За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


     РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

 № 36/27.03.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 150/11.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас.
 2. Докладна записка вх.№ 171/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Несебър, на пожарен автомобил „Мерцедес-унимог“ U20, рег. № А 0595 КС, собственост на община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 172/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на Център за спешна медицинска помощ – Бургас на специализиран автомобил – линейка „Фолксваген транспортер“ 2,5 ТДИ, 4х4, собственост на община Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 174/14.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в кметство гр. Свети Влас.
 5. Докладна записка вх.№ 175/14.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“.
 6. Докладна записка вх.№ 173/13.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2018 г.
 7. Докладна записка вх.№ 195/19.03.2019 г. от Румен Кулев - председател на Общински съвет - Несебър, относно приемане на нова Наредба за общинските пътища /№ 15/.

8. Докладна записка вх.№ 194/19.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър. относно приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни елементи и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.

9. Докладна записка вх.№ 197/20.03.2019 г. от Дочка Маринова – секретар на общината и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския съвет, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

10. Докладна записка вх.№ 154/12.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на финансова помощ на Евтелпа Теоклиева Стойчева за преиздаване на „Златна книга на Несебър“ на английски език.

11. Докладна записка вх.№ 155/12.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър, за периода 2019 – 2022 г.

12. Докладна записка вх.№ 162/13.03.2019 г. от Николай Киров – общински съветник в Общински съвет – Несебър, относно избор на Управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД.

13. Докладна записка вх.№ 137/05.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2020 г.

14. Докладна записка вх. № 159/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.506.593. по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХVІІ-общ. кв. 5801 по плана КК „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър.

15. Докладна записка вх. № 157/12.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.192 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІХ-общ. кв. 17 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

16. Докладна записка вх. № 156/12.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

17. Докладна записка вх. № 166/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение по чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на 151,50/303о кв.м. ид.ч. от ПИ с ид. № 11538.503.155 по КК на гр. Свети Влас, УПИ ІV в кв.42 по плана на гр. Свети Влас.

18. Докладна записка вх. № 167/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-162 в кв. 10 по регулационния план на с. Оризаре, с идентификатор № 53822.501.156 по КК на с. Оризаре, чрез закупуване идеалната част собственост на община Несебър.

19. Докладна записка вх. № 168/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в местността „Бостанлъка“, гр. Несебър.

20. Докладна записка вх. № 169/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ „Кафене“, с идентификатор № 51500.502.879.1 по КК на гр. Несебър.

21. Докладна записка вх. № 170/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на писмен договор по чл.30 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за изграждане на електронно съобщителни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура в гр. Несебър.

22.Докладна записка вх. № 196/19.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост, находящ се в Многофункционална сграда - кметство Кошарица, с идентификатор № 39164.501.590.3 по КК на с. Кошарица.

23. Докладна записка вх. № 193/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, ПИ с идентификатор № 51500.506.657 по КККР на гр. Несебър, чрез закупуване идеалната част собственост на община Несебър.

24. Докладна записка вх.№ 138/05.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване  на съгласие за проектиране  на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ с идентификатор по к.к. № 11538.503.150 и УПИ VІ с идентификатор № 11538.503.151 в кв.56А по плана на гр. Свети Влас.

25. Докладна записка вх.№ 134/27.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за нов УПИ ХV, кв.4 по плана на с. Баня, с идентификатор ПИ 02703.501.555 по кадастралната карта на с. Баня и част от ПИ 02703.501.399 – съществуваща улица общинска собственост.

26. Докладна записка вх.№ 176/14.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.270 в кв.24 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

27. Докладна записка вх.№ 177/14.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.198 в кв.18 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

28. Предложение вх.№ 181/15.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПЗ за обект „ПУП-План за застрояване за ПИ 53045.234.565 и ПИ 53045. 177.22 по КК на местност „Балабана“, землище на гр. Обзор с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „нарушена“.

29. Предложение вх.№ 182/15.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Укрепване на свлачище в ПИ 53045.140.1, ПИ 53045.140.544, 53045.521.517 и 53045.531.507 по КК на гр. Обзор, община Несебър. 

30. Докладна записка вх.№ 148/11.03.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинска програма за опазване на околната среда.

31. Докладна записка вх.№ 187/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии – обект: „Подземни проводи . електропровод СН 20 кV, водопровод Ф110РЕ100 РN10 и напорна БФК, м. „Акротирия“ – гр. Несебър, ЕКАТТЕ 51500 община Несебър“.

32. Предложение вх.№ 188/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Оптичен кабел на Теленор България ЕАД“, в землището на с. Равда.

33. Докладна записка вх.№ 189/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ Х-11, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.11 и УПИ ХІ-321, идентичен с поземлен имот № 51500.507.12 по КК на гр. Несебър, кв.4001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

34. Докладна записка вх.№ 191/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І -284, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.557 и УПИ ІІ-общ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.552 по КК на гр. Несебър, кв. 4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

35. Предложение вх.№ 192/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на двуетажна жилищна сграда и заведение за бързо хранене, подобект „Кабел 0,4 кV за поземлен имот с идентификатор 51500.83.33 по КК на гр. Несебър, м. „Какалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

36. Предложение вх.№ 312/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор  № 51500.508.112 по КК на гр. Несебър в кв.601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг“ – запад“.

37. Докладна записка вх.№ 202/21.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно предложение за брак на ДА.

38. Докладна записка вх.№ 209/25.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор № 61056.78.8 по КК  на с. Равда, община Несебър.

39. Докладна записка вх.№ 210/26.03.2019 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ VІІ-239 в кв.4 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 150/11.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 996

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

І.Упълномощава Николай Кирилов Димитров- кмет на община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува на редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас решения, както следва:

По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2018 г.;

По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2018 г.;

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2018 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството;

По т. 4 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 2019 г. ;

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г.;

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за инвестиции във ВиК активи публична държавна и публична общинска собственост за 2019 г.

ІІ.Определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по Вик- Бургас за приемане на посочените решения.

ІІІ. Предвид обстоятелството, че общото сърание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 29.03.2019 год. и необходимостта от задължително присъствие на представител на община Несебър, Общински съвет - Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 171/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Несебър, на пожарен автомобил „Мерцедес-унимог“ U20, рег. № А 0595 КС, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 997

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,

 1. Предоставя на ОД МВР-Бургас, за нуждите на Районна служба ”Пожарна безопастност и защита на населението” – гр. Несебър пожарен автомобил Мерцедес-Унимог U20, рег. № А0595КС, за безвъзмездно право на ползване за срок от 3 /три/ години.
 2. Кмета на Община Несебър да издаде заповед с разпореждане за предоставяне на Мерцедес-Унимог U20, рег. № А0595КС,  по реда на  чл.16, ал.3 във вр. с чл.30, ал.2, т.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Общински съвет - Несебър. 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 172/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на Център за спешна медицинска помощ – Бургас на специализиран автомобил – линейка „Фолксваген транспортер“ 2,5 ТДИ, 4х4, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 998

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,

 1. Предоставя на ЦСМП Бургас специализиран автомобил – линейка Фолксваген Транспортер 2,5 ТДИ 4х4, с рег. № А5927КН, за безвъзмездно право на ползване за срок от 3 /три/ години.
 2. Кмета на Община Несебър да издаде заповед с разпореждане за предоставяне на специализиран автомобил – линейка Фолксваген Транспортер 2,5 ТДИ 4х4, с рег. № А5927КН, по реда на чл.16, ал.3 във вр. с чл.30, ал.2, т.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Общински съвет Несебър. 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 174/14.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в кметство гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 999

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, увеличава числеността на персонала на „Общинска администрация – кметство Свети Влас с 1 /една/ щатна бройка „шофьор“, считано от 01.05.2019 г.

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 175/14.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1000

          1. На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър, изменя Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците - Несебър”, както следва:

      § 1 „В чл.8, изречение второ, числото 45 се заменя с 47.”

      § 2 „В Приложение 1.1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“, считано от 01.04.2019 год., се извършват следните изменения:

      т. 1 Длъжността „Оператор на челен товарач и мотокар” се променя в ”Оператор на челен товарач”;

      т.2 В Длъжностното щатно разписание се включват следните щатни бройки:

      - Оператор на челен товарач – 1 щатна бройка;

      - Общ работник – 1 щатна бройка;

2. Поради предстоящото стартиране на летния режим на работа в Претоварна станция - Несебър, както и необходимост от специализирано обучение на новоназначения персонал, на основание чл.60 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет  - Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 173/13.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2018 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували  17  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1001

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2018 г.

 

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 195/19.03.2019 г. от Румен Кулев - председател на Общински съвет - Несебър, относно приемане на нова Наредба за общинските пътища /№ 15/.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували   18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1002

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.23 от закона за пътищата, Общински съвет – Несебър приема Наредба за управление  на общинските пътища /№ 15/ в община Несебър, съгласно приложения проект, неразделна част от настоящото решение.

 

о т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 194/19.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни елементи и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.

   След проведеното гласуване, с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници  Общинският съвет прие следното

РЕШЕНИЕ № 1003

На основание чл.76 ал.3 от АПК, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от АПК, чл.56 ал.2 от ЗУТ и чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър приема нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър (№10), неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 197/20.03.2019 г. от Дочка Маринова – секретар на общината и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския съвет, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1004

               На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.6 и чл.7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ,

            Общински съвет - Несебър отпуска финансова помощ на:

Имена

Нас.място

Предложение за

 

 

сума, лв.:

Адам Михнев Гьодженов

Гюльовца

100

Айше Емин Ереджеб

Несебър

500

Албена Иванова Митева

Несебър

200

Алекса Стоянова Кралева

Несебър

200

Алекси Михалев Алексиев

Обзор

200

Ана Антонова Бойчева

Тънково

300

Ана Антонова Христова

Несебър

200

Ана Георгиева Милушева

Несебър

500

Ангел Великов Асенов

Тънково

1000

Ангел Петров Червенков

Равда

300

Ангелина Иванова Петрова

Гюльовца

200

Андон Георгиев Бакров

Гюльовца

800

Андрей Щерионов Казаков

Несебър

200

Анета Емануилова Пехливанова

Несебър

600

Анка Димитрова Райкова

Несебър

200

Анка Костова Перова

Гюльовца

300

Анка Миткова Комитова

Гюльовца

400

Анка Павлова Чакалова

Несебър

200

Анка Щерионова Стоянова

Обзор

300

Анна Радева Михалева

Оризаре

300

Антоанета Стоянова Димитрова

Оризаре

200

Антония Стефанова Христова

Несебър

200

Асен Анков Илиев

Оризаре

600

Асен Иванов Гьодженов

Гюльовца

200

Асибе Мустафа Юсеин

Гюльовца

300

Атанас Георгиев Кръстев

Гюльовца

200

Атанас Иванов Петрушев

Равда

500

Атанас Христов Дженков

Несебър

300

Атанаска Атанасова Кръстева

Тънково

400

Атанаска Петкова Дерменджиева

Гюльовца

200

Бисер Костадинов Даменлиев

Равда

400

Бона Недева Горанова

Гюльовца

100

Бонка Иванова Попова

Обзор

300

Бонка Митева Купенова

Обзор

400

Валентин Анков Илиев

Оризаре

200

Ваня Ангелова Ставрева

Несебър

800

Ваня Калчева Недялкова

Св. Влас

200

Васил Ангелов  Севов

Кошарица

200

Васил Андреев Стоянов

Оризаре

800

Васил Добрев Бинчев

Раковсково

200

Васил Маринов Цветков

Свети Влас

100

Василка Димитрова Кьосева

Тънково

300

Василка Нейкова Русева

Несебър

400

Василка Тодорова Димитрова

Оризаре

200

Васка Димова Славова

Несебър

600

Вачо Николов Ставрев

Несебър

200

Велина Георгиева Георгиева

Свети Влас

500

Величка Ангелова Димиторва

Гюльовца

200

Величка Димова  Боянова

Тънково

1000

Величка Енчева Златинова

Несебър

400

Величка Иванова Стоева

Несебър

600

Величка Миткова Байрямова

Гюльовца

200

Величка Николова Михайлова

Гюльовца

200

Величка Славова Енчева

Тънково

200

Величка Янкова Салабакова

Несебър

300

Велчо Михайлов Ганчев

Несебър

700

Венета Иванова Ангелова

Равда

600

Венцислав Петров Петров

Несебър

1000

Вера Иванова Шимова

Несебър

200

Вероника Руменова Даутова

Несебър

200

Веселина Димитрова Тодорова

Несебър

400

Веселина Миленова Стоянова

Тънково

500

Виолета Иванова Офилова

Несебър

2000

Влайчо Иванов Влаев

Несебър

200

Войно Янев Чолаков

Равда

200

Галин Кирилов Живков

Несебър

500

Гана Георгиева Иванова

Равда

200

Георги Атанасов Георгиев

Несебър

1000

Георги Василев Мутлов

Равда

800

Георги Димитров Марков

Баня

400

Георги Димитров Чавдаров

Несебър

500

Георги Добрев Колев

Гюльовца

400

Георги Илиев Великов

Равда

600

Георги Младенов Горенов

Равда

700

Георги Стефанов Балинов

Свети Влас

1000

Георги Стефанов Илиев

Несебър

1000

Гергана Минчева Чернева

Кошарица

200

Гинка Горанова Тодорова

Несебър

300

Гинка Димитрова Тодорова

Обзор

800

Гинка Страхилова Стоянова

Оризаре

200

Гинка Щерева Щерева

Оризаре

500

Господинка Христова Иванова

Несебър

200

Даил Мехмед Ходжа

Тънково

400

Даниела Танева Михайлова

Оризаре

1000

Даниела Тодорова Рангелова

Несебър

700

Дарина Стоянова Раднева

Несебър

600

Даринка Божидарова Димитрова

Обзор

200

Деница Иванова Дънекова

Несебър

500

Десислав Неделчев Недялков

Св. Влас

500

Деспина Костадинова Манасиева

Обзор

600

Деспина Тодорова Казакова

Несебър

400

Дечко Николов Тодоров

Гюльовца

200

Димирина Недева Горанова

Гюльовца

200

Димитра Борисова Станчева

Кошарица

300

Димитра Филипова Гелова

Несебър

200

Димитра Цонева Борисова

Гюльовца

200

Димитрина Иванова Григорова

Несебър

200

Димитрина Щерева Пешева

Св. Влас

800

Димитринка Димитрова Яръмова

Равда

300

Димитринка Лефтерова Кръстева

Несебър

400

Димитринка Манолова Петрова

Обзор

300

Димитринка Николова Ставрева

Несебър

200

Димитринка Петрова Илиева

Оризаре

200

Димитър Ангелов Атанасов

Гюльовца

100

Димитър Андреев Ибришимов

Оризаре

200

Димитър Георгиев Илиев

Равда

300

Димитър Динков Токмакчиев

Равда

900

Димитър Илиев Георгиев

Оризаре

200

Димитър Кръстев Ставрев

Несебър

100

Димитър Николаев Дерменджиев

Гюльовца

100

Димитър Николов Димитров

Несебър

200

Димитър Петров Ганчев

Несебър

400

Димитър Ралчев Стоянов

Несебър

1000

Дияна Данчева Пандарова

Тънково

600

Донка Димитрова Нунева

Несебър

200

Донка Панайотова Еменджиева

Несебър

200

Донка Стоева Неделчева

Гюльовца

200

Дора Мексанова Ахмедова

Оризаре

600

Евдокия Божинова Стоянова

Несебър

200

Едрю Янев Едрев

Несебър

350

Екатерина Христова Великова

Несебър

200

Елена Владимирова Ангелова

Несебър

600

Елена Димитрова Жекова

Равда

400

Елена Желязкова Недялкова

Оризаре

200

Елена Новакова Колодеева

Равда

600

Елена Христова Митева

Несебър

500

Елена Янева Голева

Равда

600

Еленка Тодорова Караджова

Обзор

600

Емилия Младенова Кочева

Тънково

200

Ена Георгиева Дукова

Равда

400

Енчо Михалев Николов

Несебър

600

Жанет Ангелова Алексиева

Несебър

800

Жека Господинова Чаталбашева

Обзор

200

Жеко Марков Янев

Обзор

200

Желка Стойкова Вълчева

Оризаре

200

Желязка Георгиева Узунова

Свети Влас

200

Женя Стоянова Станева

Несебър

200

Жечка Николова Купенова

Обзор

600

Живка Кръстева Стойкова

Несебър

200

Живка Петкова Попова

Несебър

400

Живко Димитров Димитров

Оризаре

400

Захари Дончев Вълков

Несебър

800

Зинеп Али Муса

Несебър

200

Злата Пеева Тодорова

Несебър

400

Златка Димитрова Аврамова

Обзор

600

Златка Николова Димитрова

Несебър

800

Златка Пенева Севова

Кошарица

100

Златка Христова Радилова

Тънково

100

Златко Киров Попов

Несебър

200

Зоя Симова Стоянова

Гюльовца

300

Иван Апостолов Ставракиев

Кошарица

400

Иван Асенов Гьодженов

Гюльовца

400

Иван Георгиев Ненов

Тънково

500

Иван Димитров Станчев

Кошарица

400

Иван Димов Иванов

Равда

600

Иван Иванов Йорданов

Оризаре

500

Иван Илиев Дерменджиев

Гюльовца

600

Иван Нейков Нанев

Обзор

200

Иван Христов  Узунов

Свети Влас

800

Иванка Атанасова Чолакова

Несебър

200

Иванка Георгиева Аргирова

Обзор

200

Иванка Димитрова Ставрева

Несебър

200

Иванка Кирова Кирова

Несебър

1000

Иванка Костова Павлова

Обзор

500

Иванка Липчева Липчева

Гюльовца

300

Иванка Петрова Енчева-Николова

Несебър

200

Иванка Янакиева Петкова

Обзор

400

Илиян Кирилов Делиатанасов

Равда

1000

Йовка Иванова Домусчиева

Оризаре

400

Йордан Кръстев Роев

Равда

600

Йорданка Атанасова Тянкова

Гюльовца

200

Ирина Игоревна Славова

Гюльовца

200

Иринка Василева Алиева

Приселци

400

Калина Михалева Русева

Обзор

200

Калинка Иванова Русева

Свети Влас

800

Калинка Маринова Георгиева

Оризаре

100

Калчо Матев Пейков

Оризаре

800

Катерина Николова Сотирова

Св. Влас

200

Катя Иванова Дукова

Равда

400

Катя Костова Василева

Несебър

2000

Кера Желязкова Кръстева

Несебър

300

Кера Иванова Байкушева

Обзор

200

Кина Янкова Георгиева

Несебър

100

Кирил Миланов Георгиев

Несебър

200

Киро Хрусафов Хрусафов

Св. Влас

300

Кица Щерева Пейкова

Равда

200

Костадин Петров Иванов

Несебър

800

Крали Иванов Кралев

Несебър

600

Красимир Георгиев Зайков

Баня

1000

Красимира Николаева Хаджиева

Оризаре

800

Красимира Руменова Илиева

Несебър

1000

Кристина Иванова Кръстева

Оризаре

200

Кръстина Гочева Ахпарова

Несебър

200

Кръстина Лазарова Гешева

Равда

100

Кръстьо Николов Кръстев

Тънково

600

Кръстью Недев Кръстев

Оризаре

100

Куцар Колев Стоянов

Гюльовца

200

Латинка Миланова Миленкова

Несебър

1000

Лидия Луканова Пейкова

Равда

300

Лилия Владимирова Нанкова

Несебър

1500

Лиляна Маркова Димова

Гюльовца

200

Любка Иванова Илиева

Кошарица

500

Любов Тихоновна Ремчукова

Свети Влас

400

Люляна Петкова Цонкова

Равда

500

Максим Василев Момчилов

Несебър

1000

Малинка Василева Райкова

Обзор

400

Манол Георгиев Манолов

Обзор

500

Мара Тодорова Узунова

Обзор

300

Маргарита Морис Ганева

Несебър

800

Маргарита Цонева Димитрова

Несебър

300

Марийка Георгиева Ракова

Баня

600

Марин Иванов Маринов

Несебър

200

Марин Николов Стоянов

Тънково

600

Марин Петров Костадинов

Обзор

400

Марин Стоянов Дюлгеров

Гюльовца

200

Мария Атанасова Жекова

Св. Влас

600

Мария Григорова Ванчурова

Несебър

200

Мария Куманова Радева-Лефтерова

Гюльовца

400

Мария Любенова Ватева

Несебър

500

Мария Николова Христакиева

Баня

500

Мария Събева Ралева

Оризаре

200

Мария Теофилова Господинова

Несебър

500

Мария Янкова Славова

Несебър

200

Марияна Атанасова Костадинова

Оризаре

200

Марияна Атанасова Пейкова

Несебър

400

Марияна Божкова Зайчева

Несебър

500

Марияна Панайотова Стоянова

Несебър

200

Марчо Младенов Узунов

Гюльовца

200

Мая Данаилова Иванова

Гюльовца

300

Мехмедали Ахмед Четин

Тънково

300

Милена Атанасова Роева

Равда

500

Милена Стоянова Нанева

Несебър

600

Милка Ангелова Сотирова

Несебър

200

Милчо Манолов Генов

Обзор

400

Минка Иванова Сотирова

Несебър

400

Митка Неделчева Кръстева

Оризаре

200

Митко Янев Янев

Равда

800

Михна Георгиева Желева

Гюльовца

200

Надежда Емануилова Пехливанова

Несебър

200

Надка Дачева Шишкова

Несебър

200

Надка Димитрова Вутова

Несебър

1000

Надя Даниелова Минчева

Несебър

500

Надя Кръстева Стойчева

Оризаре

200

Наска Ангелова Драмчева

Несебър

300

Невена Иванова Андреева

Несебър

600

Неда Стоянова Илчева

Кошарица

200

Неделчо Павлов Стоянов

Гюльовца

200

Недка Желязкова Трифонова

Кошарица

300

Недялка Желязкова Янева

Несебър

400

Недялка Пеева Костадинова

Несебър

300

Нейка Атанасова Пеева

Несебър

2000

Нейка Дойчева Бичкиджиева

Оризаре

200

Нела Димитрова Хаджиева

Равда

300

Нели Ангелова Зехтенджиева

Несебър

400

Неранза Петрова Либчева

Несебър

300

Никола Панайотов Милушев

Оризаре

200

Никола Христов Пандаров

Тънково

1000

Никола Христов Янчев

Несебър

200

Николай Стоянов Дюлгеров

Гюльовца

200

Николай Христов Узунов

Равда

1000

Николина Петрова Олчева

Равда

200

Николинка Вълкова Лечева

Оризаре

500

Нина Тодорова Колева

Гюльовца

200

Осман Хюсеинов Османов

Несебър

400

Павел Кочев Павлов

Несебър

200

Паша Димитрова Белчева

Несебър

500

Пейчо Петков Пейков

Несебър

400

Пенка Анастасова Павлова

Кошарица

500

Пенка Жекова Драгиева

Несебър

600

Пенка Иванова Домусчиева

Оризаре

400

Пенка Русева Горнакова

Несебър

400

Пенка Тодорова Лулчева

Равда

200

Пенка Янкова Гьодженова

Гюльовца

200

Пенчо Киряков Пенчев

Обзор

500

Петка Кръстева Райкова

Обзор

400

Петко Андонов Великов

Несебър

700

Петранка Великова Димитрова

Гюльовца

300

Петранка Ганева Стоянова

Гюльовца

200

Петранка Радева Теменова

Несебър

300

Петранка Янева Георгиева

Равда

200

Петър Димитров Бербатов

Равда

600

Петър Иванов Георгиев

Оризаре

300

Петър Иванов Димитров

Оризаре

200

Петър Кръстев Маренов

Равда

200

Петър Митев Петров

Обзор

500

Петър Станев Лечев

Оризаре

400

Петър Тодоров Олчев

Равда

200

Петър Христов Андонов

Равда

400

Пламен Тодоров Стоянов

Несебър

500

Рада Неделчева Тодорова

Раковсково

300

Рада Николова Берберова

Несебър

600

Рада Хрусафова Георгиева

Гюльовца

400

Радка Николова Русева

Несебър

200

Радка Славова Василева

Несебър

1500

Радко Маринов Рибов

Тънково

400

Радостина Василева Трошанова

Несебър

500

Радостина Недкова Иванова

Гюльовца

200

Радостина Янкова Рапова

Несебър

2000

Райчо Маринов Иванов

Гюльовца

300

Ралица Евгениева Генова

Несебър

800

Росен Димов Атанасов

Обзор

800

Румен Дамянов Дамянов

Равда

300

Русанка Димитрова Георгиева

Оризаре

300

Руска Иванова Димитрова

Равда

400

Руска Куцарова Колева

Гюльовца

500

Садие Юсеин Мустафа

Гюльовца

300

Светла Благоева Кусева

Равда

300

Свилен Петров Върбанов

Свети Влас

600

Сийка Вълчева Недялкова

Равда

200

Славомир Хрисомиров Керемедчиев

Обзор

300

Снежана Светлинова Славова

Обзор

200

София Георгиева Борисова

Несебър

800

София Стоянова Чернева

Несебър

500

Сребърна Георгиева Петрова

Баня

400

Стамо Щерионов Георгиев

Оризаре

500

Стана Милева Пудева

Несебър

200

Станислав Янчев Аврамов

Обзор

600

Станка Вълчева Хараламбова

Гюльовца

200

Станка Дойчева Жекова

Гюльовца

100

Станка Желязкова Тодорова

Несебър

100

Станка Михнева Иванова

Гюльовца

200

Станка Стойкова Трошанова

Оризаре

600

Станко Динев Петров

Несебър

300

Станко Радев Станков

Оризаре

200

Стефан Андонов Богданов

Несебър

200

Стефан Антонов Христов

Несебър

500

Стефан Стоянов Димитров

Несебър

500

Стефан Янчев Алексиев

Несебър

200

Стефка Петрова Иванова

Тънково

400

Стилиян Сашев Русев

Несебър

800

Стойко Каменов Стоянов

Несебър

800

Стоян Георгиев Георгиев

Несебър

400

Стоян Георгиев Павлов

Равда

400

Стоян Петков Тянков

Гюльовца

200

Стоянка Гинева Касърова

Несебър

200

Стоянка Николова Георгиева

Оризаре

300

Стоянка Янчева Петрова

Равда

200

Страхил Златинов Ибришимов

Оризаре

100

Събка Димова Костадинова

Несебър

300

Събка Либчева Пелопидова

Несебър

100

Таня Георгиева Тальокова

Несебър

200

Таня Тодорова Тодорова

Обзор

600

Таня Янева Георгиева

Оризаре

200

Теодор Андонов Айгъров

Свети Влас

200

Теодора Иванова Иванова

Несебър

500

Теодора Любомирова Желева

Несебър

1000

Тинка Кънева Кочева

Тънково

500

Тодор Георгиев Горенов

Равда

700

Тодор Демирев Стоянов

Кошарица

500

Тодор Иванов Ченев

Оризаре

500

Тодор Йорданов Димов

Несебър

1500

Тодор Тодоров Бичкиджиев

Оризаре

200

Тодор Христов Абаджиев

Обзор

200

Тодора Митрева Недева

Несебър

200

Тодорка Димитрова Михнева

Оризаре

300

Тодорка Матеева Русева

Несебър

300

Тонка Златинова Ставрева

Гюльовца

400

Тотко Йовчев Тодоров

Несебър

400

Тошко Георгиев Калпаков

Несебър

300

Фадима Мехмедова Алиева

Приселци

200

Фанка Валентинова Бакрова

Гюльовца

500

Фанка Дечкова Михайлова

Гюльовца

400

Фатме Ибриям Асан

Несебър

200

Филип Пламенов Иванов

Несебър

1000

Фима Ангелова Куриева

Гюльовца

200

Фотина Атанасова Асенова

Гюльовца

300

Христина Славчева Гиздова

Несебър

500

Христинка Димитрова Пенева

Несебър

200

Христо Атанасов Йорданов

Тънково

200

Христо Друмев Иванов

Тънково

200

Христо Николов Червенков

Баня

600

Христо Стоянов Пандаров

Тънково

800

Христо Траев Узунов

Равда

600

Христомир Петров Георгиев

Несебър

600

Христофор Красимиров Аспарухов

Равда

500

Черню Стоянов Пенчев

Оризаре

600

Шерифе Исмаил Чобан

Гюльовца

200

Щерю Георгиев Попов

Несебър

600

Юлия Стоянова Дерменджиева

Гюльовца

200

Явор Стоянов Матров

Обзор

800

Яни Лечев Петров

Баня

400

Янка Георгиева Николова

Несебър

500

Янка Димитрова Георгиева

Оризаре

500

Янчо Тодоров Тодоров

Несебър

2000

         

                                                                                       

 

Милена Цолова Иванова

С. Равда

1000

Георги Вангелов Христов

Гр. Несебър

500

Ваня Тодорова Лефтерова

С. Гюльовца

300

Тодор Георгиев Златинов

С. Гюльовца

300

Стамен Йорданов Лефтеров

С. Гюльовца

300

Петър Иванов Попов

С. Равда

300

Христо Канев Тодоров

Гр. Несебър

300

Паунка Кирова Стоянова

С. Гюльовца

400

Марийка Колева Петкова

Гр. Ахелой

500

Томо Петров Югов

Гр. Обзор

300

Николета Дечкова Тодорова

С. Гюльовца

200

Димитринка Душева Тодорова

С. Гюльовца

200

Даниела Кондева Динева

С. Равда

400

Димитър Панайотов Станков

Гр. Несебър

500

                                                                                  

Предвид спешността от предприемане бързи действия за лечение на тежки заболявания на повечето нуждаещи се лица, поименно посочени в решението, на  основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 154/12.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на финансова помощ на Евтелпа Теоклиева Стойчева за преиздаване на „Златна книга на Несебър“ на английски език.

Общинският съвет с  гл. 18 гл. «за»   от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1005

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с  чл.54 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска средства в размер на 12 950 лв. на Евтелпа Теоклиева Стойчева за покриван на разходите за издаването на 500 екземпляра на „Златната книга на Несебър“ на английски език.

Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2019 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 155/12.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър, за периода 2019 – 2022 г.

Общинският съвет с  гл. 11 гл. «за», 6 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1006

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условиията и реда за съставяне на бююджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на община Несебър, приета от Общинския съвет с решение № 788 от 02.06.2014 г., одобрява бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2019-2022 г., съгласно приложение № 1., неразделна част от настоящото решение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 162/13.03.2019 г. от Николай Киров – общински съветник в Общински свет – Несебър, относно избор на Управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД.

Общинският съвет с 18 гл. «за»  от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1007

На основание чл.21 ал.1 т.9  от ЗМСМА, във връзка с чл.36 ал.6 от наредба № 7 на Общински съвет – Несебър, за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия, избира за управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, д-р Петко Богомилов Илиев, постоянен адрес: гр. Свети Влас, ул. „Стара планина“ № 48.

Възлага на кмета на Общината  да сключи с д-р Петко Богомилов Илиев договор за управление на общинското дружество МЦ „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – гр. Несебър, за срок от три години, в който да бъдат включени клаузи, съобразени  с  изискванията на чл. 38,39 от Наредба № 7 за реда за упражняване на правата на собственост на общински търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия. 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 137/05.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2020 г.

Общинският съвет със 17 гл. «за»  от гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1008

На основание чл.19 ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б ал.4 от Правилника за прилагането му и във връзка с чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, приема годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2020 г, неразделна част от решението.

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 159/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.506.593. по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХVІІ-общ. кв. 5801 по плана на КК „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. «за» от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1009

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.593 по КК на гр. Несебър, на площ от 1285 /хиляда двеста осемдесет и пет/ кв.м., представляващ УПИ ХVІІ-общ., кв.5801 по плана на к.к. «Слънчев бряг-запад», гр.Несебър, отреден за „Курортен хотел, почивен дом”.

     2. На основание чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.33 от ЗС да се продаде имот общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІ-общ., кв.5801 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, гр. Несебър целия на площ от 1285 /хиляда двеста осемдесет и пет/ кв.м, отреден за „Курортен хотел, почивен дом”, с градоустройствени показатели:  Кпл.-44%, Кинт – 1,36, мин.озел.-40%, етажност – 4 етажа, с кадастрален идентификатор 51500.506.593 по КК на Сл. бряг-запад, гр. Несебър, АОС №4718/03.06.2011 г. на «Съни Дрийм» ЕООД, ЕИК 115810299, представлявано от Огнян Колев Грозев - едноличен собственик, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул. «Порто Лагос» № 25, в качеството му на собственик на законнопостроената сграда в имота за сумата от  275 247  лв. /двеста седемдесет и пет хиляди двеста четиридесет и седем  лева/ без ДДС.»

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 157/12.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.192 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІХ-общ. кв. 17 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1010

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2019г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.192 по КК на гр.Несебър, на площ от 358 кв.м /триста петдесет и осем кв.м/, представляващ УПИ ІХ-общ., кв.17 по плана на ж.к.«Черно море», гр.Несебър, отреден за „жилищно застрояване”.

2. На основание чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.33 от ЗС да се продаде имот общинска собственост, представляващ УПИ ІХ -общ., кв.17 по плана на ж.к.«Черно море», на площ от 358 кв.м триста петдесет и осем кв.м/, отреден за „жилищно застрояване» и устройствени показатели – Кпл.55%, Кинт-2,00, етажност-Н-12 м, мин.озеленяване-30%,  с кадастрален идентификатор 51500.503.192 по КК на гр. Несебър, АОС№5661/13.03.2014г. на собственика на законно построена в груб строеж сграда в имота «Хоум сървис» ЕООД, ЕИК 201637945, с представляващ Григор Тодоров Найденов, едноличен собственик, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ж.к.«Лозенец», ул.«Стоян Михайлов» №26, ет.4, ап.4 за сумата от  16 362 лв. /шестнадесет хиляди триста шестдесет и два лева/ без ДДС.»

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 156/12.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Общинският съвет с 16 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1011

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  в   изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано предложение с наш.вх.№Н5-ОС-423/18.06.2018г.от Началника на Общинска служба ”Земеделие” по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър предоставя земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.28.42 по КК и КР на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП –Изоставено трайно насаждение на площ от 3002 кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж848А/11.04.2018г. по регистъра на ОСЗ-Несебър, който да послужи за постановяване на решение от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост на наследници на Дионис Атанасов Мицангов на основание влязло в сила съдебно решение №302/17.11.2004 г.  на Несебърски районен съд.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 166/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение по чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на 151,50/303 кв.м. ид.ч. от ПИ с ид. № 11538.503.155 по КК на гр. Свети Влас, УПИ ІV в кв.42 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 16 гл. «за» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1012

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 във връзка с чл.66 от Закона за собствеността, Общински  съвет - Несебър изразява нежеланието си да закупи 151,50/304 кв.м. ид.ч. от ПИ с ид. 11538.503.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, УПИ IV в кв.42 по регулационния план на гр. Свети Влас, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15м./, отреден: „За жилищно застрояване“ за сумата от 22 000 евро /двадесет и две хиляди евро/.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 167/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-162 в кв. 10 по регулационния план на с. Оризаре, с идентификатор № 53822.501.156 по КК на с. Оризаре, чрез закупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1013

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на Общински съвет-Несебър, да се продадат собствените на Община Несебър 80/1371 кв.м. идеални части от УПИ II-162 в кв.10 по регулационния план на с. Оризаре, представляващ имот с идентификатор 53822.501.156 по КК на с. Оризаре, на Андрей Парушев Илиев от с. Оризаре, в качеството му на  съсобственик, за сумата от  1 720 лв. /хиляда седемстотин и двадесет лева/ без ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 168/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в местността „Бостанлъка“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1014

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 г., като раздел ІІІ точка Б се допълва с нова подточка V. „Продажба на общински имоти –земеделска земя чрез провеждане на търг или конкурс“. В същата под т.1 се вписва поземлен имот с идентификатор 51500.22.46 по КК и КР  на гр. Несебър на площ от 594 кв.м, местност „Бостанлъка“, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, АчОС№2932/22.01.2009г.

            2. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 51500.22.46 по КК и КР на гр. Несебър на площ от 594 кв.м, местност „Бостанлъка“, с начин на трайно  ползване: друг вид земеделска земя, при граници на имота поземлени имоти с номера: 51500.22.107, 51500.22.56, 51500.22.74, 51500.22.45, АчОС№2932/22.01.2009г., с начална тръжна цена в размер на  16 049 лв. /шестнадесет хиляди и четиридесет и девет лева/ без ДДС, при следните условия:

- Стъпка за наддаване – 500 лв.;

           - Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 169/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ „Кафене“, с идентификатор № 51500.502.879.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1015

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна – общинска собственост, представляващ: Едноетажна сграда – „Кафене“ на площ от 94.00 кв.м, с идентификатор 51500.502.879.1 по КК на гр.Несебър, изградена в имот с идентификатор 51500.502.879 по КК на гр.Несебър, АчОС №6563/12.03.2019г., при следните условия:

 1. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 17 055.36 лв/седемнадесет хиляди петдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър. 
 2.  Специфични условия:

           - Отдавания обект да се използва единствено по предназначение като „Кафене“
           - Наемателят няма право да променя предназначението на имота през

целия наемен период;

           - Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на
обекта;

     - Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва: За първата наемна година - І - ва вноска към момента на сключване на договора, ІІ - ра вноска до 31 август на текущата година; За всяка следваща наемна година: І - ва вноска до 31 юли на текущата година, ІІ - ра вноска до 31 август на текущата година;

 1. Стъпка за наддаване - 300 /триста/ лева;
 2. Срок за отдаване под наем - 5 години;
 3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх. № 170/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на писмен договор по чл.30 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за изграждане на електронно съобщителни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура в гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. «за» от гласували 16 общински съветници прие следното