За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

 

22/26.10.2017 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 538/17.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците – регион  - Бургас 2017 г. – 2020 г.

 2. Докладна записка вх.№ 526/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“.

 3. Докладна записка вх.№ 524/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в Общински детски комплекс – Несебър.

 4. Докладна записка вх.№ 525/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общинската администрация.

 5. Докладна записка вх.№ 544/19.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване за нуждите на РУ – Несебър, на лек автомобил, собственост на община Несебър

 6. Докладна записка вх.№ 521/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2017 г.

 7. Докладна записка вх.№ 534/16.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за гласуване изменението на годишния членски внос в сдружение „Асоциация Бургаски залив“ в размер на 20 000 лв. за следващите три години /2018 г., 2019 г. и 2020 г./.

 8. Докладна записка вх.№ 523/13.10.2017 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно приемане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за изминалото деветмесечие на 2017 г. на кмета на общината и на кметовете на населени места.

 9. Докладна записка вх. № 513/10.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2017/2018 година.

 10. Докладна записка вх.№ 504/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.419 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХV-общ., в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

 11. Докладна записка вх.№ 505/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно учредяване на право на строеж за надстрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.72.1, изградена на груб строеж в УПИ VІІ-общ. в кв.8 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

 12. Докладна записка вх.№ 506/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.506.297 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІ-общ. в кв.6103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ – гр. Несебър.

 13. Докладна записка вх.№ 507/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.400 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ Х в кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

 14. Докладна записка вх. № 509/10.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 1 за индивидуална практика за първична извънболнична помощ и манипулационна към него, няходящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ – гр. Несебър – нова част.

 15. Докладна записка вх. № 510/10.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ: „Обществена тоалетна“, находяща се в сграда с идентификатор 53045.501.310.1 по КК на гр. Обзор.

 16. Докладна записка вх. № 536/16.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна срока на договорите за наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор № 51500.501.451 по КК на гр. Несебър.

 17. Докладна записка вх.№ 500/06.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на общински имоти, включени в площта на новообразуваните УПИ-І-общ. и УПИ ХV-общ. в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Баня.

 18. Докладна записка вх. № 537/16.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти с идентификатори 53045.136.18; 53045.136.17; 53045.124.10 и 53045.200.118 по КК на гр. Обзор, чрез замяна.

 19. Докладна записка вх. № 522/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017/2018 година.

 20. Докладна записка вх.№ 548/20.10.2017 г. от Благой Филипов – общински съветник, относно закупуване на ПИ 11538.5.72 по КК на гр. Свети Влас във връзка с влязъл в сила ПУП-ПРЗ, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение Спортно-рекреационен парк – гр. Свети Влас.

 21. Докладна записка вх.№ 531/16.10.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.393 в кв.3 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

 22. Предложение вх.№ 520/13.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за обект: „Пътна връзка към градински център Козарови“ за ПИ 61056.30.47, м. „Чешме тарла“, землището на с. Равда, на път І-9 „Варна-Бургас“, км 207+400, дясно.

 23. Докладна записка вх.№ 497/04.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за павилиони за търговия – 5 броя под № 1от схемата и павилиони за бързо обслужване – 2 броя под № 2 от схемата в УПИ І-общ. кв.67, по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър.

 24. Докладна записка вх.№ 527/16.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и на Наредба № 10 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър и на с. Кошарица, община Несебър.

 25. Докладна записка вх.№ 503/09.10.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Улична канализация“ за поземлен имот с идентификатор № 51500.76.35 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

 26. Докладна записка вх.№ 502/09.10.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Алфа“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.85.3 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

 27. Докладна записка вх.№ 512/11.10.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. и УПИ Х-общ. в кв.54 по плана на гр. Несебър, с идентификатори 51500.502.314 и 51500.502.479 по КК на гр. Несебър.

 28. Докладна записка вх.№ 528/16.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищен комплекс „Посейдон“ – жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партера и басейни“, подобект: „Кабели 20 кV“ за поземлен имот с идентификатор 51500.82.56 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

 29. Докладна записка вх. № 515/12.10.2017 г. от Божидар Димов – ВрИД кмет на кметство Обзор, съгласно заповед № 148/06.10.2017 г., относно даване съгласие за монтиране на „Паметна плоча на загиналите в Първата световна война“ върху бетонен фундамент в имот публична общинска собственост с отреждане за Обществен селищен парк с идентификатор № 53045.502.266 по КК на гр.Обзор, община Несебър.

 30. Докладна записка вх.№ 540/17.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване и процедиране на ПУП-ПР за имоти в землището на с. Тънково и предварително съгласие за промяна предназначението на частите от общински имоти, с НТП – пасища, които се засягат от проекта.

 31. Предложение вх.№ 541/18.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за ПУП-план за регулация и за изменение на подробния устройствен план-план за застрояване в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори 61056.54.4, 61056.54.5, 61056.54.15, 61056.54.17 и 61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек тарла“.

 32. Предложение вх.№ 542/18.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-62, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.112 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.506.96 по Кк на гр. Несебър, кв.7501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 33. Молба вх.№ 549/20.10.2017 г. от Благой Филипов, относно изразяване на предварително съгласие за допускане на ПУП-ПР за южно локално платно на път – гр. Свети Влас – в.с. „Елените.

По т. ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 538/17.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците – регион - Бургас 2017 г. – 2020 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 634

 1. На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.52 ал.8 във връзка с ал.6 от Закона за управление на отпадъците, приема „Регионална програма за управление на отпадъците на община Бургас 2017 – 2020 г.“

 2. Упълномощава кмета на община Несебър да гласува „ЗА“ решението за приемане на Регионална програма за управление на отпадъците – 2017 – 2020 г. на общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас.

По т. ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 526/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 635

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА

 1. Увеличава числеността на персонала в дейност „Други дейности на икономиката с осем щатни бройки, считано от 01.11.2017 г., в т.ч. 2 /две/ бройки за Информационен център и 6 /шест/ бройки за Център за култура и образование.

 2. Необходимите средства за работни заплати и осигурителни вноски са за сметка на работодателя в рамките на утвърдения за 2017 г. бюджет на дейност „Други дейности по икономиката“.

 3. Предвид скорошното приключване на строителните работи и необходимостта от назначаването на персонал, на основание чл.60 от АПК, дава съгласие решението да е с предварително изпълнение.

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 524/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в Общински детски комплекс – Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 636

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА

 1. Увеличава числеността на персонала в ОДК – Несебър с пет щатни бройки, в т.ч. две бройки педагогически персонал и три бройки не педагогически персонал, считано от 01.11.2017 г.

 2. Необходимите средства за работни заплати и осигурителни вноски са за сметка на работодателя в рамките на утвърдения за 2017 г. бюджет на ОДК.

 3. Предвид настъпването на Новата 2017/2018 учебна година, която за ОДК е от 01.10.2017 г., на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 525/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общинската администрация.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 637

 

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА

 1. Намаля числеността на персонала на кметство Обзор с шест щатни бройки, на кметства Свети Влас и Равда с по една щатна бройка.

 2. Увеличава числеността на персонала в отдел „Устройство на територията“ при община Несебър с три щатни бройки, в отдел „Контрол върху строителството“ с две щатни бройки /в т.ч. една нова и една от кметство Обзор/, в отдел „Контролен блок“ с една щатна бройка и в отдел „Търговия“ с три щатни бройки с място на работа – съответните кметства/.

 3. Трудовите правоотношения със служителите, които ще бъдат предназначени, да се уредят по силата на чл.123 от КТ /Запазване на трудовите правоотношения при промяна на работодателя/.

 4. Промените влизат в сила, считано от 01.11.2017 г.

 5. За да се осигури прецизност и законосъобразност в работата на общинска администрация и преустановят констатираните слабости, на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение.

По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 544/19.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване за нуждите на РУ – Несебър, на лек автомобил, собственост на община Несебър

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 638

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,

 1. Предоставя на РУ – Несебър 1 брой лек автомобил за временно и безвъзмездно право на ползване.

 2. Кмета на община Несебър да издаде заповед с разпореждане за предоставяне на 1 брой лек автомобил, по реда на чл.16 ал.3 във връзка с чл.30 ал.2, т.3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Списък с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 521/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2017 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 639

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., Общински съвет - Несебър одобрява следните промени по плана на прихода и разхода на бюджета на Община Несебър за 2017 г. , както следва:

1.1.По приходите- завишава плана на приходите с 4 106 540 лв., по следните приходни параграфи:

Местни дейности

 • увеличава §2405 –приходи от наем на имущество - със сумата 600 000лв.

 • увеличава §2802 – приходи от лихви,обезщетения ,начети и др.- със сумата 340 000лв.

 • увеличава §4030-постъпления от продажба на НДА- със сумата 2 300 000лв.

 • увеличава §4501. Приходи от дарения – със сумата 59 350лв.

 • увеличава §9336-др. финансови операции с активи- със сумата 807 190лв.

1.2.По разходите- завишава плана на разходите със сумата 4 106 540, от които

За Местни дейности

 • 3 993 990лв. за капиталови разходи , разпределени съгласно т.1.3.

 • 53 500лв. по бюджета на Кметсво Обзор, разпределени :

  • В дейност 714, §101 -1240, §551-160лв.,§560 -70лв., §580-30лв., §1015- 10 000лв.

  • В дейност 759-§1020 – 2 000лв.

  • В дейност 122,§4214 – 40 000лв.;

 • 4 000лв. по бюджета на Кметство Равда, разпределени в дейност 122, §1020 – 2000лв., §1011-2000лв.;

 • 45 000лв. в бюджета на ДГ“Слънце“ Слънчев бряг, дейност 311,§1016;

 • 6 550лв. в бюджета на Общински съвет,дейност 123, §1020.

 • 3 500лв.- /средства от дарения, за които няма изрична воля на дарителя/ в бюджета на Управление „СГУ“ , дейност 524- Домашен социален патронаж – за поемане на разходите за храна на крайно нуждаещи се жители на Община Несебър, които не могат да бъдат подпомогнати по реда, условиятаи критериите на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в Община Несебър и Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ.

1.3.Общински съвет – Несебър одобрява изменение на капиталовата програма на Община Несебър за 2017г., както следва:

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

619/§5309

Преработка на ПУП – ПРЗ , ПП и специализирана схема и работен проект за ПИ № 51500.501.1, 51500.501.485, 51500.501.486 и 51500.501.487 по КК на гр. Несебър - на обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна-Несебър в гр.Несебър - стар град ”

0

17 500

-17 500

2

849/§5309

Проект за подземен паркинг и спортни игрища в двора на СУ гр.Несебър

50 000

65 000

-15 000

3

619/§5309

Проект за алея за пешеходно и велосипедно движение в ж.к. „Черно море” от о.т.34 до о.т 118 по к.к. на гр.Несебър

0

10 500

-10 500

4

619/§5309

Изработване на проект за подпорна стена с конзола между ул.”Хан Крум “ и част от ул.”Зорница

0

10 000

-10 000

5

619/§5309

Изработване на ПУП-ПРЗ и РУП за ПИ 51500.501.4 по плана на гр. Несебър – стар град

0

19 000

-19 000

6

714/§5309

Проектиране на басейн в УПИ ІІ в кв.Черно море гр.Несебър

15000

36 000

- 21 000

7

832/§5309

ПУП – ПР за кръгово кръстовище в ж.к. ”Черно море” о.т. 118 гр.Несебър

0

4 500

-4 500

8

832/§5309

Проект за разширение с велоалея на път между с.Кошарица и к.к.Сл.бряг

32 000

30 000

+ 2 000

9

311/§5309

Проект за пристройка към ДГ к.к.Сл.бряг

10 000

29 000

-19 000

10

878/§5309

Изработване на ПУП- ПРЗ и проектиране на приют за бездомни кучета и капан за безстопанствени животни гр.Несебър

0

25 000

-25 000

11

311/§5309

Проектиране на детска градина в кв.Русалка гр.Свети Влас

10 000

80 000

-70 000

12

322/§5309

Проучване и проектиране на две класни стаи към ОУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Св. Влас

5 000

15 000

- 10 000

13

122/§5309

Изработване на проект за параклис под статуя на "Св.Богородица" УПИ І-общ и УПИ Х- общ, кв.54, гр.Несебър

5 000

36 000

-31 000

14

606/§5309

ТП за Реконструкция на ул.” Св. Власий” в участъка от о.т. 24 до о.т. 29, гр. Св.Влас

( уширение на пътно платно и тротоар)

0

13 500

- 13 500

15

122/§5219

Изработка и поставяне на типови преместваеми обекти – тип Павилион – площадно пространство пред културен център гр.Несебър

0

100 000

- 100 000

16

122/§5309

Проект за многофункционална сграда с пенсионерски клуб с.Баня

0

24 000

- 24 000

17

122/§5309

ВиК и Ел. проекти към общежитие „Любен Каравелов” за обособяване на самостоятелни обекти гр.Несебър

0

8 000

- 8 000

18

603/§5309

Преработка на ВиК проект с.Гюльовца „Селищна канализационна система”

0

24 000

-24 000

19

122/§5309

Преработка на ОУП общ.Несебър

10 000

50 000

- 40 000

20

619/§5309

ПУП-ПП от с.о. „Чолакова чешма” до с.Кошарица

0

3 000

- 3 000

21

603/§5309

Реконструкция и уширение на плочести водостоци от № 2 до №5 по път с.Кошарица – к.к.Сл. бряг

0

5 000

- 5 000

22

604/§5309

Проектиране на осветление по път с.о. „Чолакова чешма” – к.к.Сл. бряг

0

23 000

- 23 000

23

619/§5309

ПУП-ПР на м. Инцараки” в гр.Св.Влас

50 000

36 000

+ 14 000

24

619/§5309

Проектиране на транспортни и пешеходни подходи към Крайбрежна алея с. Равда

20 000

0

+20 000

25

606/§5309

Проектиране на улици - ул."Македония" и ул."Св.Св.Кирил и Методий" с.Равда

5 000

25 000

-20 000

26

759/§5202

Изграждане на многофункционална сграда - културен център гр.Несебър

2 850 000

750 000

-900 000

27

619/§5206

Изграждане на площадно пространство около културен център гр.Несебър

1 600 000

2 200 000

-600 000

28

122/§5206

Изграждане на статуя на Св. Богородица

400 000

0

+400 000

29

714/§5206

Изграждане на зрителска трибуна и помещение за отбори на стадион гр. Несебър

510 000

650 000

-140 000

30

604/§5100

Реконструкция на улично осветление по ул. Св.Власий/участък от кръстовище на ул. Роза и ул. Св.Власий/ до кръстовището на ул. Люляк и ул. Св.Власий гр. Св. Влас

50 000

300 000

-250 000

31

604/§5206

Изграждане на улично осветление ул. Сирена до ул. Крайбрежна гр. Св. Влас

66 500

81 000

-14 500

32

604/§5206

Изграждане на ново улично осветление на ул. Морска гр. Св. Влас

0

55 000

-55 000

33

622/§5206

Изграждане на градски парк в кв. 23гр.Обзор

260 000

5 000

+255 000

34

619/§5206

Изграждане за стълбищен подход,парково пространство, обществена тоалетна и обслужващи помещения и съоръжения в УПИ XIX в кв. 23, ПИ 53045.502.316 гр.Обзор

200 000

520 000

-320 000

35

714/§5206

Изграждане на трибуна „Запад“ в съществуващ спортен комплекс гр. Обзор

0

330 000

-330 000

37

619/§5206

Реконструкция и разширение на мост 1 с.Кошарица

100 000

450 000

-350 000

38

619/§5206

Изграждане на мост над река Бяла към гробищен парк 2 с.Гюльовца

100 000

312 000

-212 000

39

122/§5206

Изграждане на паметник на Христо Ботев с. Кошарица

0

25 000

-25 000

40

122/§5206

Изграждане на паметник на Васил Левски с. Тънково

0

25 000

-25 000

41

311/§1030

Текущ ремонт –ДГ „Радост“ с. Оризаре

0

65 000

-65 000

42

311/§1030

Текущ ремонт – ДГ „Мечо Пух“ с. Равда

0

13 000

-13 000

43

606/§1030

Текущ ремонт на улици община Несебър

1 500 000

1 750 000

-250 000

44

623/§5203

Инженеринг на хидравлична компактиращща инсталация за ПСО В ИМОТ 61056.21.2 в м. Мерата

1000

718 840

-717 840

45

623/§5203

Инженеринг - работно проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани биоразграими

1 000

90 350

-89 350

46

626/§5206

Строителен надзор ПСОВ –РАВДА

0

332000

-332000

47

322/§1030

Текущ ремонт на ОУ „Васил Левски” с.Тънково

0

4 300

-4 300

48

619/§5100

Основен ремонт тротоар по ул. „Отец Паисий” гр.Несебър

0

250 000

-250 000

49

122/§5206

Паметна плоча гр.Обзор

0

10 000

-10 000

50

619/§5206

Проект на аварийно укрепване вертикална планировка и социализация на ранно-византийски терми гр.Обзор

0

9 000

-9 000

51

606/§5309

Проектиране на ул. „Морски звуци“ – с. Равда, участък от 400 м. за доизграждане на част от улицата.

0

7000

-7000

1.3.1.Средствата в размер на 297  000лв. за финансово обезпечаване на капиталовата програма да бъдат осигурени от §9700- резерв за непредвидени разходи.

 1. Общински съвет дава съгласие целевата капиталова субсидия от държавния бюджет в размер на 457 800лв., гласувана с Решение №451 от Протокол №14/26.01.2017г. да бъде пренасочена от обект „Инженеринг на пътна връзка с велоалея от моста на р. Хаджийска до пътIII-9061 Оризаре Сл. Бряг“ към обект „Изграждане на многофункционална сграда - културен център гр.Несебър“.

 1. На основание чл.14 от Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Несебър , Общински съвет гр.Несебър отпуска средства в размер на 150 000лв. на ОФК „Несебър” за покриване на текущи задължения.Средствата да се осигурят от §9700- резерв за непредвидени разходи.

 1. Общински съвет гр.Несебър одобрява следните вътрешни компенсирани промени:

 • В бюджета на Управление „СГУ“, държавна дейност 526- ЦОП , да бъдат прехвърлени средства в размер на 15 523лв. от § 10-98

    • В §5201- 2 000лв. за закупуване на компютърна система.

    • В §1020- 2000лв.

    • В §1015- 5 000лв.

    • В §580 – 230лв.

    • В §560- 350лв.

    • В §551 – 500лв.

    • В §205 – 200лв.

    • В §101 – 5 243лв.

 • В бюджета на ОП „ПСО“, дейност 623 да бъдат прехвърлени средства

    • От §1062- 4 000лв.

    • От §1051 – 4 000лв.

    • От §1014 -3 000лв.

    • От §1013 – 10 000лв.

    • в §101 – заплати на персонала в размер на 21 000 , както следва:

 • В бюджета на ОП „ПСО“, дейност 623 да бъдат прехвърлени средства от §1062 в §1015 – 10 000лв.

 • Да бъде завишен бюджета на ОП „ПСО“, дейност 623, §1016 със средства в размер на 100 000лв. Средствата да се осигурят от §9700- резерв за непредвидени разходи.

 • Да бъдат прехвърлени средства в раземер на 40 000лв. от дейност 603,§1030 –Общинска администрация в Бюджета на Кметство Обзор, дейност 603,§1016.

5. Изменя и допълва решение № 451 от протокол № 14/26.01.2017 г. в частта му по точка 5.5.4 , която придобива следната редакция: „ Дава съгласие да бъде заплащана стойността на абонаментни карти, за междуградски и градски транспорт в района на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства за учебно време по ред определен от директора на съответното училище.”

На основание чл.60 от АПК Общински съвет - Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

Списък с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 534/16.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за гласуване изменението на годишния членски внос в сдружение „Асоциация Бургаски залив“ в размер на 20 000 лв. за следващите три години /2018 г., 2019 г. и 2020 г./.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 640

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, дава съгласие, при провеждане на общото събрание на СНЦ „Асоциация Бургаски залив“ ЕИК 175956764, учредено от общините Бургас, Несебър, Поморие и Созопол, представителят на община Несебър да гласува по следния начин:

По т.2: Определяне размер на годишния членски внос за следващите 3 години /2018, 2019 и 2020 г./ за община Несебър в размер на 20 000 лв. за всяка година.

Списък с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 523/13.10.2017 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно приемане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за изминалото деветмесечие на 2017 г. на кмета на общината и на кметовете на населени места.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 641

Общински съвет - Несебър, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, одобрява на Кмета на Община Несебър и на Кметовете на населени места в Общината за постигнати резултати за изминалото деветмесечие на 2017 год., суми в размер на 130 лева, както следва:

Кмет на община Несебър

130

Кмет на кметство гр.Обзор

130

Кмет на кметство гр.Св.Влас

130

Кмет на кметство с.Равда

130

Кмет на кметство с.Оризаре

130

Кмет на кметство с.Гильовци

130

Кмет на кметство с.Кошарица

130

Кмет на кметство с.Тънково

130

Кмет на кметство с.Баня

130

По т. ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 513/10.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2017/2018 година.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 642

 1. На основание 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, утвърждава броя на групите и учениците в Общински детски комплекс – Несебър за учебната 2017/2018 година, както следва:

Общински детски комплекс – гр. Несебър 33 групи, в т.ч.

постоянни – 26 групи х 13-20 деца и

временни – 2 групи

- общо 393 деца

 1. На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2017/2018 година следните паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 11, ал. 3 – 6 на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена - извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

V клас - 17 ученика

VІ клас - 15 ученика

VІII клас – 12 ученика

 1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас :

V клас – 14 ученика

VІІ клас - 11 ученика

 1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Равда :

V клас – 12 ученика

VІ клас 13 ученика

4. ОУ „Васил Левски” - с. Тънково :

І клас - 11 ученика

ІІ клас - 15 ученика

ІV клас - 13 ученика

V клас - 10 ученика

VI клас - 14 ученика

I клас – 11 ученика

5. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Гюльовца :

І клас - 9 ученика

ІІІ клас – 8 ученика

IV клас - 15 ученика

V клас – 12 ученика

VI клас - 13 ученика

I клас – 13 ученика

6. ОУ „Св. Иван Рилски” - с. Кошарица:

І клас - 9 ученика

ІІ клас – 14 ученика

V и VІ – слята – 13 ученика

VІІ клас – 8 ученика

 

По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 504/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.419 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХV-общ., в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 643

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2017 г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.419 по КК на гр.Несебър, на площ от 250,00 кв.м, представляващ УПИ ХV-общ. в кв.22 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 12 317 лв. лв. /дванадесет хиляди триста и седемнадесет лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот-частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.419 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХV-общ. в кв.22 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 250 кв.м, АОС№2987/16.04.2009г., на Николай Петров Димитров, с адрес гр. Несебър, ул.»Венера» № 4 собственик на законно построената в имота сграда на груб строеж с кадастрален идентификатор №51500.503.419.1 по КК на гр.Несебър със ЗП-85 кв.м и РЗП-219,87 кв.м.“

Списък с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 505/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно учредяване на право на строеж за надстрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.72.1, изградена на груб строеж в УПИ VІІ-общ. в кв.8 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 644

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г. , като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.72 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ VІІ-общ., кв.8 по плана на гр.Несебър, АОС №5526/08.01.2014г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Славен Петков Стоянов, с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.»Добромир» №2, за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с РЗП 153,06 кв.м, с кадастрален идентификатор №51500.503.72.1, изградена на груб строеж върху ЗП 6 в УПИ VІІ-общ., кв.8 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, въз основа на което и съгласно одобрения от 12.07.2017г. идеен архитектурен проект ще се изгради надстройка на кота +5,60 със ЗП – 86,06кв.м, като общата бруто разгъната застроена площ на сградата ще стане 239,12 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 13 632,70 лв. /тринадесет хиляди шестотин тридесет и два лева и седемдесет стотинки/ без ДДС .”

Списък с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 506/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.506.297 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІ-общ. в кв.6103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 645

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.297 по КК на гр.Несебър, на площ от 546 /петстотин четиридесет и шест/ кв.м, представляващ УПИ ХІ-общ., кв.6103 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, гр.Несебър, отреден за „ КОО”.

Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 42 725 лв. /четиридесет и две хиляди седемстотин двадесет и пет лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот-частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.506.297 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІ-общ., кв.6103 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, гр.Несебър, отреден за „ КОО„, на площ от 546 /петстотин четиридесет и шест/ кв.м, АОС №4222/06.12.2010г. и АОС №4734/03.06.2011г. на Пейчо Колев Колев, с адрес гр.Несебър, ж.к.»Младост» 44, ет.4, ап.13 и Калоян Петков Райнов, с адрес гр.Несебър, ж.к.»Младост» 86, вх.2, ет.2, ап.8 в качеството им на собственици на законнопостроена сграда в имота, при квоти, съответстващи на квотите на съсобственост в сградата.“

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 507/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.400 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ Х в кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 646

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински имот, както следва:

1.Право на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м за изграждане на жилищна сграда №2 с РЗП от 330 кв.м върху ½ ид.част от Застроително петно №1 цялото с РЗП- 660кв.м и ЗП- 123кв.м с начална тръжна цена в размер на 44 051,90лв./четиридесет и четири хиляди петдесет и един лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.

2. Право на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 330 кв.м, върху ½ ид.част от Застроително петно №4 цялото с РЗП- 660кв.м и ЗП-129кв.м с начална тръжна цена в размер на 44 051,90лв./четиридесет и четири хиляди петдесет и един лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.

3. Право на строеж върху 1/6 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 660 кв.м и ЗП -129кв.м върху Застроително петно №5 с начална тръжна цена в размер на 88 103,80 лв./осемдесет и осем хиляди сто и три лева и осемдесет стотинки /без ДДС.

ІІ. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІІІ. Стъпка за наддаване – 1% от началната тръжна цена.

ІV. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 509/10.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 1 за индивидуална практика за първична извънболнична помощ и манипулационна към него, няходящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ – гр. Несебър – нова част.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 647

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2017г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 /кота 7.20/ на площ от 14.80 кв.м и ½ от манипулационна №1А, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №3671/25.01.2010г.“

ІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет №1 за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /кота 7.20/ на площ от 14.80 кв.м и ½ идеална част от манипулационна №1А, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №3671/25.01.2010г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 112.28 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

2. Специфични условия на конкурса:

- Кабинета да се използват за индивидуална практика за първична извънболнична помощ;

-Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Кандидатите да имат сключен или да сключат договор с РЗОК – Бургас;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

- Кабинета да работи целогодишно.

3. Критерии за оценяване:

К1 – Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК –Бургас - 15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;

 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

Най – голям брой точки – 25, получава кандидата предложил най – висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

4. Депозит за участие - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 510/10.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ: „Обществена тоалетна“, находяща се в сграда с идентификатор 53045.501.310.1 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 648

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна – общинска собственост, представляващ: „Обществена тоалетна“ /обект №3 от скицата/ на площ от 33.84 кв.м, находящ се в едноетажна сграда с идентификатор 53045.501.310.1 по КК на гр.Обзор, разположена в площадно пространство в кв.48 по плана на гр.Обзор, АОС №1045/09.04.2001г, със застроена площ от 65 кв.м., при следните условия:

 1. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 400 лв. с ДДС;

 2. Стъпка за наддаване – 40 /четиридесет/ лева;

 3. Срок за отдаване под наем – 3 години;

 4. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 536/16.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна срока на договорите за наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор № 51500.501.451 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 649

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.20а от ЗЗД, да се предприемат действия за промяна в сроковете за отдаване под наем на общински обекти, находящи се в ПИ кад. идентификатор 51500.501.451 по КК на гр. Несебър, представляващи „Базар-Пристанище“, като за обекти с номера: 1.1; 1.2; 2.2; 3; 4.2; 4.3; 5.2; 5.3; 5.4; 7.8 срока за отдаване под наем да бъде променен до 31.10.2019 г. включително.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 500/06.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на общински имоти, включени в площта на новообразуваните УПИ-І-общ. и УПИ ХV-общ. в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Баня.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 650

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър, съгласно одобрения с Решение № 531 от Протокол №16/12.05.2017 г. на Общински съвет-Несебър ПУП-ПРЗ, обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл. 3, ал. 2 от ЗОС следните общински имоти:

- бивш УПИ І –общ в кв.23, представляващ ПИ 02703.501.117 по КК на с. Баня на площ от 820 кв. м., попадащ изцяло в новообразуван УПИ І-общ., кв. 23;

- 236 кв. м. от ПИ 02703.501.413 по КК на с. Баня, представляващи площадно пространство, които влизат в площта на новообразуван УПИ І-общ., кв. 23;

- 352 кв. м. от ПИ 02703.501.378 по КК на с. Баня, представляващи площадно пространство, които влизат в площта на новообразуван УПИ І-общ., кв. 23;

- 287 кв. м. от ПИ 02703.501.574 по КК на с. Баня, представляващи площадно пространство, които влизат в площта на новообразуван УПИ І-общ., кв. 23;

- 49 кв. м. от ПИ 02703.501.378 по КК на с. Баня, представляващи площадно пространство, които влизат в площта на новообразуван УПИ ХV-общ., кв. 23.”

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 537/16.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти с идентификатори 53045.136.18; 53045.136.17; 53045.124.10 и 53045.200.118 по КК на гр. Обзор, чрез замяна.

Общинският съвет с 16 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 651

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г, като:

-Раздел III, буква Б, подточка II-„Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“ се допълва със следният недвижим имот:

812 кв.м. реално обособени части от поземлен имот с идентификатор 53045.200.118, с АчОС №6495/02.10.2017г., трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър, които се включват в площта на новообразувания поземлен имот с проектен идентификатор 53045.136.143.

-Раздел III, буква Д-„Имоти, които Община Несебър има намерение да придобие“, се допълва със следният недвижим имот:

Новообразуван поземлен имот №53045.136.142 по КК на гр.Обзор, които е с проектна площ 820 кв.м., част от бивш поземлен имот с №53045.124.10, местност „Соук Бунар“, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път.

2.Общински съвет в качеството му на принципал на поземлен имот 53045.200.118 по КК на гр. Обзор дава съгласие да бъде изменена кадастралната карта на гр. Обзор, съгласно приложената Скица-проект №15-373906/04.08.2017 г., с която се обединяват поземлени имоти с идентификатори 53045.136.18, 53045.136.17, 53045.124.10 и 812 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 53045.200.118, като се образуват нови поземлени имоти с идентификатори: 53045.136.143, на площ от 13 234 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 53045.136.142, с площ от 820 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път.

3.На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС и чл.40, ал.1, т.4 от Наредба №5 на ОС-Несебър да се извърши прекратяване на съсобственост чрез замяна, като:

- Община Несебър прехвърли на “Европа 2002“ ЕООД собствеността върху собствените си 812 кв.м. реално обособени части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.118 по КК на гр. Обзор, АчОС №6495/02.10.2017г., попадащи в обхвата на новообразуван поземлен имот 53045.136.143 по КК на гр.Обзор на стойност 5135,90 лв. /пет хиляди сто тридесет и пет лева и деветдесет стотинки/, а в замяна “Европа 2002“ ЕООД прехвърли на Община Несебър собствеността върху собствените си 820 кв.м. реално обособени от поземлен имот 53045.124.10 по КК на гр.Обзор, представляващ новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 53045.136.142 по КК на гр. Обзор на стойност 5 186,30 лв. /пет хиляди сто осемдесет и шест лева и тридесет стотинки/, като за изравняване стойността на заменените имоти Община Несебър не дължи доплащане.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 522/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017/2018 година.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 652

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т. 3 и чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви за стопанската 2017/2018 година, при цена, както следва:

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

1

Баня

35.00

2

Гюльовца

35.00

3

Емона

35.00

4

Козница

35.00

5

Кошарица

35.00

6

Несебър

35.00

7

Обзор

35.00

8

Оризаре

35.00

9

Паницово

35.00

10

Приселци

35.00

11

Равда

35.00

12

Раковсково

35.00

13

Свети Влас

35.00

14

Тънково

35.00

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за едногодишно ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2017/2018г. по т.1 от настоящото решение.

3. При заявяване за предоставяне на имоти по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, които не са включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017г., раздел ІІІ точка Г подточка Г1 да бъде допълнена с тях.“

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 548/20.10.2017 г. от Благой Филипов – общински съветник, относно закупуване на ПИ 11538.5.72 по КК на гр. Свети Влас във връзка с влязъл в сила ПУП-ПРЗ, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение Спортно-рекреационен парк – гр. Свети Влас.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 653

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.1 и 2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие и упълномощава кмета на Община Несебър да придобие чрез закупуване собствеността на ПИ11538.5.72 по КК на гр.Свети Влас, собственост на Атанас Стоянов Стойков с договор за замяна от 04.12.2006 г., вписан в службата по вписвания в НРС под №178, т.ІІІ, рег.№9327 от 05.12.2006г., представляващ земеделска земя, на площ от 1030 кв.м, м. „Юрта“,с НТП – Дере, включен в обхвата на влязъл в сила ПУП – ПРЗ, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост „Спортно – рекреационен парк“, определен като обект от първостепенно значение, с обхват имоти с идентификатори №11538.5.27, №11538.5.43, №11538.5.46, №11538.5.49, №11538.5.51, №11538.5.72, №11538.501.191, №11538.501.192, №11538.501.193, №11538.501.194, №11538.501.11 по Кадастралната карта на гр.Свети Влас, с който се обособява нов кв.65 и УПИ І в същия на площ от 35314 кв.м, с отреждане „ За спортно – рекреационен парк“, одобрен с решение№436 от Протокол №12/23.12.2016г. Общински съвет – Несебър за сумата от 80 000лв. / осемдесет хиляди лева/, като разходите за вписване на сделката в Службата по вписване да бъдат за сметка на Община Несебър.

2. Средствата необходими за финансиране на сделката да бъдат осигурени от фонд „Резервен“ на Община Несебър.

3. С оглед защита на обществения интерес за реализиране на обект от първостепенно значение за Община Несебър, Общински съвет – Несебър на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 531/16.10.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.393 в кв.3 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 654

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП - ПРЗ в обхват УПИ ІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.393 в кв. 3 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, касаещо отделяне от УПИ ІІ-общ., кв.3 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, отреден „За търговия и озеленяване“ на нов УПИ ІІ – „За закрит плувен басейн“ в устройствена зона „СОП“ /смесена устройствена зона/ с площ от 4057кв.м, нов УПИ V – „За вело и пешеходна алея“ с площ от 1287кв.м. и нов УПИ VІ - „За търговия и озеленяване“ с площ от 4567кв.м. със следните градоустройствените показатели за новообразувания УПИ ІІ, кв. 3, а именно: Кпл.=80%; Кинт.= 1.5; озеленяване 20% и максимална височина Нк.= 10.00м.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Предложение вх.№ 520/13.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за обект: „Пътна връзка към градински център Козарови“ за ПИ 61056.30.47, м. „Чешме тарла“, землището на с. Равда, на път І-9 „Варна-Бургас“, км 207+400, дясно.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 655

1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект „Пътна връзка към градински център Козарови“ в ПИ 61056.30.47, м. „Чешме тарла“, землищетона с. Равда, на път І-9 „Варна – Бургас“, км 207+400, дясно и порвеждане на съответните процедури, по реда на ЗОСС.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което издание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Пътна връзка към градински център Козарови“ в ПИ 61056.30.47 , м. „Чешме тарла“, землище с. Равда, на път път І-9 „Варна – Бургас“, км 207+400, дясно.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на общината за сведение и изпълнение.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 497/04.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за павилиони за търговия – 5 броя под № 1от схемата и павилиони за бързо обслужване – 2 броя под № 2 от схемата в УПИ І-общ. кв.67, по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 656

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложената допълнителна схема за павилиони за търговия- 5 броя под №1 от схемата и павилиони за бързо обслужване - 2 броя под №2 от схемата в УПИ І-общ. кв.67 по реда на Наредба №2 на ОС на територията на гр.Несебър както следва:

- схема за: павилиони за търговия - 5 броя под № 1 от схемата и павилиони за бързо обслужване - 2 броя под № 2 от схемата - разгледана и приета с т.10 от протокол №7/20.09.2017 г. на комисията за поставяеми обекти.

Схемата е неразделна част от решението .

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 527/16.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и на Наредба № 10 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър и на с. Кошарица, община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 657

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложените схеми както следва:

 • схема №1 - – павилион за туристическа информация в ПИ 51500.502.433 с отреждане (за второстепенна улица) по КК на гр.Несебър;

 • схема №2 -паметник на Христо Ботев„ в УПИ ХХІІІ-общ. кв.16 с отреждане (за Многофункционална сграда и кметство) по плана на с. Кошарица;

Схемите са неразделна част от решението .

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 503/09.10.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Улична канализация“ за поземлен имот с идентификатор № 51500.76.35 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 658

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.3 от протокол №4/15.03.2017год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-23/07.02.2017г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ПР-1203/1//22.05.2016г. РИОСВ-гр.Бургас, изх.№95-Е-232/26.05.2016г. от „БТК”ЕАД и изх.№18108889-1/22.08.2016г. от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и всички останали документи по преписката, О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за обект „Улична канализация” за поземлен имот с идентификатор 51500.76.35 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”.

Трасето на уличната канализация започва от съществуваща шахта до о.т.44 в ПИ 51500.503.328 по КК на гр.Несебър и продължава в ПИ 51500.79.16 до ПИ 51500.76.35 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Дължината на трасето е 227м. Определен е сервитут по 2м. от двете страни спрямо оста на трасето на уличната канализация. Площта на сервитута е 865кв.м. и попада изцяло в ПИ 51500.79.16 по КК на гр. Несебър, м.„Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 502/09.10.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Алфа“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.85.3 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 659

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.17 от протокол №3/30.03.2016год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-33/17.02.2016г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№304/24.01.2015г. РИОСВ-гр.Бургас и изх.№95-Е-1287/26.11.2015 г. от „БТК” ЕАД и заявление вх.№ Н2-УТ-1367-001/29.11.2016 г. окомплектовано с декларация от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД и всички останали документи по преписката О Д О Б Р Я В А:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда Алфа” в поземлен имот с идентификатор №51500.85.3 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”. Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Арт“ в ПИ 51500.84.45, преминава през ПИ 51500.83.51 и ПИ 51500.85.13 и достига до ново ТЕПО в ПИ 51500.85.3. Дължината на трасето е 126м.. Определен е сервитут от 0,6 м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута на кабела е 257кв.м., като 160кв.м. попадат в ПИ 51500.83.51, 74кв.м. попадат в ПИ 51500.83.13, 9кв.м. попадат в ПИ 51500.84.45 и 14кв.м. попадат в ПИ 51500.83.3 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 512/11.10.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. и УПИ Х-общ. в кв.54 по плана на гр. Несебър, с идентификатори 51500.502.314 и 51500.502.479 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за”и 1 гл. «въздържал се» от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 660

1. Общински съвет- Несебър, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ в частта по отношение на УПИ І-общ. и УПИ Х-общ. в кв.54 по плана на гр.Несебър, с идентификатори 51500.502.314 и 51500.502.479 по кадастралната карта, при което от УПИ І-общ. с площ от 1679,36кв. м. се урегулира като нов УПИ Х-общ. и се отрежда „за туристически инфоцентър, църква, параклис, статуя, озеленяване, археология и експозиция“, при следните устройствени показатели : Кпл.=30%, Кинт.=1,00, максимална височина на застрояване Нк=8,00м., Позел.=55% в устройствена зона „Ц“. Останалата част от УПИ І-общ. се обединява с бившия УПИ Х-общ., като се обособява нов УПИ І-общ. на площ от 10231,40кв.м., който се отрежда за училище, спортна зала, подземен паркинг, озеленяване, експозиция и археология“, при следните устройствени показатели : Кпл.=30%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване Нк=10,00м., Позел.=40% в устройствена зона „Ц“.

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 528/16.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищен комплекс „Посейдон“ – жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партера и басейни“, подобект: „Кабели 20 кV“ за поземлен имот с идентификатор 51500.82.56 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 661

На чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.5 от протокол №4/15.03.2017год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение здравно заключение изх.№53-07-119/12.06.2017г. от МЗ РЗИ Бургас и писма: изх.№ПД-1204/1//23.06.2016г. РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-188-1/16.02.2017г. от „ВиК”ЕАД-гр.Бургас и изх.№95-Е-107/16.06.2017г. от „БТК”ЕАД, декларация от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД и всички останали документи по преписката, О Д О Б Р Я В А:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищен комплекс „Посейдон” – жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партера и басейни, подобект: Кабели 20кV” за поземлен имот с идентификатор 51500.82.56 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Кокалу” ”. Трасето на кабела 20кV започва от БКТП „Хендек -5“ в ПИ 51500.82.25, преминава през ПИ 51500.82.50 и достига до БКТП „Артур-3” и БКТП „Артур - 4” в ПИ 51500.82.56 по КК на гр. Несебър, м.„Кокалу” ”. Дължината на трасето е 251,61м. в ПИ 51500.82.50 - земеделска територия. Определен е сервитут по 0,6 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута на кабела е 279,71кв.м. и попада в ПИ 51500.82.50 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 515/12.10.2017 г. от Божидар Димов – ВрИД кмет на кметство Обзор, съгласно заповед № 148/06.10.2017 г., относно даване съгласие за монтиране на „Паметна плоча на загиналите в Първата световна война“ върху бетонен фундамент в имот публична общинска собственост с отреждане за Обществен селищен парк с идентификатор № 53045.502.266 по КК на гр.Обзор, община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 662

На основание на чл.21, т. 8 и т.23 от ЗМСМА в качеството на заинтересована страна Общински съвет при Община Несебър дава съгласие за монтиране на Паметна плоча на ”Загиналите от първата световна война”, на основание чл.57,ал.1 от ЗУТ, върху бетонен фундамен с размери 3,90 м./1,50 м. в имот общинска публична собственост, с отреждане за Обществен селищен парк, а именно: ПИ с идентификатор 53045.502.266 по КК, УПИ VI-473,266 – общ., от кв.37 по плана на гр. Обзор, Община Несебър.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 540/17.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване и процедиране на ПУП-ПР за имоти в землището на с. Тънково и предварително съгласие за промяна предназначението на частите от общински имоти, с НТП – пасища, които се засягат от проекта.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 663

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11от ЗМСМА, чл. 131 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за изработване и процедиране на ПУП-ПР за поземлени имоти с идентификатори ПИ 73571.31.16, 73571.31.17, 73571.31.19, 73571.31.20, 73571.31.21, 73571.31.24, 73571.31.25, 73571.31.26, 73571.31.27 – собственост на ЕТ “Иполита- Златка Радева“ с нотариален акт №№156, т.V, рег.№2870, д.№909/01.07.2004г.; ПИ 73571.31.22 – собственост на „Голдън бъг“ЕООД -съдебно решение №1406/2005г. на ВКС; ПИ 73571.31.23, 73571.31.33 – собственост на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, представлявано от едноличния собственик Георги Димитров Георгиев, съгласно Решение от 12.11.2011г. на БОС за включване като апортна вноска на описаните имоти в капитала на дружеството; ПИ 73571.31.49 – с НТП- горски, ведомствен път, ПИ 73571.31.53 – с НТП – горски, ведомствен път, ПИ 73571.31.58 – с НТП- пасище, АпОС 3951/01.04.2010г., ПИ 73571.31.64 – с НТП-пасище, АпОС – 4520/11.04.2011г., собственост на Община Несебър, с който се разширяват границите на съществуващата урбанизирана територия на с.Тънково, като се образуват нови Урегулирани поземлени имоти в кв.33 по ЗРП на с.Тънково, както следва:

-УПИ І – 16,17,19,20,26,27,49, на площ от 19539 кв.м, отреден „ За стопанско-производствена дейност“;

- УПИ ІІ – 19,20,21,22,24,26,53, на площ от 9825 кв.м, отреден „За жилищно строителство и озеленяване“,

-УПИ ІІІ – 26,49,64, на площ от 3662 кв.м,

-УПИ ІV – 49,25,24,53, на площ от 1040 кв.м, отреден за озеленяване и трафопост;

-УПИ V -53,25, 58, на площ от 1630 кв.м ;

-УПИ VІ – 33,23 , на площ от 9449 кв.м, отреден „ За стопанско-производствена дейност“;

-1308 кв.м се отнемат от ПИ 73571.31.64 за образуването на УПИ ІІІ – 26,49,64, а 1758 кв.м от ПИ 73571.31.49 се придават към ПИ 73571.31.64, с НТП – пасище, като по този начин площта на ПИ73571.31.64 се увеличава на 249807 кв.м.

-918 кв.м от ПИ 73571.31.58 се отнемат за образуването на УПИ V -53,25, 58

ІІ. На основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава предварително съгласие за промяна на предназначението на частите от земеделски имоти с начин на трайно ползване „Пасище“– публична общинска собственост, които се засягат от проект за ПУП-ПР за поземлени имоти с идентификатори ПИ 73571.31.16, 73571.31.17, 73571.31.19, 73571.31.20, 73571.31.21, 73571.31.24, 73571.31.25, 73571.31.26, 73571.31.27 , ПИ 73571.31.22 ,ПИ 73571.31.23, 73571.31.33 , ПИ 73571.31.49, 73571.31.53, 73571.31.58, 73571.31.64 по КК на с.Тънково, както следва:

 1. 918 кв.м от ПИ 73571.31.58 по КК на с.Тънково, м.“Бабини драки“, с НТП-пасище, целия на площ от 40000кв.м, АпОС;

 2. 1308кв.м от ПИ 73571.31.64 по КК на с.Тънково, м.“Бабини драки“, с НТП-пасище, целия на площ от 249394кв.м, АпОС №4520/11.04.2011г.;

ІІІ.Срока на валидност на предварителното съгласие по т.ІІ е 3 /три/ години.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Предложение вх.№ 541/18.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за ПУП-план за регулация и за изменение на подробния устройствен план-план за застрояване в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори 61056.54.4, 61056.54.5, 61056.54.15, 61056.54.17 и 61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек тарла“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 664

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5, №61056.54.15, №61056.54.17 и №61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла“, с което задание и скица предложение към него се предлага урегулиране на новообразуван УПИ I-4,5,15,17 с площ 51518 кв.м. от поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5, №61056.54.15 и №61056.54.17, като за целта ще се придадат 272 кв.м. от ПИ 61056.54.5 и 37 кв.м. от ПИ 61056.54.4 към ПИ 61056.54.15, 834 кв.м от ПИ 61056.54.15 ще се придадат към новообразувания УПИ I-4,5,15,17 и 880 кв.м. от ПИ 61056.54.17 се придават към ПИ 61056.56.20 и ПИ 61056.54.15. Предвижда се осигуряване на възможност за реализиране на бъдещи улици-тупик и необходимите към тях уширения, осигуряващи обръщане на автомобилите в обратна посока. За новообразуваният УПИ I-4,5,15,17 се предвижда отреждане „За аквапарк и курортно строителство“, запазване на устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Предложение вх.№ 542/18.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-62, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.112 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.506.96 по Кк на гр. Несебър, кв.7501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 665

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-62, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.112 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.506.96 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с което задание и скица предложение към него се предлага придаване на 147 кв.м. от ПИ 51500.506.96 към УПИ I-62 /ПИ 51500.506.112/ с площ 1289 кв.м., като след промяната площта на ПИ 51500.506.96 ще бъде 5616 кв.м., а на УПИ I-62 /ПИ 51500.506.112/ ще бъде 1436 кв.м. Устройствените показатели не се променят.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Молба вх.№ 549/20.10.2017 г. от Благой Филипов, относно изразяване на предварително съгласие за допускане на ПУП-ПР за южно локално платно на път – гр. Свети Влас – в.с. „Елените.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 666

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна по чл.131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на ПУП-ПР на посочените в молбата поземлени имоти, а именно: ПИ 11538.13.146, 11538.11.6, 11538.13.1, 11538.13.2 и 11538.11.7 и южно локално платно, свързващо гр. Свети Влас и вакацинонно селище «Елените», съгласно представената скица-проект».

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

Технически сътрудник:

Р. Бинчарова