За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

 № 31/05.12.2022 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 602/31.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2022 г.
 2. Докладна записка вх.№ 621/14.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на територията на община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 646/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 644/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно избор на зам. делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България ,,НСОРБ‘‘.
 5. Докладна записка вх.№ 642/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 643/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно  избор на заместник представител в областния съвет за развитие.
 7. Докладна записка вх.№ 645/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл. 4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ.
 8. Докладна записка вх.№ 651/23.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.
 9. Докладна записка вх.№ 655/24.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала на Управление ,,Социални грижи и услуги‘‘.
 10. Докладна записка вх. № 625/14.11.2022 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община  Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат.
 11. Докладна записка вх.№ 626/14.11.2022 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план—сметките и определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2023 година.
 12. Докладна записка вх.№ 617/09.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
 13. Докладна записка вх.№ 616/09.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021/2027 г.
 14. Докладна записка вх.№ 615/09.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021/2027 г.
 15. Докладна записка вх.№ 657/24.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК ,,Несебър‘‘ за финансиране на Детско-юношеска школа.
 16. Докладна записка вх.№ 658/24.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ФК ,,Равда‘‘ за финансиране.
 17. Докладна записка вх.№ 648/22.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на Бюджета  на Община Несебър за 2022 г.
 18. Докладна записка вх.№ 647/22.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разкриване на местна дейност "Топъл обяд" във връзка с участието на Община Несебър, в качеството й на Конкретен бенефициент в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027
 19. Докладна записка вх.№ 649/22.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-124/21.09.22 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-4.097-0001 „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
 20. Докладна записка вх. № 631/16.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2022/2023 година.
 21. Докладна записка вх. № 632/17.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от бивши поземлени имоти с кадастрален идентификатор  61056.501.500 и № 61056.501.536 по КК и КР на с. Равда в новообразувани ПИ 61056.501.649, ПИ 61056.501.650 и 61056.501.651 по КК на с. Равда и обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на част от бивш ПИ 61056.501.536 по КК на с. Равда в новообразуван ПИ 61056.501.493 по КК на с. Равда.
 22. Докладна записка вх. № 638/17.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предложение по чл. 33 от Закона за собствеността за закупуване на  ½ идеална част от сграда с идентификатор № 51500.506.562.1 по КККР на гр. Несебър.
 23. Докладна записка вх. № 639/17.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна – общинска собственост, представляващ: ,,Кафе‘‘, находящо се в Сграда ,,Автогара‘‘ с идентификатор № 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор.
 24. Предложение вх. № 623/14.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ VІІ и Х-общ. /ПИ с идентификатори 53045.502.452, 53045.502.453 и 53045.502.429 по КК/ в кв.49 по плана на гр. Обзор, община Несебър.
 25. Докладна записка вх. № 634/17.11.2022 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър, относно одобряване на годишен план за ползване, разпределение на дървесина, която ще се добива през 2023 г. от горски територии - общинска собственост за собствени нужди и продажба.
 26. Предложение вх. № 640/18.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 02703.18.67 по КК на с. Баня, местност ,,Сувала‘‘, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.
 27. Предложение вх. № 652/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно постъпило искане в общинска администрация за издаване на разрешение за изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.492, УПИ II-общ. и поземлен имот с идентификатор №51500.506.493 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.
 28. Докладна записка вх. № 653/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ IV-187, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.342 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.
 29. Предложение вх. № 654/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно изменение на Решение №731 по т.28 от Протокол № 29/20.09.2022 г. за разрешаване за изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти в местност „Кокалу“, вкл. Част от имоти с идентификатор №51500.74.147-собственост на Община Несебър, представляващ земеделска територия и е одобрено задание за това.
 30. Докладна записка вх. № 650/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ I-264,266, общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.409, УПИ XI-274, общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.411 и УПИ III-274, поземлен имот с идентификатор №51500.506.412 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.5002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.
 31. Предложение вх. № 667/01.12.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние.
 32. Докладна записка вх. № 669/01.12.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предложение за изменение и допълване на решение № 755, отразено в протокол № 30/27.10.2022 г. от проведената сесия на съвета,
 33. Докладна записка вх.№ 670/02.12.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансира с АДБФП BG16M1OP002-2.004-0002-C02 Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“

 

По т. ПЪРВА от  дневния ред - Докладна записка вх.№ 602/31.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2022 г.

Общинския съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 771

На основание чл.21 ал.1 т.24 във връзка с чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема представения отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2022 г.

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 621/14.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на територията на община Несебър.

Общинския съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 772

            І. На основание чл.21 ал.2  от ЗМСМА, чл. 24а, ал.10 и ал.11 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет - Несебър,

            1. Определя брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината през 2023 г. - 650 /шестстотин и петдесет/ броя;

 1. На един превозвач да се издава Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2023 година за максимум 3 /три/ броя автомобили, включени в списъка към Удостоверението за регистрация;
 2. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за 2023 година, валидни за територията на община Несебър, а именно:

                       - минимална дневна тарифа в размер на 1.50 лева /един лев и петдесет стотинки/ и максимална дневна тарифа в размер на 3.00 лева /три лева/;

                       - минимална нощна тарифа в размер на 1.50 лева /един лев и петдесет стотинки/ и максимална нощна тарифа в размер на 3.50 лева /три лева и петдесет стотинки/.

