За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 34/31.01.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Докладна записка вх.№ 026/15.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър.
 2. Докладна записка вх.№ 029/15.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 030/15.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на експертния съвет по реклама.
 4. Докладна записка вх.№ 044/17.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – м. май-м. декември 2018 г. включително.
 5. Докладна записка вх.№ 060/21.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 068/24.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвзмездно ползване на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Несебър на 1 брой лек автомобил, собственост на община Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 069/24.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ – гр. Несебър на 7 броя леки автомобили, собственост на община Несебър.
 8. Докладна записка вх.№ 038/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на МКБППМН, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Несебър за 2018 г.
 9. Докладна записка вх. № 058/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2019 г.
 10. Докладна записка вх. № 599/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ. 
 11. Докладна записка вх. № 600/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.  
 12. Докладна записка вх. № 379/20.07.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.  
 13. Докладна записка вх. № 041/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.  
 14. Докладна записка вх. № 061/22.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.  
 15. Докладна записка вх. № 062/22.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.  
 16. Докладна записка вх. № 039/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на помещение № 16, находящо се в едноетажна сграда „Лъки“ с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.
 17. Докладна записка вх. № 040/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда „Многофункционална обществена сграда – Културен център“ с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър.
 18. Докладна записка вх.№ 035/16.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2019 г.
 19. Докладна записка вх.№ 031/15.01.2019 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане на решение за корекция на работните заплати на кмета на общината и кметовете на населени места.
 20. Докладна записка вх. № 016/10.01.2019 г. от Ева Альошева Брезалиева, относно финансово стимулиране за участие в международно състезание по художествена гимнастика в Москва.
 21. Докладна записка вх.№ 043/17.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.
 22. Докладна записка вх.№ 066/23.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидастване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
 23. Предложение вх.№ 012/09.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.27.31, м. „Юрта-Балкана“, землището на гр. Несебър.
 24. Докладна записка вх.№ 013/09.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ с идентификатор 11538.501.140 в кв.5 по плана на гр. Свети Влас.
 25. Докладна записка вх.№ 034/15.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІ-79 в кв.5 по имотни граници на имот с идентификатор 73571.501.85 по КК на с. Тънково.
 26. Докладна записка вх.№ 037/16.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване сервитут за изграждане на обект „Тръбна канална мрежа на „Вижън 2008“ ЕООД за пренос на данни на територията на к.к. „Слънчев бряг“
 27. Докладна записка вх.№ 045/18.01.2019 г. от арх. Николай Орешков – архитект на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ХІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.251 в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър..
 28. Предложение вх.№ 047/18.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за разширение на гробищен парк на гр. Несебър, за поземлени имоти с идентификатори 61056.37.1, 61056.37.2., 61056.37.3, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.
 29. Докладна записка вх.№ 048/18.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.184 и части от поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.505.339 51500.505.340 и 51500.505.343 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.42 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 30. Докладна записка вх.№ 049/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІ-общ, идентичен с поземлени имот с идентификатор № 51500.506.520, УПИ VІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.689 и част от поземлен имот с идентификатор №  51500.506.528 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 31. Докладна записка вх.№ 050/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ-294, идентичен с поземлени имот с идентификатор № 51500.506.551, в кв.4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 32. Предложение вх.№ 052/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-186, идентичен с поземлен имот  с идентификатор № 51500.506.349 в кв.6001, УПИ ІІ-188, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.340 в кв.5801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, както и изменение на ПУП-ПР на част от улица о.т.579 ÷ о.т. 581, представляваща поземлен имот с идентификатор № 51500.506.348 по КК на гр. Несебър.
 33. Докладна записка вх.№ 056/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ с идентификатор № 51500.505.120 и поземлен имот с идентификатор 51500.505.999 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.21 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 34. Докладна записка вх.№ 057/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.155 по КК на гр. Свети Влас, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 35. Докладна записка вх.№ 059/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за елементи  на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените““ в поземлени имоти с идентификатори №№ 11538.8.253, 11538.9.154, 11538.13.155 и 11538.15.153 по КК на гр. Свети Влас, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 36. Докладна записка вх. № 074/25.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване цена за иглолистни дърва.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 026/15.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на  движение на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. «за», 1 гл. «против» и 3 гл. „въздържали се от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 945

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1, приема

І. Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2019 г.

1. От 01 април въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове: КПП 1 ул. ”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговски те обекти от 7,30 до 12,30 часа.

ІІ. Организацията на движението по улиците „Месамбрия”, „Митрополитска” и „Мена” е еднопосочно, като същите са сигнализирани с пътни знаци.

ІІІ. В гр. Несебър - нова част – ул. „Отец Паисий” е постоянно затворена за движение на МПС, като достъпа за зареждане на търговските обекти се извършва във времето от 7.30 до 11.30 часа, без право на паркиране. За живущите на улицата, при необходимост, се осигурява постоянен достъп до жилището с МПС, без право на паркиране. Създадената организация е изпълнена с пътни знаци и боларди.

ІV. В гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул. ”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.05.2017 г. до 15.09. 2019 г.

V. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.      град Несебър – стара част

        Паркинг „Север – голям”

        Паркинг „Север – малък”

        Паркинг „Морска гара”

        Крайбрежна алея – юг

2.     град Несебър – нова част

        Паркинг „Любен Каравелов”

        Паркинг„Вятърна мелница”– за леки МПС, автобуси и репатрирани МПС

        Паркинг „Пощата”

        Паркинг „Яхтено пристанище”

        Паркинги в ж.к. „Черно море”

 1. к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

 1. гр. Обзор

Паркинг „Стадиона”

Паркинг до „Детска градина”

Паркинг „Градски парк”

Паркинг на ул. „Черноморска”

Паркинг на ул. „Трети март”

Паркинг „Ореха” и като наказателен

Паркинг кв. „Север”

 1. гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина наказателен

Паркинг „Централен плаж”

VІ. Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете Несебър, ж.к. „Черно море”, Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. Слънчев бряг-запад, да се определят зони за платено паркиране, Същите се обозначават и сигнализират съгласно изискванията на ЗДП.

VІІ. Определя зони за платено абонаментно паркиране :

 -   за гр. Несебър – ул. „Любен Каравелов”, в отсечката между ул. „Еделвайс” и ул. „Отец Паисий”.

            -   за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор.

            -   за гр. Свети Влас – паркинг пред Кметство гр. Свети Влас 

            В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

            VІІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

 • гр. Несебър – стара част – за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”
 • гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране - паркинги „Вятърна мелница”.
 • Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.
 • Автобусите извършващи атракционни превози и превози до аквапарковете, се движат по схеми определени от Общинска администрация.

ІХ. Определя терена срещу склад „Биляна”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

Х. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

ХІ. Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас с. Равда и к.к. Слънчев бряг-запад, да се извършва включително и с технически средства съгласно  ЗДвП,  като  за територията на с. Равда репатрирането да се извършва само по ул. „България“. Репатрирането на неправилно паркираните МПС да се извършва от Община Несебър, със специализирани автомобили общинска собственост, на общински паркинги, като тяхната дейност  се осъществява със заповед на Кмета на Общината.

ХІІ. Движението по ул. „Македония“ - с. Равда,  да се извършва еднопосочно само през периода – 15.05.-15.09.2019 г.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението /

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 029/15.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували   19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 946

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, определя следните общински съветници, които да бъдат включени в заповедта на кмета на общината, с която се определя състава на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, а именно:

 1. Красимир Петров Мавров
 2. Петър Хрусафов Тодоров
 3. Славчо Стойчев Станелов
 4. Николай Кирилов Киров
 5. Демир Стоянов Петров

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 030/15.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на експертния съвет по реклама.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 947

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.60 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, определя следните общински съветници за членове на експертния съвет по реклама, а именно:

 1. Николай Кирилов Киров
 2. Иван Великов Янев

 

По т.ЧЕТВЪРТА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 044/17.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – м. май-м. декември 2018 г. включително.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 948

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема направения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – м. май-м. декември 2018 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 060/21.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 949

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при спазване  на изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и § 39 от Преходни и заключителни разпоредби в Закона за местните данъци и такси, приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър както следва:

§1.В чл.6, ал.1  думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.

    § 2.В чл.8, ал.1 и 2 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.

   § 3. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения :

1) В  ал. 1 думите   „или придобитите по друг начин имоти“ се заменят със „сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията“, а думите „съответно носителят на ограниченото вещно право“ се заличават;

     2) създават се нови ал. 2 и ал. 3 както следва  :

Ал.„(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.

     Ал.(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.“;

     3) досегашната ал. 2 става ал. 4 и   се изменя така:

Ал(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.“;

     4. ) Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея се правят следните изменения:/

     Израза  „При промяна на някое“ се заменят с „При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго“;

5) Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея се правят следните допълнения: Създава изречение второ: „В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“;

     6) Досегашната ал. 5 става ал. 7;

     7)  Създава се нова  ал. 8 както следва :

ал.(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.“

     

    §4.         В чл.11 се правят следните изменения :

    1) в ал. 1  думите „или е започнало използването им“ се заличават;

2) в ал. 2 думата „имота“ се заменя със „собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване“;

    3 ) създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7 както  следва :

Ал.(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Ал.(4) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.

Ал(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

Ал.(6) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

Ал(7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.“

      §5. В чл. 14, ал. 1  се правят следните изменения :

в изречение първо накрая се добавя „и предоставената служебно информация по чл. 11, ал. 4, 6 и 7 и чл. 45, ал. 1“.

     §6.        В Чл.18  се правят следните изменения и допълнения, 

 1. Досегашният текст става ал.1 , и  придобива следната редакция :

  ал.1 Данъкът за недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по ал.2 т.1  и т. 2 е в размер 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

     2.създавасе нова ал. 2 В сила от 1.01.2020г.

(2) За жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, данъкът е в размер  както следва:

1) за населени места гр. Несебър, гр. Обзор и КК „Слънчев бряг” 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

2) за населени места гр. Свети Влас,местността „Кузлука”,с.Равда и с.Баня 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

     §7. В чл.19 думите „по чл. 14, ал. 1 и 4“ се заличават.

     §8.В чл.21 се създава нова  ал. 3:

„(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.“

   §9. В чл.32  се правят следните изменения и допълнения  :

   1) досегашният текст става ал. 1;

   2) създава се ал. 2:

   „(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.“

§10. В чл.40,  ал.3 думите „по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси“ се заменят с „на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 14“.

 §11. В чл.43, ал.3 се отменя.

 §12. В чл.44 правят  следните изменения и допълнения  :

 1) досегашният текст става ал. 1 и  в нея думите „е платен данъкът по тази глава“ се заменят със „са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието“;

2) създава се ал. 2:

„(2) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство – предмет на сделката, се извършва със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ.“

 §13. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения  :

1) създава се нова ал. 2:

„(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен.“;

2) досегашната ал. 2 става  ал. 3 ;

3) създава се   нова  ал. 4:

„(4) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.“

 §14. В чл. 48, ал.3 т.5 се отменя.

 §15. В чл. 49 се правят следните изменения :

 І. алинея 1  се изменя  и  придобива следната редакция :

„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК

х ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен  , както следва:

а)  „до  55 kW” -                  0,52. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW  -    0,70 лв. за 1 kW

в) над 74 kW до 110 kW   – 1,43 лв. за 1 kW

г) „над 110 kW до 150 kW включително” – 1,60 лв. за 1 kW;

д)  над 150 kW до 245 kW включително – от 1,80  за 1 kw

е) над 245 kW – от 2,20 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство      Коефициент

Над 20 години    1,1

Над 15 до 20 години включително     1

Над 10 до 15 години включително     1,3

Над 5 до 10 години включително       1,5

До 5 години включително        2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила  както  следва

Екологична категория                                              Коефициент

без екологична категория,

с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“                                1,10

 „Евро 3“                                                                                   1,00

„Евро 4“                                                                                    0,80

„Евро 5“                                                                                    0,70

„Евро 6“ и „ЕЕV“0,                                                                  0,50“

ІІ .Текста на ал. 2  се изменя и придобива следната редакция 

„За ремаркета за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т се заплаща следният данък“

 ІІІ  Текста на  ал.  6 се изменя  и придобива следната редакция :

„(6) За товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т. се заплаща данък по 30 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“

 ІV  създава се нова  ал. 14:

„(14) Когато в регистъра по чл. 48, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

§16. В чл. 52 текста на ал.4   става ал. 5. Приема се нова ал.4 със следният текст             

      ал.4: „В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на превозното средство.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.

      §17. В чл.53 се правят следните изменения и допълнения  :

     І.   ал.1 се отменя;  

     ІІ   Текста на ал.2 се изменя така:

  „(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 49, ал. 3 данък.“;

      ІІІ ) ал.2 и ал.3 стават съответно  ал.3 и ал.4 и ал.(3) се изменя така:

„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 49, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“;

      ІV ) създава се ал.(5):

 „(5) Когато в регистъра по чл. 48, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

§18.Чл.55 се изменя така:

   „Чл. 55. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 48, ал. 5 – в приход на общината по регистрация на превозното средство.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    §19. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба  № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на Община Несебър влиза в сила от деня на  публикуване на решението за приемането и от Общински съвет –Несебър, с изключение на чл.18 ал.2 от същата, който влиза в сила на 01.01.2020 г.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 068/24.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Несебър на 1 брой лек автомобил, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 950

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,

 1. Предоставя за безвъзмездно ползване на ОД на МВР-Бургас за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Несебър 1 /един/ брой лек автомобил марка ASTRA-H, модел ASTRA-H VAN, с рама WOIOAHL35A2031160, рег.№ А 9821 НМ.
 2.  Кмета на община Несебър да издаде заповед с разпореждане за предоставяне на  гореописания лек автомобил, по реда на чл.16, ал.3 във  връзка с чл.30 ал.2 т.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Несебър.

       На основание чл.60 от АПК, с оглед по–бързото обезпечаване на дейността на МВР, пряко свързана  с обществения  ред  на населението на община Несебър, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 069/24.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ  – гр. Несебър на 7 броя леки автомобили, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 951

І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, предоставя на ОД МВР-Бургас, за нуждите на РУ – Несебър 7 /седем/ броя леки автомобила за безвъзмездно право на ползване, както следва:

1.Лек автомобил марка„Мицубиши”, модел-„Паджеро”, с рама JMBLNV78W1J006836, рег.№ А 6307 КХ.

2.Лек автомобил марка ”Фолксваген”, модел–„Пасат”, с рама WVWZZZ3AZTB147920, рег.№ А 2713 МА.

3. Лек автомобил марка „Тойота”, модел–„Корола”, с рама JTDEZ228E303019941 рег.№. А 1886 МС.

4. Лек автомобил марка „Шкода”, модел–„Октавия”, с рама TMBCG41U022605967  рег.№. А 1554 НВ.

5. Лек автомобил марка  „Seat”, модел –„Altea ”, с рама VSSZZZ5PZER009366, рег. № А 9828 НВ.

6. Лек автомобил марка „ Opel”, модел–„Antara”, с рама WOLLA63F7ABO35250, рег. № А 9818 НМ.

7.Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел-«Golf variant, с рама WVWZZZ1KZAM684509, рег.№.А 9892 НМ.

            ІІ. Кмета на община Несебър да издаде заповед с разпореждане за предоставяне на гореописаните автомобили, по реда на чл.16, ал.3 във  връзка с чл.30 ал.2 т.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Несебър.

           ІІІ. На основание чл.60 от АПК,  с оглед  по – бързото обезпечаване на дейността на МВР, пряко свързана с обществения ред на населението на община Несебър,   допуска предварително изпълнение на решението

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 038/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на МКБППМН, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Несебър за 2018 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 952

На основание чл.7 ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА, приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  в община Несебър за 2018 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 058/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2019 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 953

            На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Несебър приема програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ДЕСЕТА  от дневния ред – Докладна записка вх. № 599/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ. 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 954

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано предложение с наш.вх.№ Н5-ОС-669/30.10.2018 г.от Началника на Общинска служба ”Земеделие” по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър предоставя земеделски имоти, които да послужат за постановяване на решения от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост на наследници на Иван Ташев Кръстев на основание влязло в сила съдебно решение №146/14.08.2002г. по гр.д.№120 по описа за 2002г. на Несебърски районен съд, както следва:

             1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.113 по КК и КР на с.Тънково, м.“Бабини драки“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 4836кв.м, категория на земята при неполивни условия 9, за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж787/11.04.2018г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

            2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.45.21 по КК и КР на с.Тънково, м.“Кайряка“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 3905кв.м, категория на земята при неполивни условия 8, за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж787/11.04.2018г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

      3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.45.23 по КК и КР на с.Тънково, м.“Кайряка“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 3498кв.м, категория на земята при неполивни условия 8, за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж787/11.04.2018г. по регистъра на ОСЗ-Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 600/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.  

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 955

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано предложение с наш.вх.№ Н5-ОС-668/30.10.2018 г. от Началника на Общинска служба ”Земеделие” по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Несебър предоставя Земеделски имоти, които да послужат за постановяване на решения от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост на наследници на Иван Ташев Кръстев на основание влязло в сила съдебно решение №139/21.05.1996 г. по гр.д. 97 по описа за 1996 г. на Несебърски районен съд за признато право на възстановяване на собственост и влязло в сила решение №102/01.06.2004 г. по гр.д. №232 по описа за 2001 г. на Несебърски районен съд, както следва:

            1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.28 по КК и КР на с. Тънково, м. “Бабини драки“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 3000 кв.м, категория на земята при неполивни условия 9, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № Ж638/08.06.2017 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

            2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.29 по КК и КР на с. Тънково, м. “Бабини драки“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 3499 кв.м, категория на земята при неполивни условия 9, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № Ж638/08.06.2017 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

            3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.30 по КК и КР на с. Тънково, м. “Бабини драки“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 4499 кв.м, категория на земята при неполивни условия 9, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № Ж638/08.06.2017 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.31 по КК и КР на с. Тънково, м. “Бабини драки“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 4500 кв.м, категория на земята при неполивни условия 9, за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж638/08.06.2017 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.45.14 по КК и КР на с. Тънково, м. “Кайряка“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 10627 кв.м, категория на земята при неполивни условия 8, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № Ж638/08.06.2017 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.55.26 по КК и КР на с. Тънково, м. “Герена“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Друг вид земеделска земя на площ от 1667 кв.м, категория на земята при неполивни условия 4, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № Ж638/08.06.2017 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.145 по КК и КР на с. Емона, м. “Пальо Манащеро“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП

8.  Нива на площ от 5401 кв.м, категория на земята при неполивни условия 5, за

обезщетение на признато право на собственост по преписка № Ж638/08.06.2017 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА  от дневния ред – Докладна записка вх. № 379/20.07.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.  

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 956

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано предложение с наш.вх.№ Н5-ОС-425/18.06.2018 г.от Началника на Общинска служба ”Земеделие” по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Несебър предоставя земеделски имоти, които да послужат за постановяване на решениe от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост на наследници на Иван Николов Дерелиев на основание влязло в сила съдебно решение № 42/20.03.2007 г.  на Несебърски районен съд, както следва:

         1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.521.763 по КК и КР на гр. Обзор, м. “Срещу село“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП –Нива, на площ от 1187 кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка № З67А/06.10.2010 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

         2. 1732 кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.521.762 по КК и КР на гр. Обзор, м. “Срещу село“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива, целия на площ от 4995 кв.м., като от тях 2255 кв.м. идеални части са собственост на Община Несебър, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № З67А/06.10.2010 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър.“

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 041/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.  

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 957

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано предложение с наш.вх.№Н5-ОС-718/04.12.2018г. от Началника на Общинска служба ”Земеделие” по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър предоставя земеделски имоти, които да послужат за постановяване на решения от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост на наследници на Жеко Желев Коев, на основание влязло в сила съдебно решение №143/18.07.2007 г.  по гр.д. 1091 по описа за 2006 г. на Бургаски окръжен съд, както следва:

            1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.39 по КК и КР на с. Тънково, м. “Бабини драки“,  с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 9998 кв.м, категория на земята при неполивни условия 9, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № П254/11.04.2018 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

            2. Поземлен имот с проектен идентификатор 73571.30.116 на площ от 6000 кв.м.,  образуван от поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.37 по КК и КР на с. Тънково, м.“ Бабини драки“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 13 282 кв.м, категория на земята при неполивни условия 9, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № П254/11.04.2018 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър.“

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 061/22.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.  

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 958

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано предложение с наш.вх.№ Н5-ОС-424/18.06.2018 г. от Началника на Общинска служба ”Земеделие”, по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Несебър предоставя земеделски имот представляващ 3685 кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.28.68 по КК и КР на с. Гюльовца, м. “Корията“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП –Нива, целия на площ от 3744 кв.м, който да послужи за постановяване на решение от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост, на основание влязло в сила съдебно решение № 345/08.12.2005 г. на Несебърски районен съд, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № Б76А/08.06.2017 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър, на наследниците на Лефтер Великов Жеков.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 062/22.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.  

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 959

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано предложение с наш. вх.№ Н5-ОС-423/18.06.2018 г.от Началника на Общинска служба ”Земеделие” по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър предоставя земеделски имоти, които да послужат за постановяване на решения от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост на наследници на Дионис Атанасов Мицангов, на основание влязло в сила съдебно решение № 302/17.11.2004 г. на Несебърски районен съд, както следва:

         1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.25.1 по КК и КР на с. Равда, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Неизползвана ливада на площ от 2006 кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж848А/11.04.2018 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

         2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.103 по КК и КР на гр. Несебър, м. “Бостанлъка“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП –Друг вид земеделска земя на площ от 2645 кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж848А/11.04.2018 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

        3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.30.2 по КК и КР на гр. Несебър, м.“Юрта/Балкана“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП –Друг вид земеделска земя на площ от 1049 кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка № Ж848А/11.04.2018 г. по регистъра на ОСЗ-Несебър.“

Отказва да предостави поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.28.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър м. «Юрта /Балкана» с трайно предназначение «Земеделска земя» на площ от 3002 кв.м. за обезщетение на признато право на собственост по преписка № Ж848/11.04.2018 г. по регистъра на ОСЗ - Несебър.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 039/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на помещение № 16, находящо се в едноетажна сграда „Лъки“ с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 960

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.З от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ от Общински съвет - Несебър да се предостави за срок от 3 /три/ години на ТП на НОИ - гр.Бургас към Национален осигурителен институт, представлявано от Енчо Жеков - директор, безвъзмездно право на управление върху недвижим имот частна - общинска собственост, представляващ: Помещение №16 на площ от 10 кв.м., находящо се в едноетажна сграда „Лъки", с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ I, кв.92 по плана на гр. Несебър, актувана с АчОС №1 477/04.11.2002 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 040/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда „Многофункционална обществена сграда – Културен център“ с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 961

     І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,във връзка с  чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на партерен етаж в северен корпус на общинска сграда „Многофункционална обществена сграда “Културен център"с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър, находяща се  в гр. Несебър, пл. "Жулиета Шишманова", АчОС № 6549/26.09.2018 г. при следните условия:

 1. „Кафе" - с полезна площ 136.80 кв.м, от които търговска площ от 121.50 кв.м и помощни помещения от 15.30 кв.м., находящо се в северен корпус на
  партерен етаж от общинска сграда „Многофункционална обществена сграда -
  Културен център" с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр.Несебър,находяща се в гр.
  Несебър, пл. "Жулиета Шишманова", АчОС №6549/26.09.2018г., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 3 300 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.
 2. „Банка" - с полезна площ 152.20 кв.м, от които търговска площ от 132.30
  кв.м. и помощни помещения от 19.90 кв.м, находяща се в северен корпус на
  партерен етаж от общинска сграда „Многофункционална обществена сграда -
  Културен център" с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр.Несебър, находяща се в гр.Несебър, пл. "Жулиета Шишманова", АчОС № 6549/26.09.2018г„ с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 5 000 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.
 3. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години
 4. Специфични условия:
 • Отдаваните помещения да се използват единствено по предназначение
  посочено в т.1 и т.2;
 • Наемателят няма право да променя предназначението на имотите през
  целия наемен период;
 • Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на
  помещенията;
 • Право да участват в публичния търг за „Банка" имат юридически лица,
  регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на
  банкова дейност от БНБ;

5.  Стъпка за наддаване:

 • За обект „Кафе" в размер на 35лв.;
 • За обект „Банка" в размер на 50 лв.;

6. Депозита за участие в търга - 10% от началната тръжна месечна наемна цена, за съответния обект.

II. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга."

  /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 035/16.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2019 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 962

                    В предвид гореизложеното и на основание чл.52 ал.1  и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., Постановление №344/2.12.2018г. за изпълнение на ЗДБРБ и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър

1.Приема бюджета на Община Несебър за 2019год., както следва в лева :

1.1 .По приходите  в размер на    75 310 000лв., съгласно /Приложение № 1 /

В т.ч.

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на

11 882 115лв . в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 

            11 331 666лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2018г. в размер на 574 989лв., от които /-/24 540лв – чужди средства по Програма Човешки ресурси и 550 449лв, разпределени както следва:

 • 10 216лв – за Функция „Отбрана и сигурност” 
 • 553 689лв – за Функция „Образование”             
 • 11 084лв – за Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”

 1.1.2.Приходи от местни дейности  в размер на 63 427 885лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 31 980 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  24 681 125лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности  в размер на  615 300лв. в

т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия -трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 81 200лв.

1.1.2.3.2.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 534 100лв.

 1.1.2.4.Погашения на главници по  общински  заеми и чужди средства по ОП в размер на / - /3 788 205лв.

1.1.2.5.Трансфери между бюджетни сметки в размер на

 /-/2 000 000лв. 

1.1.2.6.Друго финансиране в размер на   6 315 000лв.    в  т.ч.

 • Получени дългосрочни заеми – 4 830 000лв.
 • Възстановен  временен безлихвен заем – 385 000лв.
 • Средства от РИОСВ – 1 100 000лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2018г. в размер на 5 624 665лв., разпределени във  функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

1.2. По разходите     в размер на     -     75 310 000 лв.

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи - съгласно  Приложение №2

2.Общински съвет - Несебър одобрява :

2.1.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №3.

2.2.Поименен списък на капиталовите разходи за 2019. в размер на  22 554 331лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №4а,б,в  в т.ч. одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  в размер на 534 100лв, както следва:

 • За обект „”Изграждане на северен околовръстен  път от о.т. 11 до о.т.559 с. Равда” - 534 100лв.

2.3.План сметка на планираните приходи и разходи от туристически данък за 2019г ./Приложение №5/.

2.4.На основание чл.21 т.2 от ЗМСМА утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати в бюджетните организации през 2019г., както следва:

2.4.1.Утвърждава  численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи

дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №6.

2.4.2. Утвърждава численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №7.

3.Определя следните лимити за дофинансиране на училищата на територията на общината , без капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти:

                         - За училища с брой деца до 200 –  до 45%  от стандарта на  ученик;

                        - За училища с брой деца от 201  до 500 –  до 35%  от стандарта на  ученик;

                        - За училища с брой деца над 500 –  до 15%  от стандарта на  ученик,  като   80%  от разходите за дофинансиране училищата целево използват за покриване на разходи за вода , горива, ел. енергия , храна и учебни помагала. За училища , отопляващи  други общински сгради, при доказан  недостиг на бюджетни средства за вода, горива и ел.енергия  през  бюджетната година  , при финансова възможност се дофинансират с допълнителни средства.

  4.Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете в размер на 750лв., като стандарта не включва  разходите за отопление,текущи ремонти и капиталови разходи.

  5.Общински съвет – Несебър приема разчета  на следните целеви разходи в лева :

  5.1.За членски внос и участие в нетърговски организации  - 50  000лв.

  5.2.Помощи за социално слаби граждани  и по програма „Ин витро”по решение на Общински съвет  -  до 190 000лв.

  5.3.Еднократна финансова помощ за новородени   -  до 550 000лв.

  5.4.За превози – до    100 000лв.

  в т.ч.

5.4.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на абонаментни месечни карти за вътрешноградски транспорт,  на пенсионирани  граждани , получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс.

5.4.2.Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 64 пенсионерски карти до края на 2019г.,

които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр.Обзор – 8бр., гр.Свети Влас, с.Равда, с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица и с.Гюльовца – по 8 карти за всяко селище; с.Приселци , с.Паницово, с.Раковсково и с.Баня – по 2 карти за всяко селище.Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

5.4.3.Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в

Община Несебър за учебно време, по ред определен от кмета на общината.

5.4.4.Дава  съгласие  да  бъдат  заплащани стойността  на абонаметни карти,  за междуградски транспорт  в  района  на Община

Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства  за  учебно време по ред  определен от  директорът на съответното училище.

           Утвърденият от директора списък на пътуващите  ученици се   представя на съответният превозвач.       

 Общият  брой  на  правоимащите ученици не може да надвишава  25 % от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответният директор  с   решение на Общинският съвет може да бъде  променян  процента на правоимащите ученици.

5.4.5. Общински съвет – Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр.Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени  документи  / билети или фактура за закупена карта.

5.5. За награден фонд  -„Спортист на годината „ и „Ден на славянската писменност”- по решение на Общински съвет - до 20 000лв.

5.6.За стипендии  – до 40 000лв.

5.7. Средства за фонд „Култура” в размер на 50 000лв.

6.Приема следните лимити за  целеви разходи:

6.1.Социално-битови  разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

6.2.Представителни разходи в размер на   67 500 лв.,

             В т. ч.  

Кмет на Община                                           - 45 000лв.

Председател на Общински съвет             -  22 500 лв.

7.На основание чл.36, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС №344/21.12.2018г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Р.България за 2019г. ОС-Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в  размер на 85% от  стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

7.1.Разходите  се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти).

7.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.

7.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията  се изчислява пропорционално на отработените дни.   

 7.4.Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани  транспортни разноски от  местоживеенето  до местоработата и обратно

на  лица, назначени през 2019., след приемане на настоящото решение,

на  свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

7.5.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходи, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение. 

7.6.Част от транспортните разходи на лицата от непедагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 85 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходи, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение, съобразно бюджета на учебното заведение.

7.7.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.7.1. , т.7.6. на служители и работници , които в течение на календарната година сменят местоживеенето си , след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

Приложение: Списъци

8.Приема разчет  за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 610 400лв., в т.ч.:        

8.1.За спортни клубове – 950 000 лв.  

8.2.За читалища – 360 000лв.

8.3.За СНЦ „ Черно море” гр.Несебър - /пенсионерски клубове/ – 93 000лв .          

8.4.За Други сдружения с нестопанска цел, регистрирани на територията на Община Несебър и извършващи дейности в полза на местната общност,  до 120 000лв., разпределени съгласно решение на Общинския съвет. 

8.5.По чл.21 , ал.3 от Закона за вероизповеданията-  88 000лв., разпределени както следва:

8.5.1. ОбС-Несебър  дава съгласие за отпускане на целеви средства на църковното настоятелство към храм с.Раковсково за основен ремонт на покрив в размер на  18 000лв.

8.5.2. ОбС-Несебър дава съгласие за отпускане на целеви средства на църковното настоятелство към храм в кв. Черно море, гр.Несебър в размер на 70 000 лв. за строителни дейности.

9. Отпуска  средства за Районно служба   „Пожарна безопасност и  защита на населението” - гр. Несебър - 5 000 лв. за закупуване гориво, 5 000 лв. за материали, поддръжка, аварийни ремонти, в т.ч. за провеждане на районно състезание на МПО „Млад огнеборец” 10 000 лв. за закупуване на строителни материали за основен ремонт на фасадата на сградата на РСПБЗН-Несебър. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 30 000 лв. от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от  ОД на МВР - „Пожарна безопасност и  защита на населението ”  за периода 01.07.2019г. – 31.08.2019г.

10. Отпуска  средства за ОД на МВР гр. Бургас - РУ – гр. Несебър -  за закупуване на  гориво 50 000 лв. и за материали – 32 000 лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 260  000 лв. от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 68 служители от  ОД на МВР    за периода 01.06.2019г. – 20.09.2019г.

11.За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, ветеринарен лекар гр.Несебър - 80% от стойността на билетите / карта /, съгласно заверен график на дежурствата.

12.За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 60 000лв.

Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура.

13.За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа контролни прегледи в гр.Бургас/.

14.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Бяла – 10 000лв.в т.ч. 5 000 целеви разходи за поемане на транспортни разходи от местоживеене до месторабота на персонала, работещ  във филиала.

15.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Несебър – 5 000лв.

16.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени разходи

17.Оправомощава кмета на общината да актуализира общинския бюджет с размера на  постъпилите  и разходвани средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

18.Общински съвет –Несебър  определя разпоредителите с бюджет  от по-ниска степен по бюджета на Община Несебър ,съгласно Приложение №8.

19.Възлага на кмета :

19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

19.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

19.5. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

20.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства за ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,

финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

20.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма , но не по-късно от края на 2019г.

20.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

20.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

20.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.

21.Определя максимален размер на новия общинския дълг за 2019г. в размер на 5 000 000лв.

22.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани за 2019г. в размер на не повече от 15 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

23.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г. в размер на не повече от 50 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

24.Упълномощава кмета:

24.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

24.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

24.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

25. Доклад за проекто – бюджета на Община Несебър за 2019г. съгласно Приложение №9.

26. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №10.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 031/15.01.2019 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане на решение за корекция на работните заплати на кмета на общината и кметовете на населени места.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 963

1.Общински съвет - Несебър, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с параграф 3, т.2, ал.16 от Постановление № 4/10.01.2019 год. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на МС от 2010 год. за заплатите в бюджетните организации и дейности, одобрява на кмета на Община Несебър и на кметовете на населени места в Общината следните размери на индивидуалните основни месечни заплати, считано от 01.01.2019 год.:

           

Кмет на община Несебър

4 200

Кмет на кметство гр.Обзор

2 100

Кмет на кметство гр.Св.Влас

2 100

Кмет на кметство с.Равда

2 100

Кмет на кметство с.Оризаре

1 400

Кмет на кметство с.Гюльовца

1 400

Кмет на кметство с.Кошарица

1 400

Кмет на кметство с.Тънково

1 400

Кмет на кметство с.Баня

400

                2. Предвид обстоятелството, че на това заседание на Общинския съвет се приема Бюджета на Общината за 2019 год., предстои начисляване на работните заплати за м. януари  на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТА  от дневния ред – Докладна записка вх. № 016/10.01.2019 г. от Ева Альошева Брезалиева, относно финансово стимулиране за участие в международно състезание по художествена гимнастика в Москва.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 964

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, дава съгласие да бъде отпусната сумата в размер на 5 000 лв. на  Ева Альошева Брезалиева за участие в международно състезание по художествена гимнастика в Москва.

На основание чл. 60 от АПК предвид факта, че състезанието ще се проведе в периода 07.02. – 03.03.2019 г., допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 043/17.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 965

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Несебър упълномощава  кмета  на  Община Несебър да подпише  Запис на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие“ - Разплащателна агенция със седалище София, ул.“Цар Борис“ III, №136, БУЛСТАТ 121100421 в размер на 189 132.03 /сто осемдесет и девет хиляди сто тридесет и два лева и три стотинки /лева, за обезпечаване на 110% от авансово плащане по одобрен годишен бюджет за 2019 година по Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. със срок на предявяване до 30.06.2020 г.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид факта, че МИРГ „Несебър – Месемврия“ се нуждае спешно от финансиране за обезпечаване на своята дейност и предвид сроковете в които същото може да бъде заявено пред управляващия орган, допуска предварително изпълнение на решението.

        /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 066/23.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидастване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 966

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.Общински съвет - Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за финансиране от ПУДООС на проект „Изграждане и доизграждане на канализационната мрежа на с. Гюльовца и с. Оризаре, Община Несебър и съоръжение за пречистване на отпадните води“.

2.Общински съвет - Несебър дава съгласие при одобрение на проекта Община Несебър да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от ПУДООС.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 012/09.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.27.31, м. „Юрта-Балкана“, землището на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 967

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.27.31 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване - пасище, целия на площ от 1669 кв.м, находящ се в землището на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“ за неземеделски нужди, зона „Ок“-„За жилищна сграда за сезонно ползване с настаняване на курортисти” и установяване на устройствени показатели: Кпл.-30%, Кинт.-1,50, максимална височина на застрояване hкорниз - 13,00 м и  минимално озеленяване -  50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

 Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 013/09.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ с идентификатор 11538.501.140 в кв.5 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет със 17  гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 968

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет, дава съгласие да бъде процедиран представения проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ ІІІ с идентификатор по к.к. 11538.501.140  в  кв.5  по плана на гр. Свети Влас, който видно от ПУП-ПРЗ, се предвижда провеждане на източната регулационна граница по имотна по влязла в сила кадастрална карта, при което към УПИ ІІІ се придават части на площ от 42 кв.м - терен отреден с ПУП за улица. Разликата в площта на новообразувания УПИ и площта по документи за собственост – 42 кв.м е общинска собственост.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 034/15.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІ-79 в кв.5 по имотни граници на имот с идентификатор 73571.501.85 по КК на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 969

На основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ,Общински съвет-Несебър, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, а именно да се променят регулационните граници на УПИ ХІ-79 в кв.5 по имотни граници на имот с идентификатор 73571.501.85 по КК на с.Тънково  и съобрази, че регулацията не е приложена по смисъла  на  §22, ал.1 от ЗР на ЗУТ  дава съгласие да бъде процедирано исканото изменение  на ПУП-ПР за УПИ ХІ-79 в кв.5 по имотни граници на имот с идентификатор 73571.501.85 по КК на с.Тънково.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 037/16.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване сервитут за изграждане на обект „Тръбна канална мрежа на „Вижън 2008“ ЕООД за пренос на данни на територията на к.к. „Слънчев бряг“

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 970

На основание чл. 31, ал. 2 от ЗЕСМФИ във вр. с чл.188, ал. 5 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА , учредява сервитут за  изграждане на обект: „тръбна канална мрежа на „Вижън 2008” ЕООД за пренос на данни на територията на к.к. „Слънчев бряг” на „Вижън 2008” ЕООД, ЕИК 200304140 със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. „Черно море 2” № 100, ет. 5, ап. 7 върху следните имоти: ПИ 51500.506.241 на площ от 153.88 кв.м., ПИ 51500.506.262 на площ от 5.68 кв.м., ПИ 51500.506.274 на площ от 33.72 кв.м., ПИ 51500.506.279 на площ от 36.08 кв.м., ПИ 51500.506.288 на площ от 22.36 кв.м., ПИ 51500.506.302 на площ от 139.40 кв.м., ПИ 51500.506.303 на площ от 260.96 кв.м., ПИ 51500.506.319 на площ от 35.00 кв.м., ПИ 51500.506.330 на площ от 233.76 кв.м., ПИ 51500.506.390 на площ от 27.24 кв.м., ПИ 51500.506.393 на площ от 301.40 кв.м., ПИ 51500.506.395 на площ от 70.00 кв.м., ПИ 51500.506.422 на площ от 157.32 кв.м., ПИ 51500.506.444 на площ от 7.52 кв.м., ПИ 51500.506.456 на площ от 84.48 кв.м., ПИ 51500.506.500 на площ от 92.68 кв.м., ПИ 51500.506.474 на площ от 108.32 кв.м., ПИ 51500.506.528 на площ от 105.32 кв.м., ПИ 51500.506.531 на площ от 57.24 кв.м., ПИ 51500.506.546 на площ от 89.68 кв.м., ПИ 51500.507.1 на площ от 191.80 кв.м., ПИ 51500.507.24 на площ от 76.52 кв.м., ПИ 51500.507.40 на площ от 54.36 кв.м., ПИ 51500.507.68 на площ от 404.60 кв.м., ПИ 51500.507.75 на площ от 28.72 кв.м., ПИ 51500.507.122 на площ от 107.84 кв.м., ПИ 51500.507.132 на площ от 107.32 кв.м., ПИ 51500.507.143 на площ от 23.72 кв.м., ПИ 51500.507.149 на площ от 157.32 кв.м., ПИ 51500.507.163 на площ от 43.88 кв.м., ПИ 51500.507.174 на площ от 24.16 кв.м., ПИ 51500.507.177 на площ от 102.92 кв.м., ПИ 51500.507.188 на площ от 26.40 кв.м., ПИ 51500.507.192 на площ от 29.32 кв.м., ПИ 51500.507.206 на площ от 128.36 кв.м., ПИ 51500.507.227 на площ от 217.64 кв.м., ПИ 51500.507.250 на площ от 185.44 кв.м., ПИ 51500.507.266 на площ от 123.44 кв.м.,  ПИ 51500.507.307 на площ от 139.52 кв.м., ПИ 51500.507.318 на площ от 79.32 кв.м., ПИ 51500.507.338 на площ от 100.48 кв.м., ПИ 51500.507.343 на площ от 134.00 кв.м., ПИ 51500.507.363 на площ от 62.60 кв.м., ПИ 51500.507.387 на площ от 98.64 кв.м., ПИ 51500.507.399 на площ от 30.52 кв.м., ПИ 51500.507.435 на площ от 5.24 кв.м., ПИ 51500.507.501 на площ от 21.36 кв.м., ПИ 51500.507.550 на площ от 145.49 кв.м., ПИ 51500.508.1 на площ от 80.68 кв.м., ПИ 51500.508.83 на площ от 72.64 кв.м.,ПИ 51500.506.42 на площ от 65.83 кв.м., ПИ 51500.506.44 на площ от 71.28 кв.м., ПИ 51500.506.45 на площ от 239.40 кв.м., ПИ 51500.506.61 на площ от 50.42 кв.м., ПИ 51500.506.68 на площ от 33.88 кв.м., ПИ 51500.506.96 на площ от 139.31 кв.м., ПИ 51500.506.109 на площ от 45.01 кв.м., ПИ 51500.506.125 на площ от 279.56 кв.м., ПИ 51500.506.134 на площ от 80.93 кв.м., ПИ 51500.506.145 на площ от 41.93 кв.м., ПИ 51500.506.146 на площ от 4.62 кв.м., ПИ 51500.506.176 на площ от 47.09 кв.м., ПИ 51500.506.202 на площ от 173.38 кв.м., ПИ 51500.506.209 на площ от 37.99 кв.м., ПИ 51500.506.218 на площ от 30.60 кв.м., ПИ 51500.506.228 на площ от 181.78 кв.м., ПИ 51500.506.229 на площ от 5.42 кв.м.

2. Правата по т.1 се учредяват безвъзмездно съгласно чл. 31, ал. 2, т. 2 от ЗЕСМФИ.

 3. В изпълнение на чл. 31, ал.2 от ЗЕСМФИ възлага на кмета на Община Несебър да сключи договор с „Вижън 2008” ЕООД за учредяване на посочените по – горе вещни права.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 045/18.01.2019 г. от арх. Николай Орешков – архитект на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ХІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.251 в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър..

Общинският съвет със 17 гл. „за”, 1 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 971

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131 и чл.134, ал.2, т.6 от  ЗУТ, Общински съвет-Несебър  дава съгласие, да бъде допуснато изменение на  ПУП-ПЗ в обхват УПИ ХІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.251 в кв. 22 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на УПИ ХІІ, кв.22, а именно: промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс”, промяна характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н<10.00м./  на застрояване със средна височина /Н<12.00м/ и промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=50% и завишаване на коефициента на интензивност на застрояване на Кинт=2.0. Запазва се минимално озеленена площ  - 45%.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред –  Предложение вх.№ 047/18.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за разширение на гробищен парк на гр. Несебър, за поземлени имоти с идентификатори 61056.37.1, 61056.37.2., 61056.37.3, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 972

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за разширение на гробищен парк на гр. Несебър за  поземлени имоти с идентификатори 61056.37.1, 61056.37.2 и 61056.37.3  в землището на с. Равда, местност „Хендек тарла“ и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят Ел. и ВиК схеми, съгласувани съответно с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и с „ ВиК“ ЕАД Бургас.

Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се внесе в РИОСВ-Бургас съгласно текста на писмо с изх.№ ПД-2775-/4/ от 14.01.2019 год. на Директора на РИОСВ-Бургас.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.      

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

 Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 048/18.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.184 и части от поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.505.339 51500.505.340 и 51500.505.343 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.42 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-Изток“.

Общинският съвет с 4 гл. „за” и 15 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 973

Поради недостигане на необходимия брой гласове, съгласно изискванията на чл.27, ал.4 от ЗМСМА, представения проект за решение  по Докладна записка вх. №. 048/18.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.184 и части от поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.505.339 51500.505.340 и 51500.505.343 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.42 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-Изток“, не бе приет.

 

По т.ТРИДЕСЕТА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 049/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІ-общ, идентичен с поземлени имот с идентификатор № 51500.506.520, УПИ VІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.689 и част от поземлен имот с идентификатор №  51500.506.528 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 974

            На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър, Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ II-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.520, УПИ VII, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.689 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.506.528 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който се отнемат общо 786 кв.м. от УПИ II-общ. /ПИ 51500.506.520/ с площ 7165 кв.м., като 509 кв.м. се придават към УПИ VII /ПИ 51500.506.689/ с площ 1162 кв.м. се оформя улица тупик с площ 277 кв.м. с проектен идентификатор №51500.506.718. След промяната площта на УПИ II-общ. /ПИ 51500.506.520/ става 6379 кв.м., площта на УПИ VII /ПИ 51500.506.689/ става 1671 кв.м., в съответствие със скица-проект №15-564727-09.08.2018г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас. Запазват се отреждането „За складове и търговия“, устройствената зона „Пп“ и устройствените показатели за УПИ VII /ПИ 51500.506.689/, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

     Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник , пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 050/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ-294, идентичен с поземлени имот с идентификатор № 51500.506.551, в кв.4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 975

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ и във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-294, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.551 в кв. 4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който се променя номера на имота от УПИ III-294 на УПИ III-551 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта,  променя се отреждането от „За хотел“ в „За хотел и обслужващи функции“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ III-294, а именно: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

     Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Предложение вх.№ 052/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-186, идентичен с поземлен имот  с идентификатор № 51500.506.349 в кв.6001, УПИ ІІ-188, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.340 в кв.5801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, както и изменение на ПУП-ПР на част от улица о.т.579 ÷ о.т. 581, представляваща поземлен имот с идентификатор № 51500.506.348 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 976

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-186, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.349, в кв. 6001, УПИ II-188, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.340 в кв. 5801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, както и изменение на подробния устройствен план – план за регулация на част от улица о.т. 579 ÷ о.т. 581, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, с което задание и скица-предложение към него се предлага преместване на улицата о.т. 579 ÷ о.т. 581, представляваща ПИ 51500.506.348 с площ 921 кв.м. по ново трасе о.т. 580 – о.т. 5801 – о.т. 581 – о.т. 5811 – о.т. 5812 с площ 916 кв.м., прокарване на тупикова улица с широчина 3,50 м. по част от старото трасе о.т. 579 – о.т. 5791 с площ 128 кв.м., обединяване на УПИ VIII-186 /ПИ 51500.506.349/ в кв.6001 с площ 2607 кв.м. и УПИ II-188 /ПИ 51500.506.340/ с площ 1635 кв.м. в новообразуван УПИ II-340,349 в кв.5801 с площ 4114 кв.м., като за целта се отнемат 128 кв.м. от него за улицата тупик (о.т. 579 – о.т. 5791). За новообразувания УПИ II-340,349 в кв.5801 се предвижда отреждане „За хотел“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 056/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ с идентификатор № 51500.505.120 и поземлен имот с идентификатор 51500.505.999 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.21 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 977

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗУТ и §2 от ДР на ЗУЧК във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Изток”, в частта му по отношение на УПИ III, с идентификатор №51500.505.120 и поземлен имот с идентификатор №51500.505.999 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 21 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”, с който проект ПИ 51500.505.999 се урегулира в УПИ IV-999 с площ 725 кв.м., като същият се отрежда „За курортно строителство, магазини и ресторант“, въвежда на устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване и Кинт в хипотезата на чл.27, ал.3 от ЗУТ и Нкорниз – 15м., като се предвижда свързано застрояване в два имота с Н=3,6м. между УПИ IV-999 /ПИ 51500.505.999/ и УПИ III /ПИ 51500.505.120/ в кв.21 от север и запад, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 057/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.155 по КК на гр. Свети Влас, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 978

На основание  чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1  т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър като съобрази мотивите изложени в докладната на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, ОДОБРЯВА проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените““ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас. Трасето на кабелите попада изцяло в ПИ 11538.13.155 с площ 57214 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост. Дължината на трасето на кабелите е 1598,66 м. изцяло в ПИ 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас. Определя се сервитут по 0,6м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабелите. Площите с ограничение са общо 1916,69 кв.м. изцяло в ПИ 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 059/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за елементи  на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените““ в поземлени имоти с идентификатори №№ 11538.8.253, 11538.9.154, 11538.13.155 и 11538.15.153 по КК на гр. Свети Влас, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 979

На основание  чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1  т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър, като съобрази мотивите изложени в докладната на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, ОДОБРЯВА проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените““ в поземлени имоти с идентификатори №11538.8.253, №11538.9.154, №11538.13.155 и №11538.15.153 по кадастралната карта на гр. Свети Влас. Трасето започва в ПИ 11538.8.253 с площ 4054 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, преминава в ПИ 11538.15.153 с площ 10694 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 11538.9.154 с площ 19889 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост и завършва в ПИ 11538.13.155 с площ 57214 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост. Дължината на трасето е общо 1363,85 м. изцяло в територия на транспорта, като 14,45 м. попадат в ПИ 11538.8.253, 317,46 м. попадат в ПИ 11538.15.153, 358,89м. попадат в ПИ 11538.9.154 и 196,06 м. попадат в ПИ 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас. Определя се сервитут по 0,6м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабелите. Площите с ограничение са общо 1654,06 кв.м., като 17,35 кв.м. попадат в ПИ 11538.8.253, 381,04 кв.м. попадат в ПИ 11538.15.153, 1020,24 кв.м. попадат в ПИ 11538.9.154 и 235,43 попадат в ПИ 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

       Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

       Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 074/25.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване цена за иглолистни дърва.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 980

На основание чл. 21 ал.1. т8   от ЗМСМА, чл.112 ал.1 от ЗГ и чл.61 във връзка с чл.58 от наредба № 5 и чл.71 ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина  и недървесни горски продукти, определя цена за продажба от склад на дърва от иглолистни – 60,00 лв. м3.

Продажбата на иглолистната дървесина да се извърши съгласно чл.71 ал.2 от Наредбата за условията  и реда за  възлагане изпълнението на дейности  в горските територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

 

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                        

                                             

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия