За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

23/11.12.2017 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 565/09.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на общински фонд „Култура“ и приемане на Правилник за неговата работа.

 2. Докладна записка вх.№ 568/13.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общинските гори за 2018 г.

 3. Докладна записка вх.№ 572/14.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

 4. Докладна записка вх. № 594/22.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър за финансиране на Проект „Красива България“ – Кампания 2018 на Министерството на труда и социалната политика с проект за реконструкция на игрище за футбол в малко поле с баскетболни кошове, находящо се в училищен двор – с. Кошарица.

 5. Докладна записка вх. № 581/17.11.2017 г. от Николай Димитров и докладна записка с вх.№ 626/07.12.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2017 г.

 6. Докладна записка вх. № 601/24.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2018 година.

 7. Докладна записка вх. № 584/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 27454.501.55 по КК и КР на с. Емона, представляващ УПИ І-55, кв.13А по плана на с. Емона, община Несебър, област Бургас.

 8. Докладна записка вх. № 573/15.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017/2018 година.

 9. Докладна записка вх. № 587/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ, във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-153 в кв.15 по плана на гр. Обзор с идентификатор по к.к. № 53045.501.153.

 10. Докладна записка вх. № 585/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр. Несебър-стара част.

 11. Докладна записка вх. № 586/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на анекси към договори за наем на специализирани кабинети в Здравна къща – Несебър, за предоставяне на помещение за манипулационна.

 12. Докладна записка вх. № 598/22.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане за безвъзмездно предоставяне на собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост=

 13. Докладна записка вх. № 606/28.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на писмен договор по чл.281а от ЗЕС за изграждане на електронно съобщителни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура в гр. Несебър – нова част, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда.

 14. Докладна записка вх.№ 576/16.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ и РУП /част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ/ за имот с идентификатор № 51500.501.4 по кадастралната карта на гр. Несебър.

 15. Докладна записка вх.№ 577/16.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на пет броя търговски павилиони в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.58 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 16. Докладна записка вх.№ 578/16.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър.

 17. Докладна записка вх.№ 588/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ VІ-504 с идентификатор № 51500.507.320 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.2001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 18. Докладна записка вх.№ 589/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ХХІ-346,358 с идентификатор № 51500.507.607 и УПИ ХХІІ-346,358 с идентификатор № 51500.507.606 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 19. Докладна записка вх.№ 583/17.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Подобект: „Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот № 61056.68.121, м. „Хендек тарла“, землището на с. Равда, община Несебър.

 20. Докладна записка вх.№ 559/06.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.36.150, м. „Над селото“, землището на с. Тънково.

 21. Докладна записка вх.№ 590/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ-167, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.282 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.6102 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 22. Докладна записка вх.№ 591/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите, изложени в докладна записка с вх.№ 440/14.08.2017 г. и пренесена в решение № 632 по т.27 от протокол № 20/25.08.2017 г. на Общински съвет – Несебър.

 23. Докладна записка вх.№ 600/24.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и за изменение на ПУП-ПЗ в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори № № 61056.54.4, № 61056.54.5, № 61056.54.15, № 61056.54.17 и № 61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност Хендек тарла“.

 24. Докладна записка вх.№ 620/04.12.2017 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представител на Община Несебър в областната комисия за изработване на областна здравна карта.

 25. Докладна записка вх.№ 629/08.12.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на «План за противодействие на тероризма в община Несебър».

 26. Докладна записка вх.№ 631/08.12.2017 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на храм «Св. Николай Чудотворец» - гр. Несебър.

 

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 565/09.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на общински фонд „Култура“ и приемане на Правилник за неговата работа.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 667

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР:

1.СЪЗДАВА Общински фонд „Култура” при Община Несебър .

2.ПРИЕМА Правилник за работата на Общински фонд „Култура” към Община Несебър, неразделна част от настоящото решение.

3. ИЗБИРА Управителен съвет в състав:

Председател: Иван Гургов - Зам.кмет „Бюджет и финанси“

Членове:

1.Галина Бабева- Директор „Управление на проекти по еврофондове и екология“;

2.Диана Терзиева- директор звено „Вътрешен одит“;

3. Антоанета Харизанова-началник отдел „Бюджет“;

4.Георги Маринов-гл.счетоводител;

5.Златин Чаушев-н-к отдел „Несебър – Световно наследство“

6.Теодора Иванова –н-к отдел „Канцелария“ и правоспособен юрист.

4.ВЪЗЛАГА на УС на Общински фонд „Култура” към Община Несебър да изготви и приеме критерии и условия за реда на разглеждане и оценяване на постъпилите предложения за отпускането на средства от Фонда.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ВТОРА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 568/13.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общинските гори за 2018 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 668

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112 ал.1 от ЗГ и чл. 61 и с чл. 58 от Наредба № 5

І.Общински съвет - Несебър, дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината, годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост за ЛФ - 2018 г., съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение .

ІІ.На основание чл.112 ал.2 от Закона за горите, определя ползването на дървесина от горски територии да се осъществява, както следва :

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен около 799 м3 иглолистна дървесина.

2.Чрез добив и продажба на добита дървесина около 10 224 м3.

ІІІ. На основание чл. 115 ал.1 от ЗГ 1/3 от добива на дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ

ІV. На основание чл.71 ал.5 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП определя цена за продажба на дървесина от склад,както следва:

1. дърва за горене :

1.1.добити през 2018 г в размер на 40 лв. без ДДС за 1 пр.м3 или 48 лева с ДДС;

1.2.На домакинство - до 8 пр.м3 дърва за горене

1.3.На местни търговци – за лична употреба без право на продажба до 10/ десет / пр.м3 дърва за горене.

VІ. На основание чл.21 ал.1. т.23 от ЗМСМА, дава съгласие:

1. Лицата над 75 год. възраст с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Несебър, да закупуват дървесина от склад до 1 юли 2018 г. при цена 25 лева за пр.м. без ДДС или 30лв с ДДС -до 8 прм3;

2.За фронтоваците по списък изготвен от ГРАО, по 8 прм3 дърва за горене безплатно транспортирани до адрес по местоживеене.Транспорта се заплаща от ОП ”УОГСГС” на изпълнителя - за курс 200 лв с ДДС .

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 572/14.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 669

          На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.

І. Приема Н А Р Е Д Б А за изменение на НАРЕДБА №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър, както следва:

§1 В чл.3 (1), предложение второ и трето от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър се отменя и текстът на ал. 1 от чл. 3 придобива следната редакция:

Забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация , както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси за времето между 23,00 ч. и 7,00 ч.

 

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх. № 594/22.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър за финансиране на Проект „Красива България“ – Кампания 2018 на Министерството на труда и социалната политика с проект за реконструкция на игрище за футбол в малко поле с баскетболни кошове, находящо се в училищен двор – с. Кошарица.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 670

 

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т.8, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА ,Общински съвет – Несебър дава положително становище за кандидатстването на Община Несебър за финансиране по Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика с проект за реконструкция на игрище за футбол в малко поле с баскетболни кошове, находящо с в училищен двор - с. Кошарица в УПИ ІV-общ., кв. 24 по плана на с. Кошарица и одобрява размер на съфинансирането на Община Несебър със собствени бюджетни средства в размер на 53 % (петдесет и три процента) от общия бюджет на проектното предложение.

2.Общински съвет – Несебър приема решение да не променя предназначението и собствеността на новоизградения обект минимум пет години след реализирането му по Проект „Красива България”, както и да осигурява необходимите средства по бюджета за неговата поддръжка.

3.С оглед на краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на Решението.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 581/17.11.2017 г. и докладна записка с вх.№ 626/07.12.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2017 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 671

 

На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., Общински съвет гр.Несебър одобрява следните промени в бюджета на Община Несебър за 2017г.:

1. Намаля бюджета на Общинска администрация, местни дейности, §9700- резерв за непредвидени разходи със сумата 95 900 лв

2. Завишава бюджета, както следва:

ДГ „Обзорче” гр.Обзор, дейност 311 – дофинансиране, с 29 000лв., разпределени както следва:

В §101 – 26 000лв.

В §551 – 3 000лв.

ДГ „Детски свят” с.Кошарица, дейност 311- дофинансиране с 10 900лв., разпределени както следва:

В §101 – 8 900лв.

В §551 – 2 000лв.

 • ДГ „Слънце” гр.Несебър, дейност 311 –местна дейност с 6 000лв., разпределени както следва:

  • В §1030 – 6 000лв..

 • ДГ „Пролет” с.Тънково, дейност 311- дофинансиране с 10 000лв., разпределени както следва:

  • В §580 - 200лв.

  • В §560 - 500лв.

  • В §552 - 300лв.

  • В §551 – 1 000лв.

  • В §101 – 8 000лв.

 • ПГ по туризъм „Иван Вазов” Слънчев бряг, дейност 326- дофинансиране с 40 000лв., разпределени както следва:

  • В §1016 – 40 000лв.

3. Одобрява следните вътрешни компенсирани промени в бюджета на ДирекцияОбщинско звено за охрана както следва:

.

  • От §1051 - в §101 – 2 000лв.

  • От §1030 - в §101 – 4 000лв.

  • От §1020 - в §101 – 5 000лв.

  • От §1015 - в §101 – 6 000лв.

  • От §1013 - в §101 – 25 000лв.

  • От §580 - в §551 – 3 100лв.

  • От §208 - в §551 – 2 900лв.

  • От §205 - в §551 – 5 000лв.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет , гр.Несебър допуска предварително изпълнение на решението .

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх. № 601/24.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2018 година.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 672

 

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.21 ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

І. Общински съвет – Несебър одобрява план – сметки за дейност „Чистота” за 2018г., както следва:

По прихода: 11 730 000лв.

в това число:

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг 8 513 870лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково

с.Паницово, с.Емона, с.Козница 803 302лв.

от гр.Свети Влас 1 657 593лв.

от с.Равда 564 490лв.

от с.Оризаре 38 797лв.

от с.Гюльовца 24 073лв.

от с.Тънково 32 175лв.

от с.Кошарица 95 700лв.

По разхода: 11 730 000лв.

в това число:

 1. Разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг 8 462 870лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково

с.Паницово, с.Емона, с.Козница 803 302лв.

от гр.Свети Влас 1 657 593лв.

от с.Равда 564 490лв.

от с.Оризаре 59 797лв.

от с.Гюльовца 44 073лв.

от с.Тънково 42 175лв.

от с.Кошарица 95 700лв.

в т. ч. Разходи за претоварване и обезвреждане на

отпадъци 1 668 400лв.

и Разходи за отчисления, съгласно ЗУО 1 800 000лв.

Приложение:

 1. План – сметка за дейност „Чистота” – сборна за 2018г.;

 2. План сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2018г.;

 3. План – сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Поддържане чистотата на обществените места” за 2018г.;

 4. План – сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Претоварване и обезвреждане на отпадъци „ за 2018г.;

 5. План – сметка по чл.66 от ЗМДТ за определяне на такса според количеството на битовите отпадъци на 1 м3 за 2018г.;

 6. План – сметка преходен остатък за 2018г.;

 7. Справка на плануваната събираемост на ТБО за 2018г.

Забележка: Приложение от №1 до №6 са неделима част от настоящото решение.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

 

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 584/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 27454.501.55 по КК и КР на с. Емона, представляващ УПИ І-55, кв.13А по плана на с. Емона, община Несебър, област Бургас.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 673

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка и чл.41, ал.2 от ЗОС чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва със следния поземлен имот, а именно: УПИ І-55., кв.13А по плана на с.Емона, общ.Несебър, обл.Бургас целия на площ от 373,50 кв.м с кадастрален идентификатор 27454.501.55 по КК и КР на с.Емона, с трайно предназначение : урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване; Отреден «жил.строителство».

2.Общински съвет-Несебър определя пазарна цена в размер 12 992лв. /дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот-частна общинска собственост УПИ І-55., кв.13А по плана на с.Емона, общ.Несебър, обл.Бургас целия на площ от 373,50 кв.м, с кадастрален идентификатор 27454.501.55 по КК и КР на с.Емона, с трайно предназначение : урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване; Отреден «жил.строителство», актуван с АОС №6505/09.11.2017г. на собственика на законно построената сграда - Стефана Желязкова Антонова, с адрес гр.Пловдив, ул.»Ал.Пушкин»№6, ет.3, собственик на законно построената в имота сграда на с кадастрален идентификатор 27454.501.55.1 по КК на с.Емона, общ.Несебър.“

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)


 

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 573/15.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017/2018 година.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 674

 

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и писмо с наш вх.№Н5-ОС-781/03.11.2017г. на Директорът на Областна дирекция “Земеделие“ Бургас, Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите-полски пътища, които попадат в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения включени в Заповедите на директора на ОДЗ-Бургас да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател на масива за стопанската 2017/2018 година, с площ и индивидуализация, посочени в приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, и при годишна наемна цена, както следва:

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

1

Баня

35.00

2

Гюльовца

35.00

3

Емона

35.00

4

Козница

35.00

5

Кошарица

35.00

6

Несебър

35.00

7

Обзор

35.00

8

Оризаре

35.00

9

Паницово

35.00

10

Приселци

35.00

11

Равда

35.00

12

Раковсково

35.00

13

Свети Влас

35.00

14

Тънково

35.00

 

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за наем на имотите-полски пътища при условията по т.1 от настоящото решение.

3. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017г., като в раздел ІІІ точка Г подточка Г3: „Имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, които могат да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател“ се допълва с имотите посочени в Приложение №1.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 587/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ, във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-153 в кв.15 по плана на гр. Обзор с идентификатор по к.к. № 53045.501.153.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 675

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г, като раздел III, буква Б, т. II – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 10 кв.м /десет квадратни метра/ идеални части, представляващи части от улица „Белослав Манолов“, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към УПИ III-153 в кв.15 по плана на гр.Обзор, който след влизане в сила на изменението ще се урегулира на площ от 612 кв.м.

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с Керка Йорданова Матева, Георги Няголов Няголов и Радост Няголова Недялкова, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 10 кв.м /десет квадратни метра/ идеални части, представляващи части от улица „Белослав Манолов“, съгласно действащия ЗРП на гр. Обзор, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към УПИ III-153 в кв.15 по плана на гр.Обзор и които към настоящия момент са включени в площта на ПИ 53045.501.153 по КК на гр. Обзор. След влизане в сила на изменението УПИ III-153 в кв.15 по плана на гр. Обзор ще се урегулира на площ от 612 кв.м.

3. Определя пазарна цена на 10 кв.м /десет квадратни метра/ идеални части, представляващи части от улица „Белослав Манолов“, придавани към новообразуван УПИ III-153 в кв.15 по плана на гр. Обзор, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 1150лв. /хиляда сто и петдесет лева/ без ДДС.

4. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-102 в квартал 15 по плана на гр. Обзор с идентификатор по к.к. 53045.501.153 и след влизане в сила на Решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 10 кв.м /десет квадратни метра/ идеални части, представляващи части от улица „Белослав Манолов“, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към УПИ III-153 в кв.15 по плана на гр.Обзор, които към настоящия момент са включени в площта на ПИ 53045.501.153 по КК на гр. Обзор.

5.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената в т.3, окончателния договор да се сключи по по-високата измежду двете.

6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 585/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 676

 

І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 30.06.2020г. на Самостоятелни помещения – Магазини, находящи се на партерен етаж от сграда - бивш Търговски център „Сочи“, в гр.Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър, АчОС 944/02.02.2001г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, както следва:

 • За Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м - 306.50 лв. /триста и шест лева и петдесет стотинки/ с ДДС;

 • За Магазин №8 на площ от 10.84 кв.м - 261.00лв. /двеста шестдесет и един лева / с ДДС;

 • За Магазин №10 на площ от 10.75 кв.м - 258.00лв. /двеста петдесет и осем лева/ с ДДС;

 1. Специфично условие:

- Отдаваните помещения да се използват единствено за магазини за продажба на промишлени стоки;

3 . Критериите за оценяване са:

К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния магазин.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 586/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на анекси към договори за наем на специализирани кабинети в Здравна къща – Несебър, за предоставяне на помещение за манипулационна.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 677

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със: Помещение с №27 /по архитектурен проект/ на площ от 12 кв.м за манипулационна, находящо се на второ ниво в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща – Несебър“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г.

ІІ. Съгласно хигиенните изисквания към медицинските стандарти за специализираните кабинети, утвърдени със Заповеди на Министерството на здравеопазването с №РД-09-426/21.09.1999г. и №РД-09-325/04.04.2000г. и чл.20а от ЗЗД да се сключат анекси към договорите за наем, по силата на които наемателите на специализирани кабинети, находящи се на второ ниво в Здравна къща - Несебър ще имат право да ползват помещение №27 /по архитектурния проект/ за манипулационна на площ от 12 кв.м, находяща се на второ ниво в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща – Несебър“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г.

­­ІІІ. Всички консумативни разходи за ползване на манипулационната по т.ІІ да се дължат солидарно от лицата, на които е предоставена.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 598/22.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане за безвъзмездно предоставяне на собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 2 гл. «против» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 678

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Несебър дава съгласие кмета на Община Несебър да направи искане до Министъра на Регионалното развитие и благоустройство чрез Областния управител на област Бургас за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Несебър за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, собствеността върху имоти – частна държавна собственост, които попадат в обхвата на ПУП-ПП предвиждащ изграждане на общински обект от първостепенно значение «Разширение и реконструкция на път с.Кошарица – кк»Сл.Бряг», одобрен с Решение №458 от Протокол №14/26.01.2017г. на ОС-Несебър и влязъл в сила видно от писмо с изх.№181/16.03.2017г. на председателя на Общински съвет-Несебър, представляващи:

 • ПИ 51500.203.41 по КК на гр.Несебър, м.“Чаирите“, на площ от 137кв.м, Трайно предназначение на територията – Горска, НТП – за местен път, видно от скица №15-449592/15.09.2017г.;

 • ПИ 51500.203.42 по КК на гр.Несебър, м.“Чаирите“, на площ от 35кв.м, Трайно предназначение на територията – Горска, НТП – за местен път, видно от скица №15-449595/15.09.2017г.;

 • ПИ 51500.203.43 по КК на гр.Несебър, м.“Чаирите“, на площ от 934кв.м, Трайно предназначение на територията – Горска, НТП – за местен път, видно от скица №15-449598/15.09.2017г.;

 • ПИ 51500.36.9 по КК на гр.Несебър, м.“Чаирите“, на площ от 1200кв.м, Трайно предназначение на територията – Горска, НТП – за местен път, видно от скица №15-449601/15.09.2017г.

2. С оглед защита на обществения интерес за реализиране на обект от първостепенно значение за Община Несебър, Общински съвет – Несебър на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 606/28.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на писмен договор по чл.281а от ЗЕС за изграждане на електронно съобщителни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура в гр. Несебър – нова част, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 679

І. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА,.Актуализира програмата на Община Несебър за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г. като Раздел ІІІ, б.Е се допълва със следните имоти: За изграждане на разпределителни шкафове и канална мрежа на БТК в имоти, представляващи улици – публична общинска собственост:

-ПИ 51500.502.5, ПИ 51500.503.325 , 51500.502.416 , 51500.502.415 , ПИ 51500.502.232 , ПИ 51500.502.201, 51500.502.405 , 51500.502.72, 51500.510.70 по КК на гр.Несебър

-ПИ 53045.502.480 , ПИ 53045.501.449, ПИ 53045.502.464, ПИ 53045.501.428 по КК на гр.Обзор

- ПИ 11538.503.250 , ПИ 11538.503.254 , ПИ 11538.503.255 по КК на гр.Св.Влас

- ПИ 61056.502.533, ПИ 61056.501.523, ПИ 61056.502.553, 61056.502.527 по КК на с.Равда

ІІ. На основание чл.281а ЗЕС и чл.295 ал.1, 2 и 7 от ЗЕС, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи писмен договор, с който да се предостави на «БТК» ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.»Цариградско шосе» №115и, ЕИК 831642181, представлявано от Атанас Илиев Добрев – управител, безвъзмездно специално право на ползване за изграждане, разширение, поддържане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, съгласно одобрените от главния архитект на Община Несебър инвестиционни проекти с приложените таблици и чертежи за имотите- публична общинска собственост, представляващи улици и тротоари, които влизат в обхвата им, внесени със заявления, както следва:

-Заявление с наш вх.№Н2-УТ-6559/01.09.2017г. за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж , за монтаж на нови шкафове към съществуващата канална мрежа върху имоти – публична общинска собственост, със застроени и сервитутни площи за шкафовете и съответните сервитути за прокарване на новата канална мрежа в частта относно гр.Несебър – нова част, посочени в таблица №1 и таблица №2, приложени към инвестиционния проект одобрен на 20.09.2017г., и които са неразделна част от настоящото решение, както следва:

1. РШ 1021 в ПИ 51500.502.5 по КК на гр.Несебър – ул.»Струма»;

2. РШ 1031 в ПИ 51500.503.325 по КК на гр.Несебър – разклона на Несебър и кк « Сл.бряг»;

3. РШ 4011 в ПИ 51500.502.416 по КК на гр.Несебър – ул.»Л.Каравелов»;

4. РШ 4012 в ПИ 51500.502.415 по КК на гр.Несебър – ул.»Отец Паисий»

5. РШ 4021 в ПИ 51500.502.232 и ПИ 51500.502.201 по КК на гр.Несебър – ул.»Отец Паисий»

6. РШ 4031 в ПИ 51500.502.405 по КК на гр.Несебър – ж.к.Младост бл.41

7. РШ 4032 в ПИ 51500.502.72 по КК на гр.Несебър – ул.»Еделвайс»

-Заявление с наш вх.№Н2-УТ-7274/10.10.2017г. за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж , за монтаж на нови шкафове към съществуващата канална мрежа върху имоти – публична общинска собственост в гр.Обзор, със застроени и сервитутни площи за шкафовете и съответните сервитути за прокарване на новата канална мрежа, посочени в таблица №1 и таблица №2, приложени към инвестиционния проект одобрен на 23.10.2017г., и които са неразделна част от настоящото решение, както следва:

1. РШ 2021 в ПИ 53045.502.480 по КК на гр.Обзор – ул.»Черноморска»;

2. РШ 1011 в ПИ53045.501.449 по КК на гр.Обзор– ул.»Белослав Манолов»;

3. РШ 3021 в ПИ 53045.502.464 по КК на гр.Обзор – ул.»Иван Вазов»;

4. РШ 4031 в ПИ 53045.501.428 по КК на гр.Обзор – ул.»Славянска»;

-Заявление с наш вх.№Н2-УТ-7273/10.10.2017г. за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж , за монтаж на нови шкафове към съществуващата канална мрежа върху имоти – публична общинска собственост в гр.Свети Влас, със застроени и сервитутни площи за шкафовете и съответните сервитути за прокарване на новата канална мрежа, посочени в таблица №1 и таблица №2, приложени към инвестиционния проект одобрен на 16.10.2017г., и които са неразделна част от настоящото решение, както следва:

1. РШ 3031 в ПИ 11538.503.250 по КК на гр.Св.Влас – ул.»Русалка» пред х-л Колхида ;

2. РШ 3051 в ПИ 11538.503.254 по КК на гр.Св.Влас – кв.»Русалка»201;

3. РШ 3052 в ПИ 11538.503.255 по КК на гр.Св.Влас – кв.»Русалка»148

-Заявление с наш вх.№Н2-УТ-8339/22.11.2017г. за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, за монтаж на нови шкафове към съществуващата канална мрежа върху имоти – публична общинска собственост в с.Равда, със застроени и сервитутни площи за шкафовете и съответните сервитути за прокарване на новата канална мрежа, посочени в таблица №1 и таблица №2, приложени към инвестиционния проект одобрен на 27.11.2017г., и които са неразделна част от настоящото решение, както следва:

1. РШ 1101 в ПИ 61056.502.533 по КК на с.Равда – ул.»Оборище»;

2. РШ 3011 в ПИ 61056.501.523 по КК на с.Равда – ул.“Крайбрежна“

3. РШ 3012 в ПИ 61056.502.553 по КК на с.Равда – ул.“Бриз“;

4. РШ 3111 в ПИ 51500.510.70 по КК на гр.Несебър - кв.“Аурелия“ №50;

5. РШ 4011 в ПИ 61056.502.527 по КК на с.Равда – ул.“Делфин“

ІІІ. Правото на ползване по т.ІІ се предоставя за срока на експлоатация на новоизградените шкафове и мрежа, но не повече от 10 години.

ІV. С оглед защита на обществения интерес за реализиране на обект от първостепенно значение за Община Несебър, Общински съвет – Несебър на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 576/16.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ и РУП /част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ/ за имот с идентификатор № 51500.501.4 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 680

 

Общински съвет Несебър, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за изработване и процедиране на ПУП-ПРЗ и РУП /част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ/ за имот с идентификатор 51500.501.4 по кадастралната карта на гр.Несебър. С плана за регулация ПИ 51500.501.4 се урегулира на УПИ ІV-общ. в кв.18А по плана на гр.Несебър, като се отнема площ от 484,55кв.м. от южната страна на имота и се придават към улица с идентификатор 51500.501.79 /ул.”Крайбрежна”/, от улицата се отнема площ от 28,85кв.м. и се придава на новообразувания УПИ ІV-общ. Площта на новия УПИ ІV-общ. е 27261, 30кв.м., а на ПИ 51500.501.79 – улица става 8828,70кв.м. С плана за застрояване новообразувания УПИ ІV-общ. в кв.18А по плана на гр.Несебър, се отрежда „За крайморски парк с обществено обслужване, техническа инфраструктура, търговия, озеленяване, спорт и атракции”, установява се устройствена зона „Оз” и устройствени показатели, както следва: Кпл.=12% /от които 2% за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ/, Кинт.=0,20, максимална височина на застрояване Нк=4,50м. и минимално озеленена площ 80%.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 577/16.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на пет броя търговски павилиони в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.58 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 681

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на пет броя търговски павилиони в поземлен имот с идентификатор 51500.56.58 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”през имоти ПИ 51500.56.37 и ПИ 51500.56.23 по КК на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блатои провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на пет броя търговски павилиони в поземлен имот с идентификатор 51500.56.58 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато””, през имоти ПИ 51500.56.37 и ПИ 51500.56.23 по КК на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 578/16.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 682

 

1. Общински съвет Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр.Несебър, при което предвид извършените укрепителни мероприятия и успоредното трасе на съществуващата пешеходна алея в южна посока с разделителна ивица 3м., ширина на уличното платно 7м. и тротоар 3м. да се прекъсне в о.т. 5548, като се предвиди временен обръщач до изграждането на паркинг в УПИ І, кв.78, при което отпадат изцяло УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г. Предвижда се бъдещо свързване на пешеходната алея със съществуваща такава по северната част на „Провлака”, като се затваря трасето по ул. „Иван Вазов“, предвидено с преходни разработки и в така новообразувания кв.78 се отреждат УПИ: УПИ І -„за крайморски парк с обществено обслужване, летен амфитеатър, паркинг, технническа инфраструктура и озеленяване“ с площ 21985 кв.м. /било 19836кв.м./, устройствена зона „Ок“, Кпл.=30%, максимална етажност 4ет. /Нкорниз=12,00м.,Кинт.=1,50 и минимално озеленяване 50% и УПИ ХІІ -„за крайморски парк с обществено обслужване, техническа инфраструктура, спорт, атракции и озеленяване“, с площ 1777кв.м, устройствена зона „Ок“, Кпл.=20%, максимална етажност 2ет. /Нкорниз=7,50м., Кинт.=0,50 и минимално озеленяване 60%.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 588/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ VІ-504 с идентификатор № 51500.507.320 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.2001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 683

 

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ VI-504, с идентификатор №51500.507.320 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 2001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае запазване на отреждането „За курортно строителство“ и устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ VI-504 /ПИ 51500.507.320/: Плътност на застрояване - 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ - 50% и паркиране в имота с цел надстрояване на съществуващия хотел с два хотелски етажа.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 589/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ХХІ-346,358 с идентификатор № 51500.507.607 и УПИ ХХІІ-346,358 с идентификатор № 51500.507.606 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 684

 

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване и регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ ХХI-346,358, с идентификатор №51500.507.607 и УПИ ХХII-346,358, с идентификатор №51500.507.606 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, който проект касае обединяване на УПИ ХХI-346,358 /ПИ 51500.507.607/ с площ 1173,5 кв.м. и УПИ ХХII-346,358 /ПИ 51500.507.606/ с площ 1173,5 кв.м. в новообразуван УПИ ХХI-606,607 с площ 2347 кв.м. с отреждане „За обществено обслужване“ и запазване на всички устройствени показатели, а именно: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорзниз – 15м. и минимално озеленена площ - 50% и запазване на устройствената зона „Ок“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 583/17.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Подобект: „Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот № 61056.68.121, м. „Хендек тарла“, землището на с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 685

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект: „ Външно ел.захранване на жилищна сграда“, подобект: „Кабели 0,4 кV“ за ПИ 61056.68.121, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда, община Несебър, трасето започва от съществуваща касета в ПИ 61056.56.52, с предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване “За друг курортно-рекреационен обект“-частна собственост, пресича ПИ 61056.56.101 с предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и завършва в ново ТЕПО и КРШ на границата на ПИ 61056.68.121 по КК на с.Равда, м.“Хендек тарла“. Дължината на трасето на кабела е общо 28,822м, като 22,918м са в урбанизирана територия и5,904м попадат в ПИ 61056.56.101- земеделска територия и 8,72м.

Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 год. за сервитутите на енергийните обекти-1,00м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 11,808кв.м в ПИ 61056.56.101 по КК на с.Равда, м.“Хендек тарла“ – земеделска територия.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда“, подобект: „Кабели 0,4 кV“ за ПИ 61056.68.121, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 559/06.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.36.150, м. „Над селото“, землището на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 686

 

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.36.150 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- друг вид нива, целия на площ от 3477 кв.м, находящ се в землището на с.Тънково, местност „Над селото“ за неземеделски нужди, при устройствени показатели Кпл.=40%, Кинт.= 1,20, Нкорниз=10,00м и минимално озеленяване 40% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и с „ ВиК“ ЕАД Бургас.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 590/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ-167, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.282 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.6102 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 687

 

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ III-167, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.282 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6102 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае промяна в отреждането на имота от „За курортно строителство“ в „За жилищно строителство“, промяна на устройствената зона от „Ок“ на „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ III-167 /ПИ 51500.506.282/: Плътност на застрояване - 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ - 50% и паркиране в имота.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 591/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите, изложени в докладна записка с вх.№ 440/14.08.2017 г. и пренесена в решение № 632 по т.27 от протокол № 20/25.08.2017 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 688

 

На основание чл.62, ал.2 от АПК във вр. с чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър:

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №632 по т.27 от Протокол №20/25.08.2017г. на Общински съвет – гр. Несебър публикувано в Държавен вестник бр.75 от 15.09.2017г. както следва: Навсякъде в решението израза …„УПИ VII, представляващ част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.294…“ да се чете „част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.294, представляващ улица, на площ 513 кв.м.“

Израза УПИ VII /част от ПИ 51500.505.294/ с площ 513 кв.м. да се чете „част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.294, представляващ улица, на площ 513 кв.м.“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 600/24.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и за изменение на ПУП-ПЗ в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори № № 61056.54.4, № 61056.54.5, № 61056.54.15, № 61056.54.17 и № 61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност Хендек тарла“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 689

 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5, №61056.54.15, №61056.54.17 и №61056.56.20 и на подробнен устройствен план – план за застрояване в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори №61056.54.15 и №61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла“, съобразно предложеното със задание и скица предложение, а именно урегулиране на новообразуван УПИ I-4,5,15,17 с площ 51518 кв.м. от поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5, №61056.54.15 и №61056.54.17, като за целта ще се придадат 272 кв.м. от ПИ 61056.54.5 и 37 кв.м.

От ПИ 61056.54.4 към ПИ 61056.54.15, 834 кв.м от ПИ 61056.54.15 ще се придадат към новообразувания УПИ I-4,5,15,17 и 880 кв.м. от ПИ 61056.54.17 се придават към ПИ 61056.56.20 и ПИ 61056.54.15. Осигуряване на възможност за реализиране на бъдещи улици-тупик и необходимите към тях уширения, осигуряващи обръщане на автомобилите в обратна посока. За новообразуваният УПИ I-4,5,15,17 се предвижда отреждане „За аквапарк и курортно строителство“, запазване на устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5, №61056.54.15, №61056.54.17 и №61056.56.20 и на подробнен устройствен план – план за застрояване в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори №61056.54.15 и №61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла“, което задание е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на община Несебър за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 620/04.12.2017 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представител на Община Несебър в областната комисия за изработване на областна здравна карта

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 690

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 ал.4 от ЗЛЗ, определя Красимира Тодорова Тодорова за представител на община Несебър в областната комисия за изработване на областна здравна карта.

Предвид кратките срокове за изпращане на информация относно определения представител на общината, дадени от Министерството на здравеопазването, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението .

Препис от решението, да се изпрати за сведение на Министъра на здравеопазването.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)


 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 629/08.12.2107 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на «План за противодействие на тероризма в община Несебър».

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 691

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.18 от ЗУК, утвърждава „План за противодействие на тероризма в община Несебър, неразделна част от настоящото решение ».

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 631/08.12.2017 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на храм «Св. Николай Чудотворец» - гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 692

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър

 1. Отпуска средства в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лв. за ремонт и довършителни дейности на храм «Св. Николай Чудотворец» - гр. Несебър.

 2. Средствата да бъдат осигурени от остатъка на сумата, приета с решение № 477, т.17 от протокол № 15/15.03.2017 г. на Общински съвет – Несебър.

 3. Предвид приключване на финансовата година и с оглед възможността средствата да бъдат изразходвани в тази календарна година за довършване на храма «Св. Николай Чудотворец» - гр. Несебър, на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

Технически сътрудник: Р. Бинчарова