За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 3/15.01.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх. № 004/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници за членове на комисията по чл. 4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ.
 2. Докладна записка вх. № 005/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие председателя на Общинския съвет да членува в НАПОС – РБ /Национална асоциация на председателите на общински съвети на Република България/.
 3. Докладна записка вх. 006/03.01.2020  г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители в комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 007/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на трима общински съветници за включване в състав на Комисията за картотекиране на нуждаещи се граждани от община Несебър.
 5. Докладна записка вх.№ 008/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
 6. Докладна записка вх.№ 009/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне представител на Общински съвет - Несебър в Областния съвет за развитие.
 7. Докладна записка вх.№ 010/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общинските съветници в комисията по чл.64, ал.3 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на общината.
 8. Докладна записка вх. № 011/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър,  относно определяне на представители на общинския съвет за членове на  комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър.
 9. Докладна записка вх.№ 021/07.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на представители за участие в четвъртото Общо събрание на Асоциация Общински гори.
 10. Докладна записка вх.№ 025/08.01.2020 г. от Виктор Борисов . за кмет на община Несебър, относно промяна в структурата на общинската администрация – Несебър, касаеща с. Баня, община Несебър.
 11. Докладна записка вх.№ 027/08.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на комисия по чл.8 ал.1 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.
 12. Докладна записка вх. № 548/25.11.2019 г.. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делигираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2019 / 2020 г.
 13. Докладна записка вх. № 617/19.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински помещения за пенсионерските клубове в гр. Несебър, с. Равда , гр. Св. Влас, с. Раковсково, с. Оризаре,  к.к. Слънчев бряг и с. Приселци.
 14. Докладна записка вх. № 615/18.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно продажба на общински имот – земеделска земя на основание чл.24 д , ал.1 от ЗСПЗЗ
 15. Докладна записка вх. № 616/19.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м от имот публична – общинска собственост –кметство с.Тънково с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с.Тънково – за банкомат
 16. Докладна записка вх. № 607/13.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно обявяване на частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта  на новообразуван УПИ XVIII – 178 в кв. 24 по плана на гр.Св. Влас
 17. Докладна записка вх. № 606/13.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Български Червен Кръст“ – София, Общинска организация на БЧК – Несебър върху общински имот идентификатор 51500.502.134.3 по кк на гр.Несебър.
 18. Докладна записка вх. № 605/13.12.2019 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър относно, отдаване под наем на общински имот, находящ се на втория етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр. Несебър на СНЦОП „клуб по спортни танци - Несебър“.
 19. Докладна записка вх. № 600/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот 73571.49.21 по кадастралната карта на с.Тънково за създаване и отглеждане на овощни насаждения.
 20. Докладна записка вх. № 599/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.13.173 по кадастралната карта на с. Кошарица.
 21. Докладна записка вх. № 598/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване съгласно включените споразумения между собствениците и / или ползвателите за стопанската 2019 - 2020 г.
 22. Докладна записка вх. № 597/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и / или ползвателите за стопанската 2019 - 2020 г.
 23. Докладна записка вх. № 591/09.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.
 24. Докладна записка вх. № 590/09.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Кабинет №19 за ушно – носно – гърлени болести и манипулационна към него, находящи се на първи надземен етаж от Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр. Несебър.
 25. Докладна записка вх. № 589/09.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект с идентификатор 51500.501.39.1.4 по КК на гр. Несебър.
 26. Докладна записка вх. № 018/07.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично опровестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3 /кота 7.20/, находящ се в Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр. Несебър.
 27. Докладна записка вх.№ 609/16.12.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „Външно ел.захранване на павилиони за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 51500.56.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. Инджекьойско блато“ по ДП 4328554/2018 г. ; Подобект: кабели 0,4 kW
 28. Докладна записка вх. № 499/30.09.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, на основание Заповед за заместване № 1861-16.11.2015 г., относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПЗ за УПИ II – общ., ПИ с идентификатор 51500.503.14 в кв.5 по плана на ж.к.“Черно море“, гр. Несебър.
 29. Докладна записка вх. № 537/19.11.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1, № 2, № 3, подобект: Кабели 0.4 kW“ за поземлен имот с идентификатор 51500.29.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Юрта – Балкана“.
 30. Докладна записка вх. № 528/15.11.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на магазин за платове“ в ПИ 61056.51.108, м.“Чатал Тепе“ , землище на с.Равда. община Несебър
 31. Предложение  вх. № 535/19.11.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.78.5, м. “Чатал Тепе“, землище на с.Равда
 32. Докладна записка вх. № 536/19.11.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно поправка на фактическа грешка в решение № 1153 от Протокол № 40/05.09.2019 г. на Общински съвет -  Несебър.
 33. Докладна записка вх. № 562/29.11.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект : „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно ползване с басейн, подобект : Кабели 20 KW  за ПИ 61056.79.7 , м. „Чатал Тепе“ , землище с. Равда, община Несебър
 34. Докладна записка вх. № 578/02.12.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда на подобект“ кабели 0,4 KW за ПИ 61056.78.16 , м. „Чатал Тепе“ , землище с.Равда, община Несебър
 35. Докладна записка вх. № 582/04.12.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект : „Кабел 0,4 KW за  „Външно ел. захранване на пансион“ в ПИ 61056.77.24 , м. „Чатал Тепе“ , землище с. Равда, община Несебър
 36. Предложение вх. № 595/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „ Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф 160 по ул. „Несебър“ за ПИ 61056.56.49, м. „Хендек Тарла“ землище на с. Равда, община Несебър.
 37. Докладна записка вх. № 013/06.01.2020 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.459 по КК на гр. Несебър.
 38. Докладна записка вх.№ 020/07.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2020 г.
 39. Докладна записка вх.№ 022/07.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допусната техническа грешка в землището на горски заслон.
 40. Докладна записка вх.№ 033/09.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.
 41. Докладна запис2ка вх.№ 034/09.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за проект „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Ахелой“, ул. „Тервел“, ул. „Хемус“, ул. „Месамбрия“ – частично, гр. Несебър – стар град, община Несебър.
 42. Докладна записка вх.№ 035/09.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно сключване на договор за БФП по проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“ (ARHICUP), финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.
 43. Докладна записка вх.№ 036/09.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“.
 44. Докладна записка вх.№ 037/09.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за проект „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“.
 45. Докладна записка вх.№ 038/09.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2020 – 2022 г.“.
 46. Докладна записка вх. № 044/13.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПР – план за улична регулация и регулация за всички засегнати имоти, контактуващи с проектната улица пътна връзка между първокласен път І-9 /Е87/ Бургас – Варна и път Равда – Несебър /ул. „Несебър“/, в землището на с. Равда, м. „Хендек тарла“.
 47. Докладна записка вх. № 048/13.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 11538.13.178 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 48. Докладна записка вх.№ 053/13.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно откриване на повторна процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.
 49. Докладна записка вх. № 054/14.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за прокарване на временен път за осигуряване достъп до имот с идентификатор 51500.53.30 по КК на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.

 

      По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 004/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници за членове на комисията по чл. 4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 14

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър определя за членове на комисията по чл. 4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ, следните общински съветници:

 1. Костадин Георгиев Нищелков
 2. Георги Димитров Георгиев
 3. Георги Манолов Манолов

 

По т.ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх. № 005/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие председателя на Общинския съвет да членува в НАПОС – РБ /Национална асоциация на председателите на общински съвети на Република България/.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 15

            На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, дава съгласие председателят на Общински съвет – Несебър – Румен Кулев Кулев да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта «Общински разходи за Общинския съвет и парграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организаци».

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх. 006/03.01.2020  г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители в комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

Общинският съвет с 10 гл. „за”, 2 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 16

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.4 от  Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансовото подпомагане на спортните клубове в община Несебър, определя следните общински съветници за членове на комисията по чл.15, ал.1 на Наредбата, а именно:

1. Сотир Янков Наумов

2. Георги Манолов Манолов

3. Николай Кирилов Киров

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 007/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на трима общински съветници за включване в състав на Комисията за картотекиране на нуждаещи се граждани от община Несебър.

Думата бе дадена на Николай Киров – зам. председател на Комисия по

Общинският съвет с 10 гл.„за” 2 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 17

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във  връзка с чл.9 ал.1 от Наредба № 4 за реда и условията за установаянне на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Несебър, Общински съвет – Несебър избира следните общински съветници, които да бъдат включени в комисията по чл.9 ал.1 от Наредба № 4, а именно:

 1. Васил Алексиев Василев
 2. Пейчо Колев Колев
 3. Славчо Стойчев Станелов

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 008/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 18

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ,

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет Румен Кулев Кулев – Председател на Общински съвет-Несебър.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Николай Кирилов Киров – общински съветник.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 009/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне представител на Общински съвет - Несебър в Областния съвет за развитие.

Общинският съвет с  15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 19

             На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.

            1. Определя за представител в Областния съвет за развитие общинският съветник Славчо Стойчев Станелов.

         2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседанието на Областния съвет, определя за заместник представител общинския съветник Георги Манолов Манолов.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 010/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общинските съветници в комисията по чл.64, ал.3 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на общината.

Общинският съвет с 10 гл. „за”, 2 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 20

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.64, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на общината, определя общинските съветници Кирил Донев Киров и Константин Димов Лефтеров за членове на  комисията по чл.64, ал.3 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на общината.

 

По т.ОСМА от дневния ред Докладна записка вх. № 011/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър,  относно определяне на представители на общинския съвет за членове на  комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър.

Общинският съвет с 11 гл. „за”, 2 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 21

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, определя следните общински съветници, които да бъдат включени в заповедта на кмета на общината, с която се определя състава на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър, а именно:

1. Кирил Донев Киров

2. Красимир Петров Мавров

3. Петър Хрусафов Тодоров

4. Демир Стоянов Петров

5. Михаил Иванов Минчев

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 021/07.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на представители за участие в четвъртото Общо събрание на Асоциация Общински гори.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 22

На основание чл.21  ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет- Несебър

1.Избира за  представител на Община Несебър за участие в Четвъртото общо събрание на Асоциация Общински гори, Костадин Георгиев Нищелков – общински съветник и председател на постоянната комисия на Общински съвет – Несебър по устройство на територията, селско, горско и ловно стопанство и опазване на околната среда.

2.Избира инж. Магдалена Христова Мандулева – директор при Общинско предприятие „Управление общински гори, селско и горско стопанство“ – гр. Несебър, за заместник представител .

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 025/08.01.2020 г. от Виктор Борисов . за кмет на община Несебър, относно промяна в структурата на общинската администрация – Несебър, касаеща с. Баня, община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 23

            На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява промяна в структурата на общинска администрация – Несебър, а именно:

            Длъжността «Кмет на кметство село Баня» се променя в Длъжност «Кметски наместник село Баня», считано от деня на влизане в сила на настоящото решение.

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 027/08.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на комисия по чл.8 ал.1 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

Общинският съвет с 10 гл. „за”, 2 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 24

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.1 от Наредба № 16, Общински съвет – Несебър определя за членове на комисията по чл.8 ал.1 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, следните общински съветници:

1.Славчо Стойчев Станелов

2.Тонка Кирилова Пешева

3.Петър Хрусафов Тодоров

4.Красимир Петров Мавров

                              

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 548/25.11.2019 г.. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делигираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2019 / 2020 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 25

 1. На основание чл.21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 60, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърждава броя на групите и учениците в ЦПЛР - Общински детски комплекс – Несебър за учебната 2019/2020 година, както следва:

                 29 групи, в т.ч.

постоянни – 29 групи х 13-19 деца

- общо 411 деца

                                                           

 1. На основание чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,  утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2019/2020 година следните  паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 68, ал. 3 - 6 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 1. ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:   

              ІІІ клас     -    15 ученика

              VІІ клас     -    16 ученика

            ІХ клас    -     7 ученика

            Х клас     -      14 ученика

            ГЦОУД ІІІ клас      -      13 ученика

 1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Равда : 

            VІ   клас     –    16 ученика                                                   

          VІІ клас     -      15 ученика

    3. ОУ „Васил Левски” - с. Тънково : 

         І клас      -    12 ученика

         ІІ клас     -    13 ученика

         ІV клас     -   15 ученика                                                  

         V клас     -    13 ученика

         VI клас      -  11 ученика

         VІI клас     –   7 ученика

   4. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” -  с. Гюльовца :

         І клас       -    9 ученика

         ІІ клас     –    11 ученика

         ІІІ клас    -     9 ученика

         V клас     –  14 ученика

           VI клас    -   16 ученика

         VІI клас   –    10 ученика

    5. ОУ „Св. Иван Рилски” - с. Кошарица:

           І и ІІІ клас - слята      -    12 ученика

           ІІ клас     –    9 ученика

         ІV клас    -     10 ученика

          V клас    –   9 ученика 

        VІ клас   -   7 ученика

        VІІ клас    –  5 ученика

   6. СУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър

         ІХв клас      -    15 ученика

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 617/19.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински помещения за пенсионерските клубове в гр. Несебър, с. Равда , гр. Св. Влас, с. Раковсково, с. Оризаре,  к.к. Слънчев бряг и с. Приселци.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 26

               На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,

 І. „Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. като раздел ІІІ, буква Г „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следните общински имоти:

- Самостоятелен обект с площ от 113.40 кв.м с идентификатор 51500.502.424.2.13 по КК на гр.Несебър – нова част, находящ се на партерен етаж в сграда с адрес: гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ №31, ет.1, АчОС №І5105/25.01.2012г.;

- 150 кв.м реално обособени от първи етаж на сграда с идентификатор 51500.501.328.2 по КК на гр.Несебър – стара част, със  застроена площ от 289 кв.м и обслужващо помещение  с идентификатор 51500.501.328.1 по КК на гр.Несебър на площ от 30 кв.м, АчОС №1941/29.04.2004г.;

- Помещение на площ от 30 кв.м, находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 62102.501.111.1 по КК на с.Раковсково, АчОС №2550/15.01.2007г.;

- Помещение на площ от 30 кв.м, находящо се в сграда с идентификатор 58431.501.229.1 по КК на с.Приселци, АчОС №5071/13.12.2011г.;

- Самостоятелен обект с полезна площ от 36.46 кв.м с идентификатор 53822.502.505.1.2 по КК на с.Оризаре, находящ се на партерен етаж в общинска сграда „Читалище“, АчОС №6500/23.10.2017г.;

 •            - Помещение на площ от 17.40 кв.м, находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по КК на с.Равда, съгласно приложената схема, АчОС №5970/16.03.2015г.  - за компютърен клуб;
 • обект на площ от 27.54 кв.м и склад/архив/ към него на площ от 15.04 кв.м, находящи се на първи етаж в сграда с идентификатор 11538.501.135 по КК на гр.Свети Влас, АчОС №6432/13.09.2016г.;
 •          - Самостоятелен обект на площ от 101.85 кв.м, с идентификатор 51500.506.328.2.1 по КК на гр.Несебър, АчОС №6439/21.11.2016г.;

          ІІІ. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години, на Юридическо лице с нестопанска цел Сдружение “Черно море - Несебър”, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ №31, ЕИК по Булстат 176320979, представлявано от Димитър Стоянов Димитров - Председател на Управителния съвет, върху следните общински имоти:

- Самостоятелен обект с площ от 113.40 кв.м с идентификатор 51500.502.424.2.13 по КК на гр.Несебър – нова част, находящ се на партерен етаж в сграда с адрес: гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ №31, ет.1, АчОС №І5105/25.01.2012г.;

- 150 кв.м реално обособени от първи етаж на сграда с идентификатор 51500.501.328.2 по КК на гр.Несебър – стара част, със  застроена площ от 289 кв.м и обслужващо помещение  с идентификатор 51500.501.328.1 по КК на гр.Несебър на площ от 30 кв.м, АчОС №1941/29.04.2004г.;

- Помещение на площ от 30 кв.м, находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 62102.501.111.1 по КК на с.Раковсково, АчОС №2550/15.01.2007г.;

- Помещение на площ от 30 кв.м, находящо се в сграда с идентификатор 58431.501.229.1 по КК на с.Приселци, АчОС №5071/13.12.2011г.;

- Самостоятелен обект с полезна площ от 36.46 кв.м с идентификатор 53822.502.505.1.2 по КК на с.Оризаре, находящ се на партерен етаж в общинска сграда „Читалище“, АчОС №6500/23.10.2017г.;

 •            - Помещение на площ от 17.40 кв.м, находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по КК на с.Равда, съгласно приложената схема, АчОС №5970/16.03.2015г.  - за компютърен клуб;
 •            - Самостоятелен обект на площ от 27.54 кв.м и склад/архив/ към него на площ от 15.04 кв.м, находящи се на първи етаж в сграда с идентификатор 11538.501.135 по КК на гр.Свети Влас, АчОС №6432/13.09.2016г.;
 •            - Самостоятелен обект на площ от 101.85 кв.м, с идентификатор 51500.506.328.2.1 по КК на гр.Несебър, АчОС №6439/21.11.2016г.;

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 615/18.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно продажба на общински имот – земеделска земя на основание чл.24 д , ал.1 от ЗСПЗЗ.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 27

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г., като раздел IІІ, точка Б, се допълва с нова подточка VІ „Продажба на общински имоти - земеделска земя  на основание чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ“,  в която се вписва поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.183 по КК и КР на с.Тънково, м.“Каманежа“, трайно предназначение земеделска, НТП Овощна градина, на площ от 5702 кв.м., АОС 5497/02.12.2013 г.

ІІ. На основание чл.35 ал.4 от ЗОС и чл.41, т.5 от Наредба №5 за РПУРОИ във връзка с чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.110, ал.2 от ППЗСПЗЗ да се извърши продажба без търг или конкурс на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.183 по КК и КР на с.Тънково, м.“Каманежа“, трайно предназначение земеделска, НТП Овощна градина, на площ от 5702 кв.м., АОС 5497/02.12.2013г. на Димитър Георгиев Буюклиев,  с постоянен адрес гр. Несебър, ул.“Митрополитска“ №3, в качеството му на собственик на овощните насаждения в имота, на цена в размер на 33 790 лв. без ДДС определена въз основа на пазарната оценка на независимия оценител отговарящ на условията на чл.112 ал.1 т.2 от ППЗСПЗЗ.

ІІІ В договора за продажба задължително да се впише клауза, съгласно чл.24д ал.2 от ЗСПЗЗ, че в срок от 20 години от придобиване правото на собственост върху имота, не  може да се извършва промяна на начина на трайно ползване, както и промяна на предназначението му за неземеделски нужди.“

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 616/19.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м от имот публична – общинска собственост –кметство с.Тънково с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с.Тънково – за банкомат

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 28

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,

         І. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

„2 кв.м от имот - публична - общинска собственост, представляващ: Административна сграда – Кметство, с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с.Тънково, АпОС №4706/02.06.2011г. и Акт за поправка 6369/23.03.2016г. - за банкомат

       ІІ. На основание на чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м от имот – публична - общинска собственост, представляващ: Административна сграда – Кметство, с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с.Тънково, АпОС №4706/02.06.2011г. и Акт за поправка 6369/23.03.2016г., за банкомат, съгласно приложената схема , при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС - в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ с ДДС.
 2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години
 3. Специфично условие:

- Отдаваната площ да се използва единствено за АТМ – устройство;

- Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;

 1. Стъпка за наддаване – 5 /пет/ лева.
 2. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна месечна наемна цена.

     ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 607/13.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно обявяване на частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта  на новообразуван УПИ XVIII – 178 в кв. 24 по плана на гр.Св. Влас.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 29

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно: 12 кв.м. реално обособени части от имот с кадастрален идентификатор 11538.501.494 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, които съгласно изменение на ПУП-ПР, одобрен с влязла в сила Заповед № 682/08.05.2019 г. на Кмета на Община Несебър са включени в площта на новообразуван УПИ XVIII в кв.24 по плана на гр. Свети Влас, урегулиран на площ от 432 кв.м., колкото е и площта по кадастрална карта на имот с идентификатор 11538.501.293 по КККР на гр. Свети Влас.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 606/13.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Български Червен Кръст“ – София, Общинска организация на БЧК – Несебър върху общински имот идентификатор 51500.502.134.3 по кк на гр.Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 30

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА

І. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. като раздел ІІІ, буква Г „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следния имот:

„Сграда с идентификатор 51500.502.134.3 по КК на гр. Несебър, находяща се в УПИ ІІ, кв.91 по плана на гр. Несебър - нова част, състояща се от едно помещение на площ от 35 кв.м, актувана с АчОС №5860/01.12.2014г.“

 ІІ. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС да се учреди безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, върху имот частна - общинска собственост, представляващ: Сграда с идентификатор 51500.502.134.3 по КК на гр.Несебър, находяща се в УПИ ІІ, кв.91 по плана на гр.Несебър - нова част, състояща се от едно помещение на площ от 35 кв.м, актувана с АчОС №5860/01.12.2014 г. на „БЧК - гр. София, чрез Виолета Радева - Директор на секретариата на Областен съвет на „БЧК“ - Бургас, за нуждите на Общинската организация на БЧК - Несебър.  

ІІІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на процедурата по сключване на договор за безвъзмездно право на ползване, на основание чл.60 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 605/13.12.2019 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър относно, отдаване под наем на общински имот, находящ се на втория етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр. Несебър на СНЦОП „клуб по спортни танци - Несебър“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 31

      І. „На чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2019 г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

      „Зала №2 обхващаща помещения 6,7 и 8 /защриховани на схемата/, с обща площ от 201.15 кв.м, находяща се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 построена  в УПИ І, кв.45 по плана на гр.Несебър – стара част, представляваща бившия Търговски център „Сочи”, АОС №944/02.02.2001г.“

    ІІ. На основание чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  на Общински съвет - Несебър да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клуб по спортни танци - Несебър”, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Любен Каравелов“ №15, ЕИК 175722619, представлявано от Кристина Линова - в качеството й на Председател на Управителния съвет - имот частна - общинска собственост, представляващ: Зала №2 обхващаща помещения 6,7 и 8 /защриховани на схемата/, с обща площ от 201.15 кв.м, от които 152.40 кв.м /помещения №7 и 8/ са основни помещения, за извършване на спортна дейност и 48.75 кв.м /помещение 6/ за съблекални и обслужващи помещения, находяща се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 построена  в УПИ І, кв.45 по плана на гр.Несебър – стара част, представляваща бившия Търговски център „Сочи”, АОС №944/02.02.2001г., срещу месечна наемна цена в размер на 358.43 лв. /триста петдесет и осем лева и четиридесет и три лева/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОбС - Несебър за РПУРОИ.”

  ІІІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на процедурата по сключване на договор за наем, на основание чл.60 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 600/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот 73571.49.21 по кадастралната карта на с.Тънково за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 32

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощни насаждения на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.21 по КК на с. Тънково, м. ”Камарата”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята VІІІ, на площ от 14 794 кв.м., актуван с АОС №2378/31.05.2006 г. и Акт за поправка № 6522/02.02.2018 г.

        Търгът да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна годишна арендна цена: 548,94 лв. /петстотин четиридесет и осем лева  деветдесет и четири стотинки/ без ДДС.

2. Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.

3. Специфично условие: Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

4. Депозит за участие  в търга  - 10% от  началната тръжна годишна арендна цена, а именно 54,89 лв. /петдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/.

5. Стъпка за наддаване: 50,00 лв. /петдесет лева/.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.

                        / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 599/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.13.173 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 33

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г., като раздел IІІ, точка Б, подточка VПродажба на общински имоти-земеделска земя чрез провеждане на търг или конкурс“ се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.13.173 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. ”Разлива”, целия на площ от 2 999 кв.м., с начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІІІ /трета/ категория, актуван с АОС №6486/09.08.2017 г.

ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.13.173 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Разлива”, целия на площ от 2 999 кв.м., с начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІІІ /трета/ категория, актуван с АОС №6486/09.08.2017г.,  при следните условия:

     1.Начална тръжна продажна цена – 17 714.00 лв. /седемнадесет хиляди седемстотин и четиринадесет лева/ без ДДС.

     2.Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 1 771.40 лв. /хиляда седемстотин седемдесет и един лев и четиридесет стотинки/.

     3.Стъпка за наддаване – 200.00 лв. /двеста лева/.

   ІІІ. Общински съвет – Несебър упълномощава Кмета на Общината да определи останалите условия по търга.“

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх. № 598/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване съгласно включените споразумения между собствениците и / или ползвателите за стопанската 2019 - 2020 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 34

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т. 3 и чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви за стопанската 2019/2020 година, при  цена, както следва:

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

1

Баня

35.00

2

Гюльовца

39.00

3

Емона

35.00

4

Козница

35.00

5

Кошарица

35.00

6

Несебър

35.00

7

Обзор

35.00

8

Оризаре

35.00

9

Паницово

35.00

10

Приселци

35.00

11

Равда

35.00

12

Раковсково

35.00

13

Свети Влас

35.00

14

Тънково

35.00

2. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за едногодишно ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 г. по т.1 от настоящото решение.        

3. При заявяване за предоставяне на имоти по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, които не са включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г., раздел ІІІ точка Д подточка Д1 да бъде допълнена с тях.

4. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на ползватели на масиви земеделски имоти и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.“

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх. № 597/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и / или ползвателите за стопанската 2019 - 2020 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 35

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и писмо с наш вх.№Н5-ОС-676/22.10.2019г. на Директорът на Областна дирекция “Земеделие“ Бургас, Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите-полски пътища, които попадат в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения включени в Заповедите на директора на  ОДЗ-Бургас да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател на масива за стопанската 2019/2020 година, с площ и  индивидуализация, посочени в приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, и при годишна наемна цена, както следва:

по ред

Землище

Средна вноска лв./дка

1

Баня

35.00

2

Гюльовца

39.00

3

Емона

35.00

4

Козница

35.00

5

Кошарица

35.00

6

Несебър

35.00

7

Обзор

35.00

8

Оризаре

35.00

9

Паницово

35.00

10

Приселци

35.00

11

Равда

35.00

12

Раковсково

35.00

13

Свети Влас

35.00

14

Тънково

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за наем на имотите-полски пътища при условията по т.1 от настоящото решение.

3.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г., като в раздел ІІІ точка Г подточка Г3: „Имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, които могат да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател“ се допълва с имотите посочени в Приложение №1.

4.На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на ползватели на масиви земеделски имоти и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.“

            / Списъкът с поименното гласуване и приложение № 1   е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 591/09.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 36

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на „Медицински център, състоящ се от: Лекарски кабинет №2 ведно с манипулационна, Лекарски кабинет №3 ведно с манипулационна, Медико - диагностична лаборатория ведно с помощни помещения, регистратура и архив, с обща площ от 122.33 кв.м, от които 70.53 кв.м помощни помещения, находящ се в общинска Сграда „Градска поликлиника“ - гр.Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 353.12 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

2. Специфични условия:

- Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;

- Кабинетите предмет на конкурса да се използват по предназначение - за здравно обслужване на населението;

           3Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 - Предложена месечна наемна цена:

Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

         Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

             4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

           ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

           ­ІІІ. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК  се допуска предварително изпълнение на решението.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх. № 590/09.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Кабинет №19 за ушно – носно – гърлени болести и манипулационна към него, находящи се първи надземен етаж от Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр. Несебър.

 Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 37

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2019 г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

        „Кабинет №19 за ушно - носно - гърлени болести /помещение №46 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м и манипулационна - помещение  №27 /по арх. проект/ на площ от 12 кв.м, ползваща се от всички наематели на специализирани кабинети, находящи се на първи надземен етаж от Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър.

ІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет №19 за ушно - носно - гърлени болести /помещение №46 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м и манипулационна - помещение  №27 /по арх. проект/ на площ от 12 кв.м, ползваща се от всички наематели на специализирани кабинети, находящи се на първи надземен етаж от Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, при следните условия:

        1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 123.60 лв. /сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение № №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

        2. Специфични условия на конкурса:

- Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І;

-Кандидатите да са лекари и да притежават образователно квалификационна степен „магистър“ по професионално направление „Медицина“ с призната специалност по ушно - носно - гърлени болести;

- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;

- Кабинета да работи целогодишно и наемателят да осигурява дежурства през почивните дни;

          3Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на

договор с РЗОК - гр.Бургас  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К6Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

         Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

             4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

           ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

           ІV. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК  се допуска предварително изпълнение на решението.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 589/09.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект с идентификатор 51500.501.39.1.4 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 38

  І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

         „Самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.39.1.4 по КК на гр.Несебър, находящ се на партерния етаж в сграда с идентификатор 51500.501.319.1 по КК на гр.Несебър, ул. “Месемврия“ №17, на площ от 55.19 кв.м, с предназначение за търговска дейност, АОС № 6435/03.10.2016 г.“

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.39.1.4 по КК на гр.Несебър, находящ се на партерния етаж в сграда с идентификатор 51500.501.319.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Месемврия“ №17, на площ от 55.19 кв.м, от които 16.47 кв.м са складове и санитарен възел, с предназначение за търговска дейност, АОС №6435/03.10.2016г., при следните условия:

        1. Начална конкурсна годишна наемна цена в размер 11 270 лв. /единадесет хиляди двеста и седемдесет лева/ с ДДС, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС – Несебър и Приложение №1, т.ІІ – 6 към нея.

       2. Специфично условие:

        - Отдаваното помещение да се използва единствено за магазин за продажба на промишлени стоки и сувенири;

       3. Критериите за оценяване са:

         К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

         Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

          К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

           Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

         К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

           Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

           4. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна  наемна цена.

           ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

           ІV. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране на конкурсната процедура, на основание чл.60 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх. № 018/07.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично опровестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3 /кота 7.20/, находящ се в Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр. Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 39

         І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: Лекарски кабинет №3 /кота 7.20/ на площ от 15.44 кв.м и ½ идеална част от манипулационна №1А, находящи се в Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., при следните условия:

          1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 116.00 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър.

         2. Специфични условия на конкурса:

           - Кандидатите да притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

          - Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

         - Кабинетът да работи целогодишно;

        3. Критерии за оценяване са:

К1 – Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Предложена месечна наемна цена:

            Най – голям брой точки – 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5 т.

К4 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

            К5 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

         Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5

           При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К3.

4. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна наемна цена.          

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

ІІІ. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК да се допусне предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 609/16.12.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „Външно ел.захранване на павилиони за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 51500.56.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. Инджекьойско блато“ по ДП 4328554/2018 г. ; Подобект: кабели 0,4 kW.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 40

                       

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.8 от протокол № 5/24.04.2019 г. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-66/08.04.2019г. от МЗ РЗИ Бургас, писмо изх.№ПД-1577-1 от 20.06.2018 г. от РИОСВ - гр. Бургас; изх.№ТД-845-1/25.03.2019 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД- гр. Бургас; изх. 95-Е-264/06.03.2019 г. от „БТК” ЕАД  и всички останали документи по преписката, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА: ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на павилиони за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 51500.56.55 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато” по ДП 4328554/2018г.; Подобект: Кабели 0,4 кV.

Tрасето на кабела 0,4 кV започва от съществуващ БКТП „Инджекьой 2“ в ПИ 51500.56.37 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“ с площ 1580 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, НТП „За административна сграда, комплекс“, частна собственост, а трасето на кабела по ПУП-ПП започва на границата на ПИ 51500.56.37, преминава през ПИ 51500.56.23 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“ с площ 1607 кв.м., вид територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска частна собственост, продължава в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“ с площ 7572 кв.м., вид територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска частна собственост и завършва в ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.56.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“с площ 312 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, НТП „За складова база“, частна собственост.  Дължината на трасето е 79,15 м., като 56,89м. попадат в ПИ 51500.56.23 и 22,26м. попадат в ПИ 51500.56.44 изцяло земеделска територия. Определя се сервитут по 0,6м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела . Площите с ограничение са общо  97,26 кв.м., като 68.31 кв.м. попадат в ПИ 51500.56.23 и 28,95 кв.м. попадат в ПИ 51500.56.44 изцяло земеделска територия.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх. № 499/30.09.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, на основание Заповед за заместване № 1861-16.11.2015 г., относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПЗ за УПИ II – общ., ПИ с идентификатор 51500.503.14 в кв.5 по плана на ж.к.“Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 41

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър дава съгласие, да бъде допуснато изменение на  ПУП-ПЗ  за УПИ ІІ-общ, кв. 5, ПИ с идентификатор 51500.503.14 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на УПИ ІІ, кв.5, а именно промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%, коефициент на интензивност на застрояване Кинт. = 2.0 и минимално озеленяване - 40%. Запазват се максималната височина на застрояване Н ≤ 12.00м, отреждането „За жилищна строителство“ и начина на застрояване – свободно основно застрояване.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 537/19.11.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1, № 2, № 3, подобект: Кабели 0.4 kW“ за поземлен имот с идентификатор 51500.29.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Юрта – Балкана“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 42

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т. 6 от протокол № 5 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 24.04.2019 г., писмо изх.№ 1337/1/01.06.2018г. от РИОСВ-Бургас, писмо изх. № РД-259-67/ 08.04.2019 г. на РЗИ-Бургас ОДОБРЯВА ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищни сгради  № 1, № 2, № 3, подобект: Кабели 0.4кV за поземлен имот с идентификатор 51500.29.8 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“. Трасето на кабелите започва от  съществуваща РК 2 на границата на ПИ 51500.29.28, преминава през ПИ 51500.29.30 с площ 2 896 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 51500.29.29 с площ 10 503 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и с начин на трайно ползване „Пасище“, частна общинска собственост и завършва в ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.29.8.

Дължината на трасето е 176.51 м, като 162.10м попадат в ПИ 51500.29.30 и 14.41м попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастрална карта на гр.Несебър.

            Определя се сервитут 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са 369.99 кв.м, като 334.48 кв.м попадат в ПИ  51500.29.30 и 35.51 кв.м попадат в ПИ 51500.29.29.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.         

                                             

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 528/15.11.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на магазин за платове“ в ПИ 61056.51.108, м.“Чатал Тепе“ , землище на с.Равда. община Несебър

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 43

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 2 от протокол №4 от 27.03.2019 год. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ПД-3074/1/ от 13.12.2017 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№РД-259-13/31.01.2019 год. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№95-Е-1382/21.12.2018 год. на БТК ЕАД и писмо изх.№ТД-23-1/14.01.2019 г. на „ВиК“ ЕАД-Бургас,

ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: Външно ел.захранване на магазин за платове“ за ПИ 61056.51.108 , м.“Чатал тепе“, землище  с.Равда, община Несебър.

Трасето започва от съществуващ КРШ на границата на ПИ 61056.51.1, преминава през ПИ 61056.51.103 с площ 2856 кв.м,  с начин на трайно предназначение на територията “Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до ново ТЕПО на границата на ПИ 61056.51.108 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“. Дължината на трасето на кабела е 72,87м  изцяло в ПИ 61056.51.103 – земеделска територия.

Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти-0,6м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 87,44 кв.м  изцяло  в ПИ 61056.51.103- земеделска територия, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Предложение  вх. № 535/19.11.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.78.5, м. “Чатал Тепе“, землище на с.Равда

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 44

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.78.5 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-нива, целия на площ от 2499 кв.м, находящ се в землището на с. Равда, местност „Чатал тепе“ за неземеделски нужди, зона „Пп“ с предназначение „За склад с администрация и обществено обслужване“ при устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.= 0,80, Н-10,00м и минимално озеленяване 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

            При представяне на проекта за ПУП-ПЗ за имота също така да се представят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с “Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх. № 536/19.11.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно поправка на фактическа грешка в решение № 1153 от Протокол № 40/05.09.2019 г. на Общински съвет -  Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 45

На основание чл.62, ал.2 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ във връзка с чл.21, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър  допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1153 от протокол № 40/05.09.2019 г. на Общински съвет – Несебър, на ред 6/шести/, вместо „към улица с идентификатор 53822.501.299“ да се чете „към улица с идентификатор 73571.501.299“.

Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 1153 от протокол № 40/05.09.2019 г.  на Общински съвет-Несебър.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 562/29.11.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект : „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно ползване с басейн, подобект : Кабели 20 KW  за ПИ 61056.79.7 , м. „Чатал Тепе“ , землище с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 46

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т.5 от протокол №5 от 24.04.2019 год. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ПД-2020/1/ от 10.08.2018 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№РД-259-68/08.04.2019 год. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№95-Е-262/06.03.2019 год. на БТК ЕАД и писмо изх.№ТД-842-1/25.03.2019 год. на „ВиК“ ЕАД-Бургас, ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване с басейн, подобект: Кабели 20 кV“ за ПИ 61056.79.7, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда, община Несебър.

Трасето започва от съединителна муфа на съществуващ  кабел 20 кV в ПИ 61056.81.102 с площ 3851кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, пресича същия имот и завършва в нов БКТП в ПИ 61056.79.7 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“. Дължината на трасето е 3,19м  изцяло в земеделска територия.

            Определя се сервитута, съгласно Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти- по 0,6м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 3,82 кв.м в ПИ 61056.81.102 по КК на с. Равда, м.“Чатал тепе“ – земеделска територия, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.\

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх. № 578/02.12.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда на подобект“ кабели 0,4 KW за ПИ 61056.78.16 , м. „Чатал Тепе“ , землище с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 47

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 3 от протокол № 4 от 27.03.2019 г. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ ПД-575/1/ от 10.03.2017 г. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№ РД-259-14/31.01.2019 г. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№ 95-Е-1384/21.12.2018 г. на БТК ЕАД и писмо изх.№ТД-24-1/14.01.2019 г. от „ВиК“ ЕАД-Бургас ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда , Подобект: „Кабели 0,4 Кv за  ПИ 61056.78.16“, м. “Чатал тепе“, землище с. Равда, община Несебър.

Трасето започва на кабела започва от съществуващ стълб в ПИ 61056.502.519 с площ 4405 кв.м, с предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване“За второстепенна улица“, публична общинска собственост, пресича ПИ 61056.502.519, което не е обект на парцеларния план и за тази част от трасето ще бъде разработена устройствена план-схема, преминава  през  ПИ 61056.77.101 с площ 4231 кв.м с предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и достига до ново ТЕПО на границата на ПИ 61056.78.19 по КК на с. Равда, м. “Чатал тепе“. Дължината на трасето е 22,61м в земеделска територия.

 Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти-0,6м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 54,45 кв.м в ПИ 61056.77.101 по КК на с. Равда, м. “Чатал тепе“ – земеделска територия.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 582/04.12.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект : „Кабел 0,4 KW за  „Външно ел. захранване на пансион“ в ПИ 61056.77.24 , м. „Чатал Тепе“ , землище с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с  15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 48

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви, изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 1 от протокол № 4 от 27.03.2019 г. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ПД-2761/1/ от 03.11.2017 г. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№РД-259-12/31.01.2019 г. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№95-Е-1383/21.12.2018 г. на БТК ЕАД и писмо изх.№ТД-25-1/15.01.2019 г. на „ВиК“ ЕАД-Бургас О Д О Б Р Я В А ПУП-парцеларен план за обект: „Кабел 0,4кV за външно ел. захранване на пансион“ за ПИ 61056.77.24,, м.“Чатал тепе“, землище  с. Равда, община Несебър.

Трасето започва  от съществуващ КРШ  на границата на ПИ 61056.502.138, пресича ПИ 61056.502.565 с площ 9544кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, което не е обект на парцеларния план и за тази част от трасето ще бъде разработена устройствена план-схема, продължава  през  ПИ 61056.77.101 с площ 4231 кв.м с предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и завършва в  ТЕПО на границата на ПИ 61056.77.24 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“. Дължината на трасето е 147,14м в земеделска територия.

Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 год. за сервитутите на енергийните обекти- по 1м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 294,31кв.м в ПИ 61056.77.101 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ – земеделска територи,съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх. № 595/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф 160 по ул. „Несебър“ за ПИ 61056.56.49, м. „Хендек Тарла“ землище на с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 49

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1  от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект: „Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф160 по ул. “Несебър“ за ПИ 61056.56.49, м. “Хендек тарла“, землище с.Равда, община Несебър, трасето на външния питеен водопровод е с обща дължина 219,53 м изцяло в ПИ 61056.56.101-земеделска територия. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в ПИ 61056.501.501 с площ 7136 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, веднага преминава в ПИ 61056.56.101 с площ 3638 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и достига до ПИ 61056.56.49, м. “Хендек тарла“, землище с.Равда.

            Ограничения режим на ползване е определен на 3м от оста на трасето, като не се разрешава строителство и разполагане на трайни насаждения. Площите с ограничение попадат в земеделска и урбанизирана територия, като 938 кв.м попадат в ПИ 61056.56.101-земеделска територия, 11кв.м в ПИ 61056.56.49 с площ 5265 кв.м с начина на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, частна собственост, 114 кв.м попадат в ПИ 6105656.50 с площ 5547кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост,  98 кв.м попадат в ПИ 61056.56.51 с площ 5451 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“,  92 кв.м попадат в ПИ 61056.56.52 с площ 5535 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“ и 65 кв.м попадат в ПИ 61056.56.66 с площ 4219 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниски застрояване/ до 10м/“. Общо площите с ограничение са 1318 кв.м.и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф160 по ул. “Несебър“ за ПИ 61056.56.49, м. “Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх. № 013/06.01.2020 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-общ. в кв.5 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.459 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 50

1. Общински съвет Несебър, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП в частта по отношение на УПИ ХХ-общ. в кв.55 по плана на града, с идентификатор 51500.502.459 по КК. С изменението на ПУП-ПРЗ и РУП се установява зона „Ц“, характер на застрояване – преобладаващо застрояване със средна височина (до 15м.), променя се отреждането на имота от „за съд и прокуратура“ на „за съд“, завишават се стойностите на Кплътност от 52,90 на 80%  и Кинтензивност от 1,06 на 2,50. Начинът на застрояване ще бъде свързано, при покриване на калкани на сгради към УПИ ХХІ-общ. /ПИ 51500.502.460/ на изток и към УПИ ХХІІІ-общ. /ПИ 51500.502.470/ на юг, при спазване разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗУТ. Променя се номера на урегулирания имот от УПИ ХХ-общ. на УПИ УПИ ХХ-459, общ., в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 020/07.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2020 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 51

На основание чл21 ал.1 т.8 и 23 от ЗМСМА, чл.112 ал.1 от ЗГ и чл. 61 във връзка с чл. 58 от Наредба № 5,

            І. Общински съвет - Несебър, дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината, годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост за ЛФ 2020 г, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

          ІІ. На основание чл.112 ал.2 от Закона за горите, определя ползването на дървесина от горски територи да се осъществява чрез добив и продажба на добита дървесина около  10 600 пл.м3.

         ІІІ. На основание чл. 115  ал.1  от ЗГ  1/3  от добива на дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ.

         ІV. На основание чл.71 ал.2 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП, определя цена за продажба на дървесина от склад, както следва:

                1. дърва за горене :

                1.1.добити през 2020 г в размер на 40 лв. без ДДС за 1 пр.м3 или 48 лева с ДДС;

                 1.2.На домакинство- до 8 пр.м3 дърва за горене          

                1.3.На местни търговци – за лична употреба без право на продажба   до 10/ десет / пр.м3 дърва за горене.

          V. На основание чл.21 ал.1. т.23 от ЗМСМА, дава съгласие:

               1. Лицата над 75 годишна възраст с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Несебър да закупуват дървесина от склад  до 31 юли 2020 г. при цена 25 лева за пр.м. без ДДС или  30лв с ДДС -до 8 прм3;

            2.За фронтоваците по списък изготвен от ГРАО, по 8 прм3 дърва за горене безплатно транспортирани до адрес по местоживеене. Транспорта се заплаща от ОП ”УОГСГС” на изпълнителя - за курс 200 лв. с ДДС.

             3.За служителите на РСПБ Несебър, взели участие при гасенето на горски пожари, по одобрен списък по 8 пр.м3 по одобрената продажна цена.

             4. За добитите иглолистни дърва около 700 м3, да бъде одобрена цена  за продажба от склад в размер на 60,00 лв. за пл.3. Продажбата на иглолистната дървесина да се извърши съгласно чл.71 ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и на недървесни горски продукти.

VI. Да се запазят действашите цени за административните услуги, събиране на мъждрянови кори и гъби, както и цената на коледните елхи.

      VII. Приема изготвената план-сметка на ОП „УОГСГС” за 2020 година. Приложение №2 неразделна част от настоящото решение

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 022/07.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допусната техническа грешка в землището на горски заслон.

Общинският съвет със гл. „за” от гласували  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 52

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, допуска поправка в решение № 993 от протокол № 35/18.02.2019 г. на Общински съвет - Несебър, както следва: изразът «землището на с. Кошарица», да се чете «землището на гр. Несебър». Решението е неразделна част от решение № 993 от протокол № 25/18.02.2019 г.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 033/09.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 53

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Несебър упълномощава  кмета  на  Община Несебър да подпише Запис на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие“ - Разплащателна агенция със седалище София, ул. “Цар Борис III“, №136, БУЛСТАТ 121100421, в размер на от 210 333.70 (двеста и десет хиляди триста тридесет и три лева и седемдесет стотинки) лева, за обезпечаване на 110% от авансово плащане по одобрен годишен бюджет за 2019 година по Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. със срок на предявяване до 30.06.2021 г..

           На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид факта, че МИРГ „Несебър – Месемврия“ се нуждае спешно от финансиране за обезпечаване на своята дейност и предвид сроковете в които същото може да бъде заявено пред управляващия орган, допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 034/09.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за проект „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Ахелой“, ул. „Тервел“, ул. „Хемус“, ул. „Месамбрия“ – частично, гр. Несебър – стар град, община Несебър.

 Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 54

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Несебър да подготви проектно предложение и да кандидатства по процедура BG14MFOP001-4.034 – Мярка 3.2 "Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 с проект „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Ахелой“, ул. „Тервел“, ул. „Хемус“, ул. „Месамбрия“ – частично, гр. Несебър – стар град, Община Несебър“;

2. Възлага на кмета на общината, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата, да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи, както и да осигури при нужда необходимото съфинансиране от страна на кандидата в случай на надвишение максимално допустимия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 035/09.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно сключване на договор за БФП по проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“ (ARHICUP), финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15  общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 55

         1.На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър  одобрява подписването на споразумение за сътрудничество с партньорите по проекта.

       2.Възлага на кмета на община Несебър да финансира заемообразно своите дейности по проекта до възстановяване на средствата от програмата, както и да поеме всички необходими, но недопустими според Програма „Черноморски басейн 2014-2020“ разходи, свързани с проекта.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 036/09.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 56

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Несебър да подготви проектно предложение и да кандидатства по процедура BG14MFOP001-4.035 - Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 с проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“;

2. Възлага на кмета на общината, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата и да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 037/09.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за проект „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  общински  15 съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 57

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Несебър да подготви проектно предложение и да кандидатства по процедура BG14MFOP001-4.037 - Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 с проект „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“;

2. Възлага на кмета на община Несебър, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата и да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 038/09.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2020 – 2022 г.“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 58

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 и ал. 2 от Закона за енергия от възобновяеми източници, Общински съвет – Несебър приема „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2020 – 2022 г.“

Предвид препоръката за публикуване на разработената общинска програма на интернет страницата на Община Несебър, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх. № 044/13.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПР – план за улична регулация и регулация за всички засегнати имоти, контактуващи с проектната улица пътна връзка между първокласен път І-9 /Е87/ Бургас – Варна и път Равда – Несебър /ул. „Несебър“/, в землището на с. Равда, м. „Хендек тарла“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 59

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка със Заповед №8/09.01.2020 г., във връзка с чл.16, ал.1, 3 и 4 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решения по т.4 от протокол №7/17.05.201 г., т.6 от протокол №8/12.06.2019 г. от заседание на ОЕСУТ – Несебър и решение по т.6 от протокол №12/24.10.2019 г., Здравно заключение от РЗИ-Бургас с изх.номер РД-259-108/12.07.2019 г., Решение № КЗЗ-17/27.09.2019 г. на МЗХГ/КЗЗ/, Скица– Проект №15-27616/16.01.2019 г. от АГКК- гр. Бургас, Удостоверение за приемане на проект за изменение на КК и КР №25-8412/16.01.2019г. и писма: изх.№ 08-00-1433/05.12.2017 г. ведно с протокол №08-00-1598/27.11.2019г. от АПИ, изх.№ПД-1892/1//29.07.2019 г. РИОСВ- гр. Бургас, изх.№ТД-2124-1/15.07.2019 г. от „ВиК”ЕАД - гр. Бургас, изх.№08-00-2053/05.08.2019 г. и изх.№ 08-00-2054/05.08.2019 г. от „БТК” ЕАД, изх.№8313909-1/ 05.07.2019 г. и изх.№8313894-1/05.07.2019 г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД , Удостоверение за поливност с изх.№ 196/19.06.2017 г. и писмо изх.№ 282/22.07.2019 г. от „Напоителни системи“ ЕАД, и всички останали документи по преписката, ОДОБРЯВА: „ПУП-ПР- план за улична регулация и регулация за всички засегнати имоти, контактуващи с проектната улица пътна връзка между първокласен път I-9 (E87) Бургас- Варна и път Равда- Несебър (ул.„Несебър)“ в землището на с.Равда, м.“Хендек тарла“, минаващо по землищната граница между ЕКАТТЕ 61056 землище на с.Равда от запад и ЕКАТТЕ 51500, землище на гр.Несебър от изток с цел промяна предназначението на полските пътища и отнетите площи от земеделските имоти в обхвата на разработката. Изработеният ПУП- План за регулация засяга следните имоти:

            ПИ 61056.56.55 на площ от 5654 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.) се урегулира като УПИ IV-55 ,кв.9 с идентификатор 61056.56.155 на площ 5253 кв.м., като от ПИ 61056.56.55 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.157 на площ 355 кв.м., а ПИ 61056.56.156 на площ 47 кв.м. се отрежда за трафопост.

 ПИ 61056.56.46 на площ от 5766 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на      трайно ползване -“Средно застрояване (от 10 до 15 м.) се урегулира като УПИ III-46 ,кв.9 с идентификатор 61056.56.154 на площ 5326 кв.м., като от ПИ 61056.56.46 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.153 на площ 440 кв.м.

ПИ 61056.56.37 на площ от 2899 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ след прилагане на уличната регулация се разделя на ПИ 61056.56.151 на площ 2585 кв.м. и ПИ 61056.56.152 на площ 314 кв.м.

            ПИ 61056.56.126 на площ от 6261 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване- „Комплексно застрояване“ се урегулира като УПИ II-126 ,кв.10 с идентификатор 61056.56.145 на площ 5638 кв.м., като от ПИ 61056.56.126 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.144 на площ 623 кв.м.

            ПИ 61056.56.125 на площ от 1170 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване- „Комплексно застрояване“ се урегулира като УПИ VI-125 ,кв.10 с идентификатор ПИ 61056.56.146 на площ 1103 кв.м., като от ПИ 61056.56.125 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.147 на площ 67 кв.м.

            ПИ 61056.56.113 на площ от 8123 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За средно застрояване (от 10 до 15 м.) се урегулира като УПИ III-113 ,кв.10 с идентификатор ПИ 61056.56.149 на площ 7498 кв.м., като от ПИ 61056.56.113 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.150 на площ 599 кв.м., а ПИ 61056.56.148 на площ 26 кв.м. се отрежда за трафопост.

ПИ 61056.56.101 на площ от 3638 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански , горски, ведомствен път“ след прилагане на уличната регулация се разделя на ПИ 61056.56.159 на площ 3243 кв.м. и ПИ 61056.56.158 на площ 395 кв.м.

          ПИ 61056.56.20 на площ от 2198 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ след прилагане на уличната регулация се разделя на ПИ 61056.56.142 на площ 1774 кв.м. и ПИ 61056.56.143 на площ 425 кв.м.

            ПИ 61056.56.19 на площ от 2201 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ VII-19 ,кв.14 с идентификатор ПИ 61056.56.140 на площ 2025 кв.м., като от ПИ 61056.56.19 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.141 на площ 288 кв.м.

            ПИ 61056.56.18 на площ от 1308 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ VI-18 ,кв.14 с идентификатор ПИ 61056.56.138 на площ 1204 кв.м., като от ПИ 61056.56.18 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.139 на площ 56 кв.м.

            ПИ 61056.56.17 на площ от 1994 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ V-17 ,кв.14 с идентификатор ПИ 61056.56.136 на площ 1836 кв.м., като от ПИ 61056.56.17 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.137 на площ 93 кв.м.

            ПИ 61056.56.8 на площ от 5498 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“, се урегулира като УПИ IV-8 ,кв.14 с идентификатор ПИ 61056.56.135 на площ 5008 кв.м., като от ПИ 61056.56.8 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.134 на площ 490 кв.м.

            ПИ 61056.54.16 на площ 2627 кв.м. вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ след прилагане на уличната регулация се отрежда за второстепенна улица.

            ПИ 61056.54.11 на площ от 6030 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ VI-11 ,кв.15 с идентификатор ПИ 61056.54.38 на площ 5586 кв.м., като от ПИ 61056.54.11 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.54.39 на площ 807 кв.м.

            ПИ 61056.54.10 на площ от 3001 кв.м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ V-10 ,кв.15 с идентификатор ПИ 61056.54.36 на площ 2781 кв.м., като от ПИ 61056.54.10 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.54.37 на площ 92 кв.м.

            ПИ 61056.54.9 на площ от 5997 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ IV-9 ,кв.15 с идентификатор ПИ 61056.54.34 на площ 5552 кв.м., като от ПИ 61056.54.9 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.54.35 на площ 211 кв.м.

За всеки от имотите е отреден УПИ като с разработката по чл. 16 от ЗУТ в максимална степен се запазват вътрешните имотни граници на засегнатите имоти. Предвидената пътна връзка ще даде възможност за ситуиране на ново кръстовище на вливане и отливане от първокласен път І-9 Варна – Бургас по землищната граница Несебър – Равда и ще обслужва едновременно местностите „Кокалу”, „Хендек тарла” и „Акротирия”. Улицата от о.т.1006 до о.т.1019 е с ширина на платното 7,00м. и източен и западен тротоар с ширина по 1,50м. Преди кръстовището с път І-9 участъкът между о.т.1019 и о.т.1021 е с ширина на платното 10,50 м. Улицата се явява главен транспортен разпределител в посока север – юг за зоната и оста и е прекарана по землищната граница между землищата на гр. Несебър и с. Равда. Изготвени са експертни оценки за пазарните стойности на засегнатите имоти и на новообразуваните УПИ. Комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ е приела и определи експертните оценки с Решение 33 от 27.12.2019 г.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

 По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх. № 048/13.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 11538.13.178 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 60

На основание  чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗУЧК и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър, Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор №11538.13.178 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“, като заданието предвижда промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За амфитеатър, детска градина, търговия, обслужващи функции и озеленяване“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 11538.13.178: Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,50, Нкорниз – 7,5 м. и минимално озеленена площ – 70%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2  от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определеното място в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл.124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 053/13.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно откриване на повторна процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на временна комисия, която да извърши проверка на документите на канв края на предходния мандат, ние проведохме такава процедура, за съжаление поради липса на кандидати одобрихме само двама.

Общинският съвет с 14 гл. „за” от 14 гласували  общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 61

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 от ЗСВ,

             І.  Общински съвет - Несебър открива  повторна  процедура за определяне на 18  (осемнадесет) съдебни заседатели за Районен съд-Несебър. 

            ІІ.  Общински съвет – Несебър утвърждава правила за провеждане на повторната процедурата за определяне на съдебни заседатели, както следва:

  1. 3а съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІІ. Утвърждава образец от документи както следва:

            1. Заявление за кандидатстване (Приложение № 1)

            2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 ( Приложение №2 )

            3. Писмено съгласие (Приложение № 3)

ІV. В срок до 15.02.2020 г. кандидатите за съдебни заседатели следва да представят  в деловодството на Общински съвет-Несебър всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател, ведно с документите,  посочени в приложението съгласно изискванията на чл.68 ал.З от Закона за съдебната власт.

V. Общински съвет - Несебър избира временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели в състав: председател: Славчо Станелов и членове: Александър Стоянов, Тонка Пешева, Васил Василев, Кирил Киров.

VІ. Възлага на   времената   комисията:

1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд Несебър  и да  изготви списък на допуснатите до участие кандидати;

2.  Да установи  служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ на подалите документи за съдебни заседатели,  както и да изиска от председателя на Районен съд  списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същият съд с оглед  проверка на обстоятелствата по чл. 69 ал.2 от ЗСВ.

3. Да изготви  списък  на допуснатите до участие кандидати  и  заедно с техните автобиографии, мотивационни  писма и препоръки и документи по чл. 68 ал. 3, т. 9 от ЗСВ  и   да   го   публикува  на интернет страницата на Общинския съвет-Несебър най-малко 14 дни преди датата на изслушването.

4. Да проведе изслушване на кандидатите при спазване изискванията на чл.68а, ал.1-3 от ЗСВ, да състави доклад за протичането му, който да предостави на Общинския съвет в седем дневен срок преди гласуването и в същият срок да го са публикува на интернет страницата на Общинският съвет.

            VІІ. Откриването на повторната  процедура  за определяне на 18 /осемнадесет / съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2020-2023 г. и правилата за нейното провеждане да се обявяват на интернет страницата на Общински съвет -Несебър, електронните медии и в един местен вестник.

             Предвид  дългата процедура, по определяне на съдебни заседатели с оглед спазване на сроковете предвидени в ЗСВ /Закон за съдебната власт/, на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 054/14.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за прокарване на временен път за осигуряване достъп до имот с идентификатор 51500.53.30 по КК на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 62

Общински съвет - Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.190, ал.6 от ЗУТ, дава съгласие за прокарване на временен път от „ЕМИ“ООД, с ЕИК 812187989, представлявано от Емилия Панкова Станокова за осигуряване на достъп до собствения му имот с идентификатор 51500.53.30 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. “Инджекьойско блато“, през  ПИ 5150053.35, с площ 10517 кв.м., вид територия  - „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, до реализиране на предвиденото с проект локално платно с етапни връзки към път І-9 при км. 201+234, изход на км. 201+343 дясно за търговския крайпътен обект, като пътната връзка е временна до удвояване на трасето на път І-9 в участъка на обекта. След реконструкция на републиканския път, входът и изходът на обекта ще бъдат единствено и само от бъдещото локално платно.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                         

                                              

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия