За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

32/19.11.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх. 529/22.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на общински съвет-гр.Несебър приети през първото шестмесечие на 2018г.
 2. Докладна записка вх. 531/22.10.2018 г. от Румен Кулев председател на общински съвет - Несебър, относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет Несебър.
 3. Докладна записка вх. 530/22.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
 4. Докладна записка вх. 534/29.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно приемане на „Актуализация на програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър за периода 2018-2022 г.
 5. Докладна записка вх. 552/06.11.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в кметство Обзор.
 6. Докладна записка вх. 489/02.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно дружество с общинско участие „Професионален футболен клуб - Несебър АД с ЕИК със седалище и адрес на управление - гр. Несебър, ул. „Еделвайс 10.
 7. Докладна записка вх. 487/01.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно ползването  на дървесина от общински гори за 2019 г.
 8. Докладна записка вх. 538/30.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници за финансиране на проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново улично осветление в с. Равда.
 9. Докладна записка вх. 539/30.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно промяна решение 700 от протокол 24/01.02.2018 г.
 10. Докладна записка вх. 544/31.10.2018 г. от Румен Кулев председател на общински съвет - Несебър, относно награден фонд „Спортист на годината.
 11. Докладна записка вх. 553/06.11.2018 г. от Румен Кулевпредседател на общински съвет - Несебър, относно предложение за допълнителна субсидия на «Стрелкови клуб Несебър» и «Тенис Академия Несебър».
 12. Докладна записка вх. 558/08.11.2018 г. от Демир Петров общински съветник в Общински съвет Несебър, относно отпускане на финансови средства за подпомагане на Николина Добрева от с. Гюльовца, община Несебър.
 13. Докладна записка вх. 488/01.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2018/2019 г.
 14. Докладна записка вх. 499/11.10.2018 г. от Лазар Япаджиев зам. кмет „Търговия и Туризъм на община Несебър, относно съгласие за функциониране и сертифициране на общински туристически информационни центрове.
 15. Докладна записка вх. 506/16.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно придобиване чрез закупуване правото на собственост на поземлен имот с кадастрален 39164.22.7 по КК на с. Кошарица, община Несебър, м. До село, целият на площ 4 151 кв.м.
 16. Докладна записка вх. 507/16.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам.кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.291 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.6103 по плана на к.к. «Слънчев бряг-запад», гр. Несебър.
 17. Докладна записка вх. 508/16.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Гюльовца, община Несебър.
 18. Докладна записка вх. 509/16.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2018/2019 година.
 19. Докладна записка вх. 512/16.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам.кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в Общинска сграда „Здравна къща гр. Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.
 20. Докладна записка вх. 513/16.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот офис 9, находящ се на партерен етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП  „Тракийско дружество Несебър.
 21. Докладна записка вх. 515/17.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам.кмет на община Несебър, относно приемане на дарение на част от недвижим имот с идентификатор 02703.501.313 по кадастралната карта на с. Баня, Община Несебър.
 22. Докладна записка вх. 516/17.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно предложение по чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на 785/893 кв.м. идеални части от ПИ с кадастрален идентификатор 51500.512.105, ведно със сграда с кадастрален идентификатор 51500.512.105.1 по КККР на гр. Несебър.
 23. Докладна записка вх. 525/22.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIII-178 в квартал 24 по плана на гр. Свети Влас с идентификатор по КК 11538.501.293.
 24. Докладна записка вх. 526/22.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-284 в кв. 4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад /ПИ 51500.506.557/ и УПИ II-общ. кв. 4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад /ПИ 51500.506.552/.
 25. Докладна записка вх. 527/22.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ в кв.4501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад /ПИ 51500.506.689/ и УПИ ІІ-общ. в кв.4501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад /ПИ 51500.506.520/.
 26. Докладна записка вх. 555/06.11.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общински собственост, поради отпаднало предназначение на части от ПИ 51500.506.96 по КК на гр. Несебър, представляващи улично пространство.
 27. Предложение вх. 503/15.10.2018 г. от Виктор Борисов зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 18469.12.44, м.Кокарджа, землище с. Гюльовца.
 28. Предложение вх. 505/16.10.2018 г. от Виктор Борисов зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод от напорен резервоар „Стролата до включване в съществуващи водопроводи за к.к.Слънчев бряг и гр. Несебър.
 29. Докладна записка вх. 520/18.10.2018 г. от Виктор Борисов зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х72, кв.5 по плана на с. Баня с идентификатор ПИ 02703.501.313 по кадастралната карта на с. Баня, община Несебър.
 30. Докладна вх. 521/22.10.2018 г. от Виктор Борисов зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема 10 за поставяне на РИЕ в УПИ I общ.кв.67 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.149 по КК на гр.Несебър.
 31. Докладна записка вх. 545/02.11.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад, в частта му по отношение на УПИ ХV-583, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.546 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.1304 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад.
 32.  Докладна записка вх. 546/02.11.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад, в частта му по отношение на УПИ ХХ-583, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.598 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.1304 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад.
 33. Докладна записка вх. 547/05.11.2018 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда засезонно ползване с басейн, подобект: кабели 20 кV за ПИ 61056.79.7, м. „Чатал тепе, землището на с. Равда, община Несебър.
 34. Докладна записка вх. 548/05.11.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение 877 от протокол 30/12.09.2018 г. на Общински съвет  Несебър.
 35. Докладна записка вх. 560/09.11.2018 г. от Румен Кулев председател на Общински съвет председател на Общински съвет Несебър, относно постъпила жалба от „М-ГРУП ООД, с ЕИК 123641144 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики 105, ет.5, офис 3, с управител Тихомир Монев Колев, чрез пълномощника си адвокат Татяна Атанасова БАК, против Решение 629 по т.24 от протокол 20/25.08.2017 г. на Общински съвет Несебър.
 36. Докладна записка вх. 563/14.11.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2018/2019 година,

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. 529/22.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на общински съвет-Несебър, приети през първото шестмесечие на 2018 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 883

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър приема направения по реда на чл.44. ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет Несебър, приети през първото шестмесечие на 2018 година, неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх. 531/22.10.2018 г. от Румен Кулев председател на общински съвет - Несебър, относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 884

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби  на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси  в Общински съвет Несебър, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. 530/22.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Общинският съвет с 19 гл. „за от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 885

На основание чл.21 ал.2  от ЗМСМА, чл.11 ал.6 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, Общински съвет Несебър приема, проверката на декларациите и производствата за установяване конфликт на интереси по ЗПКОНПИ и Наредба, приета с ПМС 209/26.09.2018 г., на служителите в кметства гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда, да се осъществяват от Комисия в общинска администрация Несебър, формирана със заповед на кмета на община Несебър 597/18.04.2018 г.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх. 534/29.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно приемане на „Актуализация на програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър за периода 2018-2022 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 886

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 и ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общински съвет Несебър приема „Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър  за периода 2018-2022 г., неразделна част от настоящото решение.

Предвид крайния срок за изпълнение на проекта, финансиран по ОПОС 2014 2020 г., на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на Решението.

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх. 552/06.11.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в кметство Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 887

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА,

 1. Увеличава числеността на персонала на „Обредни домове и зали с 1 щатна бройка „гробар, считано от 01.12.2018 г.
 2. Увеличава числеността на персонала в дейност „Общинска администрация с 1 щатна бройка „хигиенист, считано от 01.12.2018 г.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх. 489/02.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно дружество с общинско участие „Професионален футболен клуб - Несебър АД с ЕИК със седалище и адрес на управление - гр. Несебър, ул. „Еделвайс 10.

Общинският съвет с 19 гл. „за от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 888

        1. На основание чл.48 ал.1 изр.1во от ЗМСМАсъздава временна комисия  в състав от седем души, от които четирима общински  съветници  и трима  представители на общинската администрация, от които по един от отдели: общинска собственост, правен и финансов контрол, определени поименно със заповед на кмета на Общината:

                2. След конституирането на комисията по т.1, същата да предприеме необходимите действия с цел проучване финансовото и правно състояние на ПФК -„Несебър АД, в т.ч. внесен ли е капиталът на дружеството и изготви и внесе доклад в  общинския съвет в срок до 15.02.2019 г.

                3.  Комисията, да предприеме следните действия:

                3.1 Да изиска от представителите на Общината в съвета на директорите,   определени с решение на Общински съвет, чрез нотариална покана, писмена информация, относно участието им в заседанията на съвета на директорите, респективно приетите с тяхно участие решения.  

                3.2. На основание чл.232 ал.1 т.5 от ТЗ, да изиска от дружеството заверени преписи от протоколите на Общото събрание на дружеството.

                3.3. Да изиска от Община Несебър всички сключени договори между ПФК Несебър АД и Фани58ЕООД, (цитирани на стр.2 от докладната записка) и възложи на външни експерти специалисти в областта на търговското право анализ, относно доколко поетите права и задължения от „ПФК - Несебър АД по тези договори са обвързали Община Несебър, като акционер в дружеството с финансови и/или други права и/или  задължения.  

                4. Определя следните общински съветници за представители във временната комисия, а именно: Петър Тодоров като председател и членове: Пейчо Колев, Станислав Цанев и Виктор Атанасов.

 

По т.СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх. 487/01.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно ползването  на дървесина от общински гори за 2019 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 889

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.112 ал.1 от Закона за горите и чл.61 във връзка с чл.58 от Наредба 5,

І. Общински съвет - Несебър, дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост за ЛФ 2019 г., съгласно приложение 1.

ІІ. На основание чл.112 ал.2 от Закона за горите определя ползването на дървесина от горски територи да се осъществява чрез добив и продажба на добита дървесина около 10 548 м3.

ІІІ. На основание чл.115 ал.1 от Закона за горите  1/3  от добива на дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ.

            ІV. На основание чл.71 ал.5 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП, определя цена за продажба на дървесина от склад, както следва:

                   1. дърва за горене :

                   1.1.добити през 2019 г. в размер на 40 лв. без ДДС за 1 пр.м3 или 48 лева с ДДС;

                 1.2.На домакинство- до 8 пр.м3 дърва за горене;          

                 1.3.На местни търговци за лична употреба без право на продажба до 10/ десет / пр.м3 дърва за горене;

         VІ.  На основание чл.21 ал.1. т.23 от ЗМСМА, дава съгласие :

               1. Лицата над 75 год. възраст с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Несебър, да закупуват дървесина от склад до 31 юли 2019 г. при цена 25 лева за пр.м. без ДДС или  30лв с ДДС -до 8 прм3;

            2. За фронтоваците по списък изготвен от ГРАО, по 8 прм3 дърва за горене безплатно, транспортирани до адрес по местоживеене. Транспорта се заплаща от ОП УОГСГС на изпълнителя - за курс 200 лв с ДДС.

             3. За служителите на РСПБ Несебър, взели участие при гасенето на горски пожари, по одобрен списък по 8 пр.м3 по одобрената продажна цена.

     /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ОСМА от дневния ред Докладна записка вх. 538/30.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници за финансиране на проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново улично осветление в с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 890

На основание чл.4, ал.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.52, ал.4 във връзка с чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Несебър за финансиране на проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново улично осветление в с. Равда, при следните параметри:

  1. Начин на изразходване на средствата Прилагане на енергоспестяващи мерки в с. Равда съгласно Приложение 1.
  2. Финансираща институцияФонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници
  3. Максимален размер на дългадо 3 700 000 /три  милиона  и седемстотин  хиляди/лева
  4. Валута на дълга лева
  5. Максимален срок на погасяване 5 години
  6. Максимален лихвен процент  3,5% ( процента)
  7. Условия на погасяване по договаряне, съгласно погасителен план
  8. Обезпечение по кредита - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи  на Общината по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а до „ж от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на Общината по чл.52, ал.1, т.1, букви „а и „б от Закона за публични финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличността по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, покриващи 150% от размера на кредита
  9. Такси и комисионни без такси и комисионни, включително такса предсрочно погасяване след втората година от кредита.

      ІІ. Упълномощава и възлага на кмета на Общината да представлява, да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия за:

- кандидатстване за отпускане на кредит

- подписване и подаване на всички необходими документи

- сключване на договор за кредит при гореописаните условия

-учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен залог на вземанията, описани в т.8, в Централен регистър на особените залози.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/   

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх. 539/30.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно промяна решение 700 от протокол 24/01.02.2018 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 891

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г.,  Общински съвет - Несебър изменя  Решение 700 от Протокол 24/01.02.2018 г. в частта по т.9 както следва:

 • Било - 9. Отпуска  средства за Районна служба „Пожарна безопасност и  защита на населението - гр. Несебър6 000 лвза закупуване гориво, 5 000 лв. за поддръжка и аварийни ремонти,000 лв за закупуване на строителни материали за основен ремонт на фасадата на сградата на РСПБЗН - Несебър. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 30  000 лв. от  дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурностза заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от ОД на МВР - „Пожарна безопасност и  защита на населението   за периода 01.07.2018г. 31.08.2018г.
 • Става - 9. Отпуска  средства за Районна служба „Пожарна безопасност и  защита на населението -  гр. Несебър6 000 лвза закупуване гориво, 5 000 лв. за поддръжка и аварийни ремонти,  11 683 лв. за  закупуване на строителни материали за основен ремонт на фасадата на сградата на РСПБЗН - Несебър. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 27 317лв. от  дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от  ОД на МВР - „Пожарна безопасност и защита на населението за периода 01.07.2018 г. 31.08.2018 г.

2.Да се прехвърлят средства в размер на 2 683лв. от §1020 Разходи за външни услуги в §1015 Материали  в Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност.

          /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. 544/31.10.2018 г. от Румен Кулев председател на общински съвет - Несебър, относно награден фонд „Спортист на годината.

Общинският съвет с 19 гл. „за от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 892

        На основание чл. 21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър утвърждава сумата в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева за награден фонд „Спортист на годината.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

          По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. 553/06.11.2018 г. от Румен Кулев председател на общински съвет - Несебър, относно предложение за допълнителна субсидия на «Стрелкови клуб Несебър» и «Тенис Академия Несебър».

Общинският съвет с 16 гл. „за и 2 гл. «въздържали се» от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 893

На основание чл. 21, ал. 1, т.23  от ЗМСМАОбщински съвет Несебър дава съгласие да бъдат отпуснати средства за целево финансово подпомагане на следните спортни клубове, а именно:

          На клуб „Стрелкови клуб Несебърсумата в размер на   5 500 лв.  /пет хиляди и петстотин лева/. 

          На  сдружение „Тенис Академия Несебър - сумата в размер на 7 500 лв. /седем хиляди и петстотин лева/.

           Средствата да бъдат изплатени от одобрения в т. ІV на решение 724 от 02.03.2018 г. резерв  за допълнително финансово стимулиране на спортни клубове

          На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. 558/08.11.2018 г. от Демир Петров общински съветник в Общински съвет Несебър, относно отпускане на финансови средства за подпомагане на Николина Добрева от с. Гюльовца, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 894

        На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър дава съгласие да бъдат изплатени средства в размер на /две хиляди/ 2 000 лв. на Николина Жекова Добрева от с. Гюльовца, община Несебър с цел поемане на неотложни нужди.

                    Средствата да бъдат изплатени от дейност 122, параграф 4214.

                             /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. 488/01.10.2018 г. от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2018/2019 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 895

1.На основание чл.21 ал.2  от ЗМСМА, чл. 60, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърждава броя на групите и учениците в ЦПЛР - Общински детски комплекс Несебър за учебната 2018/2019 година, както следва:

                 28 групи, в т.ч.

            постоянни 28 групи х 13-19 деца - общо 413 деца  

2. На основание чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиеутвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2018/2019 година следните  паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 68, ал. 3 - 6 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 1. ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий гр. Обзор:   

                                           VІ клас     -    17 ученика

                                           VІІ клас     -    16 ученика

                                       VІII клас        7 ученика

                                            ІХ клас    -     15 ученика

 1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий   гр. Св. Влас

VІ клас            16 ученика

 1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий - с. Равда : 

         V   клас     –    16 ученика                                                   

                                             VІ клас   –       13 ученика

                                            VІІ клас     -      14 ученика

   4. ОУ „Васил Левски” - с. Тънково

                                 І клас      -    15 ученика

                                 ІІ клас     -    15 ученика

                                 ІІІ клас     -   15 ученика                                                  

                                              V клас     -    13 ученика

                                               VI клас      -  11 ученика

VІI клас        12 ученика

   5. ОУ „Св.Св. Кирил и Методийс. Гюльовца :

                                 І клас       -    12 ученика

                                                 ІІ клас         9 ученика

                                 IV клас    -    8 ученика

                                 V клас     –  14 ученика

                                                VI клас    -   11 ученика

                                 VІI клас       13 ученика

             6. ОУ „Св. Иван Рилски - с. Кошарица:

                                            І клас      -    8 ученика

                                           ІІ клас         9 ученика

                                          ІІІ клас     -    11 ученика

                                          ІV клас    -     11 ученика

                                       V и VІ слята     13 ученика 

                                       VІІ клас              8 ученика

7. СУ „Любен Каравелов гр. Несебър

                                Ід клас      -    14 ученика

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. 499/11.10.2018 г. от Лазар Япаджиевзам. кмет „Търговия и Туризъм на община Несебър, относно съгласие за функциониране и сертифициране на общински туристически информационни центрове.

Общинският съвет с 18 гл. „за от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 896

На основание  чл.21 ал.2 и във връзка с чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 58 от Закона за туризма, в изпълнение на чл. 2 и чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредба 2 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър дава съгласие:

           1. Туристически информационен център гр. Несебър, ул. „Месамбрия 10 а, находящ се в ПИ с идентификатор 51500.501.396;

           2. Туристически информационен център гр. Несебър, пл. „Жулиета Шишманова, културен център „Артиум, партер, находящ се в ПИ с идентификатор 51500.502.149 и;

           3. Туристически информационен център гр. Несебър, ул. „Иван Вазов, находящ  се в УПИ Х-общ., кв. 54 по плана на град Несебър,

                  - да функционират като общински ТИЦ-ове и като част от структурата на общинска администрация;

                  - да се стартира процедура по сертифициране на центровете с оглед на това, в тях да се извършват дейности в съответствие с единните стандарти, унифицирани от Министерството на туризма.

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. 506/16.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно придобиване чрез закупуване правото на собственост на поземлен имот с кадастрален 39164.22.7 по КК на с. Кошарица, община Несебър, м. До село, целият на площ 4 151 кв.м.

Общинският съвет с 18 гл. „за от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 897

1.На основание чл. 21, ал.5 от ЗОС и чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба 5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2018г., като Раздел ІV, т.А„Имоти, които Община Несебър има намерение да придобие или подлежат на отчуждаване за реализиране на обекти от общинско значение, се допълва с поземлен имот с кадастрален 39164.22.7 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, м. До село, целия на площ 4 151 кв.м;

2. Във връзка с чл.21, ал.5 от ЗОС и чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет Несебър определя цена за закупуването на  поземлен имот с кадастрален 39164.22.7, по КК на с. Кошарица, община Несебър, м. До село, целия на площ 4 151 кв.м, в размер на 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/ без ДДС, като разходите за вписване на сделката в Службата по вписване да бъдат за сметка на Община Несебър.           

3. Упълномощава Кмета на Община Несебър да извърши необходимите действия за придобиване чрез закупуване правото на собственост на поземлен имот с кадастрален 39164.22.7, по КК на с. Кошарица, община Несебър, м. До село, целия на площ 4 151 кв.м, с трайно предназначение земеделска, НТП-пасище, категория V; местоположение спрямо строителните граници на населеното място, в което се намира до 1 км; местоположение спрямо пътна мрежа с трайна настилка до 1 км, собственост на Ирина Пейкова Кирчева, Пейчо Великов Георгиев и Стоянка Георгиева Колева, по определената в т.2 цена в размер на 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/ без ДДС, като разходите за вписване на сделката в Службата по вписване да бъдат за сметка на Община Несебър.           

                /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. 507/16.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам.кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.291 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.6103 по плана на к.к. «Слънчев бряг-запад», гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 898

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.3 от Наредба 5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба, подточка І, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.291 по КК на гр. Несебър, на площ от 843 кв.м, представляващ УПИ І-общ., кв.6103 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, гр. Несебър, отреден за „КОО.

2. Общински съвет Несебър определя пазарна цена в размер на 137 220 лв. /сто тридесет и седем хиляди двеста и двадесет  лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот-частна общинска собственост УПИ І-общ., кв.6103 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, с кадастрален идентификатор 51500.506.291 по КК на Слънчев бряг-запад, гр. Несебър, целия на площ от 843 кв.м, отреден за „КОО и устройствени показатели Кпл.20%, Кинт-0,3, етажност-1 етаж, мин.озеленяване-60%, АОС 5137/09.03.2012г. на «М.М.-Комерс» ЕООД, ЕИК 102840876, със седалище и адрес на управление с. Равда, ул. «Крайбрежна» 32, представлявано от Стефан Милков Василев в качеството му на собственик на законнопостроена сграда в имота.»

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх. 508/16.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Гюльовца, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 899

І. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с „Дял 2 на площ от 4353 кв.м. идеална част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.61.116 по КК и КР на с. Гюльовца, находящ се в м.”Баира”, с трайно предназначение: Горска, с начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора, на площ 5 335 005 кв.м., актуван с АОС №4915/14.09.2011 г.“

ІІ. На основание чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба 5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и чл.69, ал.3, т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горитеда се учреди на Неделчо Георгиев Драгоев, с постоянен адрес гр. Поморие, ул. Петър Берон 10, безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински  имот представляващ Дял 2 на площ от 4353 кв.м. идеална част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 18469.61.116 по КК и КР на с. Гюльовца, индивидуализирани съгласно приложената скица проект за реално ползване на ПИ 18469.61.116, находящ се в м.Баира, с трайно предназначение: Горска, с начин на трайно ползване Друг вид дървопроизводителна гора, на площ 5 335 005 кв.м., актуван с АОС 4915/14.09.2011 г., за срок от 10 години.

               /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от решението/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. 509/16.10.2018 г. от Виктор Борисов  зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2018/2019 година.

Общинският съвет с 18 гл. „за от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ 900

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т. 3 и чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Несебър дава съгласие имотите от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за арендада бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви за стопанската 2018/2019 година, при  цена, както следва:

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

1

Баня

35.00

2

Гюльовца

35.00

3

Емона

35.00

4

Козница

35.00

5

Кошарица

35.00

6

Несебър

35.00

7

Обзор

35.00

8

Оризаре

35.00

9

Паницово

35.00

10

Приселци

35.00

11

Равда

35.00

12

Раковсково

35.00

13

Свети Влас

35.00

14

Тънково

35.00

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за едногодишно ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 г. по т.1 от настоящото решение.

3. На основание чл.3, ал.3 от Наредба 5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г., като в раздел ІІІ точка Д подточка Д1 „Имоти , които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни  и земеделски култури и пчелини