За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 37/25.04.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД:

       

  1. Докладна записка вх. № 247/23.04.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър, за 2019 г.

По т.ПЪРВА  от дневния ред – Докладна записка вх. № 247/23.04.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър, за 2019 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за“ от гласували  18 общински съветници  прие следното

РЕШЕНИЕ  № 1035

        

         На основание  чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър одобрява следните промени по бюджета на Община Несебър за 2019 г., както следва:

  1.  Завишава плана на приходите по бюджета на Община Несебър - §3118 – 200 000 лв.

  1. Изменя плана на разходите, както следва:

 

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

606/§5309

Реконструкция на северна улица от о.т. 123 до о.т. 141 гр.Несебър

400 000  

350 000

50 000

2

619/§5100

Реконструкция на кръгово кръстовище гр.Несебър

100 000

290 000

-190 000

3

122/§5400

Закупуване на земя Община Несебър

0

40 000

-40 000

4

619/§5206

Аварийно частично укрепване на ПИ 61056.501.497 и ПИ 61056.501.526” по КК на с.Равда

1 000

201 000

-200 000

5

326/§5201

Изграждане на дом за стари хора с.Кошарица

300 000

160 000

   140 000

 

3.       Намаля дейност 619/ §1020 – 40 000 лв. по бюджета на Община Несебър.

                       

           

                        

На основание чл.60 от АПК  Общински съвет - Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  Р.  КУЛЕВ

            

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия