За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

21/04.10.2017 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка вх.№ 489/18.09.2017 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изпълнение на проект „Подготвителни дейности по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ – Несебър, по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020.

 

По т.ПЪРВА  от дневния ред - Докладна записка вх.№ 489/18.09.2017 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изпълнение на проект „Подготвителни дейности по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ – Несебър, по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020.

Общинският съвет с 13гл. „за“ от гласували 13 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ  № 633

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА дава съгласие Община Несебър да участва, като член в местна инициативна рибарска група - сдружение с нестопанска цел, което следва да се учреди в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № МДР-МП-01-12/27.06.2017г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 2014-2020,  като определя за представител на Община Несебър Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, който да участва в учредяването на сдружението и да представлява Община Несебър в СНЦ след учредяването му. /Мотива за направеното предложение е, че с Решение № 129 от Протокол № 5/16.03.2016 год. Румен Кулев е избран за представител на Община Несебър в МИРГ Поморие – Несебър/

Декларира, че в изпълнение на чл. 22, ал. 3 от НАРЕДБА № 15 от 21.05.2010 год., обн., ДВ, бр. 40 от 28.05.2010 год., Община Несебър ще бъде член на сдружението за целия период на прилагане на местната стратегия за развитие.

Предвид краткия срок за изпълнение на проекта и вероятността изпълнението му да бъде сериозно затруднено, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на Решението.

                                 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

 

                                             Технически секретар-Протоколист:  Р. Бинчарова