За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

32/16.02.2023 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 024/17.01.2023 г. от Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет- Несебър, относно определяне на общински съветници в комисията по чл.64, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.
 2. Докладна записка вх.№ 025/17.01.2023 г. от Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 054/27.01.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно общинско сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“.
 4. Докладна записка вх.№ 091/06.02.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г. включително.
 5. Докладна записка вх.№ 103/08.02.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър“ /щатното разписание и обща численост на персонала на ОП/.
 6. Докладна записка вх.№ 028/18.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на МКБППМН, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Несебър за 2022 г.
 7. Докладна записка вх.№ 086/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър, за 2023 година.
 8. Докладна записка вх.№ 045/25.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение, на части от ПИ 39164.501.523 по КК на с. Кошарица, представляващи улично пространство.
 9. Докладна записка вх.№ 046/25.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от улично пространство, включени в площта на УПИ  XI-общ., УПИ  XII-общ. и УПИ XIII в кв.24 по плана на гр. Свети Влас.
 10. Докладна записка вх.№ 047/25.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение, на части от ПИ 51500.506.348 по КК на гр. Несебър, представляващи улично пространство.
 11. Докладна записка вх.№ 057/31.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост поради отпаднало предназначение, на бивш поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.501.499 по КК и КР на с. Равда.
 12. Докладна записка вх.№ 063/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 и манипулационна към него, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП – гр. Несебър – нова част.
 13. Докладна записка вх.№ 064/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет за индивидуална практика в общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.
 14. Докладна записка вх.№ 065/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.
 15. Докладна записка вх.№ 066/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот, находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр. Несебър на СНЦОП „Клуб по спортни танци-Несебър“.
 16. Докладна записка вх.№ 074/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне за управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр.Несебър.
 17. Докладна записка вх.№ 067/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.
 18. Докладна записка вх.№ 068/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.
 19. Докладна записка вх.№ 069/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет „ПО и „ОС“ на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор.
 20. Докладна записка вх.№ 071/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ IX , кв.26 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.503.267 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
 21. Докладна записка вх.№ 072/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.512.52.1  по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ VI – общ, кв.3 по плана на в.з. „Зора“, гр.Несебър.
 22. Докладна записка вх.№ 073/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет  на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.155.8 по КК на гр.Несебър, изградена в УПИ IV – общ. кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.
 23. Докладна записка вх.№ 083/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне под наем на кабинет №8 – стоматологичен, находящ се на 2 етаж в северно крило на общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.
 24. Докладна записка вх.№ 084/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на общински имоти за управление, на директора на детска градина „Слънце“- Слънчев бряг и на директора на ПГТ „Иван Вазов“ – Слънчев бряг, гр.Несебър.
 25. Докладна записка вх.№ 085/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за атракционни дейности в гр. Несебър.
 26. Докладна записка вх.№ 089/03.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII – общ. /ПИ 51500.507.183/, УПИ IX – 419 /ПИ 51500.507.181/, УПИ XII – 435 /ПИ 51500.507.185/, УПИ XIII – общ. / ПИ 51500.507.186/ в кв.3401 по плана на к.к. „Слънчев бряг – запад“ и ПИ 51500.507.182 и ПИ 51500.507.188 по КК на гр. Несебър.
 27. Докладна записка вх.№ 077/03.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ III, кв.4 по плана на м.“Кокалу“, гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.510.33 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
 28. Докладна записка вх.№ 092/06.02.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно не прилагане на разпоредбата на чл.24а от Наредба №5 за реда за управление и разпореждане с общинско имущество за 2023 г., за индексация на наемните цени на сключените договори с годишния инфлационен индекс, отчетен от НСИ.
 29. Докладна записка вх.№ 003/04.01.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение за „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново, енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, община Несебър“ по Процедура BG-RRP-4.025 –  „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.
 30. Докладна записка вх.№ 053/27.01.2023 г. от Дочка Петрова Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане решение за изплащане на допълнително възнаграждение за четвърто тримесечие на 2022 г. на кмета на общината и кметовете на населени места.
 31. Докладна записка вх.№ 036/23.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение за приемане на инвестициите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД - гр. Бургас. за 2022 г.
 32. Докладна записка вх.№ 056/31.01.2023 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнително възнаграждение на служители за работата им по проект  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане по Европейски социален фонд плюс 2021 – 2027 г.
 33. Докладна записка вх.№ 093/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансира с АДБФП BG16M1OP002-2.004-0002-С02 Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
 34. Докладна записка вх.№ 094/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение за „Модернизация на образователна инфраструктура, ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Свети Влас, община Несебър“ по Процедура BG-RRP-1.007- „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.
 35. Докладна записка вх.№ 095/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение за „Модернизация на образователна инфраструктура, ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с.Равда, община Несебър“ по Процедура BG-RRP-1.007-„Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.
 36. Докладна записка вх.№ 099/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно приемане на поименен списък на капиталовите разходи на община Несебър за 2023 г.
 37. Докладна записка вх.№ 100/06.02.2023 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.
 38. Предложение вх.№ 012/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабели НН от ел. табло в ПИ 73571.501.486 по КК на с. Тънково до ГРТ на ФЕЦ в ПИ 73571.31.33 по КККР на с. Тънково, м. „Бабини драки“.
 39. Предложение вх.№ 013/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.87.215, м. „Дядо Ивановата чешма“, землище с.Тънково.
 40. Предложение вх.№ 014/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 73571.31.33, м. „Бабини Драки“, землище с. Тънково.
 41. Докладна записка вх.№ 015/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на ПУП-План схема на кабел 0,4KV за ПИ 73571.87.215 по КККР на с. Тънково, м. „Дядо Ивановата чешма“.
 42. Докладна записка вх.№ 082/03.02.2023 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и Туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на схема №1/2023 г. за с. Баня, за елементи на градското обзавеждане, по чл.5, ал.1, т.4 от Наредба №10 на Общински съвет-Несебър, ПИ 02703.501.56.
 43. Докладна записка вх.№ 070/02.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг- запад“, в частта му по отношение на УПИ I-449, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.228, по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3101 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 44. Предложение вх.№ 087/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – Заместник кмет на община Несебър,относно даване на предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект Кабелна линия 20 кV от нов СРС в ПИ 53822.19.246 по КККР на с. Оризаре, община Несебър до ПИ 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община Поморие“.
 45. Предложение вх.№ 088/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – Заместник кмет на община Несебър,относно постъпило искане в общинска администрация за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ V-329, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.329, част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.330 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.395 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5702 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.
 46. Докладна вх.№ 097/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – Заместник кмет на община Несебър,относно определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ за 2023 г.
 47. Докладна записка вх.№ 110/13.02.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ -  Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.
 48. Докладна записка вх.№ 116/14.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, ОТНОСНО съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ в кв.6 по плана на гр. Несебър, с идентификатор по КККР 51500.501.330 и ПИ 51500.501.310 по КККР на гр. Несебър.
 49. Предложение вх.№ 115/14.02.2023 г. от Христо Георгиев Яръмов - общинскии съветник от ПП ГЕРБ към Общински съвет – Несебър, мандат 2019-2023 година, относно отпускане на еднократна финансова помощ в подкрепа на пострадалите от земетресението в Република Турция от 06.02.2023 г.
 50. Докладна записка вх.№ 118/15.02.2023 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно приемане на решение за възлагане на услуга от общ икономически интерес на Управление "Социални грижи и услуги".

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 024/17.01.2023 г. от Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет- Несебър, относно определяне на общински съветници в комисията по чл.64, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.

Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 804

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.64, ал.3 от Наредба №10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър определя общинските съветници Сотир Янков Наумов и Христо Киров Йовчев за членове на комисията по реклама.

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 025/17.01.2023 г. от Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 805

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър определя следните общински съветници, които да бъдат включени в заповедта на кмета на общината, с която се определя състава на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър, а именно:

1. Кирил Донев Киров

2. Красимир Петров Мавров

3. Петър Хрусафов Тодоров

4. Пейчо Колев Колев

5. Михаил Иванов Минчев

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 054/27.01.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно общинско сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 806

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2 и чл.63, ал.5, връзка с ал.3, във връзка с чл.62 от ЗМСМА и чл.24, ал.1 от ЗБЖЕ, Общински съвет – Несебър,  дава съгласие да бъде сключено Споразумение за сътрудничество между Столична община, БУЛСТАТ 000696327, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова – кмет и Община Несебър, БУЛСТАТ 000057122, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, представлявана от Николай Кирилов Димитров – кмет по проект на споразумение (Приложение №1 към Решението) с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от общинската администрация чрез видеоконферентна връзка между деловодител на Община Несебър или Кметство Обзор, глухото лице – заявител на административно обслужване и преводача на български жестов език – служител на Столична община.

Средствата за техническото обезпечаване и заплащането при ползване на услугата се осигуряват от бюджета на Община Несебър.

Предвид срока по §7 от ЗБЖЕ Общински съвет – Несебър  допуска предварително изпълнение на решението, съобразно чл. 60, ал.1 от АПК.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 091/06.02.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г. включително.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 807

           На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър приема направения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет - Несебър и неговите комисии за периода от м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г. включително.

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 103/08.02.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър“ /щатното разписание и обща численост на персонала на ОП/.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 808

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър” , както следва:

§ 1.  Приложение № 1.1 към чл. 8 се изменя и придобива следната редакция:

№ по ред

Структурни звена и длъжностни наименования

Численост

1

Директор

1

2

Р-л обособено производство

1

3

Гл.счетоводител

1

4

Приемчик-контрольор

4

5

Касиер-счетоводител, ТРЗ

1

6

Касиер-домакин

1

7

Оператор на мотокар

1

8

Контрольор транспортна дейност

1

9

Оператор на претоварна преса

6

10

Оператор на трошачка за стр. и ЕГО

1

11

Оператор на челен товарач

1

12

Електротехник

1

13

Автомеханик

1

14

Водач на камион-влекач

10

15

Оператор на челен товарач и шредер за претрошаване на отпадъци

1

16

Общ работник

5

17

Прислужник-чистач

1

 

                                    ОБЩО:

38

§ 2.  В раздел VІІ Заключителни разпоредби се създава нов § 4 с текст: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и  дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците -  Несебър” е приет с решение № 808 от протокол № 32 от 16.02.2023 г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от датата на влизане в сила на решението на Общинския съвет, с което е приет.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 028/18.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на МКБППМН, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Несебър за 2022 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 809

На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.7 ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет – Несебър приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Несебър за 2022 г.

 

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 086/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър, за 2023 година.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 810

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет – Несебър приема Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2023 г.
 2. Приема отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2022 г.

 

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 045/25.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение, на части от ПИ 39164.501.523 по КК на с. Кошарица, представляващи улично пространство.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 811

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и  чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно: 25 кв.м. реално обособени части от улица-тупик с ид. 39164.501.523 по КК на с.Кошарица, които съгласно Проект за изменение на КККР към Удостоверение №25-            174624/16.06.2021 г. на СГКК-гр.Бургас са с проектен идентификатор 39164.501.679 по КК на с.Кошарица, и които съгласно изменение на ПУП-ПР, одобрено със Заповед №2435/05.10.2022 г. на Кмета на Община Несебър са включени в площта на новообразувания УПИ V-82 в кв.4 по плана на с. Кошарица с отреждане „За жилищно строителство“.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 046/25.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от улично пространство, включени в площта на УПИ  XI-общ., УПИ  XII-общ. и УПИ XIII в кв.24 по плана на гр. Свети Влас.

и Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 812

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА   и чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следните общински поземлени имоти, а именно:

 • 4 кв.м. реално обособени части от улица „Цар Симеон“, които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено с влязла в сила Заповед №2645/23.11.2022 г. на Кмета на Община Несебър са включени в площта на УПИ XIII в кв.24 по плана на гр. Свети Влас, урегулиран на площ от 435 кв.м.
 • 2 кв.м. реално обособени части от улица „Цар Симеон“, които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено с влязла в сила Заповед №2645/23.11.2022 г. на Кмета на Община Несебър са включени в площта на УПИ XI-общ. в кв.24 по плана на гр. Свети Влас, урегулиран на площ от 513 кв.м.
 • 6 кв.м. реално обособени части от улица „Цар Симеон“, които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено с влязла в сила Заповед №2645/23.11.2022 г. на Кмета на Община Несебър са включени в площта на УПИ XII-общ. в кв.24 по плана на гр. Свети Влас, урегулиран на площ от 493 кв.м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 047/25.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение, на части от ПИ 51500.506.348 по КК на гр. Несебър, представляващи улично пространство.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 813

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно: 98 кв.м. реално обособени части от улица с ид. 51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, отразени в кадастралната карта на гр. Несебър с проектен ид. 51500.506.732, съгласно Проект за изменение към Удостоверение с №25-76370-16.03.2022 г. на СГКК-гр. Бургас и които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №798 от Протокол №31/05.12.2022 г. на Общински съвет-Несебър са включени в площта на новообразувания УПИ IV-342,348  в кв.5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, на площ от 654 кв.м., с отреждане: „За жилищно, курортно строителство и обществено обслужване“.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 057/31.01.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост поради отпаднало предназначение, на бивш поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.501.499 по КК и КР на с. Равда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 814

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  чл. 6, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост, бивш неурегулиран поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.501.499 по кадастралната карта на с. Равда, на площ от 295 кв. м., с трайно ползване: за друг вид застрояване, актуван с АОС № 2845/22.07.2008 г., който съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед №15/17.01.2014 г. на заместник – кмет на община Несебър в частта му план за регулация за имоти с идентификатори 61056.501.493, 61056.501.499, 61056.501.500 и 61056.501.536 по КК на с. Равда е включен в площта и границите на новообразуван поземлен имот с кадастрален идентификатор 1056.501.651 по КК на с. Равда, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за алея.“

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 063/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 и манипулационна към него, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП – гр. Несебър – нова част.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 815

           І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет - Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет №1 за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /кота 7.20/ на площ от 14.80 кв.м. и ½ идеална част от манипулационна №1А, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №3671/25.01.2010г., при следните условия:

         1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 112.28 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

        2. Специфични условия  на конкурса:

                  - Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.1;

      - Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

                 - Наемателят да сключи договор с РЗОК - гр.Бургас;

     - Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

- Кабинета да работи целогодишно.

  3. Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:

         К1Договор с РЗОК – гр.Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.

                  Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – гр.Бургас - 15точки.

        К2Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

-    При 4 дневна работна седмица – 4точки;

                 -     При 3 дневна работна седмица – 3точки;

        К3 – Активност на профила

                 - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

                 - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

                  - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

      - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

        К4Предложена месечна наемна цена:

                   Най – голям брой точки – 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.

      За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

         К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

         К6Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

       Комплексна оценка:

        К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

                При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

4. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна наемна цена.          

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

ІІІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на процедурата по провеждане на публично оповестения конкурс и сключване на договор за наем, на основание чл.60 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.      

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 064/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет за индивидуална практика в общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 816

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 изр.1 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс за срок от 5 /пет/ години на ЕТ „ Д-р Валентина Лакова ИППМП “, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул.“Петко Рачев Славейков“ №73, ЕИК 107515299, представляван от Валентина Стойчева Лакова - Кабинет за индивидуална практика на площ от 17.75 кв.м и манипулационна към него на площ от 17.75 кв.м,  находящ се на първи етаж от Общинска сграда „Здравно заведение” – гр.Свети Влас идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, актувана с АОС №4776/13.06.2011г., срещу месечна наемна цена в размер на 117.15 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

          ІІ.Оборудването и обзавеждането на кабинета са за сметка на  наемателя. За предоставения по т.І имот ЕТ „ Д-р Валентина Лакова ИППМП “, се задължава да работи със сключен договор с РЗОК – Бургас.

         ІІІ. Възлага на кмета на Община Несебър да сключи договор за отдаване под наем на обекта при определените в т.І и т.ІІ условия.

          /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 065/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 817

           І.  На основание 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър дава съгласие да се предостави за срок от 5 /пет/ години на Областна Дирекция на МВР – Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Христо Ботев” №46, ЕИК 129009742, представлявана от Директора й старши комисар Калоян Костадинов Калоянов, безвъзмездно право на управление върху имоти частна - общинска собственост,  представляващи: Помещения №22 и №23 с обща площ 20 кв.м. и 1/2 от помещение с №19, находящи се на първи етаж от сграда с идентификатор 515500.502.393.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ І, кв.92А по плана на гр.Несебър, АОС №1477/04.11.2002г., за нуждите и функционирането на районните полицейски инспектори към РУ - Несебър.

       ІІ. Всички разходи, свързани с ползването, функционирането и оборудването на предоставените помещения да бъдат за сметка на Община Несебър, съгласно Параграф 4 от Постановление на Министерски съвет №255 от 10 октомври 1996г.             

                /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 066/01.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот, находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр. Несебър на СНЦОП „Клуб по спортни танци-Несебър“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 818

           І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър дава съгласие да се предостави под наем за срок от 3 /три/ години на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клуб по спортни танци - Несебър”, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “Любен Каравелов“ №15, ЕИК 175722619, представлявано от Кристина Линова - в качеството й на Председател на Управителния съвет - имот частна - общинска собственост, представляващ: Зала №2 обхващаща помещения 6,7 и 8 /защриховани на схемата/ с обща площ от 201.15 кв.м, от които 152.40 кв.м. /помещения №7 и 8/ са основни помещения, за извършване на спортна дейност и 48.75 кв.м. /помещение 6/ за съблекални и обслужващи помещения, находяща се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър построена в УПИ І, кв.45 по плана на гр. Несебър - стара част, представляваща бивш Търговски център „Сочи”, АОС № 944/02.02.2001 г., срещу месечна наемна цена в размер на 358.43 лв. /триста петдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на Общински съвет - Несебър за РПУРОИ.”

         ІІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на процедурата по сключване на договор за наем, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 074/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне за управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр.Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 819

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от ЗОС, общински съвет – Несебър дава съгласие  да се учреди безвъзмездно право на управление на Директора на Общинско звено за самоохрана  при Община Несебър върху имот частна - общинска собственост, представляващ: Помещения с № 20,21,24,25,26 с обща площ от 50 кв.м. и ½ от помещение с №19, находящи се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ І, кв.92 по плана на гр.Несебър, АОС №1477/04.11.2002г.

ІІ. Консумативните разходи, такси и други разходи, определени със закон, относно предоставените помещения са за сметка на Общинско звено за самоохрана при Община Несебър като второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 067/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

и Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 820

               1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър, във връзка с чл.11, ал.1, ал.2  и ал.3, т.2  от ЗП, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се учреди на Татяна Димитрова Тулева, ЕГН постоянен адрес гр. Несебър, ул. „Иван Александър“ №15 и Добрина Димитрова Владимирова, ЕГН с постоянен адрес гр. Несебър, ж.к.„Младост“ 22, ет.2, ап.3, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.20.8 по КК и КР на гр.Несебър, находящ се в м.”Бостанлъка”, трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, VІІІ категория, целия на площ 1665 кв.м., АОС №1468/15.10.2002 г.

               2. Правото на ползване по т.1 се учредява за срок от 10 години, срещу цена на      правото на ползване за целия период в размер на 1882,80лв. без ДДС .

  /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 068/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 821

  1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  Общински съвет – Несебър дава съгласие да се учреди на Величка Кирилова Лефтерова, ЕГН с постоянен адрес гр. Несебър, ул. „Отец Паисий“ № 66, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.61 по КК и КР на с. Тънково, находящ се в м. ”Камарата”, трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, Х категория, целия на площ 1304 кв.м., АОС №4430/07.03.201 1г.

2. Правото на ползване по т.1 се учредява за срок от 10 години, срещу цена на правото на ползване за целия период в размер на 730,20 лв. без ДДС .

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 069/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет „ПО и „ОС“ на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 822

І.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен на площ от 40 кв.м. съгласно приложената скица-проект от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор, м. ”Кметство гр. Обзор”, целия на площ от 37 756 кв.м., с начин на трайно ползване „Дере“, актуван с АОС №3106/31.07.2009 г., за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 470,72 лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 30,00 лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 47,07 лв.

            4. Специфично условие: Имотът да се използва за поставяне на водовземно съоръжение от повърхностен воден обект.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 071/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ IX , кв.26 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.503.267 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 823

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет - Несебър определя пазарна цена на УПИ ІХ- общ. в кв.26 по плана на ж.к. «Черно море», гр. Несебър, целия на площ от 394 кв.м /триста деветдесет и четири кв.м/, отреден за жилищно строителство, с устройствени показатели Кпл.45%, Кинт-1,5, етажност-Н до 10 м, АОС№5779/27.06.2014 г., в размер на 19 961 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин шестдесет и един лева) без ДДС за продажбата му на Евгений Петров Петрохански, ЕГН с адрес: гр.Несебър, ж.к. „Младост“ №38А, ет.4, ап.10 и Димитринка Николова Петроханска, ЕГН и двамата с адрес: гр. Несебър, ж.к. „Младост“ №38А, ет.4, ап.10, в качеството им на собственици на построените в имота сгради при квоти съответстващи на квотите на собственост в сградите. /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 072/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.512.52.1  по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ VI – общ, кв.3 по плана на в.з. „Зора“, гр.Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 824

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на Общински съвет-Несебър, Общинсият съвет дава съгласие да бъде учредено на Атанас Недков Фешев, с адрес: гр. Несебър, ул. „Струма“ № 23 право на строеж с обем от 157.30 кв.м за пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.512.52.1, изградена в УПИ VІ-общ, кв.3 по плана на в.з.”Зора”, община Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.512.52 по КК на гр. Несебър, АчОС 5131/07.03.2012 г., като съгласно одобрен на 05.12.2022 г.  архитектурен проект, след реализиране на проекта сградата постига  разгъната застроена площ от 327 кв.м.

 2. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване и надстрояване за РЗП - 157.30 кв.м в размер на 29 085 лв. /двадесет и девет хиляди и осемдесет и пет лева /без ДДС.”

    /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 073/02.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет  на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.155.8 по КК на гр.Несебър, изградена в УПИ IV – общ. кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 825

           

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на Общински съвет-Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде учредено на Хараламби Йосифов Ананиев, ЕГН с адрес: гр.Св. Влас, кв. «Русалка», №127 право на строеж с РЗП от 73.32 кв.м за надстрояване на съществуваща жилищна сграда, изградена на груб строеж с кадастрален идентификатор 51500.503.155.8, в УПИ ІV-общ, кв.12 по плана на ж.к. «Черно море», гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.503.155 по КК на гр. Несебър, като за жилищна сграда №3, от ЗП 1 се постигат следните показатели: ЗП-66,22 кв.м и РЗП-212,86 кв.м., съгласно съгласуван на 23.11.2022 г. идеен архитектурен проект.

2. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване за РЗП от 73.32 кв.м в размер на 13 050,00 лв. /тринадесет хиляди и петдесет лева/ без ДДС.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 083/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне под наем на кабинет №8 – стоматологичен, находящ се на 2 етаж в северно крило на общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

          

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 826

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична – общинска собственост, представляващ:Кабинет №8 - Стоматологичен на площ от 16 кв.м. и манипулационна към него на площ от 10 кв.м., находящ се на втори етаж в северно крило на Общинска сграда „Градска поликлиника“ - гр.Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, АпОС №1017/26.03.2001г., при следните условия:

          1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 102.00 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

         2. Специфични условия на конкурса:

           - Кабинета да се използва по предназначение като стоматологичен;

           - Кандидатите да са лекари с призната специалност - стоматология;

            - Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

           - Кабинетът да работи целогодишно;

        3. Критерии за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15точки.

Ако в офертата си кандидатът не се задължава да сключи договор с РЗОК - гр.Бургас - 0 точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 - Предложена месечна наемна цена:

          Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К4 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

            К5Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.

         Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5

           При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К3.

4. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна наемна цена.          

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

           ІІІ. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК да се допусне предварително изпълнение на решението.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 084/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на общински имоти за управление, на директора на детска градина „Слънце“- Слънчев бряг и на директора на ПГТ „Иван Вазов“ – Слънчев бряг, гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 827

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър отменя свое Решение №258 от Протокол №12/21.10.2020 г. на Общински съвет – Несебър в частта му по т.ІІ.1, пето тире, касаеща предоставяне на имоти на директора на Детска градина „Слънце“ – Слънчев бряг.  Предоставените с това решение имоти да бъдат отписани от баланса на детското заведение.

ІІ. На основание чл.289, ал.2 и ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.12, ал.1 от ЗОС, Общински съвет - Несебър предоставя безвъзмездно за управление на Директора на детска градина „Слънце“ - Слънчев бряг ползвания сграден фонд и прилежащия към детското заведение двор, както следва: Сграда с идентификатор 51500.506.316.3 по КК на гр.Несебър, Слънчев бряг - запад, построена в УПИ VІІІ, кв.5601 по плана на КК Слънчев бряг - запад, на един етаж, със ЗП - 1853кв.м, с предназначение „За детско заведение“, АпОС №6749/14.12.2022г.,  ведно с 5216 кв.м. от прилежащия терен, съгласно приложената схема за ползване на имота, която е неразделна част от решението.

ІІІ. На основание чл.289, ал.2 и ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.12, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър предоставя безвъзмездно за управление на Директора на Професионална гимназия по туризъм“Иван Вазов“ - Сл.бряг ползвания сграден фонд и прилежащия към учебното заведение двор, както следва: Сградите построени в УПИ VІІІ, кв.5601 по плана на КК Слънчев бряг – запад /51500.506.316/ с идентификатори по КК на гр.Несебър: Сграда 51500.506.316.1, ет.1, ЗП - 159кв.м,  Сграда 51500.506.316.2, ет.2, ЗП - 230 кв.м., Сграда 51500.506.316.4, ет.1, ЗП - 248 кв.м, и трите с предназначение „Сграда за образование“, АпОС №6749/14.12.2022г.,  ведно с 2363 кв.м. от прилежащия двор, съгласно приложената схема за ползване на имота, която е неразделна част от решението.

ІV. Общински съвет Несебър дава съгласие директорите на заведенията по т.ІІ и т.ІІІ, да реализират собствени приходи, които да изразходват единствено за нуждите на поверените им заведения чрез предоставяне в извънучебно време на части от предоставените им имоти на трети лица за временно възмездно ползване, по реда на Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър и/или почасово по определен от директора график срещу заплащане на таксите определени в чл.129,  ал.2 или ал.3 от Наредба №11 за ОАМТЦУТОН на ОС - Несебър в зависимост от целите, за които се предоставят.

 V. Консумативните разходи, такси и други разходи, определени със Закон, относно предоставените имоти са за сметка на Детска градина „Слънце“ - Слънчев бряг и Професионална гимназия по туризъм “Иван Вазов“ - Сл.бряг  като второстепенни разпоредители с бюджетни средства.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

Скица № 15-1286427-04.11.2022г.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 085/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за атракционни дейности в гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 828

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебр дава съгласие да се проведе публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца считано от 15.06.2023г. до 14.09.2023г. вкл., за извършване на атракционна дейност на части от имот публична - общинска собственост от УПИ ІІ в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., разположени съгласно приложена схема, както следва:

За Петно №1 на площ 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена  в размер на  -  8400.00 лв. с ДДС.

- За Петно №2 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- За Петно №3 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- За Петно №4 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- За Петно №5 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00лв. с ДДС.

- За Петно №6 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

         2. Специфични условия:

     -  Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

     - Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

         3. Критериите  за оценяване са:

     К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х10,

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10

К2  -  Оферта     относно    експлоатацията    на    имота   и    благоприятни за  населението  на  Общината  инвестиции  (конкретно  посочени,  стойността им  изразена  в  лева) - за  подпомагане  на  инфраструктурен  обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и  здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

   Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

   К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

     Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

         К4 - Активност на профила - Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договори за извършване на дейността.

     - До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

          - До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

          - До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

          - Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

          Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4. Депозит за участие  в конкурса  -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена, за съответното петно.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 089/03.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII – общ. /ПИ 51500.507.183/, УПИ IX – 419 /ПИ 51500.507.181/, УПИ XII – 435 /ПИ 51500.507.185/, УПИ XIII – общ. / ПИ 51500.507.186/ в кв.3401 по плана на к.к. „Слънчев бряг – запад“ и ПИ 51500.507.182 и ПИ 51500.507.188 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 829

1. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ, Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с „Прити лайф“ ООД, ЕИК 102855312, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, кв. „Фрегата“, к-с „Съни Дей 1“, с управител Александър Стоянов Стоянов, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху:

  - 728 кв.м. реално обособени части от УПИ XIII-общ.,в кв.3401 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, ПИ 51500.507.186 по КК на гр. Несебър, които съгласно Удостоверение за изменение на КККР с №25-254997/22.08.2022 г. на СГКК-гр.Бургас са с проектен идентификатор 51500.507.719 по КК на гр. Несебър и които съгласно предложеното изменение са включени в площта на новообразуван УПИ IX-181,182, 183, 185, 186,188 в кв.3401 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад.

- 715 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.182 по КК на гр. Несебър, представляващи части от улица, които съгласно Удостоверение за изменение на КККР с №25-254997/22.08.2022 г. на СГКК-гр.Бургас са с проектен идентификатор 51500.507.717 по КК на гр. Несебър и които съгласно предложеното изменение са включени в площта на новообразуван УПИ IX-181,182,183,185,186,188 в кв.3401 по плана

на к.к. Слънчев бряг-запад.

- 589 кв.м. реално обособени части от УПИ VIII-общ. в кв.3401 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, ПИ 51500.507.183 по КК на гр. Несебър, които съгласно Удостоверение за изменение на КККР с №25-254997/22.08.2022 г. на СГКК-гр.Бургас са с проектен идентификатор 51500.507.714 по КК на гр. Несебър и които съгласно предложеното изменение са включени в площта на новообразуван УПИ IX-181,182, 183, 185, 186,188 в кв.3401 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад.

- 108 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.188  по КК на гр. Несебър, представляващи части от улица, които съгласно Удостоверение за изменение на КККР с №25-254997/22.08.2022 г. на СГКК-гр.Бургас са с проектен идентификатор 51500.507.716 по КК на гр. Несебър и които съгласно предложеното изменение са включени в площта на новообразуван УПИ IX-181,182, 183, 185, 186,188 в кв.3401 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад.

- 131 кв.м. реално обособени части от УПИ IX-419 в кв.3401 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, ПИ 51500.507.181 по КК на гр. Несебър, които съгласно Удостоверение за изменение на КККР с №25-254997/22.08.2022 г. на СГКК-гр.Бургас са с проектен идентификатор 51500.507.710 по КК на гр. Несебър и които съгласно предложеното изменение се включват в площта на пешеходна алея, която е с обща площ от 190 кв.м.

2. Определя пазарните цени на имотите, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, както следва:

 -  149 240 лева /сто четиридесет и девет хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС за 728 кв.м. реално обособени части от УПИ XIII-общ.  в кв.3401 по плана на КК Сл.бряг – запад.

   - 146 575 лева /сто четиридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и пет лева/без ДДС за 715 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.182 по КК на гр. Несебър.

  - 120 745 лева /сто и двадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева/без ДДС за 589 кв.м. реално обособени части от УПИ VIII-общ. в кв.3401 по плана на КК Сл.бряг – запад.

            - 22 140 лева /двадесет и две хиляди сто и четиридесет лева/ без ДДС за 108 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.188  по КК на гр. Несебър.

            - 28 597 лева /двадесет и осем хиляди петстотин деветдесет и седем/ без ДДС за 131 кв.м. реално обособени части от УПИ IX-419 в кв.3401 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад.

3. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Решение за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-общ./ПИ 51500.507.183/, УПИ IX-419 /ПИ 51500.507.181/, УПИ XII-435 /ПИ 51500.507.185/, УПИ XIII-общ. /ПИ 51500.507.186/ в кв. 3401 по плана на к.к. „Слънчев бряг –запад“ и ПИ 51500.507.182 и ПИ 51500.507.188 по КК на гр. Несебър, след влизане в сила на Решение за обявяване от публична в частна общинска собственост на 715 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.182 по КК на гр. Несебър, 108 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.188  по КК на гр. Несебър и след съставяне на АчОС за тези имоти.

4. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цените на имотите по т.1 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цените на имотите са по-високи от определените в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високите измежду двете.

5. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 077/03.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ III, кв.4 по плана на м.“Кокалу“, гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.510.33 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 830

 На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА  чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Несебър определя пазарна цена на УПИ ІІІ-общ. в кв.4 по плана на м. «Кокалу», гр. Несебър, представляващ ПИ с кад. идентификатор 51500.510.33 по КК на гр. Несебър, на площ от 558 кв.м, отреден за жилищно строителство и с устройствени показатели Кпл.60%, Кинт-1,2, етажност-Н = 10 м, АОС№2797/12.02.2008 г., в размер на 21 918,20 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин и осемнадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС, за продажбата му на Валентин Калев Димов, ЕГН, гр.Поморие, ул.”Странджа” №10, в качеството му на собственик на законно построената в имота сграда.

                 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 092/06.02.2023 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно не прилагане на разпоредбата на чл.24а от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за 2023 г., за индексация на наемните цени на сключените договори с годишния инфлационен индекс, отчетен от НСИ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 831

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20а от ЗЗД и чл.14, ал.8 от ЗОС, предвид изложените в докладната записка мотиви, Общински съвет – Несебър  дава съгласие за 2023 г., да не се прилага клаузата на чл. 24а  от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет -Несебър за индексация на наемните цени на сключените договори с годишния инфлационен индекс, отчетен от НСИ за предходната година, с изключение на договорите сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 003/04.01.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение за „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново, енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, община Несебър“ по Процедура BG-RRP-4.025 –  „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 832

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG-RRP-4.025 – „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1“ от Национален план за възстановяване и устойчивост, с проектно предложение за „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново, енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, Община Несебър – 1 етап“.

 1. Възлага на Кмета, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата, да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи, както и да осигури при нужда необходимото съфинансиране от страна на кандидата в случай на надвишение максимално допустимия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

 1. Поради определения краен срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, се допуска предварително изпълнение на Решението.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 053/27.01.2023 г. от Дочка Петрова Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане решение за изплащане на допълнително възнаграждение за четвърто тримесечие на 2022 г. на кмета на общината и кметовете на населени места.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 833

Общински съвет Несебър, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, одобрява на Кмета на Община Несебър и на Кметовете на населени места в Общината за постигнати резултати за четвърто тримесечие на 2022 г., суми в размер на 520,00 лева, както следва:

           

Кмет на община Несебър

520

Кмет на кметство гр.Обзор

520

Кмет на кметство гр.Св.Влас

520

Кмет на кметство с.Равда

520

Кмет на кметство с.Оризаре

520

Кмет на кметство с.Гюльовца

520

Кмет на кметство с.Кошарица

520

Кмет на кметство с.Тънково

520

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 036/23.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение за приемане на инвестициите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД - гр. Бургас. за 2022 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 834

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър одобрява направените от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД – гр. Бургас, инвестиции в активи публична общинска собственост за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. в размер на 1 784 159,89 лв, описани подробно в приложение № 1, неразделна част от настоящото решение и дава съгласие да бъде завишена стойността на активите със съответните суми.

   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 056/31.01.2023 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнително възнаграждение на служители за работата им по проект  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане по Европейски социален фонд плюс 2021 – 2027 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 835

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър,  дава съгласието си, считано от 01.01.2023 г. по реда на вътрешните правила за работна заплата на общинска администрация и вътрешните правила за работна заплата на общинските бюджетни структури, да се заплаща допълнително възнаграждение на служителите от «Управление Социални грижи и услуги», «Домашен социален патронаж» и общинска администрация за работата им  по проект «Топъл обяд», както следва: по 1 /един / час за всеки отработен ден, в размер  на  часовата работна заплата.  

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 093/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансира с АДБФП BG16M1OP002-2.004-0002-С02 Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 836

  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

1. Общински съвет - Несебър дава съгласие да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс, за срока на изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, в размер до 1 699 383,81 лв. (един милион шестстотин деветдесет и девет хиляди триста осемдесет и три лева  и 81 стотинки) без включен ДДС, обезпечаващи собствения принос на Община Несебър за дофинансиране  над средствата, предмет  на допълнително споразумение с ОПОС 2014-2020.

2.  Общински съвет - Несебър дава съгласие финансовият ресурс по т. 1 да бъде осигурен от следните възможни източници: ОПОС 2014-2020, при наличие на неусвоени средства по програмата, Министерство на финансите, под формата на държавно финансиране и/или собствени средства натрупани от община Несебър като отчисления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

3. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 094/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение за „Модернизация на образователна инфраструктура, ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Свети Влас, община Несебър“ по Процедура BG-RRP-1.007- „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 837

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG-RRP-1.007 – „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост, с проектно предложение за „Модернизация на образователна инфраструктура, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас, Община Несебър“.

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да гарантира, че съответната образователна институция ще продължи да функционира като такава, както и че няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател.

 1. Възлага на Кмета, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата, да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи, както и да осигури при нужда необходимото съфинансиране от страна на кандидата в случай на надвишение максимално допустимия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

 1. Поради определения краен срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК,  допуска предварително изпълнение на Решението.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 095/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение за „Модернизация на образователна инфраструктура, ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с.Равда, община Несебър“ по Процедура BG-RRP-1.007-„Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 838

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG-RRP-007 – „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост, с проектно предложение „Модернизация на образователна инфраструктура, ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с. Равда, Община Несебър“.

 

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да гарантира, че съответната образователна институция ще продължи да функционира като такава, както и че няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател.

 1. Възлага на Кмета, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата, да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи, както и да осигури при нужда необходимото съфинансиране от страна на кандидата в случай на надвишение максимално допустимия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

 1. Поради определения краен срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 099/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно приемане на поименен списък на капиталовите разходи на община Несебър за 2023 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 839

 На основание чл.21 ал.1 т.6 във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Общински съвет – Несебър одобрява поименен списък на капиталовите разходи за 2023 г. в общ размер на 28 527 300 лв. по обекти и източници на финансиране,съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 в която на страница втора, след точка 24  общата сума  става  в размер  661 000 лв., а общата сума в края на приложението става в размер на  1 052 000 лв. , със направените корекции .

Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 228 300 лв. за 2023 г. и 236  204 лв. – преходен остатък от 2022 г., както следва:

 • За обект „Вертикална планировка на дворно пространство ДГ „Яна Лъскова“ УПИ І-общ., кв.63, гр. Несебър – 828 000 лв.
 • За обект „Реконструкция на ул. „Македония“, с. Равда – 636 504 лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 100/06.02.2023 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.

 Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 840

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да подпише Запис на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения, такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие“ - Разплащателна агенция, със седалище град София, ул.“Цар Борис“III, №136, БУЛСТАТ 121100421 в размер на от 71 2153 /седемдесет и една хиляди двеста и единадесет лева и петдесет и три стотинки/ лева, за обезпечаване на 110% от авансово плащане по одобрен годишен бюджет за 2023 година по Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. със срок на предявяване до 30.06.2024 г.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид факта, че МИРГ „Несебър – Месемврия“ се нуждае спешно от финансиране за обезпечаване на своята дейност и предвид сроковете, в които същото може да бъде заявено пред управляващия орган, допуска предварително изпълнение на решението.

   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Предложение вх.№ 012/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабели НН от ел. табло в ПИ 73571.501.486 по КК на с. Тънково до ГРТ на ФЕЦ в ПИ 73571.31.33 по КККР на с. Тънково, м. „Бабини драки“.

 Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 841

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Кабели НН от ел. табло в ПИ 73571.501.486 по КК на с.Тънково до ГРТ на ФЕЦ в ПИ 73571.31.33 по КККР на с.Тънково, м.“Бабини драки“, с дължина на кабелното трасе 184,64м., като  предмет на настоящият парцеларен план е частта от трасето попадаща извън регулацията, а именно 82,70м.

Трасето на кабелите НН започва от ново ТЕПО в ПИ 73571.501.486, преминава през ПИ 73571.501.11 и ПИ 73571.501.13 (урбанизирани територии- като трасето в тези имоти не е част от настоящия ПУП-ПП), ще премине през ПИ 73571.31.12 – за селскостопански, горски, ведомствен път, през ПИ 73571.31.14- урбанизирана територия (трасето в този имот не е част от ПУП-ПП), продължава в ПИ 73571.31.53- за селскостопански, горски, ведомствен път и стига до ГРТ в ПИ 73571.31.33- за ФЕЦ, като кабелът е положен в изкоп с дълбочина 0,8м. и ширина- 0,4м. Площите с ограничение са 165,40кв.м., като 64,270 попадат в ПИ73571.31.12 и 101,130 кв.м. в ПИ 73571.31.53 и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект :  „Кабели НН от ел. табло в ПИ 73571.501.486 по КК на с.Тънково до ГРТ на ФЕЦ в ПИ 73571.31.33 по КККР на с.Тънково, м.“Бабини драки“

              Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

              На основание чл.124бал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на обжалване.

              Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на общината за сведение и изпълнение .

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 013/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.87.215, м. „Дядо Ивановата чешма“, землище с.Тънково.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 842

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.87.215, м. “Дядо Ивановата чешма“, землище с. Тънково от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане на имота „За фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия“, въвеждане на устройствена зона „Пп“- предимно производствена зона“ и устройствени показатели: Пзастрояване≤ 80%, Кинт.≤ 1,0, Позел.≥20% и максимална етажност 2 етажа/ 7,50м. и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта за ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 014/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 73571.31.33, м. „Бабини Драки“, землище с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 843

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 73571.31.33, м.“Бабини драки“, землище с.Тънково, целият на площ 8293 кв.м., въвеждане на устройствена зона „Пп- предимно производствена зона“ при следните устройствени показатели: Пзастрояване=80%, Кинт.=1,0, Позел.-20% и максимална етажност. 2 етажа/≤7,00м. и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта за ПУП-ПЗ.

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 015/12.01.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на ПУП-План схема на кабел 0,4KV за ПИ 73571.87.215 по КККР на с. Тънково, м. „Дядо Ивановата чешма“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 844

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър, в качеството си на собственик на ПИ 73571.501.455 и ПИ 73571.47.21 по КККР на с.Тънково, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде процедиран проект за ПУП- План- схема на кабел 0,4кV за ПИ 73571.87.215 по КККР на с.Тънково, м.“Дядо Ивановата чешма“ , видно от който новопроектирания кабел започва от БКТП „Тънково-1“ в ПИ 73571.501.411, минава на юг в западния край на ПИ с идентификатор 73571.501.455 , вид територия „Урбанизирана“ и НТП „За първостепенна улица“ на средно разстояние 2,0м. от границите на имотите, продължава на юг в източния край на ПИ с идентификатор 73571.47.21, вид територия „Територия на транспорта“ и НТП „За местен път“ на минимално разстояние 1,50м. от границите на имотите и достига до ПИ 73571.87.215. Дължината на целия кабел е 354м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 082/03.02.2023 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и Туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на схема №1/2023 г. за с. Баня, за елементи на градското обзавеждане, по чл.5, ал.1, т.4 от Наредба №10 на Общински съвет-Несебър, ПИ 02703.501.56.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 845

              На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, чл.56 ал.2, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.4 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър, съгласува схема за  с. Баня,  както следва:

●  Схема №1/2023 г. в ПИ  02703.501.56 по КК   с.Баня.

Схемата е неразделна част от  решението.

Предвиждането на тази схема цели да обезпечи необходимите предпоставки за участие на с. Баня, община Несебър, в конкурс «Обичам природата-и аз участвам» в рамките на Национална кампания «Чиста околна среда-2023 г.» на МОСВ и ПУДООС.

Предвид условията на конкурса, в срок до 24.02.2023 г., конкурсните проекти следва да бъдат внесени в администрацията на ПУДООС.

            Предпоставка за законосъобразността на проектната документация е предвиждането на схемата. Липсата на такава би осуетило участието в конкурса.

            Поради горното и на основание чл.60, ал.1 от АПК настоящият акт подлежи на предварително изпълнение.

Схема №1/2023 г.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 070/02.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг- запад“, в частта му по отношение на УПИ I-449, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.228, по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3101 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 846

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-449, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.228 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3101 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя номера на имота от УПИ І-449 на УПИ І-228 в съответствие с номера му по кадастрална карта, променя се отреждането от „За курортно строителство“ в „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствената им зона „Ок“ и се установяват следните устройствените показатели за УПИ I-228 /ПИ 51500.507.228/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Предложение вх.№ 087/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – Заместник-кмет на община Несебър,относно даване на предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Кабелна линия 20 кV от нов СРС в ПИ 53822.19.246 по КККР на с. Оризаре, община Несебър до ПИ 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община Поморие“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 847

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това дава предварително съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект Кабелна линия 20 кV от нов СРС в ПИ 53822.19.246 по КККР на с. Оризаре, община Несебър до ПИ 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община Поморие“, преминаващо през ПИ 53822.19.246 с площ 13446 кв.м., с начин на трайно ползване на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Мочурище“, частна общинска собственост, като се определя  сервитут 2 м. от двете страни, спрямо оста на трасето на кабела и площите с ограничение са 33 кв.м. в ПИ 53822.19.246  по КККР на с. Оризаре.

2. На основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за обекта, преминаващо през поземлен имот с идентификатори №53822.19.246 по кадастралната карта на с. Оризаре .

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 088/03.02.2023 г. от Виктор Борисов – Заместник-кмет на община Несебър,относно постъпило искане в общинска администрация за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ V-329, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.329, част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.330 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.395 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5702 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 4 гл. «»въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 848

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде изработен и процедиран проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ V-329, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.329, част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.330 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.395 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5702 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, което задание предвижда придаване на 86 кв.м. идеални части от ПИ 51500.506.330 и 96 кв.м. идеални части от ПИ 51500.506.395 към УПИ V-329 /ПИ 51500.506.329/ с площ 1347 кв.м., като след промяната площта на ПИ 51500.506.330 ще стане 9927 кв.м., на ПИ 51500.506.395 ще стане 11938 кв.м. и на УПИ V-329 /ПИ 51500.506.329/ ще стане 1529 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Настоящото решение отменя Решение №414 по т.35 от Протокол №17 от проведената на 17.05.2021 г. сесия на Общински съвет – гр. Несебър

          /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна вх.№ 097/06.02.2023 г. от Виктор Борисов – Заместник-кмет на община Несебър,относно определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ за 2023 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 849

На основание чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, Общински съвет -Несебър определя периодите и териториите, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, както следва:

 1. От 15.05.2023 г. до 01.10.2023 г. за територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, м. „Козлука“, с. Равда, вилно селище „Елените“, попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 ал.1 и чл.11 ал.1 от ЗУЧК.

2. От 01.06.2023 г. до 15.09.2023 г. за  всички останали територии, къмпинги, курортни, вилни зони и селищни образувания в границите на Община Несебър, не упоменати  в точка 1, попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 ал.1 и чл.11 ал.1 от ЗУЧК.

3. Забраната по т.1 и т.2 не се прилага за обектите със значим обществен интерес, определени като обекти от първостепенно значение, обекти с национално значение и по които изпълнението е обвързано с конкретни ангажименти по оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др. и за които Общинският съвет определя за всеки конкретен обект период на забрана за извършване на строително монтажни работи и конкретните мотиви за това, съгласно приложен списък - Приложение 1.

Приложение № 1: Списък на обектите

Наименование на обекта

Период на спиране

СМР

Мотиви:

1.Временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т.41 в обхвата на ул. „Първа“

30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

2. Улично осветление на временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т.41 в обхвата на ул. „Първа“

 30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект изпълнение на довършителни дейности ;

Проекта е със значим обществен интерес.

3. Благоустрояване и ремонт на ул.Македония част от ПИ61056.502.538 в участъка от о.т.61-103-44-40-36 до о.т.166 в с.Равда

 30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

4. Реконструкция и модернизация на част от УО по ул.Македония ПИ61056.502.538 от о.т.166 до о.т.61 и ул.Несебър-ПИ61056.501.520 от о.т.166 до о.т.637 с.РАВДА

 30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

5.Реконструкция на улична мрежа:ул.Месамбрия /частично/между о.т.92,93,98,60,59,58,50 по регул.план на гр.Несебър-стар град /Идн.№51500.501.409/

  30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

6. Скейт парк - Идн.№51500.502.843

 30.07.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

7. Спортна зала УПИ VІ-общ.,кв.403 с Идн.№51500.508.89

   Без спиране

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

8. Рекреация и атракция в УПИ І и УПИ ІІ,кв.78 гр.Несебър  Подобект: Електрически  и ВиК мрежи в УПИ І,кв.78

30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

9.Велоалея южно от третокласен общ.път ІІІ-9061 /к.к.Сл.бряг-с.Тънково/

30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

10.Къща Димитър Москоянов /Етнографски Музей/ ПИ 51500.501.412

30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

11.Улица между квартали 3101, 3102, 3301, 3302, 3401, 3403, 3405 и 3502 /от46 до от335/, общ.Несебър , ПИ51500.507.227, ПИ51500.505.250 и част от ПИ51500.507.266

16.07.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект ;

Проекта е със значим обществен интерес.

12.Улично и алейно осветление ПИ51500.507.227, ПИ51500.505.250 и част от ПИ51500.507.266, Община Несебър 

16.07.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

 Проекта е със значим обществен интерес.

13.Авариен основен ремонт на главен канализационен колектор ф500 в съществуваща алея,реконструкция на КПС-1 и прилежащата техническа инфраструктура, находяща се в ПИ53045.225.86, 53045.225.85, 53045.503.114, 53045.503.106, 53045.503.320, 53045.225.87 и 53045.502.468 по КК на гр.Обзор,община Несебър

ІІ ЕТАП- Авариен основен ремонт на главен канализационен колектор ф500 в съществуваща алея

30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

 Проекта е със значим обществен интерес.

14.Реконструкция и разширение на съществуваща детска площадка в УПИ V кв. 12 по плана на ж.к. „Черно море“, ПИ 51500.503. 130 по КК на гр.Несебър;

16.07.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

15.Основен ремонт на част от парково пространство с идентификатор 53045.502.255 до площад „ Свобода“ , гр. Обзор, общ. Несебър- алейно осветление, озеленяване и детска площадка

16.07.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

16.Реконструкция на детска площадка и благоустрояване на парково пространство в ПИ 51500.502.15 на ул. „Струма“, гр Несебър

30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

17.Проект за реконструкция на съществуващи спортни площадки в ПИ 51500.502.69 и 51500.502.384  (срещу Белия блок и срещу бивш магазин " Хелиос" )

30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

18.Реконструкция на детска площадка  в ПИ 51500.502.413 (зад ДГ „ Калина Малина“)

30.06.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

19.Реконструкция и разширение на съществуваща детска площадка в УПИ V кв. 15 по плана на ж.к. „Черно море“, ПИ 51500.503. 221 по КК на гр.Несебър;

16.07.-1.10.2023г.

Спазване сроковете по проект;

Проекта е със значим обществен интерес.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 110/13.02.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ -  Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 850

         На основние  чл.21, ал.1, т.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.8 от Наредба № 7 „За реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия”, Общински съвет – Несебър определя  Красимира Тодорова Тодорова   – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности”  за представител на община Несебър в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД, което ще се проведе на 20.03.2023 г. от 11:00 ч. в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73 и я упълномощава да гласува „ЗА” по предложените в поканата   проекти  за решения  по точките от обявения дневен ред както следва : 

 1. Промяна в състава на съвета на директорите.

Упълномощаването  има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 ОТ ТЗ на 05.04.2023 г. от 11:00 часа.

         На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „УМБАЛ-Бургас”АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 116/14.02.2023 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, ОТНОСНО съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ в кв.6 по плана на гр. Несебър, с идентификатор по КККР 51500.501.330 и ПИ 51500.501.310 по КККР на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 851

Общински съвет - Несебър, на основание правомощията му по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, след като се убеди в съответствието на искането на възложителя с нормативните изисквания, дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП в частта му по отношение на  УПИ ІІ в кв.6 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.501.330 по КККР и ПИ 51500.501.310 по КККР на гр.Несебър, с което изменение към  УПИ II в кв.6 се придават 2,72кв.м. от ПИ 51500.501.310, а към  ПИ 51500.501.310 се  придават 2,72кв.м. от УПИ II, като площта на УПИ II в кв.6 се запазва на 485кв.м., както и площта на ПИ 51500.501.310 на 321кв.м. С плана за застрояване линията на застрояване се предвижда по новопредвидената регулационна граница на УПИ ІІ в кв.6 по плана на гр. Несебър, като предназначението и устройствените показатели на УПИ II в кв.6 не се променят.

    /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 115/14.02.2023 г. от Христо Георгиев Яръмов - общинскии съветник от ПП ГЕРБ към Общински съвет – Несебър, мандат 2019-2023 година, относно отпускане на еднократна финансова помощ в подкрепа на пострадалите от земетресението в Република Турция от 06.02.2023 г.,

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 852

 1. На основание чл.21 ал.1 т.6  и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева в подкрепа на семействата на пострадалите и загиналите от земетресението в Република Турция от 06.02.2023 г. Финансовата помощ да бъде преведена по банкова сметка  на  Посолството на Репубика Турция в Република България.
 2. Възлага на кмета на община Несебър да предприеме съответните действия, с цел изпълние на настоящото решение.
 3. На основание чл.60 ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 118/15.02.2023 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно приемане на решение за възлагане на услуга от общ икономически интерес на Управление "Социални грижи и услуги".

и Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 853

         На основание чл.21, ал.1, т.23, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.2, т.5 от Закона за социалните услуги, във връзка с решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г., относно прилагането на чл.106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, и в изпълнение на проект "Грижа в дома в община Несебър", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., Общински съвет- Несебър дава съгласие за:

              1. Възлагане предоставянето на услуга от общ икономически интерес "Грижа в дома в община Несебър" по Процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., Приоритет 2 "Социално включване и равни възможности", за срока на реализиране на проекта на Управление "Социални грижи и услуги" към община Несебър.

              2. Възлага на кмета на община Несебър за изготви Акт/Заповед за възлагане/ в съответствие с Решение на Комисията от 20.12.2011 г., относно прилагането на чл.106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.     

             3. Услугата "Грижа в дома", като услуга от общ икономически интерес да се предоставя безвъзмездно на потребителите в рамките на реализирането на проект "Грижа в дома в община Несебър", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.

              4. Приема Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга "Грижа в дома в община Несебър".

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР:   Р. КУЛЕВ

                                                                                                                       

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340