За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 24/01.02.2018 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 029/16.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

 2. Докладна записка вх.№ 030/16.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете и ин витро процедури на територията на община Несебър.

 3. Докладна записка вх.№ 032/16.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“.

 4. Докладна записка вх.№ 052/22.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър.

 5. Докладна записка вх.№ 031/16.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2018г.

 6. Докладна записка вх.№ 057/23.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2018 г.

 7. Докладна записка вх.№ 037/19.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.503.170 по К.К. и К.Р. на гр. Свети Влас, представляващ УПИ III, кв.34 по плана на гр.Свети Влас, община Несебър област Бургас.

 8. Докладна записка вх.№ 026/12.01.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2018 година.

 9. Докладна записка вх.№ 050/22.01.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно обезпечаване на първо авансово плащане по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър.

 10. Докладна записка вх.№ 647/18.12.2017 г. от д-р Николай Терзиев – управител на Общински приют за безстопанствени кучета, относно отпускане на еднократна финансова помощ на Дойчо Вълканов Дойчев и Христо Ранков Ранков – работници в приюта, пострадали при изпълнение на служебните си задължения.

 11. Докладна записка вх.№ 028/15.01.2018 г. от Виктор Борисов – заместник- кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП- парцеларен план за обект: „Второ захранване с електроенергия на ТП „Сулуджана 4” в ПИ с идентификатор 39164.15.27 от ТП „Сулуджана 8” в ПИ с идентификатор 39164.15.144”, м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица”, преминаващо през ПИ 39164.15. 6, ПИ 39164.15.28, ПИ 39164.15.34 и ПИ 39164.15.479 по кадастралната карта на м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица.

 12. Докладна записка вх.№ 034/18.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП- парцеларен план за обект: „велоалея южно от път III- 9061/ к.к. „Слънчев бряг“ – с.Тънково /в ПИ 51.500.64.34, 51500.65.21 и частично в ПИ 51500.57.52, 51500.64.35, 51500.65.22 и 51500.69.47 по к.к. на гр.Несебър, община Несебър.

 13. Докладна записка вх.№ 039/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ VII–общ. в кв.5 по плана на гр. Обзор община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.23 по КК на гр. Обзор, община Несебър/

 14. Докладна записка вх.№ 040/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ І-448 в кв.52 по плана на гр. Обзор, община Несебър, /ПИ с идентификатор 53045.502.376 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

 15. Докладна записка вх.№ 042/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабели 20 кV от съществуващ кабел до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води“ в поземлен имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“

 16. Докладна записка вх.№ 041/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 442 от Протокол № 12/23.12.2016 г. по т.40 от дневния ред, на Общински съвет – Несебър.

 17. Докладна записка вх.№ 043/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „реконструкция на път от ОПС – Тънково – 1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска“ ) до път III-9061 (Оризаре – Слънчев бряг) – преработка на пътно кръстовище с път III-9061.

 18. Докладна записка вх.№ 045/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІ-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.711 по КК на гр. Несебър, в кв.6001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг“.

 19. Докладна записка вх.№ 046/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 61056.56.41 по КК на с. Равда, м. „Хендек тарла“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

 20. Докладна записка вх.№ 047/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.662 по КК на гр. Несебър, в кв.3501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 21. Докладна записка вх.№ 048/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-284, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.557 и УПИ ІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.552 по КК на гр. Несебър в кв.4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 22. Докладна записка вх.№ 051/22.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за „Актуализация на транспортно-комуникационна схема за гр. Несебър-нова част“ с обособяване на зони за кратковременно и преференциално паркиране в обхват на „Синя зона“.

 23. Докладна записка вх.№ 070/29.01.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

 24. Докладна записка вх.№ 071/29.01.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на общинския съвет за членове на експертния съвет по реклама.

 25. Докладна записка вх.№ 083/31.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на дарение на право на строеж за изграждане на подпорна стена със застроена площ от 8,204 кв.м. върху ПИ 53045.502.576 по КК на гр. Обзор и ЗП от 27,227 кв.м. върху ПИ 53045.502.577 по КК на гр. Обзор.

 26. Докладна записка вх.№ 077/29.01.2018 г. от Сотир Янков Наумов – председател на «Общински плажове Несебър» ЕООД – гр. Несебър, относно предоставяне на допълнителна парична вноска от община Несебър за дейността на «Общински плажове Несебър» ЕООД .

 

 

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 029/16.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 693

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

/Правилникът е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 030/16.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете и ин витро процедури на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 694

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове

І. Приема Правилник за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете и ин витро процедури на територията на община Несебър.

/Правилникът е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 032/16.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 695

1. На основание чл 21.ал.1 т 23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър, изменя Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците - Несебър”, както следва:

„В чл.8, изречение второ, числото 39 се заменя с 45.”

„В Приложение 1.1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“, считано от 01.01.2018 год., се включват следните щатни бройки:

- Диспечер – 1 щатна бройка;

- Контрольор транспортна дейност – 1 щатна бройка;

- Оператор на претоварна преса – 1 щатна бройка;

- Общ работник – 1 щатна бройка;

- Градинар – 2 щатни бройки.

Финансирането на посочените щатни бройки е предвидено в бюджета на Община Несебър за 2018 г.

2. Поради предстоящото стартиране на летния режим на работа в Претоварна станция - Несебър, както и необходимост от специализирано обучение на новоназначения персонал, на основание чл.60 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 052/22.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 696

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1, Общински съвет – Несебър приема

І. Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2018 г.

1. От 01 април въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове: КПП 1 ул. ”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговски те обекти от 7,30 до 12,30 часа.

ІІ. Въвежда еднопосочно движение на МПС в гр. Несебър-стара част, като влизането става през КПП 1 – ул. „Крайбрежна”, ул. „Хемус”, ул.”Митрополитска”, ул. „Месамбрия”, а излизането да става през КПП 2 „Портата”

ІІІ. В гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул.”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.05.2017 г. до 15.09. 2017 г.

ІV. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1. град Несебър – стара част

Паркинг „Север – голям”

Паркинг „Север – малък”

Паркинг „Морска гара”

Крайбрежна алея – юг

2. град Несебър – нова част

Паркинг „Любен Каравелов”

Паркинг„Вятърна мелница”– и за автобуси, наказателен паркинг

Паркинг „Пощата”

Паркинг „Яхтено пристанище”

3. к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

4. гр. Обзор

Паркинг „Стадиона”

Паркинг до „Детска градина”

Паркинг „Градски парк”

Паркинг на ул. „Черноморска”

Паркинг на ул. „Трети март”

Паркинг „Ореха” и като наказателен

Паркинг кв. „Север”

5. гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина наказателен

Паркинг „Централен плаж”

V. Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете Несебър, Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. Слънчев бряг- запад, да се определят зони за платено паркиране, Същите се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДП.

VІ. Определя зони за кратковременно паркиране:

- за гр. Несебър – ул. „Любен Каравелов”, в отсечката между ул. „Еделвайс” и ул. „Отец Паисий”.

- за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор.

- за гр. Свети Влас – паркинг пред Кметство гр. Свети Влас

В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

VІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

 • гр. Несебър – стара част – за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”

 • гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране - паркинги „Вятърна мелница”.

 • Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.

 • Автобусите извършващи атракционни превози и превози до аквапарковете, се движат по схеми определени от Общинска администрация.

VІІІ. Определя терена срещу склад „Биляна”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

ІХ. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на кмета на Общината.

Х Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас с. Равда и к.к. „Слънчев бряг-запад“, да се извършва включително и с технически средства съгласно ЗДвП. Репатрирането на неправилно паркираните МПС да се извършва от Община Несебър, със специализирани автомобили общинска собственост, на общински паркинги, като тяхната дейност се осъществява със заповед на кмета на Общината.

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 031/16.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2018 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 697

На основание чл.21 ал.1 от ЗМЗМА и чл.7 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2018 г.

/Програмата е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 057/23.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2018 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 698

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Нсеебър приема Програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2018 г.

/Програмата е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 037/19.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.503.170 по К.К. и К.Р. на гр. Свети Влас, представляващ УПИ III, кв.34 по плана на гр.Свети Влас, община Несебър област Бургас.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 699

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.33 от ЗС да се продаде ПИ11538.503.170 по КК и КР на гр.Свети Влас при съседи 11538.503.255, 11538.503.171, 11538.503.258 и 11538.503.169, представляващ УПИ ІІІ-общ, кв.34 по плана на гр. Свети Влас, отреден за „жилищно строителство” и устройствени показатели – Кпл.45%, Кинт-1,2, Н-10,00 м, на площ от 428 кв.м /четиристотин двадесет и осем кв.м/, АОС №6471/23.05.2017 г. на собственика на законно построена сграда в имота Георги Димитров Чапкънов, с адрес гр. Свети Влас, кв. «Русалка» №155 за сумата от 34 948 лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и осем лева/ без ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 026/12.01.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2018 година.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 700

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., Постановление №332/22.12.2017г. за изпълнение на ЗДБРБ и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър

 

1.Приема бюджета на Община Несебър за 2018 год., както следва в лева :

 

1.1 .По приходите в размер на 65 500 000лв., съгласно /Приложение № 1 /

В т.ч.

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на

10 071 934лв . в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 9 653 792лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2017г. в размер на 471 579лв., от които 53 437лв – чужди средства по Програма Човешки ресурси и 418 142лв, разпределени както следва:

 • 10 166 – за функция „Общи държавни служби”

 • 33 523лв – за Функция „Отбрана и сигурност”

 • 356 089лв – за Функция „Образование”

 • 5 425лв - за Функция „Здравеопазване”

 • 12 939лв – за Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”

 

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 55 428 066лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 28 400 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 23 728 296лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 824 200лв.

в т.ч.

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 256 200лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 73 800лв.

1.1.2.3.3.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 494 200лв.

1.1.2.4.Погашения на главници по общински заеми в размер на

/ - /3 417 564лв.

1.1.2.5.Трансфери между бюджетни сметки в размер на

/-/2 000 000лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2017г. в размер на 7 893 134лв., разпределен както следва:

 • 7 893 134 лв. – функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

 

1.2. По разходите в размер на - 65 500 000 лв.

 

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи - съгласно Приложение №2

 

2.Общински съвет - Несебър одобрява :

2.1.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №3.

2.2.Поименен списък на капиталовите разходи за 2018. в размер на 16 589 800лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №4а,б,в в т.ч. разпределя целевата капиталова субсидия от Държавния бюджет в размер на 494 200лв, както следва:

 • За обект „”Изграждане на многофункционална сграда - културен център „ – 494 200лв.

2.3.План сметка на планираните приходи и разходи от туристически данък за 2018г ./Приложение №5/.

2.4.На основание чл.21 т.2 от ЗМСМА определя числеността на персонала и разходите за заплати в бюджетните организации през 2018г., както следва:

2.4.1.Определя численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №6.

2.4.2. Определя численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №7.

3.Определя следните лимити за дофинансиране на училищата на територията на общината , без капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти:

- За училища с брой деца до 200 – до 40% от стандарта на ученик;

- За училища с брой деца от 201 до 500 – до 30% от стандарта на ученик;

- За училища с брой деца над 500 – до 10% от стандарта на ученик,

като 80% от разходите за дофинансиране училищата целево използват за покриване на разходи за вода , горива, ел. енергия , храна и учебни помагала. За училища , отопляващи други общински сгради, при доказан недостиг на бюджетни средства за вода, горива и ел.енергия през бюджетната година , при финансова възможност се дофинансират с допълнителни средства.

4.Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете в размер на 685лв. , като стандарта не включва разходите за отопление,текущи ремонти и капиталови разходи.

5.Общински съвет – Несебър приема разчета на следните целеви разходи в лева:

5.1.За членски внос и участие в нетърговски организации - 50 000лв.

5.2.Помощи за социално слаби граждани и по програма „Ин витро”по решение на Общински съвет - до 200 000лв.

5.3.Еднократна финансова помощ за новородени - до 650 000лв.

5.4.За превози – до 150 000лв.

в т.ч.

5.4.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на пенсионерските месечни карти за вътрешноградски транспорт.

5.4.2.Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 64 пенсионерски карти до края на 2018г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр.Обзор – 8бр., гр.Свети Влас, с.Равда , с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица и с.Гюльовца – по 8 карти за всяко селище; с.Приселци , с.Паницово, с.Раковсково и с.Баня – по 2 карти за всяко селище.Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

5.4.3.Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в

Община Несебър за учебно време, по ред определен от кмета на общината.

5.4.4.Дава съгласие да бъдат заплащани стойността на абонаметни карти, за междуградски транспорт в района на Община

Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства за учебно време по ред определен от директорът на съответното училище.

Утвърденият от директора списък на пътуващите ученици се представя на съответният превозвач.

Общият брой на правоимащите ученици не може да надвишава 25 % от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответният директор с решение на Общинският съвет може да бъде променян процента на правоимащите ученици.

5.4.5. Общински съвет – Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр.Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени документи / билети или фактура за закупена карта.

5.5. За награден фонд -„Спортист на годината „ и „Ден на славянската писменност”- по решение на Общински съвет - до 20 000лв.

5.6.За стипендии – до 60 000лв.

5.7. Средства за фонд „Култура” в размер на 50 000лв.

6.Приема следните лимити за целеви разходи:

6.1.Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

6.2.Представителни разходи в размер на 95 000 лв.,

В т. ч.

Кмет на Община - 65 000лв.

Председател на Общински съвет - 30 000 лв.

7.На основание чл.36, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС №332/22.12.2017г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Р.България за 2018г. ОС-Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

7.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти).

7.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.

7.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията се изчислява пропорционално на отработените дни.

7.4.Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2018., след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

7.5.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго

населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходите, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение. 

7.6.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.7.1. , т.7.5. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си , след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота. Приложение: Списъци

8.Приема разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 602 400лв., в т.ч.:

8.1.За спортни клубове – 950 000 лв.

8.2.За читалища – 360 000лв.

8.3.За СНЦ „ Черно море” гр.Несебър - /пенсионерски клубове/ – 92 400лв .

8.4.За СНЦ „Асоциация Демтра” – 5 000лв. за финансово подпомагане на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена” –гр.Бургас.

8.5.За Други сдружения с нестопанска цел, регистрирани на територията на Община Несебър и извършващи дейности в полза на мастната общност, до 95 000лв., разпределени съгласно решение на Общинския съвет.

8.6.По чл.21 , ал.3 от Закона за вероизповеданията- до 100 000лв., разпределени съгласно решение на Общинския съвет.

9. Отпуска средства за Районно служба „Пожарна безопасност и защита на населението ” гр.Несебър - 6 000лв. за закупуване гориво,

5 000лв. за поддръжка и аварийни ремонти, 9 000лв за закупуване на строителни материали за основен ремонт на фасадата на сградата на РСПБЗН-Несебър. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 30  000лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от ОД на МВР - „Пожарна безопасност и защита на населението ” за периода 01.07.2018г. – 31.08.2018г.

10. Отпуска средства за ОД на МВР гр.Бургас - РУ – гр.Несебър - за закупуване на гориво 60 000лв. и за материали – 22 000лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 260  000лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 68 служители от ОД на МВР за периода 01.06.2018г. – 20.09.2018г.

11.За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, ветеринарен лекар гр.Несебър - 80% от стойността на билетите / карта /, съгласно заверен график на дежурствата.

12.За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 60 000лв.

Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура.

13.За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа контролни прегледи в гр.Бургас/.

14.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Бяла – 5 000лв.

15.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Несебър – 5 000лв.

16.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени разходи

17.Оправомощава кмета на общината да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

18.Общински съвет –Несебър определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Несебър ,съгласно Приложение №8.

19.Възлага на кмета :

19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

19.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

19.5. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

20.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства за ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,

финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

20.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма , но не по-късно от края на 2018г.

20.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

20.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

20.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.

21.Определя максимален размер на новия общинския дълг за 2018г. в размер на 10 000 000лв.

22.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани за 2018г. в размер на не повече от 15 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

23.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. в размер на не повече от 50 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

24.Упълномощава кмета:

24.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

24.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

24.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

25.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №9.

26.Доклад за проекто – бюджета на Община Несебър за 2018г. съгласно Приложение №10.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 050/22.01.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно обезпечаване на първо авансово плащане по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 701

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.,

Общинският съвет упълномощава кмета на Община Несебър да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 43 231,74 лв. (четиридесет и три хиляди двеста тридесет и един лева и 74 стотинки) за обезпечаване на 100 % от първото авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 02/07/2/0/00809 от 12.12.2017 г. по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г., за Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър ” сключен между Община Несебър и Държавен фонд „Земеделие“ със срок на предявяване до 42 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ с Фонда.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 647/18.12.2017 г. от д-р Николай Терзиев – управител на Общински приют за безстопанствени кучета, относно отпускане на еднократна финансова помощ на Дойчо Вълканов Дойчев и Христо Ранков Ранков – работници в приюта, пострадали при изпълнение на служебните си задължения.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 702

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър отпуска еднократна финансова помощ на работници в Общински приют за безстопанствени кучета, пострадали при изпълнение на служебните си задължения както следва:

На Дойчо Вълканов Дойчев - в размер на 1000 лв., и Христо Ранков Ранков в размер на 500 лв,

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 028/15.01.2018 г. от Виктор Борисов – заместник- кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП- парцеларен план за обект: „Второ захранване с електроенергия на ТП „Сулуджана 4” в ПИ с идентификатор 39164.15.27 от ТП „Сулуджана 8” в ПИ с идентификатор 39164.15.144”, м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица”, преминаващо през ПИ 39164.15. 6, ПИ 39164.15.28, ПИ 39164.15.34 и ПИ 39164.15.479 по кадастралната карта на м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 703

На основание с чл.129, ал.1 от ЗУТ във вр. чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Второ захранване с електроенергия на ТП „Сулуджана 4” в ПИ с идентификатор 39164.15.27 от ТП „Сулуджана 8” в ПИ с идентификатор 39164.15.144”, м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица”, преминаващо през ПИ 39164.15. 6, ПИ 39164.15.28, ПИ 39164.15.34 и ПИ 39164.15.479 по кадастралната карта на м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица.

Трасето на кабела започва от ТП „Сулуджана 8” в ПИ 39164.15.144, преминава през ПИ 39164.15.6 - общинска частна собственост с трайно предназначение на територията -земеделска територия , през ПИ 39164.15.34 - общинска частна собственост с трайно предназначение на територията -земеделска територия , през ПИ 39164.15.28 - общинска частна собственост с трайно предназначение на територията -земеделска територия, през ПИ 39164.15.479 с трайно предназначение на територията -земеделска територия и достига до ТП „Сулуджана 4” в ПИ 39164.15.27 по плана на м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица”.

Проектната дължината на трасето на кабела е 415.00л.м. Създава се сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м от другата страна спрямо оста на трасето на кабела, с обща площ от 864.00 кв.м., като 449 кв.м. попадат в ПИ 39164.15.6; 285 кв.м. попадат в ПИ 39164.15.28; 117 кв.м. попадат в ПИ 39164.15.34 и 13 кв.м. попадат в ПИ 39164.15.47, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 034/18.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП- парцеларен план за обект: „велоалея южно от път III- 9061/ к.к. „Слънчев бряг“ – с.Тънково /в ПИ 51.500.64.34, 51500.65.21 и частично в ПИ 51500.57.52, 51500.64.35, 51500.65.22 и 51500.69.47 по к.к. на гр.Несебър, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 704

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 1 от протокол №5 от 05.04.2017 год. на ОЕСУТ-Несебър, Решение №КЗЗ-19 от 25.10.2017 год. на МЗХ- Комисия за земеделските земи Решение №БС-6-ПР от 18.01.2017 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№53-07-196/21.08.2017 год. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№08-00-1523/10.08.2017 год. на БТК ЕАД, проектът е съгласуван с „ВиК“ ЕАД-Бургас с писмо изх.№ТД-1934-1/ 04.08.2017 год., с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД съгласно писмо изх.№6812571-1/2017 год., с „Напоителни системи“ ЕАД- клон Бургас с писмо изх.№40/01.02.2017 год. и Удостоверение №25-114364/22.12.2017 год. на СГКК-Бургас със скица проект №15-651625/22.12.2017 год. О Д О Б Р Я В А: ПУП-парцеларен план за обект: „Велоалея южно от път ІІІ-9061 /к.к.“Слънчев бряг- с.Тънково/“ в ПИ с проектни идентификатори 51500.64.56, 51500.65.26, 51500.69.51 и 51500.57.66 по КК на гр.Несебър,община Несебър.

Според заявеното намерение и приложените по преписката Удостоверение №25-114364/22.12.2017 год. на СГКК-Бургас със скица проект №15-651625/22.12.2017 год.

засегнатите от трасето имоти в землището на гр.Несебър са както следва :

ПИ с идентификатор 51500.57.52 с площ 8312 кв.м-общинска частна собственост – за селскостопански, горски ,ведомствен път –земеделска територия, от който се обособява ПИ с проектен идентификатор 73571.57.66 с площ 7211 кв.м; ПИ с идентификатор 51500.64.34 с площ 2067 кв.м-общинска частна собственост - изоставена ливада-земеделска територия и ПИ с идентификатор 51500.64.35 с площ 12027 кв.м-общинска частна - за селскостопански, горски, ведомствен път –земеделска територия, от които се обособява ПИ с проектен идентификатор 73571.64.56 на площ от 4454 кв.м; ПИ с идентификатор 51500.64.36-държавна собственост –напоителен територия заета от води и водни площ; ПИ с идентификатор 51500.65.21 с площ 1348 кв.м- общинска частна собственост- изоставена ливада - земеделска територия; ПИ с идентификатор 51500.65.22 с площ 12491кв.м- общинска частна собственост – за селскостопански, горски, ведомствен път –земеделска територия, от които се обособява ПИ с проектен идентификатор 73571.65.26 на площ от 3710кв.м; ПИ с идентификатор 51500.65.23- държавна собственост – напоителен канал- територия заета от води и водни площ; ПИ с идентификатор 51500.69.47 с площ 8882кв.м- общинска частна собственост – за селскостопански, горски ,ведомствен път –земеделска територия, от който се обособява ПИ с проектен идентификатор 73571.69.51 на площ от 1868кв.м. съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 039/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ VII–общ. в кв.5 по плана на гр. Обзор община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.23 по КК на гр. Обзор, община Несебър/

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 705

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет–Несебър дава съгласие за процедиране на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VIІ-общ. от кв.5 по регулационния план на гр.Обзор, община Несебър, при което в частта изменение на регулацията заданието касае преконфигуриране на УПИ VI-oбщ. и УПИ VII-общ. от кв.5 по плана на гр. Обзор. В УПИ VII-обш. Има започнато строителство с отстъпено право на строеж от община Несебър, за целта се обособява нов УПИ VII-обш. за сграда в строеж с площ 675 кв.м., като имота запазва отреждане „За жилищно строителство”. Останалата част от стария УПИ VII-общ. се придават към УПИ VI-общ. и новообразувания УПИ VI-общ. с площ от 1493 кв.м. се отрежда за „За паркинг и детска площадка”.

С плана за застрояване се установяват устройствени показатели в устройствена зона, както следва: за УПИ VI-общ.-Кпл.=15%, Кинт=0,20, максимална височина на застрояване Нк=3,6м. и минимално озеленена площ 20% и устройствена зона „Оо”; за УПИ VII-общ.-Кпл.=20-60%, Кинт=1,00-1,20, максимална височина на застрояване Нк=10,00м. и минимално озеленена площ 20-60% и устройствена зона „Жм”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 040/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ І-448 в кв.52 по плана на гр. Обзор, община Несебър, /ПИ с идентификатор 53045.502.376 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 706

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с член 131 ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие за процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-448 в кв.52 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор № 53045.502.376 по КК на гр. Обзор/, с който УПИ І-448 се обособява на площ от 586 кв.м. и установявване на градоустройствени показатели: Плътност на застрояване /Пл./ = 25-70 %; интензивност на застрояване /Кинт/ = 1,0-2,0; озеленена площ /Позел. /=30-50 %; височина на застрояване = /к.к. - 10.00 – 15.00 м /от 1 до 5 етажа/ и начин на застрояване - „свободно“ в устройствена зона „Жс“ с предназначение на УПИ І-448, „зЗ жилищно застрояване-тип Пансион“.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 042/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабели 20 кV от съществуващ кабел до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води“ в поземлен имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 707

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Кабели 20кV от съществуващ кабел до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води” в поземлен имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато ”. Трасето на кабела 20кV започва от ЖР №5 на ВЕП 20кV „Полевъд“ в ПИ 73571.27.145 с площ 20955 кв.м в землището на с.Тънково., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, частна държавна собственост, пресича ПИ 51500.57.51 с площ 58414 кв.м в землището на гр.Несебър., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, публична държавна собственост, пресича ПИ 51500.48.17 с площ 15893 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост и достига до ТП „Боруна-1“ в ПИ 51500.48.15 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“.

Дължината на трасето е 27,70 м. в транспортна и земеделска територия. Определя се сервитут по 2,0 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабелите. Площите с ограничение са общо 90 кв.м. в земеделска и транспортна територия и 20 кв.м. в урбанизирана територия, като 29 кв.м. попадат в ПИ 73571.27.145 – територия на транспорта , 37 кв.м. попадат в ПИ 51500.57.51- територия на транспорта, 24 кв.м. попадат в ПИ 51500.48.17- земеделска територия и 20 кв.м. попадат в ПИ 51500.48.15 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Кабели 20кV от съществуващ кабел до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води” в поземлен имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато ”, през имоти ПИ 73571.27.145 в землището на с.Тънково, ПИ 51500.57.51, ПИ 51500.48.17 и 51500.48.15 по КК на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 041/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 442 от Протокол № 12/23.12.2016 г. по т.40 от дневния ред, на Общински съвет – Несебър.

и Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 708

На основание чл.62, ал.2 от АПК, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и във вр. с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър поправя очевидни фактически грешки допуснати в Решение №442 от Протокол №12/23.12.2016г., по т.40 от дневния ред, в частта му по отношение вписване в решението на площи, трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване на част от засегнатите имоти и др., а именно:

За ПИ 51500.47.34 вместо „с площ 61 085 кв.м., с начин на трайно предназначение „Територия, заета от води и водни площи“, с начин на трайно ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, общинска собственост със засегната площ 45,07 кв.м.“, да се чете „с площ 61 063 кв.м., с ТПТ „Територия, заета от води и водни обекти“, с НТП „Водно течение, река“, собственост на Държавата чрез МОСВ, със засегната площ 46 кв.м.“.

За ПИ 51500.47.33 вместо „с площ 44 390 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Изоставена ливада“, общинска собственост със засегната площ 263,50 кв.м.“, да се чете „с площ 44 384 кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „Изоставена ливада“, собственост на Община Несебър, със засегната площ 266 кв.м.“.

За ПИ 51500.63.34 вместо „с площ 45718 кв.м., с начин на трайно предназначение „Територия, заета от води и водни площи“, с начин на трайно ползване „Напоителен канал“, собственост на МЗГАР-ХМС – Несебър със засегната площ 1 026,57 кв.м.“, да се чете „с площ 45 710 кв.м., с ПТП „Територия, заета от води и водни обекти“, с НТП „Напоителен канал“, собственост на МЗГАР-ХМС, Патрик Джоузеф Барет, Франсис Джийн Бенет, Соня Трейси Худ, Шаминдар Уилсън, Доналд Лайънс, Айлийн Крозби, със засегната площ 1 026 кв.м.“.

За ПИ 51500.58.32 вместо „с площ 11 257 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 221,59 кв.м.“, да се чете „с площ 11255кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Несебър, със засегната площ 220 кв.м.“.

За ПИ 51500.47.36 вместо „с площ 600 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За водостопанство, хидромелиоративно съоръжение“, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД със засегната площ 126,25 кв.м.“, да се чете „с площ 600 кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД със засегната площ 127кв.м.“.

За ПИ 51500.47.37 вместо „с площ 2 263,90 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За полски път“, общинска собственост със засегната площ 175,91 кв.м.“, да се чете „с площ 2 263 кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Несебър, със засегната площ 176 кв.м.“.

За ПИ 51500.57.53 вместо „с площ 8 636 кв.м., с начин на трайно предназначение „Територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 8 418,70 кв.м.“, да се чете

„с площ 8 635 кв.м., с ТПТ „Територия на транспорта“, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Несебър, със засегната площ 8 418 кв.м.“.

За ПИ 51500.48.17 вместо „с площ 15 895 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 356,79 кв.м.“, да се чете „с площ 15 893 кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Несебър, със засегната площ 355 кв.м.“.

Описания ПИ 51500.57.52 с площ 8 313 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 4,52 кв.м. не се засяга от трасето и следва да се заличи в решението.

Вместо „ПИ 51500.57.13 с площ 5 697,60 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Лозови насаждения“, собственост на Александър Димитров Кръстев със засегната площ 246,48 кв.м.“, да се чете „ПИ 51500.48.13 с площ 5 697 кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „Лозе“, собственост на Александър Димитров Кръстев, със засегната площ 236 кв.м.“.

За посочената обща площ на територията с ограничения вместо „10 885,38 кв.м.“, да се чете „10 870 кв.м.“.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 442 от протокол №12/23.12.2016 г., по т.40 от дневния ред на Общински съвет Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 043/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „реконструкция на път от ОПС – Тънково – 1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска“ ) до път III-9061 (Оризаре – Слънчев бряг) – преработка на пътно кръстовище с път III-9061.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 709

На чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.7 от протокол №1/25.01.2017год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, решение №БС-162-ПР/19.12.2016г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от РИОСВ - гр. Бургас, протокол №8/15.03.2017 г. от Областно пътно управление Бургас, становище изх.№08-00-807/03.05.2017 г. от „БТК”ЕАД и писмо изх.№6469894-1/17.12.2016г. от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД, писмо изх.№ТД-899-1/27.04.2017г. от „ВиК”ЕАД, решение №КЗЗ-17/13.10.2017г. на МЗХГ КЗЗ и всички останали документи по преписката ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект „Реконструкция на път от ОПС – Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска) до път III-9061 (Оризаре – Сл. Бряг) – преработка на пътно кръстовище с път III-9061“. Засегнати от трасето на пътя са следните имоти по КК на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“/Полугодни: ПИ 51500.47.34 с площ 61 063 кв.м., с ТПТ „Територия, заета от води и водни обекти“, с НТП „Водно течение, река“, собственост на Държавата чрез МОСВ, със засегната площ 46 кв.м.; ПИ 51500.47.33 с площ 44 384 кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „Изоставена ливада“, собственост на Община Несебър, със засегната площ 266 кв.м.; ПИ 51500.63.34 с площ 45710 кв.м., с ПТП „Територия, заета от води и водни обекти“, с НТП „Напоителен канал“, собственост на МЗГАР-ХМС, Патрик Джоузеф Барет, Франсис Джийн Бенет, Соня Трейси Худ, Шаминдар Уилсън, Доналд Лайънс, Айлийн Крозби, със засегната площ 1 026 кв.м.; ПИ 51500.58.32 с площ 11 255 кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Несебър, със засегната площ 220 кв.м.; ПИ 51500.47.36 с площ 600 кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД със засегната площ 127 кв.м.; ПИ 51500.47.37 с площ 2263кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Несебър, със засегната площ 176 кв.м.; ПИ 51500.57.53 с площ 8635кв.м., с ТПТ „Територия на транспорта“, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Несебър, със засегната площ 8418 кв.м.; ПИ 51500.48.17 с площ 15893кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Несебър, със засегната площ 355 кв.м. и ПИ 51500.48.13 с площ 5697кв.м., с ТПТ „Земеделска“, с НТП „Лозе“, собственост на Александър Димитров Кръстев, със засегната площ 236кв.м. Общата площ на засегнатата територия е 10870кв.м.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 045/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІ-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.711 по КК на гр. Несебър, в кв.6001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 710

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ VIІ-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.711 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае запазване на отреждането на имота „За жилищно строителство“ и устройствената зона „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ VII-177 /ПИ 51500.506.711/: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 046/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 61056.56.41 по КК на с. Равда, м. „Хендек тарла“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 711

1. Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложените в докладната мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор №61056.56.41 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла“, касаещ промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За жилищна сграда с апартаменти за сезонни ползване“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.56.41: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното задание и скица-проект към него за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на община Несебър за сведение и изпълнение.

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 047/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.662 по КК на гр. Несебър, в кв.3501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 712

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ І-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.662 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае промяна на устройствените показатели както следва: Плътността на застрояване от 20% се завишава на 30%, Кинт от 0,8 се завишава на 1,5, Нкорниз от 10м. се завишава на 15м. и минимално озеленената площ се занижава от 60% на 50%, при запазване на устройствената зона „Ок“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

След проведеното гласуване думата взе Костадин Нищелков – колеги, моля за извинение, допуснах техническа грешка, поради която гласувах „против“, моля, моят глас да се счита „за“.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 048/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-284, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.557 и УПИ ІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.552 по КК на гр. Несебър в кв.4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 713

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-284, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.557 и УПИ II-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.552 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с което задание и скица предложение към него се предлага придаване на 104 кв.м. от УПИ II-общ. /ПИ 51500.506.552/ с площ 7004 кв.м. към УПИ I-284 /ПИ 51500.506.557/ с площ 825 кв.м., като след промяната площта на УПИ II-общ. /ПИ 51500.506.552/ ще стане 6900 кв.м., а на УПИ I-284 /ПИ 51500.506.557/ ще стане 929 кв.м. и също така се променя номера от УПИ I-284 на УПИ I-557, съгласно номера му кадастрална карта. Запазват се отреждането, устройствената зона и устройствените показатели за УПИ I-557 /ПИ 51500.506.557/.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 051/22.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за „Актуализация на транспортно-комуникационна схема за гр. Несебър-нова част“ с обособяване на зони за кратковременно и преференциално паркиране в обхват на „Синя зона“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 714

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ДАВА СЪГЛАСИЕ за процедиране на проект за „Актуализация на транспортно- комуникационна схема за гр.Несебър-нова част“, с обособяване на зони за кратковременно и преференциално паркиране в обхват на „Синя зона“, съгласно представения проект, неразделна част от настоящето решение.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 070/29.01.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 715

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА определя следните общински съветници, които да бъдат включени в заповедта на кмета на общината, с която се определя състава на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър, а именно :

 

1. Георги Манолов

2. Петър Тодоров

3. Славчо Станелов

4. Станислав Цанев

5. Демир Петров

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 071/29.01.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на общинския съвет за членове на експертния съвет по реклама.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 716

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 60 от Наредба № 10 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане и рекламна дейност на територията на Община Несебър, определя следните общински съветници за членове на експертния съвет по реклама, а именно:

 1. Николай Киров

 2. Иван Янев

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 083/31.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на дарение на право на строеж за изграждане на подпорна стена със застроена площ от 8,204 кв.м. върху ПИ 53045.502.576 по КК на гр. Обзор и ЗП от 27,227 кв.м. върху ПИ 53045.502.577 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 18 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 717

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС и чл.42, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, дава съгласие и упълномощава кмета на Община Несебър да придобие от Вълко Любенов Атанасов, в качеството му на собственик, безвъзмездно право на строеж за изграждане на подпорна стена със ЗП от 8,204 кв.м и сервитут за фундамент от 57,02 кв.м върху ПИ 53045.502.576 по КК на гр.Обзор, представляващ УПИ ХІ в кв.49 по плана на гр.Обзор и безвъзмездно право на строеж за изграждане на подпорна стена със ЗП от 27,227 кв.м и сервитут за фундамент от 179.69 кв.м върху ПИ 53045.502.577 по КК на гр.Обзор, представляващ УПИ ХІІ в кв.49 по плана на гр.Обзор.

2. Вещните права посочени в т.1 от настоящото решение да се включат в програмата за управление и разпореждане с общинско имущество на Община Несебър за 2018 г. в раздел ІV /четвърти/.

3. С оглед обществения интерес за реализирането на съоръжението Общински съвет – Несебър дава съгласие всички разходи по сключване на договора за безвъзмездно право на строеж да бъдат за сметка на Община Несебър.

4. С цел защита здравето и интереса на местната общност, предлагаме на основание чл.60, ал.1 от АПК да се допусне предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

След проведеното гласуване думата взе Върбан Кръстев – колеги, моля за извинение, допуснах техническа грешка, поради която гласувах „против“, моля, моят глас да се счита „за“.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 077/29.01.2018 г. от Сотир Янков Наумов – председател на «Общински плажове Несебър» ЕООД – гр. Несебър, относно предоставяне на допълнителна парична вноска от община Несебър за дейността на «Общински плажове Несебър» ЕООД.

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 718

Общински съвет - Несебър, на основание чл.134, ал.1 от Търговския закон и чл.10, т.11 от Учредителния акт на дружеството, предоставя на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” №10, ет.4, ст.45, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК -204059507, с управител Сотир Наумов, временно финансови средства, като допълнителна парична вноска в размер на 300 000 лева за обезпечаване участието на Дружеството в производство за предоставяне на концесия за услуга на морски плаж „Несебър – юг”, гр. Несебър и последващи дейности, със срок на връщане на средствата 12 месеца от датата на предоставяне. При забава Дружеството дължи връщане на средствата, ведно със законовата лихва.

2. Общински съвет - Несебър, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, с ЕИК - 204059507, дава съгласие за участие на Дружеството в конкурс за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Несебър – юг”, с минимално годишно концесионно възнаграждение 247 497 лева, без ДДС, обявен с Решение №607 от 13.10.2017г. на Министерския съвет на Република България.

- „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, с ЕИК -204059507, да внесе искания депозит за участие в конкурса в размер на 173 247.90 лева, по банковата сметка, посочена в конкурсната документация.

- „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, с ЕИК -204059507, да подаде заявление за участие в търга, ведно с всички изискуеми документи, съобразно конкурсната документация.

3. За обезпечаване участието на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, с ЕИК -204059507 в обявения конкурс за представяне на концесия за услуга за морски плаж „Несебър – юг”, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет - Несебър, допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

 

Технически сътрудник-протоколист:Р. Бинчарова

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК