За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ

ПРОТОКОЛ № 35/27.06.2023 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Докладна записка вх.№ 290/11.05.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци.
 2. Докладна записка вх.№ 298/19.05.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 299/19.05.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисия по чл.8, ал.1 от Наредба №16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 311/29.05.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на „Актуализация на програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установени норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър“ за периода 2023-2027 г.
 5. Докладна записка вх.№ 342/13.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване членството на Община Несебър в СНЦ „Местна инициативна група Несебър“, ЕИК 175944833.
 6. Докладна записка вх.№ 343/13.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно участие на Община Несебър, като член в СНЦ.
 7. Докладна записка вх.№ 349/14.06.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м. януари 2023 г. до м. юни 2023 г. включително.
 8. Докладна записка вх.№ 362/19.06.2023 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно оттегляне на т.2 до т.6 вкл. На Решение № 915 от Протокол № 34/204.2023 г. на Общински съвет – Несебър.
 9. Докладна записка вх.№ 363/20.06.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.
 10. Докладна записка вх.№ 321/06.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ XI – общ. кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър представляващ ПИ 51500.503.352 по КК на гр.Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
 11. Докладна записка вх.№ 322/06.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ XVII, кв.26 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър представляващ ПИ 51500.503.302 по КК на гр.Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
 12. Докладна записка вх.№ 323/06.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на ½ ид.част от УПИ IV общ., кв.6 по плана на гр.Несебър, м.Кокалу, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС.
 13. Докладна записка вх.№ 324/07.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.264 по кадастралната карта на с.Оризаре.
 14. Докладна записка вх.№ 325/07.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.41.110 по кадастралната карта на с.Тънково.
 15. Докладна записка вх.№ 326/07.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр.Несебър, община Несебър.
 16. Докладна записка вх.№ 327/07.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно  учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински ПИ 73571.48.202 по КК и КР на с.Тънково, община Несебър.
 17. Докладна записка вх.№ 328/07.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр.Несебър, община Несебър.
 18. Докладна записка вх.№ 330/09.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.14.1 по КК и КР на с.Кошарица, община Несебър.
 19. Докладна записка вх.№ 344/14.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение по чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на 340/505 кв.м. ид.ч. от ПИ с ид. 53045.501.412 по КККР на гр.Несебър.
 20. Докладна записка вх.№ 345/14.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на имот частна – общинска собственост, представляващ: Помещение, находящо се на трети етаж от Общинска сграда „Здравно заведение“ с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас.
 21. Докладна записка вх.№ 346/14.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху имот публична – общинска собственост, представляващ: Общинско помещение №5, находящо се на партерния етаж от сграда „Здравна къща“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър.
 22. Докладна записка вх.№ 347/14.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.70.1.41 по КК на гр.Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Демократичен съюз на жените от Община Несебър.
 23. Докладна записка вх.№ 320/06.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2022 г. и отчет на бюджета за 2022 г. на община Несебър.
 24. Докладна записка вх.№ 338/13.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма и разчетите за приходи и разходи на община Несебър за 2023 г.
 25. Докладна записка вх.№ 339/13.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа на територията на община Несебър.
 26. Предложение вх.№ 276/02.05.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.36.28, м. „Над селото“, землище с.Тънково.
 27. Предложение вх.№ 313/30.05.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ III (ПИ с идентификатор 53045.502.41 по КК) кв.7 по плана на гр.Обзор, община Несебър.
 28. Предложение вх.№ 314/30.05.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VIII – 71 (ПИ с идентификатор 53045.501.107 по КК) кв.8 по плана на гр.Обзор, община Несебър.
 29. Предложение вх.№ 315/30.05.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV (ПИ с идентификатор 53045.501.236 по КК) кв.32 по плана на гр.Обзор, община Несебър.
 30. Докладна записка вх.№ 332/12.06.2023 г. от Николай Димитров –кмет на община Несебър, относно удължаване на срока за продажба на дърва за огрев на лица над 75 годишна възраст.
 31. Докладна записка вх.№ 333/12.06.2023 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема изработена по реда на Наредба №2  - за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.
 32. Докладна записка вх.№ 334/12.06.2023 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции за гр.Несебър – стар град, община Несебър за 2023 г. изработени по реда на чл.17, ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет-Несебър.
 33. Докладна записка вх.№ 335/12.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация на к.к. „Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ  I – 660, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.101 в кв.404 по плана на к.к. „Слънчев бряг-Запад“.
 34. Докладна записка вх.№ 337/13.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линеен обект: „Кабели НН от ел. табло в ПИ 73571.501.486 по КК на с.Тънково до ГРТ на ФЕЦ в ПИ 73571.31.33 по КККР на с.Тънково, м.“Бабини драки“. На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ.
 35. Докладна записка вх.№ 351/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, а именно „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“ по кадастралната карта на с.Баня и с.Емона, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.
 36. Докладна записка вх.№ 352/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ XI  - 374, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.88, УПИ XII – 373, УПИ XVI – 373, УПИ XVII – 373, УПИ XVIII – 373 и тупик, заедно представляващи поземлен имот с идентификатор № 51500.507.87 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3903 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-Запад“.
 37. Предложение вх.№ 353/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.65.1, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда.
 38. Докладна записка вх.№ 354/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к.“Слънчев бряг-Запад“ в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.6103 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, по смисъла на чл.135а от ЗУТ.
 39. Докладна записка вх.№ 355/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ I – 596, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.457 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.1505 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-Запад“.
 40. Докладна записка вх.№ 356/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно решение за одобряване на ПУП – План схема за играждане за обект: „Кабел 0,4 kV за ПИ 73571.87.215 по ККР на с.Тънково, м.“Дядо Ивановата чешма“.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 290/11.05.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 924

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал. 2 и ал. 4 във връзка с чл. 61с, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци:

§ 1. Точка 1 от алинея 1 на чл. 65 се изменя и придобива следната редакция:

„т. 1 – места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ с категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“ и места за настаняване клас “В“ – 0,45 лв.“

§ 2.  В   Преходните и заключителни  разпоредби  се създава нов § 21 със следния текст:  „Наредбата  за изменение на Наредба №14 определяне размера на местните данъци, приета с решение № 924 протокол №35 от 27.06.2023г., влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета, в сайта на Общински съвет – Несебър.“

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 298/19.05.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

 Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 925

На основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.33, ал1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Несебър реши:                               

1. Избира Виктор Паскалев Паскалев за член на постоянната Комисия по Образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности на мястото на подалия оставка общински съветник г-жа Тонка Кирилова Пешева.

2. Избира общинския съветник Виктор Паскалев Паскалев за член в състава на постоянната Комисия по Закона за установяване на конфликт на интереси на мястото на подалия оставка общински съветник г-жа Тонка Кирилова Пешева.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 299/19.05.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисия по чл.8, ал.1 от Наредба №16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 926

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с  чл.8, ал.1 от Наредба №16, на Общински съвет – Несебър определя за член общинския съветник Виктор Паскалев Паскалев на мястото на г-жа Тонка Кирилова Пешева.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 311/29.05.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на „Актуализация на програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установени норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър“ за периода 2023-2027 г.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 927

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух Общински съвет – Несебър приема „Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър“ за периода 2023 – 2027 г.

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 342/13.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване членството на Община Несебър в СНЦ „Местна инициативна група Несебър“, ЕИК 175944833.

Общинският съвет с 12 гл. „за” и 1 глас «против» от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 928

На основание чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.  51 т.2  от Наредба №7 – за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия,  Общински съвет –Несебър прекратява участието си като член на СНЦ "Местна инициативна група Несебър" с ЕИК 175944833 и възлага на представителя на Община Несебър в сдружението да заяви прекратяване на членството.

            Прекратявайки членството си в СНЦ "Местна инициативна група Несебър" с ЕИК 175944833, Община Несебър има намерение, съвместно с субекти от стопанският и нестопанският сектор да учреди нова местна инициативна група. Тъй като кандидатстването пред МЗХ за финансиране на стратегия по подхода водено от общностите местно развитие се очаква да започне  от месец юли до месец септември.2023 год. и за да може до тази дата да бъде извършена техническата част на основание чл. 60, ал. 1, предл. 3 и 4 от АПК допуска предварително изпълнение на Решението.

               / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/    

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 343/13.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно участие на Община Несебър, като член в СНЦ.

Общинският съвет с 12 гл. „за” и 1 глас «против» от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 929

На основание чл. 21, ал. 1, т.15  от ЗМСМА, във връзка  с чл.  50 и сл. от Наредба №7 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия,  Общински съвет –Несебър:

 1. Дава съгласие Община Несебър да участва в създаване на СНЦ с наименование Местна инициативна група за развитие на Община Несебърза реализиране на подхода ВОМР 2023 – 2027, със седалище и адрес на управление:  гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10.
 2. Утвръждава проекта на устава и целите посочени в него.
 3. СНЦ ще бъде учредено съвместно със:

За стопанския сектор – „ДЕСИ ДЕ“ ООД, ЕИК 202011378,  „Стемо Дайвърс“ ЕООД, ЕИК 205669303.

За нестопанския сектор – СНЦ Училищно настоятелство „Любен Каравелов” при СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър с ЕИК 207095939, СНЦ „Развитие на общността” с ЕИК 207308668.

 1. Определя общинският съветник Сотир Янков Наумов за лице, което ще представлява общината на учредителното събрание на сдружението, в общото събрание на сдружението и ще участва от името на общината като член на сдружението в управителните органи на същото, ако бъде избрано.  
 2.  Тъй като кандидатстването пред МЗХ за финансиране на стратегия по подхода водено от общностите местно развитие се очаква да започне   от месец юли до месец септември.2023 год. и за да може до тази дата да бъде извършена техническата част по регистрация и подаване на заявление за финансиране, на основание чл. 60, ал. 1, предл. 3 и 4 от АПК допуска предварително изпълнение на Решението.

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/         

 

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 349/14.06.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м. януари 2023 г. до м. юни 2023 г. включително.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 930

           На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър приема направения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет - Несебър и неговите комисии  за периода  от м. януари 2023 г.  до м. юни 2023 г. включително.

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 362/19.06.2023 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно оттегляне на т.2 до т.6 вкл. На Решение № 915 от Протокол № 34/28.04.2023 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 12 гл. „за” от гласували 12 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 931

На основание чл.156, ал.1 от АПК, Общински съвет - Несебър ОТТЕГЛЯ Решение №915, прието на заседание на Общински съвет - Несебър и отразено в протокол №34/28.04.2023г. в  частта му по т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6.

 Препис от настоящото решение да бъде внесено в Административен съд Бургас и направено искане на основание чл.159, т.3 от АПК за прекратяване на

образуваното административното дело № 888 по описа на съда за 2023г. по отношение на точките от решението, които се оттеглят.

         / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/    

      

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 363/20.06.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 932

На основание чл.21  ал.1. т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет-Несебър отпуска допълнителна финансова субсидия в общ размер от 4 000 лв. /четири хиляди лева/,   която да бъде разпределена за целево  финансово подпомагане на следните  спортни клубове, а именно:  

          1. На Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Атлетик – 2014“ с ЕИК 176709959, представлявано от Венцислав Светлозаров Гичев сумата в размер на  - 2 000 лв./ две хиляди лева /

          2. На  Сдружение с нестопанска цел „Колоездачен клуб‘‘- гр. Несебър с ЕИК 102852586, представлявано от Йордан Димитров Йорданов сумата в размер на  - 2 000 лв./ две хиляди лева /

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/     

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 321/06.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ XI – общ. кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър представляващ ПИ 51500.503.352 по КК на гр.Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 933

1. На основание чл.21 ал.1 т. 8 и т.12  от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2023г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка В.1, се допълва с:  УПИ ХІ-общ, кв.7 по плана на ж.к. «Черно море», гр.Несебър, представляващ ПИ с кад.идентификатор 51500.503.352 по КК на гр.Несебър, на площ от 458 кв.м, отреден  за жилищно строителство, с устройствени показатели Кпл.50%, Кинт-1,88, мин.озеленена площ – 50%, Н=10 м, АОС№5850/12.11.2014 г.

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС  определя пазарна цена на УПИ ХІ-общ, кв.7 по плана на ж.к. «Черно море», гр.Несебър, представляващ ПИ с кад.идентификатор 51500.503.352 по КК на гр.Несебър, на площ от 458 кв.м, отреден за жилищно строителство, с устройствени показатели Кпл.50%, Кинт-1,88, мин.озеленена площ – 50%, Н=10 м, АОС№5850/12.11.2014г.,  в размер на 35567 лв. (тридесет и пет хиляди петстотин шестдесет и седем лева) без ДДС за продажбата му при квоти:

 ½ ид.част-южна от имота на Валентина Георгиева Николова, с адрес: гр.Несебър, ул.”Морска“№ 1, ет.3, ап.8, и

½ ид.част-северна от имота на Мария Георгиева Тодорова, с адрес: гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ №3, вх.2, ет.4, ап.5, в качеството им на собственици на изградените в имота сгради.

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/     

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 322/06.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ XVII, кв.26 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър представляващ ПИ 51500.503.302 по КК на гр.Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 934

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за

управление и разпореждане с общински имоти за 2023г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка В.1, се допълва с:  УПИ ХVІІ-общ, кв.26 по плана на ж.к. «Черно море», гр.Несебър, представляващ ПИ с кад.идентификатор 51500.503.302 по КК на гр.Несебър, на площ от 475 кв.м, отреден  за жилищно строителство, с устройствени показатели Кпл.45%, Кинт-1,2, Н=10 м, АчОС№5782/27.06.2014г.

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС  определя пазарна цена на УПИ ХVІІ-общ, кв.26 по плана на ж.к. «Черно море», гр.Несебър, представляващ ПИ с кад.идентификатор 51500.503.302 по КК на гр.Несебър, на площ от 475 кв.м, отреден за жилищно строителство, с устройствени показатели Кпл.45%, Кинт-1,2, Н=10 м, АОС№5782/27.06.2014г.,  в размер на 24854 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и четири лева) без ДДС за продажбата му при квоти:

½ ид.част-западна от имота на Вангел Христов Шимов, с адрес: гр.Несебър, ул «Рила»№4, и

½ ид.част-източна от имота на Николай Кирилов Димитров, с адрес: гр.Несебър, кв. «Аурелия»№33, в качеството им на собственици на изградените в имота сгради.

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/     

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 323/06.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на ½ ид.част от УПИ IV общ., кв.6 по плана на гр.Несебър, м.Кокалу, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 935

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2023г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка В.1, се допълва с:  ½ ид.част-западна от УПИ ІV- общ. в кв.6 по плана на гр.Несебър, м.«Кокалу» целия на площ от 617 кв.м /шестотин и седемнадесет кв.м/, представляващ имот с кадастрален идентификатор 51500.510.24 по КК на гр.Несебър,  АчОС№6768/19.04.2023г.

2.На основание чл.41, ал.2 от ЗОС определя пазарна цена на 308.5/617кв.м, представляващи ½ ид.част-западна от УПИ ІV- общ. в кв.6 по плана на гр.Несебър, м. «Кокалу», с кад.идентификатор 51500.510.24 по КК на гр.Несебър, целия на площ  от 617 кв.м, отреден за жилищно строителство,          с устройствени показатели Кпл. 60%, Кинт- 1,2, етажност- Н = 10 м, АчОС№6768/19.04.2023г., в размер на 26519 лв. /двадесет и шест хиляди петстотин и деветнадесет лева) без ДДС за продажбата му на Нурдживан  Ферад Димитрова, с адрес: гр.Несебър, кв. «Аурелия»№33, в качеството й на собственик на сграда с ид. 51500.510.24.2 по КК на гр.Несебър построена в ½ част – западна от имота.

  / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/ 

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 324/07.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.264 по кадастралната карта на с.Оризаре.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 936

І. На основание на  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, общински съвет дава съгласие  да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.264 по КК и КР на с.Оризаре, находящ се в м.”Сувата”, с начин на трайно ползване – Нива, ІV категория, целия на площ 10239кв.м., АОС №4866/31.08.2011г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 400лв. /четиристотин лева/без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10,00лв.

3.Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 40лв./четиридесет лева/.

4.Специфично условие: Имотът да се използва за земеделски нужди.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/     

             

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 325/07.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.41.110 по кадастралната карта на с.Тънково.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 937

І. На основание на  чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър дава съгласие, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.41.110 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Саръямач”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, целия на площ 10655кв.м., АОС №4438/07.03.2011г.,  за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 450лв./четиристотин и петдесет лева/ без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10,00лв.

3.Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 45лв./четиридесет и пет лева/.

4.Специфични условия:

4.1. Имотът да се използва за земеделски нужди.

4.2. Кандидатите да са регистрирани земеделски производители по Наредба №3 от 29 януари 1999г. за създаване  и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/         

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 326/07.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр.Несебър, община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 938

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2023г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.113 по КК и КР на гр.Несебър, находящ се в м.”Бостанлъка”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, целия на площ 858кв.м., АОС №2941/28.01.2009г.

2. На основание чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Станислав Неделчев Желев, с постоянен адрес гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ №62, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.113 по КК и КР на гр.Несебър, находящ се в м.”Бостанлъка”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, целия на площ 858кв.м., АОС №2941/28.01.2009г.

3. Правото на ползване по т.2 се учредява за срок от 10 години, срещу цена на  правото на ползване за целия период в размер на 1000лв./хиляда лева/ без ДДС .

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 327/07.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно  учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински ПИ 73571.48.202 по КК и КР на с.Тънково, община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 939

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър,  във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Станко Георгиев Бойчев, с постоянен адрес с.Тънково, ул.„Емона“ №11., възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.48.202 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Дядо Ивановата чешма”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, целия на площ 3000кв.м., АОС №5189/09.05.2012г.

                   2. Правото на ползване по т.1 се учредява за срок от 10 години, срещу цена на      правото на ползване за целия период в размер на 1700лв./хиляда и седемстотин лева/без ДДС .”

 / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/  

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 328/07.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр.Несебър, община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 940

             1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Димитринка Русева Костова, с постоянен адрес гр.Несебър, ул.„Иван Александър“ №12, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.25.17 по КК и КР на гр.Несебър, находящ се в м.”Юрта/Балкана”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Дере, целия на площ 792кв.м., АОС №5063/07.12.2011г.

                  2. Правото на ползване по т.1 се учредява за срок от 10 години, срещу цена на      правото на ползване за целия период в размер на 700лв. /седемстотин лева/без ДДС .

 / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/  

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 344/14.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение по чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на 340/505 кв.м. ид.ч. от ПИ с ид. 53045.501.412 по КККР на гр.Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 941

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет- Несебър отказва направеното предложение, по реда на чл.33 от Закона за собствеността, от Николай Стоянов Николов, наследник на Георги Иванов Петков, за закупуване на 340/505 кв.м. ид.ч. от ПИ с ид. 53045.501.412 по КККР на гр.Обзор, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, съответстващ на УПИ XXI в кв.57 по плана на гр. Обзор, собственост на наследниците на Георги Иванов Петков за сумата от 25 000 лева /двадесет и пет хиляди лева/.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/   

 

По т.ДВАДЕСЕТА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 345/14.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на имот частна – общинска собственост, представляващ: Помещение, находящо се на трети етаж от Общинска сграда „Здравно заведение“ с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 942

  

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2023г., като раздел ІІІ, буква А.1„Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

- Помещение - за склад, на площ от 19 кв.м., находящо се на трети етаж от  Общинска сграда „Здравно заведение“ с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г.“

ІІ. На основание чл.14, ал.6 изр.1 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс за срок до 30.06.2024г. вкл. на „Дунав фарма“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Тимок“ №67, ЕИК 204257784, представлявано от Зоран Стоян Костадиновски - управител, допълнително помещение - за склад, на площ от 19 кв.м., находящо се на трети етаж от Общинска сграда „Здравно заведение“ с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г.“, срещу месечна наемна цена в размер на 11.40 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

 ІІІ. Оборудването и обзавеждането на помещението да са за сметка на  наемателя

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/        

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 346/14.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху имот публична – общинска собственост, представляващ: Общинско помещение №5, находящо се на партерния етаж от сграда „Здравна къща“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 943

На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА , чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.14, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ от Общински съвет - Несебър да се предостави за срок от 5 /пет/ години на Районна Здравноосигурителна каса - гр.Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, парк. „Езеро“, ЕИК 1218582201446, представлявана от директора й д-р Лъчезар Томов, безвъзмездно право на управление върху имот публична - общинска собственост, представляващ: Общинско помещение №5 на площ от 17 кв.м., находящо се на партерния етаж в Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/       

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 347/14.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.70.1.41 по КК на гр.Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Демократичен съюз на жените от Община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 944

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на СНЦ „Демократичен съюз на жените от Община Несебър“, вписано в регистъра за ЮЛНЦОПД към Министерството на правосъдието под №2015029010 /съгл.Удостоверение с №010/09.02.2015г./, регистрирано по ф.д. №52 по описа на БОС за 2010г., със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул. Еделвайс №6, ап.34, представлявано от Тодорка Щерионова Иванова – Председател на управителния съвет, ЕИК по Булстат 175881450, нежилищен имот частна – общинска собственост, представляващ : Самостоятелен обект на площ от 47.41 кв.м с идентификатор 51500.502.70.1.41 по КК на гр.Несебър, ноходящ се на сутерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.70.1 по КК на гр. Несебър - нова част, АчОС №6572/16.08.2019г., срещу месечна наема цена в размер на 102.40 лв. /сто и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.I.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър“.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 320/06.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2022 г. и отчет на бюджета за 2022 г. на община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 945

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА във връзка с  чл.140 от ЗПФ и  чл.44 от Наредба №12 на Общински съвет Несебър, Общински съвет – Несебър:

І. Приема уточнен годишен план на Бюджета за 2022г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1.ПО ПРИХОДА,                                                             - 93 567 736лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                             - 20 584 935лв

За местни дейности                                                            - 72 982 801лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

1.2.ПО РАЗХОДА,                                                              - 93 567 736лв

 в т.ч.

            За делегирани от държавата дейности                             - 20 584 935лв

            За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                              -   5 857 180лв

            За местни дейности                                                            - 67 125 621лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

1.3.Одобрява плана на капиталовите разходи за 2022г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

1.4.Приема окончателния годишен план на средства от Европейския съюз от КСФ, РА и други за 2022г. /съгласно Приложениe №4 /.

ІІ. Приема отчета за изпълнение  на бюджета за 2022г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

2.1.ПО ПРИХОДА,                                                              - 75 584 626лв

 в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                             - 19 132 343лв

За местни дейности                                                            - 56 452 283лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

            2.2.ПО РАЗХОДА,                                                              - 75 584 626лв

 в т.ч.

            За делегирани от държавата дейности                             - 19 132 343лв

            За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                              -   5 120 871лв

            За местни дейности                                                            - 51 331 412лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

2.3.Приема отчета на  поименен списък за капиталови разходи за 2022г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

2.4.Приема отчета на  сметките  за  средства от Европейския съюз от КСФ, РА и други  за 2022г. /съгласно Приложение №4/.

2.5.Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на  Община Несебър за 2022г, съгласно Приложение №5.

2.6.Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2022г – субсидии за „СНЦ Черно море”  на план – 93 000лв  на разход – 93 000лв.

2.7.Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2022г, съгласно Приложение №6.

2.8.Налични към 31.12.2022г. задължения за разходи в размер на 1 049 479 лв., 1,8% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години , съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси.

2.9.Налични към 31.12.2022г. ангажименти за разходи са в размер на 35 297 351лв., 55.8% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси.

2.10.Приема отчет - сметка  за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2022г., съгласно Приложение №7.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/   

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 338/13.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма и разчетите за приходи и разходи на община Несебър за 2023 г.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 946

На основание  чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА , във връзка  чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. , Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г., Общински съвет – Несебър одобрява следните промени по приходната и разходната част на разчета на  Община Несебър за 2023г., както следва:

1.Завишава плана на приходите  на Община Несебър, както следва:

 •  по §1304 – с 1 550 000лв.

2.Завишава плана на разходите с 1 550 000, както следва:

 2.1.  Общински съвет – Несебър одобрява  промяна на капиталовата програма на Община Несебър , която се завишава с 1 550 000лв. , както следва:

дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

714/§5202

Спортна зала  в УПИ VI-общ., кв. 403 по плана на к.к.Слънчев бряг - запад

2 930 000

3 010 000

-80 000

2

606/§5206

Изграждане на улица между квартали 3101, 3102, 3301, 3302, 3401, 3403, 3405 и 3502 /от о.т. 46 до о.т.335/ по плана на КК „Слънчев бряг-Запад

2 100 000

1 985 000

115 000

3

619/§5206

Разширение  от о.т.22 до о.т.41по ул."Първа" гр.Несебър

2 200 000

1 900 000

300 000

4

619/§5203

Подмяна на съоръжения на детска площадка  в ПИ 51500.502.15 на ул. „Струма“- гр.Несебър

50 000

53 000

-3 000

5

619/§5203

Подмяна на съоръжения на детска площадка  в ПИ 51500.502.413 в кв."Младост"- гр.Несебър

30 000

15 000

15 000

6

619/§5203

Подмяна на съоръжения на детска площадка  в ПИ 51500.502.341 между ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Раковска“ гр. Несебър

40 000

42 000

-2 000

7

866/§5203

Поставяеми съоръжения за пазар в кв.Младост

120 000

210 000

-90 000

8

311/§5203

Подмяна на детски съоръжения за игра в двора на ДГ "Слънце" к.к.Сл. бряг-запад

150 000

80 000

70 000

9

322/§5100

Основен ремонт на  спортно игрище в ОУ гр.Свети Влас

320 000

550 000

-230 000

10

714/§5203

Подмяна на уреди за фитнес на открито гр.Обзор

30 000

22 000

8 000

11

619/§5206

Подпорна стена в двора на ОУ  "Св.Св.Кирил и Методий"  към ул."Трети март" гр.Обзор

90 000

125 000

-35 000

12

619/§5100

Основен ремонт на детски площадки в крайморски парк в с.Равда

100 000

90 000

10 000

13

606/§5206

Реконструкция на ул. Македония с.Равда

666 000

819 000

-153 000

14

604/§5206

Улично осветление на западна алея на път IV-90046/ от ПИ 39164.13.48 до ПИ 39164.502.2/, с. Кошарица, община Несебър

300 000

380 000

-80 000

15

619/§5206

Велоалея  южно от третокласен път ІІІ – 9061 / к.к. Слънчев бряг –с. Тънково

800 000

860 000

-60 000

16

604/§5206

Изграждане на ново улично осветление в ПИ 11538.4.66 по КК на гр.Свети Влас, между о.т.52 и о.т.96

0

110 000

-110 000

17

604/§5206

Изграждане на ново улично осветление в ПИ 11538.502.273, ПИ 11538.502.278, ПИ 11538.502.281, ПИ 11538.502.282 по КК на гр.Свети Влас, ул."Ясен" между о.т.74, 75, 76, 77, 78

0

190 000

-190 000

18

604/§5206

Улично осветление на велоалея южно от третокласен път ІІІ – 9061 / к.к. Слънчев бряг –с. Тънково

0

650 000

-650 000

18

311/§5203

Слънцезащитни съоръжения за детски площадки ДГ“Яна Лъскова“

0

30 000

-30 000

19

311/§5203

Слънцезащитни съоръжения за детски площадки ДГ „Моряче“

0

30 000

-30 000

20

122/§5219

Направа на склад за инвентар с.Гюльовца

0

30 000

-30 000

21

604/§5309

Проект улично осветление на  велоалея от  КК Слънчев бряг до ПИ 51500.57.53, землище Несебър

0

17 500

-17 500

22

714/§5309

Проект за основен ремонт на съществуваща площадка за спорт на открито в ПИ 61056.65.17 по плана на с.Равда, гр.Несебър

0

15 000

-15 000

23

619/§5309

Проект за авариен ремонт на подпорна стена на ул. „ Първи май“ № 3 и 5, с.Кошарица

0

36 000

-36 000

24

619/§5309

Проект укрепване на крайбрежна ивица от южна част на ПИ № 61056.502.515, землище с. Равда до ПИ № 51500.510.72, землище гр. Несебър

0

1 000

-1 000

25

603/§5309

Проект за отводняване ул. мрежа м. Инцараки

0

20 000

-20 000

26

604/§5309

Проект за улично осветление на ул. Искър, с. Равда

0

6 000

-6 000

27

604/§5309

Проект за улично осветление на ул. Дунав, с. Равда

0

6 000

-6 000

28

604/§5309

Проект за улично осветление  на ул. Резвая, с. Равда

0

4 500

-4 500

29

619/§5309

Проект за изграждане на пешеходни платна, велоалея и укрепване на съществуващ водосток, преминаващ над дерета – ПИ 39164.23.7 и ПИ 39164.502. 351 в землището на с. Кошарица, община Несебър

0

36 000

-36 000

30

122/§5203

Метален парапет Кметство Свети Влас

0

9 000

-9 000

31

714/§5309

Преработка на проект за закрит плувен басейн в кв.Черно море гр.Несебър

0

6 000

-6 000

32

604/§5309

Проект за улично осветление на  ул. Камчия, с. Равда

0

5 000

-5 000

33

619/§5206

Подпорна стена на ул."Дунав" гр.Обзор

21 300

25 300

-4 000

34

122/§5100

Основен ремонт на покривно пространство  на сграда „Сочи“ гр.Несебър

0

50 000

-50 000

35

622/§5203

Поливни системи Община Несебър

36 000

60 000

-24 000

36

619/§5206

Строителни надзори

0

30 000

-30 000

37

311/§5206

Проект за ремонт на покрив на ДГ „Моряче“ , в ПИ 51500.503.102, УПИ І – общ., кв. 9а, ж.к. „ Черно море“ Несебър

0

10 000

-10 000

38

311/§5206

Проект за комбинирано спортно игрище в двора на ОДС „Моряче“,  в ПИ 51500.503.102, УПИ І – общ., кв. 9а, ж.к. „ Черно море“   Несебър

0

10 000

-10 000

39

714/§5203

Машина за поддържане на тревни площи на стадион в гр.Свети Влас

0

5 000

-5 000

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/   

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА  И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 339/13.06.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 947

На основание  чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка  чл.24а, ал.11и ал.12 от Закона за автомобилни превози, Общински съвет – Несебър определя следните минимални и максимални цени за километър пробег за таксиметров превоз на територията на Община Несебър:

      1.Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег 

       -дневна тарифа -2.50лв/км.

     2. Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег 

    -нощна тарифа-2.50лв/км.

  3. Максимална  цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег 

     -дневна  тарифа-4.50лв/км

  4. Максимална  цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег 

     - нощна тарифа-5.00лв/км

Поради необходимостта от защита на важни обществени интереси, свързани с осигуряване на възможност за извършване на таксиметров превоз на пътници в съответствие с определените с настоящото решение цени, предвид началото на летния сезон, Общински съвет – Несебър, на осн. чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Предложение вх.№ 276/02.05.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.36.28, м. „Над селото“, землище с.Тънково.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 948

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.36.28, м.“Над селото““, землище с.Тънково от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане „За жилищно строителство“, установяване устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Кпл.≤ 70%, Кинт.≤ 2,0, Нкорниз≤ 12.0 и минимално озеленяване 30% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта за ПУП-ПЗ.

      Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Предложение вх.№ 313/30.05.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ III (ПИ с идентификатор 53045.502.41 по КК) кв.7 по плана на гр.Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 949

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП – ПРЗ  по реда на чл. 134 ал.2 т. 6  от ЗУТ касаеща промяна устройствената зона на имота  от „Жм“ на „Жс“ като се запазва отреждането за „ Жилищно застрояване“ и начина на застрояване „свободно“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤60%, Кинт. ≤1,80, минимално озеленяване ≤  30% и максимална височина на застрояване се променя от 10м.на 10.50м.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/   

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 314/30.05.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VIII – 71 (ПИ с идентификатор 53045.501.107 по КК) кв.8 по плана на гр.Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 950

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП – ПРЗ за УПИ VIII-71 (ПИ с идентификатор 53045.501.107 по КК) в кв. 8 по плана на гр.Обзор, община Несебър, касаещо привеждане на уличната и северозападната вътрешна регулационна линия на УПИ VIII -71 по имотна граница по одобрена кадастрална карта на ПИ 53045.501.107. С изменението 16.95 кв.м. от УПИ IX-72 се придават към нов УПИ VIII -107 и  33кв.м. от ул. „ Кокиче“ . Към площа на ул. „Места“ се предават 8.25кв.м. от бивш УПИ VIII-71. Предлага се промяна устройствената зона на имота  от „Жм“ на „Жс“ като се запазва отреждането за „ Жилищно застрояване“ и начина на застрояване „свободно“- основно застрояване и се предвижда допълващо застрояване на северозападната граница  и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤60%, Кинт. ≤1,20, минимално озеленяване ≤ 40% и максимална височина на застрояване Н ≤12м.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/   

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 315/30.05.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV (ПИ с идентификатор 53045.501.236 по КК) кв.32 по плана на гр.Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 951

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП – ПРЗ за УПИ IV (ПИ с идентификатор 53045.501.236 по КК) в кв. 32 по плана на гр.Обзор, община Несебър, заданието предвижда провеждане на регулационната линия между УПИ ІV и УПИ V-общ. по съществуващата кадастрална граница, при което 44кв.м. от УПИ ІV се придават към УПИ V-общ.  УПИ ІV става на площ от 397 кв.м., а УПИ V-общ. става на площ 558 кв.м.

Съгласно Акт за частна общинска собственост №5431 от 22.05.2013г.  УПИ V е актуван с площ по кадастрална карта а именно 566 кв.м.  Същото се отнася и за УПИ ІV, който възложителя притежава по кадастрална карта.

Предвид горното не се налага разпоредителни действия с частна общинска собственост.

С изменението на ПУП-ПЗ за УПИ ІV се предвижда промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, без промяна отреждането на имота-„за жилищно строителство“. Повишават се максималната височина на застрояване от Н ≤10м. на Н≤12м.,Плътността на застрояване от 45% на 70%, Кинт от 1,20 на 2,00 и се намалява процента на озеленяване от 40% на 30%.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/   

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 332/12.06.2023 г. от Николай Димитров –кмет на община Несебър, относно удължаване на срока за продажба на дърва за огрев на лица над 75 годишна възраст.

Общинският съвет с 12 гл. „за” от гласували 12 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 952

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във вр. с чл. 7, ал. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), Общински съвет – Несебър изменя предвидените в абзац IV, т. 1, подт. 1.1 и т. 3 на Решение №795 от Протокол №31/05.12.2022 г. срокове за продажба на дърва за огрев, като същите придобиват следната редакция:

 1. подточка 1., на т. 1:

„Свободна продажба на дърва за огрев може да се извърши от 1 септември 2023 г. до изчерпване на предвидените за годината количества;

 1. т. 3:

„За лица на възраст над 75 години, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Несебър, до 8 пр.куб.м и със срок на фактуриране до 30 септември 2023 г. и до изчерпване на предвидените за годината количества, единична цена за продажба на дърва за огрев за един пространствен кубик е 45 лв. без ДДС или 54 лв. с ДДС;

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 333/12.06.2023 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема изработена по реда на Наредба №2  - за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 12 гл. „за” от гласували 12 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 953

На основание  чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет -Несебър приема  и съгласува приложената допълнителна  схема№27/2023г. За места за разполагане на маси и столове в ПИ 51500.501.452 (пред ЗБО в УПИ І-общ. кв.105) за гр.Несебър-стар град /общо 1 схема/

            Схемата е неразделна част от  решението.

Схема №27/2023 г.

     

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 334/12.06.2023 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции за гр.Несебър – стар град, община Несебър за 2023 г. изработени по реда на чл.17, ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет-Несебър.

Общинският съвет с 12 гл. „за” от гласували 12 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 954

На основание  чл. 17, ал.4 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти-рекламно-информационни и монументално-декоративни  елементи  на територията на община Несебър, Общински съвет- Несебър, съгласува допълнителна скица  с позиции №33/2023г.- за слънцезащитно съоръжение на площ от 32 кв.м. в ПИ 51500.501.452 пред ЗБО в УПИ І-общ. кв.105

            Скицата с позиции е неразделна част от  решението.

Скица №33/2023 г.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 335/12.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация на к.к. „Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ  I – 660, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.101 в кв.404 по плана на к.к. „Слънчев бряг-Запад“.

Общинският съвет с 12 гл. „за” от гласували 12 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 955

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ и във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-660, поземлен имот с идентификатор №51500.508.101 в кв. 404 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който се променя отреждането на имота от „За търговско-административна сграда“ в „За жилищни сгради“ и устройствената зона от „Ок“ на „Жс“, като конфигурацията, площта, устройствените показатели и устройствената зона за имота се запазват, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 337/13.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линеен обект: „Кабели НН от ел. табло в ПИ 73571.501.486 по КК на с.Тънково до ГРТ на ФЕЦ в ПИ 73571.31.33 по КККР на с.Тънково, м.“Бабини драки“. На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ

Общинският съвет с 11 гл. „за” от гласували 11 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 956

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.5 от протокол №5 от заседание на ОЕСУТ проведено на 07.06.2023г., здравно заключение изх.№ РД- 259-112/18.05.2023г. от МЗ РЗИ Бургас, Решение №БС-86-ЕО/ 07.04.2023г. от РИОСВ-гр.Бургас; Съгласувателно становище изх.№95-Е-650/24.04.2023г. от „БТК”ЕАД; Писмо изх.№ ТД-1158-1/ 25.04.2023г. от „ВиК“ ЕАД- гр.Бургас и всички останали документи по преписката Общински съвет -  Несебър ОДОБРЯВА: ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Кабели НН от ел. табло в ПИ 73571.501.486 по КК на с.Тънково до ГРТ на ФЕЦ в ПИ 73571.31.33 по КККР на с.Тънково, м.“Бабини драки“.

 Видно от проекта, дължината на кабелното трасе е 184,64м.

 Предмет на настоящият парцеларен план е частта от трасето попадаща извън регулацията, а именно 82,70м.

Трасето на кабелите НН започва от ново ТЕПО в ПИ 73571.501.486, преминава през ПИ 73571.501.11 и ПИ 73571.501.13 (урбанизирани територии- като трасето в тези имоти не е част от настоящия ПУП-ПП), ще премине през ПИ 73571.31.12 – за селскостопански, горски, ведомствен път, през ПИ 73571.31.14- урбанизирана територия (трасето в този имот не е част от ПУП-ПП), продължава в ПИ 73571.31.53- за селскостопански, горски, ведомствен път и стига до ГРТ в ПИ 73571.31.33- за ФЕЦ, като кабелът е положен в изкоп с дълбочина 0,8м. и ширина- 0,4м.

Площите с ограничение са 165,40кв.м., като 64,27 попадат в ПИ73571.31.12 и 101,13 кв.м. в ПИ 73571.31.53.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 351/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, а именно „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“ по кадастралната карта на с.Баня и с.Емона, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 12 гл. „за” от гласували 12 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 957

На основание  чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА,  като съобрази мотивите изложени в докладната на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, а именно „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“ по кадастралната карта на с. Баня и с. Емона. Трасето на оптичната кабелна линия ще преминава през следните поземлени имоти: ПИ 02703.37.34 е с площ 5182 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, ПИ 02703.41.112 с площ 21130 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, ПИ 27454.23.68 с площ 9547 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, ПИ 27454.25.51 с площ 12008 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, ПИ 27454.45.14 с площ 36743 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, ПИ 27454.33.34 с площ 19833 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, ПИ 27454.14.91 с площ 12734 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, ПИ 27454.33.154 с площ 28586 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска територия“ и начин на трайно ползване „Широколистна гора“, общинска собственост, ПИ 27454.33.23 с площ 429149 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост и ПИ 27454.45.8 с площ 5750732 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“ и начин на трайно ползване „Широколистна гора“, общинска собственост.

В ПИ 02703.37.34 попадат 80 м. и се създават площи с ограничение 32 кв.м., ПИ 02703.41.112 попадат 1489 м. от трасето и се създават площи с ограничение 595,60 кв.м., в ПИ 27454.23.68 попадат 227 м. от трасето и се създават площи с ограничение 90,80 кв.м., в ПИ 27454.25.51 попадат 998 м. от трасето и се създават площи с ограничение 399,20 кв.м., в ПИ 27454.45.14 попадат 3117 м. от трасето и се създават площи с ограничение 1246,80 кв.м., в ПИ 27454.33.34 попадат 1203 м. от трасето и се създават площи с ограничение 481,20 кв.м., в ПИ 27454.14.91 попадат 1717 м. от трасето и се създават площи с ограничение 686,80 кв.м., в ПИ 27454.33.154 попадат 56 м. от трасето и се създават площи с ограничение 22,40 кв.м., в ПИ 27454.33.23 попадат 1313 м. от трасето и се създават площи с ограничение 525,20 кв.м. и в ПИ 27454.45.8 попадат 258 м. от трасето и се създават площи с ограничение 103,20 кв.м.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 352/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ XI  - 374, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.88, УПИ XII – 373, УПИ XVI – 373, УПИ XVII – 373, УПИ XVIII – 373 и тупик, заедно представляващи поземлен имот с идентификатор № 51500.507.87 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3903 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-Запад“.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 958

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ ХI-374, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.88, УПИ ХII-373, УПИ ХVI-373, УПИ ХVII-373, УПИ ХVIII-373 и тупик, заедно представляващи поземлен имот с идентификатор №51500.507.87 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3903 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с който проект УПИ ХII-373 е с площ 578 кв.м., УПИ ХVI-373 е с площ 578 кв.м., ХVII-373 е с площ 578 кв.м., УПИ ХVIII-373 e с площ 578 кв.м. и тупик с площ 110 кв.м., всичките заедно представляващи поземлен имот с идентификатор №51500.507.87 с площ 2422 кв.м. и УПИ ХI-374 /ПИ 51500.507.88/ с площ 1850 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ ХI-87,88 с площ 4272 кв.м., с отреждане „За жилищна сграда и КОО“, в устройствена зона „Ок“ и следните устройствени показатели за УПИ ХI-87,88: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50 %, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Предложение вх.№ 353/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.65.1, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 959

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.65.1 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Чатал тепе“, целият с площ 4377кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване-„Друг вид нива“, който план касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За търговия със складове, ЗОХ, битови и банкови услуги, офиси и озеленяване“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.65.1: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤1,5, Нкорниз≤ 15м и минимално озеленяване≤  50%, и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 354/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к.“Слънчев бряг-Запад“ в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.6103 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, по смисъла на чл.135а от ЗУТ.

Общинският съвет с 12 гл. „за” и 1 глас «против» от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 960

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, по смисъла на чл. 135а от ЗУТ, с който проект се преместват линиите на застрояване както следва: северната на 3 м. от уличната регулационна граница и западната да следва уличната регулационна граница. Така преместените линии на застрояване осигуряват необходимото отстояние през улица по-голямо от Нкорниз, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 355/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ I – 596, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.457 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.1505 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-Запад“.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 961

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява  проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-596, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.457 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1505 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ I-596 /ПИ 51500.507.457/ с площ 1991 кв.м. се разделя на новообразувани УПИ I-702 с площ 460,25 кв.м., УПИ VI-703 с площ 460,25 кв.м., УПИ VII-704 с площ 610,25 кв.м. и УПИ VIII-705 с площ 460,25 кв.м., всичките с отреждане „За курортно-рекреационна дейност“, в устройствена зона „Ок“, със следните действащи устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 12 м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 356/15.06.2023 г. от инж.Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“, относно решение за одобряване на ПУП – План схема за играждане за обект: „Кабел 0,4 kV за ПИ 73571.87.215 по ККР на с.Тънково, м.“Дядо Ивановата чешма“.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 962

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ Общински съвет Несебър ОДОБРЯВА: ПУП – план схема за изграждане за обект:Кабел 0,4кV за ПИ 73571.87.215 по ККР на с.Тънково, м.“Дядо Ивановата чешма“ 

Новопроектирания кабел започва от БКТП „Тънково-1“ в ПИ 73571.501.411, минава на юг в западния край на ПИ с идентификатор 73571.501.455 , вид територия „Урбанизирана“ и НТП „За първостепенна улица“ на средно разстояние 2,0м. от границите на имотите, продължава на юг в източния край на ПИ с идентификатор 73571.47.21, вид територия „Територия на транспорта“ и НТП „За местен път“ на минимално разстояние 1,50м. от границите на имотите и достига до ПИ 73571.87.215.

Дължината на целия кабел е 354м.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 367/22.06.2023 г. от Виктор Борисов зам.кмет на община Несебър, относно поемане на разходи за издръжка на двама командировани полицаи от Република Полша.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 963

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Общински съвет – Несебър дава съгласие да се изразходят средства в размер до 4 000 лв. от дейност 239, Други дейности по вътрешната сигурност за поемане разходите по издръжка на двама командировани полицаи от Република Полша.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/   

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 369/22.06.2023 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно приемане на Краткосрочна (2023-2025 г.) и Дългосрочна (2023-2032 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 964

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергия от възобновяеми източници и биогорива, предлагам Общински съвет - Несебър приема:

 1. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023 – 2025 г.
 2. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023 – 2032 г.
 3. Възлага на Кмета на Община Несебър осъществяване на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 373/26.06.2023 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно допълнително възнаграждение за второ тримесечие на 2023 г. на кмета на общината и кметовете на населени места.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 965

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал.5 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, и чл.24 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, Общински съвет - Несебър одобрява на кмета на Община Несебър и на кметовете на населени места в Общината за постигнати резултати за второто тримесечие на 2023 г., суми в размер на 520 лева, както следва:

                      

Кмет на община Несебър

520

Кмет на кметство гр. Обзор

520

Кмет на кметство гр. Св. Влас

520

Кмет на кметство с. Равда

520

Кмет на кметство с. Оризаре

520

Кмет на кметство с. Гюльовца

520

Кмет на кметство с. Кошарица

520

Кмет на кметство с. Тънково

520

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР:  Р. КУЛЕВ

                                                                                                                        

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия