII–132 – частна собственост .

Тъй като се отнема от терени общинска публична собственост (ул. „Рибарска”) и общинска частна собственост /УПИ III -136 от кв.4 , ПИ с идентификатор 53045.502.136 по КК на гр. Обзор/,следва да бъдат изпълнени изискванията на чл.15, ал.2 и ал.3 от ЗУТ.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 296/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПРЗ за обект „ПУП-ПРЗ за ПИ 53045.224.528 по кадастралната карта на местност „Чеир Баши“, землище на гр. Обзор, с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1080

1. На основание чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.21 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, като съобрази мотивите, изложени в предложението на заместник кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА „ПУП –ПРЗ за ПИ 53045.224.528 по Кадастрална Карта на местност „Чеир Баши“, землище на гр. Обзор с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“

Видно от приложеното задание и скица –проект се предвижда промяна на трайното предназначение на територията за ПИ 53045.224.528 по Кадастрална Карта на местност „Чеир Баши“, землище на гр. Обзор, попада в зона „Б“ съгласни чл.11,ал.1 от ЗУЧК от „земеделска“ в „урбанизирана“, урегулиране на УПИ I-224528 с площ от 9053кв.м., отреждане на имота „За хотел, пансион, жилищни сгради, обществено обслужващи обекти за хранене, търговия и ТП“ За поземления имот се установява устройствена зона „Ок. Установяват се следните устройствени показатели за УПИ I-224528 : Пзастр ≤ 30% ; Кинт ≤ 1,5; Височина – Н ≤ 15м. и Позел. ≥ 50% и паркиране в имота.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПРЗ, неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 289/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба № 2 на ОС, на територията на гр. Несебър,к.к. „Слънчев бряг-запад“ гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1081

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2и ал.4 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти ,рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад; гр. Свети Влас; гр. Обзор, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица, община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложените скици с позиции и схеми както следва:

1. Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти,р екламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, за гр. Несебър –нова част /общо 32 схеми/;

2. Схеми на места за търговия на открито по чл.5 ал.1 от Наредба №2 на община Несебър , за гр. Несебър-нова част /общо 36 схеми/;

3. Схема за поставяне на монументално-декоративни елементи по реда на чл.57 от ЗУТ за гр. Несебър-нова част /общо 1 схема/;

4 Схема за поставяне на елементи на градското обзавеждане по реда на чл.56 от ЗУТ за гр. Несебър-нова част /общо 1 схема/;

5. Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. С чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти ,рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, за гр. Несебър –стар град /общо 31 схеми/;

6. Схеми на места за търговия на открито по чл.5 ал.1 от Наредба №2 на община Несебър, за гр. Несебър-стар град /общо 25 схеми/;

7. Схеми за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и слънцезащитни конструкции за територията на гр. Несебър – ж.к. “Черно море“ /общо 6 схеми/;

8. Схеми за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и площи за търговия на открито за територията на к.к. Слънчев бряг-запад /общо 24 схеми/;

9. Схеми –за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и площи за търговия на открито за територията на гр. Свети Влас /общо 11 схеми/;

10. Схеми -за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и площи за търговия на открито за територията на с. Равда /общо 23 схеми/;

11. Схеми за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и площи за търговия на открито за територията на с. Тънково /общо 4 схеми/;

12. Скица с позиции за поставяне на слънцезащитна тента над открита търговска площ в ПИ 39164.15.506 на с. Кошарица за търговски обект в ПИ с идентификатор 39164.15.320

13. Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно- информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, за гр.Обзор /общо 20 схеми/;

14. Схеми на места за търговия на открито по чл.5 ал.1 от Наредба №2 на община Несебър, за гр.Обзор /общо 17 схеми/;

15. Схеми за поставяне на монументално-декоративни елементи по реда на чл.57 от ЗУТ за гр. Обзор /общо 2 схеми/;

Схемите са неразделна част от решението .

С оглед настъпването на летния сезон, предвид необходимостта за извършване процедурите предвидени в Наредба № 10 както и дейности по СМР необходими за поставяне на обектите е и на основание чл.60, ал.1 от АПК, ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Предложение вх.№ 297/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение за ситуиране на локално платно в поземлен имот с идентификатор № 11538.502.258, благоустройство и паркоустройство в УПИ І-общ. в поземлен имот с идентификатор № 11538.501.469 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, кв.24а по плана на гр. Свети Влас и пешеходен подход в УПИ І-общ. поземлен имот с идентификатор № 11538.502.141 по кадастралната карта на гр. Свети Влас в кв.15 по плана гр. Свети Влас-юг.

Общинският съвет с 15 гл. «за» от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1082

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за ситуиране на локално платно в поземлен имот с идентификатор №11538.502.258, благоустройство и паркоустройство в УПИ I-общ., поземлен имот с идентификатор №11538.501.469 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв. 24 А по плана на гр. Свети Влас и пешеходен подход в УПИ I-общ., поземлен имот с идентификатор №11538.502.141 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв. 15 по плана на гр. Свети Влас – Юг, имащо за цел да се осъществи пешеходна връзка между гр. Свети Влас – Юг и старата част на града, като съществуващата денивелация ще бъде преодоляна с пейзажни стълби, пълзящи по съществуващия скат и е осигурена възможност за изграждане на пасажерски асансьор с две спирки за хора с увреждания. Предвижда се ситуиране на пешеходна пътека през платното и локално платно. Същото е с дължина 70 м. и широчина 4 м. за еднопосочно движение изток - запад без да разрешаване на обратни завои от и към него, като е предназначен за автомобилен достъп до супермаркета за хора с увреждания. Предлага се в ПИ 11538.501.469, западно от изградения общински паркинг, да се изградят тротоари, алеи и детски кът, а в останалите площи от имота да се засадят подходящи за морския климат дървесна и храстова растителност, оформяйки пространството пред новоизградения супермаркет.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Молба вх.№ 290/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно оттегляне на решение № 856 от протокол № 30/12.09.2018 г.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1083

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.91 от АПК, предвид мотивите изложените в молбата, Общински съвет - Несебър оттегля Решение № 856, прието по т. 32 от Протокол № 30 на проведената на 12.09.2018 г. сесия, публикувано в «Държавен вестник» бр. 82/05.10.2018 г., с което е одобрен ПУП – план за регулация за поземлени имоти в местност „Кокалу“, землище гр. Несебър и местност „Хендек Тарла“, землище с. Равда, засегнати от трасе на пътна връзка от път I-9 (E87) до ул. „Несебър“.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението подлежи на оспорване в 30 дневен срок от обнародването му пред Административен съд Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 313/15.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ Х-663, поземлен имот с идентификатор № 51500.506.432 в кв.4901 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“,

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1084

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ Х-663, поземлен имот с идентификатор №51500.506.432 в кв. 4901 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който се променя номера на имота от УПИ Х-663 на УПИ Х-432 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, променя се отреждането на имота от „За търговия и офиси“ в „За жилищно-курортно строителство и обслужващи функции“, като конфигурацията, площта, устройствените показатели и устройствената зона за имота се запазват, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 314/15.05.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на сдружение „Тенис Академия Несебър“,

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1085

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат отпуснати средства за целево финансово подпомагане на Сдружение „Тенис Академия Несебър” със сумата в размер на 5000 лв.

Средствата да бъдат изплатени от резерва за допълнително финансово стимулиране на спортните клубове.


 

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

Технически сътрудник-протоколист: Р. Бинчарова

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия