За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 28/04.07.2022 г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 377/24.06.2022 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно промени в Правилника за устройството и дейността на ОП „Пристанищна инфраструктура“ гр.Несебър.
 2. Докладна записка вх.№ 382/27.06.2022 г. от Румен Кулев –  председател на Общински съвет - Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м.януари 2022 г. до м.юни 2022 г. включително.
 3. Докладна записка вх. № 364/20.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2022/2023 година.
 4. Докладна записка вх. № 356/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от ПИ 61056.502.529 и ПИ 61056.502.538 по КК на с. Равда, представляващи улично пространство.          
 5. Докладна записка вх. № 357/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от имот с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр. Несебър.                                                            
 6. Докладна записка вх. № 358/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, ПИ № 18469.501.620 по КК на с. Гюльовца.
 7. Докладна записка вх. № 359/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 11538.12.46 по КККР на гр. Свети Влас, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.                                                                                   
 8. Докладна записка вх. № 360/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, неурегулиран ПИ № 11538.13.23 по КК на гр. Свети Влас, в местността ,,Варницата‘‘         
 9. Докладна записка вх. № 361/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, земеделска земя с ид. № 51500.22.66 по КК на гр. Несебър, в местността ,,Бостанлъка‘‘                                       
 10. Докладна записка вх. № 362/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно придобиване право на собственост чрез закупуване на ПИ 61056.66.13 по КККР на с. Равда.
 11. Докладна записка вх. № 363/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-общ., УПИ XII-общ. и УПИ XIII в кв. 24, по плана на гр. Свети Влас и ПИ 11538.501.493 по КК на гр. Свети Влас.
 12. Докладна записка вх. № 366/21.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал . 3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв.4 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.501.162 по КК на гр. Свети Влас.
 13. Докладна записка вх. № 317/19.05.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на ползване върху Спортен комплекс находящ се в ПИ 51500.503.322 по КК на гр. Несебър, УПИ I – общ., кв. 10 по плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър.
 14. Докладна записка вх. № 338/10.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2021 г. и отчет на бюджета за 2021 г. на община Несебър.
 15. Докладна записка вх. № 336/09.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № РА14-Р1-1.1-РД-1/16.05.2022 г. за реализацията на проект № BGCULTURE-1.001-0003 ,,Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей‘‘, финансиран от Програма ,, Културно предприемачество, наследство и сътрудничество‘‘.
 16. Докладна записка вх. № 352/20.06.2022 г. от Иван Стайков Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в решение № 618 от протокол № 25/05.04.2022 г. на Общински съвет – Несебър.
 17. Докладна записка вх. № 383/27.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св.Атанасий Велики“ гр. Свети Влас.
 18. Докладна записка вх. № 386/28.06.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на едноктратнa финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние.
 19. Докладна записка вх. № 345/14.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 73571.49.88 и ПИ 73571.49.220 по КККР на с. Тънково, м. Дренака.
 20. Докладна записка вх. № 354/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 559 от протокол № 22/15.12.2021 г. на общински съвет – Несебър.
 21. Докладна записка вх. № 378/24.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“ , в частта му по отношение на УПИ III – 401, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.138 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.
 22. Докладна записка вх. № 379/24.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“ , в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.6103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.
 23. Предложение с входящ № 397/01.07.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър относно: постъпило искане в общинска администрация за издаване на разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПЗ по отношение на поземлени имоти с идентификатори №51500.74.49, №51500.74.50, №51500.74.55, №51500.74.57, №51500.74.61 и №51500.74.147 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност «Кокалу». Имотите поподат в зона «Б» съгласно чл. 11, ал.1 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 377/24.06.2022 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно промени в Правилника за устройството и дейността на ОП „Пристанищна инфраструктура“ гр.Несебър.

Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 681

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка чл.52, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура“ гр. Несебър, както следва:

 

§ 1. Чл. 13, ал.3 се изменя и придобива следната редакция: „Предприятието е с обща численост на персонала 9,5 щ. бр.”

§ 2. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:

 

№ по ред

Структура в ОП „Пристанищна инфраструктура - гр. Несебър“

Щатна численост

Местна дейност

1

Директор

1

2

Специалист – организатор експлоатация

2

3

Моряк

1

4

Счетоводител

½

5

Технически сътрудник

1

6

Боцман

1

7

Работник

2

8

Хигиенист

1

 

ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

9,5

 

§ 3. В заключителните разпоредби се създава нов последен § с текст: Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и  дейността на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Несебър, е приет с решение № 681 от протокол № 28 от 04.07.2022 г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от деня на приемането му.

Предвид крайния срок на проекта – 09.07.2022 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 и значим обществен интерес (реализирането на проекта осигурява равен достъп на всички риболовни кораби до рибарското пристанище, кейови места за разтоварване и подобряване на предлаганите в пристанището услуги), Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението, съобразно чл. 60, ал.1 от АПК.

 

По т.ВТОРА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 382/27.06.2022 г. от Румен Кулев –  председател на Общински съвет - Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м.януари 2022 г. до м.юни 2022 г. включително.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 682

 

                    На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема направения по реда на чл.27 ал..6 от ЗМСМА, отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и неговите комисии за периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 364/20.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2022/2023 година.

Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 683

 

На основание чл. 60, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърждава броя на групите и учениците в ЦПЛР - Общински детски комплекс – Несебър за учебната 2022/2023 година, както следва:

                 28 групи, в т.ч.

постоянни – 28 групи х 13-19 деца

- общо 412 деца

            На основание чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,  утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2022/2023 година следните  паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 68, ал. 3 - 6 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 

1. ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:   

                                           ІІ клас     -    16 ученика

                                           V клас     -    16 ученика

                                            VІ клас    -     15 ученика

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Равда : 

                                            ІІІб клас          – 15 ученика

                                            ІVа клас         -  15 ученика

                                            ІVб клас         -  15 ученика

   3. ОУ „Васил Левски” - с. Тънково : 

                                 І клас      -    8 ученика

                                 ІІ клас     -    9 ученика

                                 ІІІ клас    -    6 ученика

                                 ІV клас     -   13 ученика                                                  

V клас     -    14 ученика

VI клас      -  9 ученика

VІI клас     –  10 ученика

   4. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” -  с. Гюльовца:

                                               І клас       -    13 ученика

                                            ІІ клас     –    14 ученика

                                            ІІІ клас    -     13 ученика

                                                ІV клас     –  9 ученика

                                             V клас      –   9 ученика

                                            VI клас     -   15 ученика

                                                VІI клас   –   15 ученика

             5. ОУ „Св. Иван Рилски” - с. Кошарица:

                                           І клас     -    12 ученика

                                           ІІклас     –    6 ученика

                        ІІІ и ІV клас слята   -     9 ученика

                                          V клас     –   12 ученика 

                                          VІ клас     -    7 ученика

                                          VІІ клас    –  9 ученика

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 356/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от ПИ 61056.502.529 и ПИ 61056.502.538 по КК на с. Равда, представляващи улично пространство.       

Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 684

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър,  обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следните общински поземлени имоти, а именно: 13 кв.м. реално обособени части от улица с идентификатор 61056.502.529 и 1 кв.м. реално обособена част от улица с идентификатор 61056.502.538 по КК на с.Равда, които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №225/09.03.2022 г. на Кмета на Община Несебър са включени в площта на новообразувания УПИ VII в кв.9 по плана на с.Равда, урегулиран на площ от 469 кв.м., в съответствие с граници и площ на имот с идентификатор 61056.502.190 по КК на с. Равда.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 357/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от имот с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 685

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет - Несебър дава съгласие да се предостави на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Областна служба Изпълнение на наказанията“ - гр.Бургас, за нуждите на Пробационно звено Несебър, чрез главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Ген.Н.Столетов“ №21, ЕИК 129010029, безвъзмездно за управление за срок от 5 /пет/ години имот частна – общинска собственост,  представляващ: Помещение №1 на площ от 17.16 кв.м и помещение №4 на площ от 9.58 кв.м, и двете находящи се в апартамент №2 на първи етаж от сграда на ул.“Струма“ №6, с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр.Несебър, АчОС №225/06.05.1997г., съгласно приложена схема, която е неразделна част от настоящото решение.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 358/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, ПИ № 18469.501.620 по КК на с. Гюльовца.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 686

 

1.На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър  актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г, като раздел III, Буква В, точка В.4 „Продажба на общински имоти чрез провеждане на търг или конкурс“ се допълва със следния недвижим  имот, а именно: УПИ XVII в кв.35 по плана на с. Гюльовца, поземлен имот с ид. 18469.501.620  по КККР на с.Гюльовца, на площ от 395 кв.м., трайно предназначение:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, отреден „за жилищно строителство“ , при съседи: ПИ с №№18469.501.335, 18469.501.353, 18469.501.328, 18469.501.619, с АчОС №5104/18.01.2012 г.

            2. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с УПИ XVII в кв.35 по плана на с. Гюльовца, ПИ с ид. 18469.501.620 по КККР на с.Гюльовца, на площ от 395 кв.м.,трайно предназначение:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, отреден „за жилищно строителство“, при съседи: ПИ с №№18469.501.335, 18469.501.353, 18469.501.328, 18469.501.619, с АчОС №5104/18.01.2012 г. с начална тръжна цена в размер на 15 223 лв. /петнадесет хиляди двеста двадесет и три лева/ без ДДС, при следните условия:

            - Стъпка за наддаване –500 лв.;

           - Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

            /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх. № 359/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 11538.12.46 по КККР на гр. Свети Влас, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.       

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 687

 

 

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър,   актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г, като раздел III, буква В, т. В2 – „Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“ се допълва със следния недвижим имот, а именно:  -1420/2165  кв.м. ид.ч. от ПИ 11538.12.46 по КККР на гр.Свети Влас, местност „Варницата“, с трайно предназначение на територията:земеделска, с начин на трайно ползване: иглолистна гора, при граници: ПИ 11538.12.44, 11538.12.45, 11538.15.9, с АчОС №3028/09.07.2009г.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат собствените на Община Несебър 1420/2165  кв.м. ид.ч. от ПИ 11538.12.46 по КККР на гр.Свети Влас, местност „Варницата“, с трайно предназначение на територията:земеделска, с начин на трайно ползване: иглолистна гора на Станислав Атанасов Дяков, от гр. Свети Влас, в качеството му на съсобственик на имота, за сумата от  41 394 лв. /четиридесет и една хиляди триста деветдесет и четири лева/ без ДДС.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх. № 360/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, неурегулиран ПИ № 11538.13.23 по КК на гр. Свети Влас, в местността ,,Варницата‘‘ .      

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 688

 

            I.На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г, като раздел III, Буква В, точка В.4 „Продажба на общински имоти чрез провеждане на търг или конкурс“ се допълва със следния недвижим  имот :

-Неурегулиран поземлен имот с ид. 11538.13.23 по КККР  на гр. Свети Влас на площ от 790 кв.м, местност „Варницата“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг курортно-рекреационен обект, при граници на имота: поземлени имоти с №№: 11538.13.10, 11538.13.949, 11538.13.951, 11538.13.24, 11538.13.83, 11538.13.909  с АчОС №5134/08.03.2012 г.

            ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с неурегулиран поземлен имот с ид. 11538.13.23 по КККР  на гр. Свети Влас на площ от 790 кв.м, местност „Варницата“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг курортно-рекреационен обект, при граници на имота: поземлени имоти с №№: 11538.13.10, 11538.13.949, 11538.13.951, 11538.13.24, 11538.13.83, 11538.13.909  с АчОС №5134/08.03.2012 г. , при следните условия:

1. Начална тръжна цена в размер на  82 400 лв. /осемдесет и две хиляди и четиристотин лева/ без ДДС

2. Стъпка за наддаване –1 000 лв.;

           3. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия за провеждане на търга.

            /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 361/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, земеделска земя с ид. № 51500.22.66 по КК на гр. Несебър, в местността ,,Бостанлъка‘‘

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 689

 

I.На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър   актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г, като раздел III, Буква В, точка В.4 „Продажба на общински имоти чрез провеждане на търг или конкурс“ се допълва със следния недвижим  имот:-Поземлен имот с ид. 51500.22.66 по КККР  на гр. Несебър на площ от 219 кв.м, местност „Бостанлъка“, трайно предназначение на територията: земеделска земя, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: поземлени имоти с №№: 51500.22.60, 51500.22.106, 51500.22.107, 51500.22.65,  с АчОС №2948/29.01.2009 г.

            ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с ид. 51500.22.66 по КККР на гр. Несебър на площ от 219 кв.м, местност „Бостанлъка“, трайно предназначение на територията: земеделска земя, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота поземлени имоти с номера: №№:51500.22.60, 51500.22.106, 51500.22.107, 51500.22.65 с АчОС №2948/29.01.2009 г., при следните условия:

1.Начална тръжна цена в размер на  5 928 лв. /пет хиляди деветстотин двадесет и осем лева/ без ДДС ;

2.Стъпка за наддаване – 300 лв.;

           3.Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 362/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно придобиване право на собственост чрез закупуване на ПИ 61056.66.13 по КККР на с. Равда.

с Общинският съвет с 16 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници,  прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 690

 

          1.На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.2 от ЗОС Общински съвет- Несебър дава съгласие Община Несебър да закупи    ПИ 61056.66.13 по КККР на с. Равда, с площ 5868 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Николина Тодорова Кирова, съгласно Нотариален акт №166, том I, дело №385/26.05.1998 г., за проектиране на ПУП и реализиране на обект от общинско значение - База на Общинско предприятие БКСО – звено Равда. 

            2. Упълномощава Кмета на Община Несебър да извърши необходимите действия за придобиване чрез закупуване правото на собственост на имота описан в т.1, представляващ ПИ 61056.66.13 по КККР на с. Равда, с площ 5868 кв.м. срещу сумата от 293 400 лв. /двеста деветдесет и три хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

            3. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2022 г. на община Несебър, като раздел VI ,,Общински обекти от първостепенно значение‘‘ се допълва със следния обект: ,,Проектиране на ПУП и реализиране на обект База на Общинско предприятие БКСО – звено Равда в ПИ 61056.66.13 по КККР на с. Равда‘‘.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 363/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-общ., УПИ XII-общ. и УПИ XIII в кв. 24, по плана на гр. Свети Влас и ПИ 11538.501.493 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 691

 

 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА  актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г., като:

- раздел III, буква В, т. В2 – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 4 кв.м. реално обособени части от ПИ 11538.501.493 по КК на гр. Свети Влас, представляващи части от улица, които съгласно предложеното изменение на ПУП-ПРЗ се придават към УПИ XIII в кв.24 по плана на гр.Свети Влас, ПИ 11538.501.301 по КККР на гр. Свети Влас.

- раздел IV, буква А, т. А1– Имоти, които Община Несебър има намерение да придобие по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следния недвижим имот, а именно:  15 кв.м. идеални части от УПИ XIII в кв.24 по плана на гр.Свети Влас, ПИ  11538.501.301 по КК на гр. Свети Влас, които съгласно предложеното изменение на ПУП-ПРЗ се придават към УПИ XII в кв.24 по плана на гр.Свети Влас, ПИ 11538.501.304 по КККР на гр. Свети Влас.

               2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи със Стоян Иванов Велинов и Тяна Щерева Велинова, от гр. Свети Влас предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 15 кв.м. идеални части от УПИ XIII в кв.24 по плана на гр.Свети Влас, ПИ  11538.501.301 по КК на гр. Свети Влас и 4 кв.м. реално обособени части от ПИ 11538.501.493 по КК на гр. Свети Влас, представляващи части от улица.

            3. Определя пазарна цена на имотите, както следва:

            - 561 лв. /петстотин шестдесет и един лева/ без ДДС за 15 кв.м. идеални части от УПИ XIII в кв.24 по плана на гр.Свети Влас, ПИ  11538.501.301 по КК на гр. Свети Влас;  

- 561 лв. /петстотин шестдесет и един лева/ за 4 кв.м. реално обособени части от ПИ 11538.501.493 по КК на гр. Свети Влас, представляващи части от улица.

4. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-общ., в кв. 24, ПИ 11538.501.305, УПИ XII-общ. в кв.24, ПИ 11538.501.304 и УПИ XIII в кв.24 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.501.301 по КК на гр. Свети Влас, след влизане в сила на Решение за обявяване от публична в частна общинска собственост на 4 кв.м. реално обособени части от улица с ид. 11538.501.493 по КК на гр. Свети Влас и след съставяне на АчОС за този имот.

5.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цените по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цените на имотите са по-високи от определените в т.3, окончателния договор да се сключи по по-високите измежду двете.

6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 366/21.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал . 3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв.4 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.501.162 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 692

 

           І.На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА , Общински съвет Несебър ,актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г., като:

1. Раздел III, буква В, т. В2 – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 9 кв.м. реално обособени части от улица с ид. 11538.501.476 по КК на гр. Свети Влас, които съгласно Проект за изменение на КККР с №25-96554/01.04.2022 г. на СГКК-гр.Бургас са с проектен идентификатор 11538.501.550 по КК на гр. Свети Влас и които съгласно предложеното изменение се придават към новообразуван УПИ VII-162 в кв.4 по плана на гр. Свети Влас с отреждане „За жилищно строителство“.

2.Раздел IV, буква А, т. А1– Имоти, които Община Несебър има намерение да придобие по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следните недвижими имоти:

-61 кв.м. ид.ч. от УПИ VII в кв.4 по плана на гр.Свети Влас, ПИ  11538.501.162 по КК на гр. Свети Влас, които се обособяват като улица тупик от о.т. 400 – о.т. 401 , с проектен ид. 11538.501.549 по КК на гр. Свети Влас съгласно Проект за изменение на КККР с вх.№01-181618/31.03.2022 г. на СГКК-гр.Бургас и които по силата на чл.81, ал.5 от ЗУТ след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП – ПРЗ стават общинска собственост; - 2 кв.м. ид. ч., които  се придават към съществуващата улица „Гоце Делчев“ с кадастрален идентификатор  11538.501.476 /улица/ и които съгласно проекта за изменение на КККР с вх.№01-181618/31.03.2022 г. на СГКК-гр.Бургас  са с проектен ид. 11538.501.551 по КК на гр. Свети Влас.

ІІ.1. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с „Ким -2021“ ООД, ЕИК 206333729, със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, ул. „Цар Симеон“ №44, с управители Кремена Атанасова Кюмел и Димитър Тодоров Транов, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 9 кв.м. реално обособени части от улица с ид. 11538.501.476 по КК на гр. Свети Влас и  2 кв.м. ид. ч., които се придават към съществуващата улица „Гоце Делчев“ с кадастрален идентификатор  11538.501.476 /улица/ и които съгласно проекта за изменение на КККР с вх.№01-181618/31.03.2022 г. на СГКК-гр.Бургас  са с проектен ид. 11538.501.551 по КК на гр. Свети Влас. 

            ІІ.2. Определя пазарна цена на имотите, както следва:

            -1 262 лева /хиляда двеста шестдесет и два лева / без ДДС за 9 кв.м. реално обособени части от улица с ид. 11538.501.476 по КК на гр. Свети Влас, сумата от;

            - 280 лева /двеста и осемдесет лева/без ДДС за  2 кв.м. ид.ч. от УПИ VII в кв.4 по плана на гр.Свети Влас, ПИ  11538.501.162 по КК на гр. Свети Влас,  които съгласно проекта за изменение на КККР с вх.№01-181618/31.03.2022 г. на СГКК-гр.Бургас  са с проектен ид. 11538.501.551 по КК на гр. Свети Влас. 

            ІІ.3. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв. 4 по плана на гр. Свети Влас, ПИ 11538.501.162 по КК на гр. Свети Влас, след влизане в сила на Решение за обявяване от публична в частна общинска собственост на 9 кв.м. реално обособени части от улица „Гоце Делчев“ , отразени с проектен идентификатор 11538.501.549 по КК на гр. Свети Влас, които се придават към площта на новообразувания УПИ VІІ-162 на площ от 421кв.м, с проектен идентификатор 11538.501.548 по КК на гр. Свети Влас и след съставяне на АчОС за този имот .

ІІ.4.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цените по т.ІІ.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цените на имотите са по-високи от определените в т.3, окончателния договор да се сключи по по-високите измежду двете.

ІІ.5. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

ІІІ. След влизане в сила на Заповед за одобрение на ПУП-ПЗР за УПИ VІІ-162 в кв.4 по плана на гр.Св.Влас, Община Несебър на основание чл.81, ал.5 от ЗУТ придобива собствеността върху задънената улица, която се образува по искане на собствениците на УПИ VІІ-162 в кв.4 по плана на гр.Свети Влас с проекта за изменение на подробния устройствен план в границите на разделяния и новообразуваните от него имоти, от о.т. 400 до  о.т. 401, на площ от 61 кв.м, отразена с проектен идентификатор 11538.501.549 съгласно  проекта за изменение на КККР с вх.№01-181618/31.03.2022 г. на СГКК-гр.Бургас.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 317/19.05.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на ползване върху Спортен комплекс находящ се в ПИ 51500.503.322 по КК на гр. Несебър, УПИ I – общ., кв. 10 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 17 гл. «за» и 3 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 693

 

І. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2022 г., като:

1. Раздел ІІІ, буква Б „ ИМОТИ В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИМА  НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ  ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ“ се допълва със : „Спортен комплекс състоящ се от баскетболно и волейболно игрище на площ от 584.80кв.м, игрище за тенис на корт на площ от 616.47кв.м, площадка за тенис на маса - 105кв.м, игрище за футбол на малки вратички  на площ от 1060кв.м и едноетажна обслужваща сграда със ЗП- 419кв.м и РЗП 432.37кв.м. изграден в ПИ51500.503.322 по КК на гр.Несебър, УПИ І-общ. Кв.10 по плана на ж.к.Черно море, гр.Несебър“, АчОС №6731/18.05.2022г.“;

2.Раздел VІІ „СПОРТНИ ОБЕКТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНИ УСЛУГИ“  се допълва със „Спортен комплекс състоящ се от баскетболно и волейболно игрище на площ от 584.80кв.м, игрище за тенис на корт на площ от 616.47кв.м, площадка за тенис на маса - 105кв.м, игрище за футбол на малки вратички  на площ от 1060кв.м и едноетажна обслужваща сграда със ЗП- 419кв.м и РЗП 432.37кв.м. изграден в ПИ51500.503.322 по КК на гр.Несебър, УПИ І-общ. Кв.10 по плана на ж.к.Черно море, гр.Несебър, АчОС №6731/18.05.2022г.“.

ІІ. На основание чл.113, ал.1 от ЗФВС и чл.39, ал.1 от ЗОС  да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху общински обект: Спортен комплекс състоящ се от баскетболно и волейболно игрище на площ от 584.80кв.м, игрище за тенис на корт на площ от 616.47кв.м, площадка за тенис на маса - 105кв.м, игрище за футбол на малки вратички  на площ от 1060кв.м и едноетажна обслужваща сграда със ЗП- 419кв.м и РЗП 432.37кв.м. изграден в ПИ51500.503.322 по КК на гр.Несебър, УПИ І-общ. Кв.10 по плана на ж.к.Черно море, гр.Несебър, АчОС №6731/18.05.2022г. , при следните условия:

                 1. Начална конкурсна годишна цена за право на ползване в размер на 14000лв. /четиринадесет хиляди лева/ без ДДС определена съгласно чл.113, ал.5 от ЗФВС.

                 2. Специфични условия:

                 2.1Наемателя няма право да променя предназначението на обекта;

                 2.2 Ползването на спортните площадки, игрища и обслужващите помещения в комплекса се ползват безвъзмездно за мероприятия организирани от Община Несебър, след уведомление до ползвателя от Кмета на Общината или друго упълномощено от него лице;

                 2.3 Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп до спортните площадки и игрища в комплекса, като минимума  на ден е 2 часа в диапазона от 08.00 до 12.00 часа и 2 часа в  диапазона от 13.00 до 20.00часа;

                 2.4 За лица до 18 години ползването на спортните площадки и игрища е безвъзмездно през часовете свободни от платен прием, извън изрично фиксираните часове по т.2.3;

                 2.5 При сключване на договора Ползвателя заплаща гаранция в размер на 3000лв., която се освобождава след прекратяване на договора при положение, че предоставения имот е в състоянието, в което е отдаден или по-добро.

                 2.6. Ползвателят има право да получава добивите от ползването на спортните съоръжения в обекта, като за сметка на това е длъжен да поддържа, ремонтира, обновява  и застрахова спортния комплекс ежегодно за своя сметка и заплаща консумативните разходи по употреблението му.

                 2.7. В срок не по-дълъг от 3 години от влизане в сила на договора за учредяване на право на ползване, да се извърши от Ползвателя за негова сметка ремонт и обновяване на спортния обект. 

                 3. До участие в конкурса се допускат: еднолични търговци  и юридически лица регистрирани по ТЗ.

                 4. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 – Бизнес план, включващ:

 1. План за експлоатация на обекта , с посочване и на часовете по т.2.3 съобразени с посочения брой в критерий К5;
 2. Инвестиционна програма за обзавеждане, оборудване и обновяване на спортния комплекс, стойността изразена в лева;

(ИПуч/ИПмах)х20 ,

Където ИПуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, ИПмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. (конкретно посочени, стойността им изразена в лева)

БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К4- разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

К5 – брой часове на ден за свободен достъп до спортните площадки и игрища в комплекса, като минимума е 2 часа предиобед и 2 часа следобед в посочения в специфичните условия диапазон

БЧуч/БЧмах)х10 ,

Където БЧуч.в числителя е предложения брой часове от участника, БИмах в знаменателя е предложения  най – голям брой часове от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

          Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4+К5

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К2 – Бизнес план.

5. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

            /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 338/10.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2021 г. и отчет на бюджета за 2021 г. на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 694

 

На основание чл.140 от ЗПФ и  чл.44 от Наредба №12 на Общински съвет Несебър, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър:

І. Приема уточнен годишен план на Бюджета за 2021 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

1.1.ПО ПРИХОДА,                                                              - 71 224 383лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                                            - 18 021 594лв

За местни дейности                                                                           - 53 202 789лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

 

            1.2.ПО РАЗХОДА,                                                              - 71 224 383лв

 в т.ч.

            За делегирани от държавата дейности                                   - 18 021 594лв

            За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                   -   4 922 030лв

            За местни дейности                                                             - 48 280 759лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

 

1.3.Одобрява плана на капиталовите разходи за 2021 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

 

1.4.Приема окончателния годишен план на средства от Европейския съюз от КСФ, РА и други за 2021 г. /съгласно Приложениe №4 /.

 

ІІ.Приема отчета за изпълнение  на бюджета за 2021г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

 

2.1.ПО ПРИХОДА,                                                             - 61 252 947лв

 в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                                   - 17 286 219лв

За местни дейности                                                             - 43 966 728лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

 

 

            2.2.ПО РАЗХОДА,                                                              - 61 252 947лв

 в т.ч.

            За делегирани от държавата дейности                                   - 17 286 219лв

            За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                   -   4 094 665лв

            За местни дейности                                                             - 39 872 063лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

 

2.3. Приема отчета на  поименен списък за капиталови разходи за 2021г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

 

2.4. Приема отчета на  сметките  за  средства от Европейския съюз от КСФ, РА и други  за 2021г. /съгласно Приложение №4/.

 

2.5. Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на  Община Несебър за 2021г, съгласно Приложение №5.

 

2.6. Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2021 г – субсидии за „СНЦ Черно море”  на план – 93 000 лв  на разход – 93 000 лв.

 

2.7. Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2021 г, съгласно Приложение №6.

 

2.8. Налични към 31.12.2021 г.задължения за разходи в размер на 1 049 479 лв., 1,8% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 58 398 818лв., съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси.

 

2.9. Налични към 31.12.2021 г. ангажименти за разходи са в размер на 29 821 602 лв., 51.1% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 58 398 818 лв., съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси.

 

2.10. Приема отчет - сметка  за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021г., съгласно Приложение №7.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 336/09.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № РА14-Р1-1.1-РД-1/16.05.2022 г. за реализацията на проект № BGCULTURE-1.001-0003 ,,Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей‘‘, финансиран от Програма ,, Културно предприемачество, наследство и сътрудничество‘‘.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 695

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет – Несебър упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на културата, гр. София 1040, бул. „Александър Стамболийски” № 17 – Програмен оператор на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021  в  размер  до  229 758,59 лв. (двеста двадесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем лева и петдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РА14-Р1-1.1-РД-1/16.05.2022 г, финансиран от Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 за проект ИСУН № BGCULTURE-1.001-0003 „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“, със срок на предявяване до извършване на финалното плащане по проекта.

            /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 352/20.06.2022 г. от Иван Стайков Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в решение № 618 от протокол № 25/05.04.2022 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 696

 

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Постановление № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, Общински съвет - Несебър дава съгласие да бъде променено Решение № 618 от Протокол № 25/05.04.2022 г. в точка 10, както следва:

 

Било: 10. Отпуска  средства за ОД на МВР гр. Бургас - РУ – гр. Несебър -  за закупуване на  гориво 45 000 лв. и за материали – 30 000 лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 270  000 лв. от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на до 68 служители от ОД на МВР за периода 01.06.2022 г. – 20.09.2022 г.

 

Става: 10. Отпуска  средства за ОД на МВР гр. Бургас - РУ – гр. Несебър -  за закупуване на  гориво 45 000 лв.,  за материали – 30 000 лв. и за закупуване на микробус на стойност до 30 000 лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 240  000 лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на до 68 служители от  ОД на МВР за периода 01.06.2022 г. – 20.09.2022 г.

2. Средствата в размер на 30 000 лв. в Дейност 239 да се прехвърлят от §1020 в §5204.

На основание чл. 60 от АПК, във връзка с влязло в сила Решение №618 от Протокол №25/05.04.2022 г. и текущо изпълнение на Бюджета за 2022 г., допуска предварително изпълнение на решението.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 383/27.06.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св.Атанасий Велики“ гр. Свети Влас.    

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 697

 

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Общински съвет - Несебър дава съгласие да се отпуснат целеви средства в размер на 26 075 лв. на Църковно настоятелство към храм „Св. Атанасий Велики”- гр. Свети Влас за цялостен ремонт на покрива на храма и ремонт на прилежащите му постройки, като средствата се осигурят от бюджета на Общинска администрация, дейност 762, §4500.

 

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 386/28.06.2022 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на едноктратнa финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 698

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър, дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на следните лица:

 

 1. Свилен Петров Върбанов,– 1500 лв.
 2. Калинка Иванова Русева,– 500 лв.
 3. Марлена Христова Филипова,– 800 лв.
 4. Иван Манолов Стоянов,– 900 лв.
 5. Георги Кирилов Менчев,– 1000 лв.
 6. Николай Насков Нунчев,– 1000 лв.
 7. Асен Андреев Ибришимов,– 1000 лв.
 8. Григор Стоянов Димитров,– 2000 лв.  
 9. Елена Димитрова Гюпчанова,– 1000 лв.
 10. Герга Бинева Хаджиева,– 1000 лв.

 

Средствата в общ  размер  на 10 700  лв.,  да бъдат  осигурени от бюджета на община Несебър § 4214.

             Предвид тежкото здравословно състояние и незабавната необходимост от средства за лечението на лицата, допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60 от АПК.

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 345/14.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 73571.49.88 и ПИ 73571.49.220 по КККР на с. Тънково, м. Дренака.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 699

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър, в качеството си на собственик на ПИ 73571.49.67 по КККР на с. Тънково, м. „Камарата“, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде процедиран проект за изменение на ПУП-ПЗ, касаещ промяна отреждането на ПИ 73571.49.88 с площ 37233 кв.м. - За производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения, ведомствена бензиностанция, техническа инфраструктура, трошачно-сортировъчна инсталация за третиране на строителни отпадъци и озеленяване със следните градоустройствени показатели: макс. Плътност на застрояване 50%, макс. етажност-, Кинт- 2,00, минимално озеленяване- 20%, било Пп- остава Пп и приема да придобие безвъзмездно собствеността върху ПИ с проектен идентификатор 73571.49.220 с площ 879 кв.м.- За общинска спортна база, мотел и комплекс за обществено хранене със следните градоустройствени показали: макс. плътност на застрояване 35 %, макс етажност-4ет./10м., Кинт 1,20, мин. Озеленяване- 50%, било Пп- става Ок.

            /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 354/20.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 559 от протокол № 22/15.12.2021 г. на общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 700

 

На основание чл.62, ал.2 от АПК във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър

Поправя допуснатата в Решение № 559 от Протокол № 22/15.12.2021 г. по т.34 от дневния ред, по докладна записка с вх. №679/03.12.2021г., относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.183, УПИ IХ-419, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.181, УПИ ХII-435, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.185, УПИ ХIII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.186, УПИ ХIV-444, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.187, улица, представляваща поземлен имот с идентификатори №51500.507.182 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.188 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3401 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад“ очевидна фактическа грешка, като навсякъде в решението вместо „УПИ ХII-435, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.186“ се чете „УПИ ХII-435, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.185“.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх. № 378/24.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“ , в частта му по отношение на УПИ III – 401, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.138 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 701

 

На основание чл.129, ал.1, IІ изр. от ЗУТ, във връзка със Заповед №8/09.01.2020 г. на Кмета на община Несебър, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-401, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.138 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя отреждането от „За курортно строителство“ в „За жилищно и курортно строителство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели УПИ III-401 /ПИ 51500.507.138/: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50 % и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх. № 379/24.06.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“ , в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.6103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 702

 

На основание чл.129, ал.1, IІ изр. от ЗУТ, във връзка със Заповед № 8/09.01.2020 г. на Кмета на община Несебър, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя отреждането от „За КОО“ в „За търговия и жилищно-курортно строителство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се въвеждат следните устройствени показатели за УПИ I /ПИ 51500.506.291/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред  - Предложение с вх. № 397/01.07.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър относно: постъпило искане в общинска администрация за издаване на разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПЗ по отношение на поземлени имоти с идентификатори №51500.74.49, №51500.74.50, №51500.74.55, №51500.74.57, №51500.74.61 и №51500.74.147 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност «Кокалу». Имотите поподат в зона «Б» съгласно чл. 11, ал.1 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 703

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде изработен проект за ПУП-ПЗ по отношение на  поземлени имоти с идентификатори №51500.74.49, №51500.74.50, №51500.74.55, №51500.74.57, №51500.74.61 и №51500.74.147 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, като заданието и скицата-проект към него предлагат обединяване на ПИ 51500.74.49 с площ 5909 кв.м., ПИ 51500.74.50 с площ 5343 кв.м., ПИ 51500.74.55 с площ 1151 кв.м., ПИ 51500.74.57 с площ 3003 кв.м., ПИ 51500.74.61 с площ 1996 кв.м. и част от ПИ 51500.74.147 с площ 1875 кв.м. в новообразуван поземлен имот с площ 19277 кв.м., отреждане на имота „За търговия, складови дейности и обществено обслужване“, въвеждане на устройствена зона „Оо“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания имот: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50 %, като след промяната площта на ПИ 51500.74.147 ще остане 223 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

         /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

Обжалвано пред Административен съд-Бургас, образувано дело № 1243/2022 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

 

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия