За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

33/24.03.2023 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 146/10.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.
 2. Докладна записка вх.№ 134/10.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за присъждане на званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ на Иван Петров Бабев.     
 3. Докладна записка вх.№ 156/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър – летен сезон 2023 г.
 4.  Няма да се разглежда … Докладна записка вх.№ 160/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване участието на община Несебър в Сдружение „Местна инициативна група Несебър“.                                                                                                                       
 5. Докладна записка вх.№ 164/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.                                                                                                                              
 6. Докладна записка вх.№ 157/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2023 г.
 7. Докладна записка вх.№ 163/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на община Несебър, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.                                                     
 8. Докладна записка вх.№ 173/16.03.2023 г. от Костадин Нищелков – общински съветник от общински съвет-Несебър, относно обсъждане възможностите за увеличаване размера на възнаграждението на служителите в общинска администрация-Несебър през 2023 г.                                                                         
 9. Докладна записка вх. № 138/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис № 2, с идентификатор 51500.502.460.1.8 по КК на гр. Несебър – нова част, находящ се в ЖСК „Пролет“, ул. „Иван Вазов“ №23.                                                             
 10. Докладна записка вх. № 139/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП „Спортен клуб по водни спортове – Месембрия“.
 11. Докладна записка вх. № 140/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, организирани като Базар „Пристанище“ – гр. Несебър-стара част.
 12. Докладна записка вх. № 141/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр. Несебър-стара част.
 13. Докладна записка вх. № 142/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Кабинет № 7 – „Рехабилитационен, находящ се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.
 14. Докладна записка вх. № 143/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в Административна сграда на кметство с. Кошарица, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с. Кошарица.
 15. Докладна записка вх. № 144/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот частна общинска собственост – Офис, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Вардарско слънце“.
 16. Докладна записка вх. № 145/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улично пространство.
 17. Докладна записка вх. № 147/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.202 по кадастралната карта на с. Кошарица.
 18. Докладна записка вх. № 148/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.15.34 по кадастралната карта на с. Емона.
 19. Докладна записка вх. № 154/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.32 по кадастралната карта на с. Тънково.
 20. Докладна записка вх. № 155/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г. и утвърждаване на правила за ползване.
 21. Докладна записка вх. № 158/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ V, кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.503.511 по КК на гр. Несебър, по  реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.
 22. Докладна записка вх. № 159/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ ХV-общ. в кв.28 по плана на с. Тънково, представляващ ПИ 73571.501.386 по КК на с. Тънково, по  реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
 23. Докладна записка вх. № 165/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на споразумение за съвместна дейност между Български футболен съюз и община Несебър.
 24. Докладна записка вх. № 166/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти частна-общинска собственост, представляващи: „Друг вид обществена сграда“ с идентификатор 53045.502.316.1 и сграда „Градска тоалетна“ с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр. Обзор.
 25. Докладна записка вх. № 167/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на офис №1, находящ се на партерния етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър.
 26. Докладна записка вх. № 168/14.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на съгласие за сключване на договор за учредяване на възмездно право на строеж в полза на община Несебър от „Напоителни системи“ ЕАД върху 127/600 кв.м от ПИ 51500.47.36 по КК на гр. Несебър.
 27. Докладна записка вх. № 170/14.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти разположени в имот с идентификатор 51500.501.516 по КК на гр.Несебър.
 28. Докладна вх. № 130/09.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно съгласие за изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-487 в кв.74 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.220 по кадастралната карта на гр. Несебър.
 29. Докладна записка вх. № 131/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ-общ., кв.16 по плана на с. Баня, с идентификатор по кадастрална карта 02703.501.87  на с. Баня.
 30. Докладна записка вх. № 136/10.03.2023 г. от Виктор Борисов Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІ-общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.217 в кв.18 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.
 31. Докладна записка вх. № 137/10.03.2023 г. от Виктор Борисов Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП - ПЗ за УПИ І - общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.219  в кв. 21 по плана на ж.к. ”Черно море”, гр. Несебър.
 32. Докладна записка вх.№ 151/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.
 33. Докладна записка вх.№ 152/13.03.2023 г. от Виктор Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП „Паницово 1“ до ново ГРТ фец в ПИ 55350.500.225 по КК на с.Паницово“, по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8 във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
 34. Докладна записка вх.№ 153/13.03.2023 г. от Виктор Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП – ПР за УПИ XI с идентификатор по КК 11538.501.385 по имотни граници, засягащ УПИ X с идентификатор по КК 11538.501.384 и УПИ XII с идентификатор по КК 11538.501.386 в кв.9 по регулационния план на гр.Свети Влас.
 35. Предложение вх.№ 172/15.03.2023 г. от Виктор Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV с идентификатор № 39164.501.287, по кадастралната карта на с.Кошарица в кв.16 по плана на с.Кошарица.
 36. Докладна записка вх.№ 161/13.03.2023 г. от Лазар Япаджиев –заместник-кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр.Несебър – нова част, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр.Свети Влас, гр.Свети Влас, с.Равда и ж.к. Черно море“, гр.Обзор и с.Гюльовца.
 37. Докладна записка вх.№ 162/13.03.2023 г. от Лазар Япаджиев –заместник-кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за търговски обекти и слънцезащитни конструкции, по реда на чл.56 от ЗУТ и Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на общински съвет-Несебър и схеми за търговия на открито и маси към ЗБО по реда на Наредба №2 на общински съвет-Несебър на територията на: гр.Несебър – нова част, гр.Несебър – стар град, гр.Несебър – ж.к.“Черно море“, к.к. Слънчев бряг – запад ; гр.Свети Влас; с.Равда, с.Тънково, с.Оризаре, с.Кошарица, с.Гюльовца, с.Баня и гр. Обзор.
 38. Докладна записка вх.№ 178/20.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Несебър /2014 – 2020 г./
 39. Докладна записка вх.№ 179/20.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Несебър /2021 – 2027 г./ за 2022 г.

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 146/10.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.   

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 854

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Наредба № 7 -За реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия, Общински съвет – Несебър определя  Красимира Тодорова Тодорова  ЕГН:..........................   – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности”  за представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД, което ще се проведе на 11.04.2023 г. от 11:00 ч., в гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73  и  я упълномощава   да гласува  „ ЗА”  по  предложеният в поканата   проект  за решение  от обявения дневен ред, както следва : 

           Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на закона на публичните предприятия /ППЗПП/ и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

     Упълномощаването  има действие и за заседанието,  което ще се проведе  при липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ на 27.04.2023 г. от 11:00 часа.

            На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „УМБАЛ-Бургас”АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

        / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 134/10.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за присъждане на званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ на Иван Петров Бабев.     

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 855

На основание чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Наредба № 9 на Общински съвет – Несебър за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър, Общински съвет-Несебър удостоява със званието „Почетен гражданин на град Несебър“ Иван Петров Бабев за принос към обществения и културно-исторически живот на община Несебър и запазване на родовата памет.

Знакът за званието „Почетен гражданин на град Несебър“, придружен с грамота /и възпоменателен подарък/ да се връчи от кмета на община Несебър. 

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 156/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър – летен сезон 2023 г.         

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 856

На основание чл.21, ал.1. т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет - Несебър, Общински съвет – Несебър приема Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2023 г., както следва:

І. Гр. Несебър – стара част. Организацията на движението – в това число посочност, скоростни режими и местата за паркиране на територията на гр. Несебър- стара част, са определени с „Генералния план за организация на движението“.  Определя се скорост на движение 20 /двадесет/ км/час за цялата територия на гр. Несебър-стара част.  

1. От 1 април  въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове:  КПП 1 ул.”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговските обекти от 7,30 до 11,30 часа.

4. Осигурява се достъп и възможност на туристите и гостите на града желаещи да се настанят в средствата за подслон на територията на гр. Несебър-стара част, като същите се обръщат към служителите на „КПП паркинг-север - голям ”, които ще предоставят оборотна магнитна карта, след представяне на резервация или друг документ, удостоверяващ местото за настаняване в града.  Настаняването трябва да се извърши в рамките на един час, след което автомобилите се извеждат от територията на града.  

ІІ. Изпълнението на „Генералния план за организация на движението“ в гр. Несебър – стара част, се извършва съгласно ЗДвП и Наредби №1, №2, и №18  на МРРБ.

Забранява се паркирането на автомобили по уличната мрежа на  територията на гр. Несебър-стара част, освен на определените за това паркинги.

ІІІ. гр. Несебър – нова част – ул.„Отец Паисий“, в частта от кръстовището с ул. „Струма до кръстовището с ул. „Любен Каравелов“  е улица с ограничен достъп на МПС. Достъпа за зареждане на търговските обекти в гореупоменатият участък от ул.„Отец Паисий“, се извършва през времето от 7.30 до 11.30 часа, без право на паркиране. За живущите на улицата, при необходимост, се осигурява постоянен достъп до жилището с МПС, без право на паркиране. Създадената организация да е изпълнена с пътни знаци и боларди  .

ІV.  гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул.”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.05.2023г. до 15.09. 2023г.

V. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.      град Несебър – стара част

        Паркинг „Север – голям”

        Паркинг „Север – малък”

        Паркинг „Морска гара”

        Крайбрежна алея – юг

2.     град Несебър – нова част

        Паркинг „Христо Ботев”

        Паркинг„Вятърна мелница”– за леки МПС, автобуси и репатрирани МПС - целогодишно

        Паркинг „Пощата”

        Паркинг „Яхтено пристанище”

        Паркинги в ж.к. „Черно море”

 1. к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

Паркинг „Стадиона“

 1. гр. Обзор

Паркинг „Стадиона”

Паркинг до „Детска градина”

Паркинг „Градски парк”

Паркинг на ул. „Черноморска”

Паркинг на ул. „Трети март”

Паркинг „Ореха” и като наказателен

Паркинг кв. „Север” / до „Обзор Бийч Ризорт“ /

Паркинг „Южен плаж“

 1. гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина наказателен

Паркинг „Централен плаж”

VІ. Дава съгласие, по улиците с технически параметри, както и улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете  Обзор, Свети Влас, с. Равда, к.к. Слънчев бряг- запад и ж.к. „Черно море” да се определят зони за платено паркиране, като за гр. Несебър-нова част се спазват изискванията на „Наредбата за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Несебър”. Същите да се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДвП.

VІІ. Определя зони за кратковременно паркиране:

 - за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор.

за гр. Свети Влас – паркинг пред кметство Свети Влас

  В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДвП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

    VІІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

 • гр. Несебър – стара част – за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”
 • гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране паркинги „Вятърна мелница”.
 • Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.
 • Превозните средства, извършващи атракционни превози,  превози до аквапарковете и джип сафари се движат по схеми определени от Общинска администрация.

 ІХ. Определя терена срещу склад „Биляна”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

Х. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

ХІ. Определя контрола по организацията и безопасността на движението, както и паркирането в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас с. Равда и к.к. Слънчев бряг-запад, да се извършва включително и с технически средства съгласно  ЗДвП и Раздел VІ от „Наредбата за реда и условията за паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Несебър”. Репатрирането на неправилно паркираните МПС да се извършва от Община Несебър, със специализирани автомобили общинска собственост, на общински паркинги, като тяхната дейност се осъществява със заповед на Кмета на Общината.

На основание чл. 60, ал.1 от АПК, поради необходимостта от своевременно въвеждане на ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, допуска предварително изпълнение на решението.

                                                                                                            

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 160/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване участието на община Несебър в Сдружение „Местна инициативна група Несебър“. 

                                                                                                    

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 164/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.             

   Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 857

                                                                                           

 На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.187, ал.2 от Закона за културното наследство; чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите, във връзка с чл. 211 от Закона за горите; чл.22 от Закона за лечебните заведения; чл.32, ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество; чл. 8 от Закона за нормативните актове; чл.8 и чл.9,  във връзка с чл. 6, ал. 1, букви „е“  и „к“ от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 8 се изменя  и придобива следната редакция:

„8. за предоставяне право на ползване на гробно място или урнова ниша;“

§ 2. В ГЛАВА ВТОРА „МЕСТНИ ТАКСИ“  наименованието на РАЗДЕЛ VІІ се изменя  и придобива следната редакция:

„РАЗДЕЛ VІІ „ТАКСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ГРОБНО МЯСТО ИЛИ УРНОВА НИША“

§ 3. В ГЛАВА ВТОРА „МЕСТНИ ТАКСИ“ се създава нов раздел РАЗДЕЛ Х. „ТАКСИ ПО ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ“, включващ разпоредбите от чл.99а до чл.99г.

§ 4. Създава нов чл. 99а със следния текст:

„Чл. 99а. (1) За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен от частни гори и имоти се определя такса в размер на 7,50 лв./пл. куб. м.

(2) За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние от частни гори и имоти се определят следните такси:

 1. за строителни материали – едра, средна и дребна – 7,50 лв./пл. куб. м.
 2. за дърва – 4,50 лв./пл. куб. м.

(3) За издаване на превозен билет се определя такса в размер на 3,00 лв.

(4) За предоставяне на извадка от горски стопански план (ГСП) – таксационна характеристика и извлечение от картен лист, се определя такса в размер на 10,00 лв.

(5) За издаване на други документи и дубликати на документи се определя такса в размер на 7,50 лв.“

§ 5. Създава нов чл. 99б със следния текст:

„Чл. 99б. (1) За издаване на разрешение за отсичане на над пет броя дървета от земеделски земи се определя такса в размер от 30,00 лв.

(2) За издаване на разрешение за отсичане до пет броя дървета от земеделски земи се определя такса в размер 15,00 лв.

(3) За издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и на дървета с историческо значение, както и за премахване,  преместване или окастряне на  дълготрайна дървесна  и храстова растителност в озеленени площи се определя такса в размер на 20,00 лв.“

§ 6. Създава нов чл. 99в със следния текст:

„Чл. 99в. (1) За събиране на диворастящи и култивирани растения се определят следните такси:

 1. за гъби - 0,40 лв./кг.
 2. за билки – 0,15 лв./кг.
 3. за мъждрянови корени – 0,30 лв./кг.

(2) За издаване на разрешение за ползване на лечебни растения се определя такса в размер на 30,00 лв.“

§ 7. Създава нов чл. 99г със следния текст :

„Чл. 99г. (1) Таксите по чл.99а, чл.99б, ал.1 и чл.99в се събират от ОП „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“ към Община Несебър.

(2) Таксите по чл.99б, ал.2 се събират от кметовете на населени места и кметските наместници, а за землището на гр. Несебър – от ОП „УОГСГС“.

(3) Таксите по чл.99б, ал.3 се събират от отдел „Екология“ към Общинска администрация – Несебър.“

§ 8.  Отменя се чл. 115.

§ 9.    В чл. 116 се създава нова точка 5 със следния текст:

„5. за маркиране и ползване на дървесина по Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – 60,00 лв.“

§ 10.    В чл. 135, ал.1 се правят следните изменения:

 1. Точка 7 става точка 1.
 2. Точка 8 става точка 2.
 3. След всяка буква, с която е отбелязана самостоятелна разпоредба се поставя препинателен знак скоба „)“.

§ 11.    В чл. 136 се правят следните изменения:

 1. Ал. 1 се изменя и придобива следната редакция :

(1) За входни билети и екскурзоводските беседи за музейни обекти към Музей „Старинен Несебър” се заплащат цени в размер:

1. Входни билети за Археологически музей:

а) Индивидуални посетители

- Възрастни - 7.00 лв.

- Деца – 3.50 лв.

б) Групи над 20 души (без договор) и фирми с договор:

- Възрастни - 6.00 лв.

- Деца - 3.00 лв.

2. Входни билети за църква „Св. Стефан”:

а) Индивидуални посетители:

- Възрастни - 7.00 лв.

- Деца - 3.50 лв.

б) Групи над 20 души (без договор) и фирми с договор:

- Възрастни - 6.00 лв.

- Деца - 3.00 лв.

3. Входни билети за: църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” и „Вятърна мелница“:

а) Индивидуални посетители:

- Възрастни - 4.00 лв.

- Деца - 2.00 лв.

б) Групи над 20 души (без договор) и фирми с договор:

- Възрастни – 3.00 лв.

- Деца - 1.50 лв.

4. Комбинирани билети :

а) Археологически музей и Етнографски музей:

- Възрастни - 10.00 лв.

– Деца - 5.00 лв.

б) Църква „Св. Стефан” и църква „Св. Спас”:

- Възрастни - 10.00 лв.

– Деца - 5.00 лв.

в) Археологически музей и църква „Св. Стефан” :

- Възрастни - 12.00 лв.

- Деца - 6.00 лв.

г) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 1 обект по избор („Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 15.00 лв.

- Деца - 8.00 лв.

д) Църква „Св. Стефан” плюс 3 църкви по избор (църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор”):

- Възрастни - 15.00 лв.

- Деца - 8.00 лв.

е) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 2 обекта по избор („Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 18.00 лв.;

- Деца - 9.00 лв.

ж) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 3 обекта по избор („Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 22.00 лв.;

- Деца - 11.00 лв.

з) Всички шест църкви - музейни обекти (църква „Св. Стефан”, църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, църква „Св. Йоан Кръстител”,  църква „Св. Параскева” и църква „Св. Тодор”):

- Възрастни - 22.00 лв.;

- Деца – 11.00 лв.

и) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 4 обекта по избор (църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 26.00 лв.;

- Деца - 13.00 лв.

й) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 5 обекта по избор (църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 28.00 лв.;

- Деца - 14.00 лв.

к) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 6 обекта по избор (църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 32.00 лв.;

- Деца - 16.00 лв.

л) Всички девет музейни обекта:

- Възрастни - 35.00 лв.;

- Деца - 17.00 лв.

5. За екскурзоводско обслужване:

а) Екскурзоводски беседи:

Групи до 20 души:

- в музеен обект: Археологически музей    -  30.00 лв.

- в музеен обект: църква „Св. Стефан“       - 20.00 лв;

- за групи от ученици и студенти - 10.00 лв. без оглед на обекта.

Групи над 20 души:

- в музеен обект: Археологически музей    -  по 1,50 лв. на човек;

- в музеен обект: църква „Св. Стефан“       -  по 1,00 лв. на човек;

- за групи от ученици и студенти                – по 0,50 лв. на човек, без оглед на обекта.

б)  Панорамни обиколки:

Групи до 20 души:

- „Месамбрия – Месемврия – Несебър”      - 50.00 лв.

- „Вяра в Несебър” - 40.00 лв.

- Панорамна обиколка без посещение на музеен обект – 100.00 лв.

Групи над 20 души:

- „Месамбрия – Месемврия – Несебър” - по 2.50 лв. на човек

- „Вяра в Несебър” - по 2.00 лв. на човек

- Панорамна обиколка без посещение на музеен обект - по 5.00 лв. на човек

в) Аудио екскурзовод в Археологически музей (Гайдпорт) - 6.00 лв. (на устройство - български, руски, немски, английски, френски език).“

 1. Ал. 3 се изменя и  придобива следната редакция :

„(3) Обектите на Музей „Старинен Несебър” се посещават безплатно от:

1. лица с постоянен адрес в община Несебър;

2. деца до седем годишна възраст;

3. деца с увреждания с един придружител.“

 1. Създава се нова алинея 6 следния текст:

„(6) Цените на билетите по ал. 1, т. 1 - 4 се заплащат с 50% намаление от лица с увреждания.“

§ 12. В чл. 143, ал. 1 се изменя и   придобива следната редакция:

„(1) При приемане на тон смесен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър, от лица различни от ОП „БКСО”, за транспорт на отпадъка до Регионално депо Братово се заплаща цена в размер на 36,00 лв.“

§ 13. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 16. „Наредбата за измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приета с решение № 857 от протокол № 33/24.03.2023 г. влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета, в сайта на Общински съвет – Несебър. “

Заключителни разпоредби

§ 14.  В решение № 795 от протокол 31 от 05.12.2022г. на Общински съвет -  Несебър, т. V се отменят т.1 (от 1.1 до 1.6 включително), т.2 (от 2.1, в т. ч.  2.1.1 и 2.1.2, до 2.2 включително)  и т.3.1, т.3.2 и т.3.3 включително.     

 /Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 157/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2023 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 858

                                                                                                           

На основание чл.26а  от  Закона за народните читалища и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Несебър, утвърждава културни календари на читалищата в Община Несебър за 2023 г. – НЧ „Яна Лъскова 1905“ – гр.Несебър, НЧ „Зора – 1928“ – с.Оризаре, НЧ „Пробуда – 1938“ – гр.Св.Влас, НЧ „Саморазвитие – 1950“ – с.Тънково, НЧ „Гоце Делчев – 1943“ – с.Равда, НЧ „Изгрев 1927“ – гр,Обзор, НЧ „Светлина 1928“ – с.Гюльовца, НЧ „Светлина 1928“ – с.Кошарица, НЧ „Пробуда 2016“ – с.Баня, НЧ „Месемврия – 2015“ Несебър.

 

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 163/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на община Несебър, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

            Общинският съвет с 15 гл. „за”, 1 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 859

                                                                                                           

            На основание чл. 21, ал.1, т.8, и чл. 54 ал. 1 и ал. 2 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, чл.10 от ПМС №7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6, чл. 7, чл.8, чл. 9 и чл.10 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., Общински съвет - Несебър  приема

I. За периода до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и бюджета на Община Несебър за 2023 г. одобрява разчети, условия и лимити по бюджетните приходи и разходи, в т.ч. за държавно делегирани дейности, за местни дейности  и за дофинансиране, както следва:

 1. Разчет на лимити за приходи от  делегирани от държавата дейности и местни дейности  на Община Несебър за 2023 г., включително и преходен остатък от 2022 г., съгласно Приложение №1.
 2. Разчет на лимити за разходи за делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране на Община Несебър за 2023 г., съгласно Приложение №2.
 3. Одобрява  поименен списък за разходи за други ДМА и НДА, съгласно Приложение №3.
 4. Одобрява лимит за индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския      съюз за 2023 г., съгласно Приложение №4.
 5.  Одобрява извършването на разходи за социално-битово и културно обслужване, представителни цели на Кмета и Общинския съвет, разходи за работно облекло,  транспортни разходи на служители, произтичащи от характера на трудовата им дейност и от местоживеене до месторабота и обратно, дофинансиране на второстепенни разпоредители, в размер - до приетия с Бюджета за 2022 г. на Община Несебър.
 6. Дава съгласие временният недостиг на средства по сметки за средства от Европейския съюз, за финансиране на проекти по оперативните програми, да се покрива от времененни безлихвени заем от бюджетни сметки за средства от Европейския съюз и набирателни сметки  до възстановяването им от Управляващия орган.

II.Общински съвет – Несебър приема разчета  на следните целеви разходи в лева:

1.За членски внос и участие в нетърговски организации  - 45 000лв.

2.Помощи за социално слаби граждани  по решение на Общински съвет      - 

 до  200 000лв.

3.Еднократна финансова помощ за новородени и по програма „Ин    витро - 650 000лв.

4.За превози – 150 000лв.

в т.ч.

4.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на абонаментни месечни карти за вътрешноградски транспорт,  на пенсионирани  граждани , получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс.

4.2.Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 64 пенсионерски карти до края на 2023г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр.Обзор – 8бр., гр.Свети Влас, с.Равда, с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица и с.Гюльовца – по 8бр. карти за всяко селище; с.Приселци , с.Паницово, с.Раковсково и с.Баня – по 2бр. карти за всяко селище. Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

4.3.Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в Община Несебър за учебно време, по ред определен от кмета на общината.

4.4.Дава  съгласие  да  бъдат  заплащани стойността  на абонаметни карти,  за междуградски транспорт  в  района  на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства  за  учебно време по ред  определен от  директорът на съответното училище, съгласуван с Директор дирекция Здравеопазване, образование и соц.дейности.

           Утвърденият от директора списък на пътуващите  ученици се   представя на съответният превозвач.       

 Общият  брой  на  правоимащите ученици не може да надвишава  20% от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1, като при необходимост по предложение на съответният директор  с  решение на Общинският съвет може да бъде  променян  процента на правоимащите ученици.

4.5.Да се поеме за сметка на общинския бюджет разликата от размера на компенсацията от стойността на безплатния транспорт на деца и ученици по чл.283 ал.2 от ЗПУО  до стойността на абонаментната карта за междуградски транспорт.

4.6.Общински съвет – Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр.Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени  документи  / билети или фактура за закупена карта.

4.7.Да се заплаща от бюджета на Общината стойността на вътрешноградския транспорт от гр. Несебър до Гробищен парк гр. Несебър за нуждите на населението в съботните дни през годината.

5. За награден фонд  -„Спортист на годината„ и „24-май Ден на светите братя Кирил и Методий, на бълг. азбука, просвета и култура и на славянската книжовност” - по решение на Общински съвет - до 10 000лв.

6.За стипендии  – до 75 000лв.

7.Приема разчет  за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на  1 523 000 лв.в т.ч.:   

            7.1.За спортни клубове – 800 000 лв.  

            7.2.За читалища – 460 000лв.

            7.3.За СНЦ „ Черно море” гр.Несебър - /пенсионерски клубове/ – 93 000 лв.

7.4.За Други сдружения с нестопанска цел, регистрирани на територията на Община Несебър и извършващи дейности в полза на местната общност,  до 120 000 лв., разпределени съгласно решение на Общинския съвет. 

7.5.По чл.21 , ал.3 от Закона за вероизповеданията -  50 000 лв., разпределени съгласно решение на Общинския съвет. 

8. Отпуска  средства за Районна служба   „Пожарна безопасност и  защита на населението ”   гр. Несебър -  5 000 лв.  за закупуване гориво,  20 000лв. за материали, поддръжка, ремонти, в т.ч. за провеждане на районно състезание на МПО „Млад огнеборец” и  за закупуване на строителни материали за основен ремонт на фасадата на сградата на РСПБЗН-Несебър.  Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 50  000лв. от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от  ОД на МВР - „Пожарна безопасност и  защита на населението ”  за периода 01.07.2023г. – 30.09.2023г.

9.Отпуска  средства за ОД на МВР гр.Бургас - РУ – гр.Несебър -  за закупуване на  гориво 60 000лв. и за материали – 30 000лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 270  000лв. от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на до 68 служители от  ОД на МВР    за периода 01.06.2023г. – 20.09.2023г.

10.За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, гр. Несебър  - 80% от стойността на билета /карта/, съгласно заверен график на дежурствата.

11.За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 60 000лв.

Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура.

12.За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 10 000 лв. /хемодиализа контролни прегледи в гр.Бургас/.

13.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр. Бяла – 10 000лв. в т.ч. 5 000 целеви разходи за поемане на транспортни разходи от местоживеене до месторабота на персонала, работещ  в филиала.

14.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Несебър – 5 000лв.

15.Одобрява разчетените лимити по т. I да се променят със сумите на получените трансфери, субсидии, помощи и дарения като се завишават приходите и разходите за съответното тримесечие, през което е получен прихода. Възлага на Кмета да извърши необходимите промени по показателите на Единната бюджетна класификация и за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 г.

16.Възлага на Кмета да отрази установените с настоящото решение условия, разчети и лимити в окончателния проект на бюджет за 2023 г., който ще изготви и внесе на основание                чл. 84 ал. 4 от ЗПФ.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Несебър допуска предварително изпълнение на решението, с оглед защитата на стабилността и финансовата устойчивост на общинския бюджет и предприемане на незабавни действия за изпълнение на поетите ангажименти в сферата на местното управление.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

Приложения №1, №2, №3 и №4

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 173/16.03.2023 г. от Костадин Нищелков – общински съветник от общински съвет-Несебър, относно обсъждане възможностите за увеличаване размера на възнаграждението на служителите в общинска администрация-Несебър през 2023 г. 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 860

                                                                                                           

 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър дава съгласие и предлага на кмета на община Несебър, съобразно неговите правомощия, да предприеме необходимите действия за увеличаване размера на работната заплата в общинската администрация, в това число и чрез изплащане на тримесечни допълнителни възнаграждения.

                                                     

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 138/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис № 2, с идентификатор 51500.502.460.1.8 по КК на гр. Несебър – нова част, находящ се в ЖСК „Пролет“, ул. „Иван Вазов“ №23.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 861

            І. На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на: Офис №2 на площ от 16.50 кв.м, с идентификатор 51500.502.460.1.8 по КК на гр.Несебър - нова част, находящ се в ЖСК „Пролет“, ул. “Иван Вазов“ № 23, АчОС №8/14.02.1997г., при следните условия:

          1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 167 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

         2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

          3. Специфично условие: Предоставеното помещение да се използва за Офис.

         4. Критерии за оценяване:

         К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х20,

          Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

          К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината, за административната дейност на общината и др.

                                                 (БИуч/БИмах)х20,

           Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

          К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

          К4 - експлоатация на обекта

          - за предоставяне на правни услуги – 15т.

           - за предоставяне на счетоводни, финансови и застрахователни услуги – 10т.;

          - за предоставяне на туристически услуги или други услуги в обществен интерес – 5т.;

         Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

5. Депозит за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.  

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 139/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП „Спортен клуб по водни спортове – Месембрия“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 862

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на ЮЛНЦОП  „Спортен клуб по водни спортове - Месембрия“, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул.“Отец Паисий“ №66, ЕИК по Булстат 147242036, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под №20111007018, регистрирано по ф.д.№5168 по описа на БОС за 2007г., със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ №66, ЕИК по Булстат 147242036, представлявано от Десислава Георгиева Николчева - Председател на сдружението - недвижим имот частна - общинска собственост, представляващ: Офис на площ от 12.35 кв.м., находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър - стара част, ул. “Митрополитска“ №12, АчОС №463/30.04.1998г., срещу месечна наемна цена в размер на 26.68 лв. /двадесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение 1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 140/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, организирани като Базар „Пристанище“ – гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 863

        І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, оформени  като “Базар Пристанище”- Несебър - стара част, АчОС №6634/24.02.2015 г., при следните условия:

           1. Начална годишна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър, както следва:

         - За Обект №2.1 - закрита площ - 20.40 кв.м., открита площ - 4.28 кв.м.- 6 393 лв. /шест хиляди триста и деветдесет и три лева/ с ДДС;

         - За Обект №2.2 - закрита площ - 17.85 кв.м., открита площ - 6.75 кв.м.- 5 960 лв. /пет хиляди деветстотин и шестдесет лева/ с ДДС;

        - За Обект №3 - закрита площ - 71.00 кв.м. и открита площ - 34.00 кв.м.- 24 561 лв. /двадесет и четири хиляди петстотин шестдесет и един лева/ с ДДС;      

        - За Обект №4.1 - закрита площ - 17.81 кв.м, открита площ - 3.70 кв.м. - 5 577 лв. /пет хиляди петстотин седемдесет и седем лева/ с ДДС;

     - За Обект №4.2 - закрита площ - 17.81 кв.м., открита площ - 4.00 кв.м.- 5 613 лв. /пет хиляди шестстотин и тринадесет лева/ с ДДС;

             - За Обект №4.3 - закрита площ - 29.69 кв.м., открита площ - 5.00 кв.м.- 9 156 лв. /девет хиляди стопетдесет и шест лева/ с ДДС;

             - За Обект № 4.4 - закрита площ - 34.60 кв.м., открита площ -12.89 кв.м.- 11 524 лв. /единадесет хиляди петстотин двадесет и четири лева/ с ДДС;

       - За Обект №5.1 - закрита площ - 10.56  кв.м., открита площ -14.00 кв.м.- 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

       - За Обект №5.2-закрита площ-10.56  кв.м., открита площ -14.00 кв.м.- 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

       - За Обект №5.3 - закрита площ - 10.56 кв.м, открита площ - 14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

       - За Обект №5.4 - закрита площ - 10.56 кв.м, открита площ - 14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

       - За Обект №5.5 - закрита площ - 10.56 кв.м, открита площ - 14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

            - За Обект №5.6-закрита площ-10.56 кв.м и открита площ-14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

           - За  Обект №7.1 - закрита площ - 14.88 кв.м и открита площ -15.21 кв.м. - 5 054 лв. /пет хиляди и петдесет и четири лева / с ДДС;

         - За Обект №7.2 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. -   3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

         - За Обект №7.3 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

         - За Обект №7.4 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

         - За Обект №7.5 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

        - За Обект №7.6 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

            2. Срок за отдаване под наем - до започване на  строително - монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години.

            3.  Специфични условия

            3.1. С оглед осъществяване на търговска дейност в публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ регистрирани по Търговския закон.

3.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

          -  За първата година от наемния период:

           І - ва вноска при подписване на договора,

           ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

          -  За следващата наемна година:                 

          І - ва вноска до 31 юли на текущата година,

          ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

 3.3. Обект №3 - да се използва за заведение за обществено хранене.

3.4. Наемателят няма право:

            - да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;

           - да го ползва с предназначение различно от това, за което е предоставен;

           - да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението  на обекта.

4. Депозит за участие в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна наемна цена за съответния обект.

5. Критерии за оценяване:

    К1 - Експлоатация на обекта

    - за магазин за промишлени стоки – 20т.;

    - за магазин за хранителни стоки – 10т.;

    - за офис – 6т.;

    - за други цели – 4т.

   По този критерий не се начисляват точки за обект №3

 

     К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

     Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

     К3 - Разкриване на работни места -

(РМуч/РМмах)х10,

     Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10,

     К4 - уседналост на участника

            - 30т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най - малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най - малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ удостоверяващ декларираното от участника);

           - 10 т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най - малко две години преди датата за провеждане на конкурса;

 • 0т. за останалите участници

     К5 - Конкурсна цена(КЦуч/КЦмах)х20,

            Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

            Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4 +К5

 

             При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К5.

             ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия за провеждане на конкурса.

             / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 141/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 864

         І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Самостоятелни помещения - Магазини, находящи се на партерен етаж от сграда - бивш Търговски център „Сочи“, в гр.Несебър - стара част, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър, АчОС 944/02.02.2001 г., при следните условия:

          1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър, както следва:

- За Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м. в размер на 306.50 лв. с ДДС;

     - За Магазин №2 на площ от 13.90 кв.м. в размер на 333.60 лв. с ДДС;

- За Магазин №3 на площ от 9.40 кв.м. в размер на 225.60 лв. с ДДС;

- За Магазин №4 на площ от 10.52 кв.м. в размер на 252.50 лв. с ДДС;

- За Магазин №5 на площ от 13.12 кв.м. в размер на 315.00 лв. с ДДС;

- За Магазин №6 на площ от 12.40 кв.м. в размер на 300.00 лв. с ДДС;

- За Магазин №7 на площ от 10.80 кв.м. в размер на 260.00 лв. с ДДС;

- За Магазин №8 на площ от 10.84 кв.м. в размер на 261.00 лв. с ДДС;

- За Магазин №9 на площ от 10.80 кв.м. в размер на 260.00лв. с ДДС ;

- За Магазин №10 на площ от 10.75 кв.м. в размер на 258.00лв. с ДДС;

        - За Магазин №11 на площ от 12.36 кв.м., ведно със склад С11 на площ от 7.20 кв.м. в размер на 301.00 лв. с ДДС;

- За Магазин №12 на площ от 18.00 кв.м., ведно със склад С12 на площ от 9.60 кв.м. в размер на 438.00 лв. с ДДС;

 1. Специфично условие:

- Отдаваните помещения да се използват единствено за магазини за продажба на промишлени стоки;

          3. Критериите за оценяване са:

 К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х20,

                  Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

          К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                                                (БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

         К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

              Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

              При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

         4. Депозит за участие в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния магазин.

        ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на публично оповестения конкурс.    

   / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 142/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Кабинет № 7 – „Рехабилитационен, находящ се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 865

          І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелно обособен обект, представляващ: Кабинет №7 – Рехабилитационен на площ от 16 /шестнадесет/ кв.м., ведно с манипулационна на площ от 10 /десет/ кв.м., находящ се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ - гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., при следните условия:

        1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър,  в размер на 102.00 /сто и два/ лева с ДДС.

       2. Специфични условия:

         - Кабинета да се използва съгласно предназначението му в т.І;

- Кандидатите да са с призната специалност „Рехабилитатор“;

- Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

           3.  Критериите за оценяване са:

К1 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К2 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К3 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К4 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К5Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

         Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К3.

             4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

           ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 143/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в Административна сграда на кметство с. Кошарица, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с. Кошарица.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 866

          І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: Стоматологичен кабинет на площ от 14.41 кв.м. и обслужващи помещения на площ от 7.60 кв.м., находящ се на първи етаж от  Административна сграда на кметство с.Кошарица с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с. Кошарица, АпОС №4847/19.07.2011 г., при следните условия:

          1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 92.00 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

         2. Специфични условия на конкурса:

          - Кабинетът да се използва по предназначение като стоматологичен;

          - Кандидатите да са лекари по дентална медицина;

           - Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

           - Кабинетът да работи целогодишно;

           - Наемателят да сключи договор с РЗОК - Бургас;

          3. Критерии за оценяване са:

 К1 - Договор с РЗОК - Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15точки.

 К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 - При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;

 - При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица - 10 точки;

 - При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 5точки;

 - При 4 дневна работна седмица - 4точки;

           - При 3 дневна работна седмица - 3точки;

 К3 - Активност на профила

  - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

  - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;

  - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

  - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;

  К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

             За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

  К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

              К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.

              Комплексна оценка:

              К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

              При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

  4. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна наемна цена.          

  ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

              / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 144/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот частна общинска собственост – Офис, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Вардарско слънце“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 867

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на СНЦ „Вардарско слънце”, вписано в регистъра за ЮЛНЦОПД към Министерството на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ЖСК „Изгрев“ кв.89, УПИ ІV, офис №7, ЕИК по Булстат 175867828, представлявано от  Емилия Петровна Каминская - Председател на Управителния съвет - имот частна - общинска собственост, представляващ: Офис №7 на площ от 55.16 кв.м ведно със санитарен възел към него на площ от 3 кв.м., находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър в ЖСК „Изгрев", АОС №1883/02.03.2004г., срещу месечна наемна цена в размер на 114.50 лв. /сто и четиринадесет лева и петдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 145/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улично пространство.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 868

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА   чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно:

9 кв.м. реално обособени части от улица с ид. ПИ 11538.501.476 по КК на гр. Свети Влас, улица „Гоце Делчев“, които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено със Заповед №116/25.01.2023 г. на кмета на Община Несебър са включени в новообразувания УПИ VII-162 в кв. 4 по плана на гр. Свети Влас, отреден „За жилищно строителство“, отразени с проектен идентификатор 11538.501.550 съгласно Проект за изменение на КККР към Удостоверение №25-96554/01.04.2022 г. на СГКК-гр.Бургас.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 147/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.202 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 869

            На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие

            І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 739164.17.202 по КК и КР на с.Кошарица, находящ се в м.”Плазовец”, с начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, VІІІ категория, целия на площ 1016 кв.м., АОС №4535/12.04.2011г.,  за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 42,40 лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

3.Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 4,24 лв.

4.Специфични условия:

    4.1. Имотът да се използва за земеделски нужди.

    4.2. Кандидатите да са регистрирани земеделски производители по Наредба №3 от 29 януари 1999г. за създаване  и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

              / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 148/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.15.34 по кадастралната карта на с. Емона.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 870

          І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2023 г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.15.34 по КК и КР на с.Емона, находящ се в м.”Клая”, с начин на трайно ползване – Друг вид нива, V категория, целия на площ 1754 кв.м., АОС №4286/25.01.2011г.

       ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.15.34 по КК и КР на с.Емона, находящ се в м.”Клая”, с начин на трайно ползване – Друг вид нива, V категория, целия на площ 1754кв.м., АОС №4286/25.01.2011 г.,  за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 76,75 лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

3.Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 7,68лв.

4.Специфично условие: Имотът да се използва за земеделски нужди.

        ІІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

        / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 154/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.32 по кадастралната карта на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 871

           І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2023 г., като в Раздел ІІІ, точка В, подточка  В4 „Продажба на общински имоти чрез провеждане на търг или конкурс“ се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.32 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Бабини драки”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване – За животновъдна ферма, ІХ категория, целия на площ 2999 кв.м., АОС №1560/24.04.2003 г.

           ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.32 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Бабини драки”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване – За животновъдна ферма, ІХ категория, целия на площ 2999 кв.м., АОС №1560/24.04.2003г., при следните условия:

1. Начална тръжна продажна цена  - 50 347,00 лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 1000,00 лв.

3.Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 5034,70лв.

4.Специфични условия:

                4.1. Кандидатите за участие в търга да са собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

    4.2. Кандидатите за участие в търга да са регистрирани земеделски производители по Наредба №3 от 29 януари 1999 г. за създаване  и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

         ІІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 155/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г. и утвърждаване на правила за ползване.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 872

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър:

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г. - Приложение 1.

2. Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите от Приложение 1 да бъдат  предоставени за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, а свободните  пасища от ОПФ,  по приложение 1, които са останали неотдадени след приключване по процедурите по чл. 37и от ЗСПЗЗ да се ползват за общо ползване за паша от общоселските стада безвъзмездно.

3. Договорите за наем се сключват за срок от 5 /пет/ стопански години.

           4. Приема  Правила  за  ползване  на  общинските   пасища, мери и ливади - Приложение №2.

5. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя годишна наемна цена за индивидуално ползване и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Несебър за стопанската 2023-2024г., както следва:

по ред

Землище

Средна рентна вноска за пасища, мери/лв.дка

Средна рентна вноска за ливади/лв.дка

1

Баня

15.00

8.00

2

Гюльовца

7.00

8.00

3

Емона

7.00

8.00

4

Козница

7.00

8.00

5

Кошарица

8.00

11.00

6

Несебър

7.00

11.00

7

Обзор

15.00

8.00

8

Оризаре

7.00

8.00

9

Паницово

7.00

8.00

10

Приселци

7.00

8.00

11

Равда

7.00

8.00

12

Раковсково

7.00

8.00

13

Свети Влас

7.00

8.00

14

Тънково

7.00

11.00

6. Стъпка за наддаване при провеждане на  търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 0.30лв. за 1/един/ декар.

7. Депозит за участие при провеждане на търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 5.00лв. /пет лева/ за всеки заявен имот.

8. Определя имотите по Приложение 3 за общо ползване за стопанската 2023/2024 година.

9. Пасищата, мерите  и ливадите от ОПФ на Община Несебър обявени за общо ползване в Приложение 3 да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред -Докладна записка вх. № 158/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ V, кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.503.511 по КК на гр. Несебър, по  реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 873

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2023 г., като Раздел ІІІ, т. В, подточка В1 „ Продажба на имоти на собствениците на законно построена сграда в тях ”, се допълва с:  УПИ V-общ. в кв.12 по плана на ж.к. “Черно море“, гр. Несебър, представляващ ПИ51500.503.511 по КК на гр. Несебър,  на площ от 359 кв.м /триста петдесет и девет кв.м/,  АОС№6759/22.02.2023 г.

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС  определя пазарна цена на УПИ V- общ. в кв.12 по плана на ж.к. “Черно море“, гр. Несебър, представляващ имот с кадастрален идентификатор 51500.503.511 по КК на гр. Несебър, на площ от 359 кв.м, отреден за «Жилищно строителство», с устройствени показатели – Кпл.51%, Кинт-1,4, етажност-Н до 12 м, АОС№6759/22.02.2023г. в размер на 18 128 лв. (осемнадесет хиляди сто двадесет и осем лева) без ДДС за продажбата му на Славка Георгиева Михалева, с адрес: с. Равда, ул. «Апостол войвода» № 8, в качеството й на собственик на самостоятелни обекти в законнопостроената в имота сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.511.1 по КК на гр.Несебър.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред -Докладна записка вх. № 159/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ ХV-общ. в кв.28 по плана на с. Тънково, представляващ ПИ 73571.501.386 по КК на с. Тънково, по  реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 874

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2023г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка В1, се допълва с:  Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.501.386 по КК на с.Тънково, представляващ УПИ ХV в кв.28 по плана на с. Тънково, целия на площ от 607 кв.м /шестотин и седем кв.м/,  АОС№4577/21.04.2011 г.

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС  определя пазарна цена на УПИ ХV-общ. в кв.28 по плана на с. Тънково, представляващ имот с кадастрален идентификатор 73571.501.386 по КК на с. Тънково,  на площ от 607кв.м, отреден за «Жилищно строителство», с устройствени показатели – Кпл.40%, Кинт-1,2, Н<10 м, АОС№4577/21.04.2011г., в размер на 20 646лв. /двадесет хиляди шестотин четиридесет и шест лева/ без ДДС за продажбата му на Димитър Станков Янакиев, с адрес: с. Тънково, ул. „Стара планина“ №2, в качеството му на собственик на построените в имота сгради.

                   / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред -Докладна записка вх. № 165/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на споразумение за съвместна дейност между Български футболен съюз и община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 875

           

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.103, ал.1 т.6 от ЗФВС и чл.9 от ЗЗД Общински съвет – Несебър дава съгласието си да се сключи споразумение за съвместна дейност между „Български футболен съюз“ София, ЕИК 000692965, представлявано от Борислав Михайлов и Община Несебър,  с което да се договори изготвяне на проект и изпълнение на Текущ ремонт, доставка на футболни врати 3х2м и 5х2м.  и подмяна на тревно покритие с изкуствена трева на съществуващ тренировъчен минифутболен комплекс, състоящ се от три футболни игрища с размери всяко 22/45 м., представляващ част от Спортен обект“Стадион Несебър“ в ПИ 51500.508.89 по КК на гр.Несебър , УПИ VІ в кв.403 по плана на к.к.“Сл. бряг-запад“, описан в  АчОС№6715/12.01.2022 г. от „Български футболен съюз“ София, ЕИК 000692965 на стойност не по-малка от 250 хиляди лева с ДДС, като срещу това „Български футболен съюз“ София ще има право да използва минифутболния комплекс безвъзмездно за определено време: по график определян ежегодно за провеждането на детско-юношески, девически и женски футболни турнири. Датите и времетраенето на ползването на футболния терен от Българският футболен съюз да се определят предварително в дух на партньорство и взаимно уважение и съобразно графика  на  останалите ползватели. 

2. Общински съвет – Несебър упълномощава  кмета на общината  да сключи  споразумение за съвместна дейност между Български футболен съюз и община Несебър по представения проект   със следното изменение в него и по конкретно:

 в часта му на точка – VII  Срок на  споразумението за съвместно ползване:   -  10 години, считано  от датата на подписването му. Срокът може да бъде удължен след приемането на ново решение на Общинския съвет. Останалите предложения по тази точка да  отпаднат.  

            / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред -Докладна записка вх. № 166/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти частна-общинска собственост, представляващи: „Друг вид обществена сграда“ с идентификатор 53045.502.316.1 и сграда „Градска тоалетна“ с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 876

І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2023 г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

1. Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, със ЗП 103.12 кв.м., нанесена в КК със ЗП от 110 кв.м., с предназначение „Друг вид обществена сграда“, актувана с АчОС №6579/05.09.2019г., в която са разположени следните обекти: Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м., Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м. и Магазин №2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м.;

2. Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр.Обзор, с предназначение: Сграда за битови услуги, актувана с АчОС №6756/13.02.2023г.;

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи:

- Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, със ЗП 103.12 кв.м., нанесена в КК със ЗП от 110 кв.м., с предназначение „Друг вид обществена сграда“, актувана с АчОС №6579/05.09.2019г., в която са разположени следните обекти: Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м., Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м. и Магазин №2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м.;

- Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр.Обзор, с предназначение: Сграда за битови услуги, актувана с АчОС №6756/13.02.2023г.,

при следните условия:

 1. Начална тръжна годишна наемна цена, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС, както следва:
 •             - За обекти, находящи се в Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, а именно:
 •  Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м., в размер на 3 000 лв. с ДДС;
 • Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м., в размер на 3 000 лв. с ДДС;
 • Магазин №2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м., в размер на 3000 лв. с ДДС;

- За Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр.Обзор, в размер на 3000 лв. с ДДС.

 1. Стъпка за наддаване - 300 /триста/ лева, за всеки обект;
 2. Срок за отдаване под наем - 3 години;
 3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, за съответния обект.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред -Докладна записка вх. № 167/13.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на офис №1, находящ се на партерния етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 877

                  І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър дава съгласие да се предостави за срок от 3 /три/ години на Областна Дирекция на МВР – Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.”Христо Ботев” № 46, ЕИК 129009742, представлявана от Директора й старши комисар Калоян Костадинов Калоянов, безвъзмездно право на управление върху имот частна - общинска собственост,  представляващ: Офис №1 на площ от 21.72 кв.м., находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев“, построена в УПИ ІV, кв.89 по плана гр. Несебър, АчОС №1877/02.03.2004г., за нуждите и функционирането на „Детска педагогическа стая“ към Община Несебър, чрез органите на РУ - Несебър.

                  ІІ. Всички разходи, свързани с ползването, функционирането и оборудването на предоставеното помещение да бъдат за сметка на Община Несебър, съгласно Параграф 4 от Постановление на Министерски съвет №255 от 10 октомври 1996 г.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред -Докладна записка вх. № 168/14.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на съгласие за сключване на договор за учредяване на възмездно право на строеж в полза на община Несебър от „Напоителни системи“ ЕАД върху 127/600 кв.м от ПИ 51500.47.36 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 878

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА чл.34, ал.2 от ЗОС  и като взе предвид Решение РД59-11/14.02.2023г. на Министъра на земеделието и Решение по т.2 от дневния ред от протокол №45/10.11.2022 г. на СД на „Напоителни системи“ЕАД,  Общински съвет –Несебър дава съгласие да придобие от „Напоителни системи“ЕАД възмездно право на строеж върху 127/600 кв.м от ПИ 51500.47.36 по КК на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато/Полугодни“, Предназначение – Територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване „За водостопанско хидромелиоративно съоръжение“  отразени като Поземлен имот  с проектен идентификатор 51500.47.44 в скица-проект №15-833918/26.07.2022г. на СГКК-Бургас срещу цена в размер на 555лв. /петстотин петдесет и пет лева/ без ДДС при спазване на изискванията по т.3 от решение РД59-11/14.02.2023г. на Министъра на земеделието.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред -Докладна записка вх. № 170/14.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под нам на търговски обекти разположени в имот с идентификатор 51500.501.516 по КК на гр.Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 879

І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2023 г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

„Търговски обекти, разположени в общински имот в гр.Несебър, кв.18А, УПИ ІV-4,477,общ., с кадастрален идентификатор 51500.501.516, актуван с АчОС №6623/07.04.2020г., а именно:

- Обект №1Тоалетна с обща площ от 28 кв.м.; и Обект №2 - Кафе бар и магазин с търговска закрита площ - 22 кв.м., открита площ - 20 кв.м. и помощни помещения - 6 кв.м.;

- Обект №3 - Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ - 12 кв.м., открита площ - 3.5 кв.м. и помощни помещения - 2 кв.м

- Обект №4 - Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ - 12 кв.м., открита площ - 6 кв.м. и помощни помещения - 2 кв.м.;

           ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОС - Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти, разположени съгласно одобрена схема в гр.Несебър, кв.18А, УПИ ІV-4,477,общ., с кадастрален идентификатор 51500.501.516, актуван с АчОС №6623/07.04.2020г., както следва:

- Обект №1Тоалетна с обща площ от 28 кв.м.; и  Обект №2 - Кафе бар и магазин с търговска закрита площ - 22 кв.м., открита площ - 20 кв.м. и помощни помещения - 6 кв.м.;

- Обект №3 - Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ - 12 кв.м., открита площ - 3.5 кв.м. и помощни помещения - 2 кв.м

- Обект №4 - Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ - 12 кв.м., открита площ - 6 кв.м. и помощни помещения - 2 кв.м.,

при следните условия:

 1. Начална тръжна годишна наемна цена, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС, както следва:

             - За Обект №1 - Тоалетна с обща площ от 28 кв.м.,  и  Обект №2 - Кафе бар и магазин с търговска закрита площ - 22 кв.м., открита площ - 20 кв.м. и помощни помещения - 6 кв.м., в  общ размер на 9000 лв. с ДДС;

            - За Обект №3 - Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ - 12 кв.м., открита площ - 3.5 кв.м. и помощни помещения - 2 кв.м., в размер на 2000 лв. с ДДС;

            - За Обект №4 - Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ - 12 кв.м., открита площ - 6 кв.м. и помощни помещения - 2 кв.м., в размер на 2 300 лв. с ДДС;

 1. Стъпка за наддаване - 200 /двеста/ лева, за всеки обект.
 2. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, за съответния обект.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

             / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред -Докладна вх. № 130/09.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно съгласие за изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-487 в кв.74 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.220 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 880

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, след като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, Общински съвет Несебър дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ в частта му по отношение на  УПИ ХІІІ-487 в кв.74 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.220 по кадастралната карта на гр.Несебър, с което изменение се обособяват нов УПИ ХІІІ-220 с площ 325 кв.м. и нов УПИ ХХV-220 с площ 319 кв.м. в кв.74 по плана на гр.Несебър, за които се установяват устройствена зона „Жс“, отреждане за „Жилищно строителство и търговия“ и следните устройствени показатели : Пзастрояване = 60%, Кинтензивност=2,00, Позеленяване=35% и максимална височина на застрояване Н=15м.

           / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред -Докладна записка вх. № 131/10.03.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ-общ., кв.16 по плана на с. Баня, с идентификатор по кадастрална карта 02703.501.87  на с. Баня.

 Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 881

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131 ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Несебър, в качеството си на собственик на ПИ 02703.501.87 по КК и КР на с. Баня, дава съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за промяна предназначението на УПИ ІХ-общ. кв.16 от „За търговия и обществено хранене“ на „За жилищна сграда с обществено обслужване“ при запазване на устройствената зона „Жм“ и устройствените показатели за имота.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх. № 136/10.03.2023 г. от Виктор Борисов Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІ-общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.217 в кв.18 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.

            Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 882

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет  - Несебър дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІ-общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.217  в кв. 18 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на УПИ ХІІ, кв.18, а именно:  промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс”, без да променя отреждането на имота – „за жилищно строителство“. Повишава се максималната височина на застрояване от застрояване с малка височина /Н≤10.00м./  на застрояване със средна височина /Н≤12.00м/, като се покрива заварената калканна стена в съседния УПИ ХІ-общ. с нискоетажно застраяване /Н≤10.00м./.  Предвижда се промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%, коефициента на интензивност на застрояване Кинт=2.0, минимално озеленена площ  - 30%.

 / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред -Докладна записка вх. № 137/10.03.2023 г. от Виктор Борисов Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП - ПЗ за УПИ І - общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.219  в кв. 21 по плана на ж.к. ”Черно море”, гр. Несебър.

            Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 883

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие, да бъде допуснато изменение на  ПУП-ПЗ  за УПИ І-общ, кв. 21, ПИ с идентификатор 51500.503.219 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на УПИ І-общ., кв.21, а именно: промяна на устройствената зона от Жм на Жс и установяване на следните устройствени показатели: етажност 3етажа/височина на застройката Н-10м/, максимална плътност на застрояване - 40%, Кинт - 2,0, минимална озеленена площ - 30% . Отреждането „за жилищно строителство“ се запазва.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/  

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 151/13.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 884

На основание чл.21 т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър приема годишен отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околна среда, годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества и отчет за изпълнението на плана за действие към програма за управление на отпадъците за 2022 година.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 152/13.03.2023 г. от Виктор Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП „Паницово 1“ до ново ГРТ фец в ПИ 55350.500.225 по КК на с.Паницово“, по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8 във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 885

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 и т.8, във вр. с чл.108, ал.2 и чл.131 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: : „Кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП“ Паницово 1“ до ново ГРТ фец в ПИ 55350.500.225  по КК на с. Паницово“, преминаващи през имот ПИ 55350.500.347, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и имот ПИ 55350.500.333 публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за площад.

Видно от заданието новопроектния кабел започва от ново ТЕ, монтирано до ТП‘ Паницово1“,  минава на запад в северния край на ПИ 55350.500.347- улица на минимално разстояние 0.80м. от границата на имотите, продължава на север в източния край на ПИ 55350.500.333 на минимално разстояние 0.65м., чупи на изток в ПИ 55350.500.225 на 0.60м. от южния имот и достига до ново ГРТ в същия имот.

Дължината на целия кабел е 72м. , от които 24м през ПИ 55350.500.225, 40м. в ПИ 55350.500.333/ общинска публична собственот / и 8м. в ПИ 55350.500.347/ общинска Публична собственост/

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 153/13.03.2023 г. от Виктор Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП – ПР за УПИ XI с идентификатор по КК 11538.501.385 по имотни граници, засягащ УПИ X с идентификатор по КК 11538.501.384 и УПИ XII с идентификатор по КК 11538.501.386 в кв.9 по регулационния план на гр.Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 886

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде допуснат и процедиран проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІ с идентификатор по КК 11538.501.385, засягащ УПИ Х с идентификатор по КК 11538.501.384 и УПИ ХІІ с идентификатор по КК 11538.501.386 в кв.9 по плана на гр. Свети Влас, съобразно представеното задание.

Видно от заданието ПУП-ПР се предвижда промяна на всички рeгулационни линии на УПИ ХІ в кв.9 по съществуващи имотни граници на кадастралната карта, при което към УПИ ХІІ се придава 1 кв.м. от УПИ ХІ, към УПИ ХІ се придават общо 32 кв.м. от УПИ Х и уличната регулация, а от УПИ Х се отнемат 37 кв.м. и придава 1 кв.м. от УПИ ХІ.

Променя се уличната регулационна линия на УПИ ХІ в кв.9 по съществуващите имотни граници от влязлата в сила кадастрална карта, при което от улицата се придават 10 кв.м. в източната част към УПИ ХІ, а в южната се отнемат 13 кв.м. от същия имот и се включват в улицата. С промяната УПИ ХІ става на площ 610 кв.м., УПИ Х става на площ от 531 кв.м., УПИ ХІІ става на площ от 831 кв.м. в кв.9 по регулация.

Община Несебър получава 3 кв.м. в уличното пространство от УПИ ХІ с цел да се запази изграденото платно, тротоар и масивна ограда на имота към улиците.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 172/15.03.2023 г. от Виктор Борисов –заместник-кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV с идентификатор № 39164.501.287, по кадастралната карта на с. Кошарица в кв.16 по плана на с. Кошарица.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 887

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви и  дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV с идентификатор №39164.501.287, по кадастралната карта на с. Кошарица, в кв. 16 по плана на с. Кошарица. Предложението предвижда промяна на регулационната линия между УПИ ХІV и УПИ ХІІ в кв.16, с което квадратурата на УПИ ХІV се намалява на 529.50 м2, а отнетата от УПИ ХІV се приобщава към УПИ ХІІ-частна собственост.

За новообразувания УПИ ХІV се предлага устройствена зона „Жс“ и отреждане-„За просветна дейност многопрофилна сграда“ в съответствие с възможностите създадени с текста на чл.17, ал.1 от Наредба №7 за ПНОВТУЗ. Предвиждат се устройствени показатели: Кплътност-70%, Кинт-2.00. Минимално озеленена площ-30 %, Максимална височина на застрояване Н-12.00 м., начин на застрояване-свързано с УПИ ХІІ.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 161/13.03.2023 г. от Лазар Япаджиев –заместник-кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр.Несебър – нова част, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр.Свети Влас, гр.Свети Влас, с.Равда и ж.к. Черно море“, гр.Обзор и с.Гюльовца.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 888

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА  във връзка с  чл.55 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, във връзка с чл.57 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър съгласува приложените схеми  № 1, № 2,3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър – нова част, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас, гр. Свети Влас, с. Равда и ж.к. Черно море“ – гр. Несебър, гр. Обзор и с. Гюльовца.

Схемите са неразделна част от настоящото решение.

Схема №1

Схема № 2,3

Схема №4

Схема №5

Схема №6

Схема №7

Схема №8

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 162/13.03.2023 г. от Лазар Япаджиев –заместник-кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за търговски обекти и слънцезащитни конструкции, по реда на чл.56 от ЗУТ и Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на общински съвет-Несебър и схеми за търговия на открито и маси към ЗБО по реда на Наредба №2 на общински съвет-Несебър на територията на: гр. Несебър – нова част, гр. Несебър – стар град, гр. Несебър – ж.к. “Черно море“, к.к. Слънчев бряг – запад; гр. Свети Влас; с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре, с. Кошарица, с. Гюльовца, с. Баня и гр. Обзор.

            Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 889

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.2и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър и чл.5, ал.1 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на гр. Несебър-нова част, гр. Несебър-стар град,  гр. Несебър-ж.к.“Черно море“, к.к. Слънчев  бряг-запад; гр. Свети Влас; с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре, с. Кошарица, с. Гюльовца, с. Баня и гр. Обзор, община Несебър, Общински съвет -Несебър приема и съгласува приложените скици с позиции и схеми както следва:       

 •   Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 на територията на община Несебър , за гр.Несебърнова част /общо 27 скици/;
 •  Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за гр.Несебър-нова част /общо 31 схеми/;
 •   Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 на територията на община Несебър , за гр.Несебърстар град /общо 32 скици/;
 • Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за гр.Несебър-стар град /общо 26 схеми/;
 • Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10  за територията на община Несебър,  за гр.Несебър –ж.к.“Черно море“ /общо 3 скици/;
 • Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за гр.Несебър –ж.к.“Черно море“  /общо 1 схема/;
 •   Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 на територията на община Несебър , за к.к.Слънчев бряг-запад  /общо 19 скици/;
 • Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за к.к.Слънчев бряг-запад /общо 9 схеми/;
 • Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 на територията на община Несебър , за гр.Свети Влас    /общо 6 скици/;
 • Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за гр.Свети Влас /общо 5 схеми/;
 •  Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10  на община Несебър, за  с.Равда /общо 9 скици/;
 • Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за с.Равда /общо 17 схеми/;
 • Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда   

         на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за територията  на  

         община Несебър, за  с.Тънково /общо 4 скици/;

●  Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда  

    на  чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за територията на 

    община Несебър, за  с.Оризаре /общо 1 скица/;

● Скица с позиции  за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда  

    на  чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за територията на 

    община Несебър, за  с.Кошарица /общо 3 скици/;

      ● Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на  

         община Несебър , за с.Кошарица /общо 2 схема/;

 ●  Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда  

    на  чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за територията на 

    община Несебър, за  с.Гюльовца /общо 1 скица/;

     ● Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на  

         община Несебър , за с.Гюльовца /общо 1 схема/;

      ● Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на    

         община Несебър , за с.Баня /общо 2 схеми/;

 • Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 на територията на община Несебър , за гр.Обзор /общо 27 скици/;
 •  Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за гр.Обзор /общо 16 схеми/;

    ●    Схеми за поставяне на монументално –декоративни елементи по чл.57,ал.1    

           от ЗУТ на територията на община Несебър , за гр.Обзор/ общо 7 схеми/

Схемите  и скиците с позиции са неразделна част от  решение.

Скици с позиции гр.Несебър - нова част

Схеми гр.Несебр - нова част и скици гр.Несебър - стар град

Схеми гр.Несебър - стар град

Скици гр.Несебър - ж.к. "Черно море",скици к.к. "Слънчев бряг - запад" и схеми к.к. "Слънчев бряг - запад"

Скици и схеми гр.Свети Влас

Скици и схеми с.Равда

Скици с.Тънково, скици с.Оризаре, скици и схеми с.Кошарица и схеми с.Баня

Схема с.Гюльовца

Скица с.Гюльовца

Скици и схеми гр.Обзор

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 178/20.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Несебър /2014 – 2020 г./

Общинският съвет с 19 гл. „за” и  1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 890

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.34 от Закона за регионалното развитие във връзка с §37 от ПЗР към ЗИД на ЗРР и чл.72 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Несебър приема доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Несебър /2014-2020 г./.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 179/20.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Несебър /2021 – 2027 г./ за 2022 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 891

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.23 т.4 от Закона за регионалното развитие във връзка с §37 от ПЗР към ЗИД на ЗРР и чл.72 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Несебър приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Несебър /2021 – 2027 г./ за 2022 г.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                         

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия