За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ

ПРОТОКОЛ № 2/17.12.2019 г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет -Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация, мандат 2019 – 2023 г.

2. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет - Несебър.

3. Докладна записка вх. № 580/03.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките и определяне на годишния размер на такса «Битови отпадъци» в община Несебър за 2020 г.

4. Докладна записка вх. № 611/16 12.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно освобождаване и избор на нов управител на «Общински плажове Несебър» ЕООД.

5. Докладна записка вх.№ 539/20.11.2019 г., относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас

           

По точка ПЪРВА от дневния ред - Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет -Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация, мандат 2019 – 2023 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ  № 4

             На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА, приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация на община Несебър - мандат 2019 – 2023 г., неразделна част от настоящото решение.

 

            По точка ВТОРА от дневния ред -  Избор на състав на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

Общинския съвет  и Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „против“ от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ №  5

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА,  избира за членове на постоянната Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет, следните общински съветници:

Председател: Петър Хрусафов Тодоров
зам.-председател: Николай Кирилов Киров
членове:

1.Сотир Янков Наумов

2. Кирил Донев Киров

3. Константин Димов Лефтеров

4. Благой Вангелов Филипов

5. Александър Стоянов Стоянов

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ №  6

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА,  избира за членове на постоянната Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми, следните общински съветници:

Председател: Върбан Валентинов Кръстев
зам.-председател: Георги Манолов Манолов
членове:

1. Костадин Георгиев Нищелков
2. Красимир Петров Мавров

3. Георги Димитров Георгиев

4. Златко Тодоров Димитров

5. Демир Стоянов Петров
 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ №  7

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА,  избира за членове на постоянната Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, следните общински съветници:

Председател: Костадин Георгиев Нищелков
зам.-председател: Красимир Петров Мавров
членове:

1. Благой Вангелов Филипов

2. Георги Димитров Георгиев

3. Михаил Иванов Минчев

4. Николай Кирилов Киров

5. Венелин Стоянов Ташев

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ №  8

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА,  избира за членове на постоянната Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, следните общински съветници:

Председател: Славчо Стойчев Станелов
зам.-председател: Венелин Стоянов Ташев


членове: 1. Костадин Георгиев Нищелков

2. Сотир Янков Наумов

3. Пейчо Колев Колев

4. Георги Димитров Георгиев

5. Константин Димов Лефтеров

Общинският съвет със 17 гл. „за”, 2 гл. „против“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ №  9

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА,  избира за членове на постоянната Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности, следните общински съветници:

Председател: Георги Манолов Манолов
зам.-председател: Сотир Янков Наумов


членове:

1. Славчо Стойчев Станелов
2. Васил Алексиев Василев
3. Тонка Кирилова Пешева

4. Златко Тодоров Димитров

5. Кирил Донев Киров


 

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „против“ от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ №  10

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА,  избира за членове на постоянната Комисия по Закона за установяване на конфликт на интереси, следните общински съветници:

Председател: Кирил Донев Киров
зам.-председател: Върбан Валентинов Кръстев


членове: 1. Демир Стоянов Петров

2. Васил Алексиев Василев

3. Александър Стоянов Стоянов

4. Николай Кирилов Киров

5. Тонка Кирилова Пешева
 

            По точка ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 580/03.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките и определяне на годишния размер на такса «Битови отпадъци» в община Несебър за 2020 г.

           

Общинският съвет с 12 гл. «за», 6 гл. «против» и 2 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №  11

На основание чл.66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.21 ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Нсеебър

Одобрява план – сметки за дейност „Чистота” за 2020 г., както следва:

По прихода:                                                                                              15 900 000лв.

в това число

 1. Приходи от  такса смет:                                                              13  100 000

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                              8 037 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково                                                 

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                1 214 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                          2 533 000лв.

от с.Равда                                                                                                       1 078 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                        24 000лв.

от с.Гюльовца                                                                                                    14 000лв.

от с.Тънково                                                                                                       48 000лв.

от с.Кошарица                                                                                                 152 000лв.

           

2.Дофинансиране с приходи от данъци                                                  2 800 000лв.

По разхода:                                                                                                15 900 000лв.

в това число:

 1. Разходи за сметосъбиране, сметоизване и поддържане на чистота

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                                7 745 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково                                                 

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                  1 910 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                           1 760 000лв.

от с.Равда                                                                                                        1 230 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                       185 000лв.

от с.Гюльовца                                                                                                     105 000лв.

от с.Тънково                                                                                                        190 000лв.

от с.Кошарица                                                                                                    275 000лв.

в т. ч.

 • Разходи за претоварване и обезвреждане на

отпадъци                                                                                   1 800 000лв.

 • Разходи за сепариране                                                                     1 550 000лв.
 • Разходи за депониране –депо Братово                                             350 000лв.

2. Разходи за отчисления, съгласно ЗУО                                                   2 500 000лв.

ІІ. На основание чл.21, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.67 и чл.66,  от ЗМДТ, както и  с чл.18 ал.1 от Наредба 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, Общински съвет – Несебър приема размера на таксата за битови отпадъци за жилищни, вилни имоти на граждани и фирми върху данъчната оценка, за нежилищни имоти върху отчетна стойност на обекта за 2020 г., в размер както следва:

Наименование на населеното място

Такса за битови отпадъци по видове услуги

Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината

Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации

Общо:

За жилищни имоти:

гр.Несебър + КК Слънчев бряг

0,2

0,6

0,24

1,04

гр.Обзор

1,0

0,54

0,3

1,84

гр.Свети Влас

0,2

1,23

0,3

1,73

с.Равда

2,1

1,0

0,5

3,6

с.Кошарица

1,6

0,9

0,3

2,8

с.Тънково

0,6

1,6

0,6

2,8

с.Оризаре

1,5

0,9

0,4

2,8

с.Гюльовца

1,3

3,5

0,9

5,7

с.Баня

1,5

1,6

0,4

3,5

с.Приселци

1,5

1,6

0,4

3,5

с.Паницово

0,8

2,3

0,4

3,5

с.Раковсково,с.Емона

с.Козница

0,8

2,3

0,4

3,5

За нежилищни имоти – съгласно чл.66, ал.1, т.4 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ

3.2

1.9

0.5

5.6

ІІІ. На основание чл.66, ал.1, т.1 и 2  и чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, Общински съвет – Несебър приема размер на годишна такса за 1м3 отпадък – 21,00 лв.

Приложение №1       

ПЛАН – СМЕТКА

за дейност „Чистота” – сборна за 2020г.

І. Приходи                                                                                                  15 900 000лв.

в това число:

От такса за битови отпадъци                                                                    13 100 000лв.

Дофинансиране с приходи от

Данъци                                                                                                           2 800 000лв.

ІІ. Разходи                                                                                                  15 900 000лв.

в това число:

 1. За сметосъбиране и сметоизвозване                                              5 200 000лв.
 2. За почистване на териториите

за обществено ползване                                                                             4 500 000лв.

 1. За претоварване, обезвреждане ,сепариране и

         депониране на отпадъци                                                                  3 700 000лв.

 1. Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО                                           2 500 000лв.

Приложение №2

ПЛАН – СМЕТКА

по чл.66 от ЗМДТ  за дейност

„Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2020г.

І. По прихода                                                                                          6 380 000лв.

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                         4 000 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково, с.Козница                                                       628 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                      1 023 000лв.

от с.Равда                                                                                                    608 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                  13 000лв.

от с.Гюльовца                                                                                                 5 000лв.

от с.Тънково                                                                                                  21 000лв.

от с.Кошарица                                                                                              82 000лв.

.

 

ІІ. По разхода                                                                                           5 200 000лв.

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                          3 453 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково, с.Козница                                                        800 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                            600 000лв.

от с.Равда                                                                                                        220 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                     35 000лв.

от с.Гюльовца                                                                                                   22 000лв.

от с.Тънково                                                                                                      20 000лв.

от с.Кошарица                                                                                                  50 000лв.

                                                                                                                                             Приложение №3

ПЛАН – СМЕТКА

по чл.66 от ЗМДТ за дейност

„Поддържане чистотата на обществените места” за 2020г.

І. По прихода                                                                                             5 205 000лв.

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                           3 100 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково,с.Козница                                                         450 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                        1 205 000лв.

от с.Равда                                                                                                       360 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                      8 000лв.

от с.Гюльовца                                                                                                   7 000лв.

от с.Тънково                                                                                                    20 000лв.

от с.Кошарица                                                                                                55 000лв.

ІІ. По разхода                                                                                             4 500 000 лв.

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                           3 050 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково,с.Козница                                                          450 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                            480 000лв.

от с.Равда                                                                                                        350 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                     50 000лв.

от с.Гюльовца                                                                                                   20 000лв.

от с.Тънково                                                                                                     40 000лв.

от с.Кошарица                                                                                                  60 000лв.

Приложение № 4

ПЛАН – СМЕТКА

по чл.66 от ЗМДТ за дейност  „Претоварване ,обезвреждане , сепариране и депониране на отпадъци” за 2020г.

І. По прихода                                                                                        1 515 000лв.

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                          937 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково,с.Козница                                                    136 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                      305 000лв.

от с.Равда                                                                                                  110 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                 3 000лв.

от с.Гюльовца                                                                                               2 000лв.

от с.Тънково                                                                                                  7 000лв.

от с.Кошарица                                                                                             15 000лв.

ІІ. По разхода                                                                                          3 700 000лв.

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                         1 242 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково,с.Козница                                                          660 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                            680 000лв.

от с.Равда                                                                                                         660 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                    100 000лв.

от с.Гюльовца                                                                                                   63 000лв.

от с.Тънково                                                                                                   130 000лв.

от с.Кошарица                                                                                                 165 000лв.

в т.ч.

 • Средства за сепариране- 1 550 000лв.
 • Средства за депониране- депо Братово- 350 000лв.

Приложение №5

ПЛАН – СМЕТКА

по чл.66 от ЗМДТ за определяне на такса според количеството на битовите отпадъци за 2020г.

 1. Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване – 21,00лв. на 1 м3 отпадък.
 2. Разходи за транспортиране на отпадъци до депо Братово – 23,00лв. на 1 тон отпадък.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

            По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 611/16.12.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно  освобождаване и  избор на нов управител на «Общински плажове Несебър» ЕООД.

             

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 12

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и  общинските предприятия и на чл.147, ал.1 във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ,

1. Общински съвет - Несебър, на основание чл.147, ал.1 във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, освобождава Сотир Янков Наумов от длъжността „Управител” на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” №10, ет.4, ст.45, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК -204059507 и го освобождава от отговорност.

2. Избира за управител на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” №10, ет.4, ст.45, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК -204059507 – Иван Николов Николов с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, блок „Еделвайс” 1, ет.4, ап.42 – до провеждането на конкурс за длъжността.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По точка ПЕТА от дневния ред  - Докладна записка вх.№ 539/20.11.2019 г., относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 13

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър

                       

І. Упълномощава Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас решения, както следва:

1.На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2020 г. в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева

ІІ.Определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по Вик- Бургас за приемане на посочените решения.

ІІІ. Предвид обстоятелството, че общото сърание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 19.12.2019 год. и необходимостта от задължително присъствие на представител на община Несебър, Общински съвет - Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                            

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия