За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


    РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 30/27.10.2022 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

 

 1. Докладна записка вх. № 551/12.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър, на един брой лек автомобил, собственост на община Несебър.
 2. Докладна записка вх. № 576/14.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на      община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър.
 3. Докладна записка вх. № 532/03.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подаване на проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.
 4. Докладна записка вх. № 540/07.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“.
 5. Докладна записка вх. № 549/12.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2022/2023 година
 6. Докладна записка вх. № 593/20.10.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.
 7. Докладна записка вх. № 565/13.10.2022 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на Общински съвет – Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.
 8. Докладна записка вх. № 547/11.10.2022 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно допълнително възнаграждение за трето тримесечие на 2022 г. на Кмета на Общината и Кметовете на населени места.
 9. Докладна записка вх. № 548/12.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на Бюджета на Община Несебър за 2022 г.
 10. Докладна записка вх. № 560/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2022/2023 година.
 11. Докладна записка вх. № 561/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър
 12. Докладна записка вх. № 562/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.173 по кадастралната карта на с. Тънково.
 13. Докладна записка вх. № 563/10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.
 14. Докладна записка вх. № 568/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект, находящ се в южно крило на сграда с идентификатор 18469.501.223.3 по КК на с. Гюльовца.
 15. Докладна записка вх. № 569/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр. Несебър.
 16. Докладна записка вх. № 570/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински обекти находящи се в УПИ I кв.105 по ЗРП на гр. Несебър – стара част.
 17. Докладна записка вх. № 571/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на допълнителна площ от полуподземния етаж от сграда на училище СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър – стар град, за управление на директора на училището.
 18. Докладна записка вх. № 572/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, земеделска земя с ид. №51500.22.116 по КК на гр. Несебър, в местност „Бостанлъка“.
 19. Докладна записка вх. № 573/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V в кв. 57 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.503.139 по КККР на гр. Свети Влас, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.
 20. Докладна записка вх. № 574/14.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ II-7047 в кв.23 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.502.157 по КК на гр. Свети Влас.
 21. Докладна записка вх. № 575/14.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обслужваща сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.322.1 по КК на гр. Несебър находяща се в ПИ51500.503.322 по КК на гр. Несебър, УПИ I-общ. кв. 10 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.
 22. Предложение вх. № 550/12.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ за приемане на решения за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението по чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ за имот 02703.18.67 местност „Сувала“, землище с. Баня.
 23. Докладна записка вх. № 552/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции с №27/2022 г. за гр. Несебър-нова част по чл.17, ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет-Несебър.
 24. Докладна записка вх. № 553/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХIII – общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.188 в кв. 20 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.
 25. Докладна записка вх. № 554/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КНС ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.
 26. Докладна записка вх. № 555/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Кабели 20 кV“ за ПИ39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.
 27. Докладна записка вх. № 556/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Кабели 20 кV“ за ПИ39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.
 28. Докладна записка вх. № 557/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КНС ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.
 29. Докладна записка вх. № 558/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КНС ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.
 30. Докладна записка вх. № 559/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КНС ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.
 31. Докладна записка вх. № 564/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план- план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.564 и част от локална улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.561 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с цел урегулиране на новопопълнен в КККР поземлен имот с идентификатор №51500.506.580 по кадастралната карта на гр. Несебър.
 32. Докладна вх. № 567/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.472 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.510 по кадастралната карта на гр. Несебър.
 33. Предложение с вх. № 589/19.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис, подобект: Кабели 20 кV“ в поземлен имот с идентификатор №39164.15.74, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори №39164.15.506 и №39164.15.85 по кадастралната карта на с. Кошарица, местност „Йовче Дере“, на основание чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ.
 34.  Докладна записка вх.№598/24.10.2022 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране на Проект ИСУН № BG14MFOP001-4.097-0003 „Традициите на село Тънково – мост между поколенията в рибарския район на община Несебър“.
 35. Докладна записка вх.№ 600/26.10.2022 г от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно съгласие за изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ „за крайморски парк с обществено обслужване, помпена станция, трафопост и озеленяване, УПИ ІІІ „за озеленяване“  в кв.78 по плана на гр.Несебър /поземлени имоти с идентификатори 51500.502.564, 51500.502.563, 51500.502.306, 51500.502.304, 51500.502.305, 51500.502.556,  51500.502.557 и 51500.502.558 по КК на гр.Несебър.

 

 

По т. ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 551/12.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър, на един брой лек автомобил, собственост на община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 736

            На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, общински съвет реши:

 1. Предоставя на ОД МВР – Бургас, за нуждите на РУ – Несебър, лек автомобил марка „Форд Турнео Къстъм“, с регистрационен № А 88 67 РА, с рама WF01ХХТТG1DE42860, за безвъзмездно право на ползване.
 2. Кмета на община Несебър да издаде заповед с разпореждане за предоставяне на един брой лек автомобил, по реда на чл.16 ал.3 във връзка с чл.30 ал.2 т.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинско имущество на Общински съвет – Несебър. 

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 576/14.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на   община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 737

І. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър, както следва:

§ 1. Чл.3 ал.2 се изменя и придобива следната  редакция:                      

            Ал.2  Режимът и часовият диапазон  на зоните, определени за  кратковременно  паркиране е както следва :

          а/   в периода  от  01 юни до 30 септември (включително)  часовият режим на платено паркиране е валиден за всички дни от седмицата в периода от 9.00 часа до 20.00 часа, с непрекъсната продължителност на паркирането до 3 часа.

          б/  в останалия период от годината /от 01.10. до 31.05./ режимът на платено паркиране е валиден за  всички дни от седмицата, без почивните дни /събота, неделя и официалните празници/ в периода от 08.00 часа до 17.00 часа, с непрекъсната продължителност на паркирането до 3 часа. 

§ 2. Чл. 5, ал. 3 се отменя.

        § 3 В допълнителните разпоредби се създава нов § 7  със следния текст: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър е приета с Решение № 737 от Протокол № 30/27.10.2022 г.  на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от деня на публикуването на решението на интернет страницата на Общинския съвет – Несебър.

            ІІ. Спира прилагането на режима на платено кратковременно паркиране по ул. „Морска” за периода до 01.06.2023 г.

 

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 532/03.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подаване на проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 738

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие община Несебър да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

            С цел спазване на срока за кандидатстване, на основание чл.60 ал.1 от Административно процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решенето.

        

По т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 540/07.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 739

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър реши:

 1. Дава съгласие Община Несебър да кандидатства с проектно предложение Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд “Социална закрила“;
 2. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да осигури 10 % съфинансиране от общия бюджет на проекта;
 3. Възлага на кмета на общината, при одобряване на проекта, общината да заплати заемообразно цялата сума при доставката на автомобила, до възстановяване на средствата от програмата, както и да поеме всички необходими, но недопустими според Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ разходи, свързани с проекта.

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 549/12.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2022/2023 година

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 740

I.На основание чл. 60, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърждава броя на групите и учениците в ЦПЛР - Общински детски комплекс – Несебър за учебната 2022/2023 година, както следва:

                 29 групи, в т.ч.

                 постоянни – 29 групи х 13-19 деца

               - общо 416 деца

II.На основание чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,  утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2022/2023 година следните  паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 68, ал. 3 - 6 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 

            1. ОУ „Георги Стойков Раковски” -  с. Оризаре:

                                                           І клас       -12 ученика

                                                         ІV клас     –  9 ученика 

 

2. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” -  с. Гюльовца:

                                                         VI клас     -   6 ученика

 

3. ОУ „Васил Левски” - с. Тънково : 

                                 І клас      -    7 ученика

                                 ІІІ клас    -    5 ученика

                                 ІV клас     -   15 ученика                                                  

                      V клас     -    16 ученика

                   VІI клас     –  11 ученика   

 

       4. ОУ „Св. Иван Рилски” - с. Кошарица:

                                   V клас     –   8 ученика 

                                VІІ клас    –  8 ученика

 

 

По т. ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 593/20.10.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 741

I.На основание чл.21  ал.1. т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет - Несебър,  дава съгласие да бъде отпусната  допълнителна финансова субсидия в общ размер от 8 000 лв. /осем хиляди лева/, която да бъде разпределена за целево финансово подпомагане на следните  спортни клубове, а именно:

На „Футболен клуб Свети Влас“ – гр. Свети Влас с ЕИК 176026059, представлявано от Станимир Стоянов сумата в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/.

На Футболен клуб „Устрем“ – с. Тънково с ЕИК 176206331, представлявано от Милчо Янчев сумата в размер на  2 000 лв.  /две хиляди лева/.

На Футболен клуб „Черноморец“ - гр. Несебър с ЕИК 102887057, представлявано от Кирил Добрев сумата в размер на 2 000 лв.

 /две хиляди лева/.

На „Спортен клуб по бойни спортове Несебър“ – гр. Несебър с ЕИК 176959539, представлявано от Антони Тодоров, сумата в размер на 2 000 лв./две хиляди лева/.

II. Сумата  в размер  на 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/  да се осигури  от остатъка от  резерва, утвърден с решение № 657, в частта му на точка IV, обективирано в Протокол № 26/28.04.2022 г. а останалата сума в размер на 3 500 лв./три хиляди и петстотин лева/ от бюджета на общината за  2022 г. от дейност 714 - Спортни бази - § 4500.

На основание чл. 60 от АПК, предвид  спешната  необходимост от средствата, с които да бъде подпомогнато участието на спортните клубове, допуска предварително изпълнение на решението.  

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 565/13.10.2022 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на Общински съвет – Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 742

На основание чл.21 ал.1 т..23 и чл.54 ал.1 от ЗМКСМА и чл.7 ал.1 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на следните лица:

 • Гинка Щерева Щерева,   от с. Оризаре, в размер на 800 лв.
 • Соня Тодорова Латунова,  от гр. Несебър, в размер на 5 000 лв.
 • Марина Иванова Нейчева  от гр. Несебър, в размер на 2 000 лв.
 • Даниел Атанасов Минчев от гр. Несебър, в размер на 800 лв.
 • Николай Христов Узунов от с. Равда в размер на 5 000 лв.

На основание чл.60 от АПК, предвид затрудненото здравословно и финансово положение на лицата, допуска предварително изпълнение на решението.                                                                                                                                            

По т. ОСМА от дневния ред -  Докладна записка вх. № 547/11.10.2022 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно допълнително възнаграждение за трето тримесечие на 2022 г. на Кмета на Общината и Кметовете на населени места.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 743

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 т.6 от Вътрешните правила за заплатите на община Несебър, Общински съвет – Несебър одобрява на кмета на община Несебър и на кметовете на населени места в общината за постигнати резултати за третото тримесечие на 2022 г., суми в размер на:

Кмет на община Несебър                -  520, 00 лв.

Кмет на кметство гр. Обзор           –  520,00 лв.

Кмет на кметство гр. Свети Влас  –  520,00 лв.

Кмет на кметство с. Равда               -  520,00 лв.

Кмет на кметство с. Оризаре           - 520,00 лв.

Кмет на кметство с. Гюльовца        - 520,00 лв.

Кмет на кметство с. Кошарица       - 520,00 лв.

Кмет на кметство с. Тънково           - 520,00 лв.     

 

По т. ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 548/12.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на Бюджета на Община Несебър за 2022 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 744

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Общински съвет – Несебър одобрява следните промени по бюджета на Община Несебър за 2022 г., както следва:

 1. Завишава плана на приходите по бюджета на Община Несебър, както следва:

 по §1304 – с 4 453 500 лв.

2. Завишава плана на разходите с 4 453 500 лв., както следва:

            2.1.  Общински съвет – Несебър одобрява  промяна на капиталовата програма на Община Несебър, която се завишава с 2 580 000 лв., както следва:

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

619/§5206

Подпорна стена на ул."Дунав" гр.Обзор

60 000

110 000

50 000

2

606/§5206

Изграждане на ул.Искър с.Равда

350 000

400 000

  50 000

3

311/§5206

Разширение на ДГ„Слънце” и реконструкция на покрив на съществуваща сграда в УПИ VIII-общ., кв.5601 с идентификатор 51500.506.316 по плана на к.к.Слънчев Бряг – Запад

183 000

358 000

175 000

4

606/§5206

Изграждане на ул.“Дунав“ с.Равда

0

350 000

350 000

5

326/§5219

Изграждане на газово стопанство на пропан-бутан към котелна инсталация в ПГТ „Иван Вазов“ к.к.Сл.бряг-запад

0

60 000

60 000

6

122/§5202

Изграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване в ПИ 02703.501.638 по КК на с.Баня

0

260 000

260 000

7

122/§5202

Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в УПИ IV-331 в кв.31/ПИ 53822.501.331/ по плана на с.Оризаре

0

410 000

410 000

8

122/§5202

Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в УПИ XVII-общ. в кв.21/ПИ 73571.501.532/ по плана на с.Тънково

0

450 000

450 000

9

619/§5206

Благоустрояване, реконструкция и модернизация на площадки и пространство в кв.12 в ж.к.Черно море - гр.Несебър

                   0

200 000

200 000

10

619/§5206

Реновиране на детски площадки в крайморски парк в с.Равда

0

90 000

90 000

11

122/§5309

Проект за саниране на общежитие към СУ„Л.Каравелов“ в ПИ51500.502.429.6, УПИ І, кв.57 гр.Несебър

0

36 000

36 000

12

122/§5309

Актуализация на ел.проект общежитие към СУ „Л. Каравелов“ в ПИ51500.502.429.6, УПИ І, кв.57/ разделяне на партиди на отделните потребители/ - гр.Несебър

0

18 000

18 000

13

322/§5309

Проект за преустройство на приземен етаж на СУ „Л.Каравелов“ –в кабинет по компютърно моделиране и зала за занимания по интереси – гр.Несебър - стар град

0

20 000

20 000

14

606/§5309

Проектиране на І етап на улици в с.о.

 „Инцараки“ – гр.Св.Влас

0

36 000

36 000

15

326/§5309

Проект за газово стопанство към ПГ по туризъм  „Иван Вазов“ в к.к. Сл. бряг

0

12 000

12 000

16

469/§5309

Проект за ФЕЦ ( фотоволтаични панели) към Здравна къща гр. Несебър

0

2 000

2 000

17

849/§5309

Проектиране на подпорна стена в двора на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Обзор, ПИ 53045.502.222 към ул. "3-ти март"

0

15 000

15 000

18

745/§5309

ПУП –ПРЗ  за разширение на гробищен парк с. Кошарица

0

15 000

15 000

19

619/§5203

Проект за благоустрояване на пространство с.Гюльовца в ПИ 18469.501.146.1

0

17 000

17 000

20

322/§5203

Климатици за ОУ „Г.С.Раковски“ в с.Оризаре

0

10 000

10 000

21

714/§5203

Кабина за охрана към спортни обекти в УПИ IV-4 в гр.Несебър-стар град

0

13 000

13 000

22

311/§5203

Мултифункционално устройство ДГ „Делфинче“ - гр.Свети Влас

0

1 500

1 500

23

322/§5206

Лаптопи 4бр. ДГ „Яна Лъскова“ - гр.Несебър

0

6 500

6 500

24

322/§5206

Лаптопи 2бр. ДГ „Пролет „ с.Тънково

0

3 000

3 000

25

732/§5100

Консервация, експониране и адаптация по автентични данни на "Вятърна мелница на провлака" в "Старинен град Несебър"

250 000

260 000

10 000

26

714/§5205

Стопански инвентар Общинска администрация

0

40 000

40 000

27

122/§5206

Строителни надзори

0

25 000

25 000

28

619/§5309

Проект за спортни площадки в УПИ ІІ, кв. 78 – гр.Несебър

0

55 000

55 000

29

619/§5206

Благоустрояване и детска площадка в ПИ 39164.501.276 в с.Кошарица

0

143 000

143 000

30

619/§5203

Зимно покривало за фонтан гр.Свети Влас

0

7 000

7 000

2.2. Завишава бюджета на следните второстепенни разпоредители с 210 000 лв:

СУ „Любен Каравелов“ гр. Несебър- Стар град

§ 1030 – 60 000 лв   

ПГ по туризъм Слънчев бряг

            § 1015 – 20 000 лв

            §1016 – 50 000 лв.

ДГ „Слънчице“ Слънчев бряг

            § 1030 – 80 000 лв

2.3. Завишава бюджета на Общинска администрация с 1 663 500 лв.  както следва:

Дейност 606 Изграждане и ремонт на улична мрежа - §1030 – 900 000 лв.

Дейност 629 Други  дейности по ООС – §1020 - 200 000 лв.

Дейност 714 Спортни бази - §1015 – 40 000 лв., §1030 – 300 000 лв.,§4500 – 3500 лв.

Дейност 122 Общинска администрация - §1015- 100 000 лв.,

Дейност 732 Културни дейности - §1020- 70 000 лв., §1015 – 50 000 лв.

   / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 560/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2022/2023 година.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 745

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.3 и чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда,  да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви за стопанската 2022/2023 година, при  цена, както следва:

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

1

Баня

35.00

2

Гюльовца

35.00

3

Емона

35.00

4

Козница

35.00

5

Кошарица

35.00

6

Несебър

35.00

7

Обзор

35.00

8

Оризаре

35.00

9

Паницово

35.00

10

Приселци

35.00

11

Равда

35.00

12

Раковсково

35.00

13

Свети Влас

35.00

14

Тънково

35.00

             

 2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за наем за едногодишно ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023г. по т.1 от настоящото решение.         

   3. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1: „Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“ се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.27.1 по КК и КР на с.Козница, находящ се в м.”Церовите до М.В-ца”, с начин на трайно ползване – Нива, ІV категория, целия на площ 8543кв.м.

       4. При заявяване за предоставяне на имоти по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, които не са включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022г., раздел ІІІ точка Д подточка Д1 да бъде допълнена с тях.

        5. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на ползватели на масиви земеделски имоти и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.“

         / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 561/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 746

        1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Господин Стоянов Динев, с постоянен адрес гр.Несебър, к-с „Стария възел“ бл.6, ап.14, ет.2, вх.1, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.4.11 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Върбалака”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, ІV категория, целия на площ 1818кв.м., АОС №5188/09.05.2012г.

        2. Правото на ползване по т.1 се учредява за срок от 10 години, срещу цена на правото на ползване за целия период в размер на 874,50лв. без ДДС .

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 562/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.173 по кадастралната карта на с. Тънково.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 747

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2022г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1:„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.173 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Каманежа”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІХ категория, целия на площ 5181кв.м., АОС №4861/31.08.2011г.

ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.173 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Каманежа”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІХ категория, целия на площ 5181кв.м., АОС №4861/31.08.2011г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 207,71лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10,00лв.

3.Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 20,77лв.

4.Специфично условие: Имотът да се използва за отглеждане на животни.

          ІІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 563/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 748

                     1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Богдан Манолов Бъчваров, с постоянен адрес гр.Несебър, ул.„Дюни“ №2А, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.20 по КК и КР на гр.Несебър, находящ се в м.”Бостанлъка”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, целия на площ 500 кв.м., АОС №1305/01.07.2002г.

                2. Правото на ползване по т.1 се учредява за срок от 10 години, срещу цена на      правото на ползване за целия период в размер на 565,40лв. без ДДС .”

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 568/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект, находящ се в южно крило на сграда с идентификатор 18469.501.223.3 по КК на с. Гюльовца.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 749

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2022 г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:  Помещение №5а /по арх.проект/ с полезна площ от 21.24 кв.м. в едно с 6.1 кв.м. идеални части от общите части на сградата, находящо се в южно крило на сграда с идентификатор 18469.501.223.3 по КК на с.Гюльовца, АпОС №2370/17.04.2006г.“

         ІІ. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ Помещение №5а /по арх.проект/ с полезна площ от 21.24 кв.м. в едно с 6.1 кв.м. идеални части от общите части на сградата, находящо се в южно крило на сграда с идентификатор 18469.501.223.3 по КК на с.Гюльовца, АпОС №2370/17.04.2006г. за предоставяне на битови, счетоводни, правни и др. услуги, при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена - в размер на 143.84 лв. /сто четиридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.ІІ-1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет / години.

3. Специфични условия:

           - Отдаваното помещение да се използва единствено за предоставяне на битови, счетоводни, правни и др. услуги;

          - Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

4. Критериите за оценяване са:

К1 - Експлоатация на обекта

     - за салон за красота - фризьор, маникюр, козметик и др.услуги - 20т.;

     - за масажен салон - 15т.;

     - за счетоводни, правни и други услуги - 10т.;

К2 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

              Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

             К3 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия организирани и/или провеждани от общината и др.

                                                          (БИуч/БИмах)х20 ,

              Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

             К4 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

              Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

               Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4

               При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К2.

  5. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 569/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за управление на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 750

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

„І. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022г. като  раздел ІІІ, буква Б „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следния общински имот:

        - Обособена част на площ от 262 кв.м. /съгл.прил.схема/ от ет. -1 в сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ І - общ., кв.57 по плана на гр.Несебър, АпОС №638/05.10.1999г.;

       - Обособена част на площ от 119 кв.м. /съгл.прил.схема/ от ет. -1 в сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ І - общ., кв.57 по плана на гр.Несебър, АпОС №638/05.10.1999г.;

       - Обособена част на площ от 233 кв.м. /съгл. прил.схема/ от ет. -1 в сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ І - общ., кв.57 по плана на гр.Несебър, АпОС №638/05.10.1999г., ведно със стълбище и тоалетна на площ от 34 кв.м.;

        ІІ. Да се предостави безвъзмездно за управление, както следва:

 1. На основание чл.12, ал.1 от ЗОС на Директора на Управление „СГУ“ при Община Несебър, обособена част от помещения на площ от 262 кв.м. от ет.-1 в сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ І - общ., кв.57 по плана на гр.Несебър, АпОС №638/05.10.1999г., съгласно графичната част - Приложение №1, неразделна част към настоящото решение - за нуждите на „Домашен социален патронаж“;

                2. На основание чл.12, ал.1 от ЗОС на Директора на Дейност „Детска млечна кухня“ при Община Несебър, обособена част от помещения на площ от 119 кв.м. от ет.-1 в сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ І - общ., кв.57 по плана на гр.Несебър, АпОС№638/05.10.1999г., съгласно приложена схема, която е неразделна част към настоящото решение - за нуждите на млечната кухня;

              3. На основание чл.289, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.12, ал.1 от ЗОС на директора на СУ „Любен Каравелов“ - гр. Несебър, обособена част на площ от 233 кв.м. - за столова за изхранване на учениците посещаващи целодневно обучение, ведно със  стълбище и тоалетна на площ от 34 кв.м., от сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ І - общ., кв.57 по плана на гр.Несебър, АпОС №638/05.10.1999г., съгласно приложена схема, която е неразделна част към настоящото решение;

         ІІІ. Общински съвет - Несебър дава съгласие директора на СУ „Любен Каравелов“ - гр.Несебър,  да реализира собствени приходи, които да изразходва единствено за нуждите на повереното му училище чрез предоставяне на имота по т.ІІ.3 на трети лица за временно възмездно ползване, по реда на Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър и/или почасово по определен от директора график срещу заплащане на таксите определени в чл.129,  ал.2 или ал.3 от Наредба №11 за ОАМТЦУТОН на ОС - Несебър в зависимост от целите, за които се предоставят.

         ІV. Консумативните разходи, такси, застраховки и други разходи, определени със закон, относно предоставените помещения са за сметка на Управление „СГУ“  - гр. Несебър и СУ „Любен Каравелов“ - гр. Несебър, като второстепенни разпоредители с бюджетни средства.

Разходите за предоставеното помещение на дейност детска млечна кухня са за сметка на Община Несебър като звено към администрацията.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

Схема

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 570/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински обекти находящи се в УПИ I кв.105 по ЗРП на гр. Несебър – стара част.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 751

І. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и предвид мотивите на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, Общински съвет - Несебър реши:

1. Дава съгласие, по реда, предвиден в ЗУТ, да бъде проведена процедура по премахването на:

           - Сграда „Рибен павилион №8“, с ид. 51500.501.352.4 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 26 кв.м., АчОС №6609/17.02.2020г.

- Сграда „Рибен павилион №9“, с ид. 51500.501.352.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м, площ на чардака / открита площ/ 26 кв.м., АчОС №6608/17.02.2020г.

            - Сграда „Рибен павилион №12“ със ЗП от 53 кв.м, с ид. 51500.501.452.6 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 53 кв.м, площ на чардака/ открита площ/  37 кв.м., АчОС №6615/17.02.2020г.

- Сграда „Рибен павилион №14“, с ид. 51500.501.452.4 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака /открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6610/17.02.2020г. –

- Сграда „Рибен павилион №15“, с ид. 51500.501.452.3 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6612/17.02.2020 г. –

 Сграда „Рибен павилион №16“, с ид. 51500.501.452.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 52 кв.м , площ на чардака / открита площ/ 47 кв.м., АчОС №6614/17.02.2020г.

- Сграда –„Рибен павилион №18“, с ид. 51500.501.452.1 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 52 кв.м,  площ на чардака / открита площ/ 37 кв.м., АчОС №6616/17.02.2020г.

  2. Дава съгласие, да бъде проведена процедура по промяна на функционалното предназначение на Сграда „Павилион №17“, с идентификатор 51500.501.353.1 по КККР на гр. Несебър, изградена в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, със ЗП от 49 кв.м. - АчОС №6600/17.02.2020 г.;

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 571/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на допълнителна площ от полуподземния етаж от сграда на училище СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър – стар град, за управление на директора на училището.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 752

        І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2022г., като раздел ІІІ, буква Б „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление” се допълва със следния имот:

       „422.47/930.47кв.м  от сграда с идентификатори 51500.501.377.1 и 51500.501.377.2 по КК на гр.Несебър, с обща РЗП 930.47 кв.м. построена в УПИ І, кв.57А по плана на гр.Несебър - стара част, АпОС№6714/30.12.2021г.“

       ІІ.1. На основание чл.289, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.12, ал.1 от ЗОС, Общински съвет - Несебър дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на директора на СУ „Любен Каравелов“ - гр.Несебър  422.47/930.47кв.м  от сграда с идентификатори 51500.501.377.1 и 51500.501.377.2 по КК на гр.Несебър, с обща РЗП 930.47 кв.м. построена в УПИ І, кв.57А по плана на гр.Несебър - стара част, АпОС№6714/30.12.2021г., след извършване на преустройство и ремонт на предоставената площ.

     ІІ.2. Общински съвет - Несебър дава съгласие директора на СУ „Любен Каравелов“ - гр. Несебър да реализира собствени приходи, които да изразходва единствено за нуждите на повереното му училище чрез предоставяне в извънучебно време на части от сградния фонд на трети лица за временно възмездно ползване, по реда на Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър и/или почасово по определен от директора график срещу заплащане на таксите определени в чл.129,  ал.2 или ал.3 от Наредба №11 за ОАМТЦУТОН на ОС - Несебър в зависимост от целите, за които се предоставят.

        / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 572/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, земеделска земя с ид. №51500.22.116 по КК на гр. Несебър, в местност „Бостанлъка“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 753

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър реши:

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г, като раздел III, Буква В, точка В.4 „Продажба на общински имоти чрез провеждане на търг или конкурс“ се допълва със следния недвижим  имот, а именно: поземлен имот с ид. 51500.22.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, в местността „Бостанлъка“ на площ от 904 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, при съседи: ПИ 51500.22.75, 51500.22.107, 51500.22.64, 51500.202.4 с АчОС №2935/23.01.2009г.

            2. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,  да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с ид. 51500.22.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, в местността „Бостанлъка“ на площ от 904 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, при съседи: ПИ 51500.22.75, 51500.22.107, 51500.22.64, 51500.202.4 с АчОС №2935/23.01.2009г. с начална тръжна цена в размер на 25 513 лв. /двадесет и пет хиляди петстотин и тринадесет лева/ без ДДС, при следните условия:

            - Стъпка за наддаване – 500 лв.

             - Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

          3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

           

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 573/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V в кв. 57 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.503.139 по КККР на гр. Свети Влас, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 754

Н основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г, като раздел III, буква В, т. В2 – „Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 129/259 кв.м. ид.ч. от УПИ V в кв.57 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.503.139 по КККР на гр. Свети Влас, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:средно застрояване, при граници: ПИ 11538.503.136, 11538.503.138, 11538.503.140,  11538.503.255, с АчОС №6338/22.01.2016г.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат собствените на Община Несебър 129/259 кв.м. ид.ч. от УПИ V в кв.57 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.503.139 по КККР на гр. Свети Влас на „1А1“ ЕООД, ЕИК 206215508, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. „Слънчев бряг“ №12, с управител Апостол Георгиев Апостолов, в качеството му на съсобственик на имота, за сумата от 23 470 лв. /двадесет и три хиляди четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение. /      

  

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 574/14.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ II-7047 в кв.23 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.502.157 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 2 гл. «против» от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 755

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г., като Раздел III, буква В, т. В2 – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 239 кв.м реално обособени части от улично пространство /ул.Бор/ по действащата регулация на гр.Свети Влас – юг, представляващи 232 кв.м.  от имот с ид. 11538.502.284 по КК на гр.Свети Влас, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица и 7 кв.м, включени в площта на ПИ 11538.502.157 по КК на гр.Свети Влас, се придават към УПИ II-7047 в квартал 23  по плана на гр. Свети Влас, който към настоящия момент е с площ 1066 кв.м., а след влизане в сила на изменението ще се урегулира на площ от 1305 кв.м.

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ  и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с „Дин строй“ ЕООД, ЕИК 102915834, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Прохлада“ №5, с управител Костадин Георгиев Нищелков, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 239 кв.м. реално обособени части от улично пространство /ул.Бор/ по действащата регулация на гр.Свети Влас – юг, представляващи 232 кв.м. от имот с ид. 11538.502.284 по КК на гр.Свети Влас, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица и 7 кв.м, включени в площта на ПИ 11538.502.157 по КК на гр.Свети Влас, които съгласно предложеното изменение се придават към УПИ II-7047 в квартал 23  по плана на гр. Свети Влас- юг, който към настоящия момент е с площ 1066 кв.м., а след влизане в сила на изменението ще се урегулира на площ от 1305 кв.м.

            3. Определя пазарна цена на имота посочен в т. 2 от настоящото решение, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 48 150 лв. /четиридесет и осем хиляди сто и петдесет лева/ без ДДС.

            4. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ II-7047 в кв. 23 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.502.157 по КК на гр. Свети Влас, след влизане в сила на Решение за обявяване от публична в частна общинска собственост на 239 кв.м. реално обособени части от улично пространство на ул.Бор и след съставяне на АчОС за този имот .

5.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената в т.3, окончателния договор да се сключи по по-високите измежду двете.

6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

*Решението е оспорено със Заповед № РД-09-49 от 16.11.2022 г. на Областния управител на област Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 575/14.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обслужваща сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.322.1 по КК на гр. Несебър находяща се в ПИ51500.503.322 по КК на гр. Несебър, УПИ I-общ. кв. 10 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 756

 „І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2022г., като:

1.  В Раздел ІІІ, буква Б „ Имоти в урбанизирана територия , върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване или управление“ се заличава: „Спортен комплекс състоящ се от баскетболно и волейболно игрище на площ от 584.80кв.м, игрище за тенис на корт на площ от 616.47кв.м, площадка за тенис на маса - 105кв.м, игрище за футбол на малки вратички  на площ от 1060кв.м и едноетажна обслужваща сграда със ЗП- 419кв.м и РЗП 432.37кв.м. изграден в ПИ51500.503.322 по КК на гр.Несебър, УПИ І-общ. Кв.10 по плана на ж.к.Черно море, гр.Несебър“, АчОС №6731/18.05.2022г.“;

2. Раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с: Обслужваща сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.322.1 по КК на гр.Несебър находяща се в ПИ51500.503.322 по КК на гр.Несебър, УПИ І-общ. Кв.10 по плана на ж.к.Черно море, гр.Несебър, със ЗП-419кв.м и РЗП 432.37кв.м, АчОС №6731/18.05.2022г.

 

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОС - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на Обслужваща сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.322.1 по КК на гр.Несебър находяща се в ПИ51500.503.322 по КК на гр.Несебър, УПИ І-общ. Кв.10 по плана на ж.к.Черно море, гр.Несебър, със ЗП-419кв.м и РЗП 432.37кв.м, АчОС №6731/18.05.2022г., при следните условия:          

1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно Приложение №1, т.ІІ-1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и във връзка с чл.14,ал.8 от ЗОС  в размер на 9550.00лв. / девет хиляди петстотин и петдесет лева/ с ДДС.

                 2. Специфични условия:

                 2.1Наемателя  има право да извърши преустройство за своя сметка, след съгласуване с Общината, при спазване на законовите процедури, като преимуществено обектите в нея да бъдат със спортно предназначение и няма право да променя предназначението на обекта;

2.2 Годишната наемна цена се заплаща на две равни вноски, както следва:

За първата наемна година:

Първа вноска към момента на сключване на договора за наем, втора вноска преди изтичане на първото шестмесечие на съответната наемна година;

За всяка следваща наемна година:

Първа вноска – до датата на сключване на договора, втора вноска преди изтичане на първото шестмесечие на съответната наемна година;

                  3. До участие в конкурса се допускат: еднолични търговци  и юридически лица.

                 4. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 – Бизнес план, включващ:

 1. План за експлоатация на обекта
 2. Инвестиционна програма за обзавеждане, оборудване и модернизиране на сградата, стойността изразена в лева;

(ИПуч/ИПмах)х20 ,

Където ИПуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, ИПмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 -  Представяне на идеен проект за експлоатация, оборудване и технологично обзавеждане на сградата и помещенията в нея – 10т.

К4 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. (конкретно посочени, стойността им изразена в лева), които следва да се извършат към момента на сключване на договора за наем

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К5- разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

 

          Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4+К5

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1 – конкурсна цена

5. Депозит за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Предложение вх. № 550/12.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ за приемане на решения за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението по чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ за имот 02703.18.67 местност „Сувала“, землище с. Баня.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 757

 1. На основание разпоредбите на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.3  от ЗСПЗЗ, Общински съвет –Несебър изразява предварително съгласие за промяна предназначението на имот № 02703.18.67, местност „Сувала“, землище с. Баня, на площ от 2000 кв.м., с трайно предназначение на територията - „земеделска“ и начин на трайно ползване-„пасище“.
 2. Срокът на предварителното съгласие е 24 месеца.

                Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение. /

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 552/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции с №27/2022 г. за гр. Несебър-нова част по чл.17, ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет-Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 758

            На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА  във връзка с чл. 17, ал.4 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти рекламно-информационни и монументално-декоративни декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър съгласува допълнителна схема за гр. Несебър-нова част, както следва: Скица с позици №27/2022 г. - за „слънцезащитно съоръжение“ за пазар в УПИ ІІІ-общ., кв.96 ( ПИ 51500.502.414) , ПИ 51500.502.404 и ПИ 51500.502.412.    

            Скицата с позиции е неразделна част от  решението.

скица с позиции №27 / 2022 г. за гр. Несебър-нова част

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 553/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХIII – общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.188 в кв. 20 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 759

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър  дава съгласие, да бъде допуснато изменение на  ПУП-ПРЗ  за УПИ ХІІІ-общ, кв. 20, ПИ с идентификатор 51500.503.188 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, касаещо промяна на устройствената зона на имота от „Жм” (жилищно застрояване с ниска височина) на „Жс” (жилищно застрояване със средна височина), като отреждането „за жилищно строителство“ се запазва. Запазва се и начина на застрояване – свързано. Предвижда се промяна характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н≤10.00м./  на застрояване със средна височина /Н≤12.00м/, Етажност – до 4 етажа и промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%; Кинт=2.0 и минимално озеленена площ  - 30%.

Видно от приложената към заданието скица № 15-1220900-09.11.2021г., издадена от СГКК, гр. Бургас, реализираната сграда в УПИ ХІІ-общ., кв.20, ПИ с идентификатор по КК 51500.503.189 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър навлиза в ПИ 51500.503.188 с около 37 см., което налага с настоящето изменение да бъде коригирана регулационната  граница между двата имота. Същата бива проведена по контура на реализирания калкан.

            / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 554/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 760

На основание чл.129. ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.14 от протокол №2 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 17.02.2022 год. и т.6 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-133/06.07.2021. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ ПД- 368(1)/27.02.2020 г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.ТД-2699-1/27.10.2021 г. от „ВиК“ЕАД- гр.Бургас и становище peг. инд. 95-Е-1265/07.10.2021 от ВИВАКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“- BEJI 20кV„Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ.Несебър".

Трасето на кабела е с дължина 585,41 м. в земеделска територия, започва от ПС „Хелиос“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.61 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, по отношение на която част се процедира план - схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.13.86 - селскостопански, горски, ведомствен път ( по отношение на която част е процедиран настоящият ПП) до стълб 63А на BEJI 20кV „Телевизия“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.56. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 1170,82 кв.м. в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.13.86.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ

пред Административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 555/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Кабели 20 кV“ за ПИ 39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 761

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.23 от протокол №6 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 29.06.2022 год. и т.4 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-80/13.05.2022. от МЗ РЗИ Бургас,решение№БС-61- Е0/24.06.2022г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.№ТД-498-7/12.04.2022 г. от „ВиК“ЕАД- гр. Бургас и становище peг. инд. 95-Е-464/19.04.2022г. от ВИВАКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - парцеларен план за обект „Кабели 20kV“ за ПИ 39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с.Кошарица, общ.Несебър.

Трасето на кабела е с дължина 459 м. в земеделска територия, започва от БКТП „Арка“ в поземлен имот с идентификатор 39164.15.334 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, по отношение на която част се процедира план - схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.15.65 - селскостопански, горски, ведомствен път ( по отношение на която част е процедиран настоящият ПП) до нов БКТП в поземлен имот с идентификатор 39164.15.106. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 971 кв.м. в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.15.65.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ

пред Административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 556/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Кабели 20 кV“ за ПИ39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 762

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.24 от протокол №6 от заседание на ОЕСУТ проведено на 29.06.2022 год. и т.5 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-79/13.05.2022г. от МЗ РЗИ Бургас, решение№БС-61- Е0/24.06.2022г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.№ТД-498-6/12.04.2022г. от „ВиК“ЕАД- гр.Бургас и становище peг. инд. 95-Е-465/19.04.2022г. от ВИВАКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - устройствена план-схема за обект „Кабели 20kV“ за ПИ 39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър“.

Трасето на кабела е с дължина 96 м. в земеделска територия, започва от БКТП „Арка“ в поземлен имот с идентификатор 39164.15.334 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, тази част е предмет на настоящата устройствена план - схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.15.65 - селскостопански, горски, ведомствен път ( за тази част се изготвя отделно ПУП ПП) до нов БКТП в поземлен имот с идентификатор 39164.15.106. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 203 кв.м. в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.15.65.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ

пред Административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 557/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 763

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.12 от протокол №2 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 17.02.2022 год. и т.2 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-159/05.08.2021г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.ПД- 367(1 )/27.02.2020г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.№ТД-2370-1/16.09.2021 г. от „ВиК“ЕАД- гр. Бургас и становище peг. инд. 95-Е-1141/02.09.2021г. от ВИВAКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: Устройствена план схема за обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“, местност „Сулуджана“, землище с.Кошарица, общ.Несебър.

Трасето на кабела е с дължина 234,22 в урбанизирана територия, започва от ПС „Хелиос“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.61 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, за тази част е настоящата план - схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.13.86 - селскостопански, горски, ведомствен път (за тази част е изготвен отделен ПУП- ПП) до ТП „Младеж“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.257. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 442,45 кв.м. в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.13.86.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ

пред Административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 558/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 764

На основание чл.129. ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.12 от протокол №2 от заседание на ОЕСУТ проведено на 17.02.2022 год. и т.2 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-133/06.07.2021г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ПД- 368(1 )/27.02.2020г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.ПД-2699-1/27.10.2021г. от „ВиК“ЕАД- гр.Бургас и становище peг. инд. 95-Е-1265/07.10.2021г. от ВИВАКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

Устройствена план схема за обект: „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV„Телевизия“, местност „Сулуджана", землище с. Кошарица, общ. Несебър“.

Трасето на кабела е с дължина 234,22 в урбанизирана територия, започва от ПС ,.Хелиос“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.61 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, за тази част е настоящата план - схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.13.86 - селскостопански, горски, ведомствен път (за тази част е изготвен отделен ПУП- ПП) до стълб 63А на BEJI 20kV „Телевизия“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.56. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 442,45 кв.м. в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.13.86.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ

пред Административен съд Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 559/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 765

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.13 от протокол №2 от заседание на ОЕСУТ проведено на 17.02.2022 год.  и т.3 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-160/05.08.2021. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ПД-367(1)/27.02.2020. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.№ТД-2374-1/16.09.2021 г. от „ВиК”ЕАД-гр.Бургас и становище рег. инд. 95-Е-1142/02.09.2021 от ВИВАКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“в имот с идентификатор 39164.13.61-ТП „Младеж“ в имот с идентификатор 39164.13.275, местност „Сулуджана“, землище с.Кошарица, общ.Несебър“.  Трасето на кабела е с дължина 461,78 м. в земеделска територия, започва   от ПС „Хелиос“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.61 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, по отношение на която част се процедира план – схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.13.86 – селскостопански, горски, ведомствен път ( по отношение на която част е процедиран настоящият ПП) до ТП „Младеж“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.275. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 923,56 кв.м. в поземлени  имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.13.86.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред Административен съд Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 564/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план- план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.564 и част от локална улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.561 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с цел урегулиране на новопопълнен в КККР поземлен имот с идентификатор №51500.506.580 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 766

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 от ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър  ОДОБРЯВА

  проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., в кв. 4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, отреден с действащия ПУП „За пешеходна зона и озеленяване“ /идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.564/ целият с площ 504 кв.м., публична общинска собственост, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и с начин на трайно ползване „За друг вид озеленени площи”,  на част от обслужваща улица с паркинг в кв. 4201 по ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, одобрен със Заповед №153/14.08.2001 г. на Кмета на община Несебър, заключена между о.т. 438 – о.т. 439 – о.т. 440 – о.т. – о.т. 441 – о.т. 442 – о.т. 443 – о.т. 444 – о.т. 445 – о.т. 446, територия попадаща в границите на поземлен имот с идентификатор №51500.506.561 по КККР , целият с площ 1641 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и с начин на трайно ползване „За паркинг“, публична общинска собственост и в ПИ 51500.506.580, с цел урегулиране на ПИ 51500.506.580 като нов УПИ VI-580 с площ 1596 кв.м., равен на площта на ПИ 51500.506.580, а именно 1596 кв.м., отреждането му „За курортно строителство, офиси, обслужващи функции и озеленяване“, въвеждане на устройствена зона „Сц“ при следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота. Предвижда се новоурегулирания поземлен имот да се ситуира върху УПИ VI-общ. /ПИ 51500.506.564/ и обслужващата улица с паркинг в участъка заключен между о.т. 444 – о.т. 445 – о.т. 446, представляваща ПИ 51500.506.561, тъй като урегулирането му в обхвата на точните му кадастрални граници, според предложението към заданието е технически невъзможна. След промяната  площта на ПИ 51500.506.561 следва да стане 549 кв.м., а УПИ VI-общ. /ПИ 51500.506.564/ да  се заличи. След влизане в сила на това изменение на ПУП и отразяването му в КК, следва да бъде заличен поземлен имот с идентификатор №51500.506.580 по кадастралната карта на гр. Несебър, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТА И ВТОРА от дневния ред -Докладна вх. № 567/13.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.472 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.510 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 767

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ и след като се убеди в съответствието на искането на възложителите с нормативните изисквания, Общински съвет – Несебър дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ в частта му по отношение на  УПИ VІІ  в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.472 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.510 по кадастралната карта на гр. Несебър, с което изменение се обособяват нов УПИ XLVI-472,510 в кв.55, с площ 411 кв. м., за който се установява устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно и курортно строителство и КОО“ и градоустройствени показатели : Кплътност = 60%, Кинт. = 2,0, Минимална озеленена площ - 40%, Характер на застрояване - застрояване със средна височина, /Н ≤15,0м./, нов УПИ VII-472 в кв. 55, с площ 10 625 кв.м., за който се установява устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно и курортно строителство и КОО“ и градоустройствени показатели: Кплътност = 60%, Кинт. = 2,0, Минимална озеленена площ - 40%, Характер на застрояване – застрояване със средна височина, /Н ≤15,0м./ и нов УПИ XLV-472 в кв.55, с площ 160кв.м., за който се установява устройствена зона „Ц“, отреждане „за трафопост“ и градоустройствени показатели: Кплътност = 60%, Кинт. = 0,60 , Минимална озеленена площ - 30%, Характер на застрояване – ниско, /Н ≤4,0м./.

                  / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред -  Предложение с вх. № 589/19.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис, подобект: Кабели 20 кV“ в поземлен имот с идентификатор №39164.15.74, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори №39164.15.506 и №39164.15.85 по кадастралната карта на с. Кошарица, местност „Йовче Дере“, на основание чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 768

1. На основание чл. 124а, ал. 1 и във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Директора на Дирекция „УТ, КС, ИПС“ при община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис, подобект: Кабели 20 кV“ в поземлен имот с идентификатор №39164.15.74, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори №39164.15.506 и №39164.15.85 по кадастралната карта на с. Кошарица, местност „Йовче Дере“, като дължината на трасето е общо 139,02 м., като 70,76 м. от трасето са в земеделска територия и са предмет на настоящото задание за изработване на проект за ПУП-ПП за обекта, като 1,24 м. попадат в ПИ 39164.15.506 с площ 37158 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост и 69,52 м. попадат в ПИ 39164.15.85 с площ 1064 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и се определя сервитут 1,5 м. от страната на уличното платно и 0,6 м. към имотите, спрямо оста на трасето на кабела, като площите с ограничение са 149,44 кв.м., като 6,12 кв.м. попадат в ПИ 39164.15.506 и 143,32 кв.м. попадат в ПИ 39164.15.85 по КК на с. Кошарица.

2. На основание чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП–ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.

3. На основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за кабел 20 кV, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори №39164.15.506 и №39164.15.85 по кадастралната карта на с. Кошарица, местност „Йовче Дере“.

               / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/           

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№598/24.10.2022 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране на Проект ИСУН № BG14MFOP001-4.097-0003 „Традициите на село Тънково – мост между поколенията в рибарския район на община Несебър“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 769

              На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие община Несебър да финансира заемообразно допустимите разходи по Проект ИСУН № BG14MFOP001-4.097-0003 „Традициите на село Тънково – мост между поколенията в рибарския район на община Несебър“, преди средствата да бъдат възстановени от Програма за морско  дело и рибарство.

                   / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 600/26.10.2022 г от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно съгласие за изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ „за крайморски парк с обществено обслужване, помпена станция, трафопост и озеленяване, УПИ ІІІ „за озеленяване“  в кв.78 по плана на гр.Несебър /поземлени имоти с идентификатори 51500.502.564, 51500.502.563, 51500.502.306, 51500.502.304, 51500.502.305, 51500.502.556,  51500.502.557 и 51500.502.558 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 770

Общински съвет – Несебър, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ „за крайморски парк с обществено обслужване, помпена станция, трафопост и озеленяване, УПИ ІІІ „за озеленяване“  в кв.78 по плана на гр.Несебър /поземлени имоти с идентификатори 51500.502.564, 51500.502.563, 51500.502.306, 51500.502.304, 51500.502.305, 51500.502.556,  51500.502.557 и 51500.502.558 по КК на гр.Несебър/, според което изменение се предвижда урегулиране на новообразуван УПИ II-564 - общ. кв.78, с площ 11980 кв.м, съответстващ на имот с идентификатор ПИ 51500.502.564 по КК, отреждане „За крайморски парк“, устройствена зона „Оз“, Кпл.=2% за Преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, съгласно чл.32, ал.1, т.2 от Наредба No7 за ПНУОВТУЗ; Кпл.=10% за Спортни обекти съгласно чл.32, ал.1, т.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ; Кинт.=0.12, Позел.=80%, Нкор.=3.5м. /1ет./. За имоти с идентификатори ПИ 51500.502.304 и ПИ 51500.502.563 по КК се отрежда новоурегулиран УПИ III-304,563-общ. кв.78, с площ  4583 кв.м., отреждане „За озеленяване“, устройствена зона „Оз“ и за имот с идентификатор ПИ 51500.502.305 по КК се отрежда новоурегулиран УПИ ІV-305-общ. кв.78, с площ от 150 кв.м., отреждане „За помпена станция и трафопост“, устройствена зона „Тц“, Кпл.=40% , Кинт.=0,4, Позел.=40%, Нкор. =3.50 м..

                  / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                         

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия