За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ

ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 418/03.08.2023 г. и Докладна записка вх.№ 474/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община  Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас  и даване на мандат.
 2. Докладна записка вх.№ 480/29.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 477/29.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие ,,Управление на отпадъците – Несебър“, (щатното разписание и обща численост на персонала на ОП).
 4. Докладна записка вх.№ 479/29.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избиране на лица за временно изпълняващи длъжностите кмет на община Несебър и кметовете на кметства в населените места на територията на Община Несебър.
 5. Докладна записка вх.№ 472/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2023 г.
 6.   Писмо с вх.№ 481/29.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и от Диана Терзиева – Ръководител на звено за вътрешен одит, относно предоставяне на окончателния одитен доклад за извършване на вътрешен одит на Сдружение СНЦ „Местна инициативна група Несебър“.                                                                                                                            
 7. Докладна записка вх.№ 486/30.08.2023 г. от Славчо Станелов – председател на временната комисия за съдебни заседатели, относно определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър, мандат 2024-2027 г.
 8. Докладна записка вх.№ 484/30.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Проект на Стратегия за културното наследство на община Несебър за периода 2023-2032 г.
 9. Докладна записка вх.№ 398/14.07.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2023 – 2024 г.
 10. Докладна записка вх.№ 495/05.09.2023 г. от Румен Кулев – Председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при православен храм “Свети Йоан Предтеча“ – гр. Обзор.
 11. Докладна записка вх.№ 496/05.09.2023 г. от Румен Кулев – Председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.
 12. Докладна записка вх.№ 453/22.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране във връзка с изпълнението на проект ‚,Укрепване на общинския капацитет на община Несебър“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05SFPR002-2.002-0055-C01, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
 13. Докладна записка вх.№ 454/22.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране във връзка с изпълнението на проект ‚,Грижа в дома в община Несебър“‘, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05SFPR002-2.001-0149-C01, по Програма ,“Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
 14. Докладна записка вх.№ 427/08.08.2023 г. от Румен Кулев – Председател на общински съвет - Несебър, относно приемане на годишните финансови отчети и балансите на ,,Медицински център Д-р Димитър Пеев“ ЕООД за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 15. Докладна записка вх.№ 449/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване по процедура № BG16FFPR003-2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
 16. Докладна записка вх.№ 450/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обезпечаване на авансово плащане по проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Оризаре, община Несебър – II етап“.
 17. Докладна записка вх.№ 451/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на решение за кандидатстване на община Несебър за безвъзмездна финансова помощ с концепция на интегрирана териториална инвестиция по процедура № BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) за финансиране по Програма ,,Околна среда“ 2021 – 2027 г. по Приоритет 5 „Въздух‘‘ за намаляване на вторичното разпрашаване чрез зелени мерки в градска среда“.
 18. Докладна записка вх.№ 452/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на решение за кандидатстване на община Несебър за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001, ,,За по-чист въздух“ по приоритет 5 ,,Въздух“ на Програма ,,Околна среда“ 2021 – 2027 г.
 19. Докладна записка вх.№ 457/24.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Проект за бюджет на община Несебър за 2023 г.
 20. Докладна записка вх.№ 478/29.08.2023 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно работните заплати и допълнително възнаграждение за трето тримесечие на 2023 г. на кмета на община Несебър и кметовете на населени места.
 21. Докладна записка вх.№ 494/05.09.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020.
 22. Докладна записка вх. № 445/18.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на спогодба за промяна на параметрите на учреденото на „Кондор“ ЕООД право на строеж върху ПИ 51500.506.415 по КККР на гр. Несебър с договор № 6/12.07.2021 г.
 23. Докладна записка вх. № 444/16.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане на основание чл.9 ал.2 от ЗОС.
 24. Докладна записка вх. № 430/10.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти поради отпаднало предназначение в резултат на ПУП-ПЗР, одобрен с решение № 921 от Протокол № 34/28.04.2023 г. на Общински съвет – Несебър.
 25. Докладна записка вх. № 330/09.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.14.1 по КК и КР на с. Кошарица, община Несебър.
 26. Докладна записка вх. № 431/10.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от улично пространство по ЗРП на с. Баня, включени в границите и площите на поземлени имоти частна собственост, по КК на с. Баня.
 27. Докладна записка вх. № 435/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Център за хемодиализа“, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.
 28. Докладна записка вх. № 436/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения № 18 и № 19 – за банков офис, находящи се в административна сграда на кметство Свети Влас  с идентификатор 11538.501.217.1 по КК на гр. Свети Влас.
 29. Докладна записка вх. № 437/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Многофункционален кабинет № 18, находящ се в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.
 30. Докладна записка вх. № 443/14.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект „Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ – гр. Несебър – за Рехабилитационно звено, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.
 31. Докладна записка вх.№ 488/30.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане на решение за учредяване безсрочно ограничено вещно право на прокарване /сервитут/ във връзка с изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“ върху недвижими имоти общинска собственост и определяне на пазарна оценка на право на прокарване върху имоти общинска частна собственост в полза на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.
 32. Докладна записка вх. № 489/01.09.2023 г. от Славчо Станелов и Сотир Наумов – общински съветници, относно: Предложение за намаляване размера на наемните цени на наематели на общински нежилищни имоти.
 33. Докладна записка вх. № 465/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-614, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.187 в кв.403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 34. Предложение вх. № 463/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект ПУП-ПРЗ за ПИ 53045.224.528 по кадастралната карта на местност “Чаир баши“, землище на гр. Обзор, с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“.
 35. Предложение вх. № 464/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно даване съгласие за процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV /ПИ с идентификатор 53045.501.134 по КК/ в кв.6 по плана на гр. Обзор, община Несебър.
 36. Предложение вх. № 462/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно даване съгласие за процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V /ПИ с идентификатор 53045.501.203 по КК/ в кв.29 по плана на гр. Обзор, община Несебър.
 37. Докладна записка вх. № 460/25.08.2023 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър, относно придобиване на възмезден срочен сервитут за изграждане на обект : “Реконструкция на външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500 м3.
 38. Докладна записка вх. № 458/24.08.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема № 28/2023 г. за поставяне на елементи на градското обзавеждане, по чл.56 ал.10 от ЗУТ в гр. Несебър-нова част.
 39. Докладна записка вх. № 459/24.08.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, община Несебър.
 40. Предложение  вх. № 420/03.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.49.221, м. „Камарата“, землище с. Тънково.
 41. Предложение  вх. № 419/03.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.49.222, м. „Камарата“, землище с. Тънково.
 42. Предложение  вх. № 434/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 53045.501.512, ПИ 53045.501.513, ПИ 53045.501.127, ПИ 53045.501.130, ПИ 53045.501.1, ПИ 53045.501.514, ПИ 53045.502.2, ПИ 53045.502.4, ПИ 53045.502.5 и ПИ 53045.502.526 по КК на гр. Обзор, община Несебър.
 43. Докладна записка вх. № 468/28.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака“, землище с. Кошарица.
 44. Предложение  вх. № 469/28.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в ПИ 11538.14.3, подобект: Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП в ПИ 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, м. Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 45. Предложение  вх. № 470/28.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на комплекс ваканционни апартаменти, ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки, подобект: „Кабелна мрежа НН“ в поземлен имот с идентификатор 11538.1.87 по КК на гр. Свети Влас, м. „“Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 46. Докладна записка  вх. № 446/18.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-429, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.202 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 47. Предложение  вх. № 476/29.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект“: „Външно ел. захранване на офис сграда – промяна по време на строителство по чл.154 ал.2 т.5 и т.6 от ЗУТ в сграда за търговия, складове и магазини в ПИ 61056.50.2 по КК на с. Равда, местност „Чатал тепе“, подобект: „Кабели 0,4 кV“.
 48. Докладна записка  вх. № 482/29.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-354, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.78 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3903 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, по смисъла на чл.135а от ЗУТ.
 49. Докладна записка  вх. № 485/30.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис“ в ПИ с идентификатор 39164.15.74 в местност „Йовче дере“, подобект „Кабели 20 кV“, землище с. Кошарица, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 50. Докладна записка  вх. № 340/13.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426 от ПИ 51500.27.14 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Юрта –Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400,РЕ 100, PN 10“.
 51. Докладна записка вх. № 447/18.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на кк ,,Слънчев бряг – Запад‘‘, в частта му по отношение на УПИ V-191, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.191 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 7103 по ПУП на кк ,,Слънчев бряг – Запад‘‘
 52. Докладна записка вх. № 493/05.09.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  изготвяне на ПУП-ПРЗ за гр. Обзор – южен плаж – І етап: разрешаване на изработване на ПУП-ПР за част от урбанизирани територии в местности „Каик ада“ и „Ефрем чешма“, по плана на гр. Обзор – южен плаж, община Несебър.
 53. Докладна записка вх. № 500/08.09.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на община Царево и пострадалите граждани, във връзка с наводненията на 05.09.2023 г.
 54. Докладна записка вх. № 501/08.09.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Кошарица, за справяне с настъпили последици от наводнения на 05.09.2023 г.
 55. Докладна записка вх. № 504/11.09.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отписване от активите на Община Несебър на водостопанско съоръжение „ПСОВ-Обзор-Бяла“ ведно с имота, върху който е построена ПИ 53045.120.504 по КК на гр.Обзор и предаване на държавата.
 56. Докладна записка вх.№ 506/12.09.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на наименованието и приемане на корекции в „Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър“  за периода 2023-2027 г.
 57.  Питане – декларация от група общински съветници с вх. № 502/11.09.2023 г., относно отчета на бюджета за 2022 г. и  проекта за бюджет за 2023 г.

Забележка: излушването  на кмета по тази точка ще бъде дадено по време на дебата по т.19 от дневния ред.

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 418/03.08.2023 г. и Докладна записка вх.№ 474/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община  Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас  и даване на мандат.

Общинският съвет с 18 гл. „за”, 1 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 966

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет -  Несебър

I.Упълномощава Кмета на община Несебър- Николай Димитров , представител на община  Несебър по Закона за водите в Асоциацията по ВиК-Бургас да гласува  „ЗА“ в редовното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас,  което ще се проведе на 13.09.2023 г. (сряда) от 10:30 часа или на определената като резервна дата 27.09.2023 г. (сряда)  от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” №1 в гр. Бургас по  решенията, както следва:

По точка първа от дневният ред : На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, във връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас приема годишния отчет за дейността на асоциацията през 2022г.

 По точка втора от дневният ред :  На основание чл.26, ал.3, във връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2022г.

По точка трета от дневният ред : На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас приема бюджета на асоциацията за 2023г.

По точка четвърта от дневният ред : На основание чл.33а  от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас за 2023г.

По точка пета от дневният ред : На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас приема решение за  препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията  за 2024г. в размер на 25 000,00(двадесет и пет хиляди)лева;

II При невъзможност кмета на общината да участва лично в общото събрание на Асоциацията по ВиК, определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър,  за представител на община Несебър   и да гласува ЗА от името на кмета  в редовното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК, „ЗА“ приемане на горепосочените решения.

ІІІ. Предвид обстоятелството, че общото събрание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 13.09.2023г. и необходимостта от задължително присъствие на представител на община Несебър, Общински съвет Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

                /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

  

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 480/29.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за”, 2 гл. «против» и 3 гл. «»въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 967

На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет- Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

§ 1. В чл. 129 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя и придобива следната редакция:

"(2) За ползване на Многофункционална спортна зала „Арена“ в УПИ VІ-общ., кв. 403 по плана на к. к. Сл. бряг- запад /Градски стадион Несебър/ се заплащат следните цени:

1. За провеждане на концерти, ревюта и др. организирани мероприятия и прояви с демонстрационен характер – 360,00 лв. за първия час и 240,00 лв. за всеки следващ час;

2. За ползване на залата от сдружения с нестопанска цел – лицензирани спортни клубове по чл. 12 от ЗФВС и развиващи дейност на територията на община Несебър за:

а/ международни мачове и мачове от първенството по Държания спортен календар - 120,00 лв. на среща;

б/ приятелски и контролни мачове - 100,00 лв. на среща;

в/ провеждане на други спортни мероприятия и турнири – 60,00 лв. за първия час и 40,00 лв. за всеки следващ час;

г/ тренировки – 50,00 лв за първия час и 30,00 лв. за всеки следващ час;

д/ тренировки за ½ зала - 25,00 лв. за първия час и 15,00 лв. за всеки следващ час;

3. За ползване на залата от клубове и/или организации, които не развиват дейността си на територията на община Несебър, и/или не са лицензирани от съответната спортна федерация за:

а/ международни мачове и мачове от първенството по Държания спортен календар - 300,00 лв. на среща;

б/ приятелски и контролни мачове - 250,00 лв. на среща;

в/ провеждане на други спортни мероприятия и турнири – 150,00 лв. за първия час и 75,00 лв. за всеки следващ час;

г/ тренировки – 80,00 лв. за първия час и 60,00 лв. за всеки следващ час;

д/ тренировки за ½ зала - 40,00 лв. за първия час и 25,00 лв. за всеки следващ час;

4. За провеждане на организирани спортни мероприятия, включени в Спортния и Културен календар на Община Несебър, Спортната зала се ползва безплатно."

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 2. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 17. „Наредбата за измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 967 от протокол № 36/12.09.2023 г. влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета, в сайта на Общински съвет – Несебър."

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ТРЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 477/29.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие ,,Управление на отпадъците – Несебър“, (щатното разписание и обща численост на персонала на ОП).

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 968

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър” , както следва:

§ 1.  В чл. 8, изречение второ се изменя и придобива следната редакция: "Численият състав е от 39 щатни бройки."

§ 2.  Приложение № 1.1 към чл. 8 се изменя и придобива следната редакция:

№ по ред

Структурни звена и длъжностни наименования

Численост

1

Директор

1

2

Р-л обособено производство

1

3

Гл.счетоводител

1

4

Приемчик-контрольор

4

5

Касиер-счетоводител, ТРЗ

1

                                         

6

Касиер-домакин

1

7

Оператор на мотокар

1

8

Контрольор транспортна дейност

1

9

Оператор на претоварна преса

7

10

Оператор на трошачка за стр. и ЕГО

1

11

Оператор на челен товарач

1

12

Електротехник

1

13

Автомеханик

1

14

Водач на камион-влекач

10

15

Оператор на челен товарач и шредер за претрошаване на отпадъци

1

16

Общ работник

5

17

Прислужник-чистач

1

 

                                    ОБЩО:

39

§ 3. В раздел VІІ. Заключителни разпоредби се създава нов § 5 с текст: "Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и  дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците -  Несебър” е приет с решение № 968 от протокол № 36/12.09.2023 г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила в деня на приемането му."

С цел своевременно оптимизиране процеса на обработване на отпадъците, недопускане натрупването на количества отпадък и осигуряване на работна сила за непрекъсваемостта на трисменен режим на работа, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 479/29.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избиране на лица за временно изпълняващи длъжностите кмет на община Несебър и кметовете на кметства в населените места на територията на Община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 969

                При условие, че Кметът на Община Несебър и Кметовете на населени места се регистрират за участие в изборите за Кметове и общински съветници, на основание чл. 42, ал. 8  от ЗМСМА, избира временно изпълняващи  длъжността кметове по селища за периода от денят, следващ деня на изборите до полагане на клетва на новоизбраните кметове, както следва:

1. Вр.и.д. кмет на Община Несебър – Виктор Борисов – зам. кмет „Общинска собственост и правно обслужване” при Община Несебър;

2. Вр.и.д. кмет на гр. Обзор – Марияна Иванова Георгиева  - Гл. специалист  в кметство Обзор;

3. Вр.и.д. кмет на гр. Свети Влас – Катя Георгиева Крумова – Мл. експерт в кметство Свети Влас;

4. Вр.и.д. кмет на с. Равда – Василка Димитрова Масларова – Ст. експерт в кметство Равда;

5. Вр.и.д. кмет на с. Оризаре – Костадинка Щерева Янкова – Ст. специалист в  кметство  Оризаре;

            6. Вр.и.д. кмет на с. Тънково – Катя Николова Желева – Ст. специалист в кметство  Тънково;

            7. Вр.и.д. кмет на с. Гюльовца – Марияна Кънчева Стоянова – Ст.специалист в кметство Гюльовца и 

8. Вр.и.д. кмет на с. Кошарица – Адриана Миткова Михалева – Ст. специалист в кметство Кошарица,

които да започнат да изпълняват функциите си от деня, следващ деня на изборите.

                                 

По т.ПЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 472/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2023 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 970

            На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2023 г.

По т.ШЕСТА от дневния ред -Писмо с вх.№ 481/29.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и от Диана Терзиева – Ръководител на звено за вътрешен одит, относно предоставяне на окончателния одитен доклад за извършване на вътрешен одит на Сдружение СНЦ „Местна инициативна група Несебър“.

След проведено гласуване по направените две предложения, при резултата от гласуваното  по  т. шеста от дневния ред се  прие следното следното

РЕШЕНИЕ № 971

            Поради недостигане на необходимия брой мнозинство, Общински съвет – Несебър няма прието решение по точка шеста от дневния ред: Писмо с вх.№ 481/29.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и от Диана Терзиева – Ръководител на звено за вътрешен одит, относно предоставяне на окончателния одитен доклад за извършване на вътрешен одит на Сдружение СНЦ „Местна инициативна група Несебър“, .

                                                                    

По т.СЕДМА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 486/30.08.2023 г. от Славчо Станелов – председател на временната комисия за съдебни заседатели, относно определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър, мандат 2024-2027 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 972

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Несебър, определя следните кандидати за съдебни заседатели, а именно: Анастасия  Костадинова Петрова, Виолета Руменова Попова, Дениса Динчева Терзиева, Мария Анастасова Куфетова, Евгения Веселинова Янкова-Запрянова, Ана Атанасова Ахмед, Неслян Осман Тодорова, Радост Лазарова Кондова, Калоян Сотиров Наумов и предлага на Общото събрание на Окръжен съд – Бургас да ги избере за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър, мандат 2024-2027 г.

Препис от решението на Общински съвет – Несебър, ведно с всички документи да бъдат изпратени на Председателя на Окръжен съд – Бургас.

По т.ОСМА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 484/30.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Проект на Стратегия за културното наследство на община Несебър за периода 2023-2032 г.

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 6 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 973

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за културното наследство, Общински съвет - Несебър приема Стратегия за културното наследство в община Несебър за периода 2023–2032 г.

2. Възлага на кмета на общината да организира разработката на допълнителен раздел в Стратегията, касаещ „Старинен град Несебър“ в съответствие с препоръките на ИКОМОС, които не противоречат на националното законодателство и официалните позиции на Република България по Несебър, в срок до 1 година.

3. Възлага на кмета да създаде Обществен съвет за закрила на културното наследство, съгл. чл. 17, ал.1, т.2 от ЗКН, като съвещателен орган към общината.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 398/14.07.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2023 – 2024 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 974

 1. На основание чл. 21 ал.2  от ЗМСМА, чл. 60, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърждава броя на групите и учениците в ЦПЛР - Общински детски комплекс – Несебър за учебната 2023/2024 година, както следва:

                  29 групи, в т.ч.

      постоянни – 29 групи х 13-19 деца

      - общо 416 деца

           

 1. На основание чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,  утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2023/2024 година следните  паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 68, ал. 3 - 6 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 1. ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:   

                                           ІІІ клас     -    14 ученика

                                           клас     -    13 ученика

                                            VІІ клас    -     15 ученика

            2. ОУ „Васил Левски” - с. Тънково : 

                                            І клас      -    10 ученика

                                          ІІ клас     -    6 ученика

                                         ІІІ клас    -    9 ученика

                                           ІV клас     -   5 ученика                                                  

        V клас     -    14 ученика

      VI клас      -  15 ученика

     VІI клас     –  9 ученика

            3. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” -  с. Гюльовца:

                                           І клас       -    9 ученика

                                          ІІ клас     –    13 ученика

                                         ІІІ клас    -     12 ученика

                                          ІV клас     –  14 ученика

                                           V клас      –   15 ученика

                                         VI клас     -   8 ученика

                                         VІI клас   –   8 ученика

             4. ОУ „Св. Иван Рилски” - с. Кошарица:

                            І и ІІ клас слята   -    17 ученика

                        ІІІ и ІV клас слята   -    12 ученика

                                          V клас     –   7 ученика 

                                          VІ клас     -   12 ученика

                                          VІІ клас    –  10 ученика

            5. ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

                                            І клас      -     12 ученика

                                           ІІ клас      -     12 ученика

                                            V клас     -     12 ученика

                                           VІ клас    -     14 ученика

                    

По т.ДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 495/05.09.2023 г. от Румен Кулев – Председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при православен храм “Свети Йоан Предтеча“ – гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «»против» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 975

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се отпуснат целеви средства в размер на 20 хиляди лева на Църковно настоятелство при православен храм „Свети Йоан Предтеча“ – гр. Обзор за ремонт и изографисване на храма.

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 496/05.09.2023 г. от Румен Кулев – Председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 976

На основание чл.21  ал.1. т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет-Несебър отпуска допълнителна финансова субсидия в общ размер от 7 000 лв. /седем хиляди лева/, която да бъде разпределена за целево финансово подпомагане на следните  спортни клубове, а именно:  

 1. На СНЦ Спортен клуб „Бушидо“ – гр. Несебър, представлявано от Христо Ангелов Терзиев, с ЕИК 176021222 сума в размер на 5 000 лв.
 2. На Сдружение “Любители на спорта“ – Несебър,  представлявано от Емил Красимиров Атанасов, с ЕИК 207246451 сума в размер на 1000 лв.
 3. На Сдружение “ Клуб по лека атлетика „Несебър 1971“, представлявано от Румен Станчев Стефанов, с ЕИК 177106316 сума в размер на 1000 лв.

                                                                                         

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 453/22.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране във връзка с изпълнението на проект ‚,Укрепване на общинския капацитет на община Несебър“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05SFPR002-2.002-0055-C01, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. «Въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 977

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.104, ал.1, т.5 и ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Несебър

I. Дава съгласие за заемообразно предоставяне на средства в размер до  49 545,60лв. от бюджета на община Несебър, за изпълнение на дейностите до окончателното изпълнение на Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Несебър “, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0055-C01, по Програма  „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г..

II. Отпуснатите средства да бъдат възстановени по бюджета на община Несебър, след верифициране на междинните искания за плащане по изпълнение на дейностите по проекта.

III. Възлага на кмета на община Несебър да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 454/22.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране във връзка с изпълнението на проект ‚,Грижа в дома в община Несебър“‘, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05SFPR002-2.001-0149-C01, по Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 978

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.104, ал.1, т.5 и ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Несебър

I. Дава съгласие за заемообразно предоставяне на средства в размер до  474 499,25лв. от бюджета на община Несебър, за изпълнение на дейностите до окончателното изпълнение на Проект „Грижа в дома в община Несебър “ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05SFPR002-2.001-0149-С01 .

II. Отпуснатите средства да бъдат възстановени по бюджета на община Несебър, след верифициране на междинните искания за плащане по изпълнение на дейностите по проекта.

III. Възлага на кмета на община Несебър да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.

                / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 427/08.08.2023 г. от Румен Кулев – Председател на общински съвет - Несебър, относно приемане на годишните финансови отчети и балансите на ,,Медицински център Д-р Димитър Пеев“ ЕООД за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 979      

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.137 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.20 ал.1 т.3 от Наредба № 7 за реда за упражняване на правата на собственост  на общината в търговските дружества с общинско имущество в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет – Несебър, като едноличен собственик на капитала реши:

­І. Приема годишните финансови отчети и баланси на „Медицински център Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – Несебър с ЕИК 102619080, представлявано от д-р Петко Богомилов Илиев – за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

ІІ. Дава съгласие за разпределение на загубите и печалбата на дружеството, както следва:

 1. Загубата за 2020 г. в размер на 84 192,01 лв. и загубата за 2021 г. в размер на 15 598,15 лв. да бъде отнесена към непокритите загуби от минали години.
 2. Реализираната печалба за 2022 г. в размер на 49 756,10 лв. да бъде отнесена за покриване на загубите от минали години.

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 449/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване по процедура № BG16FFPR003-2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. «»въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 980

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да разработи и подаде за финансиране Концепции за интегрирани териториални инвестиции по Процедура № BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
 2. Общински съвет – Несебър одобрява подписването на Споразумения за партньорство за подготовка и изпълнение на концепциите за интегрирани териториални инвестиции с избраните партньори от публичен, неправителствен и частен сектор.
 3. С оглед на краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на Решението.

                   

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 450/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обезпечаване на авансово плащане по проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Оризаре, община Несебър – II етап“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 981

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020 г., Общински съвет – Несебър

 1. Упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  до  912 769,17 лв. (деветстотин и дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-7.021-0005-C01 от 15.06.2023 г. по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г., за Проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Оризаре, Община Несебър – ІІ етап“ сключен между Община Несебър и Държавен фонд „Земеделие“, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № BG06RDNP001-7.021-0005-C01 от 15.06.2023 г.
 2. Общинският съвет Упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  до  182 553,83 лв. (сто осемдесет и две хиляди петстотин петдесет и три лева и осемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявените за финансиране разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-7.021-0005-C01 от 15.06.2023 г. по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г., за Проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Оризаре, Община Несебър – ІІ етап“ сключен между Община Несебър и Държавен фонд „Земеделие“, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № BG06RDNP001-7.021-0005-C01 от 15.06.2023

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

                        

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 451/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на решение за кандидатстване на община Несебър за безвъзмездна финансова помощ с концепция на интегрирана териториална инвестиция по процедура № BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) за финансиране по Програма ,,Околна среда“ 2021 – 2027 г. по Приоритет 5 „Въздух‘‘ за намаляване на вторичното разпрашаване чрез зелени мерки в градска среда“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 982

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.26 и чл.27 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства с Концепция за интегрирана териториална инвестиция по процедура № BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) за изпълнение на мерки за справяне с вторичното разпрашаване на въздуха чрез изпълнението на зелени мерки в градската среда с финансиране по Приоритет „Въздух“ на ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027г.

2. Възлага на Кмета на Община Несебър да финансира заемообразно изпълнението на дейностите за подготовка на проектното предложение до възстановяване на средствата от финансиращата Програма, както и да осигури всички необходими, но недопустими според Програмата разходи, свързани с подготовката и изпълнението на проекта. 

3. С оглед на краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на Решението.

                

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 452/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на решение за кандидатстване на община Несебър за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001, ,,За по-чист въздух“ по приоритет 5 ,,Въздух“ на Програма ,,Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 983

На основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,

1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства с проектно предложение по покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16FFPR002-5.001, «За по-чист въздух!» по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“2021-2027 г.

2. Поема ангажимент получените приходи от предаването за последващо третиране на подменените стари отоплителни устройства да се изразходват целево за зелени мерки, включени в Общинска програма за качество на атмосферния въздух.

3. Възлага на Кмета на Община Несебър да финансира заемообразно изпълнението на дейностите до възстановяване на средствата от финансиращата Програма, както и да осигури всички необходими, но недопустими според Програмата разходи, свързани с изпълнението на проекта. 

4. С оглед на краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на Решението.

5. Общински съвет – Несебър възлага на Кмета на Община Несебър да извърши необходимите действия по изпълнение на взетото Решение.

                

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 457/24.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Проект за бюджет на община Несебър за 2023 г.

С 15 гл. „за” и 4 гл. «против» от гласували 19 общински съветници Общински съвет - Несебър  прие следното

РЕШЕНИЕ № 984

На основание чл.52 ал.1  и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 г. и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, Общински съвет - Несебър

1.Приема бюджета на Община Несебър за 2023 г., както следва в лева:

 1.  

1.1. По приходите  в размер на  118 121 500 лв., съгласно /Приложение № 1

В т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 23 543 442 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на  22 123 635 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 485 199 лв., от които /-/65 392 лв. – чужди средства по Програми в дейности по образованието, 1 419 807 лв, разпределени както следва:

  86 278лв – за Функция „Общи държавни служби”

105 346лв – за Функция „Отбрана и сигурност”

864 340лв – за Функция „Образование”

  88 974лв - за Функция „Здравеопазване”      

107 469лв – за Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”

167 400лв – за Функция „Почивно дело, култура и физкултура“

1.1.2. Приходи от местни дейности  в размер на 94 578 058 лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 35 000 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  25 784 714 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности  в размер на  2 817 800 лв. в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия - трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 101 700 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 250 200 лв.

1.1.2.3.3. Други целеви трансфери с код СЕБРА – 1 465 900 лв

1.1.2.4. Получени дългосрочни заеми от банка – 6 000 000 лв

1.1.2.5. Погашения на главници по  общински  заеми  в размер на / - /2 000 000 лв.

1.1.2.6. Трансфери между бюджетни сметки в размер на

 /-/2 207 235 лв. 

1.1.2.7. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 29 278 645 лв., в т.ч.

/-/95 866 лв  чужди средства по европейски програми

236 204 лв. разпределени във функция „Образование“

28 946 575 лв. разпределени  във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”.

1.2. По разходите     - в размер на  - 118 121 500 лв.

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи - съгласно  Приложение №2 и №2а

2. Общински съвет - Несебър одобрява:

2.1. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №3.

2.2. Поименен списък на капиталовите разходи за 2023 г. в размер на 35 909 157 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №4а,б,в в т.ч. одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  в размер на 1 250 200 лв, както следва:

За обект „Основен ремонт на дворно пространство, детски площадки и съоръжения в ДГ "Яна Лъскова" гр. Несебър” - 591 796 лв.

За обект „Реконструкция на ул. „Македония“ -  с. Равда” - 400 300 лв.

Основен ремонт на площадка в ОУ гр. Свети Влас – 258 104 лв.

2.3. На основание чл.21 т.2 от ЗМСМА утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати в бюджетните организации през 2023 г., както следва:

2.3.1. Утвърждава численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №5.

2.3.2. Утвърждава численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №6.

2.3.3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за увеличение на индивидуалните месечни работни заплати с 15%, считано от 01.07.2023 г., като за длъжностите получили увеличение през 2023 г. поради увеличение на минималната работна заплата, процента на увеличение е до достигане на максималния размер от 15%. Общински съвет – Несебър дава съгласие за постигнати резултати за третото тримесечие на 2023 г., да се изплатят суми в размер на 650 лв. на всички служители, работещи в Община Несебър.“

3. Определя лимит в размер на 700 000 лв за дофинансиране на училищата на територията на общината като същите бъдат предоставени на съответното училище след доказан недостиг за издръжка на учебното заведение със средствата по ЕРС за 2023 г. с мотивирано искане до кмета на общината.

4. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете в размер на 940 лв., като стандарта не включва разходите за отопление, текущи ремонти и капиталови разходи.

5. Общински съвет – Несебър приема разчета  на следните целеви разходи в лева:

5.1. За членски внос и участие в нетърговски организации  - 45 000 лв.

5.2. Помощи за социално слаби граждани  по решение на Общинския съвет     - до  260 000 лв.

5.3. Еднократна финансова помощ за новородени и по програма „Ин витро -  до  650 000 лв.

5.4. За превози – до   150 000 лв.

в т.ч.

5.4.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на абонаментни месечни карти за вътрешноградски транспорт на пенсионирани  граждани, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс.

5.4.2. Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 64 пенсионерски карти до края на 2023 г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр. Обзор – 8 бр., гр. Свети Влас, с. Равда, с. Оризаре, с. Тънково, с. Кошарица и с. Гюльовца – по 8 бр. карти за всяко селище; с. Приселци, с. Паницово, с. Раковсково и с. Баня – по 2 бр. карти за всяко селище. Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

5.4.3. Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в Община Несебър за учебно време, по ред определен от кмета на общината.

5.4.4. Дава  съгласие  да  бъдат  заплащани стойността  на абонаметни карти за междуградски транспорт  в  района  на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства за учебно време по ред, определен от директора на съответното училище, съгласуван с Директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности“.

           Утвърденият от директора списък на пътуващите  ученици се представя на съответния превозвач.       

            Общият брой на правоимащите ученици не може да надвишава 20% от списъчния състав на съответното училище, утвърден с Образец №1, като при необходимост по предложение на съответния директор с решение на Общинския съвет може да бъде  променян  процента на правоимащите ученици.

5.4.5. Да се поеме за сметка на общинския бюджет разликата от размера на компенсацията от стойността на безплатния транспорт на деца и ученици по чл.283 ал.2 от ЗПУО  до стойността на абонаментната карта за междуградски транспорт.

5.4.6.Общински съвет – Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр. Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени  документи  /билети или фактура за закупена карта./

5.4.7. Да се заплаща от бюджета на Общината стойността на вътрешноградския транспорт от гр. Несебър до Гробищен парк гр. Несебър за нуждите на населението в съботните дни през годината.

5.5. За награден фонд  „Спортист на годината„ и „24-май Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност” - по решение на Общинския съвет - до 10 000 лв.

5.6. За стипендии  – до 75 000 лв.

5.7. Средства за фонд „Култура” в размер на 50 000 лв.

6.  Приема следните лимити за  целеви разходи:

6.1. Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

6.2. Представителни разходи в размер на  - 90 000 лв.,

             В т. ч.  

Кмет на Община                                         - 60 000лв.

Председател на Общински съвет                - 30 000 лв.

7. На основание чл.37, ал.1, т.2 и ал.2  от  проекта на ПМС за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Общински съвет-Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в  размер на 85% от  стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

7.1. Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти).

7.2. При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълния размер на компенсацията.

7.3. При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията се изчислява пропорционално на отработените дни.   

7.4. Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани  транспортни разноски от  местоживеенето  до местоработата и обратно на  лица, назначени през 2023 г., след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

7.5. Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходите, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение. 

7.6. Част от транспортните разходи на лицата от непедагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 85 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходите, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение, съобразно бюджета на учебното заведение.

7.7. Да се изплащат транспортни разходи в размерите по т.7.1 и т.7.6. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

7.8. Да се изплащат транспортни разходи на експерт „Военен отчет“ на територията на община Несебър към военно окръжие  - 100% от стойността на билета/карта/.

Приложение: Списъци

8. Приема разчет  за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 795 000лв., в т.ч.:   

8.1.За спортни клубове – 800 000 лв.  

8.2.За читалища –             480 000лв.

8.3.За СНЦ „ Черно море” гр. Несебър - /пенсионерски клубове/ – 93 000 лв.

8.4.За Други сдружения с нестопанска цел, регистрирани на територията на Община Несебър и извършващи дейности в полза на местната общност,  до 122 000 лв., разпределени съгласно решение на Общинския съвет, в т.ч. отпуска на БЧК Несебър – 2 000 лв. за покриване на разходи по обществени такси.

8.5.По чл.21 ал.3 от Закона за вероизповеданията отпуска средства в размер на 300 000 лв. за довършителни строително монтажни дейности на ЦН „Св. Николай“  към църква в кв. „Черно море, гр.Несебър. 

9. Отпуска средства за Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр.Несебър -  5 000 лв. за закупуване на гориво,  20 000 лв. за материали, поддръжка, аварийни ремонти, в т.ч. за провеждане на районно състезание на МПО „Млад огнеборец” и за закупуване на строителни материали за основен ремонт на фасадата на сградата на РСПБЗН-Несебър. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 80  000 лв. от дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от ОД на МВР - „Пожарна безопасност и защита на населението” за периода 01.07 – 30.09.2023 г.

10. Отпуска  средства за ОД на МВР - гр. Бургас - РУ – гр. Несебър - за закупуване на гориво 60 000 лв. и за материали – 30 000 лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 410  000 лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на до 68 служители от ОД на МВР за периода 01.06. – 20.09.2023 г.

11. За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, гр. Несебър  - 80% от стойността на билета /карта/, съгласно заверен график на дежурствата.

12. За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 60 000 лв.

Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура.

13.За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа, контролни прегледи в гр. Бургас/.

14. За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр. Бяла – 10 000 лв. в т.ч. 5 000 лв. целеви разходи за поемане на транспортни разходи от местоживеене до месторабота на персонала, работещ  във филиала.

15. За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр. Несебър – 5 000 лв.

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени разходи.

17. Оправомощава кмета на общината да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

18. Общински съвет –Несебър  определя разпоредителите с бюджет  от по-ниска степен по бюджета на Община Несебър, съгласно Приложение №7.

19. Възлага на кмета :

19.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

19.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

19.4. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

20. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства за ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

20.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

20.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

20.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

20.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

21. Определя максимален размер на нов общински дълг в размер на 6 000 000лв.

22. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани за 2023г. в размер на не повече от 15 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

23. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на не повече от 50 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

24.Упълномощава кмета:

24.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

24.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

24.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

25. На основание чл.52 ал.2 от ЗМСМА и чл.45 ал.1 т.2 от ЗПФ утвърждава показатели по населени места за 2023 г. съгласно Приложение №8.

26. Доклад за проекто – бюджет на Община Несебър за 2023 г. съгласно Приложение №9.

27. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №10.   

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение, в който  вота  от  г-н Христо Йовчев  следва да се чете  „ ЗА“/       

Приложение №1, №2 и №3

Приложение №4в

                                                                         

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 478/29.08.2023 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно работните заплати и допълнително възнаграждение за трето тримесечие на 2023 г. на кмета на община Несебър и кметовете на населени места.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 4 гл. «против» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 985

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.5 и чл.5 ал.16 от Постановление № 67 на МС от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 24 от Вътрешните правила за заплатите на служителите по трудово и служебно правоотношение от Община Несебър, Общински съвет - Несебър одобрява на Кмета на Община Несебър и на Кметовете на населени места в Общината:

 1. Увеличение на индивидуалните основни месечни заплати с процента на увеличение на работните заплати, регламентиран в т.2.3.3 от Бюджета на Община Несебър за 2023 г., считано от 01.07.2023 г.
 2. за постигнати резултати за третото тримесечие на 2023 г., суми в размер на 650 лева, както следва:

Кмет на Община Несебър

650 лв.

Кмет на Кметство гр. Обзор

650 лв.

Кмет на Кметство гр. Св. Влас

650 лв.

Кмет на Кметство с. Равда

650 лв.

Кмет на Кметство с. Оризаре

650 лв.

Кмет на Кметство с. Гюльовца

650 лв.

Кмет на Кметство с. Кошарица

650 лв.

Кмет на Кметство с. Тънково

650 лв.

За да се спазят изискванията на чл.24, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл.32, ал.1 от Вътрешните правила за заплата на служителите по трудово и служебно правоотношение от Община Несебър и на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

                                                                      

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 494/05.09.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 986

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър

1. Дава съгласие Община Несебър да подготви проектно предложение и да кандидатства по процедура BG14MFOP001-1.027 - „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 с проект за закупуване и инсталиране на допълнителни машини, оборудване и съоръжения за ефективна експлоатация на реконструираното рибарско пристанище в гр. Несебър;

2. Възлага на Кмета, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата и да поеме при необходимост всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

                                                                                                          

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх. № 445/18.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на спогодба за промяна на параметрите на учреденото на „Кондор“ ЕООД право на строеж върху ПИ 51500.506.415 по КККР на гр. Несебър с договор № 6/12.07.2021 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 987

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.365 от ЗЗД, Общински съвет –Несебър дава съгласие да се сключи и одобрява проекта за Спогодба, между Община Несебър и „Кондор“ ЕООД с ЕИК 102067237, с управител Ивайло Илиев за изменение на Договор № 6/12.07.2021 г., вписан в Службата по вписвания под №196, т.15, вх.рег.№ 4878/14.07.2021 г. за учредяване на право на строеж върху УПИ V-общ, кв.5002 по к.к. „Сл. бряг – запад“, представляващ ПИ 51500.506.415 по КККР на гр. Несебър.

2. Упълномощава кмета на Община Несебър да подпише представения проект за Спогодба, като разходите по вписване на същата в Службата по вписване да са за сметка на „Кондор“ ЕООД. 

3. С подписването на спогодбата да се върнат на „Кондор“ ЕООД с ЕИК 102067237 сумите по цената, такса и данък, заплатени от дружеството за обема от учреденото право на строеж в имота, с който вещното право се редуцира, като суперфициара няма да има претенции за заплащане на лихви и пропуснати ползи:

- 98 594.50 лв. /деветдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС, представляващи стойността на 564 кв.м от Разгънатата застроена  бруто площ, която не може да бъде реализирана и с която обема на правото на строеж се редуцира с настоящата спогодба;

- 2 957.84 лв. /две хиляди деветстотин петдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/ представляващи 3% местен данък (заплатен за обема от правото на строеж, с който същото се редуцира);

- 2 366.27 лв. /две хиляди триста шестдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки/ представляващи 2% административна такса с ДДС (заплатена за обема от правото на строеж, с който същото се редуцира).

Проекта  на спогодба за изменение на Договор № 6/12.07.2021 г. вписан в Службата по вписвания под № 196, т.15, вх.рег.№ 4878/14.07.2021 г. за учредяване на право на строеж е неразделна част от настоящото решение.

                   / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/           

        

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 444/16.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане на основание чл.9 ал.2 от ЗОС.

Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 988

               

На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА,  чл. 9, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящото Решение.“

Приложение №1

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх. № 430/10.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти поради отпаднало предназначение в резултат на ПУП-ПЗР, одобрен с решение № 921 от Протокол № 34/28.04.2023 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 989

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следните общински поземлени имоти, а именно:

- 418 кв.м. с проектен идентификатор 51500.507.709 по КК на гр. Несебър съгласно  Удостоверение за изменение на КККР с №25-254997/22.08.2022 г. на СГКК-гр. Бургас, представляващи  реално обособени части от бивш ПИ 51500.507.182 -второстепенна улица и които съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 921 от Протокол № 34/28.04.2023 г. на Общински съвет-Несебър са включени в площта на новообразуван общински имот: УПИ VIII-182,183-общ. с площ 1614 кв.м., с отреждане „За озеленяване и КОО“;

- 213 кв.м. с проектен идентификатор 51500.507.721 по КК на гр. Несебър съгласно  Удостоверение за изменение на КККР с №25-254997/22.08.2022 г. на СГКК-гр.Бургас, представляващи  реално обособени части от бивш ПИ 51500.507.182 -второстепенна улица , и  които съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №921 от Протокол №34/28.04.2023 г. на Общински съвет-Несебър са включени в площта на новообразуван общински имот: УПИ XIII-182,186, общ., с отреждане „За озеленяване и КОО“.

- 715 кв.м. с проектен идентификатор 51500.507.717 по КК на гр. Несебър съгласно  Удостоверение за изменение на КККР с №25-254997/22.08.2022 г. на СГКК-гр.Бургас, представляващи  реално обособени части от бивш ПИ 51500.507.182 -второстепенна улица, и  които съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №921 от Протокол №34/28.04.2023 г. на Общински съвет-Несебър са включени в площта на новообразуван УПИ IX-181,182,183,185,186,188 в кв.3401 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, отреден „за КОО и жилищно строителство“ .

- 108 кв.м. с проектен идентификатор 51500.507.716 по КК на гр. Несебър съгласно  Удостоверение за изменение на КККР с №25-254997/22.08.2022 г. на СГКК-гр.Бургас, представляващи  реално обособени части от бивш ПИ 51500.507.188-второстепенна улица, и  които съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №921 от Протокол №34/28.04.2023 г. на Общински съвет-Несебър са включени в площта на новообразуван УПИ IX-181,182,183,185,186,188 в кв.3401 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, отреден „за КОО и жилищно строителство“ .

2. На основание чл.6, ал.2 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.3 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно:

- 44 кв.м. с проектен идентификатор 51500.507.712 по КК на гр. Несебър които съгласно Удостоверение за изменение на КККР с №25-254997/22.08.2022 г. на СГКК-гр.Бургас, представляващи реално обособени части от бивш УПИ VIII-общ. в кв.3401 по плана на к.к. „Слънчев бяг-запад“, ПИ 51500.507.183 по КК на гр. Несебър, и които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено с Решение №921 от Протокол №34/28.04.2023 г. на Общински съвет-Несебър, са включени в площта на новообразувана пешеходна алея с обща площ 190 кв.м.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 330/09.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.14.1 по КК и КР на с. Кошарица, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 990

1.  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2023г., като в Раздел ІІІ се създава нова точка Е : „Имоти в земеделска или горска територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване или управление“, и се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.14.1 по КК и КР на с.Кошарица, находящ се в м.”Чолакова чешма”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване – Широколистна гора, ІІІ категория, целия на площ 15 369кв.м., АОС №3814/23.02.2010г.

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, да се учреди на Ловно рибарско дружество „Гларус“, ЕИК 102683478, със седалище и адрес на управление гр.Поморие, ул.“Княз Борис І“ №55, представлявано от Дончо Неделчев Дончев – председател, за изпълнение на дейностите на Ловнорибарска дружина Кошарица безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.14.1 по КК и КР на с.Кошарица, находящ се в м.”Чолакова чешма”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване – Широколистна гора, ІІІ категория, целия на площ 15 369кв.м., АОС №3814/23.02.2010г.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

           

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх. № 431/10.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от улично пространство по ЗРП на с. Баня, включени в границите и площите на поземлени имоти частна собственост, по КК на с. Баня.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 991

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следните реално обособени части общинска собственост от поземлени имоти, а именно:

- 5 кв.м. от новообразувания УПИ III-519 кв.11 по плана на с. Баня, урегулиран на площ от 1215кв.м със Заповед №1467/16.06.2023г. на Кмета на Община Несебър, идентичен с ПИ 02703.501.519 по КК на с.Баня, придадени от улица ,,М. Герджиков‘‘.

- 19 кв.м. от новообразувания УПИ ІХ-521 кв.11 по плана на с.Баня, урегулиран на площ от 499кв.м със Заповед №1467/16.06.2023г. на Кмета на Община Несебър, идентичен с ПИ 02703.501.521 по КК на с.Баня, придадени от улица ,,Д. Илиев‘‘.

- 3 кв.м. от новообразувания УПИ Х-523 кв.11 по плана на с.Баня, урегулиран на площ от 563кв.м със Заповед №1467/16.06.2023г. на Кмета на Община Несебър, идентичен с ПИ 02703.501.523 по КК на с.Баня, придадени от улица ,,Д. Илиев‘‘.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

                                                                      

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх. № 435/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Център за хемодиализа“, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 992

         І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Център за хемодиализа", включващ: Помещения с №17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 и 46 по арх.проект/ на обща площ от 300 кв.м., находящи се в сутеренен етаж от „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП", построена в УПИ XXXI, кв.55 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АОС №1876/02.03.2004г. при следните условия:

       1.  Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ-5 към нея - в размер на 1 904.51лв. /хиляда деветстотин и четири лева и петдесет и една стотинки/ с ДДС.

       2. СРОК за отдаване под наем - 10/десет/ години.

       3. Специфично условие: Помещенията да се използват единствено за „Център за хемодиализа“ .

       4. Стъпка за наддаване  - 20 лв.

        5. Депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.

       ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга. 

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх. № 436/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения № 18 и № 19 – за банков офис, находящи се в административна сграда на кметство Свети Влас  с идентификатор 11538.501.217.1 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 993

           І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински помещения с №18 и №19, общо на площ от 30 кв.м, находящи се на първи етаж от Административна сграда на кметство Свети Влас със застроена площ от 701.25 кв.м, с идентификатор 11538.501.217.1 по КК на гр.Свети Влас, ул.“Цар Симеон“, АпОС №1905/15.03.2004г., за банков офис, при следните условия:

          1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 505.44 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и Приложение №1 т.ІІ-4 към нея:

          2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

          3. Специфични условия:

          - Отдаваните помещения да се използват единствено за банков офис;

          - Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;

           4. Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.

          5. Стъпка за наддаване – 10 /десет/ лева.

         ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 437/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Многофункционален кабинет № 18, находящ се в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 994

           І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Многофункционален кабинет №18 /помещение №45 по арх.проект/, както и манипулационна /помещение №27 по арх.проект/, което се ползва съвместно от наемателите на специализираните кабинети, находящи се на второ ниво в сградата,  при следните условия:

         1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 123.60 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

        2. Специфични условия  на конкурса:

         - Кабинета да се използва по предназначението като многофункционален - кардиолог, пулмолог - вътрешни болести и обща медицина;

- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

        - Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

         - Кабинета да работи целогодишно;

        - Наемателя е длъжен в едномесечен срок от подписване на договора за наем  да сключи договор с РЗОК-Бургас;

     3. Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:

          К1Договор с РЗОК – гр.Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.

         Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - гр.Бургас - 15точки.

         Ако в офертата си кандидатът не е представил договор с РЗОК – гр.Бургас и не се задължава да сключи такъв – 0т.

        К2Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

        К3 – Активност на профила

        - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

        - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

        - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

        - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

        К4Предложена месечна наемна цена:

         Най – голям брой точки – 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

         К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

          К6Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

          Комплексна оценка:

          К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

          При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

4. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна наемна цена.          

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 443/14.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект „Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ – гр. Несебър – за Рехабилитационно звено, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 995

               І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински имот, представляващ Пристройка и надстройка на общинска сграда  за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП– гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър., за Рехабилитационно звено /кинезетерапия и физиотерапия/ с отделение по физикална и рехабилитационна медицина с приемно – консултативен и консултативно – диагностичен кабинет, вътрешни болести, неврология, физиотерапия и манипулационно звено и стационарен блок към тях, с полезна площ от 1 657.25 кв.м., от които 806.02 кв.м. основни помещения  и 851.23 кв.м. помощни помещения,  при следните условия:

               1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 2 300 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.

               2. Специфични условия на конкурса:

         - Отдавания имот да се използва по предназначението посочено в т.І;

- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, с призната специалност по физикална терапия и рехабилитация, да са лекари с призната специалност;

        - Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота, съобразно предназначението му;

         - Имота да работи целогодишно;

        - Наемателя е длъжен в едномесечен срок от подписване на договора за наем  да сключи договор с РЗОК-Бургас;

     3. Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:

          К1Договор с РЗОК – гр.Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.

         Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - гр.Бургас - 15точки.

         Ако в офертата си кандидатът не е представил договор с РЗОК – гр.Бургас и не се задължава да сключи такъв – 0т.

        К2Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

        К3 – Активност на профила

        - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

        - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

        - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

        - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

        К4Предложена месечна наемна цена:

         Най – голям брой точки – 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

         К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

          К6Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

          Комплексна оценка:

          К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

          При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

4. Депозит за участие  - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.          

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/             

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 488/30.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане на решение за учредяване безсрочно ограничено вещно право на прокарване /сервитут/ във връзка с изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“ върху недвижими имоти общинска собственост и определяне на пазарна оценка на право на прокарване върху имоти общинска частна собственост в полза на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 996

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост във вр. с чл. 34, ал. 4 ЗОС, вр. с чл. 30 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Несебър, чл. 34, ал. 6 ЗОС вр. с чл. 29 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър, чл. 31, ал. 1 Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура във вр. с чл. 32, т. 1 от ЗЕСМФИ, чл. 31, ал. 7 от  ЗЕСМФИ  вр. с чл. 61, ал. 1 т. 2 от Закона за горите, вр. с чл. 61, ал. 3, т. 4 от ЗГ и чл. 29, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 41, ал. 2 ЗОС, вр. с чл. 31, ал. 3 ЗЕСМФИ, вр. с чл. 63, ал. 5 от ЗГ и като взе предвид, че е влязъл в сила ПУП-ПП за линеен обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“, одобрен с Решение № 957, взето с Протокол №35/27.06.2023 г. на Общински съвет – Несебър; като взе предвид регистъра на засегнатите от разработката имоти, съгласно който трасетата на линейния обект преминават през имоти общинска публична и общинска частна собственост; като взе предвид, че обект „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“ не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., приета с Решение № 810, взето с Протокол № 32/16.02.2023 г. на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър РЕШИ: 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 3 ал. 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Несебър, актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2023 г., като Раздел ІІІ, т. Г4 „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж и сервитут за изграждане на площадкови и линейни енергийни, водни обекти и електронносъобщителни мрежи” се допълва със следните поземлени имоти:

ПИ с идентификатор 02703.37.34 по кадастралната карта на с. Баня, е с площ 5182 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска частна собственост, ПИ с идентификатор 02703.41.112 по кадастралната карта на с. Баня,  с площ 21130 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ с идентификатор 27454.23.68 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 9547 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ с идентификатор 27454.25.51 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 12008 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ с идентификатор 27454.45.14 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 36743 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ с идентификатор 27454.33.34 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 19833 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ с идентификатор 27454.14.91 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 12734 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска частна собственост; ПИ с идентификатор 27454.33.154 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 28586 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска територия“ и начин на трайно ползване „Широколистна гора“, общинска частна собственост; ПИ с идентификатор 27454.33.23 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 429149 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост и ПИ с идентификатор 27454.45.8 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 5750732 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“ и начин на трайно ползване „Широколистна гора“, общинска частна собственост.

ІІ. Учредява безсрочно и безвъзмездно право на прокарване - сервитут в полза на Министерство на отбраната за трасе на линеен обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“, през недвижими имоти – общинска публична собственост, както следва:

 ПИ с идентификатор 02703.41.112 по кадастралната карта на с. Баня,  с площ 21130 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; с дължина на трасето 1489 м и засегната площ 595,60 кв.м,

ПИ с идентификатор 27454.23.68 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 9547 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; с дължина на трасето 227 м и засегната площ 90,80 кв.м,

ПИ с идентификатор 27454.25.51 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 12008 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; с дължина на трасето 998 м и засегната площ 399,20 кв.м,

ПИ с идентификатор 27454.45.14 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 36743 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; с дължина на трасето 3117 м и засегната площ 1 246,80 кв.

 ПИ с идентификатор 27454.33.34 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 19833 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; с дължина на трасето 1203 м и засегната площ 481,20 кв.м,

ПИ с идентификатор 27454.33.23 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 429149 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, с дължина на трасето 1313 м и засегната площ 525,20 кв.м

ІІІ. Учредява безсрочно и възмездно право на прокарване - сервитут в полза на Министерство на отбраната за трасе на линеен обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“, през недвижими имоти – общинска частна собственост, както следва:     ПИ с идентификатор 02703.37.34 по кадастралната карта на с. Баня, е с площ 5182 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска частна собственост,  с дължина на трасето 80 м и засегната площ 32 кв.м,

 ПИ с идентификатор 27454.14.91 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 12734 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска частна собственост; с дължина на трасето 1717 м и засегната площ 686,80 кв.м,

 ПИ с идентификатор 27454.33.154 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 28586 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска територия“ и начин на трайно ползване „Широколистна гора“, общинска частна собственост; с дължина на трасето 56 м и засегната площ 22,40 кв.м,

 ПИ с идентификатор 27454.45.8 по кадастралната карта на с. Емона, с площ 5750732 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“ и начин на трайно ползване „Широколистна гора“, общинска частна собственост. С дължина на трасето 258 м и засегната площ 103,20 кв.м

ІV. Приема представените пазарни оценки и определя размера на обезщетението за учреденото право на прокарване - сервитут за засегнатите от парцеларния план имоти - общинска частна собственост, както следва: за ПИ с идентификатор 27454.14.91 - 7 428,00 лв. (седем хиляди четиристотин двадесет и осем лева); за ПИ с идентификатор 02703.37.34 – 200,00 лв. (двеста лева); за ПИ с идентификатор 27454.33.154 – 1186,00 лв. (хиляда сто осемдесет и шест лева); за ПИ с идентификатор 27454.45.8 – 4 905,00 лв. (четири хиляди деветстотин и пет лева).

V. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 във вр. с т. 15 от ЗМСМА вр. с чл. 34, ал. 7 от ЗОС възлага на кмета на Община Несебър или упълномощено от него лице да завърши процедурата, като сключи договор с Министерство на отбраната за предоставяне на право на прокарване – сервитут за обект „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“ и да организира вписването му по партидите на служещите имоти, в актовете за общинска собственост и в публичния регистър на Община Несебър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх. № 489/01.09.2023 г. от Славчо Станелов и Сотир Наумов – общински съветници, относно: Предложение за намаляване размера на наемните цени на наематели на общински нежилищни имоти.

Общинският съвет с 12 гл. „за”, 4 гл. «против» и 4 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 997

            На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20а от ЗЗД и чл.14 ал.8 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие размера на наемната цена, дължима по действащи договори към дата на приемане на решението /12.09.2023 г./, дължими веднъж годишно и/или месечно и/или на две вноски/ за имоти общинска собственост – сгради и помещения, предоставени за осъществяване на стопанска дейност, търговия, ресторантьорство, спортни дейности и битови услуги, да бъде намалена с 50 % за периода 2023 г.

  / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

           

                По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 465/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-614, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.187 в кв.403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 3 гл. «въздържжали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 998

На основание чл.129, ал.1, II изр. от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет - Несебър ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план - план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад", в частта му по отношение на УПИ IV-614, поземлен имот с идентификатор №51500.508.87 в кв. 403 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад", с който се променя номера на имота от УПИ IV-614 на УПИ IV-87, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, променя се отреждането от „За търговия и офиси" в „За жилищно-курортно строителство и търговия", запазване на устройствената зона „Ок" и установяване на следните устройствени показатели за УПИ IV-87 /51500.508.87/: Плътност на застрояване- 30%, Кинт.-1,50, Нкорниз-12 м, минимално озеленена площ-50 % и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд - Бургас.

            По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Предложение вх. № 463/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект ПУП-ПРЗ за ПИ 53045.224.528 по кадастралната карта на местност “Чеир баши“, землище на гр. Обзор, с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържалл се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 999

 1. На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран проект за ПУП-ПРЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 53045.224.528 по кадастралната карта на гр. Обзор, м. “Чеир Баши“. С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“.

С ПУП – План за регулация се предвижда от ПИ 53045.224.528  да се урегулира нов УПИ I-528 в нов кв.5 по плана на КК „Обзор Север“ на площ от 9032 кв.м., като 21 кв.м. от ПИ 53045.224.528 се придават  към улица, съгласно чл.16, ал.1 от ЗУТ. Източно от УПИ I-528 се провежда нова улица – тупик, която е с ширина на платното 6,0 м и тротоар 3,0 м. и завършва с обръщач, съгласно чл.149, ал.2 от Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. Улицата се привързва към осова точка 24 на съществуващата улична мрежа и завършва в осова точка 26.

 С ПУП – План за застрояване за I-528, кв.5 се установява курортна устройствената зона - „Ок“ и отреждане "за хотел, пансион, жилищни сгради и обществено обслужване". Установява се начин на застрояване – свободно застрояване и характер на застрояване - средно застрояване с височина H ≤ 15 м.

Предвиждат се следните устройствени показатели за УПИ I-528, кв.5 по плана на КК „Обзор Север“, община Несебър в рамките на допустимите стойности за устройствена зона „Ок“ и за зона „Б“ по ЗУЧК и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤1.5, Нкорниз≤ 15 м., минимално озеленяване ≤  50% и паркиране в границите на имота.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

            Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Несебър дава съгласие за промяна предназначението на имота.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

                                                                                                               

            По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Предложение вх. № 464/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно даване съгласие за процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV /ПИ с идентификатор 53045.501.134 по КК/ в кв.6 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1000

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ IV (ПИ с идентификатор 53045.501.134 по КК) в кв. 6 по плана на гр. Обзор, община Несебър, с изменението на ПУП в част план за регулация предвижда промяна на страничните регулационни линии на УПИ ІV към УПИ ІІІ и УПИ V по съществуващите имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което 8 кв.м. от УПИ ІІІ се придават към УПИ ІV и 4 кв.м. от УПИ V се придават към УПИ ІV въз основа на предварителни договори по чл.15 ал.3 от ЗУТ. Ще се промени уличната регулационна линия по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, при което 7 кв.м. от улицата се придават към УПИ ІV.

 Предвижда се  промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Жс“ , без промяна отреждането на имота- „за жилищно строителство“. Повишава се Плътност от 45% на  70 %,  Кинт.  от 1,20 на 2,00, максималната височина на застрояване от Н ≤10,0 м. на Н ≤12,70 м. и се намалява процента на озеленяване от 40% на 30%. Установява се свързано допълващо застрояване на границата между УПИ ІV и УПИ V. Предвижда се надстрояване на законно изградена жилищна сграда с идентификатор 53045.501.134.1 в УПИ ІV до височина 12,70 м. при намалено отстояние през страничната регулационна линия между нея и основното застрояване в УПИ ІІІ, съгласно чл.36 ал.2 от ЗУТ.

   / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/                       

            По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх. № 462/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно даване съгласие за процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V /ПИ с идентификатор 53045.501.203 по КК/ в кв.29 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1001

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ V (ПИ с идентификатор 53045.501.203 по КК) в кв. 29 по плана на гр. Обзор, община Несебър, с  изменението на плана  за регулация се предлага да  се коригира несъответствието между регулационните и имотни граници, като регулационните линии се провеждат  по имотни граници. Видно от графичната част на заданието УПИ V  е с площ от  по регулация 635 кв.м. по скица, издадена от СГКК-Бургас имот с идентификатор 53045.501.203 по кадастралната карта на гр. Обзор е с площ 629 кв.м. Предлага се повишаване на показателите, както и ново застроително петно за надстройка на съществуваща жилищна сграда. Съществуващите масивни сгради  се запазват. Устройствената зона на имота „Жм“ като се запазва отреждането за „Жилищно застрояване“и начина на застрояване „свободно“- основно застрояване и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤60%, Кинт. ≤1,20, минимално озеленяване ≤ 40% и максимална височина на застрояване Н ≤12 м.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

     

            По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх. № 460/25.08.2023 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър, относно придобиване на възмезден срочен сервитут за изграждане на обект : “Реконструкция на външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500 м3.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1002

          1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде придобит от Община Несебър възмезден сервитут за срок от 10 години в поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.139.21 по КК на гр. Обзор на площ от 0,270 дка за изпълнение на обект: „Реконструкция на външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500 m3“ на цена, както следва: цена на насаждението – 298,84 лв., сегашна стойност на дървесината на корен на насаждението – 203,49  лв., цена за учредяване на сервитут за срок от 10 години по чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗГ – 4 250,00 лв.

 1. При определяне от Изпълнителна агенция по горите на цена различна от посочената в т. 1, сервитутът да бъде придобит от определената от Изпълнителна агенция по горите цена.
 2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 във връзка с т. 15 от ЗМСМА кмета на Община Несебър или упълномощено от него лице да сключи договор за придобиване на описаните в т. 1 вещни права.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

           

            По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх. № 458/24.08.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема № 28/2023 г. за поставяне на елементи на градското обзавеждане, по чл.56 ал.10 от ЗУТ в гр. Несебър-нова част.

Общинският съвет с 17 гл. „за”, 1 гл. «против»  и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1003

             На основание чл.56, ал.2, ІІ изр. от ЗУТ във връзка с чл.17, ал.4 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър съгласува допълнителна схема за поставяне на елементи на градското обзавеждане по чл.56, ал.10 от ЗУТ, както следва:

Схема № 28/2023 г. за поставяне на зарядна станция за електрически автомобили до 90 kW в УПИ І-общ, кв.67 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.149 по кадастралната карта на гр. Несебър.

            Схемата е неразделна част от решението.

Схема №28/2023 г.

                                                                             

            По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 459/24.08.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, община Несебър.

            Общинският съвет с 18 гл. „за”, 1 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1003

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 60 ал.2  от от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър съгласува приложената схема № 10 за поставяне на РИЕ в УПИ ІV-общ. в кв.18а по плана на гр. Несебър – стара част, на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, община Несебър, неразделна част от настоящото решение.  

Схема за поставяне на РИЕ

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред Предложение  вх. № 420/03.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.49.221, м. „Камарата“, землище с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1004

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.49.221, м. “Камарата“, землище с. Тънково от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане на имота „За фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ)“, въвеждане на устройствена зона „Пп“-предимно производствена зона“ и устройствени показатели: Кплътност≤ 80%, Кинт.≤ 2,50, максимална височина Н≤15,0 м. и минимално озеленена площ ≥20% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта за ПУП-ПЗ.

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

                                                                  

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА И ПЪРВА от дневния ред Предложение  вх. № 419/03.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.49.222, м. „Камарата“, землище с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «»въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1005

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.49.222, м. “Камарата“, землище с. Тънково от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане на имота „За фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ)“, въвеждане на устройствена зона „Пп“-предимно производствена зона“ и устройствени показатели: Кплътност≤ 80%, Кинт.≤ 2,50, максимална височина Н≤15,0 м. и минимално озеленена площ ≥20% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта за ПУП-ПЗ.

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

                             

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Предложение  вх. № 434/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 53045.501.512, ПИ 53045.501.513, ПИ 53045.501.127, ПИ 53045.501.130, ПИ 53045.501.1, ПИ 53045.501.514, ПИ 53045.502.2, ПИ 53045.502.4, ПИ 53045.502.5 и ПИ 53045.502.526 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1006

             На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на проект ПУП – ПРЗ с цел урегулиране на възстановени имоти с идентификатори ПИ 53045.501.512, 53045.501.513 и ПИ 53045.501.127 по КК на гр. Обзор, собственост на наследниците на Атанас Стоянов Рофетов, в обхвата на която разработката са включени и част от улица „Струма“ в участъка между о.т.6 и о.т.202, част от улица „Славянска“  в участъка между о.т.201 и о.т.206; алея в кв.2, както и УПИ II-общ. и III-общ. в кв.2, УПИ II-общ., V-общ. и VII-общ в кв.3 по плана на гр. Обзор, Община Несебър; ПИ с идентификатори 53045.501.1 и 53045.501.514 по КККР на гр. Обзор, Община Несебър собственост на община Несебър.

На основание чл.124б, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.1 и 7 и чл.125 от ЗУТ Общински съвет – Несебър одобрява задание за ПУП – ПРЗ за ПИ 53045.501.512, 53045.501.513, 53045.501.127, 53045.501.130, 53045.501.1, 53045.501.514, 53045.502.2, 53045.502.4, 53045.502.5 и 53045.502.526 по КК на гр.Обзор, община Несебър.

    / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

 

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 468/28.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака“, землище с. Кошарица.

            Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1007

На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ,

Общински съвет-Несебър одобрява: ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда”  в ПИ  с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака”, землище с. Кошарица”.   

Трасето на кабела започва от ПС „Хелиос”  в  ПИ 39164.13.61, преминава през ПИ 39164.15.506 /за местен път/, през ПИ 39164.13.11 /за алея/, през ПИ 39164.502.352 /за местен път/, през ПИ 39164.14.7 /за местен път/, ПИ 39164.23.6 /за местен път/ - за трасето до тук се изготвя план схема, обхватът на ПУП-ПП е през ПИ 39164.24.37 /за селскостопански, горски, ведомствен път/, през ПИ 39164.24.30 /отводнителен канал/, през ПИ 39164.24.24 /за селскостопански, горски, ведомствен път, през ПИ 39164.12.2 /за селскостопански, горски, ведомствен път/ и достига до нов БКТП в ПИ 39164.12.247, разгледан и приет с решение по .17 от протокол №10  от заседание, проведено на 16.11.2022 г. на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх.№ 2096-(1)/08.10.2020 г. от РИОСВ- гр. Бургас, Здравно заключение изх.№ РД-259-137/29.07.2022 г. на РЗИ-гр. Бургас, съгласувателно становище № 95-Е-878/15.07.2022 г. от Виваком, писмо изх.№ ТД-1726-1/08.07.2022 г. от „ВиК“ ЕАД, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Предложение  вх. № 469/28.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в ПИ 11538.14.3, подобект: Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП в ПИ 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, м. Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

            Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1008

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“  в  ПИ  11538.14.3, подобект: Кабелна линия 20 kV  за захранване на нов БКТП  в  ПИ 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, м. „Козлука“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

      Видно от  заданието, дължината на трасето на кабелна линия 20 kV е 250.99 м. изцяло в земеделска територия. Трасето започва от съществуващ БКТП в ПИ 11538.13.14, преминава през ПИ 11538.13.83 с площ 10 421 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, продължава в ПИ 11538.13.168 с площ  902 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, продължава в ПИ 11538.13.50 с площ 6305 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Средно застрояване /от 10м до 15м/, частна собственост - тази част от трасето, урбанизирана територия не се включва в настоящото задание - продължава в ПИ 11538.13.170 с площ 2906 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и завършва в нов БКТП в ПИ 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, м. „Козлука“.

Трасето попада последователно в следните имоти: 158.14 м попадат в ПИ 11538.13.83, 8.96 м  попадат  в  ПИ 11538.13.168  и  83.89 м  попадат  в  ПИ 11538.13.170 по КК на гр. Свети Влас, м. „Козлука“.

Определя се сервитутна ивица по 0. 6м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са 307.62 кв.м изцяло в земеделска територия.

Площите с ограничение са следните: 189.14 кв.м попадат в ПИ 11538.3.83; 10.75 кв.м  попадат  в  ПИ 11538.13.168  и  107.56 кв.м  попадат  в  ПИ 11538.13.170.

3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“  в  ПИ  11538.14.3, подобект: Кабелна линия 20 kV  за захранване на нов БКТП  в  ПИ 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, м. „Козлука“

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.      

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

 

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Предложение  вх. № 470/28.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на комплекс ваканционни апартаменти, ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки, подобект: „Кабелна мрежа НН“ в поземлен имот с идентификатор 11538.1.87 по КК на гр. Свети Влас, м. „“Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

            Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1009

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на комплекс ваканционни апартаменти, ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки, подобект: „Кабелна мрежа НН“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Видно от  заданието, дължината на трасето на кабела е 93.68 м, изцяло в ПИ 11538.1.99 с площ 1829 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост.

Определя се сервитутна ивица по 0.6м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са общо 189,77 кв.м изцяло в ПИ 11538.1.99 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“.

3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект: „Външно ел. захранване на комплекс ваканционни апартаменти, ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки, подобект: „Кабелна мрежа НН“

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.  

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

                                                                

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка  вх. № 446/18.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-429, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.202 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

            Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1010

            На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-429, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.202 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя номера на имота от УПИ I-429 на УПИ I-202, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, същият се отрежда „За жилищно-курортно строителство“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установят следните устройствени показатели за УПИ-І-202 /ПИ 51500.507.202/: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50 % и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

 Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

 Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

                            

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Предложение  вх. № 476/29.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект“: „Външно ел. захранване на офис сграда – промяна по време на строителство по чл.154 ал.2 т.5 и т.6 от ЗУТ в сграда за търговия, складове и магазини в ПИ 61056.50.2 по КК на с. Равда, местност „Чатал тепе“, подобект: „Кабели 0,4 кV“.

            Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1011

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ел. захранване на офис сграда- промяна по време на строителство по чл.154, ал.2, т.5 и т.6 от ЗУТ, в сграда за търговия, складове и магазини в ПИ 61056.50.2 по КК на с.Равда, местност „Чатал тепе“, подобект: „Кабели 0,4 kV”, който план е изготвен за частта от трасето попадаща в ПИ 61056.51.100-  селскостопански, горски, ведомствен път, с дължина на кабелното трасе в поземления имот - 6м. Трасето на кабелите НН започва от ново ТЕПО в ПИ 61056.51.1 по КККР на с.Равда, преминава през ПИ 61056.51.100 и стига в ПИ 61056.50.2. В имота, през който минава кабела се учредява сервитутна ивица за изграждане, експлоатация и ремонт по оста на трасето- 1,5м. от едната страна и 0,6м. от другата страна- към сградите (Съгласно Наредба №16/ 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти) и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект :  „Външно ел. захранване на офис сграда- промяна по време на строителство по чл.154, ал.2, т.5 и т.6 от ЗУТ, в сграда за търговия, складове и магазини в ПИ 61056.50.2 по КК на с.Равда, местност „Чатал тепе“, подобект: „Кабели 0,4 kV”.

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

                / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

                                              

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка  вх. № 482/29.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-354, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.78 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3903 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, по смисъла на чл.135а от ЗУТ.

            Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1012

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ IV-354, поземлен имот с идентификатор №51500.507.78 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3903 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, по смисъла на чл. 135а от ЗУТ, с който проект се запазва отреждането „За курортно строителство“ и устройствената зона „Ок“ и се въвеждат следните устройствени показатели за УПИ VI-354 /ПИ 51500.507.78/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50 % и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

                                                                            

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка  вх. № 485/30.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис“ в ПИ с идентификатор 39164.15.74 в местност „Йовче дере“, подобект „Кабели 20 кV“, землище с. Кошарица, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

            Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1013

            На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка чл.129 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър одобрява ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис“ в ПИ с идентификатор 39164.15.74 в местността „Йовче дере“, подобект „кабели 20 кV“, землище с. Кошарица.

Проектът за кабел 20 кV започва от мястото на разкъсване на съществуващ кабел средно напрежение в ПИ 39164.15.506 /транспортна територия/ - тази част е предмет на ПУП-ПП и ще премине през ПИ 39164.15.71 /за енергийно производство/ - тази част не е предмет на ПУП-ПП, през ПИ 39164.15.85 /за селскостопански, горски, ведомствен път/ - тази част е предмет на ПУП-ПП до ПИ 39164.15.74, където ще бъде разположен трафопоста.

Проектната дължина на трасето на кабела е 139,02 л.м., от които 70,76 м. са предмет на ПУП-ПП - в земеделска и транспортна територии. Площта на ограничение е 149,44 м2.

Парцеларният план е приет с решение по т.15 от протокол № 7 от заседание на ОбЕСУТ, проведено на 02.08.2023 г.

Със свое решение № 768 от протокол № 30/27.10.2022 г. Общински съвет – Несебър не възразява по представения парцеларен план и възлага на кмета на общината да учреди безвъзмездно право на преминаване в полза на „ЕВН България Електрораздпределение“ АД, през имотите общинска собственост, предмет на плана.

Представено е писмо изх.№ ПД-2373/3/28.10.2022 г. от РИОСВ – гр. Бургас, здравно заключение изх.№ РД-259-23/31.07.2022 г. на РЗИ – гр. Бургас, съгласувателно становище № 95-Е-1448/22.11.2022 г. от Виваком, писмо изх.№ ТД-2768-1/09.11.2022 г. от „ВиК“ ЕАД, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд - Бургас.

                                                                           

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка  вх. № 340/13.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426 от ПИ 51500.27.14 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Юрта –Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400, РЕ 100, PN 10“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1014

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект:

„Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426  от  ПИ 51500.27.14 по кадастрална карта на гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400, РЕ 100, РN 10 и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Видно от  заданието, дължината на трасето на уличния водопровод е общо 46м, от които 41м в земеделска и 5м в транспортна територия, като 40м попадат в ПИ 51500.29.29 с площ 10503 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 1 м в ПИ 51500.31.37 с площ 2235 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и 5м в ПИ 51500.31.32 с площ 16 188 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост.

Определя се сервитутна ивица по 3 м от двете страни на оста на трасето на водопровода.

Площите с ограничение са общо 275 кв.м., от които 249 кв.м са в земеделска и 26 кв. са в транспортна територия, като 241 кв.м попадат в ПИ 51500.29.29, 8 кв.м попадат в ПИ 51500.31.37 и 26 кв.м попадат в ПИ 51500.31.32 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“.

3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426  от  ПИ 51500.27.14 по кадастрална карта на гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400, РЕ 100, РN 10“

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.      

               / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

                                                                                             

По т.ПЕТДЕСДЕТА И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 447/18.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на кк ,,Слънчев бряг – Запад‘‘, в частта му по отношение на УПИ V-191, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.191 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 7103 по ПУП на кк ,,Слънчев бряг – Запад‘‘

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1015

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ V-191, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.191 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя отреждането на имота от „За търговия“ в „За жилищно и курортно строителство, търговия и озеленяване“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50 % и паркиране в границите на имота., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

    

                По т.ПЕТДЕСДЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 493/05.09.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  изготвяне на ПУП-ПРЗ за гр. Обзор – южен плаж – І етап: разрешаване на изработване на ПУП-ПР за част от урбанизирани територии в местности „Каик ада“ и „Ефрем чешма“, по плана на гр. Обзор – южен плаж, община Несебър.

Общинският съвет с 17 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1016

                                                                           

1. Общински съвет - Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ разрешава да бъде изработен и процедиран проект за  ПУП-ПР с обхват в кадастрални райони 53045.503 и 53045.226:

Поземлени имоти с идентификатори 53045.503.70; 53045.503.233; 53045.503.76; 53045.503.80; 53045.503.39; 53045.503.104; 53045.503.45; 53045.503.102; 53045.503.234; 53045.503.241; 53045.503.240; 53045.503.238; 53045.503.239; 53045.503.266; 53045.503.267; 53045.503.265; 53045.503.232; 53045.226.139; 53045.503.251; 53045.503.252; 53045.503.250; 53045.503.261; 53045.503.255; 53045.503.249; 53045.226.140; 53045.503.260; 53045.503.258; 53045.503.259; 53045.503.247; 53045.503.42; 53045.503.253; 53045.503.89; 53045.503.316; 53045.503.43; 53045.503.26; 53045.503.67; 53045.503.105; 53045.503.29; 53045.503.68;  53045.503.23; 53045.503.96; 53045.503.101; 53045.503.48; 53045.503.73; 53045.503.291; 53045.503.107; 53045.503.91; 53045.503.109; 53045.503.54; 53045.503.2; 53045.503.5; 53045.503.3; 53045.503.317;  53045.503.1; 53045.503.337; 53045.503.40; 53045.503.98; 53045.503.66; 53045.503.97; 53045.503.58; 53045.503.86; 53045.503.81; 53045.503.100; 53045.503.82; 53045.503.90; 53045.503.64; 53045.503.65; 53045.503.95; 53045.503.19; 53045.503.71; 53045.503.11; 53045.503.9; 53045.503.17; 53045.503.14; 53045.503.110; 53045.503.108; 53045.503.16; 53045.503.72; 53045.503.32; 53045.503.12; 53045.503.47; 53045.503.61; 53045.503.62; 53045.503.25; 53045.503.24; 53045.503.55; 53045.503.289; 53045.503.52; 53045.503.49; 53045.503.13; 53045.503.53; 53045.503.27; 53045.503.28; 53045.503.30; 53045.503.290; 53045.503.22; 53045.503.92; 53045.503.321; 53045.503.94; 53045.503.57; 53045.503.84; 53045.503.56; 53045.503.93; 53045.503.63; 53045.503.111; 53045.503.103; 53045.503.99; 53045.503.7; 53045.503.8; 53045.503.35; 53045.503.18; 53045.503.10; 53045.503.69; 53045.503.288; 53045.503.51; 53045.503.79; 53045.503.235; 53045.503.50; 53045.503.44; 53045.226.141; 53045.501.427; 53045.503.36; 53045.503.78; 53045.503.77; 53045.503.112; 53045.503.113; 53045.503.88; 53045.503.74; 53045.503.6; 53045.503.83; 53045.503.335; 53045.503.60; 53045.503.15; 53045.503.21; 53045.503.106; 53045.503.37; 53045.503.59; 53045.503.336 по кадастралната карта гр.Обзор, за местности „Каик ада“ и „Ефрем чешма“, по плана на гр. Обзор – Южен плаж, Община Несебър

Предвижданията на действащия в момента план за регулация на Южен плаж не са реализирани, поради което е налице неприложена първа регулация и новият ПУП - ПР следва да се изработи и процедира по реда на чл. 16 от ЗУТ, като се предлага с плана в полза на общината да бъде прехвърлена процентна част от имотите - между 17% и 20%, за обезпечаване необходимите площи за изграждане обектите на зелената система, на социалната и техническата инфраструктура – публична собственост.

           В обхвата на разработката ще бъде включена територия при граници:

На север: южната границата на дере с идентификатор 53045.225.84 по КК.

На изток: улицата между осова точка 265 и осова точка 256 и източната граница на поземлен имот с идентификатор 53045.503.106 по КК, разположена южно от улицата.

На юг: северната граница на поземлен имот с идентификатор 53045.503.114 по КК, южната граница на кадастрален район 53045.503 към кадастрален район 53045.226 и южната граница на имот 53045.226.140.

На запад:        републикански път Бургас – Варна и границата между кадастрален район 53045.503 от една страна и кадастрални райони 53045.226, 53045.228 и 53045.229 от друга.

Площ на разработваната територия: 28,7 ха.

Подходът към разработваната територия става чрез новопроектирано кръстовище на републикански път Бургас – Варна, с о.т. 238, чрез събирателна улица с габарит 10м., която в о.т. 313 преминава в обслужваща улица с ширина 8м., която на свой ред се свързва с уличната мрежа на гр. Обзор в кръстовище с о.т. 236. Към първата събирателна улица в о.т. 318 се свързва втора събирателна улица с габарит 12м. Към двете събирателни улици е свързана система от обслужващи улици с ширини 6м. и 8м., която система се включва в о.т. 253 и о.т. 381 от улица, по действащ предходен план. Предвиден е тупик с ширина 8м. и дължина 116м. и завършващ с обръщач, от о.т. 247 до о.т. 20, който се свързва чрез пешеходна алея с улица от о.т. 310 до о.т. 322..

С така предвидената улична мрежа за територията се образуват 16 нови квартала – кв.58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 73 и 90.

За цялата разработвана територия се предвижда курортна устройствена зона „Ок“, като конкретното предназначние и устройствени показтели за отделните имоти е предмет на следващ етап на проектиране.

            2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПР, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Екземпляр от решението да се изпрати на кмета на Общината за сведение и

изпълнение.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 500/08.09.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на община Царево и пострадалите граждани, във връзка с наводненията на 05.09.2023 г.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1017

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 10 000 лв. за подпомагане на община Царево и пострадалите от наводненията на 05.09.2023 г.

На основание чл.60 от АПК, предвид спешната необходимост от средствата, допуска предварително изпълнение на решението.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 501/08.09.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Кошарица, за справяне с настъпили последици от наводнения на 05.09.2023 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1018

На основание чл.21 ал.1 т.23, ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 2 000 лв. за подпомагане на Николай Георгиев Кузов, жител на с. Кошарица, за покриване на шетите, причинени от наводненията от 05.09.2023 г.

На основание чл.60 от АПК, предвид спешната необходимост от средствата, допуска предварително изпълнение на решението.

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 504/11.09.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отписване от активите на Община Несебър на водостопанско съоръжение „ПСОВ-Обзор-Бяла“ ведно с имота, върху който е построена ПИ 53045.120.504 по КК на гр. Обзор и предаване на държавата.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1019

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА чл.13 ал.1 т.7 от ЗВ,  Общински съвет – Несебър дава съгласие водостопанското съоръжение „ПСОВ-Обзор-Бяла“ вписана под инвентарен №227 в задбалансови активи на община Несебър с балансова стойност 11 721 615,82 лв.  ведно с имота, върху който е построена ПИ 53045.120.504 по КК на гр. Обзор, община Несебър  на площ от 19.708 дка да се отпишат от активите и от актовите книги на Община Несебър и се предадат безвъзмездно по силата на закона на Държавата чрез Областния управител на област Бургас.

2. Съгласно §9, ал.5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн.ДВ,бр.103 от 29.11.2013 г.)  имота и съоръжението по т.1, представляващи единно цяло да се впишат като публична държавна собственост в Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Несебър, съгласно чл.13,15 и 19 от ЗВ, подписан на 21.01.2016 г. от Министъра на РРБ, чрез актуализиране на същия, като упълномощава Кмета на Община Несебър да извърши всички необходими правни действия за изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение.

3. С цел да се защитят особено важни държавни и обществени интереси  по осъществяване на проект “Реконструкция на ПСОВ-Обзор“ изпълняван от „ВиК“ЕАД- Бургас като част от „Интегриран воден проект за област Бургас“ финансиран по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда“, на основание чл. 60 ал.1 от АПК, Общински съвет – Несебър разпорежда предварително изпълнение на решението.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/       

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 506/12.09.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на наименованието и приемане на корекции в „Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър“  за периода 2023-2027 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1020

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Несебър променя наименованието на Програма „Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър“  за периода 2023-2027 г. в „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Несебър 2023-2027 г.“
 2. Приема изменената „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Несебър 2023-2027 г.“

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР:    Р. КУЛЕВ

                                                                                                                      

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия