За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ  ПРОТОКОЛ

№ 33/18.12.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 584/04.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за приемане на нова Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.
 2. Докладна записка вх.№ 582/04.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалното подпомагане в община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 589/05.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса „Битови отпадъци“ в Община Несебър за 2019 г.
 4. Докладна записка вх.№ 587/04.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект: „Изграждането на физкултурен салон в с. Оризаре- УПИ ІV-общ. кв.36 по плана на с. Оризаре, община Несебър“, по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министъра на младежта и спорта.
 5. Докладна записка вх.№ 621/11.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“.
 6. Докладна записка вх.№ 607/07.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2018 г.
 7. Докладна записка вх.№ 609/07.12.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение на срока за връщане на отпуснатата с решение № 823/03.08.2018 г. безвъзмездна финансова помощ на Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“.
 8. Докладна записка вх. № 598/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно сключване  на спогодба за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.
 9. Докладна записка вх. № 601/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, с идентификатор 51500.501.377.1 по КК на гр. Несебър-стара част.
 10. Докладна записка вх. № 602/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на собственост на имоти-държавна собственост в кв.54 по плана на гр. Несебър.
 11. Докладна записка вх. № 603/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.501.318.1 по КК на гр. Несебър-стара част.
 12. Докладна записка вх. № 604/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК  на гр. Несебър.
 13. Предложение вх.№ 573/28.11.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за преминаване на трасето, предложено с ПУП-ПП за линеен обект: „КСН ЕП НОВ Адата СТ. № 8 – ТП Равда“ през имоти, находящи се в землището на с. Равда, община Несебър и гр. Ахелой.
 14. Предложение вх.№ 590/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Пътна връзка към бензиностанция на път І-9 „Варна-Бургас“ км. 206+116 дясно“ за ПИ 61056.38.9, местност „Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър.
 15. Докладна записка вх.№ 591/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІV в кв.36 по плана на с. Кошарица, по имотни граници на ПИ 39164.501.206 по КК на с. Кошарица.
 16. Докладна записка вх.№ 588/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за линеен обект: „Захранващ водопровод за питейни нужди в поземлен имот с идентификатор № 51500.66.16 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 17. Предложение вх.№ 592/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на павилион за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.55 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“ по ДП 4328554/2018 г., подобект: „Кабели 0,4 кV.
 18. Предложение вх.№ 594/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки, подобект: „Кабели 20 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.76.34 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 19. Докладна записка вх.№ 595/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.76.35 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 20. Предложение вх.№ 583/04.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1, № 2 и № 3, подобект: „Кабели 0.4 кV“ за ПИ 51500.29.8 по КК на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“, по реда на ч.124а от ЗУТ.
 21. Докладна записка вх.№ 614/07.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-640, с идентификатор № 51500.508.13, УПИ VІ-640 с идентификатор 51500.508.12 и УПИ VІІ-640, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.11 по КК на гр. Несебър, в кв.1002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 22. Докладна записка вх.№ 615/07.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-316, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.46 и УПИ ХІ-316, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.44 по КК на гр. Несебър в кв. 4101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 23. Докладна записка вх. № 628/13.12.2018 г. От Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно откриване  на процедура по провеждане на конкурс за избор на управител на общинско дружество МЦ «Д-р Димитър Пеев» ЕООД – гр. Несебър.
 24. Предложение вх. № 630/14.12.2018 г., относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект: „Подземни проводи-електропровод СН 20kV, водопровод Ф110 РЕ100 PN10 и напорна БФК, м.“Акротирия“ гр. Несебър, ЕКАТТЕ 51500 Община Несебър“.
 25. Докладна записка вх.№ 633/14.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обезпечаване на второ авансово плащане по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър“
 26. Докладна записка вх. № 632/14.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ V-384, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.244 и УПИ VI-384, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.175 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3701 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.
 27. Докладна записка вх. № 593/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.204.231 по КК на гр. Несебър, м. «Кокалу», община Несебър, пореда на ЗГ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 622/11.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за приемане на нова Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували  16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 918

              На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.75-79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл.9  от Закона за местните данъци и такси и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, приема нова Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Несебър, съгласно приложения проект, неразделна част от настоящото решение;

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 582/04.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на бщина Несебър, относно актуализиране състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалното подпомагане в община Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували  16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 919

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и ал.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет – Несебър утвърждава Обществен съвет в следния състав:

            Председател: Елена Деребеева – Н-к управление „Социални грижи и услуги“

            Членове: 1. Константин Камчев – н-к отдел „Здравеопазване и социални дейности“

                             2. Султанка Богданова – гл. специалист отдел „Здравеопазване и социални дейности“

                             3. Елена Варимезова – Лумбева – директор на ЦСРИ

                             4. Нана Скачкова – директор Център за обществена подкрепа-Несебър

                             5. Йонка Георгиева – управител на Домашен социален патронаж

                             6. Петра Николова – социален работник ДСП

                             7. Янка Христова – социален работник ХУ към Д „СП“ Поморие

 

По т.ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 589/05.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса „Битови отпадъци“ в Община Несебър за 2019 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 920

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.21 ал.1, т.7  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

І. Общински съвет – Несебър одобрява план – сметки за дейност „Чистота” за 2019г., както следва:

По прихода:                                                                                              10 750 000лв.

в това число:

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                              5 545 300лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково                                                 

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                1 120 312лв.

от гр.Свети Влас                                                                                          1 115 400лв.

от с.Равда                                                                                                         813 600лв.

от с.Оризаре                                                                                                       41 240лв.

от с.Гюльовца                                                                                                    31 330лв.

от с.Тънково                                                                                                       43 806лв.

от с.Кошарица                                                                                                 139 012лв.

По разхода:                                                                                                10 750 000лв.

в това число:

 1. Разходи за сметосъбиране, сметоизване и поддържане на чистота

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                              5 545 300лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково                                                 

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                 1 120 312лв.

от гр.Свети Влас                                                                                           1 115 400лв.

от с.Равда                                                                                                          813 600лв.

от с.Оризаре                                                                                                        41 240лв.

от с.Гюльовца                                                                                                     31 330лв.

от с.Тънково                                                                                                        43 806лв.

от с.Кошарица                                                                                                  139 012лв.

в т. ч.  Разходи за претоварване и обезвреждане на

отпадъци                                                                                                         1 250 000лв.

2. Разходи за отчисления, съгласно ЗУО                                                     1 900 000лв.

ІІ. На основание чл.21, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.67 и чл.66,  от ЗМДТ, Общински съвет – Несебър приема размера на таксата за битови отпадъци за жилищни, вилни имоти на граждани и фирми върху данъчната оценка, за нежилищни имоти върху отчетна стойност на обекта, в размер както следва:

Наименование на населеното място

Такса за битови отпадъци по видове услуги

Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината

Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации

Общо:

За жилищни имоти:

гр.Несебър + КК Слънчев бряг

0,2

0,5

0,2

0,9

гр.Обзор

1,0

0,4

0,2

1,6

гр.Свети Влас

0,2

1,1

0,2

1,5

с.Равда

2,1

0,7

0,3

3,1

с.Кошарица

1,6

0,5

0,2

2,3

с.Тънково

0,6

1,3

0,4

2,3

с.Оризаре

1,5

0,5

0,3

2,3

с.Гюльовца

1,3

2,8

0,6

4,7

с.Баня

1,5

1,2

0,2

2,9

с.Приселци

1,5

1,2

0,2

2,9

с.Паницово

0,8

1,9

0,2

2,9

с.Раковсково,с.Емона

с.Козница

0,8

1,9

0,2

2,9

За нежилищни имоти – съгласно чл.66, ал.1, т.4 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ

3.4

1.6

0.4

5.4

ІІІ. На основание чл.66, ал.1, т.2, т.3 и чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, Общински съвет – Несебър приема размер на годишна такса за 1м3 отпадък – 18,00лв.

Приложение:1).План – сметка за дейност „Чистота” – сборна за 2019г.;2.План сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2019г.;3.План – сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Поддържане чистотата на обществените места” за 2019г.;

4.)План – сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Претоварване и обезвреждане на отпадъциза 2019г.;5)План – сметка по чл.66 от ЗМДТ за определяне на такса според количеството на битовите отпадъци на 1 м3 за 2019г.;неразделна част от настоящото решение

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 587/04.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект: „Изграждането на физкултурен салон в с. Оризаре- УПИ ІV-общ. кв.36 по плана на с. Оризаре, община Несебър“, по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министъра на младежта и спорта.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували  16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 921

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, дава съгласие Община Несебър да кандидатства за финансиране с проект „Изграждане на физкултурен салон в с. Оризаре – УПИ IV – общ. кв. 36 по плана на с. Оризаре, Община Несебър“ в рамките на Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта.
 2. Възлага на Кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение да финансира заемообразно дейностите по проекта до възстановяване на средствата от Министерството на младежта и спорта, както и да финансира всички необходими, но недопустими според „Наредба №2 от 08.05.2014 г.“ разходи, свързани с изпълнение на проекта.
 3. Предвид краткия срок за подаване на проектните предложения, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 621/11.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 922

На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.54 от ЗМСМА и чл.14 от Наредба №20 за условията,  реда  и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Несебър, Общински съвет - Несебър отпуска средства в размер на 20 000 лв.  на ОФК „Несебър” за покриване на текущи задължения.

            Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2018 г., като:

 • дейност 745- §1030 се намаля с 20 000 лв.
 • дейност 714-§4500 се увеличава с 20 000 лв.

На основание чл.60 от АПК  Общински съвет - Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 607/07.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2018 г.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 923

На основание  чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г.Общински съвет - Несебър одобрява следните  промени в бюджета на Община Несебър за 2018 г.:

            1.Завишава плана на приходите на бюджета на Община Несебър с 878 825 лв, както следва:

 • §2405 приходи от наем на имущества – 670 000 лв.
 • §4501 помощи от дарения в страната – 208 825 лв.

2.Завишава плана на разходите на бюджета на Община Несебър  с 878 825лв, както следва:

В Общинска администрация:

Дейност 732 Културни дейности

 • §1020  разходи за външни услуги – 13 350лв

Дейност 122 Общинска администрация

 • §4214 обезщетения и помощи – 1 000лв
 • §1030 текущ ремонт – 100 000лв
 • §1092 санкции и неустойки – 170 000лв

Дейност 604 Осветление на улици

 • §1020  разходи за външни услуги – 20 000лв
 • §1030 текущ ремонт – 120 000лв

Дейност 619 Др.дейности по благоустройството

 • §1015  разходи за материали – 25 000лв
 • §1030 текущ ремонт – 200 000лв

ДГ „Яна Лъскова”  Несебър:

Дейност 311 Детски градини, дофинансиране

 • §0101 – 35 000лв
 • §0551 -   2 075лв

В Кметство Обзор:

            Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички

 • в §0101 1 240лв.
 • в §0551 -     160лв.
 • в §0560 -       70лв.
 • в §0580 -       30лв.
 • в §1020 - 11 000лв.

В управление „СГУ“, дейност 559- ЦСРИ

 • в §5201  -  700лв.

В ОП „ПСО”, дейност 623 Чистота

 • в §0101- 25 000лв.
 • в§0551 – 7 100лв.
 • в §0560- 6 000лв.
 • в§0580 -1 100лв.

Средствата в размер на 140 000лв се прехвърлят в Дейност 619 §5206.

4.Общински съвет - Несебър одобрява следните вътрешни компенсирани промени:

В бюджета на Управление „СГУ“

Държавна дейност 526- ЦОП , да бъдат прехвърлени средства в размер на 6 500лв. от § 1098,

     • в §1015 – 2 000лв.
     • в §1016 -     500лв.
     • в §1020 -  3 000лв.
     • в §1051 -  1 000лв.

Местна дейност 524 – ДСП

 • от §0101 – в §1020 – 5 500лв.
 • от §0101 – в §0208 -  2 800лв.
 • от §1016 – в §1020 -  6 000лв.
 • от §1016 -  в §5203 -  1 500лв.

Да се прехвърлят средства в размер на 21 512лв от бюджета на Общинска администрация  Дейност 311 дофинансиране §0208 – 14 000лв и Дейност 322 държавна §1098 – 7 512лв  в бюджета на ДГ „Яна Лъскова” Несебър  в Дейност 311 държавна §0551 – 7 512лв и в Дейност 311 дофинансиране §0101 – 12 000лв, §0551 – 2 000лв.

В бюджета на ОП „БКСО”

Местна дейност 623 – Чистота

 • От §1015 – в §5206 – 21 500лв Изграждане на бетонова площадка в БКС гр.Обзор

6. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

 

дейност

Наименование на обекта

Било

става

разлика

1

623§52

Изграждане на база на БКС

900 000

1 000

899 000

2

122§52

Изграждане на многофункционална сграда с.Баня

100 000

60 000

      40 000

3

714§52

Инженеринг на спортна зала гр.Несебър

300 000

10 000

290 000

4

714§52

Реконструкция на игрище за футбол в с.Кошарица

100 000

160 000

-60 000

5

326§52

Котелна централа в ПГ по туризъм Сл.бряг

0

120 000

-120 000

6

604§52

Ново улично осветление Сл.бряг

0

130 000

-130 000

7

622§52

Изграждане на градски парк гр.Обзор

300 000

60 000

240 000

8

714§52

Проектиране и изграждане на трибуна в спортен комплекс в кв.6 гр.Обзор

180 000

340 000

-160 000

9

122§52

Изграждане на градска тоалетна гр.Обзор

0

80 000

-80 000

10

619§52

Изграждане на подпорна стена за възстановяване на имот гр.Обзор

75 000

125 000

-50 000

11

606§1030

Текущ ремонт улици

0

680 000

-680 000

12

619§52

Уреди за детска площадка гр.Несебър

0

27 000

-27 000

13

619/§52

Изграждане на детски площадки в ПИ 51500.501.4 гр.Несебър

30 000

227 000

-197 000

14

122/§52

Транспортни средства Общинска администрация

120 000

85 000

35 000

15

311/§52

Микробус за ДГ „Яна Лъскова” гр.Несебър

0

35 000

-35 000

16

606/§53

Проект за реконструкция на северна улица от о.т.123 до о.т.141 в Слънчев бряг

0

19 000

-19 000

17

619/§53

Етапно проектиране на тротоари и велоалеи в ж.к.Черно море гр.Несебър

0

27 000

-27 000

18

122/§53

Проект за саниране и обследване на сграда на Общинска администрация  гр.Несебър

0

25 000

-25 000

19

832/§53

Проект за реконструкция на кръгово кръстовище на път Сл.бряг-Несебър

15 000

17 000

-2 000

20

622/§52

Инженеринг за играждане на автоматизирани пдземни напоителни системи гр.Обзор

0

32 000

- 32 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 60 от АПК, предвид приключването на финансовата година, допуска предварително изпълнение на решението .

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 609/07.12.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение на срока за връщане на отпуснатата с решение № 823/03.08.2018 г. безвъзмездна финансова помощ на Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 924

 1. На основание чл. 21 ал.1 т. 6,  т.12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  - Несебър дава съгласие отпуснатите с решение № 823, обективирано в протокол № 28/03.08.2018 г. средства в  размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева от бюджета на община Несебър, на „Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“с  ЕИК 177224916, да бъдат възстановени на община Несебър, след одобрение и възстановяване на окончателното плащане от страна на Разплащателната агенция Държавен фонд „Земеделие“, но не по-късно от 15.07.2023 г.
 2. Общински съвет – Несебър възлага на кмета на община Несебър последващи законови действия по така приетото решение.
 3. Предвид края на финансовата година, с оглед обезпечаване дейността на сдружението, чиито цели са в интерес на местната общност, допуска предварително изпълнение, на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред .Докладна записка вх. № 598/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно сключване  на спогодба за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 925

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.365 от ЗЗД, Общински съвет –Несебър одобрява проект за Спогодба между Община Несебър и „ДИД АУТО ИМПОРТ”ООД за разваляне на Договор №28 от 20.12.2013г. за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№11044 от 21.12.2013г., акт №154, том 35 и упълномощава кмета на Община Несебър да я подпише.

2. Упълномощава Кмета на Община Несебър да заведе граждански иск пред компетентния съд за прогласяване на настъпилата погасителна давност на вещното право на строеж в ½ част-северна от УПИ ІІІ в кв.25 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор 51500.503.306 по КК на гр.Несебър трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване; отреден за „Жилищно строителство” и приемане за установено, че собственик на правото на строеж върху описания имот е собственика на земята Община Несебър.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 601/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, с идентификатор 51500.501.377.1 по КК на гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 926

І. На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: „Столова с цех за тестени изделия”, находяща се в сутерена на сградата на СУ „Л.Каравелов” – гр. Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.377.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №431/29.10.1997г., попадаща в УПИ VІ, кв.57А по плана на гр.Несебър – стара част, със застроена  площ от 200 кв.м, от които работна зала – 56.30 кв.м, зала за посетители – 46.32 кв.м. и помощни помещения – 97.00 кв.м, при следните условия:

1. Начална конкурсна годишна наемна цена в размер на 10 234.80 лв. с

ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, както следва:

             1/. 56.30 кв.м. х 8.40 лв. х 12 мес.= 5 675 лв.;

             2/. 46.32 кв.м. х 8.40 лв. х 12 мес.= 2 335 лв.;

             3/. 97.00 кв.м. х 0.50 лв. х 12 мес. = 582 лв.;

или общо 1+2+3 = 8 529 лв. х 20% ДДС =10 234.80 лв. с ДДС

 1. Специфично условие:

                         - Наемателят няма право да променя предназначението на отдавания обект;

 - Оборудването и обзавеждането на обекта е за сметка на наемателя;

 - Годишната наемна цена се дължи на една вноска, както следва: За първата наемна година при подписване на договора, за всяка следваща наемна година, годишната наемна цена се заплаща не по - късно от 31 юли на текущата година

 1. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

            Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

           К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подобряване състоянието на отдавания имот, подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                            (БИуч/БИмах)х20 ,

            Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

           К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

            Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника,       РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

           При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

 1. Депозит за участие в конкурса - 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

 /Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 602/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на собственост на имоти-държавна собственост в кв.54 по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 927

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, дава съгласие образуваната  преписка с вх.№90-04-332/04.10.2018г. по входящия регистър на МРРБ за предоставяне безвъзмездно в собственост на Община Несебър по реда на чл.54 ал.1 от ЗДС, да бъде процедирана само по отношение на имотите, за които Областния управител на област Бургас е изразил положително становище, а именно:

- ПИ 51500.502.434  на площ от 1509 кв.м  по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.54 по плана на гр. Несебър, отреден „За озеленяване и резервоар за нафта“ -  АДС № 6949/16.10.2013 г., АДС №3410/21.10.1998 г.;

- ПИ 51500.502.443 на площ от 305 кв.м по КК на гр. Несебър, АДС № 6951/16.10.2013 г., представляващ УПИ VІ в кв.54 по плана на гр. Несебър отреден „За яхт клуб“, на площ от 481 кв.м, стар АДС №3412/21.10.1998 г.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА  от дневния ред Докладна записка вх.№ 603/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.501.318.1 по КК на гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 928

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2018г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

           „Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.501.3181.6 по КК на гр.Несебър, отреден за „Търговска дейност“, АчОС №5472/27.09.2013г., с полезна площ - 204 кв.м, от които 127 кв.м са търговска площ и 77 кв.м са складове и WC;

        - Самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.318.1.7 по КК на гр.Несебър, АчОС №5470/26.09.2013г. на площ от 64 кв.м.“

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:

Търговски обект включващ: Помещения с кадастрален идентификатор 51500.501.3181.6  и 51500.501.318.1.7 по КК на гр.Несебър, с обща площ от 268 кв.м., от които 191 кв.м са търговска площ и 77 кв.м са складове и WC, разположени на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.501.318.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр.Несебър – стара част, АчОС №5472/27.09.2013г. и АчОС №5470/26.09.2013г., при следните условия:

1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ към нея, в размер на 55 562 /петдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и два лева/ с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Специфично условие –

       - Обекта да се използва за търговска дейност

       - Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва:   І - ва вноска при подписване на договора, ІІ-ра вноска до 31 август на текущата година; За всяка следваща наемна година: І-ва вноска до 31 юли на текущата година, ІІ-ра вноска до 31 август на текущата година.

4. Критерии за оценяване:

       К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

              Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

       К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.                        (БИуч/БИмах)х20 ,

   Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

       К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

              Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника,       РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

             Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

             При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

             5. Депозит за участие  в конкурса  -  10% от  началната конкурсна годишна  наемна цена.                                                                     

             ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА  от дневния ред Докладна записка вх. № 604/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК  на гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 929

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2018г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:

        „Кабинет №20 - Хомеопатичен кабинет /помещение №43 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м и Кабинет №42 - Пулмологичен кабинет /помещение №42 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м, находящи се на второ ниво от „Здравна къща“ - Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г.

           ІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети за срок от 5 /пет/ години, с начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, както следва:

           - Кабинет №20 - Хомеопатичен кабинет /помещение №43 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м, находящ се на второ ниво от сграда „Здравна къща“ - Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 122.40 лв. с ДДС;

           - Кабинет №42 - Пулмологичен кабинет /помещение №42 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м, находящ се на второ ниво от Общинска сграда „Здравна къща” – гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., както и манипулационна /помещение №27 по арх.проект/, което се ползва съвместно от наемателите на специализираните кабинети, находящи се  на второ ниво в „Здравна къща - Несебър“, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 123.60лв. с ДДС;

 ІІІ. Специфични условия:

- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;

            - Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

          - Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

         - Кабинетът да работи целогодишно и да осигурява дежурства през почивните дни;

ІV. Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица - 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица - 3точки;

          К3 - Активност на профила

             - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

 • До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
 • До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

 Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

         Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

              V. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния кабинет.

VІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

            VІІ. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК да се допусне предварително изпълнение на решението.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

            Преди да бъде обсъдена т.13 от дневния ред, общинският съветник Костадин Нищелков предложи да бъде дадена почивка, поради което председателят на общинския съвет Румен Кулев обяви 10-минутна почивка.

            След почивката, след проверка на кворума, се пристъпи към обсъждането на следващите точки от дневния ред.

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 573/28.11.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за преминаване на трасето, предложено с ПУП-ПП за линеен обект: „КСН ЕП НОВ Адата СТ. № 8 – ТП Равда“ през имоти, находящи се в землището на с. Равда, община Несебър и гр. Ахелой.

Общинският съвет с 15 гл. „заот гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 930

            

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА  в качеството си на  заинтересована страна по смисъла на чл. 131 ал.1   от ЗУТ Общински съвет-Несебър,   не възразява по представения  проект  на  ПУП – парцеларен план  за обект: „КСН на ЕП Нов Адата ст.№8 – ТП Равда, ТП Равда в землищата на  с.Равда,  община Несебър,  и гр.Ахелой, община Поморие, който  на територията на община Несебър преминава през ПИ 61056.48.104 с площ 4311кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 61056.71.102 с площ 5158кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 61056.71.101 с площ 25289кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и достига до ТП Равда в ПИ 61056.78.8 с площ 240кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод“, частна общинска собственост.

            2. На основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ   Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе за реализация на линеен обект: „КСН на ЕП Нов Адата ст.№8 – ТП Равда в землищата на  с.Равда,  община Несебър,  и гр.Ахелой, община Поморие, през имоти 61056.48.104, 61056.71.102, 61056.71.101 и 61056.78.8-  собственост на Община Несебър 

            /Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  от дневния ред Предложение вх.№ 590/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Пътна връзка към бензиностанция на път І-9 „Варна-Бургас“ км. 206+116 дясно“ за ПИ 61056.38.9, местност „Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 931

1.На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1  от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект:     „Пътна връзка към бензиностанция на път І-9 „Варна-Бургас“ км 206+116 дясно“  за  ПИ 61056.38.9, м.“Хендек тарла“,  , землище  с.Равда,     община Несебър, трасето на пътната връзка попада в следните имоти: ПИ 61056.35.107 с площ 4801 кв.м с начин на трайно предназначение  на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, в ПИ 61056.38.5 с площ 5596кв.м  с начин на трайно предназначение  на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За друг вид нива“, в ПИ 61056.38.9 с площ 3799кв.м с начин на трайно предназначение  на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“ и в ПИ 61056.38.10 с площ 3799кв.м с начин на трайно предназначение  на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“. Площите с огроничение и за отчуждаване са следните: 576 кв.м площ с ограничение попадаща в ПИ 61056.35.107, 64 кв.м за отчуждаване от ПИ 61056.38.5, 252кв.м площ за отчуждаване от ПИ 61056.38.9 и 159кв.м площ с ограничение попадаща в ПИ 61056.38.10 по КК на с.Равда.

Заданието е прието с  протоколно решение т. 9 от протокол №13 от 07.11.2018 год. на ОЕСУТ-Несебър. Представено е и Решение №ББ-92-ПР от 18.09.2018 год.на РИОСВ-Бургас.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Пътна връзка към бензиностанция на път  І-9 „Варна-Бургас“ км 206+116 дясно“  за  ПИ 61056.38.9, м.“Хендек тарла“, землище  с.Равда,  община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 591/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІV в кв.36 по плана на с. Кошарица, по имотни граници на ПИ 39164.501.206 по КК на с. Кошарица.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 932

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, а именно предложението за  промяна регулационната граница на УПИ ХІV в кв.36 по плана на с. Кошарица към улицата с идентификатор 39164.501.470, по имотни граници по влязла в сила КК на с. Кошарица и като съобрази, че регулацията не е приложена по смисъла  на  §22, ал.1 от ЗР на ЗУТ и на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ в качеството си на заинтересовано лице дава съгласие да бъде процедирано исканото изменение  на ПУП-ПР за УПИ ХІV в кв.36  по плана на с. Кошарица по имотни граници на ПИ 39164.501.206 по КК на с.Кошарица.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА  от дневния ред Докладна записка вх.№ 588/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за линеен обект: „Захранващ водопровод за питейни нужди в поземлен имот с идентификатор № 51500.66.16 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 933

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.8 от протокол №8 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 04.07.2018 год., здравно заключение изх.№ 53-07-155/29.05.2018г. от МЗ РЗИ - Бургас, Съгласувателно писмо № 7437697-1/02.02.2018г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД- гр. Пловдив, писмо изх. № ПД-174-(3)/17.12.2015 г. от РИОСВ- гр. Бургас; Становище изх.№ 95-С-73/23.02.2018 г. от „БТК” ЕАД; съгласуван с „ВиК“ ЕАД- гр. Бургас на 03.04.2018 г. и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Захранващ водопровод за питейни нужди в поземлен имот с идентификатор 51500.66.16 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато ”. Трасето на захранващия водопровод за питейно-битови нужди започва като продължение на проектен водопровод в ПИ 51500.66.33 по КК на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“ с площ 11 050 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и  начин на трайно ползване „Полски път“, частна собственост и достига до ПИ 51500.66.16 по КК на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“. Дължината на трасето на водопровода е 121,47 м. изцяло в ПИ 51500.66.33 по КК на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“- земеделска територия. Определя се сервитут по 3м. от двете страни спрямо оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 728 кв.м., като 46 кв.м. са в урбанизирана територия и 682 кв.м. в земеделска територия

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 592/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на павилион за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.55 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“ по ДП 4328554/2018 г., подобект: „Кабели 0,4 кV.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 934

 1.На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект:  „Външно ел. захранване на павилион за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с иденификатор 51500.56.55 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато ” по ДП 4328554/2018г.; Подобект: Кабели 0,4 кV, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Трасето на кабела 0,4 кV започва от съществуващ БКТП „Инджекьой 2“ в ПИ 51500.56.37 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“ с площ 1580 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, НТП „За административна сграда, комплекс“, частна собственост, преминава през ПИ 51500.56.23 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“ с площ 1607 кв.м., вид територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска частна собственост, пресича ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“с площ 7572 кв.м., вид територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска частна собственост и достига до ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.56.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“с площ 312 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, НТП „За складова база“, частна собственост.  Дължината на трасето е 79,15 м. в земеделска територия. Определя се сервитут по 0,6 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела .

Площите с ограничение са общо  97,26 кв.м.  в земеделска територия, като 68.31 кв.м. попадат в ПИ 51500.56.23 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“– земеделска територия, 28,95 кв.м. попадат в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“- земеделска територия, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

            3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на павилион за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 51500.56.55 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато ” по ДП 4328554/2018г.; Подобект: Кабели 0,4 кV.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 594/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки, подобект: „Кабели 20 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.76.34 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 935

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от

ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки, подобект „Кабели 20кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу””, през имоти ПИ 51500.503.327 с НТП „За второстепенна улица“, вид територия – урбанизирана, публична общинска собственост, ще премине през: ПИ 51500.503.325 с НТП „За местен път“, вид територия – урбанизирана, публична общинска собственост; ПИ 51500.503.328 с НТП „За второстепенна улица“, вид територия – урбанизирана, публична общинска собственост; ПИ 51500.75.27 с НТП „За местен път“, вид територия – територия на транспорта, публична общинска собственост; ПИ 51500.76.41 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, вид територия – земеделска, общинска собственост и завършва в нов БКТП в ПИ 51500.76.34 с НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, вид територия – урбанизирана, частна собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки, подобект „Кабели 20кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу ”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 595/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.76.35 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 936

1.Общински съвет Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по   чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.76.35 по КК, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид: нива, целият на площ от 1641кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” и устройствени показатели: П застрояване ≤ 30%, К интензивност ≤ 1,50, височина на застрояване Н ≤ 15,00м. и  П озеленяване  ≥ 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

 

По т.ДВАДЕСЕТА  от дневния ред Предложение вх.№ 583/04.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1, № 2 и № 3, подобект: „Кабели 0.4 кV“ за ПИ 51500.29.8 по КК на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 937

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради №1, №2 и №3, подобект: Кабели 0.4kV за  ПИ 51500.29.8  по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Видно от заданието, трасето на кабелите започва от съществуваща РК 2 на границата на ПИ 51500.29.28, преминава през ПИ 51500.29.30 с площ 2 896 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 51500.29.29 с площ 10 503 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и с начин на трайно ползване „Пасище“, частна общинска собственост.

Дължината на трасето е 176.51м. изцяло  в  земеделска  територия, като 162.10 м. попадат в ПИ 51500.29.30 и 14.41 м. попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастрална карта на гр. Несебър.

Определя се сервитут 1 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

    Площите с ограничение са 369.99 кв.м изцяло в земеделска територия, като 334.48 кв.м попадат в ПИ 51500.29.30 и 14.41 кв.м попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастрална карта на гр. Несебър.

3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :„Външно ел. захранване на жилищни сгради №1, №2 и №3, подобект: Кабели 0.4kV  за  ПИ 51500.29.8  по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана”

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.      

           / Списъкът  с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 614/07.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-640, с идентификатор № 51500.508.13, УПИ VІ-640 с идентификатор 51500.508.12 и УПИ VІІ-640, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.11 по КК на гр. Несебър, в кв.1002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 16 гл. „заот гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 938

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, и във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ и във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ V-640, с идентификатор №51500.508.13, УПИ VI-640, с идентификатор №51500.508.12 и УПИ VII-640, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.508.11 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект УПИ VI-640 /ПИ 51500.508.12/ с площ 716 кв.м. и УПИ VII-640 /ПИ 51500.508.11/ с площ 720 кв.м. се обединяват и се придават 40 кв.м. към УПИ V-640 /ПИ 51500.508.13/ с площ 717 кв.м. като се урегулира новообразуван УПИ VI-640 с площ 1396 кв.м. и се променя площта на УПИ V-640 /ПИ 51500.508.13/ от 717 кв.м. на 755 кв.м. За новообразувания УПИ VI-640 с площ 1395 кв.м. се предвижда отреждане „За курортно строителство“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА. от дневния ред Докладна записка вх.№ 615/07.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-316, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.46 и УПИ ХІ-316, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.44 по КК на гр. Несебър в кв. 4101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 15 гл. „заот гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 939

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ VIII-316, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.46 и УПИ ХI-316, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект УПИ VIII-316 /ПИ 51500.507.46/ с площ 2100 кв.м. и УПИ ХI /ПИ 51500.507.44/ с площ 1050 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ ХII-44,46 с площ 3150 кв.м., който се отрежда за „Курорт и обслужващи дейности“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 628/13.12.2018 г. От Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно откриване  на процедура по провеждане на конкурс за избор на управител на общинско дружество МЦ «Д-р Димитър Пеев» ЕООД – гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. «за» от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 940

,І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.36 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества, сдружения с нестопанска цел и общински предприятия на Общински съвет – Несебър,  да се проведе публично оповестен конкурс за избор на управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев" ЕООД, по реда на Наредба №7 за срок от три години.

  II.  Определя следните изисквания към кандидатите -

 1. Да притежават образователно - квалификационна степен "магистър" по
  медицина и призната специалност.
 2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар.
 3. Да не извършват от свое или чуждо име търговски сделки или имат
  регистрация като еднолични търговци.
 4. Да не участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с
  ограничена отговорност.
 5. Да не заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
 6. Да не са лишени с присъда или с административно наказание от правото
  да заемат материално-отчетническа длъжност.

  III. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Диплом за образователно квалификационна степен "магистър" и
  документ, удостоверяващ придобита специалност.
 2. Копие от трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудов стаж.
 3. Медицинско свидетелство
 4. Автобиография
 5. Свидетелство за съдимост
 6. Нотариално заверена декларация за липса на обстоятелства от II т. 3,4 и т.5
 7. Препоръки от последна месторабота
 8. Бизнес програма за развитието и дейността за медицински Център
 9. Заявление за участие в конкурса - в свободен текст.

IV Срок за подаване на заявление и документи по т.Ш

 1. 15 дневен от публикуване на съобщението за решението на Общинския
  съвет в централен или местен вестник.
 2. Документите да се представят в деловодството на общината в запечатан
  плик, като програмата за развитие на медицинския център да се подава в
  отделен плик.

V.   Общински съвет - Несебър определя 5 общински съветници, които да участват в състава на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на «Медицински център „Д-р Димитър Пеев» ЕООД, а именно: Петър Тодоров, Христо Яръмов, Николай Киров, Красимир Мавров, Демир Петров и двама представители на Общината, определени със заповед на кмета на Общината.

 VI. Комисията, на основание чл.36 ал.З от Наредба №7, да определи със свое
решение от състава си председател на комисията и дата на провеждане на
конкурса, която дата не може да бъде по-късно от 30 дни от датата на публикуването на решението на Общинския съвет за правилата за участие в конкурса,   изискванията,   на   които   трябва   да   отговарят   кандидатите   и  документите, които трябва да предоставят.

VІІ. Удължава срока на договора за управление на досегашния управител до  приключване  процедурата  по избор  на  нов  управител  с  влязло в сила решение на  Общинския съвет. Възлага на Кмета на Общината, да сключи анекс към договора за управление на д-р Петко Богомилов Илиев,  относно срока  на управление в съответствие с настоящото решение.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение /. 

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Предложение вх. № 630/14.12.2018 г., относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект: „Подземни проводи-електропровод СН 20kV, водопровод Ф110 РЕ100 PN10 и напорна БФК, м.“Акротирия“ гр. Несебър, ЕКАТТЕ 51500 Община Несебър.“

Общинският съвет с 16 гл. «за» от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 941

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Подземни проводи- електропровод СН 20kV, водопровод Ф110 РЕ100 PN10 и напорна БФК, м.“Акротирия“, гр.Несебър, ЕКАТТЕ 51500 Община Несебър.“ Подземният електропровод СН 20kV води началото си от съществуващ БКТП, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.503.408 по КК на гр.Несебър. Новопроектираното трасе попада изцяло в землището на гр.Несебър, като при проектирането е съобразено преминаването през минимален брой имоти.

Разработката е проектирана върху територия обхващаща: ПИ с идентификатор 51500.503.331 по КК на гр.Несебър, ж.к.“Черно море“ с площ 15613 кв.м. , вид територия -“Урбанизирана“, НТП- „За второстепенна улица“,общинска собственост, ПИ с идентификатор 51500.510.70 по КК на гр.Несебър, местност „Акротирия“, с площ 23731 кв.м., вид територия -“Територия на транспорта“, НТП „За второстепенна улица“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 51500.204.163 по КК на гр.Несебър, м.“Кокала“, с площ 4833 кв.м., с предназначение на имота „Горско стопанство“ - местен път, общинска собственост и ПИ с идентификатор 51500.204.164 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с площ 5842 кв.м., с предназначение на имота „Горско стопанство“ - местен път, общинска собственост. Общата дължина на трасето е 1143.55м. Определя се сервитут по 2.00м. от двете страни спрямо оста на трасето. Предвижда се новопроектираният водопровод да бъде изграден с диаметър на тръбите Ф110. Трасето на уличния водопровод започва от водопровод, разположен в ПИ 51500.510.70 с площ 23731 кв.м., вид територия- „Територия на транспорта“, начин на трайно предназначение „За второстепенна улица“, преминава през ПИ с идентификатор 51500.204.163 по КК на гр.Несебър, м.“Кокала“, с площ 4833 кв.м., с предназначение на имота „Горско стопанство“ - местен път, общинска собственост и завършва в ПИ с идентификатор 51500.204.164 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с площ 5842 кв.м., с предназначение на имота „Горско стопанство“ - местен път, общинска собственост. При изготвянето на проекта е спазено заложеното минимално разстояние между водопровод и силнотокови кабели до 35kV от  0,50м. Определя се сервитут по 3.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на водопровода. Общата дължина на трасето на водопровода е 722,05м. Проектното трасе на подземната БФК (битово- фекална канализация) е съобразено със съществуваща такава, находяща се в ПИ с идентификатор 51500.204.15 по КК на гр.Несебър, м.“Несебър-Юг“ и преминава на юг по продължение на ПИ с идентификатор 51500.204.164 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с площ 5842 кв.м., с предназначение на имота „Горско стопанство“ - местен път , общинска собственост. Общата дължина на трасето на подземната БФК е 473,25м. Определя се сервитут по 3,00м от двете страни мерено от оста. Площите с ограничение са общо  5129 кв.м., като 223 кв.м. попадат в ПИ 51500.204.15 по КК на гр.Несебър, м.“Несебър- Юг“, с предназначение на имота „Територии, заети от ЕИРВМ, 596 кв.м. попадат в ПИ 51500.204.163 по КК на гр.Несебър, м.“Кокала“, с предназначение на имота – Горско стопанство - местен път и  4310кв.м. попадат в ПИ 51500.204.164 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с предназначение на имота – Горско стопанство - местен път и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

            3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект, на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Подземни проводи- електропровод СН 20kV, водопровод Ф110 РЕ100 PN10 и напорна БФК, м.“Акротирия“, гр.Несебър, ЕКАТТЕ 51500 Община Несебър.“

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение /. 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 633/14.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обезпечаване на второ авансово плащане по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър“.

Общинският съвет с 16 гл. «за» от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 942

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.

 1. Общинският съвет Упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  833 673,63 лв. (осемстотин тридесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три лева и шестдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 02/07/2/0/00809 от 12.12.2017 г. по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г., за Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър”, сключен между Община Несебър и Държавен фонд „Земеделие“, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията /дейностите, определен в Договор № 02/07/2/0/00809 от 12.12.2017 г.

 1. Общинският съвет Упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  166 734,73 лв. (сто шестдесет и шест хиляди седемстотин тридесет и четири лева и седемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявените за финансиране разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 02/07/2/0/00809 от 12.12.2017 г. по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г., за Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър ” сключен между Община Несебър и Държавен фонд „Земеделие“, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № 02/07/2/0/00809 от 12.12.2017 г.

 1. Възлага на кмета на община Несебър да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/07/2/0/00809 от 12.12.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 1. Предвид напредналия етап на проекта и кратките срокове за извършване на разплащания към вече избраните изпълнители, на основание чл. 60 от АПК,  допуска предварително изпълнение на Решението.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение /. 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх. № 632/14.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ V-384, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.244 и УПИ VI-384, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.175 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3701 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Общинският съвет с 16 гл. «за» от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 943

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвеТ. Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ V-384, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.244 и УПИ VI-384, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.175 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3701 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект УПИ V-384 /ПИ 51500.507.244/ с площ 626 кв.м. и УПИ VI-384 /ПИ 51500.507.175/ с площ 626 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ VII-244,175 с площ 1252 кв.м., който се отрежда „За търговия и услуги“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 593/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.204.231 по КК на гр. Несебър, м. «Кокалу», община Несебър, пореда на ЗГ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 6 гл. «за» и 10 гл. «въздържали се» от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 944

Поради недостигане на необходимия брой гласове, съгласно изискванията на чл.27, ал.4 от ЗМСМА, представения проект за решение  по Докладна записка вх. № 593/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.204.231 по КК на гр. Несебър, м. «Кокалу», община Несебър, пореда на ЗГ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, не бе приет.

 

 

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР:  Р. КУЛЕВ

                                                                                                                        

                                                Технически сътрудник-протоколист:  Р. Бинчарова

                                                                                                               

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия