За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 31/15.10.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:

       

  1. Докладна записка вх.№ 500/11.10.2018 г. от Румен Кулев –Председател на общински съвет – Несебър , относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо  110 %  от  размера  на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-МП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-МП-01-80/16.07.2018 г..

По т.ПЪРВА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 500/11.10.2018 г. от Румен Кулев –Председател на общински съвет – Несебър , относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо  110 %  от  размера  на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-МП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-МП-01-80/16.07.2018 г..

Общинският съвет със 17 гл. „за“ от гласували 17 общински съветници  прие следното

РЕШЕНИЕ  № 882

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

  1. Общински съвет - Несебър упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер,  платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция със седалище в гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421 в размер на 103 029,37 лв. (сто и три хиляди двадесет и девет лева и тридесет и седем стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по одобрен годишен бюджет за 2018 г.  по Административен договор № МДР-МП-01-79/16.07.2018 г. със срок на предявяване до 30.06.2019 г.
  1. На основание чл. 60 ал.1 от АПК, предвид факта, че МИРГ „Несебър – Месемврия“  се  нуждае спешно от финансиране за обезпечаване на своята дейност и предвид сроковете в които същото може да бъде заявено пред управляващия орган, допуска предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението /

                                    

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