            ІІ. Общински съвет – Несебър, на основание чл.47, ал.1 от Наредба №34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, определя следните местостоянки на територията на общината:        

                                                           гр. Несебър

 •  гр. Несебър - стара част - район след АС "Пристанище" -15 броя;
 • гр. Несебър - стара част - в района на площад "Месамбрия"- 6 броя;
 • гр. Несебър - стара част - Северна алея - 22 броя;
 • гр.Несебър - срещу х-л "Феста панорама"- 8 броя;
 • гр. Несебър –джоб на ул.Иван  Вазов в близост до паркинт "Вятърна мелница1' – 4 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район почивна станция "Лада" - 5 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район почивна ст. "Булгартабак" - 3броя;
 • гр.Несебър - нова част - в района поч. база "Академика" - 10 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район на спирка Горупсо" – 5 броя;
 • гр.Несебър - нова част - хотел " ИФА" - 10 броя;
 • гр.Несебър - нова част - района на Норвежко селище - 3броя;
 • гр.Несебър - нова част - района на аквапарк "Несебър" - 10 броя;
 • Паркинг пред градски стадион - 5 броя;

 

к.к. Слънчев бряг

 

 • В района на кръстовище с/у х-л”Арда”- 5 броя;
 • В района на х-л”Роял сън”-4броя;
 • В района на х-л”Фаворит”-3броя
 • В района с/у” х-л”Континентал”-6бр
 • В района на магазин " Перла" - 10 броя;
 • Паркинг пред магазин "Младост" - 5броя;
 • Паркинг срещу автогарата "Несебър"-10 броя
 •  Алеята между ресторант "Палма" и хотел "Бисер" - 25 броя;
 • Алеята между ресторант „Палма „ и хотел”Атол”-10броя
 • В района на магазин „Алдо”-2броя;
 • Аквапарк „Слънчев бряг,, - 12 броя;
 • комплекс „Браво”-5 броя;
 • комплекс "Елит I" - 3 броя;
 • в района на к-с”Пасифик”-5бр
 • комплекс "Елит II" - 3 броя;
 • комплекс "Елит III" - 3 броя;
 • в района на комплекс "Съни дей" - 3 броя;
 • в района на хотел "Ивана палас" - 6 броя;
 • в района на хотел "Вела" - 5 броя;
 • В района на Морски санаториум - 5 броя;
 • В района на АС „Инцараки,, - 6 броя;
 • В района на комплекс „Форд Нокс,, - 10 броя;
 • До централен вход к.к. „Елените,, - 6 броя
 • „Меркурий”-юрта под пътя-3бр

град Св.Влас:

 • централен площад - 6 броя ;
 • до хотел "Скай - хотел" - 6 броя

                                                                    село Равда

•централен площад - 10 броя;

•В района на комплекс „Емералд,, - 5 броя;

                                                                     град  Обзор

 • автогара - 5 броя;
 • ресторант "Ореха" - 8 броя;
 • ресторант "Комета" - 7 броя;
 • хотел " Хелиос бийч " - 3 броя;
 • паркинг пред сградата на кметството -5 бр

При възникване на  необходимост от допълнителни местостоянки на места от общинската инфраструктура имащи необходимите технически параметри да се ситуират допълнителни местостоянки съобразени с безопасността на движение.

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението /

 

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 646/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

Общинския съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

                                                      РЕШЕНИЕ № 773            

На основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.33 ал1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Несебър

 1.  Избира Недялко Николов Йорданов за член на постоянната Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности и за член  на постоянната Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.
 2. Избира  Сотир Янков Наумов за  председател , а Христо Георгиев Яръмов  за зам. председател  на постоянната Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности.
 3. Избира  Красимир Петров Мавров за зам. председател на постоянната Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми  и за член на постоянната Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.
 4. Избира Венелин Стоянов Ташев  за член на постоянната Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и го освобождава от състава на  постоянната Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.
 5. Избира Благой Вангелов Филипов за зам. председател на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 644/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно избор на зам. делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България ,,НСОРБ‘‘.

Общинския съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 774

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет - Несебър

1. Избира Пейчо Колев Колев за заместник делегат в Общото събрание на Националното  сдружение на общините в Република България, на мястото на Георги Манолов Манолов, напуснал състава на Общински съвет – Несебър.

2. Препис от решението да се изпрати на НСОРБ за сведение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 642/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 775

               На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър  избира за  член  на комисията по чл.16, ал.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър на Общински съвет – Несебър – общинския съветник Тонка Кирилова Пешева на мястото на Георги Манолов Манолов.

 

По т. ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 643/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно  избор на заместник представител в областния съвет за развитие.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 776

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Общински  съвет - Несебър определя общинския съветник Кирил Донев Киров за заместник представител в Областния съвет за развитие.

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 645/18.11.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно промяна в състава на комисията по чл. 4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 777

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ, Общински съвет-Несебър

1. Избира общинския съветник Венелин Стоянов Ташев за член в състава на комисията по чл.4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ на Общински съвет – Несебър на мястото на Георги Манолов Манолов.

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 651/23.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 778

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1, б. „б“ от ЗМДТ  и след като се съобрази с мотивите и предложението на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, за частично приемане на представения проект на Наредба за изменение на Наредба № 11, Общински съвет -Несебър реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

§ 1. Създава нов чл. 42 със следния текст:

„Чл. 42 (1) За ползване на общински терени за разполагане на маси, столове, витрини пред обекти за обществено хранене, разположени върху тротоари и др. терени – общинска собственост се определя такса, както следва:

гр. Несебър  - I зона - 2,00 лева на кв.м на ден или 23,00 лева на кв.м на месец; II зона гр. Несебър  – 1,50 лева на кв.м на ден или 20,00 лева на кв.м на месец; III зона гр. Несебър  – 1,20 лева на кв.м. на ден или 12,00 лева на кв.м. на месец;

За гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда – 1,30 лева на кв.м на ден или 14,00 лева на кв.м на месец;

За останалите селища – 0,60 лева на кв.м на ден или 10,00 лева на кв.м на месец.

(2) Зоните по ал.1 са както следва:

I зона – гр. Несебър – стара част, гр. Несебър – нова част: зоните около северен и южен плаж; ул. „Хан Крум“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Любен Каравелов“; ул. „Христо Ботев“, ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“, кк „Слънчев бряг“ – без района на общежитията и кв. „Старият възел“;

II зона – гр. Несебър – нова част: ул. „Зорница“; ул. „Васил Левски“; ул. „Прибойна“; ул. „Места“; ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Св. св. Кирил и Методий“; ул. „Дюни“; ул. „Еделвайс“; ж.к “Младост“;

III зона – гр. Несебър – нова част: ул. „Преслав“; ул. „Витоша“; ул. „Рила“; ж.к ”Черно море”; кк Слънчев бряг – общежития и кв. „Старият възел“.“

 

§ 2. / предложен в проекта като § 5 /

Изменя чл. 49, като същият придобива следната редакция:

„Чл. 49. Таксите се събират от дейност „Търговия на открито и РИЕ“ към Община Несебър.“

 

§ 3. / предложен в проекта като §6/

      Отменя  чл. 125

§ 4 / предложен в проекта като § 7 .

В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 16. „Наредбата за измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приета с решение №778 от протокол № 31/05.12.2022 г. влиза в сила от 01.01.2023 г.“

           / Списъкът с поименното гласуване е неразделна  част от настоящото решение/ 

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 655/24.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала на Управление ,,Социални грижи и услуги‘‘.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 779

            На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

Увеличава числеността на персонала на Управление ,,Социални грижи и услуги‘‘ – Несебър с 1 щатна бройка „сътрудник социални дейности“, считано от 01.01.2023 г.

 

По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 625/14.11.2022 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община  Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 780

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет -  Несебър

I.Упълномощава Кмета на община Несебър  - Николай Димитров, представител на община Несебър по Закона за водите в Асоциацията по ВиК-Бургас да гласува „ЗА“ в извънредното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, което ще се проведе на 08.12.2022 г. от 10.30 часа в гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, по  решенията, както следва:

По точка първа от дневния ред: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД,  гр.Бургас приема решение за  препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023 г. в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди)лева;

           По точка втора от дневният ред: На основание чл.5, т.5.5(а) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г., общото събрание на Асоциацията съгласува Програма за опазване на околната среда за периода 2021-2025 г. и Програма за управление на отпадъците на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас;

          По точка трета от дневния ред: при поставяне на допълнителни въпроси на заседанието на общото събрание, да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване на интереса на общината.

II. Определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в общото събрание на Асоциацията по ВиК, при невъзможност кмета на общината да участва лично и да гласува „ЗА“ от името на кмета  в извънредното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК, за приемане на горепосочените решения.

III. Упълномощаването има действие и за заседанието,  което ще се проведе при липса на кворум  на 15.12.2022 г. (четвъртък) от 10:30 часа, без промяна на дневния ред.

            На основание чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, предвид датата на насроченото заседание на 08.12.2022 г.

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 626/14.11.2022 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план—сметките и определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2023 година.

Общинския съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

                                                      РЕШЕНИЕ № 781            

На основание чл.66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.21 ал.1, т.7  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

І. Общински съвет – Несебър одобрява план – сметки за дейност „Чистота” за 2023 г., както следва:

По прихода:                                                                                              18 200 000лв.

в това число

 1. Приходи от  такса смет:                                                                       15 720 000

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                            10 192 173лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково                                                 

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                1 506 855лв.

от гр.Свети Влас                                                                                          2 610 205лв.

от с.Равда                                                                                                       1 146 985лв.

от с.Оризаре                                                                                                       28 632лв.

от с.Гюльовца                                                                                                    15 950лв.

от с.Тънково                                                                                                       50 538лв.

от с.Кошарица                                                                                                 168 662лв.

 

Други данъчни приходи                                                                            2 480 000лв.  

По разхода:                                                                                                 18 200 000лв.

в това число:

 1. Разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                               9 900 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково                                                 

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                 2 028 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                           1 860 000лв.

от с.Равда                                                                                                        1 436 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                        85 000лв.

от с.Гюльовца                                                                                                     90 000лв.

от с.Тънково                                                                                                        93 000лв.

от с.Кошарица                                                                                                  228 000лв.

в т. ч.

Разходи за претоварване и обезвреждане на

отпадъци                                                                                                         1 800 000лв.

Разходи за сепариране                                                                                  1 500 000лв.

Разходи за депониране –депо Братово                                                            350 000лв.

Разходи за анаеробна инсталация                                                                 1 400 000лв.

2. Разходи за отчисления, съгласно ЗУО                                                    2 480 000лв.

           

ІІ. На основание чл.21, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.67 и чл.66  от ЗМДТ, както и  с чл.18 ал.1 от Наредба 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, Общински съвет – Несебър приема размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и жилищни на фирми върху данъчната оценка, за нежилищни имоти върху отчетна стойност на обекта за 2023 г. имоти на юридически лица, в размер, съгласно Приложение №1, както следва:

Приложение № 1

     

 

Размер на таксата за битови отпадъци за 2023г.

 
 

 1.Такса битови отпадъци за жилищни, вилни имоти на граждани и фирми върху данъчната оценка, за нежилищни имоти върху отчетната стойност на обекта за 2023 г.за имоти на юридически лица:

 

Населено място

Такса за битови отпадъци по видове услуги

       

Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните оразувания на общината

Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации

Общо:

       

За жилищни имоти:

       

гр.Несебър и КК Слънчев бряг

0,2

0,63

0,28

1,11

       

гр. Обзор

1

0,62

0,31

1,93

       

гр.Свети влас

0,2

1,18

0,46

1,84

       

с.Равда

2,1

1,15

0,68

3,93

       

с.Кошарица

1,6

1,14

0,48

3,22

       

с.Тънково

0,6

1,78

0,84

3,22

       

с.Оризаре

1,5

1,14

0,58

3,22

       

с.Гюльовца

1,5

3,8

1,38

6,68

       

с.Баня

1,5

1,66

0,64

3,8

       

с.Приселци

1,5

1,66

0,64

3,8

       

с.Паницово

1,5

1,66

0,64

3,8

       

с.Раковсково,с.Емона и с.Козница

0,8

2,36

0,64

3,8

       

За нежилищни имоти на юридически лица-съгласно чл.66 и чл. 67, ал.2 от ЗМДТ

3,2

1,96

0,56

5,72

       
                 

2. На основание чл.66, ал.1 и 2 и чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ размерът на годишната такса за 1 м3 отпадък е 36,00 лв.

       

3.Приема приложения от № 2 до № 6 неразделна част от настоящото решение

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

приложения от № 2 до № 6

 

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 617/09.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 782

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет- Несебър

1. Дава съгласие Община Несебър да подготви проектно предложение и да кандидатства по процедура BG14MFOP001-4.123 - Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 с проект „Реконструкция на ул. „Месамбрия“ /частично – о.т. 92- о.т. 93 – о.т. 98 – о.т. 60 – о.т. 60 – о.т. 59 – о.т. 58 – о.т. 50/ гр. Несебър – част от туристическа атракция „Духовен път““;

 2. Възлага на Кмета, при одобрение на проекта, общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от програмата, да поеме всички недопустими, но необходими за изпълнението на проекта разходи, както и да осигури при нужда необходимото съфинансиране от страна на кандидата в случай на надвишение максимално допустимия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 616/09.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021/2027 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 783

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласието си община Несебър да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021/2027 г.

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 615/09.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021/2027 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 784

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласието си община Несебър да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021/2027 г.

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 657/24.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК ,,Несебър‘‘ за финансиране на Детско-юношеска школа.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 5 гл. «въздържали се» от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 785

На основание чл.21  ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закон за физическо възпитание и спорта, чл.3 т.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Община Несебър и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет - Несебър отпуска целеви средства за неикономическа дейност в размер на 60 000 лв. на ОФК „Несебър” -  гр. Несебър за покриване на разходи по издръжка на Детско-юношеска школа.

            Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2022 г. от Дейност 604 Осветление на улици, §1016.

На основание чл. 60 от АПК, предвид необходимостта от средства на спортния клуб за издръжка и покриване на просрочени задължения през 2022 г., допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 658/24.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ФК ,,Равда‘‘ за финансиране.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 786

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закон за физическо възпитание и спорта, чл.3 т.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Община Несебър и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет - Несебър отпуска целеви средства за неикономическа дейност в размер на 2 000 лв. на ФК „Равда” – с. Равда за покриване на разходи по организация на мероприятието на спортния клуб.

            Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2022 г. от Дейност 604 Осветление на улици, §1016.

На основание чл. 60 от АПК, предвид необходимостта от средства на спортния клуб за издръжка и покриване на просрочени задължения през 2022 г., допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 648/22.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на Бюджета  на Община Несебър за 2022 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 787

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Общински съвет – Несебър одобрява следните промени по бюджета на Община Несебър за 2022 г., както следва:

 1. Намаля плана на разходите в Дейност 604 Осветление на улици в § 1016 с 2 120 680 лв, разпределени  както следва:

1.1.  Общински съвет – Несебър одобрява  промяна на капиталовата програма на Община Несебър , която се завишава с  1 900 000 лв., както следва:

Дейност

Наименование на обекта

било

става

Разлика

1

619§5206

Рекреация и атракция в УПИ I и УПИ II, кв.78, по плана на град Несебър

Подобект 1 : Рекреация и атракция в УПИ I, кв.78, по плана на гр. Несебър

0

220 000

220 000

2

603§5206

Рекреация и атракция в УПИ I и УПИ II, кв.78, по плана на град Несебър

Подобект 2: Външни площадкови ВиК мрежи в УПИ I и II, кв.78, по плана на гр. Несебър

0

340 000

340 000

3

604§5206

Рекреация и атракция в УПИ I и УПИ II, кв.78, по плана на град Несебър

Подобект 3: Осветление в УПИ I и II, кв.78, по плана на гр. Несебър

0

85 000

85 000

4

619§5206

Западна алея на път IV-90046/ от ПИ 39164.13.48 до ПИ 39164.502.2/, с. Кошарица, община Несебър

0

450 000

450 000

5

604§5206

Улично и алейно осветление в ПИ 51500.507.227 , ПИ 51500.505.250  и част от ПИ 51500.507.266 в кк Слънчев бряг, община Несебър

0

480 000

480 000

6

606§5100

Реконструкция на ул. „Месамбрия“- гр.Несебър

0

168 000

168 000

7

745§5206

Ревитализация и обогатяване на експозиция на къща на Москоянов – етнографски музей  гр. НЕСЕБЪР

70 000

70 000

8

627§5204

Автомобил за ПСО Несебър

36 000

36 000

9

622§5309

Проект за реконструкция на част от парково пространство с ПИ 53045,502,255 до пл. „“Свобода“- гр.Обзор

11 000

11 000

10

619§5309

Проект за реконструкция на детска площадка и благоустрояване на парково пространство в ПИ 51500.502.15 на ул. „Струма“- гр.Несебър

10 000

10 000

11

619§5309

Проект за реконструкция на детска площадка и благоустрояване на парково пространство в ПИ 51500.502.341 между ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Раковска“ гр. Несебър

10 000

10 000

12

619§5309

Проект за зарядни колонки за електромобили на ул.“Плиска“, ул.“Анджело Ронкали“ – южна част Несебър – стар град

20 000

20 000

1.2. Завишава бюджета на следните второстепенни разпоредители с 220 680лв:

ОУ с.Тънково

§0101 – 20 000лв.

§1016 -   6 000лв.

Кметство Равда

Дейност 898/ §0101 – 10 000лв

Дейност 714/ §1015 – 23 000лв

                        §1020 -   3 000лв

ДГ гр.Обзор

§0101 – 20 000лв

§1016 – 25 000лв

ОУ с.Кошарица

§1014 – 2 250лв

§1015 – 6 160лв

§1016 – 5 470лв

§1020 – 9 800лв

Кметство Обзор

122/§1016 – 50 000лв

603/§1016 – 30 000лв

714/§1016 – 10 000лв

2.Извършва следните вътрешни промени:

            Общинско звено за самоохрана Несебър

От §0208 в §0101 – 50 000лв

От §0208 в §0560 -   5 000лв

От §1013 в §1020 -   9 500лв.

На основание чл.60 ал.1 от АПК, поради необходимостта от своевременно приключване на финансовата година, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 647/22.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разкриване на местна дейност "Топъл обяд" във връзка с участието на Община Несебър, в качеството й на Конкретен бенефициент в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 788

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с §1, т.20 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, Общински съвет – Несебър,

 1. Дава съгласието си община Несебър, представлявана от Николай Димитров - кмет на община Несебър да разкрие предоставянето на „Топъл обяд“, като местна дейност за 50 потребителя.
 2. Възлага на кмета на община |Несебър да извърши всички необходими действия за подготвяне и реализиране на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Предвид социалната значимост за кандидатстване по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. и с цел спазване срока за оценяване на проектното предложение, пропускането на който би обезмислило настоящото решение, допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл.60, ал.1 от АПК.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 649/22.11.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-124/21.09.22 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-4.097-0001 „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 789

            На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА

 1. Общинският съвет Упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна  агенция  в  размер  на  87 995,60 лв. (осемдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и 60 стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-124/21.09.22 г., финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за проект ИСУН № BG14MFOP001-4.097-0001 „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, сключен между Община Несебър, Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПМДР и МИРГ Несебър - Месемврия, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № МДР-ИП-01-124/21.09.2022 г.
 2. Общинският съвет Упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  17 599,12 лв. (седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и девет лева и 12 стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявените за финансиране разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-124/21.09.2022 г., финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за проект ИСУН №  BG14MFOP001-4.097-0001 „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, сключен между Община Несебър, Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПМДР и МИРГ Несебър - Месемврия, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № МДР-ИП-01-124/21.09.2022 г.
 3. Предвид кратките срокове за извършване на разплащания заложени в договорите на изпълнителите по проекта, на основание чл. 60 от АПК, се допуска предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 631/16.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2022/2023 година.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 790

„1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и писмо с наш вх.№Н5-ОС-669/26.10.2022г. на Директорът на Областна дирекция “Земеделие“ Бургас, Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите-полски пътища, които попадат в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения включени в Заповедите на директора на  ОДЗ-Бургас да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател на масива за стопанската 2022/2023 година, с площ и  индивидуализация, посочени в приложение № 1, неразделна част от настоящото решение и при годишна наемна цена, както следва:

по ред

Землище

Средна вноска лв./дка

1

Баня

35.00

2

Гюльовца

35.00

3

Емона

35.00

4

Козница

35.00

5

Кошарица

35.00

6

Несебър

35.00

7

Обзор

35.00

8

Оризаре

35.00

9

Паницово

35.00

10

Приселци

35.00

11

Равда

35.00

12

Раковсково

35.00

13

Свети Влас

35.00

14

Тънково

35.00

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за наем на имотите-полски пътища при условията по т.1 от настоящото решение. 

          3. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022г., като в раздел ІІІ точка Д подточка Д3: „Имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, които могат да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател“ се допълва с имотите посочени в Приложение №1.

        4. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на ползватели на масиви земеделски имоти и с цел спазване на законовите срокове, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

приложение № 1

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 632/17.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от бивши поземлени имоти с кадастрален идентификатор  61056.501.500 и № 61056.501.506 по КК и КР на с. Равда в новообразувани ПИ 61056.501.649, ПИ 61056.501.650 и 61056.501.651 по КК на с. Равда и обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на част от бивш ПИ 61056.501.536 по КК на с. Равда в новообразуван ПИ 61056.501.493 по КК на с. Равда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 791

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, от ЗОС, Общински съвет – Несебър, поради отпаднало предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, обявява за частна общинска собственост 368 кв. м. от бивш имот с ид. 61056.501.536  с тр. ползване: за алея, които съгласно Заповед №15/17.01.2014г. на заместник-кмет на Община Несебър за одобряване на изменение на ПУП - ПРЗ са придадени към новообразуван УПИ VІІІ-общ., в кв. 38, урегулиран на площ от 1156 кв.м, отреден за „търговия и озеленяване“, нанесен в КК и КР на с.Равда с ид. 61056.501.493,  трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: „комплексно застрояване.“

         ІІ. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗОС Общински съвет – Несебър поради  това, че са придобили предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, обявява за публична общинска собственост следните общински поземлени имоти, образувани от бивш ПИ 61056.501.500 с НТП „за друг вид застрояване“, АчОС № 2846/22.07.2008г. съгласно изменението на ПУП на с.Равда, одобрено със Заповед №15/17.01.2014г. на заместник-кмет на Община Несебър,  а именно:

 • УПИ ІХ-общ., урегулиран на площ от 218 кв.м по ПУП на с.Равда отреден „за озеленяване“, с ид. 61056.501.650 по КК на с.Равда, тр. предназначение: урбанизирана, НТР: за друг вид озеленени площи ;
 • УПИ Х-общ., урегулиран на площ от 221 кв.м.  по ПУП на с.Равда, отреден „за озеленяване“, с ид. 61056.501.649 по КК на с.Равда, с тр. предназначение: урбанизирана, НТП: за друг вид озеленяване;
 • 112 кв. м. придадени към новообразуван ПИ 61056.501.651(бивш ПИ 61056.501.536) по КК на с.Равда, с тр. предназначение: урбанизирана, НТП: за алея.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 638/17.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предложение по чл. 33 от Закона за собствеността за закупуване на  ½ идеална част от сграда с идентификатор № 51500.506.562.1 по КККР на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 792

На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.34 ал.2 от Закона за общинската собственост,  ОТКАЗВА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по реда  на чл. 33 ал.1 от Закона за собствеността от «Марк 89» ООД, ЕИК 102979228 със седалище и адрес на управление гр. Несебър ул. «Пирин» № 6, представлявано от Мария Славова Стефанова за закупуване на собственият на дружеството недвижим имот, а именно: ½ ид. част от сграда с идентификатор 51500.506.562.1 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Несебър, представляваща сграда № 3 – „офис сграда и коктейл бар“ със застроена площ 107 кв.м., а съгласно документи, удостоверяващи правото на собственост на площ от 100 кв.м.; брой етажи три; с предназначение: „друг вид, обществена сграда“, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сграда и от правото на строеж върху УПИ III-общ. в кв.4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, представляващ  ПИ 51500.506.562 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър на предложената цена в размер на  99 430,83 лв. /деветдесет и девет хиляди четиристотин и тридесет лева и осемдесет и три стотинки/с ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 639/17.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна – общинска собственост, представляващ: ,,Кафе‘‘, находящо се в Сграда ,,Автогара‘‘ с идентификатор № 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 793

  І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър, актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2022г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:

          „Кафе“ с полезна площ от 27.60 кв.м., находящо се в Сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор, АчОС №2993/07.05.2009г.“

             ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект представляващ: „Кафе“ с полезна площ от 27.60 кв.м, находящ се на първи етаж от общинска сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор, АчОС №2993/07.05.2009г., при следните условия:

         1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 387.50 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

         2. Специфични условия на конкурса:

          - Отдавания имот да се използва единствено като „Кафе“;

          - Наемателят няма право да променя предназначението на обекта;

          - Оборудването и обзавеждането на помещението е за сметка на Наемателя;

         3. Критерии за оценяване:

 К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

 К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4.  Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

    /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Предложение вх. № 623/14.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ VІІ и Х-общ. /ПИ с идентификатори 53045.502.452, 53045.502.453 и 53045.502.429 по КК/ в кв.49 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 794

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП – ПР за упълномеряване на УПИ VII до притежаваните от възложителите 1478 кв.м., при което от УПИ X-общ. към УПИ VII се придават 590 кв.м. и провеждане на уличните регулационни линии на УПИ X-общ. към улица с о.т. 135 и 137 по съществуващите кадастрални граници, при което от улицата се придават 91 кв.м. към УПИ X-общ. Както и да бъде прокарана улица – тупик за осигуряване на автомобилен достъп до УПИ II, III, IV и V в кв.49, тъй като поради стръмния терен същите нямат автомобилен достъп от ул. „Славянска“. При това 272 кв.м. от УПИ X-общ. да бъдат придадени към уличната мрежа.

След предложените промени, площта на УПИ X-общ. „за детска градина“ става 6918 кв.м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 634/17.11.2022 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър, относно одобряване на годишен план за ползване, разпределение на дървесина, която ще се добива през 2023 г. от горски територии- общинска собственост за собствени нужди и продажба.

 Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували  21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 795

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 7, ал. 4 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), Обшински съвет – Несебър одобрява Годишен план за ползване на дървесина от ОГФ за 2023 г. съгласно изготвен Опис на лесосечния фонд по вид, обем и годишен план за ползване (Приложение №1).
 2. На основание чл. 4, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП Общински съвет – Несебър определя  обем на годишно ползване на дървесина за 2023 г. в размер на  : 12 665 пл. куб.м стояща дървесина на корен.
 3. На основание чл. 5  ал.3  от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общински съвет – Несебър определя начина на ползване  и количествата на дървесина  както следва :  
 1. Чрез добив или преработка до една трета от годишното ползване се предоставя на осн.чл.115 от ЗГ на местни фирми.
 2.  Чрез  продажба на стояща дървесина на корен , с обем около 1 439 куб. м - иглолистни насаждения.
 3.  Чрез продажба  на   дървесина от горски територии, собственост на Община Несебър, в размер на около 8 727 пл.куб.м дървесина - предимно дърва за горене от твърди широколистни видове -около 14 545 пр.куб.м - добита дървесина на склад на местното население.

IV.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 2, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП във вр. с чл. 71, ал. 5, т. 3 и чл. 71, ал. 6, т. 1 от НУРВИДГТДОСПДНГП Общински съвет – Несебър  утвърждава   условията и продажбата по  ценоразпис  на дървесина от горски територии собственост на община Несебър както следва :

 1. Единична цена за продажба на дърва за огрев за местно население (с постоянен и настоящ адрес) е 70 лв. без ДДС или 84 лв. с ДДС за един пространствен кубик;
  1. 1. Свободна продажба на дърва за огрев може да се извърши след приключване на продажбата на лица над 75 годишна възраст и до изчерпване на предвидените за годината количества;

               1.2.Кметовете на населите места, при фактуриране на дърва за огрев на лица, живеещи в съответното населено място, представят списък, съдържащ следните реквизити: три имена на лицето, ЕГН, `       адрес, количество дърва за огрев. Списъкът се заверява от съответния кмет и се извежда в кметството.

     2. Допустими максимални количества дърва за огрев, както следва:

     2.1. за домакинство – до 8 пр.куб.м;

     2.2. за лични нужди на местни търговци (без право на продажба) – до 10 пр. куб. м;

     3. За лица на възраст над 75 години, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Несебър, до 8 пр.куб.м и със срок на фактуриране до 31 юли 2023 г., единична цена за продажба на дърва   за огрев за един пространствен кубик е 45 лв. без ДДС или 54 лв. с ДДС;

    4.За служителите на РСПБ Несебър, взели участие в гасенето на горски пожари - до 8 пр.куб.м, по одобрената продажна цена;

    5. Да се осигурят дърва за огрев по продажни цени за нуждите на Община Несебър, за както следва:

    5.1. Приют за безстопанствени кучета с. Равда – 8 пр.куб.м

    5.2. ОУ „Васил Левски“, с. Тънково – 100 пр.куб.м;

    5.3. ОП "Благоустрояване,комунално стопанство и озеленяване",гр.Обзор - 50 пр.куб.м;

V. Общински съвет – Несебър  изменя приетите  с   решение 519  от протокол № 6 от 12.05.2017г.  и  решение № 549 протокол № 22/15.12.2021г. цени на административни услуги,  цени  за ползване  и продажба на дървесина от горски територии и странични ползвания на  горите  общинска собственост  и   утвърждава   ценоразпис  в лева без ДДС както следва    :

 1. за административни услуги 

       1.1. Издаване на превозен билет – 3,00 лв./бр;

       1.2. Издаване на разрешителни, позволителни, дубликати и други писмени документи – 7,50 лв/бр.;

        1.3. Издаване на разрешително за изсичане на повече от 5 бр. дървета от земеделски земи – 30,00 лв./бр.;

        1.4. Издаване на разрешение за почистване на имоти по Закон за опазването на селскостопанското имущество (ЗОСИ) - 30,00 лв./бр.;

        1.5. Извадка от горски стопански план (ГСП) – таксационна характеристика и извлечение от картен лист – 10,00 лв./бр.;

        1.6. Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения – 30,00 лв/бр.

       2. за технически услуги за горскостопанска дейност -

        2.1. Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние от частни гори и имоти:

      2.1.1. Строителни материали – едра, средна и дребна –7,50 лв/пл.куб.м;

       2.1.2. Дърва – 4,50 лв/пр.куб.м;

       2.2. Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен от частни гори и имоти – 7,50 лв/пл.куб.м;

      3. Продажба на недървесни горски продукти от горските територии общинска собственост -

      3.1. Събиране на гъби – 0,40 лв./кг;

      3.2. Събиране на билки – 0,15 лв./кг;

      3.3. Събиране на мъждрянови кори – 0,30 лв./кг;

      3.4. Коледна елха – 75,00 лв./бр.;

4. Продажба  на дървесина от временен склад по категория дървесина на  местното население  / лица с постоянен или настоящ адрес/   на територията на общината -

4.1. Едра дървесина – 112,50 лв./пл.куб.м;

4.2. Средна дървесина – 97,50 лв./пл.куб.м;

4.3. Дребна дървесина – 90,00 лв./пл.куб.м;

4.4. Събиране на отпадъчна дървесина (суха, паднали клони и вършина) – 10 лв/куб.м.

VI . Общински съвет – Несебър приема изготвената План-сметка на ОП “Управление на общински гори, селско и горско стопанство“ за 2023 г. (Приложение №2)неразделна част от решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

Приложение №2

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Предложение вх. № 640/18.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 02703.18.67 по КК на с. Баня, местност ,,Сувала‘‘, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 796

1.Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложените в предложението мотиви  и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията си по чл.21 ал.1, т.11 от ЗМСМА, разрешава да бъде изработен ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 02703.18.67 с трайно предназначение на територията: земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ  2000 кв.м., находящ се в землището на с. Баня, м.“Сувала“ за неземеделски нужди, а именно отреждане на имота за неземеделски нужди  с урегулиране от ПИ 02703.18.67 на нов УПИ VІ с площ 2000 кв.м. в кв.1 по плана на с. Баня и промяна на трайното предназначение на територията на ПИ 02703.18.67 от „земеделска“ в урбанизирана.  В УПИ VІ, кв.1 по плана на с. Баня се установява устройствена зона „Жм“ и предназначение „за малък обект за дестилация“, съгласно чл.17,ал.2, т.4 от Наредба №7. Характерът на застрояването е с малка височина (Н <7.5м), а начинът на застрояване-свободно основно застрояване. Установяват се следните устройствени показатели: Пл.-10%, Кинт.-0,2, минимално озеленяване 40% и максимална етажност ≤ 2 етажа (≤7.5 м.) и провеждане на съответните процедури по реда на ЗООЗ.  

                  2. На основание  чл.124б ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

                  Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                  На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

                  Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.    

      

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред- Предложение вх.№ 652/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно постъпило искане в общинска администрация за издаване на разрешение за изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.492, УПИ II-общ. и поземлен имот с идентификатор №51500.506.493 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 797

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде изработен и процедиран подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.492 и УПИ II-общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.493 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, съобразно с представеното задание и мотивирано предложение, при което се предвижда обединяване на УПИ I-общ. и УПИ II-общ. в кв. 4801 в един новообразуван УПИ I-492, 493  на площ от 10 671кв.м. За новобразувания УПИ I-492, 493 се предвижда отреждане „За образователен комплекс“ в устройствена зона „Сц“ и следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,50, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 653/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ IV-187, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.342 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 798

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр., във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ IV-187, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.342 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с който проект реално обособена част с площ 98,00 кв.м. от ПИ 51500.506.348, отреден за „второстепенна улица“, целият с площ 921,00 кв.м., в участъка между о.т. 581 и о.т. 597 се придава към УПИ IV-187 /ПИ 51500.506.342/ с площ 556,00 кв.м. Изменя се номерацията на така променения УПИ IV-187 на УПИ IV-342,348 /ПИ 51500.506.342/ съобразно с идентификатора му по КККР. Площта на този имот след промяната става 654,00 кв.м. Имот с идентификатор 51500.506.348 (второстепенна улица), се променя на 823,00 кв.м. С проекта се промяна отреждането на УПИ IV-342,348 /ПИ 51500.506.342/ от „За търговия и офиси“ в „За жилищно, курортно строителство и обществено обслужване“, при запазване на устройствената зона „Ок“. Въвеждат се и следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, К интензивност  – 1,5, Н корниз – 12 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Предложение вх. № 654/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно изменение на Решение №731 по т.28 от Протокол № 29/20.09.2022 г. за разрешаване за изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти в местност „Кокалу“, вкл. Част от имоти с идентификатор №51500.74.147-собственост на Община Несебър, представляващ земеделска територия и е одобрено задание за това.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 799

На основание чл.156, ал.1, второто предложение от АПК, във вр. с правомощията си по чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 12, т. 1 от ЗУЧК и като взе предвид изложеното в предложението на Общинска администрация и наличните по административната преписка към него документи, Общински съвет – Несебър, ИЗМЕНЯ свое Решение №731 по т.28 от Протокол № 29/20.09.2022 г., по отношение на поземлени имоти с идентификатори №51500.74.55 и №51500.74.147, представляващи земеделска територия, като първият от имотите и част от втория с площ 325 кв.м. от първоначално допуснатите се изключват от обхвата на разрешения за изработване и процедиране проект и одобреното задание.

След изменението, с решението се разрешава да бъде изработен и процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 51500.74.49, 51500.74.50, 51500.74.57, 51500.74.61 и 51500.74.147 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.74.147, представляващ земеделска територия, който проект предвижда обединяване на имоти с идентификатори  51500.74.49 с площ 5909 кв.м., 51500.74.50 с площ 5343 кв.м.,  51500.74.57 с площ 3003 кв.м., 51500.74.61 с площ 1996 кв.м. и част от 51500.74.147 с площ 1550 кв.м. в новообразуван поземлен имот с площ 18952 кв.м., отреден „За търговия, складови дейности и обществено обслужване“, в устройствена зона „Оо“ при следните устройствени показатели за новообразувания имот: Плътност на застрояване – 30%; Кинт – 1,5; Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50 %. След влизане в сила на която разработка, площта на имот с идентификатор 51500.74.147 се променя на 548 кв.м.

            На основание чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър одобрява приложеното коригирано задание по чл. 125 от ЗУТ в частта му засягаща поземлен имот с идентификатор  №51500.74.147, представляващ земеделска територия.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124 б, ал. 2 чрез обявление, което да се постави на определеното място в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл. 124 б, ал. 4 настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 650/23.11.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ I-264,266, общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.409, УПИ XI-274, общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.411 и УПИ III-274, поземлен имот с идентификатор №51500.506.412 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.5002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 800

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр., във връзка с чл. 16, ал. 2, 3, 4 и ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид наличните по административната преписка доказателства, обосноваващи съдържащите се в докладната  мотиви, Общински съвет – Несебър Одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, за урегулиране на имоти, с обхват по действащия но неприложен ПУП - УПИ I-264,266,общ. /ПИ 51500.506.409/, УПИ ХI-274,общ. /ПИ 51500.506.411/ и УПИ III-274 /ПИ 51500.506.412/ в кв. 5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад, с който проект южната и източна регулационни граници на УПИ I-264,266,общ. в кв. 5002 и северната, южната и източната на УПИ III-274 в кв. 5002 по одобрения но неприложен ПУП се провеждат по имотни граници по кадастрална карта. Провеждат се пешеходни пътеки западно от ПИ 51500.506.412 с ширина 3,0 м., която минава през сграда с идентификатор №51500.506.412.1 (складове на бистрото по КР), южно от ПИ 51500.506.409 с ширина 5,0 м. и южно на ПИ 51500.506.412 с ширина 4,65 м. Урегулират се УПИ I-409 с площ 4137 кв.м., УПИ III-412 с площ 641 кв.м. и УПИ ХI-411 с площ 355 кв.м. За новобразуваните УПИ се предвижда устройствени показатели идентични с тези по неприложения план одобрен през 2008 г. от Министъра на РРБ, а именно I-409 в кв. 5002, се отрежда „За поща, хотел и БТК“ в устройствена зона „Ц“ и със следните действащи устройствени показатели: Плътност на застрояване – 51%, Кинт – 1,15, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ 40%. В имота съществуват сгради на поща, БТК и хотел „Пеликан“. УПИ III-412 в кв. 5002 се отрежда „За търговия и офиси“ в устройствена зона „Ц“ с устройствени показатели: Плътност на застрояване – 45 %, Кинт 1,5, Нкорниз – 10м. и минимално озеленена площ – 40%, свързано нискоетажно застрояване. УПИ ХI-411 се отрежда „За търговия и офис“ в устройствена зона „Ц“ с устройствени показатели: Плътност на застрояване – 45 %, Кинт 1,5, Нкорниз – 10м. и минимално озеленена площ – 40%, свързано нискоетажно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Предложение вх. № 667/01.12.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 801

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на следните лица:

Снежана Николова Томова – 2 500 лв.

Атанас Василев Стоянов – 1000 лв.

            Предвид тежкото здравословно състояние и незабавната необходимост от средства за лечението на лицата, както и приключването на финансовата 2022 г., допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60 от АПК.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 669/01.121.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предложение за изменение и допълване на решение № 755, отразено в протокол № 30/27.10.2022 г. от проведената сесия на съвета.

Общинският съвет с 16 гл. „за”, 3 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 802

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ и чл.39, ал.1 и сл. от НРПУРОИ, Общински съвет- Несебър ИЗМЕНЯ Решение №755, отразено в Протокол №30 от проведената на 27.10.2022 г. сесия на съвета, като го ДОПЪЛНИ по следния начин: „Общински съвет–Несебър, като взе предвид, че при урегулирането на УПИ II, в кв,23 по плана на гр. Свети Влас със Заповед , на север – североизток, граничи с ул.“Бор“ и в този участък с плана е предвидено изграждане на паркинг, както и това, че до момента, този паркинг не е реализиран,  приема, че не е налице необходимост от такъв за задоволяване на обществени потребности от местно значение или тези потребности са отпаднали и на основание чл.21, ал.1, т.8 и 12 от ЗМСМА, във вр. с чл.3, ал.2 от ЗОС , РЕШИ: “. 

В останалата част решението не се изменя.

Настоящето решение е неразделна част на Решение №755, отразено в Протокол №30 от проведената на 27.10.2022 г. сесия на Общински съвет Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

*Решението е оспорено със Заповед № РД-09-63 от 29.12.2022 г. на Областния управител на област Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 670/02.12.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансира с АДБФП BG16M1OP002-2.004-0002-C02 Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 803

  1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър дава съгласие да бъде осигурен допълнителен  финансов ресурс за срока на изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, в размер до 75 597,59 лв. (седемдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и седем лева и петдесет и девет стотинки), обезпечаващи собствения принос на Община Несебър, за сключване на допълнително споразумение с УО на ОПОС 2014-2020г. към АДБФП  BG16M1OP002-2.004-0002-C02, за дофинасиране на основните дейности по проекта, засегнати от инфлационните процеси с до 15 % от стойността на вече осигурената безвъзмездна финансова помощ.
  2. Поради краткия наличен срок за сключване на анекс за допълнително финансиране от страна на УО на ОП „Околна среда 2014-2020“, на основание чл. 60 от АПК, се допуска предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР:    Р. КУЛЕВ

                                                                                                                      

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия