За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№34/28.04.2023 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 212/06.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2022 г.
 2. Докладна записка вх.№ 229/12.04.2023 г. от Румен Кулев - председател на Общински съвет - Несебър, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.
 3. Докладна записка вх.№ 224/12.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 231/12.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна представляващият Община Несебър в сдружение „Местна инициативна група Несебър“.
 5. Докладна записка вх.№ 236/12.04.2023 г. от Румен Кулев - председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл.16 ал.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 244/13.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно утвърждаване размера на финансова субсидия на спортните клубове, осъществяващи дейност на територията на община Несебър за 2023 г.
 7. Докладна записка вх.№ 215/07.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
 8. Докладна записка вх.№ 223/11.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2022 г. от Читалищата на територията на община Несебър.
 9. Докладна записка вх.№ 230/12.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за проект „Създаване на нова услуга за почистване и поддържане акваторията на рибарско пристанище „Северна буна“ - Несебър“.
 10. Докладна записка вх.№ 219/10.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Кандидатстване с проектно предложение за „Енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство - читалище „Яна Лъскова“, Община Несебър“ по Процедура BG-RRP-4.020 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост.
 11. Докладна записка вх.№ 264/21.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно финансиране за издаване на книга, свързана с местните хора на гр. Обзор
 12. Докладна записка вх.№ 232/12.04.2023 г. от Дочка Петрова Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за първото тримесечие на 2023 г. на кмета на общината и на кметовете на населени места.
 13. Предложение вх.№ 254/19.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.
 14. Докладна записка вх.№ 259/20.04.2023 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.
 15. Докладна записка вх.№ 228/12.04.2023 г. от  Димитрина Георгиева Димитрова – директор ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.
 16. Докладна записка вх. № 233/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
 17. Докладна записка вх. № 234/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на зърнени култури на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.246 по кадастралната карта на с. Оризаре.
 18. Докладна записка вх. № 235/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно продажба на 145/170 кв.м. ид. части от УПИ ІІІ-198 в кв.13 по плана на гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.501.128 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.33 от ЗС и чл.35 ал. 3 от ЗОС.
 19. Докладна записка вх. № 240/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно придобиване право на собственост чрез закупуване на ПИ 39164.501.4. и ПИ 39164.22.51 по КККР на с. Кошарица, за разширение на гробищния парк.
 20. Докладна записка вх. № 241/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на договор за наем с „А1 Тауърс България“ ЕООД за разполагане и експлоатация на телекомуникационно съоръжение, находящо се на покривната тераса на Административна сграда – Кметство с. Равда.
 21. Докладна записка вх. № 249/18.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост, представляващ“ 9 кв.м. от имот с идентификатор 51500.501.9 по КК на гр.Несебър, за разполагане на валежомерен пост.
 22. Докладна записка вх. № 250/18.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване на УПИ XX – 459, общ в кв.55 по плана на гр. Несебър – нова част, представляващ ПИ 51500.502.459 по КК на гр. Несебър за частна общинска собственост.
 23. Докладна записка вх. № 253/19.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ XI – 750 в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг“, ПИ 51500.506.750 по КККР на гр.Несебър, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.
 24. Докладна записка вх. № 260/20.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор за прекратяване на съсобственост във връзка с проект за ПУП-ПЗ, обединяващ ПИ 51500.74.49, ПИ 51500.74.50, ПИ 51500.74.57, ПИ 51500.74.61 и ПИ с проектен идентификатор  51500.74.149 по КК на гр. Несебър в общ новообразуван имот.
 25. Докладна записка вх. № 225/12.04.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни скици с позиции за с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Кошарица, община Несебър за 2023 г., изработени по реда на чл.17 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.
 26. Предложение вх. № 226/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 02703.25.38 по КК на с. Баня, находящ се в местността „Кариян“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.
 27. Докладна записка вх. № 227/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по к.к. 11538.502.356 в кв.39 по плана на гр. Свети Влас-Юг.
 28. Докладна записка вх. № 238/13.04.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на с. Оризаре, община Несебър.
 29. Предложение  вх. № 246/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на принципно съгласие за изработване и процедиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел.захранване на многофункционален комплекс, блок А – жилищна сграда и ресторант“ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.144, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори №11538.13.83 и №11538.13.180 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“ и технически инвестиционен за издаване на разрешение за строеж на същия обект.
 30. Докладна записка вх. № 247/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VIII – общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.183, УПИ IX – 419, идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.181, УПИ XII – 435, идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.185, УПИ XIII – общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.186, улица, представляваща поземлен имот с идентификатори №51500.507.182 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.188 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв. 3401 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг- Запад“.
 31. Докладна записка вх. № 248/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване и регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55,  поземлен имот с идентификатор №51500.506.88 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.7601 по плана на к.к. „Слънчев бряг- Запад“.
 32. Предложение вх. № 258/20.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне на трасе за оптична кабелна линия „07-0807/ТШ3-0814“ преминаваща през землищата на с. Равда, на гр. Несебър и на гр. Свети Влас.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 212/06.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2022 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 892

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2022 г.

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 229/12.04.2023 г. от Румен Кулев - председател на Общински съвет - Несебър, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 893

I. Общински съвет - Несебър открива процедура за определяне на 20  /двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър  с мандат 2024 г. - 2027 г. при следните правила:

            Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 

    1. Да е дееспособен български гражданин, който:

    -  е на възраст от 21 до 68 години;

    -  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

    -  има завършено най-малко средно образование;

    - не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

    -  не страда от психически заболявания.

    2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

    -  е съдебен заседател в друг съд;

    -  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

    -  участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

    -  работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ.  Приема  образци  на документи, както следва:

 1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Прил. №1 – образец,  съгласно чл.7а, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет/
 2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Прил № 2/
 3. Данни за лица  по чл.68,ал.3,т.5 от ЗСВ/ прил. № 3 /
 4. Писмено  съгласие по чл.68,ал.3,т.7 от ЗСВ/ Прил.№ 4/   

ІІІ. В срок до 10.07./2023 г./включително/ кандидатите за съдебни заседатели могат да подават в деловодството на Общински съвет - Несебър  в сградата на Общинска администрация - ул. “Еделвайс” № 10,   всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 – образец,  съгласно чл.7а, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет/, към което  следва да бъдат приложени  следните документи:

            - подробна автобиография, подписана от кандидата

    - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование

    -медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване

    - декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 /съгласно обр.Приложение 2./

          - данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки по чл.68,ал.3,т.5 от ЗСВ /съгласно обр.Приложение №3/

            - мотивационно писмо;

    - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;/съгласно обр.Приложение №4/

    - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.  

IV. Създава временна комисия (ВрК) за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели, в следния състав:

                        Председател: Славчо Стойчев Станелов

                        Членове:    Христо Киров Йовчев

                                            Пейчо Колев Колев   

                                            Сотир Янков Наумов  

                                        Христо Георгиев Яръмов

  V. Възлага на Временната комисия:

            1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд - Несебър  и да  изготви списък на допуснатите до участие кандидати.

            2.  Да установи служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ на подалите документи за съдебни заседатели, както и да изиска от председателя на Районен съд – Несебър, списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от ЗСВ.

    3. Да публикува на интернет страницата на Общинския съвет, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ, списъкa на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ.

            4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал.1-3 от ЗСВ, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Общински съвет в седем дневен срок преди гласуването.

             VI. Откриването на процедурата за определяне на 20 /двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър  с мандат 2024 г. - 2027 г. и правилата за нейното провеждане да се обявяват на интернет страницата на Общински съвет - Несебър, електронните медии и в един местен вестник.

           Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване на сроковете, предвидени в ЗСВ и предвид обстоятелството, че през настоящата година предстои провеждането на избори за органи на местното самоуправление, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 224/12.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 894

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Несебър приема Наредба за изменение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър, както следва:

 §1. Чл.19, ал.1 се допълва и придобива следната редакция:

„Чл.19(1) Право на награда по тази глава имат директори, учители и други педагогически специалисти от детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ на територията на община Несебър и деятели на културата и изкуството.“

§2. В чл.21, ал.1 се създава нова точка 4 със следния текст:

„4. За награждаване на деятели на културата и изкуството – от отдел „Несебър – световно наследство“, утвърдени от кмета на общината.“

§3. Чл.22 се изменя и допълва и придобива следната редакция:

„Чл.22 (1) Предложените за награждаване директори, учители и педагогически специалисти трябва да отговарят на следните критерии през текущата учебна година:

1. Доказан професионализъм и проявено новаторство в образователно-възпитателния процес и/или публикации в научни и педагогически издания.

2. Личен принос за методическо обогатяване на учителската колегия, за създаване на добър педагогически опит и традиции в образователната институция.

3. Успешно партньорство и сътрудничество с родители и/или социални партньори и неправителствени организации.

(2) Предложените за награждаване по ал. 1 не трябва да са наказвани дисциплинарно през последните три години.

(3) Предложението за награждаване на директорите, учителите и педагогическите специалисти съдържа мотивирано изложение на обстоятелствата по ал.1 и препис от Решение на Педагогическия съвет – за учители и/или други педагогически специалисти.“

§4. Създава се нов чл.22а със следния текст:

„Чл.22а (1) Предложените за награждаване деятели на културата и изкуството трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Личен принос за развитието на културата и изкуството в общината или творчески постижения с национално или международно признание.
 2. Доказан професионализъм в областта на културата и изкуството в община Несебър.
 3. Новаторство и иновации, допринесли за развитието на културата и изкуството в общината и популяризиране на Световното наследство на Несебър.

(2) Предложението за награждаване на деятелите на културата и изкуството съдържа мотивирано изложение на творческите постижения във връзка с обстоятелствата по ал.1.“

§5. В чл.23, ал.1 се създава нова точка 3 със следния текст:

„3. За деятелите на културата и изкуството – 300 лв.“

§6. Чл.25 се допълва  и придобива следната редакция:

Чл. 25 Право на награди по тази глава имат педагогическите и културни деятели, допринесли за просперитета на образованието, науката, културата и духовното развитие в община Несебър. Наградата се връчва еднократно.

§7. В т.2 на чл.26, текстът „За принос в развитието на образованието и просветата в община Несебър“ се допълва и придобива следната редакция:

„За принос в развитието на образованието, културата, науката и просветата в община Несебър“.

§8. Чл.27 се изменя  и придобива следната редакция:

 „Чл.27 Ръководителите на образователните и културни институции на територията на общината, ежегодно до 15 октомври, отправят предложения за награждаване по чл.25 от настоящата наредба.“

§9. В   Преходните и заключителни  разпоредби  се създава нов § 9 със следния текст:  „§9. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър, приета с  решение № 894 от протокол № 34/28.04.2023 г.  влиза в сила в деня на публикуването на  решението на интернет страницата на общинския съвет.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 231/12.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна представляващият Община Несебър в сдружение „Местна инициативна група Несебър“.

Общинският съвет с 14 гл. „за”, 6 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 895

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да прекрати пълномощията на Георги Манолов Манолов, като представител на Община Несебър в сдружение „Местна инициативна група Несебър“, ЕИК 175944833.

2. Избира за представител на Община Несебър в сдружение „Местна инициативна група Несебър“, ЕИК 175944833 – общинският съветник Сотир Янков Наумов.

3. На основание чл.60, ал.1, предложение четвърто от АПК, допуска предварително изпълнение на решението със следните мотиви: видно от системата ИСУН, в която се публикуват актовете по откритите производства пред управляващите органи, свързани с предоставяне на европейски средства, Местна инициативна група Несебър с ЕИК 175944833 има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности за изготвяне на стратегия за местно развитие на Община Несебър. Срока на договора е до 21.09.2023 г. в тази връзка е необходима да започне максимално бързо изпълнението на договора, за което на представляващия Община Несебър ще му е необходимо време, както за запознаване с наличната в момента документация в МИГ, така и за приключване на проекта.

 / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 236/12.04.2023 г. от Румен Кулев - председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл.16 ал.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 896

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър избира за член на комисията по чл.16 ал.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър, на Общински съвет – Несебър –  Виктор Паскалев Паскалев на мястото на Тонка Кирилова Пешева.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 244/13.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно утвърждаване размера на финансова субсидия на спортните клубове, осъществяващи дейност на територията на община Несебър за 2023 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 897

        На  основание чл. 21, ал.23  от ЗМСМА и във връзка с чл.3 т.1 от Наредбата  за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Община Несебър реши::

              І. Утвърждава финансова субсидията за СНЦ «ОФК Несебър» - гр. Несебър ЕИК 102726591, представлявано от Недялко Димов Москов в общ размер на 480 000 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди лева/, от които 350 000 лв. /триста и петдесет хиляди  лева/ за Детско юношеската школа към ОФК «Несебър».

             ІІ. Утвърждава финансова субсидия в общ размер на 295 350 лв. /двеста деветдесет и пет хиляди триста и петдесет лева/ за подпомагане дейността на спортните клубове в Община Несебър, които съобразно получените точки, посочени в протокола на комисията по чл.16, ал.4 от Наредбата се разпределят, както следва:

1. На сдружение с нестопанска цел ФК „Устрем Тънково“, ЕИК 176206331 представлявано от Милчо Дичев Янчев  за  10  точки - сумата в размер на 5 500 лв.

2.  На сдружение с нестопанска цел ФК „Свети Влас“, ЕИК 176026059, представлявано от Станимир Стоянов Стоянов за 10 точки - сумата в размер на 5 500 лв.

3. На сдружение с нестопанска цел ФК „Черноморец“ гр. Несебър, ЕИК 102887057, представлявано от Кирил Добринов Добрев за 10 точки - сумата в размер на 5 500 лв.

4. На сдружение с нестопанска цел ФК „Равда“, ЕИК 176255257, представлявано от Илиян Григоров Дуков за 10 точки - сумата в размер на 5 500 лв.

5. На сдружение с нестопанска цел ФК „Атлетик – 2014“, ЕИК 176709959, представлявано от Венцислав Светлозаров Гичев за 20 точки - сумата в размер на        11 000 лв.

6. На  сдружение с нестопанска цел Спортен Клуб „Бушидо“ гр. Несебър, ЕИК 176021222, представлявано от Христо Ангелов Терзиев за 40 точки - сумата в размер на  22 000 лв.

7. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по „Баскетбол Несебър“ гр. Несебър, ЕИК 176625518, представлявано от Стойчо Димчев Кукучев за 9 точки - сумата в размер на 4 950 лв.

8. На сдружение с нестопанска цел „Несебър Мото клуб“, ЕИК 147106659, представлявано от Антони Кръстев Иванов за 10 точки - сумата в размер на 5 500 лв.

9. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по художествена гимнастика „Море“ гр. Несебър, ЕИК 176771793, представлявано от Ваня Великова Желева за 20 точки - сумата в размер на 11 000 лв.

10. На сдружение с нестопанска цел „Стрелкови клуб Несебър“ гр. Несебър, ЕИК 177125416, представлявано от Борис Димчев Кукучев за 24 точки - сумата в размер на 13 200 лв.

11. На сдружение с нестопанска цел Общински ветроходен клуб „Несебър 2000“, ЕИК 102641438, представлявано от Кирил Христов Жеглев за 60 точки - сумата в размер на 33 000 лв.

12. На сдружение с нестопанска цел Клуб по Лека атлетика „Несебър 1971“ ЕИК 177106316, представлявано от Васил Димитров Лечев за 6 точки - сумата в размер на      3 300 лв.

13. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по подводен риболов - Несебър ЕИК 176344752, представлявано от  Веселин Иванов Томов за 20 точки - сумата в размер на 11 000 лв.

14. На сдружение с нестопанска цел „Фудо-шин- Несебър“ - гр. Несебър ЕИК 176620250, представлявано от Тихомир Великов Петров за 6 точки - сумата в размер на  3 300 лв.

15. На сдружение с нестопанска цел „Тенис академия Несебър“ гр.Несебър  ЕИК 205100793, представлявано от Мирослав Руменов Бесов за 18 точки - сумата в размер на 9 900 лв.

16. На сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по баскетбол Свети Влас“ ЕИК 205204496, представлявано от Стоян Велков за 25 точки - сумата в размер на 13 750 лв.

17. На сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по бойни спортове Несебър“ ЕИК 176959539, представлявано от Антони Василев Тодоров за 20 точки- сумата в размер на 11 000 лв.

18. На сдружение с нестопанска цел Хандбален клуб „Петър Бабев“ – гр. Несебър ЕИК 205124947, представлявано от Цветан Димитров Стойков за 30 точки - сумата в размер на 16 500 лв.

19. На сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по водни спортове Месембрия“ ЕИК 147242036, представлявано от Десислава Георгиева Николчева–Спасова за 22 точки - сумата в размер на 12 100 лв.

20. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Сентоки“ гр. Обзор ЕИК 176665377, представлявано от Атанас Кирилов Райков за 12 точки - сумата в размер на  6 600 лв.

21. На сдружение с нестопанска цел „Яхт и сърф клуб Несебър 2009“ ЕИК 175823479, представлявано от Александър Стоилов Александров за 14 точки - сумата в размер на 7 700 лв.

22. На сдружение с нестопанска цел Клуб по спортни танци – „Несебър“ гр. Несебър ЕИК 175722619, представлявано от Кристина Христова Линова за 30 точки -сумата в размер на 16 500 лв.

23. На сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб Егалите“ гр. Несебър ЕИК 177065691, представлявано от Николай Георгиев Когелов за 25 точки - сумата в размер на 13 750 лв.

24. На сдружение с нестопанска цел Фехтовален клуб „Несебър“ ЕИК 175996876, представлявано от Запрян Ванчев Ванчев за 10 точки - сумата в размер на 5 500 лв.

25. На сдружение с нестопанска цел „Колоездачен клуб“ гр. Несебър ЕИК 102852586, представлявано от Йордан Димитров Йорданов за 70 точки - сумата в размер на 38 500 лв.

26. На сдружение с нестопанска цел  „Несебър яхт клуб“ ЕИК 147129437, представлявано от Карина Красимирова Вангелова за 6 точки - сумата в размер на 3 300 лв.

            ІІІ. На основание чл. 21 ал.1 т. 23  от ЗМСМА отпуска на Сдружение с нестопанска цел «Спортен клуб по водни спортове Месембрия» с ЕИК 147242036, представлявано от Десислава Георгиева Николчева–Спасова допълнителна целева субсидия в размер на 10 000 лв. /десет хиляди лева/ за подпомагане дейността на клуба по водно спасяване, осъществявана в акваторията на Община Несебър.

          IV. На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА  във връзка с чл. 127 ал. 1 т.1 и т.4 от ЗФВС,  отпуска на   сдружение с нестопанска цел ФКЧерноморски спортист-2022 “ гр. Обзор ЕИК 207042445, представлявано от Димитър Стоянов Жеков целево финансова субсидия  в размер на  5 500 лв., за стимулиране  развитието на спортно – състезателната дейност и  подготовка на формация от деца, родени през 2016/2017 г. с цел участието им в предстоящата състезателна година в първенствата на БФС във възраст „U5“  през 2023 г.

        V. Утвърждава резерв в размер на 9 150 лв. /девет хиляди  сто и петдесет лева/ за целево финансово подпомагане на спортни клубове, която сума може да бъде използвана  приоритетно за финансиране организирането или участието в спортни прояви на международно, национално или общинско ниво и/или за организирането на спортни прояви на територията на община  Несебър, след решение на Общински съвет – Несебър.

         VI. Поради необходимостта от средства за подпомагане на дейността на спортните клубове, свързана със състезателната им дейност и дейностите пряко свързани с развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорт и аматьорски масов спорт за всички, на основание чл. 60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 215/07.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 898

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.35 от закона за социалните услуги и чл.42, чл.43 от Наредбата за планиране на социалните услуги

 1. Общински съвет – Несебър приема Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
 2. Общински съвет – Несебър одобрява Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
 3. С цел спазване сроковете на изпращане на Анализа и Предложението до Агенция за социално подпомагане, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 223/11.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2022 г. от Читалищата на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 899

      На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Несебър, приема докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност на: Народно читалище «Яна Лъскова-1905» гр. Несебър,  Народно читалище  «Изгрев 1927» гр. Обзор, Народно Читалище «Саморазвитие-1950» с. Тънково, Народно читалище «Зора-1928» с. Оризаре, Народно читалище «Светлина-1928» с. Гюльовца, Народно читалище «Гоце Делчев-1943» с. Равда, Народно читалище «Светлина-1928» с. Кошарица, Народно читалище «Пробуда-1938» гр. Свети Влас, Народно читалище «Пробуда 2016» с. Баня,  Народно читалище «Месемврия-2015» гр. Несебър и Народно читалище «Георги Сава Раковски – 2013» с. Раковсково

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 230/12.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за проект „Създаване на нова услуга за почистване и поддържане акваторията на рибарско пристанище „Северна буна“ - Несебър“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 900

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър

1. Дава съгласие Община Несебър да подготви проектно предложение и да кандидатства по процедура BG14MFOP001-4.124 - Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 с проект „Създаване на нова услуга за почистване и поддържане акваторията на рибарско пристанище „Северна буна“ - Несебър“;

2. Възлага на кмета на общината, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата, да осигури необходимото за изпълнение на проекта съфинансиране и да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи.

3. Поради определения краен срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

         / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 219/10.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Кандидатстване с проектно предложение за „Енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство - читалище „Яна Лъскова“, Община Несебър“ по Процедура BG-RRP-4.020 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 901

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG-RRP-4.020 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост, с проектно предложение: „Енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство - читалище „Яна Лъскова“, Община Несебър“.
 2. Възлага на кмета на общината, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата, да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи, както и да осигури при нужда необходимото съфинансиране от страна на кандидата в случай на надвишение максимално допустимия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.
 3. Поради определения краен срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 264/21.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно финансиране за издаване на книга, свързана с местните хора на гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 902

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска еднократна целева финансова помощ на Динко Маринов Динков   в размер на 1 600 лв. /хиляда и шестстотин лева/ за спонсориране издаването на книгата „Балада за Обзор”.

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 232/12.04.2023 г. от Дочка Петрова Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за първото тримесечие на 2023 г. на кмета на общината и на кметовете на населени места.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 903

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал.5 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, чл.24 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, Общински съвет - Несебър одобрява на кмета на Община Несебър и на кметовете на населени места в Общината за постигнати резултати за първо тримесечие на 2023 г., суми в размер на 520 лева, както следва:

           

Кмет на община Несебър

520

Кмет на кметство гр.Обзор

520

Кмет на кметство гр.Св.Влас

520

Кмет на кметство с.Равда

520

Кмет на кметство с.Оризаре

520

Кмет на кметство с.Гюльовца

520

Кмет на кметство с.Кошарица

520

Кмет на кметство с.Тънково

520

/Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение/

 

По тТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 254/19.04.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 904

І. На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър  отпуска средства за нуждите на сдруженията с нестопанска цел развиващи дейности на територията на община Несебър, както следва:

1. На „Дружество на инвалидите Обзор”, ЕИК: 000707565, представлявано от  Гинка Димитрова Тодорова – 3 000 лв.

2.  На СНЦ „БЧК – Филиал – Несебър”, ЕИК: 000703415, представлявано от Христо Генадиев Григоров  – 6 000 лв.

3. На СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – гр. Несебър, ЕИК: 176889845, представлявано от  Виолета Никова Георгиева – 6 000 лв.

4. На „МКПББ Тодор Александров” – гр. Несебър, ЕИК: 176800202, представлявано от Иван Петров Бабев  – 3 000 лв.

5. На СНЦ ”Вардарско слънце” – гр. Несебър, ЕИК: 175867828, представлявано от Емилия Петровна Каминская  – 3 000 лв.

6. На Клуб художествена гимнастика „Черноморец” – гр. Бургас, ЕИК: 812091300, представлявано от Ана Георгиева Бошева-Костадинова  – 3 000 лв.

7. На „Общинска организация на съюза на инвалидите” – Несебър, ЕИК: 000707565, представлявано от  Георги Димитров Колев – 6 000 лв.

8. На „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани Месамбрия” - гр. Несебър, ЕИК: 102785230, представлявано от Стефан Щерионов Щерионов – 3 000 лв.

9. На Демократичен съюз на жените – Несебър, ЕИК: 175881450, представлявано от Добринка Гроздева Рашкова  – 2 000 лв.

10. На „Общински театър Димитър Еленов“ - гр. Несебър, ЕИК: 102216574, представлявано от Никола Василев Ефтимов  – 20 000 лв.

11. На Ловно-рибарско дружество  „Несебър”, ЕИК: 175687463, представлявано от Николай Стоянов Трифонов  – 7 000 лв.

12. На Ловно-рибарско сдружение „Балкан - 2012”, ЕИК: 176417556, представлявано от Георги Иванов Георгиев  – 7 000 лв.

13. На „Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър“ - гр. Несебър, ЕИК: 176409424, представлявано от Надежда Боянова Трифонова – 3 000 лв.

14. На „Движение на жените от община Несебър“, ЕИК: 176876417, представлявано от Димка Георгиева Милушева  - 2 000 лв.

15. На СНЦ „Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър“, ЕИК: 175633373, представлявано от Стоян Златинов Златинов – 3 000 лв.

16. На Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор, ЕИК: 177028433, представлявано от Атанаска Петрова Белчинова – 4 000 лв.

17. На Сдружение „С Русия за вяра, единение и култура – Несебър“, ЕИК: 177005559, представлявано от Христо Иванов Николов – 2 000 лв.

18. На Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/, ЕИК: 121071877, представлявано от Златан Кирилов Стойков - 2 000 лв.

19. На Сдружение «Делфин Обзор» - гр. Обзор, ЕИК: 176924837, представлявано от Павел Янев Павлов – 3 000 лв.

20.  На Сдружение с нестопанска цел «Терпсихора»  гр. Свети Влас, ЕИК: 205005074, представлявано от Ленка Налбантовова – 2 000 лв.

21. На Регионална организация на слепите към съюза на слепите в България, ЕИК: 000703155, представлявано от Васил Трифонов Долапчиев – 3 000 лв.

22. На Сдружение „Несебър АРТ“, ЕИК: 205918270, представлявано от Видка Липчева Иванова –  3 000 лв.

23. На Дружество на несебърските художници гр. Несебър, ЕИК: 102931653, представлявано от Румяна Иванова Йоргова – 3 000 лв.

24. На Сдружение „Контролен граждански блок“, ЕИК: 206062345, представлявано от Михаил Георгиев Полименов – 3 000 лв.

25. На Футболен клуб – ветерани гр. Обзор, ЕИК: 204960252, представлявано от Свилен Ангелов Иванов – 2 000 лв.

26. На Сдружение „Танцово студио Емоушън“, ЕИК: 206879692, представлявано от Красимира Димитрова Ангелова  – 2 000 лв.

                                                                                           Общ размер: 106 000 лв.

            II. Утвърждава резервен фонд в размер на 14 000 лв. /четиринадесет хиляди лева/, с които средства могат да бъдат финансирани сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на общината, извън посочените в т. I  от 1 до 26, след изрично решение на Общински съвет-Несебър.

III. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за финансово подпомагане с посочените в точка първа сдружения, като в тях да бъде залегната клауза за реда и начина на възстановяване на отпуснатите средства, за които е установено неправомерното им разходване. 

                                            

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 259/20.04.2023 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 905

На основание чл. 21, т. 23,  чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и съгласно чл. 7 от Правилника за реда, и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет - Несебър отпуска еднократна финансова помощ на следните лица:

EГН

Трите имена

Населено
място

Размер на отпусната финансова помощ

1

2

3

4

 

Аврам Костадинов Стоянов

Оризаре

600

 

Алекси  Михалев Алексиев

Обзор

600

 

Ана Антонова Бойчева

Тънково

300

 

Андон Георгиев Бакров

Гюльовца

800

 

Анита Николова Турхан

Несебър

1200

 

Анка Миткова Комитова

Гюльовца

200

 

Анка Миткова Стоянова

Тънково

1000

 

Анка Павлова Чакалова

Несебър

200

 

Анка Томова Ханджиева

Гюльовца

200

 

Антоанета Красимирова Пеева

Несебър

2000

 

Антония Стефанова Христова

Несебър

600

 

Атанас Димитров Кондакчиев

Тънково

800

 

Атанас Йорданов Асенов

Гюльовца

1000

 

Атанас Панайотов Атанасов

Несебър

800

 

Атанас Сивов Димитров

Обзор

1200

 

Белослава Тодорова Вутова

Несебър

2000

 

Борил Данаилов Славов

Кошарица

1000

 

Валентин Иванов Маджуров

Тънково

1000

 

Валентина Атанасова Илиева

Оризаре

400

 

Ваня Ангелова Ставрева

Несебър

800

 

Ваня Иванова Иванова

Несебър

200

 

Ваня Стоянова Любчева

Обзор

800

 

Васил Атанасов Мерджанов

Несебър

800

 

Васил Георгиев Ковачев

Равда

400

 

Васил Дарийев Николов

Несебър

600

 

Васил Димов Тодоров

Тънково

800

 

Васил Киров Димитров

Несебър

1500

 

Васил Кръстев Мишев

Несебър

1000

 

Васил Насков Куриев

Гюльовца

200

 

Вачо Николов Ставрев

Несебър

400

 

Величка Стоянова Пейкова

Несебър

800

 

Велчо Михайлов Ганчев

Несебър

600

 

Венелин Христов Аристидов

Несебър

1000

 

Вера Иванова Шимова

Несебър

200

 

Вера Николаевна Димитрова

Несебър

800

 

Веселин Стефанов Богданов

Несебър

1200

 

Веселина Петрова Георгиева

Несебър

600

 

Виолета Максимова Узунова

Гюльовца

500

 

Виолета Стефанова Хасан

Гюльовца

600

 

Вичка Жекова Пецанова

Свети Влас

1000

 

Галин Кирилов Живков

Несебър

200

 

Галя Кръстева Глушкова

Тънково

1000

 

Галя Тонева Тонева

Оризаре

600

 

Ганка Куртева Парашкевова

Несебър

600

 

Георги Василев Петков

Баня

800

 

Георги Кръстев Христакиев

Баня

800

 

Георги Митков Шопов

Обзор

800

 

Георги Михайлов Христозов

Несебър

800

 

Гинка Димитрова Тодорова

Обзор

800

 

Гинка Русева Кондакчиева

Тънково

800

 

Гинка Щерионова Илиева

Оризаре

200

 

Гочо Ангелов Христов

Оризаре

600

 

Гошо Данчев Чернев

Кошарица

200

 

Гроздан Иванов Михалев

Гюльовца

800

 

Гюнел Ибрахимов Хюсеинов

Свети Влас

400

 

Даниела Тодорова Рангелова

Несебър

600

 

Дарина Стоянова Раднева

Несебър

600

 

Деля Митева Иванова

Несебър

1000

 

Деница Иванова Дънекова

Несебър

1200

 

Денка Войнова Николова

Гюльовца

200

 

Димитра Апостолова Вълкова

Гюльовца

1000

 

Димитрина Недева Горанова

Гюльовца

600

 

Димитрина Николова Димитрова

Обзор

800

 

Димитрина Щерева Пешева

Свети Влас

1000

 

Димитринка Николова Ставрева

Несебър

600

 

Димитринка Стоянова Панайотова

Несебър

1000

 

Димитър Горанов Горанов

Гюльовца

800

 

Димитър Николов Димитров

Несебър

1500

 

Димитър Панайотов Митев

Несебър

200

 

Димитър Панайотов Станков

Несебър

200

 

Димитър Петров Ганчев

Несебър

400

 

Димка Георгиева Бабева

Баня

800

 

Диню Митев Динев

Равда

1000

 

Дионис Апостолов Дуков

Равда

1000

 

Добрина Василева Николова

Несебър

600

 

Добрина Грозева Рашкова

Несебър

1000

 

Друмка Димова Чанева

Гюльовца

800

 

Душко Петров Войнов

Гюльовца

600

 

Душо Вълков Георгиев

Несебър

1200

 

Елена Русева Коршутова

Обзор

800

 

Елена Станкова Златева

Обзор

1000

 

Еленка Михалева Тодорова

Несебър

1000

 

Емилия Младенова Кочева

Тънково

300

 

Ена Георгиева Дукова

Равда

1000

 

Жеко Йорданов Йорданов

Обзор

200

 

Жеко Рашев Рашев

Несебър

1000

 

Желанка Костадинова Стаматова-Янкова

Оризаре

600

 

Желанка Миладинова Стаматова

Оризаре

600

 

Желка Стойкова Вълчева

Оризаре

800

 

Желязка Янева Петрушева

Равда

1000

 

Жечка Николова Купенова

Обзор

800

 

Живка Живкова Михайлова

Несебър

400

 

Живко Атанасов Костадинов

Оризаре

300

 

Жулиен Миленов Апостолов

Обзор

800

 

Захари Дончев Вълков

Несебър

800

 

Злата Атанасова Белева

Тънково

600

 

Зоя Симова Стоянова

Гюльовца

800

 

Иван Апостолов Ставракиев

Кошарица

600

 

Иван Демирев Янев

Гюльовца

1000

 

Иван Димов Иванов

Равда

800

 

Иван Жеков Йорданов

Обзор

600

 

Иван Янчев Петров

Несебър

400

 

Иванка Димитрова Ставрева

Несебър

1000

 

Иванка Минева Пейкова

Оризаре

400

 

Иванка Митева Тенева

Обзор

1000

 

Иванка Цветанова Димитрова

Несебър

200

 

Илиян Кирилов Делиатанасов

Равда

1200

 

Илиян Тодоров Димитров

Несебър

1000

 

Илияна Андреева Иванова

Тънково

200

 

Илчо Асенов Илиев

Оризаре

600

 

Йовка Иванова Домусчиева

Оризаре

600

 

Йордан Симеонов Сотиров

Несебър

600

 

Йорданка Желязкова Пейкова

Несебър

1000

 

Йорданка Чернева Георгиева

Оризаре

600

 

Ирена Димова Иванова

Оризаре

200

 

Ирина Пенкова Димова

Свети Влас

1500

 

Иринка Василева Алиева

Приселци

500

 

Калина Митева Цонева

Гюльовца

1000

 

Калинка Иванова Русева

Свети Влас

500

 

Калинка Маринова Георгиева

Оризаре

800

 

Катя Иванова Дукова

Равда

800

 

Катя Томова Пейкова

Обзор

800

 

Кирил Иванов Георгиев

Несебър

500

 

Корнелия Ангелова Сотирова

Несебър

500

 

Красимир Георгиев Зайков

Баня

2000

 

Красимир Максимов Михайлов

Гюльовца

400

 

Красимира Иванова Далова

Несебър

400

 

Красимира Руменова Илиева

Оризаре

600

 

Кремена Стефанова Георгиева

Несебър

600

 

Кръстьо Демирев Димитров

Кошарица

1500

 

Кунчо Желязков Георгиев

Оризаре

1200

 

Лефтер Димитров Янев

Оризаре

1000

 

Лила Куртева Митева

Тънково

1200

 

Лилия Владимирова Нанкова

Несебър

1500

 

Людмила Петкова Тенчева

Несебър

1000

 

Максим Василев Момчилов

Несебър

1000

 

Мара Кръстева Мерджанова

Несебър

500

 

Маргарита Морис Ганева

Несебър

600

 

Мариана Иванова Пандарова

Тънково

1000

 

Марина Иванова Нейчева

Несебър

600

 

Маринка Стоянова Димова-Кичева

Несебър

600

 

Мария Диянова Стаматова

Оризаре

200

 

Мария Куманова Радева-Лефтерова

Гюльовца

600

 

Мария Любенова Ватева

Несебър

600

 

Мария Сотирова Асенова

Обзор

200

 

Мария Христова Петрова

Обзор

1000

 

Марияна Атанасова Костадинова

Оризаре

600

 

Марияна Недялкова Христова

Кошарица

200

 

Марияна Христова Димитрова

Обзор

1000

 

Мартин Андонов Бакров

Гюльовца

400

 

Мартин Димов Димов

Оризаре

600

 

Мартин Максимов Узунов

Гюльовца

200

 

Миглена Руменова Славчева

Несебър

500

 

Милена Любомирова Петкова

Несебър

2000

 

Милена Цолова Иванова

Равда

600

 

Милка Йорданова Пандарова

Тънково

400

 

Минчо Стоянов Статков

Несебър

200

 

Митко Янев Янев

Равда

1000

 

Мустафа Мехмед Делиолу

Несебър

200

 

Надя Даниелова Минчева

Несебър

1200

 

Наско Нунев Нунчев

Несебър

200

 

Неда Пеева Неделчева

Оризаре

400

 

Недка Стоянова Абрашева

Несебър

600

 

Недялка Димитрова Манолова

Несебър

1000

 

Нела Димитрова Хаджиева

Равда

400

 

Нели Станчева Йорданова

Оризаре

600

 

Никола Неделчев Николов

Несебър

600

 

Никола Панайотов Милушев

Оризаре

600

 

Николай Насков Нунчев

Несебър

1000

 

Николай Павлов Пейков

Несебър

200

 

Николай Христов Узунов

Равда

1000

 

Николай Цанков Христов

Несебър

200

 

Николина Иванова Вълкова

Обзор

1000

 

Николина Янкова Димитрова

Несебър

1000

 

Нина Тодорова Колева

Гюльовца

600

 

Павлина Тодорова Гайдарова

Несебър

400

 

Пенка Ангелова Велева

Оризаре

200

 

Пенка Иванова Домусчиева

Оризаре

600

 

Пенка Русева Горнакова

Несебър

600

 

Пенка Христова Въндева

Равда

600

 

Пепа Стоянова Стоева

Кошарица

600

 

Петко Антонов Великов

Несебър

200

 

Петко Градев Стоянов

Несебър

1000

 

Петър Иванов Петров

Оризаре

1000

 

Петър Иванов Попов

Несебър

600

 

Петър Стоянов Петров

Несебър

400

 

Петър Христов Касъров

Кошарица

400

 

Петър Христов Огледалов

Обзор

200

 

Петър Христозов Петров

Паницово

1000

 

Рада Николова Берберова

Несебър

1200

 

Радка Лефтерова Колева

Гюльовца

1200

 

Радка Славова Василева

Несебър

1200

 

Райчо Тодоров Чобанов

Гюльовца

200

 

Ралица Евгениева Генова

Несебър

600

 

Роза Григорова Йорданова

Несебър

1000

 

Румяна Георгиева Михайлова

Гюльовца

400

 

Румяна Костадинова Йорданова

Гюльовца

200

 

Румяна Цветанова Рачева

Несебър

2000

 

Сабрие Мехмедова Османова

Несебър

600

 

Светла Благоева Кусева

Равда

500

 

Светлана Михайлова Узунова

Несебър

200

 

Свилен Петров Върбанов

Свети Влас

1000

 

Силвия Стефанова Тальокова

Несебър

600

 

Славиян Стоянов Георгиев

Несебър

800

 

Соня Стоянова Бабева

Свети Влас

800

 

Соня Тодорова Николова

Несебър

2000

 

София Ангелова Драмчева

Несебър

1000

 

Стамен Йорданов Лефтеров

Гюльовца

600

 

Стамо Щерионов Георгиев

Оризаре

600

 

Станка Михнева Иванова

Гюльовца

200

 

Стефан Андонов Богданов

Несебър

800

 

Стефан Антонов Христов

Несебър

200

 

Стефан Фотев Стефанов

Несебър

600

 

Стойка Георгиева Щерева

Обзор

800

 

Стою Георгиев Костадинов

Равда

1000

 

Стоян Матев Кабаков

Несебър

200

 

Стоян Матев Станев

Несебър

200

 

Стоян Янков Костадинов

Оризаре

200

 

Стоянка Иванова Дукова

Равда

1000

 

Стоянка Янчева Петрова

Равда

200

 

Съби  Янчев Куриев

Гюльовца

200

 

Събка Либчева Пелопидова

Несебър

400

 

Таня Иванова Янева

Несебър

800

 

Теодора Андреева Болгарска

Несебър

1000

 

Теодора Любомирова Желева

Несебър

2000

 

Тинка Кънева Кочева

Тънково

300

 

Тинка Славова Асенова

Оризаре

200

 

Тодор Василев Тодоров

Кошарица

500

 

Тодор Георгиев Горенов

Равда

800

 

Тодор Демирев Стоянов

Кошарица

600

 

Тодор Йорданов Димов

Несебър

1500

 

Тодор Станков Абаджиев

Обзор

1000

 

Тодор Стойчев Стоянов

Обзор

1200

 

Тодор Янчев Бодуров

Несебър

1000

 

Тодорка Петрова Лекова

Тънково

600

 

Тонка Костова Ганчева

Несебър

200

 

Тота Христова Иванова

Несебър

800

 

Тошко Андреев Димитров

Несебър

1200

 

Фадима Мехмедова Алиева

Приселци

200

 

Фима Ангелова Куриева

Гюльовца

200

 

Хасан Рамиз Хасан

Гюльовца

400

 

Христина Славчева Гиздова

Несебър

1000

 

Христина Христова Харизанова

Несебър

800

 

Христо Андонов Стойков

Баня

500

 

Христо Димитров Петляков

Несебър

300

 

Христо Канев Тодоров

Несебър

800

 

Христо Николов Червенков

Баня

1000

 

Христо Стоянов Пандаров

Тънково

800

 

Христомир Петров Георгиев

Несебър

800

 

Цветана Алексиева Ганчева

Несебър

1000

 

Щерю Георгиев Илиев

Несебър

2000

                                                                         

ЕГН

Трите имена

Населено място

1

2

3

4

Тодор Василев Неделчев

Оризаре

400

Еленка Мариянова Иванова

Оризаре

400

Димитър Николаев Дерменджиев

Гюльовца

500

Величка Петкова Дерменджиева

Гюльовца

500

Иванка Липчева Липчева

Гюльовца

400

Радостина Йорданова Иванова

Гюльовца

400

Желязка Димова Кръстева

Козница

300

Атанас Василев Стоянов

Несебър

200

Ваня Тодорова Лефтерова

Гюльовца

400

Велиян Янков Гарджев

Гюльовца

400

Даниел Атанасов Минчев

Несебър

400

Елена Владимирова Ангелова

Несебър

400

Елена Христова Митева

Несебър

400

Женя Стоянова Станева

Несебър

300

Паунка Кирова Стоянова

Гюльовца

300

Тонка Стойчева Тодорова

Несебър

300

Тотко Йовчев Тодоров

Несебър

300

Янка Георгиева Николова

Несебър

300

Ваня Николова Георгиева

Равда

800

Стамат Христов Николов

Несебър

600

Искра Вергилова Георгиева

Обзор

800

Станка Георгиева Христова

Обзор

800

Татяна Димитрова Пурнарева

Обзор

800

Нели Михайлова Стоянова

Обзор

800

Апостол Тодоров Чупов

Несебър

800

Здравко Дочев Иванов

Равда

500

Недялка Златинова Йовчева

Равда

800

Марина Иванова Нейчева

Несебър

                     2000

Кремена Стефанова Георгиева

Несебър

                     1000

Илиян Тодоров Димитров

Несебър

                     2000

Мартин Димов Димов

Оризаре

                     1000

Димитър Панайотов Станков

Несебър

                       400

             ВСИЧКО:   198 000 лв.

На основание чл.60 от АПК , допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 228/12.04.2023 г. от  Димитрина Георгиева Димитрова – директор ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 906

 1. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2023 г. като раздел ІІІ.А.т.1 „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем“ се допълва с имот с идентификатор 53045.502.222 по к.к. на гр. Обзор.
 2. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, от ЗУТ Общински съвет – Несебър утвърждава приложената скица-предложение за поставяне на атракционни съоръжения в имот, общинска собственост, част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв. м., находящ се в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор, поземлен имот с идентификатор 53045.502.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006 г. на изпълнителния директор на АК.
 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.67, ал. 1, във връзка с чл. 66, ал. 1 и чл. 15а, ал. 3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв. м., ситуирани по схема в югоизточната част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за атракционна дейност – детски комплекс – „Лунапарк” в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор при граници съгласно приложената скица-предложение, със собствени на наемателя атракционни съоръжения при следните условия:
 • Срок на договора – до 2 месеца и 14 дни за периода от 01.07.2023 г. до 14.09.2023 г.
 • Начална конкурсна наемна цена за целия период 6 000 /пет хиляди/ лева с ДДС, платима еднократно при сключване на договора за наем.
 • Специфични изисквания:
  1. Горната дейност да се извършва с технически изправни атракционни съоръжения;
  2. Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др./, удостоверяващи възможност за осигуряване на подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.
  3. Спечелилият конкурса е задължен, съгласно приложен договор, да извършва ежедневен технически преглед от механик на съоръженията с оглед безопасността на ползващите атракцията.
  4. Участниците да представят снимка на съоръженията, които ще използват.

Критериите за оценяване са:

 • К1 – Конкурсна цена – (К1уч./К1мах) х 80

Където К1уч. е цената, предложена от участника, К1мах е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 80.

 • К2 – Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на културните и спортни мероприятия на училището. (К2уч./К2мах) х 20 – оценена в лева.

Където К2уч. е предложената инвестиция от участника, К2мах е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

 • К3 – Активност на профила – Кандидатът да притежава опит в предлагането на атракционни услуги.
  • До 5 /пет/ години към момента на подаване на офертата – 5 точки;
  • До 10 /десет/ години към момента на подаване на офертата – 10 точки;
  • До 15 /петнадесет/ години към момента на подаване на офертата – 15 точки;
  • Над 15 /петнадесет/ години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К = К1 + К2 + К3

При равен брой точки се класира кандидатът, получил по-висока оценка по критерий К1.

Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния терен.

 1. Упълномощава Директора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор да определи останалите условия по провеждането на конкурса.
 2. Възлага на Директора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор провеждането на конкурса и сключването на договора със спечелилия кандидат.
 3. Преотстъпва пълния размер на приходите от наема по делегирания бюджет на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор.
 4. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране и провиждане на конкурсната процедура и наближаването на летния сезон, на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 233/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 6 гл. «въздържали се» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 907

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано  писмо с наш.вх.№Н5-ОС-206/30.03.2023г. от Началника на Общинска служба ”Земеделие”, по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър предоставя земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.74.65 по КК и КР на гр. Несебър, м.“Кокалу“, с трайно предназначение на територията Земеделска, с начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, категория на земята VІ /шеста/, на площ от 5473 кв.м в КК и КР, по акт за общинска собственост №4333/14.02.2011 г. площ на имота 5474 кв.м., който да послужи за постановяване на решение от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост, на основание влязло в сила съдебно решение №219/03.08.2007 г.  на Несебърски районен съд, за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж912 по регистъра на ОСЗ-Несебър на наследници на Христо Димитров Чимбулев“.

         / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 234/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на зърнени култури на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.246 по кадастралната карта на с. Оризаре.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 908

І. На основание на  чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.246 по КК и КР на с.Оризаре, находящ се в м.”Айкъна”, с начин на трайно ползване – Мочурище, ІV категория, целия на площ 13 446кв.м., АОС №5381/04.03.2013г.,  за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 531,72лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 30,00лв.

3.Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 53,17лв.

4.Специфични условия:

    4.1. Имотът да се използва за отглеждане на зърнени и технически култури.

    4.2. Кандидатите да са регистрирани земеделски производители по Наредба №3 от 29 януари 1999г. за създаване  и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 235/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно продажба на 145/170 кв.м. ид. части от УПИ ІІІ-198 в кв.13 по плана на гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.501.128 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.33 от ЗС и чл.35 ал. 3 от ЗОС.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 909

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2023г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка В1, се допълва с:  145/170 кв.м ид.части от УПИ ІІІ-198 в кв.13 по плана на гр. Несебър, представляващ имот с кадастрален идентификатор 51500.501.128 по КК на гр. Несебър,  целия на площ от 170 кв.м ,  АОС№6761/14.03.2023г.

2. На основание чл.33 от ЗС и чл.35, ал.3 от ЗОС Общински съвет – Несебър дава съгласие да се продадат собствените на Община Несебър 145/170 кв.м ид.части от УПИ ІІІ-198 в кв.13 по плана на гр. Несебър, представляващ имот с кадастрален идентификатор 51500.501.128 по КК на гр. Несебър,  целия на площ от 170 кв.м, отреден за «Жилищно застрояване», с устройствени показатели – Кпл.50%, Кинт-1,2, Н<10 м, АОС№6761/14.03.2023г., за сумата от 12 888 лв. /дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС на Жеко Радев Желев, с адрес: гр. Несебър, ул. «Хемус» №14, в качеството му на собственик на законнопостроена сграда и като съсобственик в имота.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 240/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно придобиване право на собственост чрез закупуване на ПИ 39164.501.4. и ПИ 39164.22.51 по КККР на с. Кошарица, за разширение на гробищния парк.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 6 гл. «въздържали се» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 910

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет –Несебър дава съгласие за проектиране на ПУП и реализиране на разширение на гробищния парк на с. Кошарица представляващ обект от първостепенно значение в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г. и на основание чл.34, ал.2 от ЗОС дава съгласие да се придобие правото на собственост чрез закупуване от собственика им на следните имоти:

- ПИ 39164.501.4 по КК на с. Кошарица на площ от 1008 кв.м с трайно предназначение – Урбанизирана територия, Начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди;

- ПИ 39164.22.51 по КК на с. Кошарица на площ от 2502 кв.м, с предназначение –Земеделска земя, Начин на трайно ползване – Пасище, категория – 5 .

2. Упълномощава кмета на Община Несебър да извърши необходимите преговори със собственика за закупуване на имотите описани в т.1 и сключи договор по цени не по-високи от определените с пазарните оценки, изготвени от независимия оценител, а именно:

- ПИ 39164.501.4 по КК на с. Кошарица на площ от 1008 кв.м с трайно предназначение –Урбанизирана територия, Начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди за сумата от 89 327лв. /осемдесет и девет хиляди триста двадесет и седем лева/ без ДДС .

- ПИ 39164.22.51 по КК на с. Кошарица на площ от 2502 кв.м, с предназначение –Земеделска земя, Начин на трайно ползване – Пасище, категория – 5  за сумата от 82 309лв. /осемдесет и две хиляди триста и девет лева/ без ДДС.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 241/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на договор за наем с „А1 Тауърс България“ ЕООД за разполагане и експлоатация на телекомуникационно съоръжение, находящо се на покривната тераса на Административна сграда – Кметство с. Равда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 911

       

            І.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.30, ал.1, т.1 и чл.19 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, дава съгласие да се сключи договор за наем между Община Несебър и „А1 Тауърс България“ ЕООД, гр. София, ЕИК 206379370, за временно и възмездно ползване на 70 кв.м. от покривна тераса на Административна сграда на кметство Равда с идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с. Равда, АОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012 г., за разполагане и експлоатация на телекомуникационно съоръжение - базова станция, за срок от 5 /пет/ години, при месечна наемна цена в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС“.

          ІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по сключването на договора за наем и да сключи такъв.

         ІІІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на процедурата по сключване на договор за наем, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 249/18.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост, представляващ“ 9 кв.м. от имот с идентификатор 51500.501.9 по КК на гр.Несебър, за разполагане на валежомерен пост.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 912

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се предостави за срок от 5 /пет/ години на Национален институт по Метеорология и хидрология при БАН, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №66, ЕИК 000663814,  безвъзмездно право на управление върху 9 /девет/ кв.м., от имот частна - общинска собственост с идентификатор 51500.501.9 по КК на гр. Несебър, съгласно приложена скица с позиции №11/2023 г., АчОС №821/21.09.2000 г., за нуждите на Хидрометеорологична обсерватория - Бургас, за разполагане на валежомерен пост /дъждомерен съд/.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 250/18.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване на УПИ XX – 459, общ в кв.55 по плана на гр. Несебър – нова част, представляващ ПИ 51500.502.459 по КК на гр. Несебър за частна общинска собственост.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 913

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет –Несебър обявява УПИ ХХ-459,общ в кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, представляващ ПИ 51500.502.459 по КК на гр. Несебър, бивш УПИ ХХ-общ актуван с АОС №1224/15.02.2002 г. от публична в частна общинска собственост, тъй като за същия не е налице предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

           / Списъкът с поименното  гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 253/19.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ XI – 750 в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг“, ПИ 51500.506.750 по КККР на гр.Несебър, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 914

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2023 г, като раздел III, буква В, т. В2 – „Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 291/355 кв.м. ид.ч. от УПИ XI-750 в кв.5002 по плана на к.к. Слънчев бряг, ПИ 51500.506.750 по КК на гр. Несебър, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване, с отреждане: За търговия и офис, при граници: ПИ 51500.506.749, ПИ 51500.506.412, ПИ 51500.505.316, с АчОС №6767/13.04.2023г.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат собствените на Община Несебър

291/355 кв.м. ид.ч. от УПИ XI-750 в кв.5002 по плана на к.к. Слънчев бряг, ПИ 51500.506.750 по КК на гр. Несебър, на „Кондор“ ЕООД, ЕИК 102067237, представлявано от управителите Ивайло Илиев Илиев и Илия Богомилов Илиев, в качеството му на съсобственик на имота, за сумата от 58 578 лв. /петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева/ без ДДС.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 260/20.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор за прекратяване на съсобственост във връзка с проект за ПУП-ПЗ, обединяващ ПИ 51500.74.49, ПИ 51500.74.50, ПИ 51500.74.57, ПИ 51500.74.61 и ПИ с проектен идентификатор 51500.74.149 по КК на гр. Несебър в общ новообразуван имот.

                        Общинският съвет с 14 гл. „за”, 1 гл. «против» и 5 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 915

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА

1.Общински съвет – Несебър като принципал на общинската собственост дава съгласие за разделянето на ПИ 51500.74.147 на площ от 2098 кв.м, АчОС№6744/04.11.2022 г.  на посочените в скица- проект №15-399208/11.04.2023 г. на

СГКК-Бургас проектни имоти, както следва: ПИ 51500.74.148 на площ от 325 кв.м, ПИ 51500.74.149 на площ 1551 кв.м  и ПИ 51500.74.150 на площ от 222 кв.м, всички с предназначение Земеделска територия и НТП-За селскостопански, горски ведомствен път.

2. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г., като Раздел III, буква В, т. В2 – Продажба на имоти по реда на чл.15 ал.3 от ЗУТ или прекратяване на съсобственост се допълва със следния недвижим имот, а именно: 1551 кв.м реално обособени части от ПИ 51500.74.147 по КК на гр.Несебър, АчОС№6744/04.11.2022г. отразени като поземлен имот с проектен идентификатор 51500.74.149 съгласно скица- проект №15-399208/11.04.2023г. на СГКК-Бургас, и включени в площта на новообразуван поземлен имот на площ от 17801кв.м, с предназначение урбанизирана територия, с отреждане „За търговия, складови дейности и обществено обслужване“, при устройствена зона „Оо“ с устройствени показатели: ПЗ-30%, Кинт-1,5, Нкорниз -15м и мин.озеленена площ – 50% съгласно приет с решение на ОбЕСУТ проект за ПУП-ПЗ  /Протокол №1/08.02.2023г., т.9/.

3. Дава съгласие и упълномощава кмета на Община Несебър да упълномощи Георги Костадинов Нищелков, от с. Равда или друго упълномощено от него лице да извърши от името и в полза на община Несебър, но за негова сметка всички правни и фактически действия свързани с процедурата по промяна на предназначението от Земеделска територия на урбанизирана територия на проектния имот с идентификатор 51500.74.149 по КК на гр.Несебър, във връзка с включването на този имот в площта на новообразуван поземлен имот с  предназначение урбанизирана територия, с отреждане „За търговия, складови дейности и обществено обслужване“, при устройствена зона „Оо“ с устройствени показатели: ПЗ-30%, Кинт-1,5, Нкорниз -15м и мин.озеленена площ – 50% съгласно приет с решение на ОбЕСУТ проект за ПУП-ПЗ /Протокол №1/08.02.2023г., т.9/. Действията по упълномощаване да се извършат след обособяването на проектния имот с идентификатор 51500.74.149 по КК на гр. Несебър като самостоятелен имот в кадастралната карта на гр.Несебър и съставяне на АОС за същия.

4. На основание чл.19 от ЗЗД , чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и чл.40 ал.1 т.2 от НРПУРОИ на ОС-Несебър във връзка с чл.33 от ЗС,  Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с Георги Костадинов Нищелков, от с.Равда  предварителен договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на собствените на Община Несебър 1551 кв.м реално обособени части от ПИ 51500.74.147 по КК на гр.Несебър, АчОС№6744/04.11.2022г. отразени като поземлен имот с проектен идентификатор 51500.74.149 съгласно скица- проект №15-399208/11.04.2023г. на СГКК-Бургас,  представляващи частта на общината в новообразуван поземлен имот на площ от 17801кв.м, с предназначение урбанизирана територия, с отреждане „За търговия, складови дейности и обществено обслужване“, при устройствена зона „Оо“ с устройствени показатели: ПЗ-30%, Кинт-1,5, Нкорниз -15м и мин.озеленена площ – 50% съгласно приет с решение на ОбЕСУТ проект за ПУП-ПЗ  /Протокол №1/08.02.2023г.т.9/.

5. Определя пазарна цена на имота посочен в т. 4 от настоящото решение, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 101 191 лв. / сто и една хиляди сто деветдесет и един лева/без ДДС и утвърждава предложения проект за предварителен договор.

6. Окончателният договор за прекратяване на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на ПУП-ПЗ  приет с решение на ОбЕСУТ проект за ПУП-ПЗ  /Протокол №1/08.02.2023г.т.9/ за  ПИ№51500.74.49, №51500.74.50, №51500.74.57, №51500.74.61  и част от ПИ 51500.74.147 по КК на гр.Несебър, м.Кокалу, отразена като поземлен имот с проектен идентификатор 51500.74.149 съгласно скица- проект №15-399208/11.04.2023г. на СГКК-Бургас и след съставяне на АчОС за този имот.

7. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.5 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената в т.5, окончателния договор да се сключи по по-високите измежду двете.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

*Решението е оспорено със заповед № РД-09-23/18.05.2023 г. на Областен управител на област Бургас.

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 225/12.04.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни скици с позиции за с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Кошарица, община Несебър за 2023 г., изработени по реда на чл.17 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

            Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 916

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.4 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално–декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър, съгласува допълнителни скици с позиции както следва:

 ●  Скица с позици №2/2023 г.- за модулен обект от 2 броя модули по 15 кв.м. за търговия в ПИ 53822.501.210 по КК на с. Оризаре;    

●  Скица с позици №2/2023 г.- за павилион до 15 кв.м. за склад за инвентар в ПИ 18469.501.223 по КК на с. Гюльовца;   

Скица с позици №5/2023 г.- за слънцезащитно съоръжение  в ПИ 39164.501.664 по КК на с. Кошарица;    

 ● Скица с позици №6/2023 г.- за слънцезащитно съоръжение  в ПИ 39164.501.590 по КК на с. Кошарица;   

Скиците с позиции са неразделна част от  решението.

Скица с позиции №2/2023 г. с. Оризаре

Скица с позиции №2/2023 г. с. Гюльовца

Скица с позиции №5/2023 г. с. Кошарица

Скица с позиции №6/2023 г. с. Кошарица

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Предложение вх. № 226/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 02703.25.38 по КК на с. Баня, находящ се в местността „Кариян“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 917

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 02703.25.38 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ 3799 кв.м., находящ се в землището на с. Баня, местност “Кариян” за неземеделски нужди, а именно зона „Жм”, „за Жилищни сгради“ при устройствени показатели: Кплътност ≤ 40 %, К интензивност ≤ 0.80, максимална височина Н ≤ 10.00 м. и Мин. озеленяване – 40%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 227/12.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по к.к. 11538.502.356 в кв.39 по плана на гр. Свети Влас-Юг.

           

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 918

              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл. 131 ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър дава съгласие да бъде процедиран представения проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ІІІ-общ с идентификатор по к.к. 11538.502.356 в кв.39 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ, който видно от заданието се предвижда промяна на устройствените показатели, както следва: Кплътност от 30%  на 40%, Кинт от 1,00 на 1,20 и минимално озеленяване от 60% на 50%, при запазване на предназначението „за жилищно строителство“ в устройствена зона „Жм“ и начина на застрояване-свободно основно застрояване.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 238/13.04.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на с. Оризаре, община Несебър.

            Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 919

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.57 от ЗУТ и чл.55 ал.2 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално–декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет – Несебър съгласува приложената схема № 9 за поставяне на РИЕ в терени общинска собственост на територията на с. Оризаре, община Несебър.

            Схемата е неразделна част от решението.

Схема №9 за поставяне на РИЕ за с. Оризаре

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Предложение  вх. № 246/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на принципно съгласие за изработване и процедиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел.захранване на многофункционален комплекс, блок А – жилищна сграда и ресторант“ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.144, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори №11538.13.83 и №11538.13.180 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“ и технически инвестиционен за издаване на разрешение за строеж на същия обект.

            Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 920

1. На основание чл. 131 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, дава съгласие за изработване и процедиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел. захранване на многофункционален комплекс, блок А – жилищна сграда и ресторант“ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.144, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори №11538.13.83 и №11538.13.180 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“ и технически инвестиционен за издаване на разрешение за строеж на същия обект по реда на чл. 150 от ЗУТ.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

            По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 247/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VIII – общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.183, УПИ IX – 419, идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.181, УПИ XII – 435, идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.185, УПИ XIII – общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.186, улица, представляваща поземлен имот с идентификатори №51500.507.182 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.188 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3401 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг- Запад“.

                        Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 921

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр., във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.183, УПИ IХ-419, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.181, УПИ ХII-435, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.185, УПИ ХIII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.186, улица, представляваща поземлен имот с идентификатори №51500.507.182 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.188 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3401 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с който проект се променя конфигурацията в имотите както следва:

- Образува се УПИ VIII-182,183,общ. с площ 1614 кв.м., с отреждане „За озеленяване и КОО“, в устройствена зона „Оз“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,4, Нкорниз – 7 м. и минимално озеленена площ – 65 %, който имот да остане общинска собственост, като площта на имота представлява част от ПИ 51500.507.182 с площ 418 кв.м. и остатък от УПИ VIII-общ. /ПИ 51500.507.183/ с площ 1196 кв.м.; 

- Образува се УПИ IХ-181,182,183,185,186, 188 с площ 6360 кв.м., с отреждане „За КОО и жилищно строителство“, в устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50%, който да остане собственост на възложителя закупувайки разликата от общината, като площта на имота представлява част от УПИ IХ-419 /ПИ 51500.507.181/ с площ 1842 кв.м., от УПИ ХII-435 /ПИ 51500.507.186/ с площ 2378 кв.м., част ПИ 51500.507.182 с площ 715 кв.м., част от УПИ VIII-общ. /ПИ 51500.507.183/ с площ 589 кв.м., част от УПИ ХIII-общ. /ПИ51500.507.186/ с площ 728 кв.м. и част от ПИ 51500.507.188 с площ 108 кв.м.;

- Образува се УПИ ХII-182,186,общ. с площ 1172 кв.м., с отреждане „За озеленяване и КОО“, в устройствена зона „Оз“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,4, Нкорниз – 7 м. и минимално озеленена площ – 65 %, който имот ще остане общинска собственост, като площта на имота ще представлява част от ПИ 51500.507.182 с площ 213 кв.м. и остатък от УПИ ХIII-общ. /ПИ 51500.507.186/ с площ 959 кв.м.;

- Оформя се пешеходна алея с площ 190 кв.м., която да остане общинска собственост, като същата ще се образува като част от УПИ IХ-419 /ПИ 51500.507.181/ с площ 131 кв.м., част от ПИ 51500.507.182 с площ 15 кв.м. и част от УПИ VIII-общ. /ПИ 51500.507.183/ с площ 44 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

С настоящата разработка площта на новообразуван УПИ VIII-182,183,общ. възлиза на 1613,8 кв.м., а на новообразуван УПИ ХIII-182,186,общ. – на 1171,8 кв.м., като за тях е предвидена плътност на озеленяване 65 %, което възлиза общо на 1810,64 кв.м. и обезпечава предвидените зелени площи. съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

            По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 248/13.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване и регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55,  поземлен имот с идентификатор №51500.506.88 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.7601 по плана на к.к. „Слънчев бряг- Запад“.

            Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 922

І. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, като взе предвид изложеното в докладната на заместник кмета на Община Несебър и приложените към нея документи, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2023 г. като допълва раздел VI  - ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ с  обект: обособяване от УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55 /ПИ 51500.506.88/ в кв. 7601 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“,  с площ 2407 кв.м. на УПИ IХ 111 кв.м., с отреждане „За трафопостове“ в устройствена зона „Ок“ и със следните действащи устройствени показатели за УПИ IХ: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,30, Нкорниз – 3,6 м. и минимално озеленена площ – 50%.“

II. На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване и регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55, поземлен имот с идентификатор №51500.506.88 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7601 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с който проект от УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55 /ПИ 51500.506.88/ с площ 2407 кв.м. се обособява УПИ IХ с площ 111 кв.м., с отреждане „За трафопостове“ в устройствена зона „Ок“ и със следните действащи устройствени показатели за УПИ IХ: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,30, Нкорниз – 3,6 м. и минимално озеленена площ – 50%. След промяната площта на УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55 /ПИ 51500.506.88/ става 2296 кв.м., като се запазват отреждането, устройствената зона и устройствените показатели за имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението  в частта му  на т.II   в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

            По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 258/20.04.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне на трасе за оптична кабелна линия „ 07-0807/ТШ3-0814“ преминаваща през землищата на с. Равда, на гр. Несебър и на гр. Свети Влас.

            Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 923

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това дава предварително съгласие за срок от три години за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне на трасе за оптична кабелна линия „07-0807/ТШ3-0814“ преминаваща през землищата с. Равда, на гр. Несебър и на гр. Свети Влас, като трасето на кабела е с обща дължина в община Поморие и в община Несебър 28174 м. и обща сервитутна зона 29301 кв.м., като 11532 м. и зона на ограничение 11993 кв.м. попадат в територията на община Несебър, а 16642 м. и зона на ограничение 17308 кв.м. попадат в територията на община Поморие. Трасето на кабелната линия в територията на община Несебър започва от съществуваща технологична шахта 07-0807/ТШ3 в ПИ 11538.16.6 с площ 226694 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, държавна собственост, като площите с ограничение в ПИ 11538.16.6 са 1794 кв.м. и продължава последователно в следните имоти в землищата на гр. Несебър и с. Равда на територията на община Несебър: ПИ 51500.200.7 с площ 150882 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, държавна собственост, като площите с ограничение са 3596 кв.м., ПИ 51500.200.8 с площ 118944 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, държавна собственост, като площите с ограничение са 1444 кв.м., ПИ 51500.37.12 с площ 4336 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, като площите с ограничения са 8 кв.м., ПИ 51500.203.22 с площ 1742 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, държавна собственост, като площите с ограничения са 167 кв.м., ПИ 51500.200.2 с площ 53258 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, като площите с ограничение са 280 кв.м., ПИ 51500.203.15 с площ 2685 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, като площите с ограничение са 119 кв.м., ПИ 51500.203.2 с площ 19527 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията„Горска“ и начин на трайно ползване „Изоставена ливада“, държавна собственост, като площите с ограничение са 220 кв.м., ПИ 51500.203.14 с площ 5493 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 30 кв.м., ПИ 51500.43.37 с площ 799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 72 кв.м., ПИ 51500.45.68 с площ 82466 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, като площите с ограничение са 2208 кв.м., ПИ 51500.506.44 с площ 7637 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, общинска собственост, като площите с ограничение са 18 кв.м., ПИ 51500.506.45 с площ 16621 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, общинска собственост, като площите с ограничение са 5 кв.м., ПИ 51500.56.47 с площ 82535 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, като площите с ограничение са 69 кв.м., ПИ 51500.56.45 е с площ 10413 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, държавна собственост, като площите с ограничение са 12 кв.м., ПИ 51500.56.44 с площ 7572 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 882 кв.м., ПИ 51500.56.60 е с площ 1354 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За водностопанско, хидромелеоративно съоръжение“, общинска собственост, като площите с ограничение са 89 кв.м., ПИ 51500.56.48 с площ 3140 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Заета от води и водни обекта“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, държавна собственост, като площите с ограничение са 11 кв.м., ПИ 51500.61.6 с площ 2323 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 63 кв.м., ПИ 51500.57.51 с площ 58414 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, като площите с ограничение са 21 кв.м., ПИ 51500.69.51 с площ 1868 кв.м., с начин на трайно предназначение „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, общинска собственост, като площите с ограничение са 6 кв.м., ПИ 51500.66.33 с площ 11050 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 1323 кв.м., ПИ 51500.72.52 с площ 22261 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, държавна собственост, като площите с ограничение са 7 кв.м., ПИ 61056.25.101 с площ 15209 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти“ и начин на трайно ползване„Отводнителен канал“, държавна собственост, като площите с ограничение са 12 кв.м., ПИ 61056.25.102 с площ 19151 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, като площите с ограничение са 1212 кв.м., ПИ 61056.25.106 с площ 28140 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, като площите с ограничение са 54 кв.м., ПИ 51500.73.34 с площ 36810 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, като площите с ограничение са 416 кв.м., ПИ 51500.73.28 с площ 6150 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 330 кв.м., ПИ 51500.73.22 с площ 11906 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 12 кв.м., ПИ 51500.73.33 с площ 1133 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 6 кв.м., ПИ 51500.740.33 с площ 3784 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 3 кв.м., ПИ 51500.740.37 с площ 3488 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 198 кв.м., ПИ 61056.35.108 с площ 168 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 35 кв.м., ПИ 61056.35.106 с площ 560 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот движение и транспорт“, общинска собственост, като площите с ограничение са 35 кв.м., ПИ 61056.35.107 с площ 4801 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 937 кв.м., ПИ 61056.33.102 с площ 799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 13 кв.м., ПИ 61056.54.28 с площ 5055 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 901 кв.м., ПИ 61056.54.21 с площ 61209 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, като площите с ограничение са 34 кв.м. и ПИ 61056.48.104 с площ 54311 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 601 кв.м., след което продължава в землището на гр. Ахелой, община Поморие

2. На основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за обекта, преминаващо през ПИ 11538.16.6, ПИ 51500.200.7, ПИ 51500.200.8, ПИ 51500.37.12, ПИ 51500.203.22, ПИ 51500.200.2, ПИ 51500.203.15, ПИ 51500.203.2, ПИ 51500.203.14, ПИ 51500.43.37, ПИ 51500.45.68, ПИ 51500.506.44, ПИ 51500.506.45, ПИ 51500.56.47, ПИ 51500.56.45, ПИ 51500.56.44, ПИ 51500.56.60, ПИ 51500.56.48, ПИ 51500.61.6, ПИ 51500.57.51, ПИ 51500.69.51, ПИ 51500.66.33, ПИ 51500.72.52, ПИ 61056.25.101, ПИ 61056.25.102, ПИ 61056.25.106, ПИ 51500.73.34, ПИ 51500.73.28, ПИ 51500.73.22, ПИ 51500.73.33, ПИ 51500.740.33, ПИ 51500.740.37, ПИ 61056.35.108, ПИ 61056.35.106, ПИ 61056.35.107, ПИ 61056.33.102, ПИ 61056.54.28, ПИ 61056.54.21 и ПИ 61056.48.104 попадащи в землищата на гр. Свети Влас, с. Равда и гр. Несебър.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                         

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия