За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 30/12.09.2018 г.


ДНЕВЕН РЕД:


    1. Докладна записка вх.№ 417/24.08.2018 . от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър.
    2. Докладна записка вх.№ 403/20.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околна среда, за безопастността на движение на територията на община Несебър.
    3. Докладна записка вх.№ 418/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Несебър за 2019 година и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.
    4. Докладна записка вх.№ 423/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно общо събрание на "Бургасинвест" ООД, гр. Бъргас
    5. Докладна записка вх. № 372/16.07.2018 г. от Дочка Маринова - секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за първо шестмесечие на 2018 г. на кмета на община Несебър и на кметовете на населени места.
    6. Докладна записка вх. № 394/08.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно удължаване срока за закупуване на дърва за горене за лица над 75 години за 2018 г.
    7. Докладна записка вх. № 410/23.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно спиране на индекс СОФИБОР в дългосрочния банков кредит на община Несебър.
    8. Докладна записка вх. № 415/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2018 г.
    9. Докладна записка вх.№ 411/23.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" за финансиране на проект "Реконструкция на улично осветление гр. Несебър".
    10. Докладна записка вх.№ 442/05.09.2018 г. от Румен Кулев председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на финансови средства на СНЦ "Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим - велик приорат България.
    11. Докладна записка вх.№ 409/22.08.2018 г. от Лазар Япаджиев, зам.– кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно приемане на Програма за развитие на туризма в община Несебър за периода 2018 г. – 2024 г.“
    12. Докладна записка вх. № 357/25.06.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Оризаре, община Несебър.
    13. Докладна записка вх. № 358/25.06.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.62 по кадастралната карта на с. Тънково.
14. Докладна записка вх. № 378/20.07.2018 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
    15. Докладна записка вх. № 387/30.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
    16. Докладна записка вх. № 377/20.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Кафе – Сладкарница“ в общинска сграда с идентификатор 53822.505.1.4 по КК на с. Оризаре.
    17. Докладна записка вх. № 380/20.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на собственост на участък от Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас“.
    18. Докладна записка вх. № 400/14.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения № 18 и № 19 – за банков офис, находящи се в административна сграда на кметство Свети Влас.
    19. Докладна записка вх. № 401/14.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински Обект № 4.1 от Базар „Пристанище“, гр. Несебър-стара част.
    20. Докладна записка вх. № 420/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  приемане на дарение на недвижим имот с идентификатор № 39164.501.667 по КК на с. Кошарица, представляващ част от улица-тупик.
    21. Докладна записка вх. № 419/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Център за хемодиализа“, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“, находяща се в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр. Несебър.
    22. Докладна записка вх. № 422/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-248 в кв. 19 по плана на гр. Обзор, с идентификатор по к.к. № 53045.502.188.
    23. Предложение вх.№ 347/19.06.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно
одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП НОВ ДП – ТП Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV“, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
    24. Докладна записка вх.№ 348/19.06.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV“, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл. 108, ал.2 от ЗУТ.
    25. Предложение вх.№ 349/19.06.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно
Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
    26. Докладна записка вх.№ 350/19.06.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП НОВ ДП . ТП „Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV“, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл.108 ал.2 от ЗУТ.
    27. Докладна записка вх.№ 392/07.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-Парцелан план за обект: „Канализационна помпена станция с тласкател към РШ 67 от селищната канализационна мрежа на с. Тънково, за жилищни комплекси „Съни Дей 5“, „Съни Дей 6“ и „Съни Бийч Вилидж и Спа“, находящи се в землището на с. Тънково, община Несебър.
    28. Докладна записка вх.№ 407/22.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19 до ГРТ на ваканционно селище в ПИ 27454.23.63 по кадастралната карта на с. Емона, местност „Кладери“, община Несебър.
    29.  Предложение вх.№ 396/14.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 51500.52.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.
    30. Докладна записка вх.№ 397/14.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект „Кабели 20 кV от съществуващ кабел до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води“ в поземлен имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.
    31. Предложение вх.№ 398/14.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на ваканционно селище, подобект: Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот с идентификатор 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“.
    32. Докладна записка вх.№ 406/21.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на „ПУП-ПР за поземлени имоти в местност „Кокалу“, землище гр. Несебър и местност „Хендек тарла“, землище с. Равда, засегнати от трасе на пътна връзка от път І-9 /Е87/ до ул. „Несебър“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
    33. Докладна записка вх.№ 412/23.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-278, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.423 и УПИ VІІІ-277, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500. 506.424 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
    34. Докладна записка вх.№ 424/27.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-62, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.112 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.506.96 по КК на гр. Несебър, в кв.7501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
    35. Докладна записка вх.№ 425/27.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.222 по КК на гр. Несебър, в кв.7101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.  
    36. Предложение вх.№ 413/24.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за сключване на договор за дарение между община Несебър и „ПРО ДИАЛ“ ЕООД с ЕИК 203186715 със седалище и адрес на управление – гр. София - 1000, пл. „П. Р. Славейков“ № 11, ет.1, ст.7, на част от имот с идентификатор № 51500.503.454 по КККР на гр. Несебър, местност „Кокалу“, с площ 45,00 кв.м., която част е придадена към улична регулация с ПУП-ПР.  
    37. Предложение вх.№ 414/24.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПР за масив 11538.504 по КК на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“, с цел актуализиране на транспортно-комуникационната схема на зоната, прецизиране на имотните граници, тяхната собственост и площи, урегулиране на възстановени земеделски имоти и създаване на възможност за изграждане на инженерната инфраструктура.
    38. Докладна записка вх.№ 428/29.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.505.170 и части от поземлени имоти с идентификатори № 51500.505.329 и № 51500.505.333 по КК на гр.Несебър, в кв.33 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
    39. Докладна записка вх.№ 429/29.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.506.226 и УПИ ІІ-204, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.227 по КК на гр. Несебър,в кв.6702 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
    40. Докладна записка вх.№ 431/31.08.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТКСИП“, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост на територията на гр. Обзор.
    41. Предложение вх.№ 433/31.08.2018 г. от  инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, КС, ИП“, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с .“Елените“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас
    42. Предложение вх.№ 434/31.08.2018 г. от  инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, КС, ИП“, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. “Елените“ в поземлен имот с идентификатори № 11538.8.253, № 11538.9.154, № 11538.13.155 и № 11538.15.153 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.
    43. Предложение вх.№ 435/31.08.2018 г. от  инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, КС, ИП“, относно одобряване на задание за изработването на „ПУП-ПП за разширение за велоалея на път с. Кошарица – к.к. “Слънчев бряг“,  землище с. Кошарица, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ
    44. Докладна записка вх.№ 438/03.09.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТКСИП“, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-общ. с идентификатор № 51500.506.316 по КК на гр. Несебър, в кв.5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.
    45. Докладна записка вх.№ 439/03.09.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТКСИП“, относно одобряване на проект за ПУП –ПП за елементи на техническата инфраструктура и извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на хотелски комплекс, подобект кабели 20 кV“ за поземлен имот с идентификатор № 61056.56.133 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
    46. Предложение вх.№ 443/05.09.2018 г. от  Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ до включване в съществуващи водопроводи за к.к.“Слънчев бряг“ и гр. Несебър.
    47. Предложение вх.№ 444/05.09.2018 г. от  Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод за гр. Несебър
    48. Предложение вх.№ 445/05.09.2018 г. от  Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод напорен водоем „Стролата“ в ПИ 61056.22.100 по КК на с. Равда до изграждане на съществуващ водопровод за гр. Ахелой
    49. Предложение вх.№ 446/05.09.2018 г. от  Виктор  Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационна граница на гр.Обзор“ землище на с.Приселци и землище на гр.Обзор.
    50. Предложение вх.№ 447/05.09.2018 г. от  Виктор  Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външен водопровод от границата на регулацията на гр.Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500 м3” в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.3 по кадастралната карта на гр.Обзор, землище на гр.Обзор
    51. Предложение вх.№ 448/05.09.2018 г. от  Виктор  Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр.Обзор: 1. Напорни колектори – DN560PEHD от КПС 1 до изливна шахта; 2. Гравитачен колектор (GRP DN 600) от изливна шахта до събирателна шахта; 3. Гравитачен колектор от събирателна шахта до КПС 2 (GRP DN 800); 4. Напорен колектор (DN560PEHD) от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“.
    52. Предложение вх.№ 449/05.09.2018 г. от  Виктор  Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Главен водопровод НВ „Обзор“ V=4500 м3 до резервоар „септемврийче“ в землището на гр.Обзор.
    53. Докладна записка вх.№ 314/21.05.2018 г. от  Виктор  Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. “ Слънчев бряг-Запад “, в частта му по отношение на УПИ IX-91, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.608 и УПИ X-91, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.609 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв. 7301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг- Запад“
    54. Докладна записка с вх.№ 453/10.09.2018 г. Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно Решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ I-473 и УПИ VIII в кв.412 по плана на с. Оризаре по имотни граници на ПИ 53822.501.541 и ПИ 53822.501.542 по КК на с. Оризаре.
    55. Докладна записка с вх.№ 454/10.09.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет в Общинската сграда «Здравна къща» - гр. Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.
    56. Докладна записка с вх.№ 460/11.09.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост, поради промяна в отреждането  /предназначение/ им, на имоти с идентификатори 51500.501.485, 51500.501.486 и 51500.501.487.
    57. Докладна записка с вх.№ 459/11.09.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.


По т. ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 417/24.08.2018г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 826

На основание чл. 21. ал. 1. т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8. чл. 11. ал. 3 и чл. 15, ал. 1,  чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове
I.Приема НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, както следва:
§1. Алинея 2 на чл. 4 отпада.
§2.Текстът на Чл. 8, ал. 2. т. 1 се изменя и придобива следния вид: „ т.1 Заявление за приемане по образец, утвърден от кмета на община Несебър"
§3.Чл. 8, ал. 2, т. З се допълва като към основния текст в края се добавя израза ,.и/или т. 7".
§4. Текстът на чл. 10, ал. З се изменя и допълва като придобива следната редакция: „Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и т. 7 се удостоверяват със съответните документи, издадени от компетентен орган, и приложени към заявлението за кандидатстване".
§5. Разпоредбата на чл.10 се допълва с нова алинея (5) със следния текст: „Обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 се удостоверяват по служебен път от отдел „ГРАО"
II. Измененията    и   допълненията  на     НАРЕДБА    ЗА    ПРИЕМ   НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР,приети с решение № 826/12.09.2018г.  влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев бряг“

По т. ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 403/20.08.2018г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околна среда, за безопастността на движение на територията на община Несебър.
Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 827

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове
            І.Приема  Н А Р Е Д Б А за изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда , за безопасността на движение на територията на община Несебър, както следва:
Създава се нов член 56 Б, със следния текст:
„Чл.56Б
      /1/Водачите на  автомобили, предоставящи услуга таксиметров превоз на територията на община Несебър, при извършване на своята дейност са длъжни  да спазват следните изисквания:
          т.1 По време на работа, всеки водач  на  такси,  следва да бъде в прилично облекло, състоящо  се  от светлосиня  риза или светлосиня фланела (с къс, или дълъг ръкав/, дълъг панталон и затворени обувки;
          т.2 По време на работа, всеки  водач на такси  длъжен да  постави на  видно място карта-бадж, с актуална снимка, номера на разрешението и логото на общината.  Картата-бадж се изготвя от Общинската администрация –Несебър и се предоставя при издаване на съответното разрешение за извършване на таксиметров превоз.
          т.3 Водачите на автомобили, осъществяващи таксиметров превоз следва да спазват обичайните норми на благоприличие и човешка етика, да не допускат тютюнопушене в автомобилите  си  и да  ги поддържат и почистват редовно.
          т.4 За гарантиране на въведените изисквания от т.1 до т.3, лицата  кандидатстващи за издаване на разрешение за таксиметрова дейност,  се задължават, да   попълнят  декларация /образец/,  която/ито се прилага/т към заявлението.
    /2/ При неспазване на разпоредбите на ал.1, т.1 - т.3, предложение второ, на виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение в от  300  до 500 лв.“             
    ІІ.Измененията и допълненията на НАРЕДБА №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда , за безопасността на движение на територията на община Несебър, приети с решение № 827/12.09.2018г.  влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг".

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 418/24.08.2018г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Несебър за 2019 година и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 828


1. На основание чл. 21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА , Общински съвет Несебър , определя срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за осъществяване на таксиметров  през 2019 г. на територията  на Община Несебър, 01.10.2018г. до 31.11.2018 г.
2. На основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници разпределението на автомобилите между превозвачите да се извършва ,  както следва:
- на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на територията на Община Несебър за календарната 2019 година за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удостоверението за  регистрация и приели изискванията  въведени  в  чл.56Б ал.1  Наредба№ 1 на общински съвет Несебър
3. На  основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници  определя  общият    брой  на таксиметрови автомобили, извършващи дейност  по  таксиметров   превоз   на  пътници   на територията  на  Община  Несебър  за календарната 2019г. да бъде 690 /шестстотин и деветдесет/ броя;
4. На основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на  територията   на  Община   Несебър   да  бъдат   издавани   само   при   представяне   на изискуемите документи съгласно  изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.09.1999г.
5. На основание чл. 24, ал.5 във връзка  с чл.21,ал.1,т.8 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат холограми по образец за календарната 2019г. за всеки отделен автомобил, залепящи се в дясно на предното стъкло.
6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, за календарната 2019г. за всеки отделен автомобил, залепящи се на предния десен калник на задната страна на автомобила и в дясно на предното стъкло.
7. На основание чл. 24а,ал.11от  Закона за автомобилните превози  определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2019г. година на територията на Община Несебър, а именно: минимална дневна тарифа в размер на 1.00/един/лев и минимална нощна тарифа в размер на 1.00/един/лев, максимална дневна тарифа в размер на 3.00 лева и максимална нощна тарифа в размер на 3.50лева.
8. На основание чл.47,ал.1 от Наредба№34 от 06.09.1999г. за таксиметров превоз на пътници се определят следните местостоянки за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително за осъществяване на таксиметров превоз  от Община Несебър, както следва:

гр.Несебър


    •  гр. Несебър - стара част - район след АС "Пристанище" -15 броя;
    • гр. Несебър - стара част - в района на площад "Месамбрия"- 6 броя;
    • гр. Несебър - стара част - Северна алея - 22 броя;
    • гр.Несебър - срещу х-л "Феста панорама"- 8 броя;
    • гр. Несебър – в района на  р-т "Вятърна мелница1' – 7 броя;
    • гр.Несебър - нова част - район почивна станция "Лада" - 5 броя;
    • гр.Несебър - нова част - район почивна ст. "Булгартабак" - 3броя;
    • гр.Несебър - нова част - в района поч. база "Академика" - 10 броя;
    • гр.Несебър - нова част - район на спирка Горупсо" – 5 броя;
    • гр.Несебър - нова част - хотел " ИФА" - 10 броя;
    • гр.Несебър - нова част - района на Норвежко селище - 3броя;
    • гр.Несебър - нова част - района на аквапарк "Несебър" - 10 броя;
    • Паркинг пред градски стадион - 5 броя;


к.к. Слънчев бряг


    • В района на кръстовище с/у х-л”Арда”- 5 броя;
    • В района с/у” х-л”Континентал”-6бр
    • Паркинг пред клуб "Мултиплейс"-12 броя;
    • В района на магазин " Перла" - 10 броя;
    • Паркинг пред магазин "Младост" - 5броя;
    • Паркинг срещу автогарата "Несебър"-10 броя
    •  Алеята между ресторант "Палма" и хотел "Бисер" - 25 броя;
    • Аквапарк „Слънчев бряг,, - 12 броя;
    • комплекс „Браво”-5 броя;
комплекс "Елит I" - 3 броя;
в района на к-с”Пасифик”-5бр
комплекс "Елит II" - 3 броя;
   комплекс "Елит III" - 3 броя;
в района на комплекс "Съни дей" - 3 броя;
в района на хотел "Ивана палас" - 6 броя;
в района на хотел "Вела" - 5 броя;
В района на Морски санаториум - 5 броя;
В района на АС „Инцараки,, - 6 броя;
В района на комплекс „Форд Нокс,, - 10 броя;
До централен вход к.к. „Елените,, - 6 броя
„Меркурий”-юрта под пътя-3бр

град Св.Влас:

централен площад - 6 броя ; до хотел "Скай - хотел" - 6 броя
село Равда
•централен площад - 10 броя;
•В района на комплекс „Емералд,, - 5 броя;

град  Обзор


    • автогара - 5 броя;
    • ресторант "Ореха" - 8 броя;
    • ресторант "Комета" - 7 броя;
    • хотел " Хелиос бийч " - 3 броя;
    • паркинг пред сградата на кметството -5 бр
за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:
    • гр.Несебър- пред паркинг над ресторант „Вятърна мелница”;
    • Слънчев бряг - района срещу автогара " Несебър";
    • гр.Обзор - района на Автогарата;
        Приложеният  Образец  на светлоотразителният стикер, защите с холограма за календарната 2019г. е неразделна част от настоящото решение.

По т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 423/24.08.2018г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно Общо събрание на "Бургасинвест" ООД, гр. Бургас.

                                                                                             ОТТЕГЛЕНА
 
По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 372/16.07.2018 г. от Дочка Маринова - секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за първо шестмесечие на 2018 г. на кмета на община Несебър и на кметовете на населени места.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 829

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, Общински съвет - Несебър, одобрява на Кмета на Община Несебър и на Кметовете на населени места в Общината за постигнати резултати за първото шестмесечие на 2018 год., суми в размер на 385 лева /триста осемдесет пет/, както следва:
    

Кмет на община Несебър

385

Кмет на кметство гр.Обзор

385

Кмет на кметство гр.Св.Влас

385

Кмет на кметство с.Равда

385

Кмет на кметство с.Оризаре

385

Кмет на кметство с.Гюльовца

385

Кмет на кметство с.Кошарица

385

Кмет на кметство с.Тънково

385

Кмет на кметство с.Баня

385

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 394/08.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно удължаване срока за закупуване на дърва за горене за лица над 75 години за 2018 г.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 830

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър съгласува удължаване на срока за фактуриране на дърва за горене за лица над 75 години, до 15 октомври 2018 г.
 На основание чл. 60 ал.2 от АПК, допуска преварително изпълнение на решението.

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 410/23.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно спиране на индекс СОФИБОР в дългосрочния банков кредит на община Несебър.
Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 831

        На основание чл. 21 ал.1 т.10  от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т. 6 от Закона за общински  дълг, във връзка с получено уведомление по реда на чл.58 ал.6 от Закона за Кредитните инситуции от Уникредит Булбанк АД, Общинският съвет, считано от 01.07.2018 г.,   приема за базов индекс  – Основният лихвен процент, определен от БНБ, въз основа на  който да се формира лихвения процент по дългосрочния банков кредит от 2016 г. на    Община Несебър.
        На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.     
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх. № 415/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2018 г.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 832

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., Общински съвет - Несебър одобрява следните  промени в бюджета на Община Несебър за 2018г.:
1.Намаля  бюджета на  Общинска администрация, местна дейност,както следва:
    • От  дейност 389-Др.дейности по образованието,  §1030- 200 000лв.
    • От дейност 714- Спортни бази, §1030 – 100 000лв.
    • От дейност 732-Културни дейности ,§1020 -31 000лв.

2.Намаля бюджета на Кметсво Обзор, дейност 740-Музеи, §1098- 150 000лв.
.
3.Завишава  бюджета, както следва:

    • ДГ „Обзорче” гр.Обзор,  местна дейност 311  ,§1030-8 000лв.

    • ДГ „Делфинче” гр.Свети Влас,  местна дейност 311  ,§1030-30 000лв.

    • ДГ „Детски свят” с.Кошарица, местна дейност 311 ,§1030-25 000лв.

    • ДГ „Слънце” гр.Несебър, местна дейност 311 ,§1030-24 000лв.

    • ДГ „Пролет” с.Тънково, местна дейност 311 ,§1030-30 000лв.

    • ПГ по туризъм „Иван Вазов” Слънчев бряг, дейност 326- дофинансиране ,както следва:

        ◦ В §1030- 60 000лв.
        ◦ В §1011 – 400лв.
        ◦ В §1015- 1 600лв.
        ◦ В §1020 -12 000лв.

    • ОУ Г.С.Раковски” с.Оризаре, дейност 322- дофинансиране ,§1030- 20 000лв.

    • ДГ „Радост” с.Оризаре, местна дейност 311 ,§1030-45 000лв.

    • ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Гюльовца , дейност 322- дофинансиране ,§1030- 30 000лв.

    • ДГ „Усмивка” с.Гюльовца , местна дейност 311 ,§1030-12 000лв.
    • ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Равда, дейност 322- дофинансиране ,§1030- 10 000лв.

    • ОУ“св.Иван Рилски“  с.Кошарица – дейност 322- дофинансиране ,§1030-8 000лв.

    • СУ „Л.Каравелов” гр.Несебър , дейност 322- дофинансиране ,§1030- 165 000лв.


4.Общински съвет гр.Несебър одобрява следните вътрешни компенсирани промени:

    • В бюджета на Управление „СГУ“, държавна дейност 526- ЦОП , да бъдат прехвърлени средства в размер на 6 439лв. от § 1098,
                    ◦ в §0101 - 1 100лв.
                    ◦ в §0205 -    239лв.
                    ◦ в §0551 -    300лв.
                    ◦ в §0560 -    500лв.
                    ◦ в §0580 -    200лв.
                    ◦ в §1015 – 2 500лв.
                    ◦ в §1020 -  1 000лв.
                    ◦ в §1051 -     600лв.


    • В бюджета на Кметство Свети Влас , да бъдат прехвърлени средства в размер на 3 330лв. от дейност 469 § 1030, в дейност 122,§1030.

   5. Общински съвет Несебър дава съгласие да се отпуснат целеви средства в размер на 24 000лв. на Църковно настоятелство към храм „Св.Архангел Михаил”с.Тънково за извършване на ремотни дейонсти, като средствата се осигурят от бюджета на Общинска администрация, дейност 732, §1020.

    6. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

 

дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

606§53

Проектиране на улици „Хемус” , „Тервил”и „Ахелой” в гр.Несебър - стар град

0

20 000

-20 000

2

322§53

Изработване на проект за саниране на СУ „Любен Каравелов” - филиал в стар град Несебър

0

24 000

-24 000

3

122§53

Изработване на проект за базар и парково пространство в УПИ І, кв. 106 по плана на гр. Несебър – стар град

0

36 000

-36 000

4

603§53

Проект за авариен основен ремонт на крайбрежна алея с главен канализационен колектор ф500 в ПИ 53045.225.86 по плана на гр.Обзор – идейно проектиране

0

14 400

-14 400

5

603§53

Проект за реконструкция и уширение на плочести водостоци по път с.Кошарица – к.к. Сл. бряг

5 000

7 000

-2 000

6

759§53

Проект за реставрация на църквата "Св. Пантократор" стар град Несебър - стар град

 

10000

50 000

-40 000

7

603§53

Работен проект за главен канализационен колектор ф500, подпорни стени , осветление, благоустрояване и ремонт на крайбрежна алея в ПИ 53045.225.86 по плана на гр. Обзор

0

40 000

-40 000

8

604§53

Изработване Проект за енергоспестяващо улично и парково осветление с. Равда

0

60 000

- 60 000

9

832§53

Реконструкция на кръгово кръстовище на път Несебър – к.к. Сл. Бряг

0

15 000

-15 000

11

122§53

Устройствени разработки на територията на община Несебър

10 000

28 000

-18 000

12

878§53

Изработване на ПУП-ПРЗ и проектиране на приют за бездомни кучета и капан за безстопанствени животни

36 000

20 000

15 000

13

832/§53

Проектиране на кръгово кръстовище на ул. Първа ж.к. Черно море и общински път Равда - Несебър при о.т.118 гр. Несебър

6 100

0

6 100

14

829/§53

Проектиране на горски кантон „Ловно ханче” в отдел 445-1

20 000

10 000

10 000

15

619/§53

Проектиране на детски площадки

30 000

0

30 000

16

832§53

Проектиране на пътна връзка главен път І-9 Академика

30 000

10 000

20 000

17

619§53

ПУП-ПР на кв. Инцараки

50 000

34 000

16 000

18

603§53

Проект за канализация на ул."Вихрен" 120м

3 000

0

3 000

19

122§53

Проект за ПУП на кв.40, 41,42 за урегулиране на жилищни нужди с. Гильовца

20 000

10 000

10 000

20

714/§53

Проект за мини футболно игрище с. Тънково

20 000

10 000

10 000

21

322/§53

Проектиране на физкултурен салон в ОУ Равда

10000

0

10 000

22

714/§52

Изгрждане на фитнес на открито ПИ 51500.501.4

50 000

0

50 000

23

322/§53

Проектиране на училище филиал към СУ "Любен Каравелов"и спортна зала с подземен паркинг

50 000

10 000

40 000

24

622/§52

Изграждане на парково пространство ПИ 51500.501.4

50 000

0

50 000

25

122/§52

Изграждане на кафе, павилион и общ. тоалетна ПИ 51500.501.4

50 000

0

50 000

26

619/§52

Изграждане на стълбищен подход към ПИ 51500.501.4

50 000

150 000

-100 000

27

604/§52

Изграждане на улично осветление от кръстовището на ул. Люляк и ул. Св. Власий до к-с Форт Нокс в посока к.к. Елените

300 000

230 000

70 000

28

604/§52

Изграждане на улично осветленние от к.к. Форт Нокс до к.к. Елените

190 000

330 000

-140 000

29

619/§52

Изграждане на алея за пешеходно и велосипедно движение в ж.к.Черно море гр.Несебър

0

260 000

-260 000

30

606/§52

Изграждане на нови улици и тротоари

500 000

100 000

400 000

31

606/§1030

Текущ ремонт улици с.Равда

0

340 000

-340 000

32

619/§53

Проектиране и изграждане на детска площадка - ул. Раковина

40 000

5 000

35 000

33

619/§53

Проектиране и изграждане на детска площадка - ул. Юг

40 000

5 000

35 000

34

122/§52

Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб с.Баня

200 000

100 000

100 000

35

122/§52

Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в ПИ 53822.501.331 с.Оризаре

200 000

100 000

100 000

36

832/§52

Инженеринг на пътна връзка с велоалея от моста на р. Хаджийска до път III - 9061 Оризаре-Сл. Бряг

100 000

50 700

49 300

37

122/§52

Пристройка и реконструкция на съществуваща сграда в УПИ I-общ. кв.67

2 000 000

3 130 000

-1 130000

38

759/§52

Интериорно оборудване и обзавеждане на зрителна зала - кул. Център

1 100 000

350 000

750 000

39

759/§52

Изграждане на многофункционална сграда - културен център

1 880 000

1 500 000

380 000

На основание чл.60 от АПК, Общински съвет - Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение  .
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 411/23.08.2018г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" за финансиране на проект "Реконструкция на улично осветление гр. Несебър".
Общинският съвет със 17 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се»  от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 833

На основание чл.4, ал.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг  и  чл.52, ал.4 във връзка с чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Несебър за финансиране на проект „Реконструкция на улично осветление гр.Несебър  при следните параметри:
        1. Начин на изразходване на средствата – Прилагане на енергоспестяващи мерки в Община Несебър съгласно Приложение №1.
        2. Финансираща институция – Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”
        3. Максимален размер на дълга – до 1 130 000 /един милион сто и тридесет хиляди/лева
        4. Валута на дълга – лева
        5. Максимален срок на погасяване – 3 години
        6. Максимален лихвен процент –  3,5% ( процента)
        7. Условия на погасяване – по договаряне, съгласно погасителен план
        8. Обезпечение по кредита - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи  на Общината по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на Общината по чл.52, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публични финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличността по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, покриващи 150% от размера на кредита
        9. Такси и комисионни – без такси и комисионни, включително такса предсрочно погасяване след втората година от кредита

ІІ. Упълномощава и възлага на кмета на Общината да представлява, да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия за:
- кандидатстване за отпускане на кредит
- подписване и подаване на всички необходими документи
- сключване на договор за кредит при гореописаните условия
-учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен залог на вземанията, описани в т.8, в Централен регистър на особените залози.
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 442/05.09.2018г. от Румен Кулев председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на финансови средства на СНЦ "Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим - велик приорат България".
Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 834

          На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 2000 лв. на СНЦ  „Орден на рицарите  тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България“, вписано в регистъра на юридическите лица под № 16238 том 322 стр.85 по ф.д. № 451/2008г. на СГС, представлявано от председателя на УС Румен Ненчев Ралчев за подмогане на организирания на 22.09.2018 г., първи Рицарски турнир по храброст, чест и взаимопомощ за ученици от Несебър, Бургас, Поморие, Каблешково и Ахелой, организирано от Командерия „Св. Димитър“ към ордена.
               На основание чл.60 от АПК, предвид факта,че турнира ще се проведе на 22.09.2018 г. допуска предварително изпълнение на решението.
  /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/


По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 409/22.08.2018 г. от Лазар Япаджиев, зам.– кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно приемане на Програма за развитие на туризма в община Несебър за периода 2018 г. – 2024 г.“
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 835

На основание чл. 21 ал.2  от ЗМСМА, чл.11 ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет – Несебър приема „Програма за развитие на туризма в община Несебър за периода 2018 г. – 2024 г.“, представена в Приложение № 1, неразделна част от настоящата докладна записка.

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 357/25.06.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Оризаре, община Несебър.
Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 836

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г., като в Раздел ІІІ точка Г подточка Г1: „Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с Дял А на площ 2323кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.14 по КК и КР на с.Оризаре, реално обособени съгласно приложения проект за делба, находящ се в м.”Айкъна”, с начин на трайно ползване – Мочурище, ІV категория, целия на площ 8583кв.м., АОС №3161/05.10.2009г.
2. На основание чл.14 ал.8 и чл.39, ал.3  от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Стоян Колев Стоянов, с постоянен адрес гр.Бургас, ул.”Константин Величков” №29, вх.5, ет.4, ап.7, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ Дял А на площ 2323кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.14 по КК и КР на с.Оризаре, реално обособени съгласно приложения проект за делба, находящ се в м.”Айкъна”, с начин на трайно ползване – Мочурище, ІV категория, целия на площ 8583кв.м., АОС №3161/05.10.2009г.
3.Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер 80,42лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/


По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 358/25.06.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.62 по кадастралната карта на с. Тънково.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 837

І.На основание на  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с 73571.31.62 по КК и КР на с.Тънково, м.”Герена”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, Х (десета) категория, на площ 1787кв.м., АОС №5102/16.01.2012г.
 ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.62 по КК и КР на с.Тънково, м.”Герена”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, Х (десета) категория, на площ 1787кв.м., АОС №5102/16.01.2012г. , за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 65,73лв. без ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00лв.
3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 6,57лв.
            4. Специфично условие: Имотът да се използва за отглеждане на животни.
           ІІІ.Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 378/20.07.2018 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
Общинският съвет с 5 гл. „за” и 14 гл. «въздържали се» от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 838

Поради недостигане на необходимия брой гласове, съгласно изискванията на чл.27, ал.4 от ЗМСМА, представеният  проект за решение  по  докладна записка вх. № 378/20.07.2018 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.,  не бе приет.  
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 387/30.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
Общинският съвет с 4 гл. „за” и 4 гл. «въздържали се» от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 839

Поради недостигане на необходимия брой гласове, съгласно изискванията на чл.27, ал.4 ат ЗМСМА представеният  проект за решение  по  докладна записка вх. № 387/30.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, не бе приет.
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 377/20.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Кафе – Сладкарница“ в общинска сграда с идентификатор 53822.505.1.4 по КК на с. Оризаре.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 840

І. а основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска  собственост на Община Несебър за 2018 г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:
”Кафе - Сладкарница” с търговска площ от 72.80 кв.м и обслужващи помещения 28.00 кв.м, находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.505.1.4 по КК на с.Оризаре, АчОС №6500/23.10.2017г.
ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обект, представляващ: ”Кафе - Сладкарница” с търговска площ от 72.80 кв.м и обслужващи помещения 28.00 кв.м, находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.505.1.4 по КК на с.Оризаре, АчОС №6500/23.10.2017г., при следните условия:
  1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 450.00 лв. /четиристотин и петдесет лева/ с ДДС.
  2. Специфични условия на конкурса:
        - Наемателят няма право да променя предназначението на обекта.
  3. Критерии за оценяване:
       К1 – експлоатация на обекта
       - за  „Кафе – сладкарница“ – 20т.;
       - за друг тип „ЗОХ“– 10т.;
        К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
        К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10
         К4 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.
4.  Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 380/20.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на собственост на участък от Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас“.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 841

      1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54 от ЗДС, Общински съвет – Несебър дава съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на участък от Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ от км 207+800 до км 208+300 (съществуващо километрично положение), км 212+090 до км 212+572 (километрично положение по ГИС).
    2.Възлага на кмета на Община Несебър да депозира искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройство чрез областен управител на гр. Бургас за предоставяне в собственост по реда на чл.54, ал.1 от ЗДС на участък от Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ от км 207+800 до км 208+300 (съществуващо километрично положение), км 212+090 до км 212+572 (километрично положение по ГИС).
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 400/14.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения № 18 и № 19 – за банков офис, находящи се в административна сграда на кметство Свети Влас.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 842


        І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински помещения с №18 и №19, общо на площ от 30 кв.м, находящи се на първи етаж от Административна сграда на кметство Свети Влас със застроена площ от 701.25 кв.м, с идентификатор 11538.501.217.1 по КК на гр. Свети Влас, ул. “Цар Симеон“, АпОС №1905/15.03.2004г., за банков офис , при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 505.44 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и Приложение №1 т.ІІ-4 към нея.
          2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
          3. Специфични условия:
          - Отдаваните помещения да се използват единствено за банков офис;
          - Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;
           4. Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.
           5. Стъпка за наддаване – 10 /десет/ лева.
         ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 401/14.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински Обект № 4.1 от Базар „Пристанище“, гр. Несебър-стара част.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 843

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър, актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2018г., като раздел III, буква А.1 "Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем" се допълва със:
„Обект №4.1 – закрита площ – 17.81 кв.м, открита площ – 3.70 кв.м, находящ се в Базар „Пристанище“ – гр.Несебър – стара част, разположен съгласно приложена схема, АОС №2159/24.02.2005г.“.
ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски Обект №4.1 – закрита площ – 17.81 кв.м, открита площ – 3.70 кв.м, находящ се в Базар „Пристанище“ – гр.Несебър – стара част, разположен съгласно приложена схема, АОС №2159/24.02.2005г.“.
1 Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7  към нея, в размер на 5 577 лв. /пет хиляди петстотин седемдесет и седем лева/ с ДДС.
2. Срок за отдаване под наем – до 31.10.2019г.
3. Специфично условие
Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:
І - ва вноска при подписване на договора;
ІІ - ра - вноска до 31 юли на 2019г.;
4. Критерии за оценяване:
      К1 – експлоатация на обекта
      - за магазин за промишлени стоки – 20т.;
      - за магазин за хранителни стоки – 10т.;
      - за офис – 6т.;
      - за други цели – 4т.
       К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
                                                      (БИуч/БИмах)х20 ,
       Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
       К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10
              Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника,       РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10
       К4 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20
              Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
             Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4
             При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.
  5. Депозит за участие  в конкурса  -  10% от  началната конкурсна годишна  наемна цена.                                                                      
             ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.
/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 420/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  приемане на дарение на недвижим имот с идентификатор № 39164.501.667 по КК на с. Кошарица, представляващ част от улица-тупик.
Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували общински  19 съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 844

          1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г, като раздел IV – Имоти, които община Несебър има намерение да придобие  се допълва със следния недвижим имот, а именно: имот с идентификатор 39164.501.667 по КК на с. Кошарица, с площ 79 кв.м., представляващ част от улица-тупик.
2. На основание чл.34, ал.1 от ЗОС и чл.42, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Несебър да придобие собствеността на ПИ с идентификатор 39164.501.667 по КК на с. Кошарица, представляващ част от улица-тупик, образуван в резултат на влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №772/18.05.2018 г.на Кмета на Община Несебър за имот с кад. ид. 39164.501.559 по КК на с. Кошарица чрез дарение от Събин Петров Ганев, ЕГН:7601260440, в качеството му на собственик на имот с проектен идентификатор 39164.501.559 по КК на с. Кошарица.
3. С оглед обществения интерес Общински съвет – Несебър дава съгласие всички разходи по сключване на договора за дарение на имот с идентификатор 39164.501.667 по КК на с. Кошарица да бъдат за сметка на Община Несебър.
/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх. № 419/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Център за хемодиализа“, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“, находяща се в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр. Несебър.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 845

        І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2018г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:
”Помещения с №28,29,30,31,32,33,34 и 35 по арх.проект/ на площ от 115.49 кв.м, от които 76.78 кв.м основни помещения и 38.71 кв.м обслужващи помещения, находящи се в сутеренен етаж на общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща"-гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АОС №1876//02.03.2004г.“
       ІІ. "На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Център за хемодиализа", включващ: Помещения с №17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 и 46 по арх.проект/ на обща площ от 300 кв.м., находящи се в сутеренен етаж от „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП", построена в УПИ XXXI, кв.55 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АОС №1876/02.03.2004г. при следните условия:
      1.  Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ-5 към нея - в размер на 1 904.51лв. /хиляда деветстотин и четири лева и петдесет и една стотинки/ с ДДС.
      2. СРОК за отдаване под наем - 5/пет/ години.
      3. Специфично условие: Помещенията да се използват единствено за „Център за хемодиализа“ .
      4. Стъпка за наддаване  - 20 лв.
      5. Депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.
       ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.
/Спписъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх. № 422/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-248 в кв. 19 по плана на гр. Обзор, с идентификатор по к.к. № 53045.502.188.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 846

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г, като раздел III, буква Б, т. II – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следните недвижими имоти, а именно:  12,62 кв.м реално обособени части от улица „Христо Ботев“/ПИ 53045.502.485/, които се придават към новообразуван УПИ XXV-188 в кв.19 по плана на гр. Обзор, който съгласно предложеното изменение на ПУП ще се урегулира на площ от 262 кв.м., след разделяне на бивш УПИ I-248 в кв.19 по плана на гр. Обзор и  10,10 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ I-248 в кв.19 по плана на гр. Обзор, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към улица „Трети март“ /ПИ 53045.502.486/.
2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи  с Божидар Ангелов Купенов, Донка Тодорова Димитрова и Райна Тодорова Топузлиева, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху площите, които се придават и отнемат от имотите предмет на гореописания проект за изменение на ПУП, както следва:
- 12,62 кв.м реално обособени части от улица „Христо Ботев“/ПИ 53045.502.485/, които се придават към новообразуван УПИ XXV-188 в кв.19 по плана на гр. Обзор, който съгласно предложеното изменение на ПУП ще се урегулира на площ от 262 кв.м., след разделяне на бивш УПИ I-248 в кв.19 по плана на гр. Обзор с проектен идентификатор 53045.502.581, с отреждане „За жилищно строителство“, съгласно Скица-проект №15-190434/28.03.2018 г. на СГКК – гр. Бургас.
- 10,10 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ I-248 в кв.19 по плана на гр. Обзор, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към улица „Трети март“ /ПИ 53045.502.486/.
3. Утвърждава приложените пазарни оценки изготвени съгласно чл.22, ал.З от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, както следва:
-  12,62 кв.м реално обособени части от улица „Христо Ботев“/ПИ 53045.502.485/, които се придават към новообразуван УПИ XXV-188 в кв.19 по плана на гр. Обзор в размер на 1 785 лева /хиляда седемстотин осемдесет и пет лева/
- 10,10 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ I-248 в кв.19 по плана на гр. Обзор, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към улица „Трети март“/ПИ 53045.502.486/ в размер на 1 397 лева /хиляда триста деветдесет и седем лева/, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
4.Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I-248 в кв.19 по плана на гр. Обзор с идентификатор по к.к. 53045.502.188, след влизане в сила на Решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 12,62 кв.м реално обособени части от улица „Христо Ботев“ /ПИ 53045.502.485/, които се придават към новообразуван УПИ XXV-188 в кв.19 по плана на гр. Обзор, който съгласно предложеното изменение на ПУП ще се урегулира на площ от 262 кв.м., след разделяне на бивш УПИ I-248 в кв.19 по плана на гр. Обзор и съставяне на АчОС.
5.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената в т.3, окончателния договор да се сключи по по-високата измежду двете.
6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.
/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 347/19.06.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП НОВ ДП – ТП Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 847

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общинска съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „ Кабел средно напрежение Трафопост НОВ, Договор за присъединяване – Трафопост Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV”, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“, преминаващи през имоти общинска собственост  както следва  : Трасето на кабела започва от ТП Юрта 7 в ПИ 11538.2.37, преминава през ПИ 11538.2.107,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път  и през ПИ 11538.2.128,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, в участъка от т.3 до т.12 на представеното задание, продължава през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път, в участъка от т.12 до т.13 на представеното задание, като този част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема,  продължава през ПИ 11538.2.165,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път в участъка от т.13 до т.16 на представеното задание, продължава отново през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път, в участъка от т.16 до т.17 на представеното задание, като този част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема  до БКТП – нов в ПИ 11538.2.19.
Дължината на трасето на кабела, попадащ в земеделска територия е 247.86м. и сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 500.83кв.мм.
2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект: „КСН ТП НОВ ДП - ТП Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV”, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“, преминаващи през имоти общинска собственост подробно описани в  точка 1.
Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.
 / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/
     
По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 348/19.06.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV“, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл. 108, ал.2 от ЗУТ.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 848

На основание, чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във вр. с чл.131 от ЗУТ дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабел средно напрежение Трафопост Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV”, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“, преминаващи през имот ПИ 11538.501.539 по КК на гр.Свети Влас - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за обществен селищен парк, градина ,през ПИ 11538.501.491, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и през ПИ 11538.5.46, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път.
Съгласува представеното задание,  съгласно   което трасето започва от ТП Юрта -Детска градина в ПИ 11538.501.539, преминава през ПИ 11538.501.539,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за обществен селищен парк, градина и през ПИ 11538.501.491, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица,  продължава през ПИ 11538.5.88 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – дере в участъка от т.9 до т.10 на представеното задание, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план; продължава през ПИ 11538.5.46, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път, в участъка от т.10 до т.19 на представеното задание и продължава през ПИ 11538.2.106 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път до БКТП - Юрта 9 в ПИ 11538.2.163.
Проектната дължина на трасето на кабела, попадащ в урбанизирана територия е 280.58 м и сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ на сервитута е 561.14 кв.м.
            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 349/19.06.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 849

    1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общинска съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: : „Кабел средно напрежение Трафопост Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV”, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“, преминаващи през имоти общинска собственост  както следва : Трасето на кабела започва от ТП Юрта -Детска градина в ПИ 11538.501.539, преминава през ПИ 11538.501.539,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за обществен селищен парк, градина и през ПИ 11538.501.491, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема, продължава през ПИ 11538.5.88 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – дере в участъка от т.1 до т.2 на представеното задание, преминава през ПИ 11538.5.46, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път, в участъка от т.2 дот.3 на представеното задание като този част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема, продължава през ПИ 11538.2.106 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път в участъка от т.3 до т.9 на представеното задание до БКТП - Юрта 9 в ПИ 11538.2.163.
     Дължината на трасето на кабела, попадащ в земеделска територия е 248.99м. и сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 498.03кв.м.
    2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект: „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV”, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“, преминаващи през имоти общинска собственост, описани в точка 1 .
Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.
       / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/
               
По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 350/19.06.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП НОВ ДП . ТП „Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV“, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл.108 ал.2 от ЗУТ.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 850

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във вр. с чл.131 от ЗУТ дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: : „Кабел средно напрежение Трафопост НОВ, Договор за присъединяване, Трафопост, Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV”, землище  гр. Свети Влас, м-т „Юрта“, преминаващи през имот ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път.
Съгласува представеното задание,  съгласно   което трасето започва от ТП Юрта 7 в ПИ 11538.2.37, преминава през ПИ 11538.2.107,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път  и през ПИ 11538.2.128,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план,  продължава през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път, в участъка от т.5 до т.3 и в участъка от т.2 до т.1 на представеното задание, предмет на настоящия ПУП – План схема,  продължава през ПИ 11538.2.165,  публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план до БКТП – нов в ПИ 11538.2.19.
Проектната дължина на трасето на кабела, попадащ в урбанизирана територия е 41.60м и сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ на сервитута е 83.15 кв..
      / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 392/07.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-Парцелан план за обект: „Канализационна помпена станция с тласкател към РШ 67 от селищната канализационна мрежа на с. Тънково, за жилищни комплекси „Съни Дей 5“, „Съни Дей 6“ и „Съни Бийч Вилидж и Спа“, находящи се в землището на с. Тънково, община Несебър.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 851

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 7 от протокол №8 от 06.06.2018 год. на ОЕСУТ-Несебър, Писмо изх.№ПД-1194-(3) от 30.05.2017 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№53-07-294/21.11.2017 год. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№143/26.02.2018 год. на „БТК“ ЕАД, Писмо изх.№ТД-3523-1/17.01.2018 год. на „ВиК“ ЕАД-Бургас и Съгласувателно писмо изх.№7485943-1/2018 год. на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.
 ОДОБРЯВА: ПУП-парцеларен план за обект: „КПС с тласкател към РШ 67 от селищната канализационна мрежа на с.Тънково за жилищни комплекси „Съни Дей 5“, „Съни Дей 6“ и „Съни Бийч Вилидж и Спа“, находящи се в  землището  с.Тънково, община Несебър.
Трасето на новопроектираният тласкател се предвижда да започне от съществуваща канализационна помпена станция в ПИ 73571.49.207, м.“Камарата“, землище с.Тънково, да минава през ПИ 73571.49.74-полски път собственост на община Несебър,  през ПИ 73571.49.214- пасище –публична общинска собственост, през ПИ 73571.49.67- пасище- публична общинска собственост, през ПИ 73571.49.84-полски път собственост на община Несебър и достигне до съществуваща РШ 67 в с.Тънково. Дължината на тласкателя е 1273кв.м и е предвиден сервитут по 0,40м от оста на тръбата съгласно чл.112, т.2 от Закона за водите съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.
Решението да се обнародва в Държавен вестник.
 Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 407/22.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19 до ГРТ на ваканционно селище в ПИ 27454.23.63 по кадастралната карта на с. Емона, местност „Кладери“, община Несебър.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 852

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: “Присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19 до ГРТ на ваканционно селище в ПИ 27454.23.63 „по кадастралната карта на с.Емона, м.“Кладери“, община Несебър.
Трасето на кабела започва от БКТП-нов в ПИ 27454.23.19 с площ 6842кв.м. с начин на трайно предназначени „Урбанизирана“ , частна собственост пресича ПИ 27454.23.68 с площ 9547кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „за местен път“, публична общинска собственост и завършва в Ш16 в ПИ 27454.23.68, с дължина на кабелното трасе  общо 113.94м.л.които са изцяло в урбанизирана територия, като 10.19м.л. попадат в ПИ 27454.23.68 и 103.01м.л. в ПИ 27454.23.19. Определен е сервитут от 0.6м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела, площите с ограничение са общо 13.14 кв.м. в ПИ 27454.23.68-транспортна територия.съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.
            Решението да се обнародва в Държавен вестник.
            Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 396/14.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 51500.52.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 853

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект:  „Уличен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 51500.52.28 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”. Трасето на уличния водопровод започва от съществуваща шахта на съществуващ водопровод чугун DN 500 в ПИ 51500.56.45 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност “Инджекьойско блато“ с площ 10413 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти“ и с начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, публична държавна собственост, пресича ПИ 51500.56.44 по КК на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“ с площ 7572 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост и завършва във водомерна шахта в ПИ 51500.52.28 по КК на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“. Дължината на трасето на водопровода е общо 90,20 м., като 9,56 м. попадат в ПИ 51500.56.44 - земеделска територия и 80,64м. попадат в ПИ 51500.56.45 – територия заета от води и водни обекти. Определя се сервитут по 0,35 м. от двете страни спрямо оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 62 кв.м., като 6кв.м. попадат в ПИ 51500.56.44 – земеделска територия и 56 кв.м. попадат в ПИ 51500.56.45 - територия заета от води и водни обекти,
и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.
    / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/        
            
По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 397/14.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект „Кабели 20 кV от съществуващ кабел до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води“ в поземлен имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 854

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.6 от протокол №16/13.12.2017год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-208/18.07.2018г. от МЗ РЗИ Бургас, Договор № 1120049228/ 13.05.2013г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД- гр.Пловдив, Разрешение №11 от 15.05.2018г. от АПИ ,Областно пътно управление -Бургас и писма: изх.№ 264/11.06.2018г. от Напоителни системи ЕАД-клон Бургас; изх.№ПД-1321,899,8610(2014г.) от 07.04.2015г. от РИОСВ-гр.Бургас; изх.№95-П-49/21.05.2018г. от „БТК” ЕАД и всички останали документи по преписката. ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за линеен обект :„Кабели 20кV от съществуващ кабел до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води” в поземлен имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато ”. Трасето на кабела 20кV започва от ЖР №5 на ВЕП 20кV „Полевъд“ в ПИ 73571.27.145 в землището на с.Тънково с площ 20955 кв.м., вид територия- „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, публична собственост, пресича ПИ 51500.48.17 с площ 15893 кв.м., вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване- „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна собственост и достига до ТП „Боруна-1“ в ПИ 51500.48.15 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“. Дължината на трасето е 27,70м. в транспортна и земеделска територия. Определен е сервитут по 2,0 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабелите. Площите с ограничение са общо  90кв.м.  в земеделска и транспортна територия и 20 кв.м. в урбанизирана територия, като 29 кв.м. попадат в ПИ 51500.48.15 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“.
Решението да се обнародва в Държавен вестник.
 Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Предложение вх.№ 398/14.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на ваканционно селище, подобект: Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот с идентификатор 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 855

    1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ
Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект: „Външно ел. захранване на ваканционно селище, подобект: Кабели 0,4 кV ” за поземлен имот с идентификатор 51500.21.7 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Бостанлъка” . трасето на кабела 0,4 кV започва отсъществуващ БКТП в ПИ 51500.21.1, преминава в ПИ 51500.16.20 с площ 7201 кв.м. вид територия „Земеделска“с и начин на трайно ползване на територията „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, продължава в ПИ 51500.172.41 с площ 20019 кв.м., вид територия „Транспортна и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост и достига до ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.21.7 по кадастралната карта на гр.Несебър, м."Бостанлъка“. Дължината на трасето е общо 340,12 м. в урбанизирана, земеделска и транспортна територия, като 2,87м. попадат в ПИ 51500.21.1 м- урбанизирана територия, 123,9 м. попадат в ПИ 51500.16.20- земеделска територия и 213,35 м. попадат в ПИ 51500.172.41- транспортна територия. Определя се сервитут по 0,6 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са общо  410,90 кв.м.  в земеделска, урбанизирана и транспортна територия, като 18,87 кв.м. попадат в ПИ 51500.21.1- урбанизирана територия, 154,89 кв.м. попадат в ПИ 51500.16.20 – земеделска територия и 256,01 в ПИ 51500.172.41 - транспортна територия и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище, подобект: Кабели 0,4 кV ” за поземлен имот с идентификатор 51500.21.7 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, през имоти ПИ 51500.16.20, ПИ 51500.172.41 по КК на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на
Общината за сведение и изпълнение.
       / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

По т. ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 406/21.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на „ПУП-ПР за поземлени имоти в местност „Кокалу“, землище гр. Несебър и местност „Хендек тарла“, землище с. Равда, засегнати от трасе на пътна връзка от път І-9 /Е87/ до ул. „Несебър“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 856

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.4 от протокол №7/17.05.2017год. от заседание на ОбЕСУТ - Несебър проведено на 17.05.2017год., Здравно заключение от РЗИ-Бургас с изх.номер 53-07-44/20.02.2018г., Решение № КЗЗ-08/19.04.2018г. на МЗХГ/КЗЗ/, Скица – Проект №15-297880-14.05.2018г. и № 15-223844-12.04.2018г. от АГКК и писма: изх.№ 08-00-1433/05.12.2017г. ведно с протокол №22/16.08.2017г. от АПИ, изх.№ПД-578/1//14.03.2017г. РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-3100-2/08.12.2017г. от „ВиК”ЕАД-гр.Бургас, изх.№08-00-42/05.01.2018г. от „БТК”ЕАД ,изх.№7195644-1/ 06.11.2017г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД , Удостоверение с изх.№196/19.06.2017г. от „Напоителни системи“ ЕАД и всички останали документи по преписката.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: ПУП – план за регулация за поземлени имоти в местност „Кокалу“, землище гр.Несебър и местност „Хендек Тарла“, землище с.Равда, засегнати от трасе на пътна връзка от път I-9 (E87) до ул.„Несебър“, минаващо по землищната граница между ЕКАТТЕ 61056 землище на с.Равда от запад и ЕКАТТЕ 51500, землище на гр.Несебър от изток с цел промяна предназначението на полските пътища и отнетите площи от земеделските имоти в обхвата на разработката, а именно имоти с идентификатори: ПИ 61056.56.126 на площ от 6261 кв.м. преди промяната и 5638 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване- „Комплексно застрояване“, ПИ 61056.56.125 на площ от 1170 кв.м. преди промяната и 1103 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване- „Комплексно застрояване“, ПИ 61056.56.113 на площ от 8123 кв.м. преди промяната и 7524 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За средно застрояване (от 10 до 15 м.), ПИ 61056.56.101 на площ от 3638 кв.м. преди промяната и 3243 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански , горски, ведомствен път“, ПИ 61056.56.55 на площ от 5654 кв.м. преди промяната и 5301 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.), ПИ 61056.56.46 на площ от 5766 кв.м. преди промяната и 5326 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване -“Средно застрояване (от 10 до 15 м.), ПИ 61056.56.37 на площ от 2899 кв.м. преди промяната и 2585 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 61056.56.20 на площ от 2198 кв.м. преди промяната и 1774 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 61056.56.19 на площ от 2201 кв.м. преди промяната и 1913 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“, ПИ 61056.56.18 на площ от 1308 кв.м. преди промяната и 1252 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“,
ПИ 61056.56.17 на площ от 1994 кв.м. преди промяната и 1901 кв.м. след нея , вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“, ПИ 61056.56.8 на площ от 5498 кв.м. преди промяната и 5008 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“, ПИ 61056.54.11 на площ от 6030 кв.м. преди промяната и 5223 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“, ПИ 61056.54.10 на площ от 3001 кв.м преди промяната и 2910 след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“, ПИ 61056.54.9 на площ от 5997 кв.м. преди промяната и 5786 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизиорана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 61056.54.8 на площ от 7328 кв.м. преди промяната и 7328 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване “Друг вид нива“, сграда с идентификатор 61056.56.55.2 на площ от 19 кв.м. преди промяната и 19 кв.м. след нея, предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, ПИ 51500.87.5 на площ от 2429 кв.м. преди промяната и 2075 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.87.4 на площ от 1201 кв.м. преди промяната и 1021 кв.м след нея , вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.87.3 на площ от 1500 кв.м. преди промяната и 1276 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.87.2 на площ от 800 кв.м. преди промяната и 689 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.87.1 на площ от 801 кв.м. преди промяната и 658 кв.м. след нея , вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.86.28 на площ от 1999 кв.м. преди промяната и 1773 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.86.27 на площ от 1502 кв.м. преди промяната и 1324 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м), ПИ 51500.86.26 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 881 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.86.20 на площ от 1171 кв.м. преди промяната и 1041 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м), ПИ 51500.86.19 на площ от 1172 кв.м. преди промяната и 1042 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.), ПИ 51500.86.18 на площ от 2344 кв.м. преди промяната и 2089 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.86.17 на площ от 2341 кв.м. преди промяната и 2084 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“, ПИ 51500.86.16 на площ от 1171 кв.м. преди промяната и 1034 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.86.15 на площ от 1171 кв.м. преди промяната и 1023 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.), ПИ 51500.86.13 на площ от 589 кв.м. преди промяната и 503 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.),

ПИ 51500.86.12 на площ от 888 кв.м. преди промяната и 784 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.), ПИ 51500.86.11 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 880 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.86.10 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 878 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно предназначение „За курортен хотел, почивен дом“, ПИ 51500.86.8 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 885 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.86.7 на площ от 999 кв.м. преди промяната и 884 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“, ПИ 51500.86.6 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 886 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“, ПИ 51500.86.5 на площ от 1999 кв.м. преди промяната и 1771 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.86.4 на площ от 3498 кв.м. преди промяната и 3104 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“, ПИ 51500.86.3 на площ от 1201 кв.м. преди промяната и 1067 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.85.11 на площ от  900 кв.м. преди промяната и 797 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.85.10 на площ от 1303 кв.м. преди промяната и 1155 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.85.9 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 896 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.85.8 на площ от 996 кв.м. преди промяната и 931 кв.м. след нея,  вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.85.7 на площ от 1101 кв.м. преди промяната и 996 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.85.6 на площ от 999 кв.м. преди промяната и 851 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.85.5 на площ от 4000 кв.м. преди промяната и 3496 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване -„Пасище“, ПИ 51500.85.4 на площ от 1101 кв.м преди промяната и 1081 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.85.3 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 925 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.85.2 на площ от 1101 кв.м. преди промяната и 1029 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“, ПИ 51500.85.1 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 916 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.55 на площ от 4400 кв.м. преди промяната и 3886 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“,

ПИ 51500.84.54 на площ от 3107 кв.м. преди промяната и 2746 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.53 на площ от 5197 кв.м. преди промяната и 4757 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.84.52 на площ от 502 кв.м преди промяната и 386 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.84.49 на площ от 2399кв.м. преди промяната и 2121кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.84.47 на площ от 4513кв.м преди промяната и 4318кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.84.45 на площ от 4507кв.м. преди промяната и 3967 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.84.42 на площ от 1766кв.м преди промяната и 1574кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.84.41.м. на площ от 1767кв.м. преди промяната и 1609 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.84.40 на площ от 1767 кв.м. преди промяната и 1609 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.39 на площ от 1101 кв.м. преди промяната и 974 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.84.38 на площ от 899кв.м. преди промяната и 795кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.37 на площ от 1881 кв.м. преди промяната и 1664 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.36 на площ от 2400кв.м. преди промяната и 2122кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.84.32 на площ от 997кв.м. преди промяната и 883кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.84.31 на площ от 997кв.м. преди промяната и 883кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.84.30 на площ от 1100кв.м. преди промяната и 973кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.84.29 на площ от 1101кв.м. преди промяната и 974 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За обект комплекс за здравеопазване“, ПИ 51500.84.28 на площ от 999кв.м. преди промяната и 884кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.84.27 на площ от 999кв.м. преди промяната и 884 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно предназначение „За курортен хотел, почивен дом“, ПИ 51500.84.26 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 882кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“,

ПИ 51500.84.25 на площ от 1002кв.м. преди промяната и 886кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.)“, ПИ 51500.84.24 на площ от 1002кв.м. преди промяната и 887кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.23 на площ от 997кв.м. преди промяната и 882 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.22 на площ от 997кв.м. преди промяната и 882кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.84.21 на площ от 1002кв.м преди промяната и 875кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.84.18 на площ от 1299кв.м преди промяната и 1146кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.84.14 на площ от 1501кв.м. преди промяната и 1324 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.16 на площ от 2001кв.м преди промяната и 1767кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.84.9 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 885 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.84.8 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 915кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.84.7 на площ от 1001кв.м. преди промяната и 886 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.1 на площ от 1399 кв.м. преди промяната и 1275 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.57 на площ от 3300кв.м. преди промяната и 2917 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.56 на площ от 2762кв.м. преди промяната и 2436 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.55 на площ от 1939 кв.м. преди промяната и 1710 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.54 на площ от 5002 кв.м. преди промяната и 4422 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.83.53 на площ от 6095кв.м преди промяната и 5386кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.83.50 на площ от 1000кв.м. преди промяната и 882кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.49 на площ от 998кв.м. преди промяната и 883кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.48 на площ от 1002кв.м. преди промяната и 886кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, ПИ 51500.83.47 на площ от 1299кв.м. преди промяната и 1151кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“,
ПИ 51500.83.46 на площ от 3498кв.м. преди промяната и 3112 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.83.45 на площ от 1812кв.м. преди промяната и 1613кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.44 на площ от 998кв.м. преди промяната и 887кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.43 на площ от 1000кв.м. преди промяната и 888кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.42 на площ от 1299кв.м. преди промяната и 1154 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.41 на площ от 1196кв.м. преди промяната и 1062кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.40 на площ от 1002кв.м. преди промяната и 889кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.39 на площ от 999кв.м. преди промяната и 885кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.38 на площ от 1101кв.м. преди промяната и 977кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.37 на площ от 1097кв.м. преди промяната и 971кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.36 на площ от 999 кв.м преди промяната и 885 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.83.35 на площ от 1001кв.м. преди промяната и 887кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.34 на площ от 1002кв.м. преди промяната и 887кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.33 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 885 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.), ПИ 51500.83.23 на площ от 1400кв.м. преди промяната и 1247кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.22 на площ от 3000 кв.м преди промяната и 2654 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, ПИ 51500.83.20 на площ от 1299кв.м. преди промяната и 1150 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.19 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 883 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.18 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 883 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.17 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 883 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.16 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 883 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.15 на площ от 994 кв.м. преди промяната и 879 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.14 на площ от 1003кв.м преди промяната и 887 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.83.13 на площ от 1002 кв.м. преди промяната и 886 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,

ПИ 51500.83.12 на площ от 899 кв.м. преди промяната и 795 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.11 на площ от 1002 кв.м. преди промяната и 886 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.10 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 883 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.83.9 на площ от 1097 кв.м. преди промяната и 970 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.58 на площ от 2198 кв.м. преди промяната и 1952 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.82.57 на площ от 2898 кв.м. преди промяната и 2595 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.82.56 на площ от 24902 кв.м. преди промяната и 22153 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.82.47 на площ от 2697 кв.м. преди промяната и 2394 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.46 на площ от 1398 кв.м. преди промяната и 1240 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.45 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 888 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.44 на площ от 2301 кв.м. преди промяната и 2043 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.43 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 888 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.82.42 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 976 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.41 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 976 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.40 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 976 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.39 на площ от 1103 кв.м. преди промяната и 980 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.38 на площ от 997 кв.м. преди промяната и 885 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.25 на площ от 903 кв.м. преди промяната и 779 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.82.24 на площ от 1200 кв.м. преди промяната и 1068 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.23 на площ от 1201 кв.м. преди промяната и 1068 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.22 на площ от 1202 кв.м. преди промяната и 1069 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.21 на площ от 1200 кв.м. преди промяната и 1068 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.20 на площ от 1199 кв.м. преди промяната и 1067 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.19 на площ от 999 кв.м. преди промяната и 889 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“,

ПИ 51500.82.18 на площ от 2915 кв.м. преди промяната и 2595 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.17 на площ от 999 кв.м. преди промяната и 890 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.82.16 на площ от 1200 кв.м. преди промяната и 1069 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.15 на площ от 1202 кв.м. преди промяната и 1071 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.82.14 на площ от 1599 кв.м. преди промяната и 1425 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“, ПИ 51500.82.13 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 980 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15м.)“, ПИ 51500.81.16 на площ от 2299 кв.м. преди промяната и 2129 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.15 на площ от 2299 кв.м. преди промяната и 2119 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.14 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 1007 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.13 на площ от 1098 кв.м. преди промяната и 1015 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.12 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 1016 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.11 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 1018 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.9 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 914 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.8 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 907 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“, ПИ 51500.81.7 на площ от 999 кв.м. преди промяната и 782 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“, ПИ 51500.81.6 на площ от 1101 кв.м. преди промяната и 929 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.5 на площ от 1098 кв.м. преди промяната и 958 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.4 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 975 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.3 на площ от 1101 кв.м. преди промяната и 993 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.2 на площ от 1102 кв.м. преди промяната и 1007 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.81.1 на площ от 1502 кв.м. преди промяната и 1328 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.80.41 на площ от 3469 кв.м преди промяната и 3074 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.80.40 на площ от 1549 кв.м. преди промяната и 1371 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.39 на площ от 1549 кв.м. преди промяната и 1372 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“,
ПИ 51500.80.35 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 913 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.34 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 913 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.33 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 830 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.32 на площ от 999 кв.м. преди промяната и 883 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.31 на площ от 999 кв.м. преди промяната и 883 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.30 на площ от 1002 кв.м. преди промяната и 883 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.29 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 882 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.28 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 973 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.27 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 886 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.26 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 973 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, ПИ 51500.80.25 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 883 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.80.24 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 973 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.23 на площ от 1501 кв.м. преди промяната и 1328 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.22 на площ от 1302 кв.м. преди промяната и 1151 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.21 на площ от 1699 кв.м. преди промяната и 1502 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.80.19 на площ от 2899 кв.м. преди промяната и 2563 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.18 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 876 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.17 на площ от 1003 кв.м. преди промяната и 889 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.16 на площ от 1103 кв.м. преди промяната и 978 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.15 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 888 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.14 на площ от 1198 кв.м. преди промяната и 1062 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.13 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 975 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.12 на площ от 1100 кв.м преди промяната и 975 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.80.11 на площ от 1400 кв.м. преди промяната и 1241 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.10 на площ от 2300 кв.м. преди промяната и 2038 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,

ПИ 51500.80.9 на площ от 2298 кв.м. преди промяната и 2036 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.7 на площ от 2996 кв.м. преди промяната и 2652 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.5 на площ от 3393 кв.м. преди промяната и 3004 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.4 на площ от 3300 кв.м. преди промяната и 2921 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.2 на площ от 4094 кв.м. преди промяната и 3625 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.80.1 на площ от 4838 кв.м. преди промяната и 4290 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За къмпинг, мотел“, ПИ 51500.79.15 на площ от 999 кв.м. преди промяната и 954 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.14 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 851 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.13 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 885 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.12 на площ от 995 кв.м. преди промяната и 904 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.11 на площ от 999 кв.м. преди промяната и 893 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.10 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 918 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.9 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 1020 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.8 на площ от 994 кв.м. преди промяната и 914 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.7 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 1035 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.6 на площ от 1004 кв.м. преди промяната и 929 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.5 на площ от 599 кв.м. преди промяната и 598 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.79.4 на площ от 1283 кв.м. преди промяната и 1027 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.3 на площ от 1102 кв.м. преди промяната и 1032 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.2 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 1009 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.79.1 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 809 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.78.25 на площ от 8999 кв.м преди промяната и 7967 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.78.24 на площ от 4999 кв.м преди промяната и 4431 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.78.21 на площ от 12046 кв.м. преди промяната и 10674 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“,

ПИ 51500.78.20 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 844 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.78.19 на площ от 1512 кв.м. преди промяната и 1316 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.78.18 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 974 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.78.17 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 974 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.78.16 на площ от 12046 кв.м. преди промяната и 10674 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Нива“, ПИ 51500.78.13 на площ от 5502 кв.м. преди промяната и 4876 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.78.10 на площ от 1500 кв.м. преди промяната и 1411 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.78.8 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 886 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.78.7 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 884 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.78.6 на площ от 4296 кв.м преди промяната и 3806 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, ПИ 51500.78.4 на площ от 800 кв.м. преди промяната и 640 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.78.3 на площ от 2000 кв.м. преди промяната и 1841 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.77.43 на площ от 1736 кв.м. преди промяната и 1433 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.42 на площ от 999 кв.м. преди промяната и 921 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.41 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 889 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.39 на площ от 13997 кв.м. преди промяната и 12534 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.77.34 на площ от 1666 кв.м. преди промяната и 1421 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.33 на площ от 1663 кв.м. преди промяната и 1602 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.77.32 на площ от 1669 кв.м. преди промяната и 1553 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.31 на площ от 2033 кв.м. преди промяната и 1848 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, ПИ 51500.77.30 на площ от 2700 кв.м. преди промяната и 2527 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, ПИ 51500.77.29 на площ от 1311 кв.м. преди промяната и 1197 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.77.28 на площ от 1311 кв.м. преди промяната и 1216 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, ПИ 51500.77.27 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 907 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“,

ПИ 51500.77.26 на площ от 1153 кв.м. преди промяната и 1047 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.25 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 908 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, ПИ 51500.77.24 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 908 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.23 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 908 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.19 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 908 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.18 на площ от 1300 кв.м. преди промяната и 1180 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.17 на площ от 1298 кв.м. преди промяната и 1178 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.14 на площ от 1203 кв.м. преди промяната и 956 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.13 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 995 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.12 на площ от 1103 кв.м. преди промяната и 1001 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.11 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 1002 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.10 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 992 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.77.9 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 896 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.8 на площ от 1805 кв.м. преди промяната и 1606 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.7 на площ от 3295 кв.м. преди промяната и 3104 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.6 на площ от 4067 кв.м. преди промяната и 3783 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг курортно- рекреационен обект“, ПИ 51500.77.5 на площ от 2997 кв.м. преди промяната и 2793 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.77.4 на площ от 2503 кв.м. преди промяната и 2285 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.46 на площ от 679 кв.м. преди промяната и 393 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.76.42 на площ от 6571 кв.м. преди промяната и 6048 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За складова база“, ПИ 51500.76.35 на площ от 1641 кв.м. преди промяната и 1460 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“, ПИ 51500.76.34 на площ от 1643 кв.м. преди промяната и 1532 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.76.33 на площ от 1642 кв.м. преди промяната и 1462 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“, ПИ 51500.76.32 на площ от 1642 кв.м. преди промяната и 1542 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“,

ПИ 51500.76.31 на площ от 2501 кв.м. преди промяната и 2270 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, ПИ 51500.76.30 на площ от 2500 кв.м. преди промяната и 2267 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.26 на площ от 1078 кв.м. преди промяната и 990 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.25 на площ от 2664 кв.м. преди промяната и 2402 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.23 на площ от 6566 кв.м. преди промяната и 6039 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.20 на площ от 729 кв.м. преди промяната и 646 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.19 на площ от 1658 кв.м. преди промяната и 1484 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.18 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 991 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.17 на площ от 4001 кв.м. преди промяната и 3686 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.76.14 на площ от 3000 кв.м. преди промяната и 2681 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.13 на площ от 5701 кв.м. преди промяната и 5090 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.12 на площ от 3996 кв.м. преди промяната и 3563 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.11 на площ от 1101 кв.м. преди промяната и 1011 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“, ПИ 51500.76.10 на площ от 997 кв.м. преди промяната и 913 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.9 на площ от 1011 кв.м. преди промяната и 924 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.8 на площ от 1099 кв.м. преди промяната и 1002 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.7 на площ от 1198 кв.м. преди промяната и 1090 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.76.6 на площ от 1098 кв.м. преди промяната и 996 кв.м. след нея, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.76.5 на площ от 998 кв.м. преди промяната и 903 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.4 на площ от 1100 кв.м. преди промяната и 992 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.3 на площ от 1000 кв.м. преди промяната и 899 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.2 на площ от 996 кв.м. преди промяната и 892 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, ПИ 51500.76.1 на площ от 1001 кв.м. преди промяната и 894 кв.м. след нея, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Лозе“, Сграда с идентификатор 51500.85.8.1 на площ от 98 кв.м. преди промяната и площ от 98 кв.м. след нея, предназначение- „Жилищна сграда – еднофамилна“.

За всеки от имотите е отреден УПИ като с разработката по чл. 16 от ЗУТ в максимална степен се запазват вътрешните имотни граници на засегнатите имоти. Предвидената пътна връзка ще даде възможност за ситуиране на ново кръстовище на вливане и отливане от първокласен път І-9 Варна – Бургас по землищната граница Несебър – Равда и ще обслужва едновременно местностите „Кокалу”, „Хендек тарла” и „Акротирия”. Улицата от о.т.1006 до о.т.1019 е с ширина на платното 7,00м. и източен и западен тротоар с ширина по 1,50м. Преди кръстовището с път І-9 участъкът между о.т.1019 и о.т.1021 е с ширина на платното 10,50м. Улицата се явява главен транспортен разпределител в посока север – юг за зоната и оста и е прекарана по землищната граница между землищата на гр.Несебър и с.Равда. Изготвени са експертни оценки за пазарните стойности на засегнатите имоти и на новообразуваните УПИ. Комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ е приела и определи експертните оценки с Решение №4 от 25.07.2018г.
Решението да се обнародва в Държавен вестник, ведно с оценките по чл.210.
 Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред административен съд Бургас.

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 412/23.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-278, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.423 и УПИ VІІІ-277, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500. 506.424 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 857

    На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ V-278, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.423 и УПИ VIII-277, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.424 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект УПИ V-278 /ПИ 51500.506.423/ с площ 1601 кв.м. и УПИ VIII-277 /ПИ 51500.506.424/ с площ 801 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ IХ-423,424 с площ 2402 кв.м., запазват се устройствените показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ – 50%, паркиране в границите на имота и устройствената зона „Ок“, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 424/27.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-62, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.112 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.506.96 по КК на гр. Несебър, в кв.7501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 858

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг - Запад” в частта му по отношение на УПИ I-62, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.112 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.506.96 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект придават 147 кв.м. от ПИ 51500.506.96 с площ 5763 кв.м. към УПИ I-62 /ПИ 51500.506.112/ с площ 1289 кв.м.,  след промяната площта на ПИ 51500.506.96 ще бъде 5617 кв.м., а на УПИ I-62 /ПИ 51500.506.112/ ще бъде 1436 кв.м., като съгласно представената скица-проект за УПИ I-62 се предвижда проектен идентификатор №51500.506.714 по кадастралната карта на гр. Несебър, като устройствените показатели се запазват, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 425/27.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.222 по КК на гр. Несебър, в кв.7101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.  
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 859

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ IV-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.222 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект се променят номера на имота от УПИ IV-общ. на УПИ IV-222, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, отреждането на имота от „За административно и делово обслужване“ в „За жилищно строителство“, устройствената зона от „Жм“ на „Жс“ и се установяват следните устройствените показатели за УПИ IV-222 /ПИ 51500.506.222/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т. ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх.№ 413/24.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за сключване на договор за дарение между община Несебър и „ПРО ДИАЛ“ ЕООД с ЕИК 203186715 със седалище и адрес на управление – гр. София - 1000, пл. „П. Р. Славейков“ № 11, ет.1, ст.7, на част от имот с идентификатор № 51500.503.454 по КККР на гр. Несебър, местност „Кокалу“, с площ 45,00 кв.м., която част е придадена към улична регулация с ПУП-ПР.  
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 860

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.34, ал.3 от ЗОС  Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие Кметът на община Несебър, да приеме от  „ПРО ДИАЛ“ЕООД , с ЕИК 203186715, със седалище и адрес на управление гр.София, 1000, пл.“П.Р.Славейков“№11, ет.1, ст.7, представлявано от Боряна Стефанова Шехтова, в качеството и на управител, действаща чрез пълномощника си Ива Георгиева Николов дарението на имот с проектен идентификатор 51500.503.485,  с площ 45.00 кв.м., при съседи за този имот имоти с идентификатори  51500.510.70; 51500.503.484; 51500.503.454, който имот е образуван чрез отделяне от имот с идентификатор 51500.503.454 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК е с вид на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване  улици.
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Предложение вх.№ 414/24.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПР за масив 11538.504 по КК на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“, с цел актуализиране на транспортно-комуникационната схема на зоната, прецизиране на имотните граници, тяхната собственост и площи, урегулиране на възстановени земеделски имоти и създаване на възможност за изграждане на инженерната инфраструктура.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 861

1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16, ал.1 от същия закон и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПР за масив 11538.504 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. “Инцараки“ за актуализиране на транспортно – комуникационната схема на зоната, прецизиране границите на имотите, тяхната площ и собственост, урегулиране на предложените допълнително имоти за включване в бъдещия ПР, които са засегнати от разработката и са в обхвата на разглежданата територия, а именно: поземлени имоти  с трайно предназначение на територията-земеделска, а именно:  ПИ 11538.15.28; ПИ 11538.15.29; ПИ 11538.15.27; ПИ 11538.15.26; ПИ 11538.15.181; ПИ 11538.15.164; ПИ 11538.15.180; ПИ 11538.15.24;  ПИ 11538.504.603;  ПИ 11538.504.606; ПИ 11538.504.608;ПИ 11538.504.609; ПИ 11538.504.714 и поземлени имоти с трайно предназначение на територията по данни от КК: урбанизирана, а именно: ПИ 11538.15.214 и ПИ 11538.15.177 с Решение № 7/ 05-06.08.2008г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ – гр. Бургас; Решение № 4/ 30.04.2008г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ – гр. Бургас и Решение № 13/ 10.11.2005г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ – гр. Бургас; ПИ 11538.15.25 с Решение № 5/ 14.04.2005г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ – гр. Бургас; ПИ 11538.2.154 и ПИ 11538.2.155 с Решение № 7/ 05-06.08.2008г. на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Бургас; ПИ 11538.504.987 / няма данни за проведена процедура за преотреждане на земята/; ПИ 11538.504.759 / няма данни за проведена процедура за преотреждане на земята/ и създаване на възможност за изграждане на инженерна инфраструктура за постигане на необходимия комфорт на обитаване, изключвани на земеделските имоти, попадащи в землището на гр. Несебър и включване на  допълнително имоти в бъдещия ПР, засегнати от разработката и попадащи в обхвата на разглежданата територия  и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.
         2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.
          Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
          Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т. ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 428/29.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.505.170 и части от поземлени имоти с идентификатори № 51500.505.329 и № 51500.505.333 по КК на гр.Несебър, в кв.33 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
Общинският съвет със 17 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 862

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , във връзка  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ с и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг - Изток”, в частта му по отношение на УПИ I, с идентификатор №51500.505.170 и части от поземлени имоти с идентификатори №51500.505.329 и №51500.505.333 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 33 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”, с който се придават 77 кв.м. от ПИ 51500.505.329 с площ 10 987 кв.м. и 67 кв.м. от ПИ 51500.505.333 с площ 1932 кв.м. към УПИ I /ПИ 51500.505.170/ с площ 352 кв.м. или общо 145 кв.м., като УПИ I /ПИ 51500.505.170/ става 497 кв.м., ПИ 51500.505.329 става 10910 кв.м., ПИ 51500.505.333 става 1864 кв.м., запазва се отреждането на УПИ I „За обществено обслужване“ и се променя номерът на УПИ I /ПИ 51500.505.170/ от УПИ I на УПИ I-170, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 429/29.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.506.226 и УПИ ІІ-204, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.227 по КК на гр. Несебър,в кв.6702 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 863

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка  с чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I, с идентификатор №51500.506.226 и УПИ II-204, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.227 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6702 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който се придават на 800 кв.м. от УПИ I /ПИ 51500.506.226/ с площ 9241 кв.м. към УПИ II-204 /ПИ 51500.506.227/ с площ 2115 кв.м. и урегулиране от част с площ 801 кв.м. от УПИ I /ПИ 51500.506.226/ с площ 9241 кв.м. на УПИ III с площ 801 кв.м. Площта на УПИ II-204 /ПИ 51500.506.227/ става 2915 кв.м., а на УПИ I /ПИ 51500.506.226/ 7641 кв.м. Новообразуванияъ УПИ II-204 /ПИ 51500.506.227/ с площ 2915 кв.м. се отрежда „За хотел, спорт и озеленяване“, запазват се устройствената зона „Ок“ и действащите устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота. Новообразувания УПИ III с площ 801 кв.м. се отрежда „За търговия и озеленяване“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10м. /3 етажа/, минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
       Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т. ЧЕТИРЕДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 431/31.08.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТКСИП“, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост на територията на гр. Обзор.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 864

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Нсеебър съгласува приложеното допълнение към схема № 7 за поставяне на РИЕ – светещ надпис „Обзор”  на терен общинска собственост на територията на гр. Обзор.
Схемата е нарезделна част от настоящото решение.
/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Предложение вх.№ 433/31.08.2018 г. от  инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, КС, ИП“, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с .“Елените“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 865

1. На основание  чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Директора на Дирекция „УТ, КС, ИП“ при община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за обект „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените““ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, преминаващо през ПИ 11538.13.155 с площ 57214 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.
3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените““ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.
/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/
    
По т. ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Предложение вх.№ 434/31.08.2018 г. от  инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, КС, ИП“, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. “Елените“ в поземлен имот с идентификатори № 11538.8.253, № 11538.9.154, № 11538.13.155 и № 11538.15.153 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.
Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 866

        1. На основание  чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Директора на Дирекция „УТ, КС, ИП“ при община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за обект „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените““в поземлени имоти с идентификатори №11538.8.253, №11538.9.154, №11538.13.155 и №11538.15.153 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, преминаващо през ПИ 11538.8.253 с площ 4054 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, ПИ 11538.15.153 с площ 10694 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, ПИ 11538.9.154 с площ 19889 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост и ПИ 11538.13.155 с площ 57214 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост.
        2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.
3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените““в поземлени имоти с идентификатори №11538.8.253, №11538.9.154, №11538.13.155 и №11538.15.153 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.    
/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 435/31.08.2018 г. от  инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, КС, ИП“, относно одобряване на задание за изработването на „ПУП-ПП за разширение за велоалея на път с. Кошарица – к.к. “Слънчев бряг“,  землище с. Кошарица, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.
Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «против» 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 867

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  „Разширение за велоалея на път с.Кошарица-к.к.Слънчев бряг“, землище с.Кошарица, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект , ПУП-ПП за „Разширение за велоалея на път с.Кошарица-к.к.Слънчев бряг“, землище с.Кошарица,община Несебър.
Настоящето решение да се разгласи  по предвидения в чл.124б, ал.2 от ЗУТ ред.
Решението не подлежи на обжалване
/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 438/03.09.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТКСИП“, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-общ. с идентификатор № 51500.506.316 по КК на гр. Несебър, в кв.5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 868

На основание с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, с чл.150, ал.3 от ЗУТ  и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-общ., с идентификатор №51500.506.316 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива състоящ се от проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VIII-общ., с идентификатор №51500.506.316 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5601 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“ и технически инвестиционен проект за разширение на ЦДГ „Слънце“ и реконструкция на покрив, с който се установяват следните устройствени показатели за УПИ VIII-общ. /ПИ 51500.506.316/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,6, Нкорниз – 10м. и минимална озеленена площ – 50%, запазва се устройствената зона „Сц“ и отреждането „За детско заведение“, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ, ведно с останалите части на КПИИ, в т.ч. и разрешението за строеж следва да се съобщят едновременно чрез обнародване в Държавен вестник.
Решението, ведно с останалите части на КПИИ можат да бъдат оспорени в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 439/03.09.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТКСИП“, относно одобряване на проект за ПУП –ПП за елементи на техническата инфраструктура и извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на хотелски комплекс, подобект кабели 20 кV“ за поземлен имот с идентификатор № 61056.56.133 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 869

На основание с чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка чл.129, ал.1 от ЗУТ ,  Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в докладната на Директора на Дирекция „УТ, КС, ИП“ при община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, ОДОБРЯВА проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел. захранване на хотелски комплекс, подобект: Кабели 20 kV“ за поземлен имот с идентификатор №61056.56.133 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла“.
Трасето на кабелите започва от съществуващ трафопост „Барел“ в ПИ 51500.86.18 в местността „Кокалу“, землище гр. Несебър, преминава през ПИ 51500.86.21 в местността „Кокалу“, землище гр. Несебър с площ 3098 кв.м. и с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, пресича ПИ 51500.510.69 в местността „Кокалу“, землище гр. Несебър с площ 525 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост и продължава на север ПИ 61056.54.16 в местността „Хендек Тарла“, землище с. Равда с площ 2348 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, след което продължава в ПИ 61056.54.15 с площ 2694 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и завършва в нов БКТП в ПИ 61056.56.133 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек тарла“. Дължината на трасето на кабела е 946 м. Определя се сервитут от 1 м. от страната на имотите и 2 м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са следните: 839 кв.м. в ПИ 61056.54.15, 1642 кв.м. в ПИ 61056.54.16, 8 кв.м. в ПИ 51500.510.69, 280 кв.м. в ПИ 51500.86.21 и 8 кв.м. в ПИ 51500.86.18 – частна урбанизирана територия.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т. ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх.№ 443/05.09.2018 г. от  Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ до включване в съществуващи водопроводи за к.к.“Слънчев бряг“ и гр. Несебър.
Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 870

1.На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1  от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на на главен водопровод от напорен водоем „Стролата“ в ПИ 61056.22.100 по КК на с.Равда до изграждане на съществуващ водопровод за гр.Ахелой. Реконструкцията на съществуващи водопровод  е с дължина 743 м. Трасето на предвидения за реконструкция водопровод попада в следните имоти: ПИ 61056.1.103, с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „Път IV клас“, общинска частна собственост, ПИ 61056.22.1, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 61056.22.102, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, публична общинска собственост, ПИ 61056.22.105, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, общинска собственост, ПИ 61056.90.100, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, общинска собственост, ПИ 61056.91.21, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, общинска собственост в земеделска и транспортна територия.
Създава се сервитут по 3м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 4458 кв.м. в земеделска и транспортна територия и попадат в следните имоти: 38 кв.м. в ПИ 61056.1.103, 2482 кв.м. в ПИ 61056.22.1, 1153 кв.м. в ПИ 61056.22.102,  395 кв.м. в ПИ 61056.22.105, 35 кв.м. в ПИ 61056.90.100 и 35 кв.м. в ПИ 61056.91.21 в земеделска и транспортна територия. 2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.
3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод от напорен водоем „Стролата“ в ПИ 61056.22.100 по КК на с.Равда до изграждане на съществуващ водопровод за гр.Ахелой. Парцеларният план да се съгласува с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, „БТК“ ЕАД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас и с РЗИ-Бургас.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.
 Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.
           / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРЕДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Предложение вх.№ 444/05.09.2018 г. от  Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод за гр. Несебър.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 871

1.На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1  от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на главен водопровод за гр.Несебър, което трасе предвижда реконструкция на външен водопровод с дължина 5182 м. Дължината на трасето извън регулационните  границите на населените места е с проектна дължниа 2149 кв.м., като съгласно текста на техническото задание за останалия участък от трасето ще се представи устройствена план-схема. Трасето попада в следните имоти: ПИ 61056.54.21 с площ 61154 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно позлване „Път I клас“, изключителна държавна собственост в землището на с. Равда и ПИ 51500.75.25 с площ 10495 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „Път IV клас“, публична общинска собственост, ПИ 51500.76.40 с площ 1531 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставени територии за трайни насаждения“, общинска собственост, ПИ 51500.76.41 с площ 3150 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 51500.77.10 с площ 1099 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Територии заети от населени места“, частна собственост, ПИ 51500.77.11 с площ 1099 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.77.12 с площ 1103 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.77.13 с площ 1099 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.77.34 с площ 1666 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.77.37 с площ 3896 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.78.19 с площ 1512 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.78.20 с площ 1000 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.78.22 с площ 3124 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.78.23 с площ 3116 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.79.16 с площ 5928 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 51500.80.18 с площ 998 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.80.30 с площ 1002 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.80.42 с площ 3097 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.82.24 с площ 1200 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.82.47 с площ 2697 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.82.50 с площ 3084 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.83.23 с площ 1400 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.83.47 с площ 1299 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 51500.83.51 с площ 3101 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.84.45 с площ 4507 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Територии заети от населени места“, частна собственост, ПИ 51500.84.45 с площ 4507 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Територии заети от населени места“, частна собственост, ПИ 51500.84.47 с площ 4513 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Пътеки на здравето“, частна собственост, ПИ 51500.85.12 с площ 2288 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За улица“, общинска собственост, ПИ 51500.85.13 с площ 1151 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, общинска собственост, ПИ 51500.86.13 с площ 589 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Индивидуално застрояване“, частна собственост, ПИ 51500.86.21 с площ 3098 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, публична
общинска собственост, ПИ 51500.204.13 с площ 412777 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Дървопроизводителни горски площи“, частна държавна собственост, ПИ 51500.204.164 с площ 4833 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Път IV клас“, публична общинска собственост, ПИ 51500.503.439 с площ 96188 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Път IV клас“, публична общинска собственост, ПИ 51500.503.439 с площ 96188 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Пустеещи необработваеми земи“, частна държавна собственост, ПИ 51500.503.454 с площ 11816 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Улица“, частна собственост, ПИ 51500.503.454 с площ 11816 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „Улица“, общинска собственост в землището на гр. Несебър.
Създава се сервитут по 3м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 12764 кв.м., като 232 кв.м. в ПИ 61056.54.21 в транспортна територия в землището на с. Равда и 12422 кв.м. в землището на гр. Несебър следните имоти: 317 кв.м. в ПИ 51500.75.25, 392 кв.м. в ПИ 51500.76.40, 688 кв.м. в ПИ 51500.76.41,  2 кв.м. в ПИ 51500.77.10, 3 кв.м. в ПИ 51500.77.11, 4 кв.м. в ПИ 51500.77.12, 4 кв.м. в ПИ 51500.77.13, 1 кв.м. в ПИ 51500.77.34, 2024 кв.м. в ПИ 51500.77.37, 68 кв.м. в ПИ 51500.79.19, 43 кв.м. в ПИ 51500.78.20, 6 кв.м. в ПИ 51500.78.22, 6 кв.м. в ПИ 51500.78.23, 2455 кв.м. в ПИ 51500.79.16, 57 кв.м. в ПИ 51500.80.18, 64 кв.м. в ПИ 51500.80.30, 7 кв.м. в ПИ 51500.80.42, 71 кв.м. в ПИ 51500.82.24, 67 кв.м. в ПИ 51500.82.47,  7 кв.м. в ПИ 51500.82.50, 70 кв.м. в ПИ 51500.83.23, 82 кв.м. в ПИ 51500.83.47, 9 кв.м. в ПИ 51500.83.51, 84 кв.м. в ПИ 51500.84.45, 78 кв.м. в ПИ 51500.84.47, 109 кв.м. в ПИ 51500.85.12, 922 кв.м. в ПИ 51500.85.13, 52 кв.м. в ПИ 51500.86.13, 3 кв.м. в ПИ 51500.86.21, 39 кв.м. в ПИ 51500.204.13, 2310 кв.м. в ПИ 51500.204.163, 71 кв.м. в ПИ 51500.503.439, 88 кв.м. в ПИ 51500.503.454 и 2329 кв.м. в ПИ 51500.510.70 в земеделска, урбанизирана, горска и транспортна територия.  
2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.
3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод за гр.Несебър.Парцеларният план да се съгласува с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, „БТК“ ЕАД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас и с РЗИ-Бургас. За участъка от трасето попадащо в горска територия да се внесе в Държавно ловно стопанство-Несебър и да се започне процедура по учредяване на право на строеж или сервитут по Закона за горите.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.
Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Предложение вх.№ 445/05.09.2018 г. от  Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод напорен водоем „Стролата“ в ПИ 61056.22.100 по КК на с. Равда до изграждане на съществуващ водопровод за гр. Ахелой.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 872

1.На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1  от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на на главен водопровод от напорен водоем „Стролата“ в ПИ 61056.22.100 по КК на с.Равда до изграждане на съществуващ водопровод за гр.Ахелой. Реконструкцията на съществуващи водопровод  е с дължина 743 м. Трасето на предвидения за реконструкция водопровод попада в следните имоти: ПИ 61056.1.103, с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „Път IV клас“, общинска частна собственост, ПИ 61056.22.1, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 61056.22.102, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, публична общинска собственост, ПИ 61056.22.105, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, общинска собственост, ПИ 61056.90.100, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, общинска собственост, ПИ 61056.91.21, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, общинска собственост в земеделска и транспортна територия.
Създава се сервитут по 3м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 4458 кв.м. в земеделска и транспортна територия и попадат в следните имоти: 38 кв.м. в ПИ 61056.1.103, 2482 кв.м. в ПИ 61056.22.1, 1153 кв.м. в ПИ 61056.22.102,  395 кв.м. в ПИ 61056.22.105, 35 кв.м. в ПИ 61056.90.100 и 35 кв.м. в ПИ 61056.91.21 в земеделска и транспортна територия.
2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.
3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод от напорен водоем „Стролата“ в ПИ 61056.22.100 по КК на с.Равда до изграждане на съществуващ водопровод за гр.Ахелой. Парцеларният план да се съгласува с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, „БТК“ ЕАД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас и с РЗИ-Бургас.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.
Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.
          /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 446/05.09.2018 г. от  Виктор  Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационна граница на гр.Обзор“ землище на с.Приселци и землище на гр.Обзор.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 873

1. На основание  чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1 от ЗУТ  Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник Кмет на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за обект „Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационна граница на гр. Обзор.“ в землище на с. Приселци и землище на гр. Обзор, с проектна дължина на трасето 3838 м., преминаващо през  следните имоти: ПИ 58431.21.1 с площ 188 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“ и начин на трайно ползване „Дървопроизводителни, горски площи“, частна собственост, ПИ 58431.21.2 с площ 1813 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 58431.23.42 с площ 8244 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.37.9 с площ 3000 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 58431.37.16 с площ 564 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „полски път“, частна общинска собственост, ПИ 58431.39.21 с площ 1017 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.40.26 с площ 1418 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост,  ПИ 58431.44.31 с площ 600 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.120.2 с площ 135192 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Дървопроизводителни горски площи“, частна държавна собственост в землището на с. Приселци и в ПИ 53045.105.104 с площ 6421 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост,  ПИ 53045.105.400 с площ 32471 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна държавна собственост, ПИ 53045.108.8 с площ 6555 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.9 с площ 28798 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.10 с площ 14376 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.11 с площ 10074 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.110 с площ 3799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.108.401 с площ 14326 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна държавна собственост, ПИ 53045.116.111 с площ 14843 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.124.2 с площ 3840 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.11 с площ 9023 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.12 с площ 2886 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.13 с площ 6908 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.14 с площ 6414 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.15 с площ 7201 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.16 с площ 4801 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.18 с площ 4077 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.19 с площ 4076 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.23 с площ 22620 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.200 с площ 5748 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.128.1 с площ 7145 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.1 с площ 1619 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.118 с площ 6026 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.200.314 с площ 90961 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.200.321 с площ 40839 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Добив на полезни изкопаеми“ и начин на трайно ползване „Водни течения“, частна държавна собственост, ПИ 53045.200.412 с площ 6154 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Територии на водостопаски, хидромелиоративни съоръжения“, частна държавна собственост, ПИ 53045.200.680 с площ 37763 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.210.1 с площ 15599 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.210.107 с площ 863 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.15 с площ 2217461 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Широколистни дървесни видове“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.23 с площ 7489 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.25 с площ 2502 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище мера“, общинска собственост, ПИ 53045.560.26 с площ 6927 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.560.27 с площ 808 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост и ПИ 53045.560.621 с площ 20310 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост в землището на гр. Обзор в земеделска и горска територия.
           2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.
           3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за обект „Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационна граница на гр. Обзор.“ в землище на с. Приселци и землище на гр. Обзор, с проектна дължина на трасето 3838 м., преминаващо през  следните общински имоти:, ПИ 58431.23.42 с площ 8244 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.37.16 с площ 564 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „полски път“, частна общинска собственост, ПИ 58431.39.21 с площ 1017 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.40.26 с площ 1418 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост,  ПИ 58431.44.31 с площ 600 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост,  в землището на с. Приселци и в ПИ 53045.105.104 с площ 6421 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.108.110 с площ 3799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.116.111 с площ 14843 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.200.118 с площ 6026 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.200.314 с площ 90961 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.200.680 с площ 37763 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.210.107 с площ 863 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.15 с площ 2217461 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Широколистни дървесни видове“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.23 с площ 7489 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.25 с площ 2502 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище мера“, общинска собственост, ПИ 53045.560.26 с площ 6927 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.560.27 с площ 808 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост и ПИ 53045.560.621 с площ 20310 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост в землището на гр. Обзор в земеделска и горска територия.
/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ПЕТДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 447/05.09.2018 г. от  Виктор  Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външен водопровод от границата на регулацията на гр.Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500 м3” в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.3 по кадастралната карта на гр.Обзор, землище на гр.Обзор.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 874

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА  във връзка с  чл.124а от ЗУТ, ,  Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник Кмет на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за обект „Външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500м. в поземлен имот с идентификатор №53045.521.3 по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор, с проектна дължина 728 м. Трасето попада в следните имоти: ПИ 53045.139.6 с площ 4014 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.139.21 с площ 144307 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна държавна собственост, ПИ 53045.140.1 с площ 86105 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска собственост, ПИ 53045.140.544 с площ 6123 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.521.4 с площ 942 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска собственост, ПИ 53045.521.188 с площ 1336 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.521.517 с площ 4797 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, частна собственост, ПИ 53045.522.413 с площ 1505 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставени територии за трайни насаждения“, частна собственост, ПИ 53045.522.426 с площ 776 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставени територии за трайни насаждения“, частна собственост, ПИ 53045.522.427 с площ 1071 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Индивидуално застрояване“, частна собственост, ПИ 53045.522.430 с площ 1872 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.522.431 с площ 1042 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.531.2 с площ 73 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.3 с площ 982 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.8 с площ 423 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.28 с площ 5483 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.30 с площ 1056 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Добив на полезни изкопаеми“ и начин на трайно ползване „Територии на водостопански, хидромелеоративни съоръжения“, частна държавна собственост, ПИ 53045.531.439 с площ 244 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.507 с площ 5726 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.530 с площ 1566 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост и ПИ 53045.531.843 с площ 973 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост в земеделска и урбанизирана територия.
Създава се сервитут по 3м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 3652 кв.м., в земеделска и урбанизирана територия в следните имоти: 39 кв.м. в ПИ 53045.139.6, 270 кв.м. в ПИ 53045.139.21, 35 кв.м. в ПИ 53045.140.1, 44 кв.м. в ПИ 53045.140.544, 178 кв.м. в ПИ 53045.521.4, 254 кв.м. в ПИ 53045.521.188, 310 кв.м. в ПИ 53045.521.517, 6 кв.м. в ПИ 53045.522.413, 40 кв.м. в ПИ 53045.522.426, 51 кв.м. в ПИ 53045.522.427, 133 кв.м. в ПИ 53045.522.430, 91 кв.м. в ПИ 53045.522.431, 23 кв.м. в ПИ 53045.531.2, 93 кв.м. в ПИ 53045.531.3, 93 кв.м. в ПИ 53045.531.3, 10 кв.м. в ПИ 53045.531.8, 321 кв.м. в ПИ 53045.531.28, 159 кв.м. в ПИ 53045.531.30, 74 кв.м. в ПИ 53045.531.439, 509 кв.м. в ПИ 53045.531.507, 896 кв.м. в ПИ 53045.531.530 и 116 кв.м. в ПИ 53045.531.843 в земеделска и урбанизирана територия.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.
3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за обект „Външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500м3” в поземлен имот с идентификатор №53045.521.3 по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор, с проектна дължина 728 м., преминаващо през  следните общински имоти ПИ 53045.139.6 с площ 4014 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост ПИ 53045.140.1 с площ 86105 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска собственост, ПИ 53045.140.544 с площ 6123 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.521.4 с площ 942 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска собственост, ПИ 53045.521.188 с площ 1336 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, , ПИ 53045.531.2 с площ 73 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.3 с площ 982 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.8 с площ 423 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.28 с площ 5483 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.439 с площ 244 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.507 с площ 5726 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост и ПИ 53045.531.530 с площ 1566 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост.
/Спписъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Предложение вх.№ 448/05.09.2018 г. от  Виктор  Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр.Обзор: 1. Напорни колектори – DN560PEHD от КПС 1 до изливна шахта; 2. Гравитачен колектор (GRP DN 600) от изливна шахта до събирателна шахта; 3. Гравитачен колектор от събирателна шахта до КПС 2 (GRP DN 800); 4. Напорен колектор (DN560PEHD) от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 875

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с   чл.124а, ал.1  от ЗУТ,  Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник Кмет на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за обект: Довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр. Обзор: 1. Напорни колектори – DN560PEHD от КПС 1 до изливна шахта с дължина 258 м.; 2. Гравитачен колектор (GRP DN 600) от изливна шахта до събирателна шахта с дължина 573 м.; 3. Гравитачен колектор от събирателна шахта до КПС 2 (GRP DN 800) с дължина 587 м.; 4. Напорен колектор (DN560PEHD) от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“ с дължина 225 м.. Видно от приложеното задание се предвижда реконструкция на съществуваща канализационна мрежа. Трасето преминава през следните имоти: ПИ 53045.120.19 с площ 6841 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Нива/орна земя“, общинска частна собственост, ПИ 53045.120.20 с площ 14886 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Нива/орна земя“, частна собственост, ПИ 53054.120.21 с площ 15734 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Нива/орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.120.126 с площ 6725 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.120.204 с площ 16217 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.120.407 с площ 6593 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.120.408 с площ 2717 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.120.410 с площ 19105 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.132.7 с площ 4489 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.134.19 с площ 7290 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.134.307 с площ 12108 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Отводнителен канал“, частна общинска собственост, ПИ 53045.227.5 с площ 2876 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.227.135 с площ 5829 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.227.138 с площ 9052 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията„Урбанизирана“ и начин на трайно предназначение „Улица“, частна общинска собственост, ПИ 53045.227.200 с площ 37869 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна територия“ и начин на трайно предназначение „Път I клас“, частна държавна собственост, ПИ 53045.227.300 с площ 6983 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно предназначение „Индивидуално застрояване“, частна държавна собственост, ПИ 53045.227.303 с площ 5408 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Отводнителен канал“, частна общинска собственост, ПИ 53045.227.304 с площ 11575 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Отводнителен канал“, частна общинска собственост. Дължината на трасето е общо 1643 м. в земеделска, транспортна и урбанизирана територия.
Създава се сервитут по 3м. от двете страни по оста на трасето на колекторите. Площите с ограничение са общо 5587 кв.м. в земеделска, транспортна и урбанизирана територия в следните имоти: 185 кв.м. в ПИ 53045.120.19, 548 кв.м. в ПИ 53045.120.20, 519 кв.м. в ПИ 53045.120.21, 600 кв.м. в ПИ 53045.120.126, 664 кв.м. в ПИ 53045.120.204, 63 кв.м. в ПИ 53045.120.407, 103 кв.м. в ПИ 53045.120.408, 97 кв.м. в ПИ 53045.120.410, 1 кв.м. в ПИ 53045.132.7, 161 кв.м. в ПИ 53045.134.19, 2329 кв.м. в ПИ 53045.134.307, 119 кв.м. в ПИ 53045.227.5, 31 кв.м. в ПИ 53045.227.135, 70 кв.м. в ПИ 53045.227.138, 133 кв.м. в ПИ 53045.227.200, 234 кв.м. в ПИ 53045.227.300, 31 кв.м. в ПИ 53045.227.303 и 66 кв.м. в ПИ 53045.227.304.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.
3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за обект: Довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр. Обзор:  1. Напорни колектори – DN560PEHD от КПС 1 до изливна шахта с дължина 258 м.; 2. Гравитачен колектор (GRP DN 600) от изливна шахта до събирателна шахта с дължина 573 м.; 3. Гравитачен колектор от събирателна шахта до КПС 2 (GRP DN 800) с дължина 587 м.; 4. Напорен колектор (DN560PEHD) от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“ с дължина 225 м.., преминаващо през  следните общински имоти ПИ 53045.120.19 с площ 6841 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Нива/орна земя“, общинска частна собственост, ПИ 53045.120.126 с площ 6725 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.120.204 с площ 16217 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.120.407 с площ 6593 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.120.408 с площ 2717 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.120.410 с площ 19105 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.134.307 с площ 12108 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Отводнителен канал“, частна общинска собственост, ПИ 53045.227.135 с площ 5829 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.227.138 с площ 9052 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно предназначение „Улица“, частна общинска собственост, ПИ 53045.227.303 с площ 5408 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Отводнителен канал“, частна общинска собственост и ПИ 53045.227.304 с площ 11575 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „Отводнителен канал“, частна общинска собственост.
/Спписъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Предложение вх.№ 449/05.09.2018 г. от  Виктор  Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Главен водопровод НВ „Обзор“ V=4500 м3 до резервоар „септемврийче“ в землището на гр.Обзор.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 876

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с  чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник Кмет на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за обект „Главен водопровод НB „Обзор“ V=4500м3 до резервоар „Септемврийче“” землище на гр. Обзор, с проектна дължина на трасето 1914 м., преминаващо през  следните имоти: ПИ 53045.142.115 с площ 4900 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.142.406 с площ 1114 кв.м. и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.521.4 с площ 942 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска собственост, ПИ 53045.521.188 с площ 1336 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, , ПИ 53045.531.2 с площ 73 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.3 с площ 982 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.8 с площ 423 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.28 с площ 5483 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.439 с площ 244 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.507 с площ 5726 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост и ПИ 53045.531.530 с площ 1566 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост.
        Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.144.5 с площ 2865 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.144.191 с площ 947 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.144.191 с площ 947 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.144.604 с площ 2666 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.145.6 с площ 28224 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.145.7 с площ 2503 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на    
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.150.179 с площ 5225 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.151.9 с площ 2985 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.151.179 с площ 4327 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.153.1 с площ 3286 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.153.2 с площ 960 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.153.3 с площ 2907 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.153.4 с площ 4440 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.153.183 с площ 1281 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.155.16 с площ 1427 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.222.1 с площ 1542 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост,  ПИ 53045.222.2 с площ 1851 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.222.3 с площ 4300 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.222.206 с площ 860 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.222.505 с площ 18247 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Гробище“, частна общинска собственост, ПИ 53045.222.520 с площ 3386 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пустеещи необработваеми земи“, частна общинска собственост, ПИ 53045.260.201 с площ 42581 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „Път I клас“, частна държавна собственост, ПИ 53045.535.1 с площ 7700 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.535.4 с площ 4319 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост и ПИ 53045.535.601 с площ 40410 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост в земеделска и транспортна територия.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.
3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за обект „Главен водопровод НB „Обзор“ V=4500м3 до резервоар „Септемврийче“” в землище на гр. Обзор, с проектна дължина на трасето 1914 м. преминаващо през  следните общински имоти: ПИ 53045.142.115 с площ 4900 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.142.406 с площ 1114 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска собственост, ПИ 53045.144.191 с площ 947 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.144.191 с площ 947 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.144.604 с площ 2666 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.150.179 с площ 5225 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.153.183 с площ 1281 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.222.206 с площ 860 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.222.505 с площ 18247 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Гробище“, частна общинска собственост, ПИ 53045.222.520 с площ 3386 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пустеещи необработваеми земи“, частна общинска собственост, ПИ 53045.535.601 с площ 40410 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост в земеделска и транспортна територия.
/Спписъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/


По т. ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 314/21.05.2018 г. от  Виктор  Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. “ Слънчев бряг-Запад “, в частта му по отношение на УПИ IX-91, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.608 и УПИ X-91, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.609 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв. 7301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг- Запад“.
Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 877

На основание с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Т, във връзка с  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ IХ-91, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.608 и УПИ Х-91, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.609 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект се запазва устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ IХ-91 /ПИ 51500.506.608/ и УПИ Х-91 /ПИ 51500.506.609/: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ 50% и запазване на режима на свързано застрояване между имотите.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т. ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 453/10.09.2018 г. Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно Решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ I-473 и УПИ VIII в кв.412 по плана на с. Оризаре по имотни граници на ПИ 53822.501.541 и ПИ 53822.501.542 по КК на с. Оризаре.
Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 878

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, а именно да се променят регулационните граници на УПИ І и УПИ VІІІ в кв.12 по плана на с. Оризаре към двете улици, за да се изключат големите общински придаваеми площи и вътрешните регулационни линии се изменят по имотни граници и съобрази, че регулацията не е приложена по смисъла  на  §22, ал.1 от ЗР на ЗУТ и на основание правомощията си по  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие да бъде процедирано исканото изменение  на ПУП-ПР за УПИ І и УПИ VІІІ в кв.12  по плана на с. Оризаре по имотни граници на ПИ 53822.501.541 и ПИ 53822.501.542 по КК на с.Оризаре.
/Спписъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка № 454/10.09.2018г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно Прeдоставяне под наем на лекарски кабинет в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър.
Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 879

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА ,  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2018г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:
„Многофункционален кабинет №18 /помещение №45 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м, находящ се на второ ниво от Общинска сграда „Здравна къща” – гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г.
          ІІ. На основание На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: „Многофункционален кабинет №18 /помещение №45 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м, находящ се на второ ниво от Общинска сграда „Здравна къща” – гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., както и манипулационна /помещение №27 по арх.проект/, което се ползва съвместно от наемателите на специализираните кабинети, находящи се  на второ ниво в „Здравна къща – Несебър“, при следните условия:
          1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 123.60 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър.
         2. Специфични условия на конкурса:
           - Кабинета да се използва по предназначение като многофункционален кабинет – кардиолог, пулмолог – вътрешни болести и обща медицина;
           - Кандидатите да притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;
          - Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
         - Кабинетът да работи целогодишно;
        3. Критерии за оценяване са:
К1 – Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.
К2 – Целогодишна работа на кабинета:
    • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
    • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
    • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
    • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
    • При 3 дневна работна седмица – 3точки;
К3 – Предложена месечна наемна цена:
Най – голям брой точки – 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К4 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
    К5 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
         Комплексна оценка:
    К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5
    
           При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К3.
4. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна наемна цена.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”
           ІІІ. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК да се допусне предварително изпълнение на решението.
/Спписъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/


По т. ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 460/11.09.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост, поради промяна в отреждането  /предназначение/ им, на имоти с идентификатори 51500.501.485, 51500.501.486 и 51500.501.487.
Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 880

        1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, поради това, че е придобил характеристиките на имот публична общинска собственост и предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС за задоволяване на обществени потребности, на основание чл.6, ал.6 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 51500.501.507 (образуван от обединяването на имоти с идентификатори 51500.501.1, 51500.501.486, 51500.501.487 и част от имот с идентификатор 51500.501.485) по КК на гр. Несебър, съответстващ на УПИ I 1,485, 486, 487, кв.107 по плана на гр. Несебър, образуван от обединението на гореописаните имоти със Специализиран Подробен устройствен план (СПУП) – План за регулация и застрояване за пристанищната територия, одобрен със Заповед №РД-02-15-55 от 07.09.2018 г. на заместник-министъра на РРБ.
2. С оглед обществената значимост на проект „Рехабилитация и модернизация на Рибарско пристанище „Северна буна - Несебър” и кратките срокове, в които следва да се окомплектова документацията по кандидатстване по мярка BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“, на основание чл.60, ал.1 от АПК да се допусне предварително изпълнение на решението.
/Спписъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 459/11.09.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.
Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 881

   На основние чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8 от Наредба № 7 - „За реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия”, Общински съвет – Несебър
  Определя  Красимира Тодорова Тодорова – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности”  за представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД, което ще се проведе на 10.10.2018 г. от 11:00 ч., в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73  и  я упълномощава да гласува  „ЗА” по предложените в поканата проекти за решения по точките от обявения дневен ред, както следва:
1. Утвърждаване на образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Увеличаване на капитала на дружеството.  
3.  Изменение на устава на дружеството.
Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ на 25.10.2018 г. от 11:00 часа.
 На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото  Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „УМБАЛ-Бургас” АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.
/Спписъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/


 

 

 

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ
                                            

 

                Технически сътрудник-протоколист:Р. Бинчарова