За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ

ПРОТОКОЛ № 25/02.03.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 101/12.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

 2. Докладна записка вх.№ 110/16.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на МКБППМН, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2017 г.

 3. Докладна записка вх.№ 143/22.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за обособяване на „Синя зона“ в ж.к. „Черно море“ със зони за кратковременно и преференциално паркиране и схема в обхват на „Синя зона“ на ул. „Иван Вазов“, гр. Несебър /в участъка между ж.к. „Черно море“ и с. Равда./

 4. Докладна записка вх.№ 112/16.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно отпадане на услугата спешен прием към център за обществена подкрепа (ЦОП) Несебър.

 5. Докладна записка вх.№ 113/16.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2019г.

 6. Докладна записка вх.№ 141/21.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по процедура BG16M1OP0002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 7. Докладна записка вх.№ 144/22.02.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

 8. Докладна записка вх.№ 159/23.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за капиталови разходи за оборудване кухнята на Домашен социален патронаж към Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/.

 9. Докладна записка вх.№ 123/19.02.2018 г. от Дочка Петрова Маринова– секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за 2017 г. на кмета на общината и кметовете на населени места.

 10. Докладна записка вх.№ 128/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.501.19 по КК и КР на с. Емона, 0представляващ УПИ XXVII., кв.2 по плана на с.Емона, община Несебър, област Бургас.

 11. Докладна записка вх.№ 129/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.506.222 п КК на гр.Несебър, представляващ УПИ IV –общ., кв.7101 по плана на к.к. Слънчев бряг – запад, гр. Несебър.

 12. Докладна записка вх.№ 130/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.375.1, изградена в застроително петно 1 в УПИ XIV–общ, кв.28 по плана на ж.к.“Черно море“, гр. Несебър.

 13. Докладна записка вх.№ 131/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот находящ се в местността „Бостанлъка“, гр.Несебър.

 14. Докладна записка вх.№ 132/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.90 по кадастрална карта на с. Тънково.

 15. Докладна записка вх.№ 133/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване.

 16. Докладна записка вх.№ 134/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис №2, с идентификатор 51500.502.460.1.8 по КК на гр. Несебър - нова част, находящ се в ЖСК „Пролет“ , ул.Иван Вазов“ №23

 17. Докладна записка вх.№ 135/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 4.4 от Базар „Пристанище“, гр .Несебър-стара част.

 18. Докладна записка вх.№ 136/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти - общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и в гр .Обзор.

 19. Докладна записка вх.№ 137/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м. от покривна тераса на Административна сграда на кметство Равда с идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, за изграждане на електронно съобщително устройство.

 20. Докладна записка вх.№ 138/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в Административна сграда на кметство с.Кошарица, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица.

 21. Докладна записка вх.№ 156/23.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет в Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

 22. Предложение вх.№ 114/16.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори 73571.48.187, 73571.48.188 и 73571.48.213, м. „Дядо Ивановата чешма“, землището на с. Тънково.

 23. Докладна записка вх.№ 119/19.02.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХІ-413, кв.27 по плана на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.533, преминаващи през имот ПИ 11538.504.595 по КК на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

 24. Докладна записка вх.№ 115/19.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

 25. Докладна записка вх.№ 120/19.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ - търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“ гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

 26. Докладна записка вх.№ 147/22.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за определяне на трасе за уличен питеен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор № 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

 27. Докладна записка вх.№ 148/22.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП по чл.4 ал.2 от Наредба № 19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори №№ 73571.1.146 и 73571.1.147 по кадастралната карта на с. Тънково, местност „Корията“.

 28. Докладна записка вх.№ 149/22.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за обект „Външно ел. захранване на хотелски комплекс, подобект: Кабели 20 кV“ за поземлен имот с идентификатор № 61056.56.133 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла“, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 29. Докладна записка вх.№ 157/23.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр. Несебър, за имоти с идентификатори №№ 51500.502.429 и 51500.502.430 по КК на гр. Несебър.

 30. Предложение вх.№ 049/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на „СБР-гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг“ в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.31.23 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.2 по ПУП на СБР-гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг“. Имотът попада частично в зона „А“, съгласно чл.10 ал.1 от ЗУЧК и частично в зона „Б“, съгласно чл.11 ал.1 от ЗУЧК.

 31. Докладна записка вх.№ 164/27.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-Устройствена План-схема за обект на техническата инфраструктура „Присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19“ до ГРТ на обект „Ваканционно селище“ с местонахождение в ПИ 27454.23.63, м. „Кладери“, землище с. Емона, преминаващи през имот ПИ 27454.23.68 по КК на местност „Кладери“, землище с. Емона, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ

 32. Докладна записка вх.№ 118/19.02.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.156 в кв.12 по плана ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

 33. Докладна записка вх.№ 167/28.02.2018 г. от Румен Кулевпредседател на общински съвет - Несебър, относно постъпила жалба вх.№ 166/28.02.2018 г. от „Слънчев бряг“ АД със седалище и адрес на управление: Община Несебър, гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, п.к. 8420, ЕИК 812020577, чрез представляващия го Златко Димитров, в качеството му на Изпълнителен директор против решение № 598 по т.43 от Протокол № 18/30.06.2017 г. на Общински съвет – Несебър.

 

По т. ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 101/12.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 719

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

І.Упълномощава Николай Кирилов Димитров- кмет на община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас решения, както следва:

1.На основание чл.198 в, ал.4, т.10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2017 год;

2.На основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2017 год.

3. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема Годишния финансов отчет на асоциацията за 2017 год., съгласно чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството;

4. На основание чл.198 в, ал.4, т.9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема предложения Бюджет на асоциацията за 2018 год./размер на вноската за държавата-15000 лв. и размер на общинските вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им в общоно(то събрание, общо 42857.14 лв./;

5. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас съгласува Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас за 2018 год.

ІІ.Определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по Вик- Бургас за приемане на посочените решения.

ІІІ. Предвид обстоятелството, че общото сърание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 06.03.2018 год. и необходимостта от задължително присъствие на представитнел на община Несебър, Общински съвет Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 110/16.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на МКБППМН, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2017 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 720

На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.7 ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2017 г, неразделна част от настоящото решение.

По т. ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 143/22.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за обособяване на „Синя зона“ в ж.к. „Черно море“ със зони за кратковременно и преференциално паркиране и схема в обхват на „Синя зона“ на ул. „Иван Вазов“, гр. Несебър /в участъка между ж.к. „Черно море“ и с. Равда./

Поради оттеглянето на точката от дневния ред от вносителя и Николай Димитров – кмет на община Несебър, тя не бе обсъдена и не бе проведено гласуване по нея.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 112/16.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно отпадане на услугата спешен прием към център за обществена подкрепа (ЦОП) Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 721

На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36в, ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет - Несебър приема отпадане на услугата спешен прием към център за обществена подкрепа (ЦОП) Несебър, считано от 01.03.2018 г., като запазва капацитета на 25 места.

По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 113/16.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2019г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 722

На основание, чл.19 /2/ и /3/ от Закона за социално подпомагане, чл. 36 /б/ от правилника за приложението му и чл. 21/1/, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2019 г.,неразделна част от настоящото решение.

По т. ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 141/21.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по процедура BG16M1OP0002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 723

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в съответствие с Насоките за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“,

Дава съгласие Община Несебър да кандидатства по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“;

Дава съгласие Община Несебър да кандидатства по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ с общо проектно предложение, съвместно с Община Бургас и Община Поморие и за поемане на ангажимент Община Несебър да не се присъединява към друго Регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 144/22.02.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 724

На основание чл. 21 ал.23 от ЗМСМА във връзка с 14 и чл.15 ал.4 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Несебър и като взе предвид направените предложения от комисията по реда на чл.15 ал.5 на същата Наредба, Общинският съвет Реши:

І. Утвърждава общ размер на субсидията за ОФК „Несебър”, съобразно чл. 14 от Наредбата в размер на 550  000 /петстотин и петдесет хиляди/ лева., от които 110 000 /сто и десет хиляди/ лева за Детско юношеската школа към ОФК „Несебър»

ІІ. Утвърждава средства в общ размер на 373 000 /триста седемдесет и три хиляди/ лева, съобразно получените точки на спортните клубове, съгласно чл. 15 ал.3 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Несебър, които се разпределят, както следва:

1. Ф.К „Устрем” с. Тънково – 12 точки /чл.15, ал.1 т.2 - 10т. и т.4 - 2т./ - 6 000лв.

2. Ф.К „Свети Влас” - 12 точки /чл.15, ал.1 т.2 - 10т. и т.4 – 2т./ - 6 000лв.

3. Ф.К „ Черноморски спортист” гр. Обзор - 52 точки /чл.15, ал.1 т.1 - 10т., т.2 - 10т., т.3 – 20т. и т.4 - 12т./ - 26 000лв.

4. Ф.К „ Черноморец” гр. Несебър – 12 точки /чл.15, ал.1 т.2 - 10т. и т.4 – 2т./ - 6 000лв.

5. Ф.К „ Равда” - 24 точки /чл.15, ал.1 т.2 - 10т., т.3 – 4т. и т.4 – 10т./ - 12 000лв.

6. Спортен Клуб „ Бушидо” – 80 точки / чл.15, ал.1т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т. и т.4 – 20т./ - 40 000лв.

7. „ Уиндсърф клуб Обзор” – 7 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 7т. / - 3 500лв.

8. СК по водни спортове „Месембрия” – 30 точки / чл.15, ал.1,т.2 – 10т., т.4 – 20т./ -15 000лв.

9. ОМК „ Несебър 2000” – 100 точки / чл.15, ал.1, т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т., и т.4 - 40т. / - 50 000лв.

10. Фехтовален клуб Несебър – 20 точки / чл.15, ал.1, т.2 - 10т. и т.3 - 10т. / - 10 000лв.

11. „Несебър Мото” – 24 точки / чл.15,ал.1, т.1 – 4т., т.2 – 10т. и т.4 – 10 т./ - 12 000лв.

12. Колоездачен клуб Несебър – 60 точки / чл.15,ал.1 т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т./ - 30 000лв.

13. „Яхт и сърф клуб Несебър 2009” – 40 точки / чл.15,ал.1, т.1 - 10т., т.2 – 10т., т.3 - 20т. / - 20 000лв.

14. Клуб по спортни танци „Несебър” – 34 точки / чл.15,ал.1,т.1 – 10т., т.2 – 10т. и т.3 – 14т./ - 17 000лв.

15. Мото клуб „Обзор” – 6т. – /чл.15,ал.1, т.2 - 6т./ - 3 000лв.

16. Клуб по подводен риболов – 30т. – /чл.15,ал.1, т.1 - 10т., т.2 – 10т. и т.3 – 10т./ - 15 000лв.

17. „ Несебър Яхт Клуб” – 15 точки / чл.15,ал.1, т.1 – 5т. и т.2 - 10т./ - 7 500лв.

18. СК Баскетбол – 70т. / чл.15,ал.1, т.1 – 10, т.2 – 10т.,- т.3 – 40т. и т.4 – 10т./ - 35 000лв.

19. СК по художествена гимнастика – 12т./чл.15,ал.1, т.2 – 6т. и т.3 – 6т./ - 6 000лв.

20. СК Киокушинкайкай - 14 т. / чл.15,ал.1 т.1 - 4т. и т.2 – 10т. / - 7 000лв.

21. Сентоки „Обзор” – 14 точки /чл.15, ал.1, т.1 – 4 и т.2 – 10т./ - 7 000лв.

22. Велоклуб „Борн ту байк“ – 14 т. / чл.15, ал.1 т.2 – 10т. и т.4 – 4т./ - 7 000 лв.

23. Клуб по бойни спортове - 10 т. /чл.15, ал.1 т.2 – 5т. и т. 4 – 5 т./ - 5 000лв.

24. ФК „Атлетик-2014“ - 20 точки /чл.15, ал.1 т.3 – 20т./ - 10 000лв.

25. Тенис клуб „Егалите“ – 10 точки / чл.15, ал.1, т.2-10т./ - 5 000 лв.

26. Стрелкови клуб – 14 точки /чл.15, ал.1, т.1 – 7т., т.2 - 7т./ - 7 000 лв.

27. Клуб „Лека атлетика“ – 10 точки /чл.15, ал.1, т.2 – 10т./ - 5 000лв.

ІІІ. Дава съгласие да бъде отпусната допълнителна целева субсидия на „ОМК-Несебър“ за организиране на международна регата „Великден-Несебър-2018“ в размер на 10 000 лв.

ІV. Одобрява останалата сума в размер на 17 000 лв. да бъде заделена за резерв за целево финансово подпомагане на спортни клубове през годината като се ползва приоритетно за финансиране организирането на спортни прояви на национално и международно ниво на територията на община Несебър.

На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта за започване на подготовка на спортните клубове за участие в предстоящи състезания, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 159/23.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за капиталови разходи за оборудване кухнята на Домашен социален патронаж към Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 725

На основание чл.21, ал.1,т. 6, т.10 и т.24 и чл. 27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,

1.Дава съгласие община Несебър, представлявана от кмета г-н Николай Димитров, да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект за осигуряване на ново кухненско оборудване за Домашен социален патронаж. Основна дейност по проекта: Доставка и монтаж на кухненското оборудване: професионален конвектомат- 1бр.; стойка за конвектомат-1бр., чадър-аспирация за конвектомат 1 бр., тави за конвектомат 10 бр., двукрилен хладилен шкаф – 1 бр.;

2.Дава съгласие за осигуряване на съфинансиране на проекта в размер на 3000 (три хиляди) лв.

3.Дава съгласие да запази функцията, предназначението и собствеността на новопридобитото оборудване и да осигури устойчивост на социалната услуга Домашен социален патронаж за период най-малко от три години след приключване на изпълнението на договора.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 123/19.02.2018 г. от Дочка Петрова Маринова– секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за 2017 г. на кмета на общината и кметовете на населени места.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 726

Общински съвет - Несебър, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, одобрява на кмета на Община Несебър и на кметовете на населени места в Общината за постигнати резултати за изминалата 2017 г., суми в размер на 260 лева, както следва:

Кмет на община Несебър

260

Кмет на кметство гр.Обзор

260

Кмет на кметство гр.Св.Влас

260

Кмет на кметство с.Равда

260

Кмет на кметство с.Оризаре

260

Кмет на кметство с.Гюльовца

260

Кмет на кметство с.Кошарица

260

Кмет на кметство с.Тънково

260

Кмет на кметство с.Баня

260

По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 128/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.501.19 по КК и КР на с. Емона, представляващ УПИ XXVII., кв.2 по плана на с.Емона, община Несебър, област Бургас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 727

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС “ Общински съвет-Несебър определя пазарна цена в размер 15 480 лв. без ДДС /петнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева без ДДС/, за продажба на поземлен имот-частна общинска собственост УПИ ХХVІІ, кв.2 по плана на с.Емона, общ.Несебър, обл.Бургас целия на площ от 419 кв.м, с кадастрален идентификатор 27454.501.19 по КК и КР на с.Емона, с трайно предназначение : урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване; Отреден «ниско строителство», актуван с АОС №764/12.07.2000г. на Георги Николов Бареков, с адрес гр.Пловдив, ул.»Апостол Узунов»№3, собственик на законно построената в имота сграда с кадастрален идентификатор 27454.501.19.1 по КК на с.Емона, общ.Несебър

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 129/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.506.222 п КК на гр.Несебър, представляващ УПИ IV –общ., кв.7101 по плана на к.к. Слънчев бряг – запад, гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 728


 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС “ Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 266 533 лв. /двеста шестдесет и шест хиляди петстотин тридесет и три лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот-частна общинска собственост УПИ ІV, кв.7101 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, с кад.№51500.506.222 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1488 кв.м, АОС №4649/13.05.2011г. и АОС №4196/19.11.2010г. на «ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЪНТС КО»ЕАД, ЕИК 200674481, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.»Стрелбище», бул.»България», бл.18, ет.7, ап.28 в качеството му на собственик на изградената в имота сграда на груб строеж “.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 130/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.375.1, изградена в застроително петно 1 в УПИ XIV–общ, кв.28 по плана на ж.к.“Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 729

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от кмета на Общината право на строеж на Димитър Николов Николов, от гр. Несебър, ул.”Дюните”№29, обл.Бургас, за пристрояване и надстрояване на собствената му съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.375.1, построена сграда върху ЗП 1 в УПИХІV-общ, кв.28 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, въз основа на което и съгласно одобрен на 15.12.2017г. идеен проект за „Преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда в ЗП 1 в УПИХІV-общ, кв.28 по плана на ж.к.”Черно море”,с идентификатор 51500.503.375 по КК на гр.Несебър», да се изгради пристройка надстройка – на кота +3,53 с площ от 15,81 кв.м и надстройка на кота +6,38 със ЗП 87,46 кв.м, като общата бруто застроена площ на пристройката и надстройката ще стане 103,27 кв.м, а на цялата жилищна сграда – 246,95кв.м 2.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 16358,90 лв./шестнадесет хиляди триста петдесет и осем лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 131/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот находящ се в местността „Бостанлъка“, гр.Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 730

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 51500.22.56 по КК и КР на гр. Несебър на площ от 764 кв.м, местност „Бостанлъка“, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, при граници на имота поземлени имоти с номера: 51500.22.107, 51500.22.57, 51500.22.74, 51500.22.46, АчОС№2939/23.01.2009г., с начална тръжна цена в размер на 20 640 лв. без ДДС, при следните условия:

- Стъпка за наддаване – 500 лв.;

- Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

2. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 132/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.90 по кадастрална карта на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 731

І. На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д.1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.90 по кадастралната карта на с. Тънково, м. ”Дядо Ивановата чешма”, целия на площ от 3004 кв.м., с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, VІІІ (осма) категория, актуван с АОС №4436/07.03.2011 г.

ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.90 по кадастралната карта на с. Тънково, м. ”Дядо Ивановата чешма”, целия на площ от 3004 кв.м., с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, VІІІ (осма) категория, актуван с АОС №4436/07.03.2011г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена - 111,39 лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10.00 лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 11,14 лв.

4. Специфично условие: Имотът да се използва за отглеждане на животни.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 133/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 732

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Несебър:

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 г. - Приложение 1.

2. Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите от Приложение 1 да бъдат предоставени за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, а свободните пасища от ОПФ, по приложение 1, които са останали неотдадени след приключване по процедурите по чл. 37и от ЗСПЗЗ да се ползват за общо ползване за паша от общоселските стада безвъзмездно.

3. Договорите за наем се сключват за срок от 5 /пет/ стопански години.

4. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади - Приложение №2.

5. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя годишна наемна цена и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища и мери от ОПФ на Община Несебър за стопанската 2018-2019г. – в размер на 7лв./дка без ДДС и годишна наемна цена и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем за индивидуално ползване на ливади от ОПФ на Община Несебър за стопанската 2018-2019г. - в размер на 8лв./дка.

6. Стъпка за наддаване при провеждане на търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 0.30лв. за 1/един/ декар.

7. Определя имотите по Приложение 3 за общо ползване за стопанската 2018/2019 година.

8. Пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на Община Несебър обявени за общо ползване в Приложение 3 да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

9. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018г., като в раздел ІІІ точка Д подточка Д2: „Имоти, които могат да бъдат предоставени под наем за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни“ се допълва с имотите посочени в Приложение №4.

10. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложения № 1 , №2 , №3 и № 4 са неразделна част от настоящото решение .

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 134/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис №2, с идентификатор 51500.502.460.1.8 по КК на гр. Несебър - нова част, находящ се в ЖСК „Пролет“ , ул.Иван Вазов“ № 23.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 733

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на: Офис №2 на площ от 16.50 кв.м, с идентификатор 51500.502.460.1.8 по КК на гр.Несебър – нова част, находящ се в ЖСК „Пролет“, ул.“Иван Вазов“ №23, АчОС №8/14.02.1997г , при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 167 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение 1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Специфично условие: Предоставеното помещение да се използва за Офис.

4. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината, за административната дейност на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

К4 – експлоатация на обекта

- за предоставяне на правни услуги – 15т.

- за предоставяне на счетоводни, финансови и застрахователни услуги – 10т.;

- за предоставяне на туристически услуги или други услуги в обществен интерес – 5т.;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

5. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 135/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 4.4 от Базар „Пристанище“, гр .Несебър-стара част.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 734

І. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски Обект №4.4 закрита площ – 34.60 кв.м, открита площ – 12.89 кв.м, находящ се в Базар „Пристанище“ – гр. Несебър – стара част, разположен съгласно приложена схема, АОС №2159/24.02.2005г., при следните условия:

1 Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7 към нея, в размер на 11 524 лв. /единадесет хиляди петстотин двадесет и четири лева/ с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – до 31.10.2019г.

3. Специфично условие –

Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

 • За първата година от наемния период:

І - ва вноска при подписване на договора,

ІІ - ра – вноска до 31 август на текущата година.

 • За следващата наемна година:

І - ва вноска до 30 юни на текущата година,

ІІ - ра – вноска до 31 юли на текущата година.

4. Критерии за оценяване:

К1 – експлоатация на обекта

- за магазин за промишлени стоки – 20т.;

- за магазин за хранителни стоки – 10т.;

- за офис – 6т.;

- за други цели – 4т.

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени , стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

К4 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.

5. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 136/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти - общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и в гр .Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 735

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

1. За срок от 3 /три/ месеца, считано

01.06.2018г. до 31.08.2018., за извършване на атракционна дейност на:

- 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №1, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 8400.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни м етра/ означени на приложената схема №25 като площ №3, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №5, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №6, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

2. За срок от 2 /два/ месеца считано от 01.07.2018г. до 31.08.2018г., за извършване на атракционна дейност на 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ ІІІ-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, АОС №1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, при начална месечна наемна цена в размер на - 7320.00 лв. с ДДС.

3. Специфични условия -

- Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

4. Критериите за оценяване са:

К1- Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10

К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейпности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

/БИуч/БИмах/х 201

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

К4 - Активност на профила - Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договори за извършване на дейността.

- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

5. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответното петно.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 137/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м. от покривна тераса на Административна сграда на кметство Равда с идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, за изграждане на електронно съобщително устройство.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 736

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 70 кв.м от покривна тераса на Административна сграда на кметство Равда с идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, АОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г., за изграждане на електронно съобщително устройство, при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 396.00 лв. с ДДС.

 2. Специфично условие: До търга се допускат лица предоставящи елекронни съобщителни услуги и притежаващи съответната индивидуална лицензия по Закона за електронните съобщения.

 3. Стъпка за наддаване – 5 /пет/ лева.

 4. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 138/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в Административна сграда на кметство с.Кошарица, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 737

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: Стоматологичен кабинет на площ от 14.41 кв.м и обслужващи помещения на площ от 7.60 кв.м, находящ се на първи етаж от Административна сграда на кметство с.Кошарица с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС №4847/19.07.2011г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 92.00 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

2. Специфични условия на конкурса:

- Кандидатите да са лекари по дентална медицина;

- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

- Кабинетът да работи целогодишно;

- Кандидатите да имат или да сключат договор с РЗОК – Бургас;

3. Критерии за оценяване са:

К1 – Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;

 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

Най – голям брой точки – 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

4. Депозит за участие - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 156/23.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет в Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 738

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2018г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:

Кабинет за индивидуална практика на площ от 17.75 кв.м и манипулационна към него на площ от 17.75 кв.м, находящ се на първи етаж от Общинска сграда „Здравно заведение” – гр.Свети Влас с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, актувана с АОС №4776/13.06.2011г.“

ІІ. На основание чл.14, ал.6 изр.1 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс за срок от 5 /пет/ години на ЕТ „ Д-р Валентина Лакова ИППМП “, със седалище и адрес на управление: гр.Трявна, ул.“Петко Рачев Славейков“ №73, ЕИК 107515299, представляван от Валентина Стойчева Лакова, Кабинет за индивидуална практика на площ от 17.75 кв.м и манипулационна към него на площ от 17.75 кв.м, находящ се на първи етаж от Общинска сграда „Здравно заведение” – гр.Свети Влас идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, актувана с АОС №4776/13.06.2011г., срещу месечна наемна цена в размер на 117.15 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

ІІІ. Оборудването и обзавеждането на кабинета са за сметка на наемателя. За предоставения по т.І имот ЕТ „ Д-р Валентина Лакова ИППМП “ се задължава да сключи договор с РЗОК – Бургас.

ІV. Възлага на кмета на Община Несебър да сключи договор за отдаване под наем на обекта при определените в т.ІІ условия.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Предложение вх.№ 114/16.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори 73571.48.187, 73571.48.188 и 73571.48.213, м. „Дядо Ивановата чешма“, землището на с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 739

1. На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори както следва:

ПИ 73571.48.187, м.“Дядо Ивановата чешма“, землище с.Тънково-промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имота -„За жилищно строителство, трафопост и озеленяване и установяване на устройствена зона „Жм“ и устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване до 3 етажа - Н корниз =10,00м и минимално озеленяване 50%. ;

73571.48.188, м.“Дядо Ивановата чешма“, землище с.Тънково-промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имота -„За жилищно строителство, трафопост и озеленяване и установяване на устройствена зона „Жм“ и устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване до 3 етажа - Н корниз =10,00м и минимално озеленяване 50%.

ПИ 73571.48.213, м.“Дядо Ивановата чешма“, землище с.Тънково-промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имота -„За жилищно строителство, винарска изба и озеленяване и установяване на устройствена зона „Жм“ и устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване до 3 етажа - Н корниз =10,00м и минимално озеленяване 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

2. При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и с „ ВиК“ ЕАД Бургас.

3. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложените задания по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 119/19.02.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХІ-413, кв.27 по плана на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.533, преминаващи през имот ПИ 11538.504.595 по КК на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 740

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХІ-413, кв. 27 по плана на с.о. "Инцараки ", землище гр.Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.533, преминаващи през имот ПИ 11538.504.595 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица. Съгласува представеното задание съгласно което трасето започва от ШКД – 6, находящ се на границата на ПИ 11538.504.946, преминава през ПИ 11538.504.595 и достига до ново ел. табло /ТЕПО/ на границата на УПИ ХІ-413, кв. 27 по плана на с.о. " Инцараки ", землище гр.Свети Влас, ПИ с идентификатор 11538.504.533 по КК на гр.Свети Влас.

Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 35.82 м, които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 1.00м от двете страни, спрямо оста на трасето на кабела с обща площ от 73.76 кв.м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 115/19.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 741

На основание чл21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.55 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър във връзка с чл.57 от ЗУТ, Общиннски съвет – Несебър съгласува приложените схеми за поставяне на Рекламно информационни елементи на терени общинска собственост както следва : на територията на гр. Несебър – нова част (схема №1),к.к. Слънчев бряг-запад“(схема № 2 и №3 ), „пътя вежду к.к. „Слънчев бряг и гр. Свети Влас (схема №4) ; гр. Свети Влас (схема № 5); с. Равда(схема № 6). и гр. Обзор(схема № 7 )

Приложените схеми са неразделна част от настоящото решение.

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 120/19.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ - търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 742

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад; гр.Свети Влас; гр.Обзор, с.Равда, с.Тънково и с.Кошарица община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложените схеми неразделна част от настоящото решение , както следва:

 • Схема част I – за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и площи за търговия на открито за територията на гр.Несебър –нов град /общо 33 схеми/;

 • Схема част ІІ - за поставяне на слънцезащитни конструкции и открити търговски площи за маси в гр.Несебър-нов град /общо 30 схеми/;

 • Схема част ІІІ - за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ в гр.Несебър-стар град /общо 12 схеми/

 • Схема част ІV - за поставяне на слънцезащитни конструкции, открити търговски площи за маси и открити търговски площи за художници в гр.Несебър-стар град /общо 32 схеми/

 • 4 бр.схеми за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и слънцезащитни конструкции за територията на гр.Несебър –ж.к.“Черно море“

 • 24 схеми - за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и площи за търговия на открито за територията на к.к.Слънчев бряг-запад

 • По докладна записка на кмета на гр. Свети Влас с вх.№Н3-Т-111/16.02.2018 г. - 8 броя схеми

 • Схема за навес, сенник(тента) пред УПИ ІІ кв.52 кв.»Русалка» в ПИ 11538.503.87 по к.к. на гр. Свети Влас,

 • Схема за павилион пред УПИ VІ-общ. кв.25А, в ПИ 11538.501.497 по кк. на гр. Свети Влас,

 • По докладна записка на кмета на гр. Обзор с вх.№Н2-УТ-1189/19.02.2018г. - /43 схеми /

 • По докладна записка на кмета на с. Равда с вх.№Н3-Т-092/14.02.2018г. /2 схеми /

 • Схеми за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и площи за търговия на открито за територията на с. Равда /общо 20 схеми/;

 • По докладна записка на кмета на с. Тънково с вх.№Н3-Т-131 /20. 02. 2018 г. - 6 броя схеми

 • Схема за поставяне на „паметник на Христо Ботев“ в УПИ ХІІІ-общ.,кв.16 по плана на с. Кошарица с идентификатор по КК 39164.501.590

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 147/22.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за определяне на трасе за уличен питеен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор № 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 743

На основание чл.129, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в докладната на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, ОДОБРЯВА проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за определяне на трасе за уличен питеен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор №51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Трасето на уличния питеен водопровод започва като продължение на съществуващ водопровод в ПИ 51500.83.51 с площ 3101 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За

селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на община Несебър и завършва в ПИ 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“. Дължината на трасето на водопровода е 187,37 м. изцяло в ПИ 51500.83.51 – земеделска територия. Определя се сервитут по 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са 377 кв.м. изцяло в ПИ 51500.83.51 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Трасето на уличната битова канализация започва от съществуваща РШ в ПИ 51500.83.51 като продължение на съществуваща канализация и завършва в ПИ 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“. Дължината на трасето на канализацията е 166 м. изцяло в ПИ 51500.83.51 – земеделска територия. Определя се сервитут по 3м. от двете страни спрямо оста на трасето на канализацията. Площите с ограничение са 567 кв.м. изцяло в ПИ 51500.83.51 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 148/22.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП по чл.4 ал.2 от Наредба № 19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори №№ 73571.1.146 и 73571.1.147 по кадастралната карта на с. Тънково, местност „Корията“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 744

Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложените в докладната мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план по чл.4, ал.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението за поземлени имоти с идентификатори №73571.1.146 и №73571.1.147 по кадастралната карта на с. Тънково, местност „Корията“, изграждане на складови селскостопански сгради и площадки, използвани за съхранението на продукция и подготовката й за предлагане на пазара, както и за съхранението на селскостопанска техника и инвентар, в режим на свободно застрояване в земеделска земя, в съответствие с възможностите, създадени с нормите на чл.2, ал.1, т.2 от Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

Предлага се площ за застрояване - до 10% от общата площ на двата имота до 9498,7кв.м. /допустимо по реда на Чл.7, ап.1 от Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им/. Същата е разположена изцяло в ПИ №73571.1.147, като е обособена в самостоятелен имот с определен проектен идентификатор №73571.1.568 по реда на чл.26, ал.3 от ЗКИР. Новообразуваната площ за ПИ №73571.1.147 /при запазване на идентификатори/ е 30827,3 кв.м.;

- примерно стопанско застрояване - до 20% от така предложената площ за застрояване - до 1899,74кв.м. /допустимо по реда на чл.7, ал.2 от Наредба №19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им/.

С настоящата скица-предложение, в съответствие с желанието на инвеститора, и съгласно текста на чл.7, ал.2 и чл.8 от Наредба №19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, е предложено застрояване със стопански постройки с етажност до два етажа и височина съобразена с функционални-технологичните изисквания.

Обезпечаването на бъдещото застрояване с електроенергия е решено чрез изграждане на фотоволтаична централа върху покривната конструкция.

За обезпечаването на обекта с вода, в границите на имота се провеждат сондажни и микробиологични проучвания с цел реализиране и регистриране на собствен водоизточник в съответствие с предвидената законова процедура.

Отпадъчните води ще бъдат поети от изгребна яма в границите на имота, при спазване изискуемите по чл.47, ал.2 от ЗУТ отстояния към границите на същия. Точното ситуиране и габаритите на съоръжението ще бъдат прецизирани при разработване на инвестиционните проекти за сградите в двора за застрояване, решаване на функционалното предназначение и плановата схема на същите, избор на вариант за разводка на канализационната система и залагане на съответните количества на отпадъчните води. Периодичното изгребване на изгребната яма ще бъде гарантирано при сключване на съответните договори с експлоатационното дружество - „Водоснабдяване и канализация - Бургас" ЕАД.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на община Несебър за сведение и изпълнение.

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 149/22.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за обект „Външно ел. захранване на хотелски комплекс, подобект: Кабели 20 кV“ за поземлен имот с идентификатор № 61056.56.133 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла“, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 745

1. На основание чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за за обект „Външно ел. захранване на хотелски комплекс, подобект: Кабели 20 кV за поземлен имот с идентификатор №61056.56.133 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла”, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори №51500.86.21 в местността „Кокалу“, землище гр. Несебър с площ 3098 кв.м. и с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, №51500.510.69 в местността „Кокалу“, землище гр. Несебър с площ 525 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, №61056.54.16 в местността „Хендек Тарла“, землище с. Равда с площ 2348 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, №61056.54.15 с площ 2694 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП–ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.

3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за кабели 20 кV за поземлен имот с идентификатор №61056.56.133 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 157/23.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр. Несебър, за имоти с идентификатори №№ 51500.502.429 и 51500.502.430 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 746

1. Общински съвет Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПР, в частта по отношение на УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр.Несебър, имоти с идентификатори 51500.502.429 и 51500.502.430 по КК, с което се предвижда отделяне от УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр.Несебър на новообразуван УПИ ІІІ-общ. с предназначение „за административна сграда“ и провеждане на нова улица между о.т. 599 и о.т.600. С новопредвидената улица се отнемат 308кв.м. от УПИ І-общ., кв.57 в неговата северозападна част. Новообразуваният УПИ ІІІ-общ. съвпада с ПИ 51500.502.430 и е на площ от 1020кв.м., УПИ І-общ. с предназначение „за училище“ остава на площ от 16809кв.м.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/


 

По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 049/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на „СБР-гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг“ в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.31.23 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.2 по ПУП на СБР-гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг“. Имотът попада частично в зона „А“, съгласно чл.10 ал.1 от ЗУЧК и частично в зона „Б“, съгласно чл.11 ал.1 от ЗУЧК.

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 747

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на „СБР – гр. Свети Влас, „в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор №51500.31.23 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.2 по ПУП на „СБР – гр. Свети Влас, с което задание и скица предложение към него се предлага урегулиране от ПИ 51500.31.23 с площ 13180 кв.м. на новообразувани УПИ II-общ. с площ 1805 кв.м. с отреждане „За озеленяване“ и УПИ III-общ. с площ 693 кв.м., с отреждане „За търговия, обслужващи функции и озеленяване“, като площта на ПИ 51500.31.23 след промяната ще бъде 10675 кв.м. ПИ 51500.31.23 се отрежда „За улица и алея“. За новообразувания УПИ III-общ. се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,50, Нкорниз – 7,5м. и минимално озеленена площ – 70%.

Забележка: При изготвянето на проекта, да се запазят параметрите на уличното платно.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/


 

По т. ТРИДЕСЕТА И ПЪРВА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 164/27.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-Устройствена План-схема за обект на техническата инфраструктура „Присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19“ до ГРТ на обект „Ваканционно селище“ с местонахождение в ПИ 27454.23.63, м. „Кладери“, землище с. Емона, преминаващи през имот ПИ 27454.23.68 по КК на местност „Кладери“, землище с. Емона, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 748

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, дава съгласие за изработване на и изменение на ПУП-План-схеми за обект „Присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19“ до ГРТ на обект „Ваканционно селище“ с местонахождение в ПИ 27454.23.63, м. „Кладери“, землище с. Емона, преминаващи през имот ПИ 27454.23.68 по КК на местност „Кладери“, землище с. Емона, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за местен път. Съгласува представеното задание, съгласно което трасето започва от Нова шахта Ш4 на границата на ПИЕ 27454.23.19, пресича ПИ 27454.23.63 и достига до Шахта-Ш16 на границата на ПИ 27454.23.19 по КК на с. Емона, м. „Кладери“.

Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 11,00 м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0,60 м. от двете страни на трасето и обща площ от 13,20 кв.м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИДЕСЕТА И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 118/19.02.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.156 в кв.12 по плана ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 749

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-общ, кв. 12, ПИ с идентификатор 51500.503.156 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на УПИ ІІІ, кв.12, а именно: промяна на устройствената зона от „Жс” на смесена централна зона „Ц“, увеличаване на Кинт. от 2.07 на 2.30 и преконфигуриране на ЗП 2 и ЗП 3.

Запазват се: отреждането „За жилищни сгради с магазини и гаражи“, характера на застрояване - застрояване със средна височина /Н<15.00м/ , начина на застрояване-свободно основно застрояване, Кпл.= 64%, минимално озеленена площ - 30% и максимална височина Н<15.00м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

.

По т. ТРИДЕСЕТА И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 167/28.02.2018 г. от Румен Кулевпредседател на общински съвет - Несебър, относно постъпила жалба вх.№ 166/28.02.2018 г. от „Слънчев бряг“ АД със седалище и адрес на управление: Община Несебър, гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, п.к. 8420, ЕИК 812020577, чрез представляващия го Златко Димитров, в качеството му на Изпълнителен директор против решение № 598 по т.43 от Протокол № 18/30.06.2017 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 750

На основание чл.91, ал.1 от АПК, във вр, с чл.129, ал1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, ОТТЕГЛЯ решение № 598 по т. 43 от протокол № 18/30.06.2017г. на Общински съвет – Несебър, обнародвано в ДВ, бр.58/18.07.2017г., стр.31, с което е одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад”, община Несебър, в частта му по отношение на УПИ І (с идентификатор 51500.505.226) и УПИ II-204, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.227 по КК на гр.Несебър, в 6702 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад”, предвиждащ придаване на 800 кв.м. от УПИ І (ПИ 51500.505.226) с площ 9 241 кв.м. към УПИ IІ-204 (ПИ 51500.505.227) с площ 2115 кв.м. и урегулиране на част от УПИ І (ПИ 51500.505.226) с площ 9 241 кв.м. на УПИ III с площ 801 кв.м. Площта на УПИ IІ-204 (ПИ 51500.505.227) става 2 915 кв.м., а на УПИ І (ПИ 51500.505.226) 7 640 кв.м. Новообразувания УПИ IІ-204 (ПИ 51500.505.227) с площ 2915 кв. м се отрежда „за хотел, спорт и озеленяване”, запазват се устройствената зона „Ок“ и действащите устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота. Новообразувания УПИ III с площ 801 кв.м. се отрежда „за търговия и озеленяване”, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10м. (3 етажа), минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота и предназначение. УПИ I-новообразуван (с идентификатор 51500.505.226) променя площта си на 7 640 кв. м, като запазва градоустройствените си показатели и предназначение „за озеленяване и спорт”.

Връща преписката на общинска администрация – Несебър за изпълнение на процедурата по чл.65 от НССПКККР.

В 7- дневен срок решението да се изпрати за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му.“

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

Технически сътрудник-протоколист: Р. Бинчарова

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия