За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

27/31.05.2018 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 275/11.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно доклади за осъществeните читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2017 г. на Читалищата на територията на община Несебър.

 2. Докладна записка вх.№ 274/11.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м.юни 2017 г. до м. април 2018 г.

 3. Докладна записка вх.№ 303/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнително споразумение към Партньорско споразумение от 11.04.2018 г. във връзка с подадено проектно предложение по Процедура BG 16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за реално събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

 4. Докладна записка вх.№ 304/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

 5. Докладна записка вх.№ 315/21.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отмяна на Наредба № 8 за предоставяне на концесии.

 6. Докладна записка вх. № 280/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2017 г. и отчет на бюджета за 2017 г. на община Несебър.

 7. Докладна записка вх. № 294/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2018 г.

 8. Заявление вх.№ 268/11.05.2018 г. от Миглена Стоянова Гитова - гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 11, относно отпускане на финансова помощ за лечение но съпруга и Тодор Иванов Гитов.

 9. Докладна записка вх.№ 279/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

 10. Докладна записка вх.№ 263/08.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители и ученици.

 11. Докладна записка вх. № 290/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-62 в кв.7501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ и ПИ 51500.506.96 по КК на гр. Несебър.

 12. Докладна записка вх. № 284/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ ІІІ-153 в кв.15 по плана на гр. Обзор..

 13. Докладна записка вх. № 269/11.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор.

 14. Докладна записка вх. № 270/11.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Свети Влас, община Несебър.

 15. Докладна записка вх. № 293/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост, представляващ: 9 кв.м. от имот с идентификатор 51500.501.9 по КК на гр. Несебър, за разполагане на валежомерен пост.

 16. Докладна записка вх. № 292/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безмъзмездно право на управление върху имот публична общинска собственост, представляващ общинско помещение № 5, находящо се на партерния етаж от сграда „Здравна къща“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

 17. Докладна записка вх. № 291/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на офис № 10, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев“ – 1, на ЮЛНЦОП Сдружение „Македонско културно-просветно и благотворително братство“ „Тодор Александров“ – гр. Несебър“.

 18. Докладна записка вх. № 283/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.162 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І в кв.16 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

 19. Докладна записка вх. № 289/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.508.160 по КК на гр. Несебър.

 20. Докладна записка вх. № 203/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.507.54 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ-общ., в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ – гр. Несебър.

 21. Докладна записка вх. № 305/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на собственост на имоти-държавна собственост в кв.54 по плана на гр. Несебър.

 22. Докладна записка вх. № 300/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно придобиване право на собственост чрез закупуване на 236 кв.м. от ПИ 51500.48.13 по КК на гр. Несебър, които се засягат от обект „Реконструкция на път от ОПС – Тънково-1 /връзка с плочогредов мост на р. „Хаджийска“/ до път ІІІ-9061 /Оризаре-Слънчев бряг/ - преработка на пътно кръстовище с път ІІІ-9061“.

 23. Докладна записка вх. № 301/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.28.211 по КК и КР на с. Тънково.

 24. Докладна записка вх.№ 287/16.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема № 44 за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за гр. Обзор, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

 25. Предложение вх.№ 297/16.05.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“, подобект: „Кабели 0,4 кV за ПИ 61056.78.16, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда, община Несебър.

 26. Докладна записка вх.№ 281/15.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за гр. Несебър-стар и гр. Свети Влас, м. „Юрта под пътя“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

 27. Докладна записка вх.№ 286/16.05.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІ-662, кв.58 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.373, преминаващи през имот ПИ 11538.504.590 по КК на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

 28. Предложение вх.№ 296/16.05.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на пансион, подобект:/ „Кабели 0,4 кV за ПИ 61056.77.24, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда, община Несебър.

 29. Предложение вх.№ 295/16.05.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на магазин за платове“ в ПИ 61056.51.108, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда, община Несебър.

 30. Докладна записка вх.№ 335/30.05.2018 г. от Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, КС“ при община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ и РУП /част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ/ за УПИ І-общ. и УПИ ІІІ-общ. в кв.18“А“ по плана на гр. Несебър, имоти с идентификатори № 51500.501.4, 51500.501.6, 51500.501.7 и 51500.501.477 по КК на гр. Несебър.

 31. Докладна записка вх.№ 285/16.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.409 в кв.10А по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър и ПР за ПИ 51500.503.454, м. „Кокалу“, гр. Несебър, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ с идентификатор по кадастралната карта 51500.503.409 в кв.10А по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър и ПР за ПИ 51500.503.454, м. „Кокалу“ – гр. Несебър и технически проект „Кръгово кръстовище на ул. „Първа“ – ж.к. „Черно море“ и общински път „Равда-Несебър“ при о.т. 118 гр. Несебър, които граничат с поземлени имоти с идентификатори 51500.503.331 и 51500.510.70, отредени за второстепенни улици по кадасталната карта на гр. Несебър.

 32. Докладна записка вх.№ 282/15.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост, на територията на гр. Обзор.

 33. Докладна записка вх.№ 306/16.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІХ-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.537, УПИ ХL-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.560, УПИ ХLІІІ-общ.в кв.55 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.806 и имот с идентификатор 51500.502.536 – улица.

 34. Докладна записка вх.№ 309/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ VІ-257 с идентификатор № 51500.506.518 в кв.5401, УПИ І с идентификатор № 51500.506.690 и УПИ VІІІ с идентификатор № 51500.506.687 по КК на гр. Несебър в кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 35. Докладна записка вх.№ 308/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ V-509, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.646 по КК на гр. Несебър в кв.2302 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 36. Докладна записка вх.№ 318/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.184, УПИ VІІІ-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.181, УПИ ІХ-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.182 и УПИ Х-97, идентичен с идентификатор № 51500.506.183 по КК на гр. Несебър в кв.6905 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“

 37. Докладна записка вх.№ 333/30.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно предложение за допълнителна субсидия на Фехтовален клуб - Несебър и клуб по спортни танци „Несебър“.

 38. Доклад вх.№334/30.05.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ при община Несебър, относно одобряване на изменение на ПУП-ПР за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ-обект: ПУП-ПП за „Разширение на път с. Кошарица – к.к. „Слънчев бряг“, землища с. Кошарица и гр. Несебър, община Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

 

По т. ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 275/11.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно доклади за осъществeните читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2017 г. на Читалищата на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 785

На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища Общински съвет, приема докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност на: Народно читалище «Яна Лъскова-1905» гр. Несебър, Народно читалище «Изгрев 1927» гр. Обзор, Народно Читалище «Саморазвитие-1950» с.Тънково, Народно читалище «Зора-1928» с. Оризаре, Народно читалище «Светлина-1928» с. Гюльовца, Народно читалище «Гоце Делчев-1943» с.Равда, Народно читалище «Светлина-1928» с. Кошарица, Народно читалище «Пробуда-1938» гр. Свети Влас, Народно читалище «Георги Сава Раковски-2013» с. Раковсково и Народно читалище «Пробуда 2016» с. Баня.

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 274/11.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м.юни 2017 г. до м. април 2018 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 786

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър приема направения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет-Несебър и неговите комисии за периода от м.юни 2017 г. до м. април 2018 г. неразделна част от настоящото споразумение .

 

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 303/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнително споразумение към Партньорско споразумение от 11.04.2018 г. във връзка с подадено проектно предложение по Процедура BG 16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за реално събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 787

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и за синхронизиране на проектното предложение с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, Общински съвет - Несебър

 1. Одобрява текста на Допълнително споразумение към Партньорско споразумение от 11.04.2018г. и дава съгласие същото да бъде подписано от кмета на Община Несебър.

 1. Предвид краткия срок за отстраняване на постъпилите коментари от оценителната комисия на ОПОС 2014-2020, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

Допълнителното споразумение към Партньорско споразумение е неразделна част от настоящото решение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 304/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 788

 1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 и 12 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, със следния проект: „Изграждане на обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра в УПИ І – общ. кв. 10 по плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър“ – Етап 3 детска площадка и парк“.

 2. Общински съвет – Несебър приема, че проектът „Изграждане на обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра в УПИ І – общ. кв. 10 по плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър“ – Етап 3 детска площадка и парк“ става част от „План за развитие на община Несебър 2014-2020” и дейностите по проекта съответстват на общинския план за развитие на община Несебър.

 3. Възлага на кмета на общината, при одобряване на проекта общината да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата, необходими за изпълнението им, според изискванията на програмата, както и да поеме всички необходими, но недопустими според „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“ разходи, свързани с проекта.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 315/21.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отмяна на Наредба № 8 за предоставяне на концесии.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 789

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър отменя Наредба № 8 за предоставяне на концесии, приета с решение № 488, обективирано в протокол № 16/21.10.2005 г.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 280/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2017 г. и отчет на бюджета за 2017 г. на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 790

На основание чл.140 от ЗПФ и чл.44 от Наредба №12 на Общински съвет -Несебър, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

І.Приема уточнен годишен план на Бюджета за 2017г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1.ПО ПРИХОДА, - 71 540 274лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 9 434 560лв

За местни дейности - 62 105 714лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

1.2.ПО РАЗХОДА, - 71 540 274лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 9 434 560лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи - 5 365 465лв

За местни дейности - 56 740 249лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

1.3.Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2017г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

1.4.Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2017г. /съгласно Приложениe №4 /.

ІІ.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2017г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

2.1.ПО ПРИХОДА, - 59 146 556лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 9 018 883лв

За местни дейности - 50 127 673лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

2.2.ПО РАЗХОДА, - 54 210 872лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 9 018 883лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи - 5 073 046лв

За местни дейности - 45 054 627лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

2.3.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2017г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

2.4.Приема отчет- сметките за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2017г /съгласно Приложение №4/.

2.5.Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на Община Несебър за 2017г, съгласно Приложение №5.

2.6. Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2017г – субсидии за „СНЦ Черно море” на план – 92 400лв на разход – 92 400лв.

2.7.Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2017г, съгласно Приложение №6.

2.8.Приема отчет- сметка за изразходените средства от приходите от туристически данък през 2017г, съгл. чл.11 ал.2 от ЗТ, съгласно Приложение №7.

2.9.Приема отчет- сметка за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 г, съгласно Приложение №8.

2.9. Приема отчет на представителните разходи в размер, както следва:

- представителни разходи на

Кмета на Община Несебър, в т.ч.

кметове на кметства Свети Влас, Равда, Обзор,

Тънково, Гюльовца, Кошарица, Паницово, Приселци,

Раковсково, Баня,Оризаре - 51 388лв

- представителни разходи на

Председателя на Общински съвет Несебър - 6 636лв

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 294/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2018 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 791

 1. На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

326/§5309

Проектиране на ПГ по туризъм

30 000

10 000

20 000

2

326/§5201

Интерактивни дъски за ПГ по туризъм „Иван Вазов „ Слънчев бряг

0

17 000

-17000

 1. Средствата в размер на 3 000 лв. в бюджета на ПГ по туризъм „Иван Вазов”- гр. Несебър да се прехвърлят от §5309- НДА в §1015- материали.

На основание чл.60 от АПК, Общински съвет - Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред - Заявление вх.№ 268/11.05.2018 г. от Миглена Стоянова Гитова - гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 11, относно отпускане на финансова помощ за лечение но съпруга и Тодор Иванов Гитов.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 792

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ за лечение на ТОДОР ИВАНОВ ГИТОВ от гр. Несебър. На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.“

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 279/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 793

1.На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл.21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето, приема Общинската програма за закрила на детето за 2018 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 263/08.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители и ученици.

Общинският съвет със 17 гл. и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 794

Общински съвет - Несебър, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, дава съгласие да бъдат отпуснати индивидуални парични награди за учители, деятели на културата и ученици от общински училища, както следва:

 1. Индивидуална парична награда в размер на 200 (двеста) лева за доказан професионализъм и проявено новаторство в учебно-възпитателната дейност и/или публикации в научни и педагогически издания и личен принос за методическо обогатяване на учителската колегия, за създаване на добър педагогически опит и традиции в образователната институция, предложени от училища и детски градини с решения на Педагогически съвети, съгласно поименен списък – Приложение № 1, неразделна част от решението.

 2. Индивидуална парична награда в размер на 200 (двеста) лева за деятели на културата от община Несебър – със значим принос за развитието на културно-творческата дейност в община Несебър, съгласно поименен списък – Приложение № 2, неразделна част от решението.

 3. Индивидуална парична награда в размер на 50 (петдесет) лева за ученици, предложени от общински училища (с решения на Педагогически съвети) - за отличен успех над 5,50 за първия учебен срок и значими изяви и постижения на национално и/или международно ниво в областта на науката, културата и/или спорта, съгласно поименен списък – Приложение № 3, неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 290/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-62 в кв.7501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ и ПИ 51500.506.96 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 795

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г, като раздел III, буква Б, т. II – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 147 кв.м реално обособени от имот с кад. ид. 51500.506.96 по к.к. на гр. Несебър, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към УПИ I-62 в кв.7501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.112/, който след влизане в сила на изменението ще се урегулира на площ от 1436 кв.м.

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с „Маринер 2006“ ЕООД, ЕИК102933309, с управител Малина Георгиева Стратиева, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 147 кв.м реално обособени от имот с кад. ид. 51500.506.96 по к.к. на гр. Несебър, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към УПИ I-62 в кв.7501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, който след влизане в сила на изменението ще се урегулира на площ от 1436 кв.м.

3. Определя пазарна цена на 147 кв.м реално обособени от имот с кад. ид. 51500.506.96 по к.к. на гр. Несебър, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 23 594 лв. /двадесет и три хиляди петстотин деветдесет и четири лева/ без ДДС.

4. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след съставяне на АчОС, влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП-ПР за УПИ I-62 в кв. 7501 по плана на к.к. „Слънчев бряг – запад“ и ПИ 51500.506.96 и след влизане в сила на Решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 147 кв.м реално обособени от имот с кад. ид. 51500.506.96 по к.к. на гр. Несебър, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към УПИ I-62 в кв.7501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

5. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената в т.3, окончателния договор да се сключи по по-високата измежду двете.

6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 284/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ ІІІ-153 в кв.15 по плана на гр. Обзор.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 796

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно: 10 кв.м. реално обособени от улица „Белослав Манолов“, които съгласно влязла в сила Заповед №101/24.01.2018 г. на Кмета на Община Несебър за одобрение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-102 в кв.15 по плана на гр. Обзор са включени в площта на новия УПИ III-153 в кв.15 по плана на гр. Обзор.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 269/11.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 797

На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с „Терен на площ от 40 кв.м. съгласно приложената скица-проект от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор, м. ”Кметство - гр.Обзор ”, целия на площ от 37 763 кв.м., с начин на трайно ползване Дере, актуван с АОС №3106/31.07.2009 г.

ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен на площ от 40 кв.м. съгласно приложената скица-проект от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор, м. ”Кметство гр. Обзор”, целия на площ от 37 763 кв.м., с начин на трайно ползване Дере, актуван с АОС №3106/31.07.2009 г., за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена - 288,00 лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 20,00лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 28,80лв.

4. Специфично условие: Имотът да се използва за поставяне на водовземно съоръжение от повърхностен воден обект

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 270/11.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Свети Влас, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 798

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и чл.69, ал.3, т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горите, дава съгласие да се учреди на Вангел Димитров Шиков, с постоянен адрес гр. Свети Влас, ул.”Пейо Яворов” №1, безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот представляващ Дял ІІ на площ от 987 кв.м. идеална част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.15.16 по КК и КР на гр.Свети Влас, индивидуализирани съгласно приложената скица проект за реално ползване на ПИ 11538.15.16, находящ се в м.”Касада, Саръгьолджук”, с трайно предназначение - Горска, с начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора, на площ 839 0975 кв.м., актуван с АОС №4180/18.11.2010г., за срок от 10 години.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 293/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост, представляващ: 9 кв.м. от имот с идентификатор 51500.501.9 по КК на гр. Несебър, за разполагане на валежомерен пост.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 799

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ от Общински съвет – Несебър да се предостави за срок от 5 /пет/ години на Национален институт по Метеорология и хидрология при БАН, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №66, ЕИК 000663814, представлявано от Светлана Тонкова – ръководител на ХМО – Бургас, съгласно Заповед №РД-11-64/20.04.2018 г. на проф. д-р Христомир Брънзов – директор на НИМХ – БАН, безвъзмездно право на управление върху 9 /девет/ кв.м, от имот частна - общинска собственост с идентификатор 51500.501.9 по КК на гр. Несебър, съгласно приложена схема №5, АчОС №821/21.09.2000 г., за нуждите на Хидрометеорологична обсерватория – Бургас, за разполагане на валежомерен пост /дъждомерен съд/.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 292/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безмъзмездно право на управление върху имот публична общинска собственост, представляващ общинско помещение № 5, находящо се на партерния етаж от сграда „Здравна къща“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 800

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.14, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се предостави за срок от 5 /пет/ години на Районна Здравноосигурителна каса – гр.Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, парк. „Езеро“, ЕИК 1218582201446, представлявана от директора и д-р Стефко Николов Георгиев, безвъзмездно право на управление върху имот публична – общинска собственост, представляващ: Общинско помещение №5 на площ от 17 кв.м, находящо се на партерния етаж в «Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 291/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на офис № 10, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев“ – 1, на ЮЛНЦОП Сдружение „Македонско културно-просветно и благотворително братство“ „Тодор Александров“ – гр. Несебър“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 801

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на СНЦ „Македонско културно – просветно и благотворително братство „Тодор Александров – гр.Несебър, регистрирано по ф.д. №119/2014 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к.“Младост“ бл.30, вх.В, партер, ЕИК 176800202, представлявано от Николай Христов Драмчев - Председател на Управителния – съвет, общински имот частна – общинска собственост, представляващ: Офис №10 на площ от 31.05 кв.м., находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев - 1", АчОС №1886/02.03.2004 г., срещу месечна наемна цена в размер на 67.07 лв. /шестдесет и седем лева и седем стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 283/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.162 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І в кв.16 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за”от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 802

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ

І. Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г., като Раздел ІІІ, т. В, подточка І. Имоти отредени за жилищно строителство - чрез провеждане на търг или конкурс се допълва с поземлен имот с кад.№51500.503.162 по КК на гр. Несебър, УПИ І-общ. в кв.16 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за жилищно строителство, Кпл.=60%, Кинт.=2,0, макс.височина Н=10,00 м и мин. озеленена площ от 30%, АОС№3931/18.03.2010 г.

ІІ.На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху 1/3 идеална част от УПИ І, кв.16, по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, с кад.№ 51500.503.162 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 358 кв.м за изграждане на жилищна сграда №2 с РЗП от 245 кв.м и ЗП - 88 кв.м е с начална тръжна цена в размер на 43 815 лв. /четиридесет и три хиляди осемстотин и петнадесет лева/ без ДДС.

ІІІ. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІV. Стъпка за наддаване – 500 лв. от началната тръжна цена.

V. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 289/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.508.160 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 803

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет - Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2018 г., като Раздел ІІІ, т.В, подточка ІV. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж и сервитут за изграждане на площадкови и линейни енергийни и водни обекти”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.508.160 по КК на гр. Несебър, АОС №4238/06.12.2010 г. и АОС №4724/03.06.2011 г.

ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост тип БКТП „1х800кVА” на площ 6,30 кв.м и сервитутна площ за обслужването му от 54,70 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.508.160 по КК на гр. Несебър, целия на площ от 291 кв.м, АОС №4238/06.12.2010г. и АОС №4724/03.06.2011 г. на „Електроразпределение Юг” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. ”Христо Данов” N37, ЕИК 115552190, за сумата от 3 633 лв./три хиляди шестстотин тридесет и три лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 203/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.507.54 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ-общ., в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 14 гл. „за”, 1 гл. «въздържал се» и 4 гл. «против» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 804

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.507.54 по КК на гр. Несебър, на площ от 2782 кв.м /две хиляди седемстотин осемдесет и два кв.м/, представляващ УПИ ІІ-общ., кв.4103 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, гр. Несебър, отреден за „атракционно заведение”.

Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 208 025 лв. /двеста и осем хиляди двадесет и пет лв./ без ДДС, за продажба на поземлен имот-частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.507.54 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ-общ., кв.4103 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, гр. Несебър, отреден за „атракционно заведение” и устройствени показатели – Кпл.20%, Кинт-0,3, етажност -1 етаж, мин. озеленяване-60%, АОС №4553/18.04.2011 г. на «Бъчвата» ООД, ЕИК 203707584 със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул.»Аврора» №13А, представлявано от Нина Димова Вълчанова и ЕТ «Бъчвата-Димо Калпаклиев-Мария Калпаклиева», ЕИК 102085445, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Хан Крум”, № 41, представлявано от Мария Калпаклиева-управител, в качеството им на собственици на законнопостроени сгради в имота при квоти, съответстващи на квотите на съсобственост на построеното в имота за сметка на «Бъчвата» ООД, ЕИК 203707584.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх. № 305/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на собственост на имоти-държавна собственост в кв.54 по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за”от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 805

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, дава съгласие с цел извършване на изменение на ПУП за преотреждане на имотите в съответствие с практическото им ползване и предприемане на допълнителни действия по благоустрояване на района, кмета на Община Несебър да направи искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройство чрез областен управител на област Бургас за предоставяне в собственост по реда на чл.54 ал.1 от ЗДС следните имоти частна държавна собственост:

 • ПИ 51500.502.434 на площ от 1509 кв.м по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.54 по плана на гр.Несебър, отреден „За озеленяване и резервоар за нафта“ - АДС№6949/16.10.2013 г.,АДС №3410/21.10.1998 г.;

 • ПИ 51500.502.444 на площ от 2430 кв.м по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІІ в кв.54 по плана на гр.Несебър , отреден „За хотелски комплекс“ - АДС №3411/21.10.1998 г.;

 • ПИ 51500.502.443 на площ от 305кв.м по КК на гр.Несебър, АДС№6951/16.10.2013г., представляващ УПИ VІ в кв.54 по плана на гр.Несебър отреден „За яхт клуб“, на площ от 481 кв.м, стар АДС №3412/21.10.1998г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх. № 300/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно придобиване право на собственост чрез закупуване на 236 кв.м. от ПИ 51500.48.13 по КК на гр. Несебър, които се засягат от обект „Реконструкция на път от ОПС – Тънково-1 /връзка с плочогредов мост на р. „Хаджийска“/ до път ІІІ-9061 /Оризаре-Слънчев бряг/ - преработка на пътно кръстовище с път ІІІ-9061“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 806

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет –Несебър

„1. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2018 г., като:

- Раздел ІV, т.А, „Имоти, които Община Несебър има намерение да придобие или подлежат на отчуждаване за реализиране на обекти от общинско значение”, се допълва с 236 кв. м от ПИ 51500.48.13, представляващи новообразуван поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.48.21 по КК на гр. Несебър, съгласно скица проект№15-4345-04.01.2018 г. за изменение на КККР на СГКК - гр. Бургас;

-раздел V ”Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти” и раздел VІ ”Общински обекти от първостепенно значение” се допълват с обект: ”Реконструкция на път от ОПС-Тънково-1(връзка с плочогредов мост на р.Хаджийска”) до път ІІІ-9061 (Оризаре-Слънчев бряг) – преработка на пътно кръстовище с път ІІІ-9061”.

2. Във връзка с чл.21, ал.5 от ЗОС и чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена за закупуването на 236 кв.м от поземлен имот с кадастрален №51500.48.13, представляващи новообразуван поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.48.21 по КК на гр.Несебър, съгласно скица проект№15-4345-04.01.2018 г. за изменение на КККР на СГКК-гр.Бургас по кадастралната карта на гр.Несебър, собственост на наследниците на Александър Димитров Кръстев - б.ж. на гр. Несебър, в размер на 3906 лв./три хиляди деветстотин и шест лева/ без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Несебър да извърши необходимите действия за придобиване чрез закупуване правото на собственост на 236 кв.м от поземлен имот с кадастрален №51500.48.13, целия на площ от 5 697 кв.м, представляващи новообразуван поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.48.21 по КК на гр. Несебър, съгласно скица проект№15-4345-04.01.2018 г. за изменение на КККР на СГКК -гр. Бургас по кадастралната карта на гр.Несебър, с предназначение – земеделска земя; Начин на трайно ползване- лозе; категория – ІV; местоположение спрямо строителните граници на населеното място, в което се намира – от 1 до 3 км; местоположение спрямо пътна мрежа с трайна настилка – граничи с пътната мрежа, собственост на наследниците на Александър Димитров Кръстев - б.ж. на гр. Несебър по определената в т.2 цена в размер на 3906 лв./три хиляди деветстотин и шест лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 301/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.28.211 по КК и КР на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 807

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик, дава съгласие да се раздели земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.28.211 по кадастралната карта на с. Тънково, м. ”Габрака”, целия на площ от 325 400 кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІХ категория, актуван с АОС №3050/13.07.2009 г., като се обособят два нови имота с проектни номера №73571.28.211 на площ от 244 842 кв.м и №73571.28.213 на площ от 80 508 кв.м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 287/16.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема № 44 за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за гр. Обзор, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 808

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложената допълнителна схема за «Модулно заведение - коктейл бар и открита търговска площ за маси в кв.27, имот с идентификатор ПИ 53045.502.255 по реда на Наредба №2 на ОбС на територията на гр.Обзор, както следва:

- схема за «Модулно заведение- коктейл бар и открита търговска площ за маси в ПИ с идентификатор 53045.502.255 по КК на гр.Обзор с докладна записка изх.№Н1-ОА1-2388/15.05.2018 г. на кмета на гр.Обзор, неразделна част от решението.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 297/16.05.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“, подобект: „Кабели 0,4 кV за ПИ 61056.78.16, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 809

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект: „ Външно ел.захранване на жилищна сграда“, подобект: „Кабели 0,4 кV“ за ПИ 61056.78.16, м. “Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър, трасето започва от съществуващ стълб в ПИ 61056.502.519 с площ 4405 кв.м, с предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване “За второстепенна улица“, публична общинска собственост, пресича ПИ 61056.502.519, което не е обект на парцеларния план и за тази част от трасето ще бъде разработена устройствена план-схема, преминава през ПИ 61056.77.101 с площ 4231 кв.м с предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и достига до ново ТЕПО на границата на ПИ 61056.78.19 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“. Дължината на трасето е 22,61 м в земеделска територия.

Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 год. за сервитутите на енергийните обекти-0,6 м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 54,45 кв.м в ПИ 61056.77.101 по КК на с. Равда, м.“Чатал тепе“ – земеделска територия.

Заданието е прието с протоколно решение т. 4 от протокол №1 от 17.01.2018 год. на ОЕСУТ-Несебър. Представено е и писмо изх. №ПД-575 /1/ от 10.03.2017 год. на РИОСВ-Бургас.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда“, подобект: „Кабели 0,4 кV“ за ПИ 61056.78.16, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 281/15.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за гр. Несебър-стар и гр. Свети Влас, м. „Юрта под пътя“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 810

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложената допълнителна схеми за - за външен мокър бар в ПИ 51500.501.130 по КККР ( УПИ V кв.13 по плана на гр. Несебър-стар град) на територията на гр. Несебър-стар град, съгласувана със становище изх.№33-НН-517/12.09.2017 г. на Министерството на културата по заявление с вх.№ Н2-УТ-2383/30.03.2018 г. от Константин Атанасов Керчев с приложен Договор за ОПС от 04.05.1973 г.

Схемата за: за външен мокър бар в ПИ 51500.501.130 по КК на гр. Несебър-стар град; е неразделна част от решението.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 286/16.05.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІ-662, кв.58 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.373, преминаващи през имот ПИ 11538.504.590 по КК на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 811

На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във вр. с чл.131 от ЗУТ дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІ-662, кв.58 по плана на С.О. "Инцараки", землище гр. Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.373, преминаващи през имот ПИ 11538.504.590 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица.

Съгласува представеното задание, съгласно което трасето започва от КРШ на границата на ПИ 11538.504.943, преминава през ПИ 11538.504.590 и достига до ново ел. табло /ТЕПО/ на границата на УПИ VІ-662, кв.58 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, ПИ с идентификатор 11538.504.373 по КК на гр.Свети Влас.

Проектната дължина на трасето в ПИ 11538.504.590 - имот публична общинска собственост е 63.43 м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 1.00 м. от двете страни на трасето с обща площ от 127.35 кв.м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 296/16.05.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на пансион, подобект:/ „Кабели 0,4 кV за ПИ 61056.77.24, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 812

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект: „ Външно ел. захранване на пансион“, подобект: „Кабели 0,4 кV“ за ПИ 61056.77.24, м.“Чатал тепе“, землище с. Равда, община Несебър, трасето започва от съществуващ КРШ на границата на ПИ 61056.502.138, пресича ПИ 61056.502.565 с площ 9544 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, което не е обект на парцеларния план и за тази част от трасето ще бъде разработена устройствена план-схема, продължава през ПИ 61056.77.101 с площ 4231 кв.м с предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и завършва в ТЕПО на границата на ПИ 61056.77.24 по КК на с. Равда, м.“Чатал тепе“. Дължината на трасето е 147,14 м в земеделска територия.

Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 год. за сервитутите на енергийните обекти- по 1 м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 54,45 кв.м в ПИ 61056.77.101 по КК на с. Равда, м.“Чатал тепе“ – земеделска територия.

Заданието е прието с протоколно решение т. 9 от протокол №1 от 17.01.2018 год. на ОЕСУТ-Несебър. Представено е и писмо изх.№ПД-2761 /1/ от 03.11.2017 год. на РИОСВ-Бургас.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външно ел.захранване на пансион“, подобект: „Кабели 0,4 кV“ за ПИ 61056.77.24, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 295/16.05.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на магазин за платове“ в ПИ 61056.51.108, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 813

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект: „ Външно ел. захранване на магазин за платове“, в ПИ 61056.51.108, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър, трасето започва от съществуващ КРШ на границата на ПИ 61056.51.1, преминава през ПИ 61056.51.103 с площ 2856 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията “Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до ново ТЕПО на границата на ПИ 61056.51.108 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“. Дължината на трасето на кабела е 72,87 м изцяло в ПИ 61056.51.103 – земеделска територия.

Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 год. за сервитутите на енергийните обекти-0,6 м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 87,44 кв.м изцяло в ПИ 61056.51.103- земеделска територия.

Заданието е прието с протоколно решение т. 14 от протокол №1 от 17.01.2018 год. на ОЕСУТ-Несебър. Представено е и писмо изх.№ ПД-3074 /1/ от 13.12.2017 год. на РИОСВ-Бургас.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външно ел.захранване на магазин за платове“, в ПИ 61056.51.108, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 335/30.05.2018 г. от Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, КС“ при община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ и РУП /част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ/ за УПИ І-общ. и УПИ ІІІ-общ. в кв.18“А“ по плана на гр. Несебър, имоти с идентификатори № 51500.501.4, 51500.501.6, 51500.501.7 и 51500.501.477 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 814

Общински съвет Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, разгледа документите по представената преписка и на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за изработване и процедиране на ПУП-ПРЗ и РУП /част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ/ за УПИ І-общ. и УПИ ІІІ-общ. в кв.18“А“ по плана на гр.Несебър, имоти с идентификатори 51500.501.4, 51500.501.6, 51500.501.7 и 51500.501.477 по КК на гр.Несебър. С плана за регулация ПИ 51500.501.4 се предвижда да се урегулира в УПИ ІV 4, 477-общ. в кв.18“А“ по плана на гр.Несебър, с отреждане „за крайморски парк с обществено обслужване, техническа инфраструктура, търговия, озеленяване, спорт и атракции”, като УПИ ІІІ-общ. в кв.18“А“, с идентификатор 51500.501.477, с площ от 434,19 кв.м. се придава изцяло към новообразувания УПИ ІV 4, 477-общ. в кв.18“А“, а от югозападната страна на ПИ 51500.501.4 се отнема терен с площ от 2368,55 кв.м. и се придава към УПИ І-общ. кв.18“А“, който ведно с ПИ 51500.501.7 се урегулира в новообразуван УПИ І 4, 7 - общ. в кв.18“А“ с отреждане „за арх. проучвания и експониране“.

В резултат на така предвидените промени се образуват: УПИ ІV 4, 477 - общ. в кв.18“А“ по плана на гр.Несебър на площ от 25 785,86 кв.м. и УПИ І 4, 7 - общ. в кв.18“А“ на площ от 3 101,90 кв.м..

С плана за застрояване новообразувания УПИ ІV 4, 477 – общ. в кв.18А по плана на гр. Несебър, се отрежда „За крайморски парк с обществено обслужване, техническа инфраструктура, търговия, озеленяване, спорт и атракции», установява се устройствена зона „Оз” и устройствени показатели, както следва: Кпл.=2% за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, съгласно чл.32, ал.1, т.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, Кпл.=10% за спортни обекти, съгласно чл.32, ал.1, т.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, Кинт.=0,20, максимална височина на застрояване Нк=3,50м. и минимално озеленена площ 80%. Новообразувания УПИ І 4, 7 - общ. в кв.18“А“ се отрежда „за арх. проучвания и експониране“ .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 285/16.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.409 в кв.10А по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър и ПР за ПИ 51500.503.454, м. „Кокалу“, гр. Несебър, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ с идентификатор по кадастралната карта 51500.503.409 в кв.10А по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър и ПР за ПИ 51500.503.454, м. „Кокалу“ – гр. Несебър и технически проект „Кръгово кръстовище на ул. „Първа“ – ж.к. „Черно море“ и общински път „Равда-Несебър“ при о.т. 118 гр. Несебър, които граничат с поземлени имоти с идентификатори 51500.503.331 и 51500.510.70, отредени за второстепенни улици по кадасталната карта на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 815

На основание чл.129, ал.1, във връзка с чл.150 ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Одобрява изменение на ПУП, в частта му план за регулация за УПИ ІІ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.409 в кв.10А по плана на ж.к.“Черно море“, гр. Несебър и план за регулация за поземлен имот 51500.503.454, местност „Кокалу“, гр.Несебър, граничещи с имоти с идентификатори по кадастрална карта 51500.503.331 и 51500.510.70-отредени за второстепенни улици като част от КПИИ, с който план се оформя кръгово кръстовище с малък радиус на вътрешния кръг 5м. и ленти за движение в него с ширина 8м., продължава се западния тротоар с ширина 3м. и връзката му с ПИ 51500.503.454, с което се отнема част от УПИ ІІ. Преоформят се бордюрните криви в обсега на разбаротката в кв.28 в ж.к.“Черно море“ и южния бордюр на пътя Несебър –Равда, като се оформят и средни разделителни острови. Запазва се входното кръстовище при о.т.118 а, част от ПИ 51500.503.454 (45кв.м.) се превръща в прилежащ тротоар и платно на пътя в района на кръговото кръстовище.

С изменението за улица от УПИ ІІ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.409 в кв.10А по плана ж.к.“Черно море“, гр. Несебър се отнемат 436 кв.м., а от поземлен имот с идентификатор 51500.503.454, местност „Кокалу“, гр. Несебър се отнемат - 45 кв.м. След промяната площта на УПИ ІІ в кв.10А с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.409 е 796 кв.м., а площта на имот с идентификатор 51500.503.454 е 11 770 кв.м. Двата имота запазват отреждането си. С изменението площта на поземлен имот с идентификатор 51500.503.331 става 15 934 кв.м., а площта на поземлен имот с идентификатор 51500.510.70 става 23 891 кв.м.

Решението за одобряване на ПУП ведно с останалите части на КПИИ, в т.ч. разрешението за строеж следва да бъдат съобщени едновременно чрез обнародването им в Държавен вестник.

Решението ведно с останалите части на КПИИ може да бъде оспорено пред Административен съд-Бургас в 30-дневен срок от обнородването.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 282/15.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост, на територията на гр. Обзор.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 816

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 55 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър съгласува приложеното допълнение към одобрената с решение № 741 от протокол № 25 от 02.03.2018 г. схема № 7 , за поставяне на Рекламно информационни елементи на терени общинска собственост, на територията на гр. Обзор. Схемата под № 8 е неразделна част от решението.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 306/16.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІХ-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.537, УПИ ХL-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.560, УПИ ХLІІІ-общ.в кв.55 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.806 и имот с идентификатор 51500.502.536 – улица.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 817

1. Общински съвет - Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ в частта по отношение на УПИ ХХХІХ-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.537 по КК, УПИ ХL- общ. в кв.55 по плана на града, с идентификатор 51500.502.560 по КК, УПИ ХLІІІ -общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.806 по КК и имот с идентификатор 51500.502.536 по КК на гр.Несебър - улица, при което се обособяват четири нови УПИ: УПИ ХХХІХ-общ. с площ 2485 кв.м., УПИ ХLІV-общ. с площ 5132 кв.м., УПИ ХL-общ. на площ 543 кв.м. и УПИ ХLІІІ-общ. с площ 583 кв.м. и се прокарва нов тупик, като с плана за застрояване новообразувания УПИ ХХХІХ-общ. се отрежда „за детска градина”, за същия се установява устройствена зона - смесена централна зона „Ц”, при съответния режим и следните устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=0,60, максимална височина на Нк=10,00м. и минимално озеленена площ - 50%.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящето решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 309/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-257 с идентификатор № 51500.506.518 в кв.5401, УПИ І с идентификатор № 51500.506.690 и УПИ VІІІ с идентификатор № 51500.506.687 по КК на гр. Несебър в кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 818

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ IV-257, с идентификатор №51500.506.518, в кв. 5401, УПИ I, с идентификатор №51500.506.690 и УПИ VIII, с идентификатор №51500.506.687 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект вътрешните регулационни граници се прокарват по имотните граници по кадастрална карта, като за целта към УПИ IV-257 в кв.5401 с площ 2400 кв.м. се придават 258 кв.м. от УПИ VIII в кв.4501 с площ 1280 кв.м. и 125 кв.м. от УПИ I в кв.4501 с площ 7818 кв.м., като след промяната УПИ IV-257 в кв.5401 става 2783 кв.м., УПИ I в кв.4501 става 7692 кв.м. и УПИ VIII в кв.4501 става 1021 кв.м. в съответствие с площите им по кадастрална карта. За УПИ I и УПИ VIII в кв.4501 не се променят на устройствените показатели и устройствената зона. Променя се номера на УПИ IV-257 /ПИ 51500.506.518/ от УПИ IV-257 на УПИ IV-518 в съответствие с идентификатора му кадастрална карта, отрежда се „За складове и търговия“, запазва на устройствената „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ IV-518 /ПИ 51500.506.518/ в кв.5401: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 308/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ V-509, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.646 по КК на гр. Несебър в кв.2302 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 16 гл. „за”, 1 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 819

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ V-509, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.646 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 2302 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект се променя отреждането на имота от „За жилищна сграда“ в „За хотел и КОО“, запазват устройствената зона „Ок“ и устройствените показатели и се променя номерът на имота от УПИ V-509 на УПИ V-646 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 318/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.184, УПИ VІІІ-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.181, УПИ ІХ-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.182 и УПИ Х-97, идентичен с идентификатор № 51500.506.183 по КК на гр. Несебър в кв.6905 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“

Общинският съвет с 13 гл. „за”, 3 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 820

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ I-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.184, УПИ VIII-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.181, УПИ IХ-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.182 и УПИ Х-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.183 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6905 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който проект УПИ I-97 /ПИ 51500.506.184/ с площ 545 кв.м., УПИ VIII-97 /ПИ 51500.506.181/ с площ 546 кв.м., УПИ IХ-97 /ПИ 51500.506.182/ с площ 545 кв.м. и УПИ Х-97 /ПИ 51500.506.183/ с площ 545 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ I-181,182,183,184 с площ 2181 кв.м., отреждане на новообразувания УПИ I-181,182,183,184 „За жилищно и курортно строителство, търговия, обслужващи функции, спорт и озеленяване“, запазване на устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ I-181,182,183,184: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,50, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 333/30.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно предложение за допълнителна субсидия на Фехтовален клуб - Несебър и клуб по спортни танци „Несебър“.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 821

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат отпуснати средства за целево финансово подпомагане на следните спортни клубове:

 • На фехтовален клуб „Несебър“ – сума в размер на 2 000 лв.

 • На клуб по спортни танци- Несебър – сума в размер на 2 000 лв.

Средствата да бъдат изплатени от одобрения в т.ІV на решение № 724 от 02.03.2018 г. резерв за допълнително финансово стимулиране на спортни клубове.

На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред -Доклад вх.№334/30.05.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ при община Несебър, относно одобряване на изменение на ПУП-ПР за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ-обект: ПУП-ПП за „Разширение на път с. Кошарица – к.к. „Слънчев бряг“, землища с. Кошарица и гр. Несебър, община Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 822

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.13 от протокол №7 от 09.05.2018 год. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, заповед №681/09.05.2018 г. на кмета на общината, писмо изх.№ПД-1029(2)/30.04.2018г. от РИОСВ-гр.Бургас, удостоверение №25-73245/29.05.2018 г.от АГКК, СГКК-Бургас, ОБщински съвет Несебър, О Д О Б Р Я В А изменение на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Разширение на път с. Кошарица, к.к.Слънчев бряг” землищата с. Кошарица и гр.Несебър, община Несебър.” в частта му по отношение на ПИ 39164.15.506 с границата му с ПИ 39164.16.3 и сграда 39164.16.3.7, като трасето преминава по съществуващата в КК имотна граница на засегнатия ПИ 39164.16.3, при което площта на ПИ 39164.15.506 от 37 979 кв.м. става 37 158 кв.м., а площта на ПИ 39164.16.3 от 12 419 кв.м. става 13 241 кв.м., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Обектът е обявен за такъв от първостепенно общинско значение с Решение №93 т.12 от Протокол №4/29.01.2016 г. Поради неговата важност при обезпечаване транспортня достъп и сигурността при придвижване, което има отношение към осигуряване животът и здравето на гражданите, за да се защитят тези особено важни обществени интереси на населението на общината и на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.


 

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

Технически сътрудник-протоколист:Р. Бинчарова