За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ

ПРОТОКОЛ № 28/03.08.2018 г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка вх.№ 388/01.08.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно заемообразно финансиране изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 388/01.08.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно заемообразно финансиране изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР

Общинският съвет със 17 гл. „за“ от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 823

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА

1.Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджета на Община Несебър по сметка на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“, ЕИК 177224916 в размер до 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) със срок на възстановяване - незабавно след получаване на авансово плащане от страна на МЗХ – Управляващ орган на ПМДР 2014-2020 г., както и да покрие при необходимост възникналите недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.

Прехвърлянето на средства да се извърши по банков път, по следната банкова сметка на МИРГ Несебър – Месемврия:

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД

RZBBGSF

BG65RZBB 9155 1008 9252 93

 

2.Предвид факта, че срокът за изпълнение на проекта тече от 16.07.2018 г. и МИРГ Несебър – Месемврия трябва да започне незабавно работа, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението /

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

Технически секретар-Протоколист Р. Бинчарова