За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 35/18.02.2019 г.

 

1. Предложение вх.№ 115/11.02.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

2. Докладна записка вх.№ 110/08.02.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2019 г.

3. Докладна записка вх.№ 099/05.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

   4. Докладна записка вх.№ 105/08.02.2019 г. от Дочка Петрова Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за второ шестмесечие на 2018 г. на кмета на общината и на кметовете на населени места.

   5. Докладна записка вх.№ 113/11.02.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

   6. Докладна записка вх.№ 116/11.02.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно допълнително възнаграждение на служители за работата им по проект "Обществена трапезария".

 7. Докладна записка вх. № 104/07.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г. и утвърждаване на правила за ползване.

   8.Докладна записка вх. № 106/08.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот, находящ се на първи етаж в сграда бивш Търговски център „Сочи“, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр. Несебър, на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество на несебърските художници.

   9. Докладна записка вх. № 107/08.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на спогодба за разваляне на договор за отстъпено право на пристрояване.

10.Докладна записка вх. 108/08.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение по чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на 352/500 кв.м. ид.ч. от УПИ ІХ в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, ПИ с кадастрален идентификатор 51500.506.657 по КК на гр. Несебър.

  11. Докладна записка вх. № 111/11.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти, поради отпаднало предназначение, в кв.55 по плана на гр. Несебър.

12. Докладна записка вх.№ 063/22.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.204.231 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, по реда на Закона за горите, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

  13. Докладна записка вх.№ 070/24.01.2019 г. от Николай Кирилов Димитров-кмет на Община Несебър, относно възстановяване на горски заслон.

14.Докладна записка вх.№ 124/14.02.2019 г. от Димитрина Димитрова – директор на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

15. Докладна записка вх.№ 128/15.02.2019 г. от Петър Тодоров – общински съветник и председател на временната комисия, определен с решение № 888 от протокол № 32/19.11.2018 г. на Общински съвет – Несебър.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 110/08.02.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2019 г.

Общинският съвет с 18 гл. «за»  от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 981

На основание чл.26а  от  Закона за народните читалища и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

 1. Утвърждава културни календари на читалищата в Община Несебър за 2019 година – НЧ „Яна Лъскова 1905“ – гр.Несебър, НЧ „Зора – 1928“ – с. Оризаре, НЧ „Пробуда – 1938“ – гр. Св. Влас, НЧ „Саморазвитие – 1950“ – с. Тънково, НЧ „Гоце Делчев – 1943“ – с. Равда, НЧ „Изгрев 1927“ – гр, Обзор, НЧ „Светлина 1928“ – с. Гюльовца, НЧ „Светлина 1928“ – с. Кошарица, НЧ „Г.С.Раковски 2013“ – с. Раковсково и НЧ „Пробуда 2016“ – с. Баня, неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Предложение вх.№ 115/11.02.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Общинският съвет с  гл. 18 гл. «за»   от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 982

На основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър  отпуска средства за нуждите на сдруженията с нестопанска цел, развиващи дейности на територията на община Несебър, както следва:

1.  „Дружество на инвалидите Обзор” – гр. Обзор – 4 000 лв.

2.  СНЦ „БЧК» – Филиал - Несебър – 6 000 лв.

3.   СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – гр. Несебър – 6 000 лв.

4.   „МКББ Тодор Александров” – гр. Несебър – 3 000 лв.

5.  СНЦ ”Вардарско слънце” – гр. Несебър – 3 000 лв.

6.  Клуб художествена гимнастика „Черноморец” – гр. Бургас,  – 3 000 лв.

7.  „Общинска организация на съюза на инвалидите” - Несебър – 7 000 лв.

8.  Гръцко Дружество  „Месамбрия” гр. Несебър – 3 000 лв.

9.  Демократичен съюз на жените – Несебър – 2 000 лв.

10. Гражданско сдружение на жените от Община Несебър – 2 000 лв.

11.  Общински театър - Несебър – 2000 лв.

12. Ловно-рибарско дружество  „Несебър” – 10 000 лв.

13. Ловно-рибарско сдружение „Балкан - 2012” – 10 000 лв.

14. СНЦ  «Дамски клуб - Несебър» - гр. Несебър – 4 000 лв

15. «Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър» - гр. Несебър – 2 000 лв.

16. «Движение на жените от община Несебър»  - 2 000 лв.

17. СНЦ «Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър» – 2 000 лв.

18. Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор – 4 000 лв.

19. Общинска организация Движение Русофили – Несебър – 2 000 лв.

20. Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ - 1 000 лв.

21. НПО «Авигея Шаама» - 4 000 лв.

22. СНЦ «Клуб ветерани Обзор» - 3 000 лв.

23. Сдружение с нестопанска цел «Делфин Обзор» - гр. Обзор - 4 000 лв.

24. «Терпсихора» - танцово студио «Импулс» - гр. Свети Влас – 3 000 лв.

25. Асоциация „Деметра“ – 5 000 лв.

                                                                                           Общ размер: 115 000 лв.

            II. Резервен фонд в размер на 5 000 лв. /пет хиляди/ лева, с които средства могат да бъдат финансирани сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на общината, извън посочените в т. I  от 1 до 25, след изрично решение на общинският съвет.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 099/05.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Общинският съвет с 18 гл. «за»  от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 983

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1. Общински съвет - Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за финансиране от ПУДООС на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в м. „Балабана“ в землището на гр. Обзор, Община Несебър“.

2.Общински съвет - Несебър дава съгласие при одобрение на проекта Община Несебър да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от ПУДООС.

3.Предвид препоръката за предприемане на действия в спешен порядък, на основание чл. 60 от АПК, се допуска предварително изпълнение на Решението.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 105/08.02.2019 г. от Дочка Петрова Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за второ шестмесечие на 2018 г. на кмета на общината и на кметовете на населени места.

Общинският съвет с 18 гл. «за»  от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 984

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, одобрява на кмета на Община Несебър и на кметовете на населени места в Общината, за постигнати резултати за второто шестмесечие на 2018 г., суми в размер на 260 лева, както следва:

           

Кмет на община Несебър

260

Кмет на кметство гр.Обзор

260

Кмет на кметство гр.Св.Влас

260

Кмет на кметство с.Равда

260

Кмет на кметство с.Оризаре

260

Кмет на кметство с.Гюльовца

260

Кмет на кметство с.Кошарица

260

Кмет на кметство с.Тънково

260

Кмет на кметство с.Баня

260

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 113/11.02.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

Общинският съвет с 18 гл. «за»  от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 985

На основание чл.21 ал.23 от ЗМСМА във връзка с чл.14 и чл.15 ал.4  от  Наредба № 20  за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове  в Община  Несебър и  като взе  предвид  направените предложения  от комисията по реда  на чл.15 ал.5  на същата Наредба, Общински съвет - Несебър      

             І. Утвърждава общ размер на субсидията за ОФК „Несебър”, съобразно чл.14 от Наредбата, в размер на 550 000 /петстотин и петдесет хиляди/ лева, от които 110 000 /сто и десет хиляди/ лева за Детско юношеската школа към ОФК  «Несебър».

            ІІ. Утвърждава средства в общ размер на 371 500 /триста седемдесет и една хиляди и петстотин/ лева, съобразно получените точки  на спортните клубове, съгласно чл.15 ал.3 от Наредба № 20 за условията,  реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община  Несебър, които се разпределят, както следва: 

1. Ф.К „Устрем”  с. Тънково – 12 точки /чл.15, ал.1 т.2 - 10т. и т.4 - 2т./ - 6 000 лв.

2. Ф.К „Свети Влас” - 12 точки /чл.15, ал.1  т.2 - 10т. и т.4 – 2т./ - 6 000 лв.

3. Ф.К „ Черноморски спортист” гр. Обзор - 52 точки /чл.15, ал.1 т.1 - 10т., т.2 - 10т., т.3 – 20т. и т.4 - 12т./ - 26 000 лв.

4. Ф.К „ Черноморец” гр. Несебър – 12 точки /чл.15, ал.1 т.2 - 10т. и т.4 – 2т./ - 6 000 лв.

5. Ф.К „ Равда” - 24 точки /чл.15, ал.1 т.2 - 10т.,  т.3 – 4т. и т.4 – 10т./ - 12 000 лв.

6. Спортен Клуб „ Бушидо” – 80 точки / чл.15, ал.1 т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т. и т.4 – 20т./ - 40 000 лв.

7. „ Уиндсърф клуб Обзор” – 7 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 7т. /  - 3 500 лв.

8. СК по водни спортове „Месембрия” – 30 точки / чл.15, ал.1,т.2 – 10т., т.4 – 20т./ -15 000 лв.

9. ОМК „ Несебър 2000” – 100 точки / чл.15, ал.1, т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т., и т.4 - 40т. / - 50 000 лв.

10. Фехтовален клуб Несебър – 20 точки / чл.15, ал.1, т.2 - 10т. и т.3 - 10т. / - 10 000 лв.

11. „Несебър Мото” – 24 точки / чл.15, ал.1, т.1 – 4т., т.2 – 10т. и т.4 – 10 т./ - 12 000 лв.

12. Колоездачен клуб Несебър – 60 точки / чл.15,ал.1 т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т./ - 30 000 лв.

13. „Яхт и сърф клуб Несебър 2009” – 40 точки / чл.15, ал.1, т.1 - 10т., т.2 – 10т., т.3 - 20т. / - 20 000 лв.

14. Клуб по спортни танци „Несебър” – 40 точки / чл.15,ал.1,т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 14т. и т.4-6т. / - 20 000 лв.

15. Мото клуб „Обзор” – 10т. – /чл.15,ал.1, т.1 - 2т., т.2 - 8т./ - 5 000 лв.

16. Клуб по подводен риболов – 30т. – /чл.15, ал.1, т.1 - 10т., т.2 – 10т. и т.3 – 10т./ - 15 000 лв

17. „ Несебър Яхт Клуб” – 10 точки / чл.15,ал.1, т.2 - 10т./ - 5 000 лв.

18. СК Баскетбол – 70т. / чл.15,ал.1, т.1 – 10, т.2 – 10т.,- т.3 – 40т. и т.4 – 10т./ - 35 000 лв.

19. СК по художествена гимнастика – 12т. /чл.15,ал.1, т.2 – 6т. и т.3 – 6т./ - 6 000 лв.

20. СК Киокушинкайкай - 14 т. / чл.15, ал.1  т.1 - 4т. и т.2 – 10т. / - 7 000 лв.

21. Сентоки „Обзор” – 14 точки /чл.15, ал.1, т.1 – 4 и  т.2 – 10т./ - 7 000 лв.

22. Клуб по бойни спортове  - 10 т. /чл.15, ал.1  т.2 – 5т. и т. 4 – 5 т./ - 5 000 лв.

23. ФК „Атлетик-2014“ - 20 точки /чл.15, ал.1  т.3 – 20т./ - 10 000 лв.

24. Тенис клуб „Егалите“ – 10 точки / чл.15, ал.1, т.2-10т./ - 5 000 лв.

25. Стрелкови клуб – 20 точки /чл.15, ал.1, т.1 – 10т., т.2 - 10т./ - 10 000 лв.

26. Клуб „Лека атлетика“ – 10 точки /чл.15, ал.1, т.2 – 10т./ - 5 000 лв.

III. Дава съгласие да бъде отпусната допълнителна целева субсидия на „ОМК – Несебър” за организиране на международна регата „Купа Несебър – 2019” в размер на 15 000 лв.

IV. Одобрява останалата сума в размер на 13 500 лв. да бъде заделена за резерв за целево финансово подпомагане на спортни клубове през годината, като се ползва приоритетно за финансиране организирането на спортни прояви на национално и международно ниво на територията на община Несебър.

            На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта за започване на подготовка на спортните клубове за участие в предстоящи състезания, допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 116/11.02.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно допълнително възнаграждение на служители за работата им по проект "Обществена трапезария".

Общинският съвет с 18 гл. «за»  от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 986

1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър дава съгласие да се изплати допълнително възнаграждение на служители посочени в списъкът, неразделна част от решението за работата им по проект,” Обществена трапезария„ както следва: по 1 /един/ час за всеки отработен ден в размер на 3,37 лв. /три лева и 37 стотинки/ по часова ставка от минималната часова работна заплата  - ПМС №320/20.12.2018 г.

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх. № 104/07.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г. и утвърждаване на правила за ползване.

Общинският съвет със 17  гл. «за» и 1 гл. «против»  от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 987

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър:

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г. - Приложение 1.

2. Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите от Приложение 1 да бъдат  предоставени за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, а свободните  пасища от ОПФ,  по приложение 1, които са останали неотдадени след приключване по процедурите по чл. 37и от ЗСПЗЗ да се ползват за общо ползване за паша от общоселските стада безвъзмездно.

3. Договорите за наем се сключват за срок от 5 /пет/ стопански години.

4. Приема  Правила  за  ползване  на  общинските   пасища, мери и ливади - Приложение №2.

5. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя годишна наемна цена и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища и мери  от ОПФ на Община Несебър за стопанската 2019-2020г. – в размер на 7лв./дка без ДДС и годишна наемна цена и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем за индивидуално ползване на ливади от ОПФ на Община Несебър за стопанската 2019-2020г. - в размер на 8лв./дка.

 6. Стъпка за наддаване при провеждане на  търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 0.30лв. за 1/един/ декар.

 7. Определя имотите по Приложение 3 за общо ползване за стопанската 2019/2020 година.

8. Пасищата, мерите  и ливадите от ОПФ на Община Несебър обявени за общо ползване в Приложение 3 да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

9. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г., като в раздел ІІІ точка Д подточка Д2: „Имоти, които могат да бъдат предоставени под наем за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни“ се допълва с имотите посочени в Приложение №4.

10. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх. № 106/08.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот, находящ се на първи етаж в сграда бивш Търговски център „Сочи“, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр. Несебър, на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество на несебърските художници.

Общинският съвет с 18 гл. «за»  от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 988

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от ПРПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на Сдружение „Дружество на Несебърските художници”, вписано в регистъра на ЮЛНСДОП към Министерството на правосъдието под №20130215005, съгласно Удостоверение №005/15.02.2013 г./, регистрирано по ф.д. № 2186 по описа на БОС за 2005 г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул.”Месамбрия” №20, представлявано от  Румяна Иванова Йоргова - председател на Управителния съвет, Булстат 102931653 - общински имот, представляващ: Художествена галерия на площ от 50.42 кв.м, от които 7.40 кв.м – склад, находящ се на първи етаж в сграда бивш Търговски център ”Сочи” с идентификатор 51500.501.408.1.по КК на гр. Несебър, находяща се в УПИ І, кв.45 по плана на гр. Несебър – стара част, АОС № 944/02.02.2001 г., срещу месечна наемна цена в размер на 97.37 лв. /деветдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър.”

               /Списъкът  с поименното  гласуване е неразделна част  от  настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 107/08.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на спогодба за разваляне на договор за отстъпено право на пристрояване.

Общинският съвет с 18 гл. «за»  от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 989

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.365 от ЗЗД, Общински съвет – Несебър одобрява представеният  проект за Спогодба между община Несебър и Христо Димитров Грудев и Живка Стоянова Грудева и двамата от гр. Несебър, за разваляне на договор № 133/19.09.2008 г., вписан в службата по вписвания под № 257, т.ІІ /23.09.2008 г. за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка със застроена площ 28,50 кв.м. към тавански апартамент № 3 на кота + 14,25 на сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.70.1 по КК  на гр. Несебър в УПИ І-общ. в кв.87 по ЗРП на гр. Несебър-нова част и упълномощава кмета на община Несебър да я подпише, като разходите по вписване на Спогодбата да са за сметка на Христо Димитров Грудев.

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. 108/08.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение по чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на 352/500 кв.м. ид.ч. от УПИ ІХ в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, ПИ с кадастрален идентификатор 51500.506.657 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 990

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 във връзка с чл.66 от Закона за собствеността, Общински  съвет-Несебър изразява нежеланието си да закупи 352/500 кв.м. ид.ч. от УПИ IX в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, ПИ с кад. ид. 51500.506.657 по КККР на гр. Несебър, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“, отреден: „За търговия и офиси“ за сумата от  400 лева за кв.м. /четиристотин лева/ или обща стойност от 140 800 лева /сто и четиридесет хиляди и осемстотин лева/.         

/Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 111/11.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти, поради отпаднало предназначение, в кв.55 по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за»  от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 991

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС, следният общински поземлен имот, а именно: ПИ с идентификатор 51500.502.536 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 535 кв.м., с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, който съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1532/19.10.2018 г. е включен в площта на новообразувания УПИ XLIV –общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър, целия на площ от 5132 кв.м., отразен в кадастралната карта на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.882, с начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“.

2. На основание чл.6, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.3 от ЗОС, следният общински поземлен имот, а именно: 108 кв.м. от бивш УПИ XXXIX-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър,  които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1532/19.10.2018 г. се включват в площта на ПИ 51500.502.504 по КК на гр. Несебър, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото рвешение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 063/22.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.204.231 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, по реда на Закона за горите, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници, прие  следното

РЕШЕНИЕ № 992

1. Общински съвет Несебър, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по   чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.204.231 по КК на гр. Несебър, м. “Кокалу“, с трайно предназначение на територията - горска и начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, целият на площ от 2010 кв.м. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗГ и ЗУТ. С плана за регулация ПИ 51500.204.231 се предвижда да се урегулира в новообразуван УПИ XLІV в кв.55 по плана на гр. Несебър, на площ от 2010 кв.м., с отреждане „за здравен обект“. С плана за застрояване за новобразувания УПИ се установяват устройствена зона „Од” и устройствени показатели, както следва: Кплътност=20%, Кинтензивност=0,50, максимална етажност Н=7,50м. и минимално озеленена площ – 70%.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПРЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешениe,със следната забележка :

При  изработката на ПУП – плана за регулация да се предвиди транспортен и пешеходен свободен достъп до плажната ивица.     

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 070/24.01.2019 г. от Николай Кирилов Димитров-кмет на Община Несебър, относно възстановяване на горски заслон.

Общинският съвет с 18 гл. «за»  от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 993

           На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.58 ал.2 от Закона за горите, Общински съвет-Несебър дава съгласие за изграждане на обект по чл.54 ал.1 т.3 б.“Б“ от Закона за горите в отд.555“2“, землище с. Кошарица. Да се предприемат действия по възлагане на проектиране и последващо изграждане.

      / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от  настоящото решение/ 

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 124/14.02.2019 г. от Димитрина Димитрова – директор на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 994

 1. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г. като раздел ІІІ.А.т.1 „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем“ се допълва с имот с идентификатор 53045.502.222 по к.к. на гр. Обзор.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, от ЗУТ Общински съвет – Несебър утвърждава приложената скица-предложение за поставяне на атракционни съоръжения в имот, общинска собственост, част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв. м., находящ се в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор, поземлен имот с идентификатор 53045.502.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006 г. на изпълнителния директор на АК.
 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.67, ал. 1, във връзка с чл. 66, ал. 1 и чл. 15а, ал. 3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв. м., ситуирани по схема в югоизточната част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за атракционна дейност – детски комплекс – „Лунапарк” в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор при граници съгласно приложената скица-предложение, със собствени на наемателя атракционни съоръжения при следните условия:
 • Срок на договора – до 3 месеца за периода от 01.07.2019 г. до 14.09.2019 г.
 • Начална конкурсна наемна цена за целия период 6 000 /шест хиляди/ лева с ДДС, платима еднократно при сключване на договора за наем.
 • Специфични изисквания:
  1. Горната дейност да се извършва с технически изправни атракционни съоръжения;
  2. Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др./, удостоверяващи възможност за осигуряване на подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.
  3. Спечелилият конкурса е задължен, съгласно приложен договор, да извършва ежедневен технически преглед от механик на съоръженията с оглед безопасността на ползващите атракцията.
  4. Участниците да представят снимка на съоръженията, които ще използват.

Критериите за оценяване са:

 • К1 – Конкурсна цена – (К1уч./К1мах) х 80

Където К1уч. е цената, предложена от участника, К1мах е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 80.

 • К2 – Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на културните и спортни мероприятия на училището. (К2уч./К2мах) х 20 – оценена в лева.

Където К2уч. е предложената инвестиция от участника, К2мах е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

 • К3 – Активност на профила – Кандидатът да притежава опит в предлагането на атракционни услуги.
  • До 5 /пет/ години към момента на подаване на офертата – 5 точки;
  • До 10 /десет/ години към момента на подаване на офертата – 10 точки;
  • До 15 /петнадесет/ години към момента на подаване на офертата – 15 точки;
  • Над 15 /петнадесет/ години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К = К1 + К2 + К3

При равен брой точки се класира кандидатът, получил по-висока оценка по критерий К1.

Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответното петно.

 1. Упълномощава на Директора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор да определи останалите условия по провеждането на конкурса.
 2. Възлага на Директора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор провеждането на конкурса и сключването на договора със спечелилия кандидат.
 3. Преотстъпва пълния размер на приходите от наема по делегирания бюджет на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част  от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 128/15.02.2019 г. от Петър Тодоров – общински съветник и председател на временната комисия, определен с решение № 888 от протокол № 32/19.11.2018 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 995

            На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, срокът по т.2 от решение 888 от протокол № 32/19.11.2018 г. на Общински съвет – Несебър, в който да бъде представен доклад за правното и финансово състояние на ПФК „Несебър“ АД , да бъде удължен до 25.04.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

   

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия